[NEW] งานปรับปรุงแก้ไขส่วนกลาง Ideo O2-Flip eBook Pages 1 – 50 | ส ต๊ อป ว ริน ทร – POLLICELEE

ส ต๊ อป ว ริน ทร: คุณกำลังดูกระทู้

งานปรับปรุงแกไ้ ขสว่ นกลาง
IDO2

Update 20/10/2564

รายละเอียดหัวข้อดงั น้ี
1. งานปรับปรงุ ตามขอ้ เสนอแนะ 10 รายการ

2. งานปรบั ปรุงแก้ไขใหต้ รงตามแบบ และตามข้อกาหนด
เล่มรายงาน สวล.โครงการ 6 รายการ

3. งานซอ่ มแซมการรับประกนั โครงการ 26 รายการ

4. อ่ืนๆ งานทไ่ี ดร้ ับผลกระทบจากการออกแบบก่อสรา้ ง
โครงการ จานวน 4 รายการ

1. งานปรับปรงุ ตามขอ้ เสนอแนะ 10 รายการ

ดาเนนิ การแล้วเสรจ็ อยรู่ ะหวา่ งดาเนินการ ยังไม่เนินการ
9
1 0

รายงานความคืบหน้างานแกไ้ ขพื้นทส่ี ่วนกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดบั รายละเอยี ดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคบื หน้าจากเจา้ ของโครงการ

1 การเพิม่ ยางรองเครอื่ งออกกาลังกาย ดาเนนิ การเรียบร้อยแล้ว
เมอ่ื วันท่ี 10 กรกฎาคม 2563
2 การสง่ มอบรถตู้ 12 ท่ีน่งั 1 คนั และรบั เงิน
ชดเชย 1 คนั ดาเนินการเรยี บรอ้ ยแลว้
เมอ่ื วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
3 เพ่ิมตะแกรงกันใบไม้ บริเวณบ่อนาลน้ หน้า
โครงการ ( ฝัง่ ศาลพระภูมิ และ SHOP D ) ดาเนินการเรียบร้อยแลว้
เมอ่ื วนั ที่ 21 กรกฎาคม 2563

4 การเพ่ิมระยะมา่ นนาตกอาคาร C ดาเนนิ การเรียบร้อยแลว้
เมื่อวันที่ 30 พฤศจกิ ายน 2563

รายงานความคืบหน้างานแก้ไขพ้นื ทสี่ ่วนกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดบั รายละเอียดงานแกไ้ ข ภาพประกอบ ความคืบหนา้ จากเจ้าของโครงการ

5 จดั ทาพนื ธรณหี ้องอาบนา ดาเนินการเรยี บรอ้ ยแลว้
เมื่อวนั ท่ี 15 มนี าคม 2564

6 เพิ่มระบบป๊มั ชูท และเชอื่ มตอ่ ท่อบ่อเกรอะ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
หอ้ งนาป้อม รปภ. ไปบอ่ พกั Main hole เมื่อวนั ที่ 2 พฤษภาคม 2564

7 ปรับปรุงประตบู านกริวห้องควบคมุ ระบบ ดาเนนิ การเรยี บร้อยแล้ว
บาบดั นาเสยี อาคาร C เม่ือวนั ท่ี 18 พฤษภาคม 2564

8 ราวบันได เพ่ือขึนไปบารงุ รกั ษาระบบ ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
เม่อื วันท่ี 18 พฤษภาคม 2564

รายงานความคืบหน้างานแก้ไขพ้ืนทส่ี ่วนกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอียดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคืบหนา้ จากเจ้าของโครงการ

9 งานเพิม่ ไฟฟ้าแสงสวา่ งหน้าโครงการ ดาเนนิ การแลว้ เสรจ็ วันท่ี 17 กมุ ภาพนั ธ์ 64

10 การปรบั ปรุงต้นไม้ประดบั ลานจอดรถยนต์ อยรู่ ะหวา่ งทดลองปลกู พนั ธไ์ มล้ ีกวนยใู นกระถางใหม่ สว่ น
อาคาร A การรอื้ ถอนเหลก็ โครงสรา้ งเดมิ นาวาระเขา้ AGM อนมุ ตั ิ
ดว้ ยเสียงขา้ งมาก กาหนดวนั ท่ี 19 กนั ยายน 2564
และไดม้ ีการเล่ือนการประชมุ เน่ืองจากการแพรร่ ะบาดของ
โรคตดิ เชือ้ COVID -19

ขอ้ เสนอแนะ N0.1

การตดิ ตังแผ่นยางรองพืนท่เี ครอื่ งเล่นออกกาลังกาย

ปัญหา
บรเิ วณพืนสถานอี อกกาลงั กายยกนาหนักได้รบั ความเสยี หายจากการกระแทกจาก
อุปกรณอ์ อกกาลงั กาย และมเี สียงดงั เวลาใช้บรกิ าร

สาเหตุ
จากการตรวจสอบบรเิ วณพืนสถานีออกกาลังกายยกนาหนกั ไมม่ แี ผน่ ยางรอง
กนั การกระแทกจากอุปกรณอ์ อกกาลงั กายทีม่ ีนาหนกั มาก และลดความดงั เสียงดังเวลา
ใชง้ าน

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ทาหนงั สอื ถึงบรษิ ทั อนันดา เจา้ ของโครงการ เพือ่ ขออนมุ ัติจัดซอื แผ่นยาง
ปรู องพืนจดุ วางเครือ่ งเล่นเพื่อป้องกนั ความเสียหาย และลดการกระแทก
(ดาเนนิ การเรียบรอ้ ย วันท่ี 10 กรกฎาคม 63 )

ข้อเสนอแนะ N0.2

การสง่ มอบรถตู้ 12 ท่ีน่งั 1 คนั และรบั เงนิ ชดเชย 1 คนั

ปัญหา
รถตู้ท่ใี หท้ างโครงการใชต้ ังแตช่ ว่ งเริม่ เปดิ โครงการสาหรบั บริการเจ้าของร่วม
เปน็ รถท่ผี ่านการใชง้ านหลายโครงการ และยากต่อการทาธุระกรรมดา้ นตา่ งๆ
เน่ืองจากการจดทะเบยี นเป็นชื่อบรษิ ทั อนันดา สาหรับใช้งานบริการช่วงแรก และ
เป็นรถทผี่ า่ นการใชง้ านมาแลว้

สาเหตุ
เปน็ รถทที่ าง บ.อนนั ดา ใหใ้ ช้งานสาหรบั เปิดโครงการ เพือ่ บริการช่วงแรก และยังไมม่ ี
การส่งมอบรถต้คู ันใหมเ่ ปน็ ไปตามสื่อโฆษณาอย่างถกู ต้อง

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ทาหนังสือถึงบรษิ ัทอนันดา เจา้ ของโครงการ เพอื่ พิจารณาขออนมุ ัตติ ามขันตอน
(ดาเนนิ การเรยี บร้อย วนั ที่ 30 พฤศจิกายน 63 )

ขอ้ เสนอแนะ N0.3

การเพ่ิมระยะความยาว และหวั จ่ายมา่ นนา้ ตกสระวา่ ยนา้ อาคาร C

ปัญหา
ระบบม่านน้าตกไมต่ รงตามแบบการทางานไม่ตรงกบั ส่ือโฆษณา โดยปัญหา
เกิดจากหวั จา่ ยน้ามีจานวนนอ้ ย 16 หวั ตาแหน่งหวั จา่ ยมีระยะห่าง และแรงดนั
น้าไม่เพยี งพอ

