[NEW] ‘ฉัตรชัย’ นั่งเก้าอี้เอ็มดีธอส.อีกสมัย มีผล 15 มิ.ย.นี้ | ฉัตรชัย ศิริไล – POLLICELEE

ฉัตรชัย ศิริไล: คุณกำลังดูกระทู้

มติคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (วาระที่ 2)

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : ฉัตรชัย ศิริไล
อายุ : 48 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
การศึกษา : – ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA
(นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)
– ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2539 – ปัจจุบัน)
• ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด / สำนักกรรมการผู้จัดการ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร / สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
• รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ
• กรรมการผู้จัดการ

ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563)
• โครงการบ้านล้านหลัง
• โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
• ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562
• พัฒนาระบบงานหลัก GHB System
• ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย
– Application : GHB ALL
– Application : GHBank Smart NPA
– Application : GHBank Smart Booth
– GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ
– เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM
– เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment
• แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
– รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
– รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล
– รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
– รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ
– รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
• รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน (คะแนนประเมินสูงสุด
อันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562)
• รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจำปี 2562

การศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ
• Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA
• International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania
• โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
• Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ (SEP 24)
• การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6 (TEPCoT 6)
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 (LSP 1)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (ปปร.19)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 (บยส. 23)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
• รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

[NEW] ‘ฉัตรชัย’ นั่งเก้าอี้เอ็มดีธอส.อีกสมัย มีผล 15 มิ.ย.นี้ | ฉัตรชัย ศิริไล – POLLICELEE

มติคณะกรรมการ ธอส. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล
ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ (วาระที่ 2)

คณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง นายฉัตรชัย ศิริไล ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ วาระที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย
มีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ : ฉัตรชัย ศิริไล
อายุ : 48 ปี (พฤศจิกายน พ.ศ. 2514)
การศึกษา : – ปริญญาโท (Master of Computer Science) จาก Syracuse University, New York, USA
(นักเรียนทุนธนาคารอาคารสงเคราะห์ รุ่นที่ 1)
– ปริญญาตรี (สถิติศาสตรบัณฑิต) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ปี 2539 – ปัจจุบัน)
• ผู้อำนวยการฝ่าย วิเคราะห์การตลาด / สำนักกรรมการผู้จัดการ
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารองค์กร / สายงานปฏิบัติการสินเชื่อ
• รองกรรมการผู้จัดการกลุ่มงานสินเชื่อ
• กรรมการผู้จัดการ

ผลงานการบริหารงานที่สำคัญในวาระที่ 1 (4 พ.ค. 2559 – 3 พ.ค. 2563)
• โครงการบ้านล้านหลัง
• โครงการ ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ
• ปล่อยสินเชื่อใหม่ได้สูงกว่า 2 แสนล้านบาทได้เป็นครั้งแรกในรอบ 65 ปี เมื่อปี 2561 และ 2562
• พัฒนาระบบงานหลัก GHB System
• ปรับปรุงช่องทาง Digital Service และโครงการ Payment Gateway อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าด้วย
– Application : GHB ALL
– Application : GHBank Smart NPA
– Application : GHBank Smart Booth
– GHB Mobile Deposit : เครื่องฝากเงินประชารัฐ
– เครื่องชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ LRM
– เครื่องชำระเงินกู้ไร้เงินสด QR Non Cash Payment
• แก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส่งผลให้จำหน่ายสลากออมทรัพย์ได้
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยและรางวัลจากสลากออมทรัพย์ และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
• รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ Thailand Quality Class (TQC) ประจำปี 2561
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น กลุ่มรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
– รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
– รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ ประเภทเชิดชูเกียรติ
• รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 จำนวน 3 รางวัล
– รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยม
– รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ประจำปี 2562 ซึ่งมอบให้แก่ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ
– รางวัลชมเชย ประเภทรางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
• รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA Awards) ธอส. ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นอันดับ 1 ที่ 99.06 คะแนน (คะแนนประเมินสูงสุด
อันดับ 1 เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2560 – 2562)
• รางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award (TQA) ประจำปี 2562

การศึกษาหลักสูตรอื่น ๆ
• Pacific Rim Bankers Program : University of Washington , USA
• International Housing Finance Program : Wharton School , University of Pennsylvania
• โครงการฝึกอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูง : เคมบริดจ์ – ธรรมศาสตร์
• Senior Executive Program (SEP) : สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์ (SEP 24)
• การกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่น 7
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและพาณิชย์ (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT) รุ่นที่ 6 (TEPCoT 6)
• หลักสูตร Leadership Succession Program (LSP) รุ่นที่ 1 (LSP 1)
• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 (ปปร.19)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท. 23)
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 (บยส. 23)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
• ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ
• รองประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด


รักพ่ายที่แก่งสะพือ – ภาพวิว สิริกัลยา | ลูกทุ่งสู้ฟัด | 30 ก.ย. 62


เปิดศึกครั้งใหม่เตรียมเสิร์ฟความสนุกเอาใจคอลูกทุ่งกันแบบไม่มีกั๊กสำหรับ “ลูกทุ่งสู้ฟัด” ซึ่งได้ 3 สุดยอดกรรมการที่คว่ำหวอดในวงการเพลงลูกทุ่งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้ และ ประสบการณ์ ศึกนี้เรียกว่าต้องสู้กันเป็นคู่ บู๊กันเพลงต่อเพลง เพื่อชิงเงินรางวัล 500,000 บาท
ทุกเย็นวันจันทร์วันศุกร์ เวลา 19.00 น. ทางช่อง GMM25
ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของช่อง GMM25 ได้ที่
FB GMM25 | https://www.facebook.com/GMM25Thailand
IG GMM25Thailand | https://instagram.com/GMM25Thailand
Twitter | https://twitter.com/GMM25Thailand
YouTube | https://www.youtube.com/GMM25Thailand
Website | http://www.gmm25.com

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รักพ่ายที่แก่งสะพือ - ภาพวิว สิริกัลยา | ลูกทุ่งสู้ฟัด | 30 ก.ย. 62

Special Interview l ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)


ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ ธอส. เปิดเผยว่า ในปี 2563 ธอส.จะสานต่อพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ต่อไปภายใต้ยุทธศาสตร์ Be simple Make It Simple ที่จะทำทุกเรื่องให้ง่ายขึ้น ซึ่งคำว่า “ง่าย” ไม่ได้หมายความว่า อะไรก็ได้ แต่ต้องทำอย่างไรให้ลูกค้ารู้สึกถึงความง่าย ลูกค้ากู้สินเชื่อบ้านได้ง่าย ผ่อนได้ง่าย มีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่าย โดยที่ ธอส.ต้องมีกระบวนการทำงานที่ง่ายด้วยเช่นกัน แต่เป็นความง่ายที่ทุกอย่างจะต้องอยู่ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
“ธอส.ได้ขยายความให้พนักงานของธนาคารเข้าใจความหมายของ Be Simple Make It Simple ว่าจะต้องช่วยให้คนมีบ้านเป็นของตัวเองไม่ใช่แค่ให้กู้ได้เท่านั้น แต่รวมถึงผ่อนได้ตลอดรอดฝั่ง ไปจนไถ่ถอนจำนองออกจากแบงก์ หรือลูกค้าที่กู้ไปแล้วเกิดประสบอุบัติเหตุในชีวิต เช่น รายได้ลดลง หรือตกงาน ทำให้ผ่อนต่อไม่ได้ และกลายเป็น NPL เราต้องเสนอมาตรการประนอมหนี้แก่ลูกค้า เพื่อให้เขากลับมาผ่อนได้ตามปกติ และได้มีบ้านเป็นของตัวเองในที่สุด”
ติดตามคอลัมน์ Special Interview ฉบับเต็ม ได้ในวารสารการเงินธนาคารฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฉบับที่ 454 บนแผงหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ หรือในรูปแบบดิจิทัล https://goo.gl/U6OnIi

Special Interview l ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)

คลิปสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในรายการ Money Easy TNN24


คลิปสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธอส. ในรายการ Money Easy TNN24

ลุงเจ๊กสายเปย์ ลั่นไม่ตรงปกพี่ก็รัก สุดท้ายโดนหลอกทั้งเงิน ทั้งที่ดิน lEP.1070l9พ.ย.64


มาร่วมตีแผ่กระแสที่แรงที่สุดในสังคม กับรายการโหนกระแส
เวลา จันทร์ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง3HD กดเลข33
กดติดตามได้ที่
Fan Page : https://www.facebook.com/HKS2017/
Twitter : https://twitter.com/HoneKrasae

ลุงเจ๊กสายเปย์ ลั่นไม่ตรงปกพี่ก็รัก สุดท้ายโดนหลอกทั้งเงิน ทั้งที่ดิน  lEP.1070l9พ.ย.64

คุณฉัตรชัย ศิริไล กก.ผจก.ธอส.ให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ NBT2HD ในประเด็นบ้านล้านหลังระยะที่2


คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้สัมภาษณ์สดในรายการ \” NBT มีคำตอบ\” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ในประเด็น \”บ้านล้านหลัง ระยะที่ 2\”

คุณฉัตรชัย ศิริไล กก.ผจก.ธอส.ให้สัมภาษณ์สดในรายการ NBT มีคำตอบ NBT2HD ในประเด็นบ้านล้านหลังระยะที่2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ฉัตรชัย ศิริไล

Leave a Comment