[NEW] การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดสิ่งแวดล้อมประจำปี คืออะไร | ตรวจ สอบ pb – POLLICELEE

ตรวจ สอบ pb: คุณกำลังดูกระทู้

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานนั้นมีขั้นตอนดังนี้

Table of Contents

1.สำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานแต่ละพื้นที่ที่มีกิจกรรมการทำงานและปัจจัยเสี่ยง เช่น แสง เสียง ความร้อน สารเคมีอันตราย (Walk Though Survey)

 • สภาพแวดล้อมทางเคมี
 • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางชีวภาพ
 • สภาพแวดล้อมทางการยศาสตร์ (Ergonomics)

กำหนดพื้นที่การทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงานและพารามิเตอร์แต่ละประเภท จำนวนตัวอย่าแบบงพื้นที่ (Area Simple) และตัวอย่างที่ตัวบุคคล (Personal Simple) ที่จะดำเนินการตรวจวัดและประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามกฎหมาย, มาตรฐานของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น OSHA, NIOSH, ACGIH

2. การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Working Environmental)

ดำเนินงานตามหลักวิชาการด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม โดยการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงานเบื้องต้นเพื่อค้นหาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กำหนดให้มีการตรวจวัด, วิเคราะห์และประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายหรือมาตรฐานตามข้อแนะนำของสถาบันหรือองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ จัดทำรายงานให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพื่อการควบคุมป้องกันต่อไป

ความร้อน (

Heat Stress) 

ระดับความร้อน WBGT

 • ตรวจวัดด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน ISO 7243 หรือเทียบเท่า เช่น DIM EN 27243
 • ตรวจวัดระดับความร้อน WBGT เฉลี่ยปริมาณที่ผู้ปฏิบัติงานทำงานแห่งเดียวหรือหลายบริเวณที่มีสภาพแวดล้อมต่างกัน โดยทำการตรวจช่วงระยะเวลา 2 ชั่วโมงที่ร้อนที่สุด
 • ประเมินภาระงานในช่วง 2 ชั่วโมงที่ร้อนที่สุด เป็นงานเบา, งานปานกลาง หรืองานหนัก ตามแนวทางของ OSHA Technical Manual หรือเทียบเท่า เช่น ISO 8996
 • ประเมินผลการตรวจวัดโดยเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับความร้อน และลักษณะความหนัก-เบาของงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด, มาตรฐานของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

แสงสว่าง (

Light)

 • ตรวจวัดค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไปและบริเวณการผลิตภายในสถานประกอบกิจการ ทุก ๆ 2×2 ตารางเมตร
 • ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน
 • การตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในสถานประกอบกิจการ ใช้เครื่องวัดแสง (Light Meter) มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน CIE 1931 (International Commission on Illumination) หรือ ISO/CIE 10527 หรือเทียบเท่า เช่น JIS
 • เปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด, มาตรฐานของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

เสียง (

Noise)

