[NEW] จับตาประชุมสุดยอดอาเซียน +3 สมัยพิเศษ กับปฏิญญาสร้างความร่วมมือสู้โควิด-19 – THE STANDARD | การ ประชุมสุดยอด อาเซียน ล่าสุด – POLLICELEE

การ ประชุมสุดยอด อาเซียน ล่าสุด: คุณกำลังดูกระทู้

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกภูมิภาคต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 เป็นปัญหาไร้สัญชาติและข้ามพรมแดน ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือทุกประเทศในภูมิภาคต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อรับมือกับปัญหาไปพร้อมๆ กัน

 

ที่ผ่านมาไทยเป็นผู้ริเริ่มให้มีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนสมัยพิเศษว่าด้วยโรคซาร์สในปี 2003, การประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขสมัยพิเศษว่าด้วยการรับมือโรคไข้หวัดนก (H1N1) ในปี 2009 และประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียน +3 สมัยพิเศษว่าด้วยการเตรียมความพร้อมและรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในปี 2014

 

ในปี 2020 กับการระบาดของโควิด-19 ประเทศสมาชิกอาเซียนก็มีการประชุมกันอย่างใกล้ชิด ที่ผ่านมาเริ่มจากการประชุมนัดพิเศษระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียน 10 ประเทศ และจีน (The Special ASEAN – China Foreign Ministers’ Meeting on the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว และได้ตกลงกันใน 5 เรื่อง ได้แก่

 

 1. ส่งเสริมการหารือเชิงนโยบายและแลกเปลี่ยนกลไกด้านสาธารณสุขร่วมกันระหว่างจีนและอาเซียน

 

 1. แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยี ประสบการณ์ การฝึกกำลังคน และประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกัน

 

 1. การแบ่งปันข้อมูลอย่างต่อเนื่องและทันท่วงที

 

 1. การใช้อีคอมเมิร์ซเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรค โดยเฉพาะการช่วยเหลือเอสเอ็มอี

 

 1. การหาทางเยียวยาและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคม และมีการตกลงกันว่าเมื่อถึงระยะเวลาที่เหมาะสมจะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนเพื่อรับมือกับปัญหาโควิด-19

.

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม การประชุมในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านสาธารณสุข (Senior Health Officials) ของทั้ง 10 ประเทศก็เกิดขึ้นตามมา และได้สร้างกลไกในการรับมือการแพร่ระบาดร่วมกันในประชาคมอาเซียน โดยกลไกนี้เรียกว่า ASEAN Emergency Operations Centre Network for Public Health Emergencies หรือเรียกย่อๆ ว่า ASEAN EOC Network โดยประเทศมาเลเซียจะทำหน้าที่เป็นแกนกลางประสานงานในการแบ่งปันข่าวสารข้อมูลและองค์ความรู้ในการรับมือ เฝ้าระวัง ดูแลรักษาผู้ป่วย รวมทั้งสร้างกลไกป้องกันการแพร่ระบาดร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก โดยสามารถอ่านข้อมูลของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการของอาเซียนได้ที่ www.asean.org 

 

โดยในหน้าแรกของเว็บเพจประชาคมอาเซียนจะมีไอคอนเด้งขึ้นมาว่า ASEAN Health Efforts on COVID-19 โดยสิ่งสำคัญของกลไกนี้ที่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนอาเซียนคือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยระบบ AI และรายงานเป็น Risk Assessment Report ในทุกๆ วัน (อ่านรายละเอียดของความร่วมมือนี้ได้ที่บทความ กลไกอาเซียนต้าน COVID-19: มาช้า ยังดีกว่าไม่มา)

 

ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนก็ได้มีการประชุมออนไลน์อีกรอบเมื่อวันที่ 9 เมษายน ซึ่งเป็นการประชุมประสานงาน ASEAN Coordinating Council Meeting เพื่อปูทางไปสู่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน และการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน +3 ร่วมกับผู้นำจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เพื่อร่วมกันรับมือกับโควิด-19 ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เสนอให้มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษ COVID-19 ASEAN Response Fund ซึ่งจะเข้ามาเสริมการทำงานของกลไกการรับมือกับภัยพิบัติในภูมิภาคที่อาเซียนได้เคยจัดตั้งเอาไว้แล้ว นั่นคือกลไก AHA Centre: One ASEAN One Response ซึ่งรัฐมนตรีทั้ง 10 ประเทศรับรอง Joint Statement Special Video Conference of ASEAN Plus Three Health Ministers in Enhancing Cooperation on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Response รวมทั้งยังมีการทำคลิปวิดีโอสั้นๆ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้ง 10 ประเทศแถลงในภาษาของตนเอง โดยให้ปฏิญาณร่วมกันว่าทั้ง 10 ประเทศอาเซียนจะเดินหน้าร่วมมือกันรับมือกับการระบาดในครั้งนี้ (ชมคลิปได้ที่นี่)

 

และจากการประชุม ACC Meeting ก็ปูทางไปสู่การประชุมระดับสุดยอดผู้นำอาเซียนและผู้นำอาเซียน +3 ที่จะเกิดขึ้นบนระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในวันที่ 14 เมษายน ซึ่งจะมีการประชุมและลงนามในเอกสารสำคัญคือ Declaration of the Special ASEAN Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งจะสร้างความร่วมมือในระดับภูมิภาคใน 6 ด้าน อันได้แก่

 

 1. ความร่วมมือทางการแพทย์และสาธารณสุข

  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดและรักษาชีวิตประชาชน

 

 1. ส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนในการรับมือกับการแพร่ระบาดโดยให้ยึดประชาชนเป็นหลัก รวมถึงการให้การช่วยเหลือประเทศสมาชิกอื่นๆ อย่างเท่าเทียม โดยประเด็นที่น่าสนใจที่สุดคือความร่วมมือนี้จะครอบคลุมทั้ง 10 ประเทศและ

  ประชาชนอาเซียนซึ่งไม่ได้อาศัยอยู่ในประเทศสมาชิก

  ซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาเซียนเองจะให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 กับกลุ่มผู้อพยพชาว

  เบงกาลี

  โรฮีนจา

  ที่อยู่ในค่ายผู้อพยพในประเทศบังกลาเทศอีกจำนวนมากกว่า 9 แสนราย ซึ่งอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยงอย่างที่สุด

 

 1. ร่วมกันต่อต้านข่าวปลอมหรือ

  Fake News

  ส่งเสริมการให้มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เปิดเผย โปร่งใส และทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมการรับมือกับข่าวลวงและข้อมูลบิดเบือน

 

 1. แสดงออกถึงเจตจำนงและความร่วมมือที่ชัดเจนในการร่วมกันลดผลกระทบ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคมอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด

 

 1. Inclusive เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ และหน่วยงานรายสาขาต่างๆ ของอาเซียน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความสำคัญกับคณะทำงานต่างๆ โดยเฉพาะคณะทำงานภายใต้คณะมนตรีประสานงานอาเซียนด้านสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน

 

 1. จัดหางบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนรับมือโควิด-19 (ASEAN Response Fund) โดยในทัศนะของผู้เขียน อยากจะให้อาเซียนเรียนรู้ประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ หรือกลุ่ม South Asian Association of Regional Cooperation (SAARC) ซึ่งมีอินเดียเป็นแกนนำในการจัดตั้งกองทุนและระบบการป้องกันการแพร่ระบาดร่วมกันในระดับภูมิภาค (SAARC Common Pandemic Protocol) (อ่านเพิ่มเติมได้ที่บทความเรื่อง

  โควิด-19 กับความหวังสู่การรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเอเชียใต้

  )

 

และสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน +3 ร่วมกับผู้นำจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ประเด็นที่ต้องจับตาคือการรับรองใน Joint Statement of the Special ASEAN Plus Summit on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ซึ่งจะทำให้อาเซียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคู่เจรจาหลัก 3 ประเทศ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ซึ่งถือเป็น 3 ประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงในช่วงเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ แต่ปัจจุบันสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างดี รวมทั้งมีองค์ความรู้และมีประสบการณ์ในการรับมือกับการแพร่ระบาด เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างกลไกในการรับมือการแพร่ระบาดร่วมกันในประชาคมอาเซียน รวมทั้งยังต้องจับตาดูเรื่องความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจที่ทั้ง 13 ประเทศจะสร้างร่วมกันเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจของทั้งภูมิภาคภายหลังการแพร่ระบาดอีกด้วย

 

 

พิสูจน์อักษร: ภาสิณี เพิ่มพันธุ์พงศ์

Table of Contents

[NEW] นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ | การ ประชุมสุดยอด อาเซียน ล่าสุด – POLLICELEE

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ความจำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนและกับภาคีภายนอกในการรับมือกับโควิด-๑๙ ย้ำถึงการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อรักษาดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ และ ๓๙ ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเป็นองค์ประธาน การประชุม และมีประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึงเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมฯ ด้วย

ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๘ ที่ประชุมฯ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามแนวคิดหลักการเป็นประธานอาเซียนปี ๒๕๖๔ ของบรูไนฯ “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” (We Care, We Prepare, We Prosper) รวมทั้งเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการเสริมสร้างความร่วมมือของอาเซียนและกับภาคีภายนอกในการรับมือกับโควิด-๑๙

นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถ้อยแถลงโดยผลักดันประเด็นสำคัญ ดังนี้ (๑) การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านสาธารณสุขเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-๑๙ ซึ่งรวมถึงการใช้เงินจากกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ ในการจัดซื้อวัคซีนโควิด-๑๙ สำหรับประชาชนอาเซียน นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้ผลักดันให้อาเซียนส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยพัฒนาวัคซีน โดยแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการพัฒนาวัคซีนโควิด-๑๙ ระหว่างกัน (๒) การเปิดภูมิภาคอย่างปลอดภัยโดยใช้ประโยชน์จากกรอบการจัดทำระเบียงการเดินทางของอาเซียนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางทางธุรกิจและอาจพิจารณาขยายให้ครอบคลุมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคมีผลใช้บังคับโดยเร็ว รวมทั้งสนับสนุนให้มีการประกาศเดินหน้าเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการค้าการลงทุน และขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการในการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙ และ (๓) การส่งเสริมความยั่งยืนของอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับโลกตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย และสนับสนุนความร่วมมือในเรื่อง “วาระสีเขียวอาเซียน” ซึ่งรวมถึงพลังงานสะอาด การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ความเท่าเทียมทางดิจิทัล การพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และการเงินสีเขียว

ที่ประชุมฯ ยังได้รับรองเอกสารผลลัพธ์การประชุม ๑๓ ฉบับ โดยมีเอกสารที่สำคัญ อาทิ ปฏิญญาบันดาร์เสรีเบกาวันว่าด้วยข้อริเริ่มเชิงยุทธศาสตร์และองค์รวมเพื่อเชื่อมโยงการตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติของอาเซียน ปฏิญญาผู้นำอาเซียนว่าด้วยเศรษฐกิจภาคทะเล แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในประเด็นการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ ๔ และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการปรับเปลี่ยนไปสู่ดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน

ในส่วนของการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๙ ที่ประชุมฯ เห็นพ้องถึงความสำคัญของการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับคู่เจรจาและภาคีภายนอกของอาเซียนให้แนบแน่นยิ่งขึ้น โดยได้เห็นชอบต่อข้อเสนอการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๓๐ ปี ความสัมพันธ์ฯ ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการประชุมสุดยอดอาเซียน-อียู เพื่อฉลองวาระครบรอบ ๔๕ ปี ความสัมพันธ์ฯ ในปี ๒๕๖๕ ที่กรุงบรัสเซลส์ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อสถานการณ์ ที่สำคัญต่าง ๆ ในภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น ทะเลจีนใต้ หุ้นส่วนไตรภาคีด้านความมั่นคงระหว่างออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ (AUKUS) และสถานการณ์ในเมียนมา