สาเหตุ
จากการตรวจสอบควรติดต้งั ระบบปั๊มน้าในการจา่ ยเขา้ ทอ่ ระบบม่านน้าตก
พร้อมท้งั ปรับปรุงทอ่ ส่งน้าเพอ่ื แรงดนั การส่งน้า และเพิ่มจานวนหวั จ่ายน้าใหม้ ี
ความถี่มากข้ึนแนวทางการปรับปรุง ตอ้ งออกแบบระบบท้งั หมด

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ทาหนังสอื ถึงบรษิ ทั อนันดา เจ้าของโครงการ และผู้รับเหมาโครงการ
เพ่อื การพิจารณาอนุมัตติ ามขนั ตอน
(ดาเนนิ การเรียบร้อย วนั ท่ี 30 พฤศจกิ ายน 63 )

ขอ้ เสนอแนะ N0.4

การเพิ่มตะแกรงกนั ใบไม้ บริเวณบอ่ นาล้นหน้าโครงการ ฝ่งั ศาลพระภูมิ และฝงั่ SHOP D

ปัญหา

ชุดป๊ัมสูบน้ารีเทิร์นหมุนเวยี นเขา้ ระบบมีเศษใบไม้ ขยะถุงพลาสติกท่ีปลิวร่วงลง
บ่อเขา้ ไปอุดตนั ทาใหเ้ กิดความเสียหายกบั อุปกรณ์งานระบบ และทางานไม่
สมบูรณ์

สาเหตุ

เน่ืองจากพ่นื ที่บอ่ นาลน้ อยดู่ า้ นหนา้ โครงการ และมีตน้ ไม้ปลกู อย่บู ริเวณบ่อ ด้าน
รปู ลักษณ์สถาปัตยกรรม เปน็ พนื ที่เปิดโล่งไมม่ ีตะแกรงป้องกันขยะทาใหม้ ีการเขา้ ไป
อุดตนั อุปกรณ์ในระบบ เกิดความเสียหายตามมา

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ทาหนังสอื ถึงบรษิ ัทอนนั ดา เจา้ ของโครงการ และผ้รู บั เหมาโครงการ
เพอ่ื การพิจารณาอนุมัติจดั ทาตะแกรงครอบชุดปัม๊ ตามขันตอน
( ดาเนนิ การเรยี บร้อย วันที่ 21 กรกฏาคม 63 )

ขอ้ เสนอแนะ N0.5

เพ่ิมธรณีห้องอาบนา้ ชาย-หญิง ท้งั 3 อาคาร รวม 7 จุด

ปัญหา
กรณีมีผู้ใชบ้ รกิ ารอาบนา พบมีนาไหลออกมาภายนอกห้อง

สาเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่าพนื อยใู่ นระดับเดยี วกนั และไม่มธี รณขี อบกันปอ้ งกัน
ไมใ่ หไ้ หลออกมาภายนอก

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ดาเนินการกรีดเจาะแนวพนื กระเบอื ง เพ่ือติดตังขอบธรณีป้องกันไมใ่ หน้ าไหล
ออกมาภายนอก
( วันท่ีดาเนนิ การแลว้ เสรจ็ 25 มกราคม 64 )

ขอ้ เสนอแนะ N0.6

การเพ่ิมระบบปมั๊ พรอ้ มเชื่อมตอ่ ท่อไปบ่อพกั Main hole ห้องนาทางเขา้ -ออกดา้ นหลงั โครงการ

ปัญหา
ช่วงหนา้ ฝนมีนาไหลย้อนเขา้ ท่วมพนื ในห้องนาป้อมหลังโครงการโครงการ

สาเหตุ
เน่ืองจากระบบเดิมไมม่ กี ารเชอ่ื มต่อการระบายนาไปบ่อพัก Main hole สว่ นกลาง

แนวทางแก้ไข/สถานะ

1. เพิ่มป๊มั 1 เฟส และสวิทซ์ลูกลอยควบคมุ การทางาน
2. งานต่อทอ่ ขนาด 2 นวิ ระยะ 50 เมตร เพือ่ เชอื่ มต่อเขา้ บ่อพกั mainhole
3. อปุ กรณ์เสรมิ ในการติดตงั ระบบ
( วนั ทดี่ าเนนิ การแล้วเสร็จ 10 เมษายน 64 )

ขอ้ เสนอแนะ N0.7

การปรบั ปรงุ ประตหู อ้ งคอนโทรล ระบบบาบัดนาเสียอาคาร C

ปัญหา
ประตตู ้คู วบคมุ ระบบบาบดั นาเสยี ไมส่ ามารถเปิดบารงุ รักษาได้เต็มที่

สาเหตุ
จากการตรวจสอบพบ เมอ่ื เปดิ สวงิ ออกจะติดกับผนังขอบปูนบานกรวิ ชันแรก

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ขยายผนงั คอนกรีต และปรบั บานกริวชันแรก เพื่อใหม้ ีระยะการเปิดประตู
ไดก้ วา้ งกวา่ เดมิ สาหรบั ตรวจสอบบารงุ รักษางานระบบไดส้ ะดวก
(ดาเนนิ การเรยี บร้อย วันท่ี 9 เมษายน 64 )

ขอ้ เสนอแนะ N0.8

งานปรับปรุงเพมิ่ ราวบนั ไดลงิ ตดิ ผนัง และเขม็ ขัดเซฟตี

ปัญหา
การบารงุ รกั ษางานระบบ แทงค์เกบ็ นาดาดฟ้า อุปกรณ์เสา จานรบั สญั ญาณทวี ี
และระบบสัญญานไฟเตือนเคร่อื งบินท่ีอย่สู ูงปนี ขึนตรวจสอบได้ยาก

สาเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่าเปน็ จุดตงั ระบบท่ีสูง และไม่มบี นั ไดลิงสาหรบั ใช้ปนี ขึน
ตรวจสอบงานระบบต่างๆ

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ดาเนนิ การทาหนังสอื ถึงผบู้ รหิ ารของบริษัท อนันดา โดยผลสรุปจากท่ปี ระชมุ
พิจารณาอนุมตั ิเข็มขดั เซฟตี และจดั ทาราวบันไดคู่ สาหรับปนี ขนึ ตรวจสอบได้
( วนั ทีด่ าเนินการแลว้ เสร็จ 25 กมุ ภาพนั ธ์ 64 )

ข้อเสนอแนะ N0.9
งานปรบั ปรงุ เพมิ่ โคมไฟส่องสวา่ งหน้าโครงการ ( จดุ ติดต้งั บ่อน้าล้น 2 ฝ่งั )

ปญั หา

หนา้ โครงการพืนทีท่ างเดนิ เขา้ ตวั -ออกอาคารเอ ชว่ งกลางคืนค่อนข้าง
มืดสลัว

สาเหตุ

จากการตรวจสอบพบแสงสวา่ งจากการออกแบบงานติดตงั ระบบ
ไฟฟา้ ชุดเดมิ แสงสว่างไมเ่ พียงพอ อาจเกดิ อบุ ตั ิเหตตุ อ่ การจราจร
ทางเทา้ ได้ เนื่องจากพืนทางเดินมีการออกแบบตา่ งระดับ และเพ่อื เป็น
ภาพลกั ษณ์โครงการ