 • ตรวจวัดเพื่อประเมินระดับเสียงที่อาจมีผลกระทบต่อระบบการได้ยินของผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ทราบประเภทและลักษณะของเสียงใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันเสียง เครื่องตรวจวัดระดับเสียงมีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 651 Type 2 หรือเทียบเท่า เช่น ANSI S1.4, BS EN 60651, AS/NZS 1259.1 เป็นต้น หรือดีกว่า เช่น IEC 60804, IEC 61672, BS EN 60804, AS/NZS 1259.2 เป็นต้น
 • ระดับเสียงแบบพื้นที่ (Leq 5 นาที) ตรวจวัดเฉพาะเสียงดังต่อเนื่อง (Continuous Noise) แบบคงที่ (Steady-state Noise) เป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่อง มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงไม่เกิน3 dB(A)
 • ระดับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA: Time WeightedAverage) ตรวจวัดระดับเสียงประเภทเสียงดังต่อเนื่องแบบไม่คงที่ (Non-steady Stat Noise) เป็นลักษณะเสียงดังต่อเนื่อง ที่มีระดับเสียงเปลี่ยนแปลงเกินกว่า 10 dB(A) และเสียงดังเป็นช่วง ๆ (Intermittent Noise)
 • ปริมาณเสียงสะสมที่ตัวบุคคล (Noise Dose) เพื่อประเมินเป็นระดับเสียงที่สัมผัสเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน (TWA: Time Weighted Average) เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐานIEC 61252 หรือเทียบเท่า เช่น ANSI S1.25 หรือดีกว่า
 • เสียงกระทบหรือเสียงกระแทก (Impulse or Impact Noise) เพื่อประเมิน  การสัมผัสกับระดับเสียงกระทบหรือกระแทกที่เกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นและอันตรายจะเกิดขึ้นกับระบบการได้ยิน ขึ้นกับระดับเสียงและจำนวนครั้งที่สัมผัส ตรวจวัดด้วยเครื่องวัดเสียงกระทบหรือกระแทก (Impulse or Impact Noise Meter) มีคุณลักษณะสอดคล้องกับมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 60804 หรือเทียบเท่า เช่น ANSI S1.43 หรือดีกว่า
 • ระดับเสียงแบบพื้นที่แยกความถี่ (Sound Pressure Level and Octave band Analyzer) เพื่อประเมินลักษณะของเสียงใช้เป็นข้อมูลในการจัดการควบคุม ป้องกันผลกระทบจากเสียง เครื่องมือวิเคราะห์ความถี่เสียง
 • แผนผังแสดงระดับเสียง (Noise Contour Map) โดยใช้ Software ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทราบการกระจายตัวของเสียงในรูปแบบของแผนที่เสียงในแต่ละพื้นที่มีเสียงอยู่ระดับใดในภาพรวม เพื่อใช้ในการจัดการควบคุม ป้องกันผลกระทบจากเสียงและจัดทำมาตรการอนุรักษ์การได้ยิน

สารเคมี (

Chemical Agents)

1) การตรวจวัดเพื่อประเมินปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในสภาพแวดล้อมการทำงานในลักษณะของ

 • เส้นใย เช่น ฝุ่นฝ้าย, ฝุ่นแอสเบสตอส
 • ฝุ่นรวม (Total Dust)
 • ฝุ่นขนาดเล็กหายใจเข้าถึงระบบทางเดินหายใจส่วนปลาย (Respirable Dust)
 • ฝุ่นสารพิษ (Toxic Dust) ของสารโลหะหนักต่าง ๆ
 • ก๊าซ (Gas) ที่เป็นของไหลในสภาพวะปกติ
 • ละออง(Mist) เป็นอนุภาคของของเหลวที่เกิดจากการสเปรย์, การชุบ
 • ไอระเหย (Vapour) ที่เกิดจากสารทำละลาย
 • ฟูม (Fume) ที่เกิดจากอนุภาคของของแข็ง

2) การตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการใช้วิธีการเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่เป็นมาตรฐานสากล หรือเป็นที่ยอมรับโดยอ้างอิงวิธีการจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ได้แก่

 • NIOSH: The National Institute for Occupational Safety and Health
 • OSHA: Occupational Safety and Health Administration
 • ACGIH: American Conference of Governmental Industrial hygienists
 • JISHA: Japan Industrial Safety and Health Association
 • ISO: International Organization for Standardization
 • สมอ: สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ASTM: American Society for Testing and Material

3) เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมีอันตรายทางห้องปฏิบัติการ ได้รับการสอบเทียบความถูกต้อง (Calibration)การตรวจสอบและบำรุงรักษาตามบริการของหน่วยงานมาตรฐานอ้างอิง หรือตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด

4) ผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สารเคมีอันตรายประเมินผลโดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 หรือเกณฑ์มาตฐาน

 • PEL: Permissible Exposure Limit ตามข้อกำหนดของ OSHA
 • REL: Recommended Exposure Limit ตามข้อเสนอแนะของ NIOSH
 • TLV: Threshold Limit Values ตามข้อเสนอแนะของ ACGIH

3. การตรวจวัดด้านชีวภาพ

การตรวจวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ในอากาศ

 • ปริมาณแบคทีเรียรวม
 • ปริมาณเชื้อรารวม

– เก็บตัวอย่างอากาศด้วยวิธีการใช้เครื่องดูดอากาศให้จุลินทรีย์ในอากาศตกกระทบบนจานอาหารเลี้ยงเชื้อ และนำจานอากาศเลี้ยงเชื้อไปบ่มในตู้อบให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตและทำการวิเคราะห์จำนวนต่อไป

– การประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน ตามข้อเสนอแนะของสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

4. การตรวจวัดและประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคาร (Indoor Air Quality)

คุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบกับสุขภาพอนามัย หรือเกิดอาการเจ็บป่วยของผู้ใช้อาคารจำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

พารามิเตอร์ที่ใช้เป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพอากาศในอาคาร ได้แก่

 • อุณหภูมิ
 • ความชื่นสัมพัทธ์
 • ความเร็วลม
 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO

  2

  )

 • ปริมาณความเข้มข้นของคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)
 • ปริมาณความเข้มข้นของฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde)
 • ปริมาณความเข้มข้นของไอระเหยอินทรีย์ทั้งหมด (TVOC)
 • ปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองอนุภาคขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5), 10 ไมครอน (PM10)
 • ปริมาณแบคทีเรียรวมในอากาศ
 • ปริมาณเชื้อรารวมในอากาศ

พารามิเตอร์พิเศษเฉพาะพื้นที่ ได้แก่

 • -ปริมาณความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์(NO

  2

  )

 • -ปริมาณความเข้มข้นของโอโซน (O

  3

  )

 • -ปริมาณไรฝุ่น (สารก่อภูมิแพ้)
 • -อื่น ๆ

การประเมินผลเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของสถาบัน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น ASHRAE, SINGAPORE STANDARD Code of practice for indoor air quality for air-conditioned buildings เป็นต้น

5. การประเมินสภาพการทำงานด้านการยศาสตร์ 

(Ergonomics)

เพื่อประเมินสภาพการทำงานในลักษณะงานต่าง ๆ ทั้งงานในสำนักงาน,ในกระบวนการผลิตหรือกระบวนการทำงานที่มีท่าทางการทำงาน, การใช้ส่วนของร่างกายทำงานไม่เหมาะสมและต่อเนื่องที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของผู้ทำงาน เช่น เกิดการเมื่อยตัว, บาดเจ็บกล้ามเนื้อ, เกิดภาระบาดเจ็บสะสมจากการทำงาน เป็นต้น

รูปแบบการประเมินพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงาน ได้แก่

 • แบบประเมินท่าทางร่างกายส่วนบน RULA (Rapid Upper Limb Assessment)
 • แบบประเมินท่าทางร่างกายทั้งลำตัว REBA (Rapid Entire Body Assessment)
 • แบบประเมินความเสี่ยงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์ (A proposed RULA for computer users)
 • แบบประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ด้วยวิธีการ ROSA (Rapid Offices Strain Assessment)

ผลการประเมินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการควบคุม ป้องกัน และปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ เจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน

6. การตรวจวัดและประเมินสภาพการทำงานในสถานที่อับอากาศ (Inspection&Evaluation in Confine Spaces)

เพื่อตรวจวัดและประเมินสภาพอากาศในที่อับอากาศและลักษณะการทำงานที่อาจเป็นอันตรายต่อร่างกายและชีวิตของผู้ปฏิบัติงาน โดยการตรวจประเมิน

 • การเตรียมความพร้อมของการทำงานในที่อับอากาศ
 • ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 • การตรวจวัดปริมาณออกซิเจน
 • การตรวจวัด % การระเบิด (% LEL)
 • การตรวจวัด % ก๊าซที่ทำให้เกิดการระเบิด

การประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547, มาตรฐานตามข้อกำหนด  ของ OSHA หรือตามข้อเสนอแนะของ NIOSH

7. การตรวจวัดและประเมินระบบระบายอากาศและห้องสะอาด

เพื่อประเมินระบบระบายอากาศในพื้นที่การทำงานจัดไว้ให้เหมาะสมมีประสิทธิภาพเพียงพอแต่ละลักษณะงานอย่างไร โดยการตรวจวัดและประเมิน

1) ระบบระบายอากาศ (Ventilation)

 • การระบายอากาศโดยทั่วไปในพื้นที่การทำงาน, ตรวจวัดความเร็วลมเฉลี่ย, ทิศทางการไหลของอากาศ
 • ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของระบบระบายอากาศเฉพาะแห่ง (Local Exhaust Ventilation), ความเร็วลมหน้า Hood, ใน Duct, อัตราการไหลของอากาศ
 • ตรวจวัดและประเมินอัตราการไหลเวียนอากาศ (Air Change per Hour) ในพื้นที่การทำงาน
 • ตรวจวัดและประเมินประสิทธิภาพของตู้ดูดควัน (Fume Hood)  ในห้องปฏิบัติการ

การประเมินผลเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, มาตรฐานตามข้อเสนอแนะของ ASHRAE, มาตรฐานตามข้อกำหนดของ OSHA และสถาบันหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

2) ห้องสะอาด (Clean Room)

 • ตรวจวัดและประเมินระดับความสะอาดของห้องสะอาด (Clean Room)
 • ตรวจสอบการไหลเวียนของลมสะอาด (Airflow Tests)
 • ตรวจสอบอนุภาคฝุ่นและมวลสารภายในห้องสะอาด (Cleanliness Classification Tests)
 • ตรวจสอบแรงดันอากาศภายในห้องสะอาด (Room Pressurization Test)
 • ตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องสะอาด (Temperature and Humidity Test)

มาตรฐานที่ใช้ประเมินคุณลักษณะของห้องสะอาด

 • มาตรฐาน Federal Standard 209E เช่น Class 100, 1000, 10,000, 100,000
 • มาตรฐาน ISO Standard 14644-1 เช่น ISO Class 5, 6, 7, 8

8. การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไป

การตรวจวัดและประเมินคุณภาพบรรยากาศทั่วไปเพื่อการเฝ้าระวัง

 • เสียงรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง(Leq 24 Hour) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
 • ระดับเสียงของยานพาหนะ
 • ปริมาณความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10),ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)
 • ปริมาณสารมลพิษทางอากาศ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์(CS

  2

  ), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO),ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO

  2

  ), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO

  2

  )(0.12 ppm)(0.30 mg/m

  3

  ), ก๊าซโอโซน (O

  3

  )

 • ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds)ในบรรยากาศโดยทั่วไปที่เป็นสารก่อมะเร็ง (carcinogen) และสารที่มิได้เป็นสารก่อมะเร็ง (non-carcinogen) ตามประกาศกรมควงคุมมลพิษ เช่น  อะซิทัลดีไฮด์ (Acetaldehyde), อะครอลีน(Acrolein), อะคริโลไนไตรล์(Acrylonitrile), เบนซีน (Benzene), เบนซิลคลอไรด์ (Benzyl Chloride), คาร์บอนเตตระคลอไรด์ (Carbon Tetrachloride),คลอโรฟอร์ม (Chloroform)และอื่น ๆ

9. 

การตรวจวัดและประเมินปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน

สารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน โดยออกจากปล่อง หรือช่อง หรือท่อระบายอากาศของโรงงานไม่ว่าจะผ่านระบบบำบัดหรือไม่ก็ตาม

การตรวจวัดใช้วิธีการที่องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา(United States Environmental Protection Agency: US-EPA)กำหนดไว้ หรือใช้วิธีตามมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่าที่กรมควบคุมมลพิษเห็นชอบ

ปริมาณสารเจือปนที่การตรวจวัดและประเมิน ได้แก่

 • ฝุ่นละออง(Total Suspended Particulate: TSP)
 • โลหะ พลวง (Antimony), สารหนู (Arsenic), ทองแดง (Copper), ตะกั่ว (Lead), ปรอท (Mercury)
 • ก๊าซ คลอรีน (Chlorine), ไฮโดรเจนคลอไรด์ (Hydrogen chloride), กรดกำมะถัน (Sulfuric acid), คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide), ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur dioxide), ออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)
 • สารระเหยอินทรีย์ ไซลีน (Xylene), ครีซอล (Cresol), และอื่น ๆ
 • การตรวจค่าความทึบแสง (Opacity)

10. การตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ตรวจสอบคุณภาพน้ำบริโภค ตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

 • ตามผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค
 • น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 • น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค
 • ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้สของกรมอนามัย

การตรวจสอบประกอบด้วยคุณลักษณะและดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนดแตกต่างกันไป เช่น

 • ทางกายภาพ 

สี (Color), รส (Taste), กลิ่น (Odour),ความขุ่น (Turbidity), ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

 • ทางเคมี 

ปริมาณสารทั้งหมด (Total solids), คราบกระด้างทั้งหมด (Total dissolved solids),, CI–, F–,

