[NEW] | ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ – POLLICELEE

ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์: คุณกำลังดูกระทู้

W
บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน)

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร/อาหารและเครื่องดื่ม

SET

CG Report:   

 

  ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 2564  

Price (บาท)
52 Week High/Low
P/E (X)
P/BV (X)
Paid-up (ลบ.)
Market Cap (ลบ.)
EV (ลบ.)
EBITDA (ลบ.)
EV/EBITDA

3.80
5.05 / 3.15
N/A
3.80
813.91
3,092.87
3,482.42 -73.50
-17.84

ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา
หัวข้อข่าว

02 พ.ย. 2564 08:47   ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
29 ต.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 28 ตุลาคม 2564
27 ต.ค. 2564 17:05   แจ้งการลาออกของเลขานุการบริษัท
25 ส.ค. 2564 07:00   SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 24 สิงหาคม 2564
17 ส.ค. 2564 09:18   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย C หลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน


เพิ่มเติม


ข้อมูลเบื้องต้น

ที่อยู่
77/1 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900

เบอร์โทรศัพท์
0-2093-1681-3

เบอร์โทรสาร
0-2093-1684

URL
www.eicasia.net

 
รายงานประจำปี 2563

วันที่ก่อตั้งบริษัท
17/02/1984
วันที่จดทะเบียนกับตลท.
22/12/2546

ราคา IPO (บาท)
10.00
@พาร์5.00 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO

 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
 • พาร์
  1.00 บาท

  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด
  เก่า 15.00 : ใหม่ 1.00 @ 01/07/2564

  การย้ายตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรม

  วันที่มีผล
  11/06/2564

  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมเดิม
  SET  / เทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

  ตลาด/กลุ่มอุตสาหกรรม/หมวดอุตสาหกรรมปัจจุบัน
  SET  / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / อาหารและเครื่องดื่ม

  ลักษณะธุรกิจ

  บริษัทฯ มีการลงทุนใน 1) ธุรกิจอาหาร 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอะไหล่อิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งเป็นผู้ออกแบบผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำประเภทไดโอดที่เป็นอุปกรณ์พื้นฐานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย
  16 มี.ค. 2564
  25 มี.ค. 2563

  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

  67.64%
  4,151
  24.14%
  2,828

  การถือครองหุ้นต่างด้าว
  0.00% (ณ วันที่ 12/11/2564)
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
  49.00%

  การถือครองหุ้น NVDR

   0.60% (ณ วันที่ 12/11/2564)

  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%)
  เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%)
  เปรียบเทียบตลาด (%)

  5 วัน
  -2.06
  -2.74
  -2.52

  20 วัน
  1.06
  1.90
  1.66

  60 วัน
  -2.06
  -1.38
  -8.13

  120 วัน
  9.20
  8.56
  5.05

  YTD
  -6.17
  -17.54
  -16.77

  P/E (X)
  N/A
  35.28
  20.64

  P/BV (X)
  3.80
  2.16
  1.77

  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)
  0.08
  0.35
  1.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 มี.ค. 2564)
  จำนวนหุ้น
  %

  1.
  นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
  1,409,000,000
  11.54

  2.
  นาย สุเมธ เศษธะพานิช
  1,050,000,000
  8.60

  3.
  นาย กฤษฎา พฤติภัทร
  834,000,000
  6.83

  4.
  นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์
  658,053,951
  5.39

  5.
  นาง วารี ภัทราวณิชย์
  584,836,666
  4.79

  6.
  นาย ภิญโญ รุขพันธ์เมธี
  567,500,000
  4.65

  7.
  น.ส. วลีรัตน์ โกวิทานุพงศ์
  411,004,300
  3.37

  8.
  นาย บุญเอื้อ จิตรถนอม
  390,781,375
  3.20

  9.
  นาง พรรณทิพา เศษธะพานิช
  289,880,000
  2.37

  10.
  น.ส. สุมิตรา รัตนภุชพงศ์
  270,000,000
  2.21

  คณะกรรมการ
  ตำแหน่ง

  1.
  นาย ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์
  ประธานกรรมการบริษัท

  2.
  นาย วีรยุทธ โพธารามิก
  รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

  3.
  นาง แสงเดือน อิ๋วบำรุง
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) / กรรมการ