แนวทางแกไ้ ข/สถานะ

ตดิ ตงั โคมไฟเพม่ิ แสงสวา่ งเสาสงู บอ่ นาลน้ ทงั สองฝ่ังหน้าโครงการ
( ดาเนนิ การแล้วเสรจ็ วนั ที่ 17 กุมภาพนั ธ์ 64 )

ขอ้ เสนอแนะ N0.10

งานปรับปรุงแก้ไขตน้ ไม้ (Green wall) อาคาร A

ปัญหา

ต้นไม้แนวตังผนังลานจอดรถอาคาร A ฝ่ังถนนหน้าโครงการมีการเส่อื มโทรมมสี ภาพ
แห้งตาย และทาให้เสียทรรศนียภ์ าพของโครงการ

สาเหตุ

ประชุมหารือ 3 ฝ่าย ไดแ้ ก่ฝา่ ยจัดการ บรษิ ัทฯ เอ็มเจ และตวั แทน AND เพอ่ื หา
ข้อสรปุ ร่วมกนั ในวนั ศกุ ร์ท่ี 5 มถิ นุ ายน 63 สรุปว่า ต้นชารางจืด ไม่เหมาะสมที่จะ
ปลกู ในกระถาง อายุสันกว่าปกติ และอา้ งองิ โครงการอน่ื ๆ ท่ีปลูกตน้ ชารางจืด
ปัจจบุ นั ไดข้ อเปลยี่ นพรรณไมเ้ ปน็ ต้นลีกวนยู ผ่านมติท่ีประชมุ ใหญ่ ประจาปี 2563

แนวทางแกไ้ ข/สถานะ
อยรู่ ะหวา่ งทดลองปลกู พนั ธไ์ มล้ ีกวนยใู นกระถางชดุ ใหม่ ผลเป็นท่ีน่าพอใจ
คณะกรรมการมีมตใิ ห้ AND สง่ มอบ ตน้ ลีกวนยู กระถาง รางรองรบั นา้ และระบบ
รดนา้ ใหเ้ รยี บรอ้ ย สว่ นการรอื้ ถอนเหลก็ โครงสรา้ งเดมิ นาวาระเขา้ AGM อนมุ ตั ิ
ดว้ ยเสียงขา้ งมาก ซง่ึ มกี ารเล่อื นประชุมใหญ่ออกไป เน่ืองจากจานวนผู้ตดิ
เชอื้ ยังสูงอยู่

ขอ้ เสนอแนะ N0.10(ต่อ)

งานปรับปรุงแก้ไขพนั ธ์ไม้ (Green wall) อาคาร A

2. งานปรับปรุงแกไ้ ขให้ตรงตามแบบ และตามขอ้ กาหนด
เล่มรายงาน ส.ว.ล. โครงการ 6 รายการ

ดาเนนิ การแลว้ เสร็จ อยู่ระหวา่ งดาเนินการ ยงั ไมม่ ีการแก้ไข
3
0 3

รายงานความคบื หน้างานแก้ไขพนื้ ทสี่ ว่ นกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอยี ดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคืบหนา้ จากเจา้ ของโครงการ

1 การส่งมอบถังขยะ แยกประเภท ดาเนินการเรียบร้อยแลว้
เพมิ่ 2 ถัง ( เหลือง / แดง ) เมื่อวนั ท่ี 10 กรกฎาคม 2563

2 การเพ่มิ ตู้อุปกรณด์ ับเพลงิ ชันดาดฟ้า ดาเนนิ การเรยี บร้อยแล้ว
อาคาร C เมอื่ วนั ท่ี 23 กรกฎาคม 2563

3 การสง่ มอบขวานดบั เพลงิ ดาเนินการเรียบรอ้ ย
เพื่อตดิ ตังในตู้ FIRE HOSE เม่ือวนั ท่ี 24 ธนั วาคม 2563

4 ระบบกรองนาผ่านการบาบดั นาเสียมาใช้รดนา รายละเอียดตาม อยรู่ ะหวา่ งหาบทสรปุ แนวทางปรับปรุง ในการประชุมรว่ มกับ
ตน้ ไม้บางส่วน (อา้ งอิงตามเลม่ รายงาน ส.ว.ล) เอกสารแนบ HBU บจก. อนนั ดา เอม็ แอฟ เอเชีย บางนา

5 การปรับปรงุ ประตูบานชาร์ปไฟฟ้าอาคาร C รายละเอยี ดตาม อย่รู ะหว่างหาบทสรปุ แนวทางปรับปรุง ในการประชมุ รว่ มกับ
เอกสารแนบ HBU บจก. อนนั ดา เอ็มแอฟ เอเชยี บางนา

6 การปรับปรุงความดังเสียงแจ้งเหตุอพยพหนไี ฟ รายละเอียดตาม อยรู่ ะหวา่ งหาบทสรปุ แนวทางแกไ้ ข ในการประชมุ ร่วมกบั
เอกสารแนบ HBU บจก. อนันดา เอม็ แอฟ เอเชีย บางนา

งานตามขอ้ กาหนดเลม่ สวล.โครงการ N0.1

การสง่ มอบถงั ขยะแยกประเภท เพิม่ 2 ถัง ( เหลือง / แดง )

ปัญหา
ประเภทถังถังขยะไม่ครบตามเล่มรายงาน สวล. ในโครงการ

สาเหตุ
จากการตรวจสอบหอ้ งพักขยะตามชนั แต่ละอาคารท่ีมีการสง่ มอบตงั แตเ่ ปดิ
โครงการ มี 2 ประเภท สเี ขียว และสนี าเงนิ (ขาดสีเหลอื ง และสแี ดง)

แนวทางแก้ไข/สถานะ
ทาหนงั สอื ถึงบริษทั อนันดา เจ้าของโครงการ เพ่ือใหพ้ จิ ารณาจัดซือ
อปุ กรณถ์ ังขยะสี เหลอื ง และแดง ให้ถูกตอ้ งครบตามจานวนเลม่ รายงาน
สวล. กาหนดไว้
(ดาเนินการเรียบรอ้ ย วันที่ 10 กรกฎาคม 2563)

งานตามขอ้ กาหนดเล่ม สวล.โครงการ N0.2

การเพมิ่ ตดู้ บั เพลิงบริเวณชันดาดฟ้าอาคาร C

ปัญหา

ทางหนไี ฟ ST 6 ออกชนั ดาดฟ้าไม่มตี ู้อุปกรณ์ระบบดับเพลิงโดย กรณีเกดิ เหตุ
ฉุกเฉินไม่มีอุปกรณ์ดงั กล่าวรองรับ เนื่องจากเกย่ี วข้องกบั ความปลอดภยั ต่อชวี ติ
และทรยั สนิ ทร์ ( มกี ารเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบอาคาร และ สน. เขตบางนา )

สาเหตุ

จากการตรวจสอบแบบติดตังงานระบบ และเล่มรายงาน สวล.พบการติดตัง
ไม่ครบถว้ นตรงตามแบบ และจานวนตามเล่มรายงาน สวล. โครงการ

