[NEW] นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กุม | นาย นิสิต จันทร์ สม วงศ์ – POLLICELEE

นาย นิสิต จันทร์ สม วงศ์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

กรมที่ดิน 119 ปี ก้าวย่างสู่ความเป็นเลิศในการบริการ

กรมที่ดิน 119 ปี – นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 119 ปี โดยตลอดระยะเวลา 119 ปี ที่ผ่านมา กรมที่ดินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน ให้เป็นกรมที่ดินยุคใหม่ ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยำ โปร่งใส

โดยการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาพัฒนาและยกระดับการให้บริการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย สามารถช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายมีผลงานการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเป้าหมาย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชน ดังนี้

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเดินสำรวจรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดิน และโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์ RTK GNSS Network ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ทั้งสิ้น 80,325 แปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดดำเนินการในพื้นที่ 25 จังหวัด เป้าหมาย 70,000 แปลง

โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ 15,704 แปลง และปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 15,000 แปลง

โครงการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท เป็นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐในการแก้ไขปัญหาของราษฎร ที่ไม่มีที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัยและกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน โดยไม่ให้กรรมสิทธิ์ ด้วยการนำที่ดินสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้วมาจัดระเบียบ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในรูปแบบสหกรณ์หรือรูปแบบที่เหมาะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดำเนินการได้ 2,248 แปลง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กำหนดเป้าหมายดำเนินการ 2,000 แปลง

ยกระดับการรังวัดด้วยวิธีแผนที่ชั้นหนึ่งโดยระบบโครงข่ายดาวเทียม (RTK GNSS Network) เพื่อให้การรังวัดและการจัดทำแผนที่รูปแปลงที่ดินมีความละเอียดถูกต้องสูง เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ลดข้อพิพาทระหว่างประชาชนกับประชาชน และประชาชนกับรัฐ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลรูปแปลงที่ดินของรัฐและเอกชนที่ถูกต้อง ทั้งรูปแปลง เนื้อที่ และค่าพิกัดภูมิศาสตร์ สามารถนำไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2555 – 2562 ประกาศพื้นที่ยกระดับการรังวัดฯ ไปแล้ว 43 จังหวัด และจะครบ 77 จังหวัด ในปี พ.ศ.2565

ตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับภารกิจด้านที่ดินให้มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และทันท่วงที โดยมีช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ 5 ช่องทาง ได้แก่ระบบ E – Contact DC เว็บไซต์กรมที่ดิน Call Center โทรศัพท์ 0 2141 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง ติดต่อด้วยตนเอง ทางจดหมาย และหน่วยงานภายนอกส่งเรื่องให้กรมที่ดินดำเนินการ เช่น สปน. 1111 กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น

โดยตั้งแต่ตั้งศูนย์ดำรงธรรมกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีปริมาณเรื่องร้องเรียนและบริการให้คำปรึกษา จำนวน 85,679 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 82,860 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 96.70 ที่สำคัญเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงผู้บริหารกรมที่ดินได้ง่าย สะดวก อธิบดีกรมที่ดินได้เปิด Facebook Fanpage “นิสิต จันทร์สมวงศ์” ให้ประชาชนได้รับรู้ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของกรมที่ดิน และร้องทุกข์ ร้องเรียนขอคำปรึกษา ทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้

สำหรับก้าวต่อไปของกรมที่ดิน กรมที่ดินจะมุ่งเน้นการพัฒนาภายใต้คลื่น Disruption ในการอำนวยความสะดวก และส่งมอบบริการด้วยใจ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่ายยิ่งขึ้น ดังนี้

กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านการรังวัด เพื่อให้การบริการด้านรังวัดเป็นพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้สำนักงานที่ดินทุกแห่ง นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน

กำหนดมาตรฐานการให้บริการประชาชนด้านการรังวัด เพื่อให้การบริการด้านรังวัดเป็นพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ โดยให้สำนักงานที่ดินทุกแห่ง นัดรังวัดได้ภายใน 50 วัน

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยดำเนินการขยายศูนย์สารสนเทศที่ดิน ติดตั้งระบบสารสนเทศที่ดินเพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ด้านรังวัดและทำแผนที่ในทุกสำนักงานที่ดิน เชื่อมโยงข้อมูลรูปแปลงที่ดิน ถ่ายโอนข้อมูล ก่อให้เกิดข้อมูลที่ดินแบบ Digital เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรมมีความถูกต้องและบริการประชาชนได้ทุกสำนักงานที่ดินไม่ว่าที่ดินตั้งอยู่ ณ ที่ใดแบบ Online ซึ่งในอนาคตจะสามารถดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ที่สำนักงานที่ดินใดก็ได้โดยไม่จำเป็นที่ต้องไปสำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่

การจองคิวยื่นคำขอสำนักงานที่ดินผ่าน Smart Phone สามารถใช้ Application ผ่าน Smart Phone ในการนัดวันที่จะมายื่นคำขอจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งสามารถจองคิวในการยื่นคำขอได้ทุกสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เมื่อถึงวันนัดสามารถติดต่อสำนักงานที่ดินได้โดยไม่ต้องรอคิว