  4.
  นาย กุศล สังขนันท์
  กรรมการ

  5.
  นาย ศิรัตน์ รัตนไพฑูรย์
  กรรมการ

  6.
  นาย เริงฤทธิ์ แมคอินทอช
  กรรมการ

  7.
  น.ส. เยาวโรจน์ กลิ่นบุญ
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  8.
  นาย เจนวิทย์ จิวะกุลชัยนันท์
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน

  ข้อมูลสถิติ
  YTD
  12 พ.ย. 2564

  2563
  30 ธ.ค. 2563

  2562
  30 ธ.ค. 2562

  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)
  813.91 
  12,208.70 
  9,391.31 

  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  3,092.87 
  3,296.35 
  375.65 

  ราคา (บาท/หุ้น)
  3.80 
  4.05 
  0.55 

  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
  1.00 
  0.09 
  0.09 

  P/BV (X)
  3.80 
  3.13 
  0.45 

  P/E (X)
  N/A 
  N/A 
  2.94 

  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)
  147.10 
  165.34 
  15.66 

  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  25.91 
  13.13 
  0.23 

  Beta
  0.48 
  0.50 
  -0.04 

   

  อัตราผลตอบแทน
  YTD 
  2563 
  2562 

  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)
  -6.17 
  637.70 
  0.00 

  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  N/A 
  N/A 
  N/A 

  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  N/A 
  N/A 
  – 

  นโยบายเงินปันผล
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่รวมกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ
  เงินปันผล (ต่อหุ้น)
  หน่วย
  วันจ่ายปันผล
  ประเภท
  ไม่พบข้อมูล

   

  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)

  นาย สมคิด เตียตระกูล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

  นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตน์ชัชวาลย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

  นาย นรินทร์ จูระมงคล/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

  นางสาว ศรัณญา อัครมหาพาณิชย์/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

  นางสาว อมรจิต เบ้าหล่อเพชร/บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
  31/12

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด

  ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต

  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 

  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  24.01
  68.52
  43.42
  41.37
  47.71

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
  29.21
  110.37
  26.06
  167.88
  102.86

  สินค้าคงเหลือ
  20.74
  118.69
  20.23
  84.93
  69.60

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
  73.97
  431.06
  89.71
  402.63
  345.52

  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
  98.30
  154.87
  103.17
  256.69
  370.78

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  1,152.75
  987.20
  1,190.83
  853.35
  430.47

  รวมสินทรัพย์
  1,226.72
  1,418.26
  1,280.54
  1,255.98
  776.00

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
  74.70
  39.59
  26.70
  22.09

  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ
  86.15
  116.33
  67.13
  97.61
  29.08

  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
  2.64
  0.61
  1.44
  0.18

  รวมหนี้สินหมุนเวียน
  247.38
  187.57
  159.31
  125.63
  44.78

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
  166.18
  322.51
  173.13
  166.74
  173.92

  รวมหนี้สิน
  413.56
  510.08
  332.44
  292.38
  218.70

  ทุนจดทะเบียน
  1,144.56
  13,020.37
  17,168.10
  10,221.36
  10,221.36

  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า
  813.91
  9,391.31
  12,208.70
  9,391.31
  3,169.90

  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น

  -7,841.57
  -10,320.88
  -7,841.57
  -1,931.23

  กำไร(ขาดทุน)สะสม
  -258.15
  -760.76
  -939.72
  -703.73
  -681.37

  หุ้นทุนรับซื้อคืน
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
  257.40
  -57.84

  -57.84

   – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
  257.40
  -57.84

  -57.84

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
  813.16
  731.13
  948.10
  788.16
  557.29

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  0.00
  177.05
  0.00
  175.44
  0.00

  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 

  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
  183.79
  222.86
  415.62
  424.65
  297.99

  รายได้อื่น
  2.95
  2.19
  4.13
  5.05
  2.23

  รวมรายได้
  186.75
  225.05
  419.89
  430.50
  304.92

  ต้นทุน
  95.91
  169.91
  285.99
  279.49
  210.83

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  218.35
  99.11
  249.44
  214.54
  69.47

  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  319.52
  275.67
  525.11
  621.25
  282.62

  EBITDA
  -73.50
  -4.28
  -126.00
  42.58
  64.63

  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย
  59.34
  41.25
  91.83
  64.71
  43.26

  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
  -132.84
  -45.53
  -217.83
  -22.13
  21.37

  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
  -134.94
  -57.03
  -238.81
  -21.88
  5.23

  กำไรต่อหุ้น (บาท)
  -0.17
  -0.01
  -0.02
  -0.00
  0.00

  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.)
  6M/2564 
  (01/01/64 
  -30/06/64) 