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการรักษาความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและความเป็นแกนกลางของอาเซียนเพื่อรักษาดุลยภาพทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาค โดยดำเนินการตาม ๓ แนวทางควบคู่กันไป ได้แก่ (๑) การเพิ่มพูนความสัมพันธ์กับภาคีภายนอกของอาเซียน รวมทั้งรักษาบทบาทนำในการขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนและผลประโยชน์ของอาเซียน ในการนี้ นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีที่สหราชอาณาจักรได้รับสถานะเป็นคู่เจรจาอันดับที่ ๑๑ ของอาเซียน (๒)การส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียนในสถาปัตยกรรมภูมิภาคและใช้ประโยชน์จากมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกในการดำเนินความสัมพันธ์กับภาคีภายนอก และ (๓) การพิจารณาใช้แนวทางใหม่ ๆ ในการมีปฏิสัมพันธ์กับจีนสหรัฐฯ เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถแสวงจุดร่วมในเรื่องที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในภูมิภาคได้ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ในส่วนของสถานการณ์ในเมียนมา นายกรัฐมนตรีย้ำว่า ไทยต้องการเห็นสันติภาพและเสถียรภาพในเมียนมาและการกลับคืนสู่กระบวนการประชาธิปไตย และสนับสนุนให้อาเซียนมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการช่วยคลี่คลายสถานการณ์ในเมียนมาผ่านการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อ โดยไทยเห็นว่าบทบาทของผู้แทนพิเศษของประธานอาเซียนเรื่องเมียนมาจะสามารถช่วยสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและบรรยากาศสำหรับการหารือที่สร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ได้ นอกจากนี้ ไทยหวังว่าการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยังคงดำเนินต่อไปและมีการกระจายความช่วยเหลือไปยังประชาชนทุกฝ่าย ซึ่งไทยได้สนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาผ่านทางช่องทางอาเซียนและทวิภาคี นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงความสำคัญของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอาเซียน ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนควรช่วยกันธำรงไว้ ด้วยการช่วยกันให้สมาชิกครอบครัวอาเซียนสามารถอยู่ร่วมกันพร้อมหน้าครบถ้วนดังที่เคยเป็น

คำกล่าว ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี >>>>


ประชุมอาเซียนนัดพิเศษแก้วิกฤตเมียนมาได้จริงหรือ ? : วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ (19 เม.ย. 64)


นับถอยหลังก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนัดพิเศษ ในวันที่ 24 เม.ย.นี้ กำลังอยู่ในสปอตไลต์ของประชาคมโลก เนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นอีกบททดสอบสำคัญของอาเซียน ประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุด คือ การประชุมนัดนี้จะช่วยผ่าทางตันให้เมียนมาได้จริงหรือไม่ ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรายการข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/EveningNews

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ประชุมอาเซียนนัดพิเศษแก้วิกฤตเมียนมาได้จริงหรือ ? : วิเคราะห์สถานการณ์ต่างประเทศ (19 เม.ย. 64)

ผู้นำทั่วโลกร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในไทย (2 พ.ย. 62)


การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ไม่ได้มีเพียงผู้นำจาก 10 ประเทศอาเซียนเท่านั้น แต่ยังมีประเทศคู่เจรจาและผู้นำองค์กรต่าง ๆ ที่จะร่วมเจรจาในกรอบความร่วมมือหลายด้าน ติดตามสถานการณ์ข่าวได้ในรายการข่าวค่ำ มิติใหม่ทั่วไทย ชมย้อนหลังได้ทาง
http://www.thaipbs.or.th/EveningNews
อาเซียน ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ผู้นำประเทศอาเซียน

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

ผู้นำทั่วโลกร่วมประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในไทย (2 พ.ย. 62)