แนวทางแกไ้ ข/สถานะ
ทาหนงั สือถึงบรษิ ทั อนันดา เจ้าของโครงการ เพือ่ ให้พิจารณาความถูกตอ้ ง
ครบถว้ นสมบรู ณ์งานระบบ ใหค้ รบถว้ นถกู ตอ้ งตรงตามเลม่ รายงาน สวล.
ท่ีกาหนดไว้
(ดาเนนิ การเรียบรอ้ ย วนั ที่ 23 กรกฎาคม 2563)

งานตามขอ้ กาหนดเลม่ สวล.โครงการ N0.3

การส่งมอบอปุ กรณ์ขวานแดงระบบดบั เพลิงในตตู้ ามชัน

ปัญหา
ขวานแดงในตู้ดบั เพลิงตามชันแต่ละอาคารมีไม่ครบทุกตู้ตามเลม่ รายงาน สวล.
โครงการท่ไี ด้กาหนดไว้

สาเหตุ
จากการตรวจสอบตู้อุปกรณด์ บั เพลิงตามชันแต่ละอาคารที่มีการสง่ มอบตังแต่เปดิ
โครงการ ยังขาดการสง่ มอบอปุ กรณ์ชดุ ขวานแดงในตู้ตามชันแต่ละอาคาร
แนวทางแกไ้ ข/สถานะ
ทาหนงั สอื ถึงบรษิ ทั อนันดา เจ้าของโครงการ เพือ่ ให้พิจารณาจัดซืออปุ กรณช์ ุด
ขวานแดงใหถ้ ูกตอ้ งครบตามจานวนเล่มรายงาน สวล. กาหนดไว้
(ดาเนนิ การเรยี บรอ้ ย วันท่ี 24 ธนั วาคม 2563)

งานตามข้อกาหนดเลม่ สวล.โครงการ N0.4

ระบบรดนาต้นไม้ที่นานาผ่านการบาบัด หรอื ระบบกรอง (ตามเล่ม สวล.)

Stat : 11/10/2019

สวล. หน้าที่ 2-116

งานตามขอ้ กาหนดเลม่ สวล.โครงการ N0.5
การตดิ ตั้งประตบู านชาร์ปไฟฟ้าส่วนกลางชน้ั 6-30 อาคาร C ไม่ตรงตามแบบ (As-built งานสถาปตั ย)์

อย่รู ะหว่างสรปุ แนวทางจาก บริษทั อนนั ดา

งานตามข้อกาหนดเลม่ สวล.โครงการ N0.6 ปญั หา
การปรับปรุงแก้ไขความดงั เสยี งสญั ญานแจง้ เหตุเพลงิ ไหม้
(เสยี งแจ้งอพยพตา่ กวา่ ค่ามาตรฐาน) กรณีเกิดเหตฉุ กุ เฉนิ และระบบ Alarm control มีการแจง้ เหตุอพยพ
ในตัวอาคาร การแจง้ เหตดุ ังกล่าว ผูพ้ กั อาศยั ภายในห้องชดุ ไมไ่ ดย้ ิน
ทดสอบระบบพร้อมการตรวจวัดคา่ เสียง โดยทีมตรวจรบั มอบโครงการ สัญญานแจ้งเหตุ
คณะอาจารย์มหาวทิ ยาลัยจุฬาฯ
สาเหตุ
จากการตรวจสอบโดยทมี ตรวจรบั มอบโครงการ ขณะทดสอบเปดิ
ระบบสญั ญานแจง้ เตอื นอพยพ ใชเ้ ครื่องมือตรวจวัดความดังเสียง
ภายในหอ้ งชดุ และในห้องนอน ระดับความดงั เสียงที่วัดได้ไม่
ถงึ เกณฑ์ตามที่กาหนด

แนวทางแก้ไข

ปรบั ปรงุ แก้ไขระบบความดังเสยี งแจง้ เหตุอพยพ เพือ่ ให้ภายในหอ้ ง
ชดุ พักอาศยั ไดร้ ับสญั ญานความดงั เสียงตามมาตรฐานทีก่ าหนด

งานตามขอ้ กาหนดเลม่ สวล.โครงการ N0.6 (ตอ่ )

อาคาร A
อาคาร B

อาคาร C

ปจั จบุ ันยงั ไมม่ ีความคบื หนา้ แผนการปรบั ปรงุ ระบบ คา่ การตรวจวดั ความดังเสียงภายในหอ้ งชุดท้งั 3 อาคาร

ขอ้ มูลอา้ งองิ การได้ยนิ ความดังเสยี งแจ้งเหตุอพยพภายในหอ้ งชุดในโครงการบางสว่ น

ขอ้ มลู อ้างองิ การออกงานแบบระบบสญั ญานแจง้ เหตเุ พลิงไหม้ โครงการ ไอดโี อ โอทู

ขอ้ มลู อ้างองิ การออกงานแบบระบบสญั ญานแจง้ เหตเุ พลิงไหม้ โครงการ ไอดโี อ โอทู

ขอ้ มลู อ้างองิ การออกงานแบบระบบสญั ญานแจง้ เหตเุ พลิงไหม้ โครงการ ไอดโี อ โอทู

3. งานงานซ่อมแซมการรับประกันโครงการ 26 รายการ

ดาเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างดาเนนิ การ ยังไม่มกี ารแกไ้ ข
16
9 1

รายงานความคืบหน้างานแกไ้ ขพื้นทส่ี ว่ นกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอยี ดงานแกไ้ ข ภาพประกอบ ความคบื หนา้ จากเจา้ ของโครงการ

1 การย้ายจดุ ตดิ ตังหวั รบั นาดบั เพลงิ อาคาร B ดาเนนิ การเรยี บรอ้ ยแลว้
และอาคาร C เม่อื วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

2 การปรับปรุงฝาบ่อพกั Main hole บริเวณถนน ดาเนินการเรียบร้อยแลว้
ทางเดินรถในโครงการทุกจุด เม่ือวันที่ 15 ตลุ าคม 2563

3 การปรบั ปรงุ ระบบพดั ลมอัดอากาศทางหนีไฟ ดาเนนิ การเรยี บร้อยแล้ว
อาคาร A , B และ C ทัง 3 อาคาร เม่ือวนั ท่ี 1 พฤศจิกายน 2563

4 ปรับปรุงอปุ กรณร์ ะบบไฟฟ้าแสงสว่างบรเิ วณ ดาเนนิ การเรยี บรอ้ ยแล้ว
ทางเดนิ สว่ นกลาง หน้าอาคาร B,C เมื่อวนั ท่ี 20 พฤศจิกายน 2563

รายงานความคืบหน้างานแกไ้ ขพื้นทสี่ ว่ นกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอียดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคืบหนา้ จากเจ้าของโครงการ

5 การแกไ้ ขสรี าวขอบกนั ตกของลานปนั่ จกั รยาน ดาเนนิ การเรยี บรอ้ ยแล้ว
เม่ือวันท่ี 8 ธนั วาคม 63

6 การแกไ้ ขระบบไฟฟา้ Shop รา้ นคา้ อาคาร D ดาเนินการเรยี บร้อยแลว้
เม่อื วนั ท่ี 14 ธันวาคม 2563