  6M/2563 
  (01/01/63 
  -30/06/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
  -56.69
  16.69
  -30.11
  -32.05
  20.24

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
  -15.59
  -30.67
  -345.97
  -243.03
  26.35

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  52.87
  42.98
  377.77
  269.01
  -118.72

  เงินสดสุทธิ
  -19.41
  28.99
  1.68
  -6.07
  -72.13

  เพิ่มเติม

  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

  อัตราส่วนทางการเงิน
  6M/2564 
  6M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
  0.30
  2.30
  0.56
  3.20

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
  -41.02
  -5.17
  -27.51
  -3.25

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
  -23.07
  -2.60
  -17.18
  -2.18

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
  0.51
  0.56
  0.35
  0.30

  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)
  0.29
  0.37
  0.33
  0.42

  อัตรากำไรขั้นต้น (%)
  47.82
  23.76
  31.19
  34.18

  EBIT Margin (%)
  -71.14
  -20.23
  -51.88
  -5.14

  อัตรากำไรสุทธิ (%)
  -72.26
  -24.63
  -56.47
  -5.08

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD

  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล
  ประเภทรายการ
  หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง
  หุ้นเรียกชำระ(หุ้น)
  พาร์

  16 เม.ย. 2564
  PP
  12
  12,208,700,490
  1.00

  18 ก.ย. 2563
  XR
  2,817,392,182
  12,208,700,478
  1.00

  18 ม.ค. 2562
  XR
  6,221,408,618
  9,391,307,275
  1.00

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
  6M/2564 
  6M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย
  -17.53
  26.69
  -2.13
  42.50

  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย
  -43.55
  34.20
  2.33
  32.57

  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม
  -17.02
  27.02
  -2.46
  41.18

  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม
  15.91
  32.55
  -15.48
  119.82

  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ
  N/A
  N/A
  N/A
  N/A

  ปรับข้อมูลเต็มปี

  วงจรเงินสด
  6M/2564 
  6M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
  5.40
  4.15
  4.29
  3.14

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
  67.65
  87.95
  85.16
  116.36

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
  3.04
  3.37
  5.44
  3.62

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
  120.04
  108.24
  67.11
  100.90

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
  2.09
  4.00
  3.47
  4.41

  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)
  174.31
  91.31
  105.13
  82.73

  วงจรเงินสด (วัน)
  13.38
  104.89
  47.14
  134.53

  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย
  วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
  วันที่ปลดเครื่องหมาย

  C
  19 พ.ค. 2564
  18 ส.ค. 2564

  Market Alert (ล่าสุด)

  Trading Alert
  19 ม.ค. 2564

  Cash Balance ระดับ C
  19 พ.ค. 2564 – 17 ส.ค. 2564

  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์

  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์
  W-W5

  หมายเหตุ

  คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)

   

  แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)

   

  ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา

   

   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด

  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

  [Update] MV ราชาของแผ่นดิน ดนตรี | ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์ – POLLICELEE

  วันนี้…เราทุกคนยังคงระลึกถึงและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  พวกเราพสกนิกรลูกหลานไทยในลอสแอนเจลิส ซาบซึ้งในพระมหาคุณูปการที่พระองค์ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักที่สุดในโลกได้ทรงทำขึ้นเพื่อพสกนิกรของพระองค์
  พระองค์ทรงต้นแบบและแรงบันดาลใจแห่ง “ความดี”

  บทเพลง “ราชาของแผนดิน” จึงเกิดขึ้นโดยพสกนิกรลูกหลานไทยในลอสแอนเจลิส เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อมอบความรู้สึกเหล่านี้ให้กับลูกหลานไทยรุ่นต่อ ๆ ไป

  มีนาคม 2560

  Director :
  ณัฐวุฒิ จันทร์ประสิทธิ์
  Nuttavut Chanprasit
  Director of Photography :
  Bo Srisamutngam
  B Camera :
  Masaki Imai

  ทำนอง / คำร้อง : ประจักษ์ สงค์อิ่ม Ray Songim
  เรียบเรียง : ณัฐวุฒิ จันทร์ประสิทธิ์ Nuttavut Chanprasit