โลหะ Fe, Mn, Cu, Zn, Ca, Mg, Hg

สารเป็นพิษ Hg, Pb, As, Se, Cr, CN, Cd, Ba

 • ทางจุลชีววิทยา Standard Plate Count, MPN, E.coli, Coliform Bacteria, Disease-causing Bacteria

ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น

 • ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม และตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
 • มาตรฐานน้ำทิ้งลงบ่อน้ำบาดาล
 • มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
 • มาตรฐานน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร
 • มาตรฐานควบคุมการระเหยน้ำทิ้งจากสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
 • มาตรฐานน้ำทิ้งจากแหล่งเฉพาะอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

การตรวจสอบประกอบด้วยคุณลักษณะและดัชนีคุณภาพน้ำที่กำหนดแตกต่างกันไปแต่ละมาตรฐาน เช่น

ทางกายภาพ:    

ความเป็นกรด-ด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature),สี (Color)

ทางเคมี:

ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids), ของแข็งแขวงลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids),ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids), BOD (Biochemical Oxygen Demand), COD (Chemical Oxygen Demand), ซัลไฟด์ (Sulfide), ไซยาไนด์ (Cyanide: HCN), น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease), TKN, โลหะหนัก: Zn, Cr, As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, Ni, Mn 

ทางจุลชีววิทยา: 

Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria

[Update] PB Clinic คลินิก กายภาพบำบัด บางใหญ่ เวสเกต | ตรวจ สอบ pb – POLLICELEE

PB Clinic คลินิก กายภาพบำบัด บางใหญ่ เวสเกต

เลเซอร์ กายภาพบำบัด ศูนย์การรักษากายภาพฯ

Opening at 9:00 AM

Make Appointment

Call

02 090 0042

Get directions

WhatsApp

02 090 0042

Message

02 090 0042

Contact Us

Get Quote

Find Table

Place Order

View Menu

Testimonials

4 years ago

Report review

Excellent service with cheap price. The physician here is really good and polite. The cost is cheap. I mean really cheap.

– Pattarapol H

4 years ago

Report review

(Translated by Google) Convenient to have one car park in front of the shop. Can park on the opposite side

(Original)
เดินทางสะดวก มีที่จอดรถหน้าร้านหนึ่งคัน สามารถจอดฝั่งตรงข้ามได้

– YAI c

2 years ago

Report review

(Translated by Google) The physiotherapist has good knowledge, I have back pain, go to the physiotherapist here to analyze it. It analyzes correctly and the correct point gives advice on adjusting the sitting and sleeping. And can be treated properly, very impressive point

(Original)
นักกายภาพมีความรู้ที่ดี ผมปวดหลังไป ให้นักกายภาพที่นี่วิเคราะห์ ก็วิเคราะห์ได้ถูกต้อง และถูกจุด ให้คำแนะนำในการปรับเปลี่ยนการนั่งการนอน และรักษาได้อย่างถูกจุด ประทับใจมาก

– พิชญ์สวัสดิ์ แWrite a ReviewRead More

รักษา กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นประสาท

✅ ไ​​ฮ-เลเซอร์ (High Laser) กายภาพบำบัด

✅ เครื่องอัลตราซาวด์ ( Ultrasound )

✅ เครื่องดึงคอ ดึงหลัง ( Traction )

✅ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า ( ES / Tens ) ลดปวด

✅ แผ่นประคบร้อน ( Hydrocolator )

✅ แผ่นประคบเย็น ( Cold Pack )

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

⏩⏩ รักษาอาการ ⏪⏪

🙂 พังพืด กล้ามเนื้อ ข้อต่อยึดติด

🙂 ออฟฟิศซินโดรม ปวดคอ-บ่า

🙂 ปวดเข่า ปวดหลัง ปวดข้อต่อ

🙂 กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น อักเสบ

🙂 บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา เฉียบพลัน

🙂 บาดเจ็บเรื้อรัง จากการทำงาน

🙂 ฟื้นฟูร่างกาย หลังการผ่าตัด

🙂 อัมพฤกษ์ อัมพาต เส้นประสาท

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

เปิดทำการทุกวัน 09:00 – 20:00 น.