7 ทางเดนิ ส่วนกลาง พืนทางเดินสระว่ายนาอาคาร ดาเนินการเรียบรอ้ ยแล้ว เมือ่ วนั ท่ี 30 ธนั วาคม 63
บี ทม่ี รี อยทรดุ แยกแตกรา้ วเกดิ ขนึ ใหมข่ ยาย โรยหนิ สีดาจากบาหลีเรียบรอ้ ย 30 มนี าคม 2564
พืนทมี่ ากขนึ
คณะกรรมการอนุมตั ริ ปู แบบการย้ายแอรอ์ าคาร A เริ่ม
8 1.ปรับปรุงระบบปรับอากาศลอ็ บบีอาคาร A ดาเนนิ การวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 64
2.ระบบปรับอากาศห้องสนุกเกอร์อาคาร B แลว้ เสร็จเ 15 มนี าคม 64
3.หอ้ งออกกาลังกาย หอ้ งโยคะอาคาร C

รายงานความคบื หนา้ งานแกไ้ ขพน้ื ทสี่ ่วนกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอียดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคืบหน้าจากเจา้ ของโครงการ

9 ระบบทอ่ รเี ทริน์กลับ ของสระว่ายนา อาคาร A ดาเนินการเรียบร้อย
เมอื่ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 64

10 งานแก้ไขสถาปตั ยกรรมแก้ไขรอยรา้ วผนัง ดาเนนิ การเรียบรอ้ ยแล้ว
คอนกรตี และการทรุดตัวภายในนอก BIKE เมื่อวันท่ี 31 มนี าคม 2564
LEAN
ดาเนนิ การเรยี บรอ้ ย
11 การปรบั ปรงุ ความเรยี บรอ้ ยงานสถาปตั ยกรรม เมอ่ื วันท่ี 31 มนี าคม 2564
ห้องขยะสว่ นกลางตามชัน 2–34 อาคาร B

12 ปรับปรุงแกไ้ ขนาขังรางระบายนาตามชนั ลาน ดาเนนิ การเรยี บร้อย
จอดรถอาคาร A,B และC ทัง 3 อาคาร เม่อื วันท่ี 15 ตุลาคม 2564

รายงานความคบื หน้างานแก้ไขพ้ืนท่สี ่วนกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอียดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคืบหนา้ จากเจ้าของโครงการ

13 งานเก็บความเรียบรอ้ ยของทางเดินสว่ นกลาง 1. การแกไ้ ข Defect โถงทางเดนิ ส่วนกลาง Corridor
Corridor ตามชนั ทงั 3 อาคาร ตามชันภายในทัง 3 อาคาร แก้ไขเรยี บรอ้ ย

14 การแก้ไขรอยทรดุ ตัวแตกร้าวพนื ทางเดนิ ทราย 2. การแกไ้ ขรอยแครกรา้ วผนังบริเวณแนวท้องพืนเฉลยี ง
ล้างบรเิ วณข้างสระว่ายนาอาคาร C ภายนอกหน้าต่าง (การตรวจเบืองตน้ พบวา่ การแก้ไขยงั
ไมค่ รบถว้ น)

3. งานแก้ไขรอยตอ่ ฝ้าเพดานตามชนั บางจุดยงั เก็บไม่
เรยี บรอ้ ย

หมายเหตุ : การแกไ้ ขผนังไมเ่ รยี บเป็นรูปคลืน่ สรุปการแกไ้ ข
รวบรวมขอ้ มูลสง่ อาคาร B แลว้ คงเหลือ อาคาร A และ C

ดาเนินการแก้ไขแล้วเรยี บรอ้ ย วันท่ี 6 กันยายน 64

15 การส่งมอบโครงสร้างสถาปัตยกรรม และแกไ้ ข ผรู้ บั เหมาเข้าตรวจสอบหนา้ งานแล้ว เพ่ือเสนอราคาซอ่ มแซม
งานระบบ shop อาคาร D ยังไม่มีแผนงานทช่ี ดั เจน (ณ.วนั ท่ี 10 กนั ยายน 2564)

รายงานความคบื หนา้ งานแกไ้ ขพืน้ ทส่ี ว่ นกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอยี ดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคบื หนา้ จากเจา้ ของโครงการ

การแกไ้ ขพืนทางเดินสว่ นกลางทรายลา้ ง และ อยรู่ ะหวา่ งดาเนินการตามแผน ปจั จบุ ันความคืบหน้าการ
16 กระเบืองชัน G ( LAND SCAPE ) เกดิ การทรดุ แก้ไขได้ 70% จะเริ่มดาเนินการว่ นท่ีเหลอื วันท่ี 28 ตลุ าคม
2564
แยกทาให้เกิดการแตกรา้ วเปน็ แนวทางยาว
อยรู่ ะหวา่ งการพจิ ารณารูปแบบแนวทางการแก้ไข โดย
17 การแก้ไขนาขงั ผวิ ถนนโครงการ นาเสนอคณะกรรมการตามขันตอนดาเนินการ

18 การแกไ้ ขบอ่ POND แครกร้าวมกี ารร่วั ไหล จากการประชมุ สรปุ แนวทางแก้ไขกับ HBU บจก. อนนั ดา
อาคาร B,C เอ็มเอฟ เอเชีย บางนา โดยให้ทางผอู้ อกแบบงาน
สถาปตั ยกรรม เขา้ สารวจปญั หา และแนวทางแกไ้ ขระยะยาว
19 งานปรับปรงุ แก้ไขพนื ดาดฟ้าชัน 33 อาคาร B เสนอโครงการภายใน 30 กนั ยายน 64

ดาเนินการเรียบรอ้ ยแล้ว
เมอ่ื วันที่ 15 ตลุ าคม 2563

รายงานความคืบหนา้ งานแก้ไขพื้นทีส่ ่วนกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดบั รายละเอียดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคืบหนา้ จากเจ้าของโครงการ

20 การแก้ไขทอ่ ระบบดบั เพลิงอาคาร C ท่มี ีการ มกี ารแก้ไขโดยการตดั ตอ่ เชอื่ มท่อ HDPE ชดุ ใหม่เรยี บร้อย
ร่วั ไหล อยูใ่ นขันตอนการการทดสอบดผู ล และคืนสภาพพนื ที่กลับสู่
สภาวะปกติ ตามแผนในวันที่ 10 พฤศจกิ ายน 2564
21 การแกไ้ ขนาขังพืนทางเดนิ สว่ นกลาง LAND
SCAPE จากประชุมสรปุ แนวทางแกไ้ ขกับ HBU บจก. อนนั ดา เอ็ม
เอฟ เอเชีย บางนา ไดท้ ดสอบจดุ นาขงั เพมิ่ เตมิ เพื่อขนั ตอน
การกรดี วางรอ่ งนานาขังลงสบู่ อ่ พกั Main hole จุดใกล้ทสี่ ดุ

22 งานแก้ไขผนังรูปดา้ นภายนอกชัน 33 อาคาร B ดาเนินการตามแผนจบเรยี บรอ้ ย วนั ที่ 18/09/64

23 งานหญ้าเทียมประดับในสว่ นงานปรับปรงุ อยูร่ ะหว่างจดั ซือชนิดหญา้ เทยี มรปู แบบของโครงการ นามา
โครงการเพ่มิ ภายหลัง ติดตังทดแทนของเดมิ ทใี่ ช้งานชัว่ คราว

รายงานความคบื หน้างานแกไ้ ขพืน้ ทสี่ ว่ นกลาง IDEO O2
Ideo O2: The progress of the repairing work of the common area (Requirement /EIA)