การติดตามงานของสำนักงานที่ดินผ่าน Line Official Account ในกรณีที่ธุรกรรมไม่แล้วเสร็จในวันเดียว เช่น ต้องมีการรังวัด หรือประกาศ สำนักงานที่ดินทุกแห่งจะมี Line Official Account ของสำนักงานที่ดิน จะสามารถติดตาม สอบถาม สถานะงานต่าง ๆ ผ่าน Line Official Account ได้

ประกาศอิเล็กทรอนิกส์ นำประกาศต่าง ๆ ของสำนักงานที่ดิน เช่น ประกาศข้างเคียง ประกาศเรื่องรับมรดก เป็นต้น ขึ้นประกาศบนเว็บไซต์ เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน ซึ่งจะสามารถติดตามเลือกดูประกาศได้ทุกสำนักงานที่ดินโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดิน ได้สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียค่าใช้จ่าย

การประเมินความพึงพอใจ ผ่าน QR code เมื่อรับบริการของสำนักงานที่ดินเรียบร้อยแล้ว สามารถประเมินความพึงพอใจ แนะนำการให้บริการของสำนักงานที่ดิน และเจ้าหน้าที่ โดยสแกน QR Code ณ สำนักงานที่ดินที่ใช้บริการ และดำเนินการประเมิน ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการของสำนักงานที่ดินต่อไป

อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวต่อไปว่ากรมที่ดินมีความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาการดำเนินงานอย่างดีที่สุด เพื่อให้บริการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและคนไทยทุกคน โดยการนำนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย มาสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

เช่น โครงการ 1 จังหวัด 1 สำนักงานที่ดิน 1 ศูนย์ราชการสะดวก โครงการประกวดห้องน้ำสะอาดแห่งปีของสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ การมอบโล่รางวัลให้กับสำนักงานที่ดินบริหารจัดการดีเด่น การมอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ดังคำขวัญ กรมที่ดิน 119 ปี บริการประชาชน ด้วยหัวใจ เปลี่ยนสู่ความเป็นเลิศ Change for Excellence…

[NEW] ครม.ไฟเขียว บอร์ดการประปานครหลวงชุดใหม่ “นิสิต จันทร์สมวงศ์” นั่งประธาน | นาย นิสิต จันทร์ สม วงศ์ – POLLICELEE

Save

Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


สัมภาษณ์ อธิบดีฯ พช. นิสิต จันทร์สมวงศ์ เรื่องความสำคัญของข้อมูล จปฐ.


การสัมภาษณ์ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ประเด็น “ข้อมูล จปฐ. กับการ ลดความเหลื่อมล้ำ แก้ไขปัญหาความยากจน”
ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ทางรายการ “เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สัมภาษณ์ อธิบดีฯ พช. นิสิต จันทร์สมวงศ์ เรื่องความสำคัญของข้อมูล จปฐ.

อย่าเอากูไปเทียบกับใคร – Am seatwo (cover version) Original : มะเดี่ยวศรี นักเลงไมค์


ขอบคุณต้นฉบับ
เพลง : อย่าเอากูไปเทียบกับใคร
ศิลปิน : มะเดี่ยวศรี นักเลงไมค์
ฉบับ cover
อย่าเอากูไปเทียบกับใคร : Am Seatwo
——————————————————————————
Producer : พ็อก บิ๊กอายส์
——————————————
ขออนุญาตหยิบยกเพลงนี้ขึ้นมา cover คับ

ขอบคุณสถานที่ ร้าน coffee dept คอฟฟี่ เดปท์ : https://www.facebook.com/CoffeeDeptSongkha
ติดตามความเคลื่อนไหว

Facebook Amseatwo : https://bit.ly/2SXnL0a​​​
เพจ Amseatwo : https://bit.ly/2EkzOKT​​​

ถ่ายทำและตัดต่อ : seatwo Production

ติดต่องาน : 0851935454 (คุณแยม)

0825391496 (คุณกอล์ฟ)

อย่าเอากูไปเทียบกับใคร - Am seatwo  (cover version) Original : มะเดี่ยวศรี นักเลงไมค์

เป็นไปอย่างที่คิดจริงๆขอรับท่านผู้ชม


เป็นไปอย่างที่คิดจริงๆขอรับท่านผู้ชม

【ข่าว】\”แกรมมี่ โกลด์\”ยกทัพศิลปิน ร้องเพลงในเรือนจำ จ.ภูเก็ต


แกรมมี่ โกลด์ ยกทัพศิลปิน ร้องเพลงในเรือนจำ จ.ภูเก็ต สานต่อกิจกรรม \”ดนตรีบำบัด คืนคนดีสู่สังคม\” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 นำทีมโดย ศิริพร อำไพพงษ์ , ไผ่ พงศธร , โกไข่ และ เอิร์น สุรัตน์ติกานต์ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจัวหวัดภูเก็ต นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ และมี นายพิชิต วรรณจิตต์ ผู้บัญชาการเเรือนจำ จ.ภูเก็ต ให้การต้อนรับ โดยเรือนจำ จ.ภูเก็ต เป็นเรือนจำที่เก่าแก่กว่า 114 ปี

【ข่าว】\

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง ร่วมแสดงความยินดี 118 ปี กรมชลประทาน


นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 118 ปี กรมชลประทาน

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง ร่วมแสดงความยินดี 118 ปี กรมชลประทาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ นาย นิสิต จันทร์ สม วงศ์

Leave a Comment