  ศิลปิน :
  Aritst :
  แพงพลอย โมราวงศ์ / Pangploy Morawong
  อรุณพร พุทธรัตน์ / Aroonporn Puttarat
  สุกัญญา หวังสมนึก / Sukunya Wangsomnuk
  ทาริกา ทั้งเจริญ / Tarika Tungcharoen
  วัลลภา จันทร์ประสิทธิ์ / Vallapa Chanprasit
  เจนนี่ สัมมาพันธ์ / Jenny Summapund
  บุญฤทธิ์ สุขฉ่ำ / Boonlit sukcham
  นวพล ทองดอนน้อย / Nawapol Thongdonnoi
  ฐานันดร อรรถาชิต / Thanandorn udthachet
  อดิศักดิ์ บรรพบุรุษ / Adisak Banphaburut
  ธนกฤต กองแก้ว / Tanakrit Kongkeaw
  เจมส์ คำทั่ง / James Khamthung
  สธน เภาโบรมย์ / Sathon Phowborom

  Guitar :
  ประจักษ์ สงค์อิ่ม / Ray Songim
  วรเศรษฐ์ อภิญญาวัชรกุล / Ta Worraseth
  ธนกฤต กองแก้ว / Tanakrit Kongkeaw
  Bass :
  Billy Lebua
  Drum :
  Rolando Roly Quizon

  Special Thanks :
  Jeff C. Lewis / Moonlight Studios
  หนุ่ม ปรัชญา / Noom Prachya
  ทิพาพร วีระศิริวัฒน์ / Thipaporn Weerasiriwat
  Jessada Chaiyakul
  Tic Norasingh
  Noi Leekamjorn
  Arisa Banphaburut
  Marvin Banphaburut
  Roy Venturina
  วราภาณ์ เตียประสิทธิ์ / Waraporn Tiaprasith
  นริสรา วงศ์ชัย / Narisra Vongxay
  NRG Recording Studio
  วิลลี่ วัฒนวงษ์คีรี / Willie Wattanawongkiri
  Original Thai
  Hollywood Motor
  SK Insurance
  Win’s Thai 2
  Lum-Ka-Naad
  ShabuShi
  MW Delivery
  Partner People
  RayGun Studio
  Buddy Production

  ราชาของแผ่นดิน
  คำร้อง

  จะมีราชาองค์ไหน บนแผ่นพื้นดินแดน ที่กว้างใหญ่
  ที่ทุ่มเททุกอย่าง ตรากตรำทำงาน มาแสนนาน
  ทำมาตลอดชีวิต ไม่เคยหยุดคิด แต่เป็นผู้สร้าง
  ท่านคือความหวัง โดยมีหลักธรรมนำหัวใจ

  ราชาจะเหนื่อยแค่ไหน มีไหมใคร ที่มาแก้ปัญหา
  ฝ่าภูเขาลำธาร ถิ่นทุรกันดาร มาเท่าไร
  ทำโดยไม่มีข้อแม้ ตั้งปณิธาน จะทำเพื่อคนไทย
  พ่ออยู่หัวของเรา คือศูนย์รวมใจ ของแผ่นดิน

  *พระเจ้าอยู่หัว ของแผ่นดิน คือพ่ออยู่หัว ของคนไทย
  ได้เกิดร่วมพื้น พระบารมีที่ยิ่งใหญ่ โชคดีแค่ไหน
  ที่คนไทยนั้นมีพระองค์ ผู้ทรงธรรม
  (ท่านทิ้งเอาไว้ นั้นมีแต่ความงดงาม)

  มาจวบจนวันนี้ ทั่วทุกมุม บนโลกกล่าวขาน
  กษัติย์แห่งเมืองสยาม ที่ได้เป็นตำนาน สืบต่อไป
  ลูกหลานก็จะได้เรียนรู้ ที่จะเดินตาม ราชาผู้ยิ่งใหญ่
  พ่อท่านสอนให้เรา จะทำอะไร ต้องพอเพียง

  อัพโหลดวันที่
  15 มี.ค. 2560

  • หมวด

   :
   ดนตรี

  • ที่มา

   : Fome

  • Tag

   :
   ราชาของแผ่นดิน

  แจ้งลบคลิป


  🔴 ณัฐวุฒิLive 20มิ.ย.64 – FED กระแทกดาวโจนส์ จะกระทบไทยแรงขนาดไหน


  By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ เลขที่ใบอนุญาต12888
  บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น
  (ก่อตั้งพศ.2540อยู่ใต้การกำกับกลต.)