ลาดับ รายละเอยี ดงานแก้ไข ภาพประกอบ ความคืบหนา้ จากเจา้ ของโครงการ

24 ปรบั ปรุงประตเู ขา้ ออกด้านหลังโครงการ ดาเนินการเรียบร้อยแลว้
เม่ือวันที่ 20 กันยายน 2564

25 การแก้ไขผนงั ตกแต่งเทคเจอร์ และขอบคิว สรุปประชมุ สรปุ แนวทางแกไ้ ขกบั HBU บ.อนันดา
สแตนเลสจุดนั่งล็อบบี ทงั 3 อาคาร

26 การแกไ้ ขพนื ( ในสว่ นพนื คอนกรตี ) ของลาน อย่รู ะหวา่ งประชมุ สรปุ แนวทางแกไ้ ขกบั HBU บ.อนนั ดา
ป่นั จักรยาน

งานซอ่ มแซมรับประกนั โครงการ N0.1

การยา้ ยจดุ ตดิ ตงั หวั รบั นาดับเพลงิ อาคาร B และอาคาร C

ปญั หา
มีการร่วั ไหล และทาให้แรงดันในระบบตก ปม๊ รักษาแรงดนั ทางานบ่อยจนถึง
ระดับท่ีเครือ่ งยนต์สบู นาดบั เพลงิ ทางานตามท่ีตงั ไว้

สาเหตุ
เน่อื งจากโครงการออกแบบจดุ ติดตงั หวั รบั นาดับเพลิงไวด้ า้ นหน้าโครงการ และมรี ะยะ
ไกลจากตวั อาคาร B,C การวางแนวท่อฝงั ใต้พืนถนน ทาให้การตรวจสอบหาจุดรว่ั เป็นไป
ด้วยความลาบาก

แนวทางแกไ้ ข/สถานะ

1. ปรึกษาผู้ออกแบบงานระบบ พรอ้ มนาเสนอผูใ้ ช้งาน ผู้เกย่ี วข้องทังหมดในการยา้ ย
จดุ ไว้ใกล้กบั ตวั อาคารเพอ่ื การอนมุ ัตดิ าเนนิ การ
2. นาขอ้ มูลเขา้ ทปี่ ระชุมคณะกรรมการ CCM เพือ่ การอนุมตั ติ ามขนั ตอน
3. ทาข้อมูลรายงานหนว่ ยงานราชการ หน่วยงานดับเพลิงเขต และผู้เก่ียวขอ้ ง
( วนั ทดี่ าเนินการแลว้ เสร็จ 20 กรกฏาคม 63 )

งานซอ่ มแซมรับประกนั โครงการ N0.1 (ต่อ)

การยา้ ยจุดตดิ ตงั หัวรับนาดับเพลงิ อาคาร B และอาคาร C

งานซอ่ มแซมรับประกนั โครงการ N0.2

การปรบั ปรุงแก้ไขฝาบอ่ พกั Main hole บริเวณถนนทางเดนิ รถในโครงการ

ปัญหา
ฝาบ่อพักทอ่ ระบายนา Main hole มรี อยแตกชารุดทงั หมดที่วางตามช่วงระยะ
ตลอดแนวถนนในโครงการ

สาเหตุ

เนื่องจากของเดมิ ขอบโครงสรา้ งเหลก็ ไม่ครอบคลุมปนู ทห่ี ล่อฝา และระดบั ถนน
ต่างระดับกบั ฝาพัก Main hole ทาให้รถเหยยี บกดทับ เกดิ การแตกร้าว

แนวทางแก้ไข/สถานะ

ทาการปรับปรุงโครงสรา้ งเหลก็ ที่แขง็ แรงกว่าเดิม พรอ้ มเสรมิ เหล็กขอบ
รอบด้านใหเ้ สมอผิวปนู เทหลอ่ ทังหมดส่ีด้าน
( วันทดี่ าเนนิ การแล้วเสร็จ 15 ตุลาคม 63 )

งานซอ่ มแซมรบั ประกันโครงการ N0.3

การปรบั ปรุงระบบพดั ลมอัดอากาศทางหนไี ฟอาคาร A , B และ C ทัง 3 อาคาร

ปญั หา
เม่ือเกิดเหตุฉกุ เฉนิ สญั ญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทางาน สถานะส่งั ให้ระบบพัดลมอดั
อากาศทางาน เมอื่ มผี ู้พกั อาศยั ใช้ชอ่ งทางประตูหนีไฟลานจอดจุดทม่ี รี ะบบพัดลมอดั
อากาศจ่ายชนั 1-5 การเปิดผลกั ไม่สามารถเปดิ ได้

สาเหตุ

เนอ่ื งจากแรงอัดอากาศภายในทางหนไี ฟมปี รมิ าณมากจนทาใหผ้ ลักประตูไม่ได้

แนวทางแก้ไข/สถานะ

ทาหนงั สือแจง้ บริษัทอนนั ดา ผรู้ บั เหมาโครงการพรอ้ มปรกึ ษาผู้ออกแบบ เพ่อื รับทราบปัญหา
และหาแนวทางแก้ไข โดยมีการปรับปรุงระบบมอเตอร์ตน้ กาลงั และการเจาะผนงั เพอ่ื ตดิ ตังกรวิ
ระบายอากาศ สาหรับปริมาณความดันอากาศภายในบันไดหนไี ฟที่เหมาะสม และเปน็ ไปตาม
ข้อกาหนด ( วนั ที่ดาเนินการแล้วเสร็จ 1 พฤศจิกายน 63 )

งานซอ่ มแซมรบั ประกันโครงการ N0.3 (ตอ่ )

การปรบั ปรุงระบบพัดลมอดั อากาศทางหนีไฟอาคาร A , B และ C ทงั 3 อาคาร

งานซอ่ มแซมรบั ประกันโครงการ N0.3 (ตอ่ )

การปรบั ปรุงระบบพัดลมอดั อากาศทางหนีไฟอาคาร A , B และ C ทงั 3 อาคาร

งานซ่อมแซมรับประกนั โครงการ No.4

งานปรับปรุงแกไ้ ขไฟแสงสวา่ งสว่ นกลาง Land Scape อาคาร B,C

ดาเนนิ การเรียบร้อย ปัญหา

ไฟแสงสวา่ งสว่ นกลางพืนทางเดินส่วนกลาง LAND SCAPE
อาคาร B,C ชารดุ ใชง้ านไมไ่ ด้

สาเหตุ

เกดิ จากการติดตงั ระบบอปุ กรณ์ไมเ่ หมาะกับสภาพหนา้ งาน
ปัญหานาขังอุปกรณใ์ นระบบ และความชนื เข้าโคมไฟ เกิดการ
ช็อตเซอรก์ ติ ซง่ึ ปญั หาดังกลา่ วทาให้อายุการใชง้ านสันลง

แนวทางแก้ไข/สถานะ

ปรับปรงุ ย้ายยา้ ยอปุ กรณ์ที่อยูต่ า่ กวา่ พืนทางเดินที่นาเข้าได้
โดยตดิ ตังให้สงู จากเดมิ พรอ้ มกรีดพืนเดินสายไฟ และตดิ ตงั
ชุดโคมไฟใหม่ (ดาเนินการเรียบรอ้ ยวันท่ี 22/01/63 )