สอบถามโทร 02-090-0042

มือถือ 091-7344070, 091-7346647

Line : @PNBPT 

Inbox : goo.gl/8x6e7A

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

ขอบคุณ บทความจาก www.pt.mahidol.ac.th/ptcenter/

1. กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Orthopedic)

มุ่งเน้นให้การรักษาครอบคลุมปัญหาเจ็บปวดทางกระดูกและข้อต่อรวมถึงความตึงตัวของเส้นประสาท
แขน – ขา ในทุกเพศทุกวัย และทุกอาชีพ
นักกายภาพบำบัดสามารถตรวจประเมินปัญหาทางกายภาพบำบัดด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด
วางแผนการรักษา ให้การปรึกษา
และให้การรักษาได้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของคนไข้ เพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ
และมีเครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัดที่ได้มาตรฐานในการให้บริการ

กายภาพบำบัดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ยังมีการขยายบริการไปถึงการดูแลทางด้านการบาดเจ็บทางการกีฬา
และกระดูกสันหลังคดโดยนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันชั้นนำ

2. กายภาพบำบัด ทาง การยศาสตร์

(ergonomics

)

P&B คลินิก กายภาพบำบัด ให้คําปรึกษาแก่ผู้ป่วย และบุคคลทั่วไป เพื่อปรับโต๊ะทำงาน (Work station) และท่าทาง (Posture)ในการทํางานให้เหมาะสม เพื่อลดการบาดเจ็บทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และปัจจัยที่จะนําไปสู่การบาดเจ็บนั้นๆ

ป้องกัน Office Syndrome หลังจากที่ท่านได้รับการรักษาแล้ว ท่านสามารถรับคําแนะนําในการปรับโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สํานักงาน ให้เหมาะสมกับท่าน โดยนักกายภาพบำบัดที่มีประสบการณ์ทางการยศาสตร์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหา Office Syndrome

นอกจากนี้มีการบริการนอกสถานที่ เพื่อให้คําแนะนําถึงสถานที่ทํางานจริง และวิเคราะห์เป็นกลุ่มทํางานทั้งหน่วยแล้วแต่บริษัท หรือหน่วยงานราชการ สนใจติดต่อ P&B คลินิก กายภาพบำบัด ทั้ง 2 สาขา

3.

คลินิกกายภาพบำบัดการกีฬา

ปัจจุบันมีกีฬาต่างๆ ที่กำลังได้รับความนิยมนิยมในเมืองไทย ทำให้กลุ่มคนที่มีความสนใจในด้านการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ร่วมกับการที่ประชาชนทั่วไปมีความตระหนักต่อการดูแลสุขภาพ จึงมีประชาชนจำนวนมากที่ให้ความสำคัญกับการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง แต่พบว่านักกีฬาและประชาชนที่ออกกำลังกายนั้น โดยมากยังขาดความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันหรือฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บจนไม่สามารถกลับไปเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น P&B คลินิก กายภาพบำบัด จึงได้มีการรักษาผู้บาดเจ็บและให้ความรู้ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรือต้องการคำแนะนำเพื่อป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บที่มีอยู่เดิม

4. คลินิกกระดูกสันหลังคด

ภาวะกระดูกสันหลังคดส่วนใหญ่มากกว่า 85% ไม่ทราบสาเหตุ และพบได้ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ แต่โดยส่วนมากมักพบในช่วงวัยรุ่นซึ่งเป็นช่วงที่มีการเจริญเติบโตของกระดูกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการตรวจคัดกรองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการป้องกันไม่ให้เกิดกระดูกสันหลังคดเพิ่มขึ้น รวมถึงเมื่อพบภาวะกระดูกสันหลังคด การรักษาทางกายภาพบำบัดตั้งแต่ระยะแรกนั้นเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยชะลอการเพิ่มมุมการคดของกระดูกสันหลังได้ .

 1. ตรวจประเมิน และวิเคราะห์ภาวะกระดูกสันหลังคด
 2. อธิบายและให้ความรู้ทางด้านสรีระ และโครงสร้างของภาวะกระดูกสันหลังคดของผู้ป่วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้น
 3. จัดท่าทาง ฝึกการทรงท่า และการหายใจที่ถูกต้อง เพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
 4. จัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อลักษณะของกระดูกสันหลังคดในแต่ละรูปแบบ