  ติดตามเราช่องทางอื่นๆได้ที่
  Facebook : http://fb.com/tontancorp
  Youtube : https://goo.gl/J9u1jm

  สอบถามข้อมูล
  Line@ : https://goo.gl/ybfAvJ

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

  🔴 ณัฐวุฒิLive 20มิ.ย.64 - FED กระแทกดาวโจนส์ จะกระทบไทยแรงขนาดไหน

  [Official MV] หรือเราเคยพบกัน – บุ๋น นพณัฐ


  SONG : หรือเราเคยพบกัน
  Artist : บุ๋น นพณัฐ
  เนื้อร้อง : อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์
  ทำนอง : ปนัสฐ์ นาครำไพ
  เรียบเรียง : ณปภัช กาญจนรัตน์
  VERSE 1
  ยังไม่ทันจะเอ่ยคำพูดจา
  เธอก็เดินเข้ามานั่งลงที่ตรงหัวใจ
  เธอเป็นใคร
  ใจมันหวั่นหวั่น
  และสั่นสั่นไปข้างใน
  จากที่เคยเป็นคนไม่สนไม่แคร์อะไร
  หวั่นไหวก็เพราะเธอ
  PREHOOK
  หลับตายังคงเป็นภาพเธอ
  ไม่รู้ทำไมและเพราะอะไร
  แค่เจอเธอคนนี้
  HOOK
  หรือว่าเราเคยพบกัน
  ในวันที่ผ่านมา
  แค่เพียงสบสายตาใจ
  มันก็เปลี่ยนไป
  มันคุ้นเคยโดยไม่ตั้งใจ
  อาจเคยพบกันในวันใดเมื่อวันนั้น
  ทำให้ฉัน
  กลับมาได้เจอ
  กลับมารักเธออีกครั้งหนึ่ง
  VERSE 2
  ยังไม่เคยจะปล่อยให้ใครเข้ามา
  กลัวมันเปลืองเวลา
  และมันก็เปลืองหัวใจ
  กลัวเกินไป
  พอได้เจอกับเธอ
  ก็เปลี่ยนใจไปทั้งใจ
  จากที่เคยเป็นคนไม่คิดถึงใครคนไหน
  หวั่นไหวก็เพราะเธอ
  ซ้ำ prehook , Hook
  ติดต่อโฆษณา : studiowabisabith@gmail.com
  อัพเดทข่าวสาร
  FB : https://www.facebook.com/StudiowabisabiTH
  IG : @studiowabisabith
  Twitter @wabisabiTH

  [Official MV] หรือเราเคยพบกัน - บุ๋น นพณัฐ

  The Wall Song ร้องข้ามกำแพง | EP.49 | เอก Season Five | 12 ส.ค. 64 [5/5]


  พบกับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง
  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.05 น.
  ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
  =========================================
  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
  Facebook: https://www.facebook.com/workpoint
  Website: https://www.workpointtv.com
  Instagram: https://www.instagram.com/workpoint
  TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY

  The Wall Song ร้องข้ามกำแพง | EP.49 | เอก Season Five | 12 ส.ค. 64 [5/5]

  🔴 ณัฐวุฒิLive 8ก.ย.64 – ขายล็อคกำไรหรือปล่อยให้รันเทรนด์


  Powered by Restream https://restream.io/
  By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ เลขที่ใบอนุญาต12888
  บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น
  (ก่อตั้งพศ.2540อยู่ใต้การกำกับกลต.)
  ติดตามเราช่องทางอื่นๆได้ที่
  Facebook : http://fb.com/tontancorp
  Youtube : https://goo.gl/J9u1jm
  สอบถามข้อมูล
  Line@ : https://goo.gl/ybfAvJ

  🔴 ณัฐวุฒิLive 8ก.ย.64 - ขายล็อคกำไรหรือปล่อยให้รันเทรนด์

  🔴 ณัฐวุฒิLive 11พ.ย.64 – เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยFed และผลต่อตลาดหุ้น


  By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ เลขที่ใบอนุญาต12888
  บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษการลงทุนต้นธารคอร์ปอเรชั่น
  (ก่อตั้งพศ.2540อยู่ใต้การกำกับกลต.)
  ติดตามเราช่องทางอื่นๆได้ที่
  Facebook : http://fb.com/tontancorp
  Youtube : https://goo.gl/J9u1jm
  สอบถามข้อมูล
  Line@ : https://goo.gl/ybfAvJ

  🔴 ณัฐวุฒิLive 11พ.ย.64 - เงินเฟ้อ ดอกเบี้ยFed และผลต่อตลาดหุ้น

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

  ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ณัฐวุฒิ เภาโบรมย์

  Leave a Comment