[NEW] ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน – Millionaire Academy | สมาคม ขนส่ง ทาง อากาศ ระหว่าง ประเทศ – POLLICELEE

สมาคม ขนส่ง ทาง อากาศ ระหว่าง ประเทศ: คุณกำลังดูกระทู้

ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างระบบการขนส่งให้มีการรวมตัวกันในภูมิภาคอาเซียนและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการขนส่ง (ASEAN Transport Action Plan (ATAP) 2005-2010) ความร่วมมือด้านการขนส่งของอาเซียนได้มุ่งเน้นเรื่องการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในการขนส่งหลายรูปแบบ การส่งเสริมการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าแบบไร้พรมแดน และการส่งเสริมการเปิดเสรีบริการด้านขนส่งทางน้ำและทางอากาศให้ดียิ่งขึ้น

เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการเคลื่อนย้ายสินค้าในภูมิภาคอาเซียน อาเซียนได้จัดทำกรอบความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่งที่สาคัญ 3 ฉบับ ดังนี้

(1) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit: AFAFGIT)

(2) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการขนส่งหลายรูปแบบ (ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport: AFAMT)

(3) กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Inter-State Transport: AFAFIST)

ทั้งนี้ กรอบความตกลงทั้ง 3 ฉบับ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการด้านการค้า/การขนส่งในอาเซียนให้ง่ายขึ้น มีการปรับประสานกัน จัดทำแนวทำงและข้อกำหนดร่วมกันในการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งผ่านแดน และขนส่งหลายรูปแบบ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการขนส่งสินค้าแบบไร้พรมแดน

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางอากาศ

ในด้านการขนส่งผู้โดยสารทำงอากาศ ได้มีการให้สิทธิรับขนส่งการจราจรเสรีภาพที่ 3, 4, และ 5 อย่างไม่จากัดระหว่างเมืองใดๆ ในอาเซียน ซึ่งสายการบินสามารถทำการบินไปยังเมืองที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศ และสามารถใช้สิทธิรับขนส่งการจราจรระหว่างเมืองต่างๆของอาเซียน และระหว่างเมืองหลวงของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยสิทธิเสรีภาพคล้ายคลึงกันนี้จะขยายรวมไปถึงการให้บริการระหว่างเมืองอื่นๆ ของอาเซียน ภายใต้ความตกลงพหุภาคีอาเซียนว่าด้วยการเปิดเสรีอย่างเต็มที่ของบริการขนส่งผู้โดยสารทำงอากาศ (ASEAN Multilateral Agreement on the Full Liberalisation of Passenger Air Services: MAFLPAS) สำหรับการเปิดน่านฟ้าเสรี (Open Skies) อย่างเต็มรูปแบบในส่วนของเที่ยวบินขนส่งเฉพาะสินค้า

ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มุ่งมั่นที่จะเปิดเสรีอย่าง เต็มที่เที่ยวบินขนส่งสินค้าทางอากาศ และให้สิทธิรับขนส่งการจราจรเสรีภาพที่ 3, 4, และ 5 อย่างไม่จากัดในการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองใดๆ ที่มีท่าอากาศยานระหว่างประเทศภายในอาเซียน ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการพัฒนา การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อบรรลุการเป็นตลาดการบินร่วมอาเซียนภายในปี 2015 สำหรับการเชื่อมโยงด้านการขนส่งทำงอากาศกับประเทศคู่เจรจา อาเซียนและจีนใกล้บรรลุผลการเจรจาจัดทำความตกลงว่าด้วยการขนส่งทำงอากาศกับจีน และอาเซียนมีกำหนดจะเจรจากับอินเดียและเกาหลี ต่อไป

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางน้ำ

อาเซียนได้จัดทำแผนปฏิบัติการว่าด้วยการขนส่งทางทะเล ที่มีการรวมตัวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถแข่งขันในภูมิภาคอาเซียน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการและการตลาดขนส่งสินค้าทำงเรือภายในอาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างสาธารณูปโภค และ การเชื่อมโยงทำงการตลาด โดยจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการรวมกลุ่มสาขาการขนส่งทางทะเลของอาเซียนเป็นตลาดเดียว (ASEAN Single Shipping Market) โดยขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว

ความร่วมมือด้านการขนส่งทางบก

อาเซียนได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงคโปร์- คุนหมิง (the Singapore-Kunming Rail Lind: SKRL) และการพัฒนาโครงการโครงข่ายทำงหลวงอาเซียน (AHN) โดยเส้นทำงผ่านสิงคโปร์-มาเลเซีย-ไทย-กัมพูชา เวียดนาม-จีน (คุนหมิง)เป็นเส้นทำงหลักของ SKRL คือผ่านทำง และมีเส้นทำงเชื่อมไทย-พม่า และไทย-ลาว

จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการโครงข่ายทำงหลวงอาเซียน (AHN) ได้รายงานว่า โครงข่ายเส้นทำงหลวงอาเซียนทั้งหมด มีระยะทำง 26,207.8 กิโลเมตร โดยมีสัดส่วนโครงข่ายเส้นทาง ที่มีมาตรฐานขั้นที่ 3 (ถนนลาดยาง 2 ช่องจราจร ผิวทำงกว้าง 6 เมตร) หรือสูงกว่า เป็นระยะทำงเกือบ 24,000 กิโลเมตร ทั้งนี้ ยังได้ให้ความสาคัญต่อการปรับปรุงถนนต่ากว่าขั้นที่ 3 สำหรับเส้นทำงการขนส่ง ผ่านแดน (Transit Transport Routes: TTR) เป็นระยะทาง 1,858 กิโลเมตร ในประเทศลาว พม่า และฟิลิปปินส์ภายในปี 2015 นอกจากนี้ การสนับสนุนด้านเงินลงทุนยังเป็นสิ่งจำเป็นในการปรับปรุงโครงข่ายและเส้นทำงหลวงให้มีมาตรฐานอย่างน้อยขั้นที่ 1 และการบำรุงรักษาถนนเส้นทำงหลวงอาเซียนที่มีอยู่เดิม

ขณะนี้อาเซียนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Strategic Transport Plan) ปี พ.ศ.2554-2558 ซึ่งได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

[NEW] 10 อันดับบริษัทโลจิสติกส์(ขนส่งระหว่างประเทศ)ที่ดีที่สุด บริษัทโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด | สมาคม ขนส่ง ทาง อากาศ ระหว่าง ประเทศ – POLLICELEE

The inspiration about writing comes from hour and hour of constant work because I want to make contribution to the world.


Most Powerful Passports in 2021 | All Passport Ranking | 199 Countries | 3D Animation


This is a 3D animation of all passport rankings by 2021 from least powerful passports to most powerful passports
Ranking of all the world’s passports are according to the number of destinations their holders can access without a prior visa. The index is based on data from the International Air Transport Association (IATA)
Subscribe for more videos ❤

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Most Powerful Passports in 2021 | All Passport Ranking | 199 Countries | 3D Animation

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ#NPRU


สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ#NPRU

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส) 2017 The Skytrain in Bangkok, Thailand


The Bangkok Mass Transit System, commonly known as the BTS or the Skytrain, is an elevated rapid transit system in Bangkok, Thailand. It is operated by Bangkok Mass Transit System Public Company Limited (BTSC) under a concession granted by the Bangkok Metropolitan Administration (BMA). The system consists of 34 stations along two lines: the Sukhumvit Line running northwards and eastwards, terminating at Mo Chit and Bearing respectively, and the Silom Line which serves Silom and Sathon Roads, the central business district of Bangkok, terminating at National Stadium and Bang Wa. The lines interchange at Siam Station and have a combined route length of 36.45 kilometers (22.65 mi). The system is formally known as the Elevated Train in Commemoration of HM the King’s 6th Cycle Birthday (รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา). ~Wikipedia

Please subcribe to my new channel dedicated to biking its a great outlook on the world https://www.youtube.com/channel/UCiol_TJeQn9pPWwik05oGsw/feed
It sometimes its a great window into seeing what transit videos I may post in the future from that country

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอส) 2017 The Skytrain in Bangkok, Thailand

EP 041 IATA เตือน สายการบินทั่วโลกปลดพนักงานกว่าแสนราย หากภาครัฐละเลย


สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ IATA ได้ปรับลดคาดการณ์การขนส่งทางอากาศปี 2563 ลงหลังจากฤดูการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อน จบลงอย่างเงียบเหงา

ที่มา:
https://www.bbc.com/news/business54027229
https://www.bbc.com/news/business53687338
https://www.bbc.com/news/business54334558
ภาพ
https://www.scpr.org/news/2016/11/25/66394/losangelessecondinairplanelaserbeamstrikes/

EP 041 IATA เตือน สายการบินทั่วโลกปลดพนักงานกว่าแสนราย หากภาครัฐละเลย

กลุ่ม YES IATA


กลุ่ม YES IATA องค์ความรู้การบริการผู้โดยสารสายการบิน วิทยาลัยนานาชาติ กลุ่มความรู้ที่เข้าร่วมการสรรหา Best Practice กลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

กลุ่ม YES IATA

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สมาคม ขนส่ง ทาง อากาศ ระหว่าง ประเทศ

Leave a Comment