5. กายภาพบำบัดระบบประสาท

ให้การดูแลผู้ป่วยที่มีความบกพร่องอันมีสาเหตุมาจากโรคที่เกิดบริเวณระบบประสาทส่วนกลาง และระบบประสาทส่วนปลาย ด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัดเฉพาะด้าน ตั้งแต่การตรวจร่างกายเพื่อหาจุดบกพร่องที่แสดงออกผ่านการเคลื่อนไหว และการรักษาด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การบำบัดด้วยการออกกำลังกาย การกระตุ้นผ่านระบบประสาทรับความรู้สึก และการกระตุ้นด้วยเครื่องไฟฟ้าเพื่อให้เกิดการใช้งาน เป็นต้น เพื่อฟื้นฟูความสามารถของผู้ป่วยให้กลับมาใช้งานร่างกายได้เต็มศักยภาพมากที่สุดตามพยาธิสภาพ

กลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับกายภาพบำบัดระบบประสาท มีดังนี้

 1. โรคหลอดเลือดสมอง ที่ทำให้เกิดอาการอัมพฤกษ์ อัมพาตครึ่งซีก ภายหลังจากออกจากโรงพยาบาลมาอยู่ที่บ้าน
 2. กลุ่มอาการความผิดปกติของสมองที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหว เช่น โรคพาร์กินสัน (Parkinson’s disease) กลุ่มอาการดิสโทเนีย (dystonia) หรือกลุ่มอาการโคเรีย (chorea)
 3. กลุ่มอาการฝ่อของระบบประสาทส่วนกลาง เช่น สมองใหญ่เสื่อม สมองน้อยเสื่อม ไขสันหลังเสื่อม
 4. โรคอัลไซเมอร์
 5. โรคเยื่อหุ้มไมอิลีนของระบบประสาทส่วนกลางถูกทำลาย (Multiple sclerosis)
 6. การบาดเจ็บของสมอง (traumatic brain injury) หรือ ไขสันหลังบาดเจ็บ (spinal cord injury) ที่อยู่ในระยะฟื้นฟูหลังจากภาวะทางการแพทย์คงที่
 7. ภาวะหลังผ่าตัดของเส้นประสาท รากประสาท หรือ ข่ายประสาท ซึ่งต้องการฟื้นฟูความสามารถร่างกาย

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

P&B คลินิกกายภาพบำบัด นนทบุรี 2 สาขา

เปิดทำการทุกวัน 09:00 – 20:00 น.

สอบถามโทร

02-090-0042 (สาขา 1 บางใหญ่)

02-077-4059 (สาขา 2 ราชพฤกษ์)

Line : @PBclinic

Inbox : goo.gl/8x6e7A

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

⏩⏩ ขั้นตอนการรักษา ⏪⏪

Read More

Gallery

Contact Us

Contact

Call now

 • 02 090 0042
 • 083 064 3793

Address

Get directions

89/10 หมู่ 6

ซอยบางใหญ่ซิตี้ ถนนกาญจนาภิเษก

ตำบลเสาธงหิน Amphoe Bang Yai

11140

Thailand

Business Hours

Mon:

9:00 AM – 7:00 PM

Tue:

9:00 AM – 7:00 PM

Wed:

9:00 AM – 7:00 PM

Thu:

9:00 AM – 7:00 PM

Fri:

9:00 AM – 7:00 PM

Sat:

9:00 AM – 7:00 PM

Sun:

9:00 AM – 7:00 PM

Contact Us

Message sent. We’ll get back to you soon.

This site uses cookies from Google.

Learn more


PB เมื่อ GM เดือดขั้นสุด! ใช้โปรอมตะกลางสตรีม ยิงไม่ตาย!


1X3ET! เกมหาเงินออนไลน์
รายละเอียดเพิ่มเติม : https://lin.ee/4xaTViE3V
Live Stream ที่เพจนี้นะครับ : https://www.facebook.com/zefiloslife
( เพจปั้มไก่ยืน 8 ตัวชิดมุม ไก่เกิดไว 100% )
ติดต่อ : https://www.facebook.com/titanzkai
( เว็บซื้อขายไอดีเกมพีบี ไม่เกรียน! )
ติดต่อ : https://www.facebook.com/titanzstore
:: ช่องทางการติดตาม ::
Facebook : https://bit.ly/2NPGAx1
Fanpage : https://bit.ly/2ZuyjUD
Instagram : monzefilos
สนใจติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์ (sponsored)
LINE ID : dmhsj786 (ติดต่อเรื่องงานเท่านั้น)
Contact : zefilosjobz@gmail.comPB,PointBlank,zefilos,ม่อน เซฟีลอส

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

PB เมื่อ GM เดือดขั้นสุด! ใช้โปรอมตะกลางสตรีม ยิงไม่ตาย!