งานซอ่ มแซมรบั ประกันโครงการ No.5 ปญั หา

การปรบั ปรงุ แกไ้ ขสีราวขอบกันตกของลานป่นั จกั รยาน สีทาราวเหล็กกันตกในส่วนทางปั่นจกั รยาน ( BIKE LEAN)
ไม่เรยี บผวิ เปน็ คลื่น มีรอยหยดของสีทางยาว
ดาเนินการเรียบรอ้ ย
สาเหตุ

จากการตรวจสอบหน้างาน และข้อมูลจากทางผู้รบั เหมาโครงการ
ให้โดยการติดตงั ราวเหล็ก และการทาสไี มไ่ ดข้ ดั แตง่ ผิวชินงานเหลก็
การโปว๊ รองพนื สรี องพืนใหเ้ รียบ และสจี งิ ทบั หน้าขันตอนสดุ ท้าย
ตามขันตอนที่ถกุ ตอ้ ง

แนวทางแก้ไข/สถานะ

ปรับปรุงแก้ไขงานสโี ครงเหลก็ ราวกนั ตกตามขนั ตอนให้มสี ภาพ
เรยี บร้อยสมบรู ณ์ตลอดแนวตดิ ตงั ทงั หมด
(ดาเนินการเรียบร้อยวันท่ี 8 ธันวาคม 63 )

งานซอ่ มแซมรับประกนั โครงการ N0.6

การแกไ้ ขระบบไฟฟ้าแสงสวา่ งสเต็บขอบพืนทรายล้าง Shop รา้ นคา้ อาคาร D

ปัญหา
Main สายไฟแสงสวา่ ง แนวสเต็บขอบพืนทรายลา้ ง Shop D มีการชารดุ ขาด
การตอ่ เนอ่ื ง ทาให้ไม่สามารถใช้งานได้

สาเหตุ

เนอื่ งจากมผี รู้ ับเหมาเข้าตกแต่งพืนท่ี Shop ร้านค้า โดยฝา่ ยจัดการตรวจพบปญั หา
สายเมนไฟแสงสว่างชดุ ดังกล่างขาดหายไมต่ ่อเนอ่ื ง

แนวทางแก้ไข/สถานะ

แจ้งเรือ่ งบรษิ ทั อนันดา แกไ้ ขตามขันตอนโดยมีการเดินระบบสายไฟ พร้อมการ
เปล่ียนชุดโคมไฟสเต็บทงั หมด และมีการทดสอบการใช้งาน
(ดาเนนิ การแล้วเสร็จ วันที่ 14 ธันวาคม 63 )

งานซ่อมแซมรับประกนั โครงการ No.7
งานปรบั ปรุงแกไ้ ขพน้ื ทางเดินสว่ นกลางแนวด้านขา้ งสระวา่ ยน้าอาคาร B

ปัญหา
พืนทางเดินด้านขา้ งสระวา่ ยนาอาคาร B มีรอยทรุดแยกแตกรา้ ว
และขยายพนื ทก่ี วา้ งมากขึน

สาเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่าฐานโครงสรา้ งคนละสว่ นกับสระว่ายนา
จงึ เกดิ การทรุดตวั แยกออกจากกัน

แนวทางแกไ้ ข/สถานะ
กรดี แยกโครงสรา้ งออกจากกัน และ่ แตง่ เป็นรอ่ งนาหินแมน่ าใส่
ตกแตง่ เพ่ือความสวยงาม
( วนั ทีด่ าเนินการแล้วเสรจ็ 30 มนี าคม 64 )

[NEW] พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ | ส ต๊ อป ว ริน ทร – POLLICELEE

King of bitters คืออะไร ช่วยป้องกันโควิดได้จริงรึป่าว? สมุนไพรไทยที่คนไทยเชื่อว่าสามารถรักษาโควิดได้ คือ King of bitters หรือ ที่เราคุ้นเคยในชื่อ ฟ้าทะลายโจร นั่นเอง หลายครั้งที่คนมักเขียนคำนี้ผิดเป็น ฟ้าทลายโจน หรือ ฟ้าทะลายโจน ที่มาของชื่อ King of bitters มาจากรสชาติของสมุนไพรนี้นั่นเอง ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร” จัดเป็นสมุนไพรที่มีรสขม…


Nurse Natchaya – นับวันรอ 【OFFICIAL AUDIO】


นับวันรอ
ศิลปิน Nurse Natchaya
คำร้อง/ทำนอง Narathip Panrae
เรียบเรียง Yakoolza
สนใจงานจ้าง ติดต่อ โต นราธิป 0896997008
ติดตาม Core Music ได้ที่ http://fb.me/CoreMusicCoreSong
เนื้อเพลง
ฟ้าอาจเปลี่ยนสี ลมอาจเคลื่อนไหว ใจฉันยังเหมือนเก่า
ยังคงนับวันรอ เฝ้ามองดวงดาว รอวันเธอหวนมา
บางค่ำคืนนั้น ใจก็สับสน ความเหงาวนเข้ามา
ทำให้รู้สึกห่วง และอยากรู้ว่า เธอจะเป็นเช่นไร
เพียงใจเราส่งถึงกัน แม้ว่าฟ้ากั้นเราไว้
ก็คงไม่อาจ ขวางทางหัวใจ คำว่ารัก ที่เรามี
ไม่ว่าเธออยู่ไหน ได้ยินหรือเปล่า ว่าฉันเหงา เหงาและคิดถึงเธอ
ระยะทาง ความห่าง ช่างไกล เหลือเกิน
คิดถึงกันอย่างฉัน บ้างหรือเปล่า
ยังมองดาว ของเรา อยู่ไหมเธอ
ฉันนับวันรอเธอ กลับมาหากัน
ได้แต่มองฝน มองขึ้นบนฟ้า ไม่คิดมองใครอื่น
เธอคือแสงดวงจันทร์ ในยามค่ำคืนและดวงอาทิตย์ยามตื่นเช้า
เพียงใจเราส่งถึงกัน แม้ว่าฟ้ากั้นเราไว้
ก็คงไม่อาจ ขวางทางหัวใจ คำว่ารัก ที่เรามี
ไม่ว่าเธออยู่ไหน ได้ยินหรือเปล่า ว่าฉันเหงา เหงาและคิดถึงเธอ
ระยะทาง ความห่าง ช่างไกล เหลือเกิน
คิดถึงกันอย่างฉัน บ้างหรือเปล่า
ยังมองดาว ของเรา อยู่ไหมเธอ
ฉันนับวันรอเธอ กลับมาหากัน
นับวันรอ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Nurse Natchaya - นับวันรอ 【OFFICIAL AUDIO】

เราและนาย – เกรท วรินทร และเพื่อนๆ


โครงการปันน้ำใจไทหล่ม
18.05.2019

เราและนาย - เกรท วรินทร และเพื่อนๆ

WONDERFRAME x YINWAR – แล้วหลาว(ไอ้โบ้)【 OFFICIAL MV 】


Arrange by Senji \u0026 Gapi
Lyrics by Wonderframe \u0026 Wonderboy
Performed by Wonderframe,Yin,War
Exclusive Producer: Krit Sukbaiyen
Vocal Recorded at Kandee Ztudio
Engineered \u0026 Recorded by Jarupan Srimuangklang
Brass Recorded@Kimleng Recording Studio
Recording Engineer: Kattaman Chouglin
Assistant Recording Engineer: Watchara Angkuro
Teerus Laohverepanich (Cook TBone)
Baritone Saxophone
Sarit Tanpensuk (Rit TBone)
Trumpet
Rrungtham Thammakarn (Rung TBone)
Trombone
Mixed\u0026Master by Gapi at Jahdub Stido. Sriracha.TH.