นายกฯ ชนศอกผู้นำนานาชาติ ร่วมภารกิจประชุม COP26


ภารกิจพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางถึงเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักรแล้ว (ตามเวลาท้องถิ่น) เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ COP26
โดยระหว่างรอพิธีเปิดการประชุมฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ได้ใช้เวลาพบปะทักทายกับผู้นำจากทั่วโลกอย่างเป็นกันเอง ในประเด็นที่สนใจร่วมกัน รวมถึงการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกในปี 2565 นี้ด้วย
มีการเผยแพร่ภาพ ขณะนายกฯ ใช้ข้อศอกชนเพื่อทักทาย แทนการจับมือ ซึ่งถือเป็นการทักทายรูปแบบใหม่ ช่วงการระบาดของโควิด19 กับผู้นำหลายคน เช่น นางอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี, นายนาฟตาลี เบนเน็ตต์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอล, นายจัสติน ทรูโด นายกรัฐมนตรีแคนาดา รวมถึง นายบอริส จอหน์สัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษ เป็นต้น

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/264285

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

นายกฯ ชนศอกผู้นำนานาชาติ ร่วมภารกิจประชุม COP26

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-องค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 6


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนองค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเมียนมา กรุงเนปยิดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-องค์การสหประชาชาติ ครั้งที่ 6

นายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38


นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38 เร่งอาเซียนขับเคลื่อนข้อริเริ่มต่างๆ และการร่วมมือแก้ปัญหาโควิด19 อย่างเป็นรูปธรรม

ติดตาม สำนักข่าวไทย อสมท (ช่อง 9MCOT HD เลข 30 | Thai News Agency MCOT
รายการ ข่าวราดแกง \”กำภูรัชนีย์\” คลิก http://bit.ly/newsandrice
เกาะติดข่าว คลิก http://bit.ly/tnaytcoronavirus
เว็บไซต์ คลิก http://bit.ly/tnacorona
ทันข่าวอ่าน : https://tna.mcot.net
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/tnamcot
ยูทูบ : https://www.youtube.com/tnamcot
Tik Tok : https://www.tiktok.com/@tna.mcot
ทวิตเตอร์ : https://www.twitter.com/tnamcot
อินสตาแกรม : https://www.instagram.com/tnamcot
MCOT Covid Center : https://covid19.mcot.net/
ไลน์ : https://lin.ee/pWNXGtn

ติดต่อโฆษณา ออนไลน์ โทร. 022016600
ติดต่อซื้อภาพข่าว 022016096 และ 022016258

สมัครรับข้อมูลฟรี! Subscribe https://www.youtube.com/tnamcot
ชมวิดีโอรอบทิศทาง 360VR http://bit.ly/tna360vr
ชมทุกตอน \”ชัวร์ก่อนแชร์\” https://goo.gl/zmgfeG
ข่าวดังข้ามเวลา https://goo.gl/rKcCQq
สกู๊ปพิเศษ https://goo.gl/Yw0ZIw

นายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 38

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การ ประชุมสุดยอด อาเซียน ล่าสุด

6 thoughts on “[NEW] จับตาประชุมสุดยอดอาเซียน +3 สมัยพิเศษ กับปฏิญญาสร้างความร่วมมือสู้โควิด-19 – THE STANDARD | การ ประชุมสุดยอด อาเซียน ล่าสุด – POLLICELEE”

 1. Teen Girl. $5.95. Cute Teens, Hot Sexy Girls, Young Teen Babes, Porn Pics
  with Nude Teenie Girls Pictures of Hot Naked Women Browse through
  our far stretching nude girls pictures including varied categories as
  pierced, lesbian, Latina, Cosplay, Latex,
  Busty, Brunette, Heels etc. Amateur non nude teen pics.

  Reply
 2. XXX videos pierre woodman free casting compilation hard to find, but
  porn site editor did the impossible and collected 52632 adult porn videos.

  But fortunately, you don’t have to search.

  Reply

Leave a Comment