THIS \”EXACT INSTRUCTIONS CHALLENGE\” IS SO HILARIOUS


Check out the \”exact instructions challenge\” that will definitely make you laugh!
This hilarious video has emerged of two kids trying to write exact instructions for their dad to make a peanut butter and jelly sandwich, with little success.
This challenge was shot by Josh Darnit, who got the idea from a friend whose science teacher had done a similar experiment back in high school. It shows Johnna and Evan, his kids, taking turns trying to help their father create a peanut butter and jelly sandwich.
However, Josh follows the instructions to the letter, leading to funny fails.

Via:
https://www.newsflare.com

Subscribe to Now I’ve Seen Everything : https://goo.gl/xiBW7v
Our Social Media:
Facebook: https://www.facebook.com/seen.everything
Instagram: https://www.instagram.com/now.ive.seen.everything

More articles: http://brightside.me

THIS \

Breakdown of Leo Borromeo’s 3.36 Solve in Online Race with Feliks Zemdegs


A nice double xcross and continuation.
Leo Borromeo 3.36 Solve in Online Race with Feliks Zemdegs Reconstruction:
Video used for reconstruction: https://www.youtube.com/watch?v=aYXNotFREX0
Reconstructed by Phillip Lewicki (Me)
Scramble: L2 R2 U’ R2 B2 F2 D’ R2 B2 U’ B’ F R F’ L U R’ U2 R U2
y’ z // Inspection
U R F’ U2 U’ Rw’ F Rw D2 // Double XCross
y’ U2 R U’ R’ // 3rd Pair
L’ U’ L Dw R U’ R’ // 4th Pair
R’ U’ R U’ R’ U2 R // OLL(CP)
27 moves = 8.04 TPS
Check out TheCubicle: https://thecubicle.com/lazer0monkey
Use code \”LaZer0MonKey\” for 5% off all your orders at TheCubicle.com
Check out my PBs: http://bit.ly/PSLcubePB
Subscribe ► http://bit.ly/1hdug7N
Twitter ► https://twitter.com/LaZer0MonKey
Instagram ► https://www.instagram.com/lazer0monkey/
Facebook ► https://www.facebook.com/LaZer0MonKey/
BreakdownOf

Breakdown of Leo Borromeo’s 3.36 Solve in Online Race with Feliks Zemdegs

ไฟล์เสีย แก้ไฟล์ PBเล่นไม่ได้ ดูให้จบ OK 1000%


ถ้าทำได้แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยน้าา
รับตัดต่อคลิปทุกประเภท ปกรูป MVเพลง คลิปเที่ยว ราคานักเรี่ยนตามคุณภาพคลิป
สนับสนุน TrueMoney Wallet : 0629846926 [ 1วอเลทก็มีค่า ]
ขอบคุณทุกคนที่กดติดตามน่ะครับ

ไฟล์เสีย แก้ไฟล์ PBเล่นไม่ได้ ดูให้จบ OK 1000%

Ruihang Xu’s 2.68


wow
Ruihang Xu (许瑞航) 2.68 Unofficial Solve (Rubik’s Cube YouTube UWR) Hangzhou Open AM 2021 Warmup
Video: https://youtu.be/pQG7mb7_yrQ
Reconstruction by Stuart Clark (https://www.speedcubedb.com/r/5061)
Scramble: B2 U2 B R2 F2 U2 F’ U2 B’ D2 R B U’ L’ B’ R B’ U’ F
x’ z’ // inspection
r’ R’ B’ R2 U’ R’ // cross
U R’ U’ R // 1st pair
y’ L’ U’ L // 2nd pair
y U’ L’ U L // 3rd pair
U’ R U’ R’ // 4th pair
R U2′ R’ U’ R U’ R’ // OLL(CP)
U2 // AUF
21 moves F2L // 10.50 STPS
8 moves LL // 11.76 STPS
Patreon: https://www.patreon.com/LaZer0MonKey
Check out TheCubicle: https://thecubicle.com/lazer0monkey
Use code \”LaZer0MonKey\” for 5% off all your orders at TheCubicle.com
BreakdownOf RuihangXu

Ruihang Xu's 2.68

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ตรวจ สอบ pb

Leave a Comment