FreeFireแล้วหลาว WONDERFRAME YINWAR
แล้วหลาว (ไอ้โบ้)
 
ตอนนั้นหนะเคยมีเธอแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วหลาว
ตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่คนแล้วมันก็หนาว
พอยามที่เธอนั้นเหงาเธอมาคืนดีกับฉันแล้วหลาว
เธอนึกจะไปก็ไปทิ้งฉันไว้เหมือนไอ้โบ้แล้วหลาว
 
เราเป็นไอโบ๋ เป็นไอโบ้ ไอ้โบ้ ไอ้โบ้
ก็เรามันโง่ โอ้ยปั๊ดโถ่ว โอ้วโนว โอ้โนว
เราไม่อยากจะเป็นแล้วไอ้โบ้ เพราะไม่อยากดูโง่
เราเป็นทุกวันจนแทบได้โล่ เอามาประดับเสร็จแล้วล่ามโซ่ 
 
ถึงเราจะเป็นไอ้โบ้แต่ว่าเราก็โก้
ไม่พูดเยอะขอโทษ ก็เรามันโบ๋ปั๊ดโถ่ว
ที่แปลโง่ไงเล่า คอยเธอแบบไอ้โบ้ 
นั่งรออย่างโง่ๆ อย่าน่าเศร้า
 
พี่บ่าวเห้ออย่ามาทำตัวใส่หนุ่ยพันนี้
อย่าทำเป็นว่าไม่สนใจแล้วก็ทำไม่โร้ไม่ชี้
 
เปรียบหนุ่ยเป็นสายชาร์จแบต
แล้วพี่บ่าวเป็นโทรศัพท์
พอพี่ชาร์จแบตจากหนุ่ยเสร็จ
เดี๋ยวพี่ก็ไปแล้วหละ
ปล่อยให้หนุ่ยคอยพี่นั้นล้อบมาหา
เหมือนหมาหน้าเซเว่นรอคอยลมแอร์หนาวๆ
 
ก็พี่ชอบหลอกฟันๆด้วยดาบคาตานะ
ฟัน ฉับ ฉับ ฉับ ด้วยซามูไรใครจะสู้พี่ว่ะ
ตัวหนุ่ยไม่มีอะไรหนุ่ยมีแต่ความรัก
แตก1 แตก2 พี่เอาไปเลย หนุ่ยให้พี่นั้นชนะเลย
เอาไปเลยพี่บ่าวคือNumber 1
 
 
ตอนนั้นหนะเคยมีเธอแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วหลาว
ตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่คนแล้วมันก็หนาว
พอยามที่เธอนั้นเหงาเธอมาคืนดีกับฉันแล้วหลาว
เธอนึกจะไปก็ไปทิ้งฉันไว้เหมือนไอ้โบ้แล้วหลาว
 
เราเป็นไอโบ๋ เป็นไอโบ้ ไอ้โบ้ ไอ้โบ้
ก็เรามันโง่ โอ้ยปั๊ดโถ่ว โอ้วโนว โอ้โนว
เราไม่อยากจะเป็นแล้วไอ้โบ้ เพราะไม่อยากดูโง่
เราเป็นทุกวันจนแทบได้โล่ เอามาประดับเสร็จแล้วล่ามโซ่ 
 
 
โอ๋ๆ ไม่เอาร้องสิจ้ะ 
พี่บ่าวไม่ได้หายไปไหนแค่ไปเล่นเกม Free fireมา
พี่หายไปแปปเดียวกำลังจะตายกำลังพันยา
พี่บ่าวไม่ได้มีใครเลยมีเพียงสาวหนุ่ยเป็นภรรยา
 
ได้โปรดหนุ่ยอย่าทำหน้าบูด
หนุ่ยอย่าทำเหมือนตูด
และคล้ายๆไอ้ตูบ
เป็นซ้ำๆวนลูปเลย
พี่มีหนุ่ยแค่ 1 คน
ไม่ได้มีใครเลย
และไม่คิดนอกใจเลย
ขอร้องว่าหนุ่ยอย่าคิดไปไกลเลย
 
พี่บ่าวต้องขอโทษที ที่พี่ไม่เคยให้ความสำคัญกับน้อง
พี่บ่าวต้องขอโทษอีกทีนะ หนุ่ยก็ไม่จำเป็นต้องร้อง
 
โอ้ยได้ไหมจ้ะคนดี ถ้าหนุ่ยให้อภัยฮั่นน่ะคงดี
พี่มาร้องเพลงผ่านเสียงดนตรี
มันอีได้ไหม ได้ไหมคนดี
ถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวพี่พาไปกินชาไข่มุก
แล้วถ้ามันยังไม่แน่นเดี๋ยวพี่พาไปกินชาบู
 
 
ตอนนั้นหนะเคยมีเธอแต่ตอนนี้เลิกกันแล้วหลาว
ตอนนี้ยังไม่มีใครอยู่คนเดียวแล้วมันก็หนาว
พอยามที่เธอนั้นเหงาเธอมาคืนดีกับฉันแล้วหลาว
เธอนึกจะไปก็ไปทิ้งฉันไว้เหมือนไอ้โบ้แล้วหลาว
 
เราเป็นไอโบ๋ เป็นไอโบ้ ไอ้โบ้ ไอ้โบ้
ก็เรามันโง่ โอ้ยปั๊ดโถ่ว โอ้วโนว โอ้โนว
เราไม่อยากจะเป็นแล้วไอ้โบ้ เพราะไม่อยากดูโง่
เราเป็นทุกวันจนแทบได้โล่ เอามาประดับเสร็จแล้วล่ามโซ่ 
 
FreeFire4FESTแล้วหลาว
Download Free Fire! : https://bit.ly/3yV9AsW
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Available on
iTunes Store \u0026 Apple Music : https://apple.co/3ikQntS
Joox : https://bit.ly/3iferON
Spotify : https://spoti.fi/36DFluv
Amazon Music : https://amzn.to/3hKZmFW
Tidal : https://bit.ly/3xGj0rY
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
♥FOLLOW ME♥
IG: wonderframe
FB: https://www.facebook.com/Framesupakchaya
CONTACT FOR WORK : 0958296996
LINE ID: maieamlover
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

WONDERFRAME x YINWAR - แล้วหลาว(ไอ้โบ้)【 OFFICIAL MV 】

สต๊อป วรินทร ตามพี่ต้นมาถ่ายรายการ 10/05/2014


ฉันสร้างวิดีโอนี้ด้วยโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ YouTube (http://www.youtube.com/editor)

สต๊อป วรินทร ตามพี่ต้นมาถ่ายรายการ 10/05/2014

แสงสุดท้าย – เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์


โครงการปันน้ำใจไทหล่ม
18.05.2019

แสงสุดท้าย - เกรท วรินทร ปัญหกาญจน์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEATHER

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ส ต๊ อป ว ริน ทร

Leave a Comment