[NEW] บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด | สมาคม บริษัท หลักทรัพย์ – POLLICELEE

สมาคม บริษัท หลักทรัพย์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

TRINITY DNA

วัฒนธรรมองค์กร (TRINITY DNA)

1. พนักงาน

บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญในการขับ เคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลโดยให้ความ สำคัญกับการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การให้ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมรวม ถึงให้ความสำคัญกับการดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ปลูกฝังให้พนักงานเข้าใจวัฒนธรรมองค์กรในชื่อว่า TRINITY DNA โดยปลูกฝังพนักงานมีความเข้าใจ ตระหนักรู้วัฒนธรรมองค์กรและเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติ เป็นรากฐานในการพัฒนาพนักงานและนำพาบริษัทไปสู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ตั้งไว้

2. ลูกค้า

บริษัทให้ความสำคัญในการให้ลูกค้าได้เข้าถึงการบริการทางการเงิน ด้วยมุ่งหวังจะให้ลูกค้าได้มีทักษะความรู้ และมีความสามารถในการลงทุน รวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ของบริษัท และส่งผลให้มีสถานะการเงินที่มั่นคงอย่างยั่งยืน และยังเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสังคมดีขึ้นตามไปด้วย

บริษัทจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงิน ให้สะดวกยิ่งขึ้น โดยในปี 2563 บริษัทมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

2.1 บริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพบน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth

บริษัทได้นำเสนอบริการการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ บน Platform ที่มีชื่อว่า Trinity Smart Wealth ตั้งแต่ปี 2561โดยมีพอร์ตการลงทุนให้นักลงทุนเลือกตามความต้องการ 2 แบบ คือ

1. พอร์ตมั่นคง ลงทุนระยะกลาง-ยาว โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านปัจจัยพื้นฐาน

2. พอร์ตว่องไว ลงทุนระยะสั้น-กลาง โดยใช้ข้อมูลวิเคราะห์ด้านเทคนิค

โดยการบริการนี้จะตอบสนองลูกค้าที่ไม่ค่อยมีเวลาศีกษาและติดตามตลาดรวมทั้งการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ทีมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทจะคัดเลือกหุ้นในพอร์ตไม่เกิน 5 ตัว และให้ข้อมูลจังหวะในการเข้าซื้อและขาย ซึ่งระบบจะส่งข้อมูลไปโดยตรงไปที่เจ้าหน้าที่การตลาดเพื่อดำเนินการซื้อ – ขาย ตามสัญญาณที่ทีมนักวิเคราะห์ฯแจ้งมา ลูกค้านักลงทุนจะได้รับข้อมูลการลงทุนอย่างรวดเร็วผ่านทาง Email SMS และ Line ซึ่งบริการนี้เปรียบเสมือนมีผู้จัดการการลงทุนส่วนตัวคอยติดตาม และดำเนินการลงทุนให้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทได้ศึกษาทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนทั่วโลกจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในอนาคต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนจะได้กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์ โดยในปี 2562 บริษัทเปิดให้บริการเป็น Selling Agent แนะนำลูกค้าที่สนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดบัญชีการลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และในปี 2563 บริษัทมีการขยายการให้บริการผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งทั้ง 2 บริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้บริษัทมีบริการพิเศษนำเสนอแก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีการลงทุน โดยผ่านการแนะนำของบริษัท ด้วยการอำนวยความสะดวกในการช่วยเปิดบัญชี ซึ่งจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยกับการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและคำแนะนำในการลงทุน จังหวะการเข้าซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลบิตคอยน์ผ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบริษัท

2.2 บริการการลงทุนในสินทรัพย์ดิจทัล (Crytocurrency) 

บริษัทได้ศึกษาทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนในการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยเล็งเห็นว่าสินทรัพย์ดิจิทัลจะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นักลงทุนทั่วโลกจะให้ความสนใจเป็นอย่างมากในอนาคต เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นักลงทุนจะได้กระจายการลงทุน นอกเหนือจากการลงทุนในธุรกิจหลักทรัพย์

โดยในปี 2562 บริษัทเปิดให้บริการเป็น Selling Agent แนะนำลูกค้าที่สนใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดบัญชีการลงทุนผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท สตางค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และในปี 2563 บริษัทมีการขยายการให้บริการผ่านศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เพิ่มอีก 1 แห่ง ซึ่งทั้ง 2 บริษัทที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ทั้งนี้บริษัทมีบริการพิเศษนำเสนอแก่ลูกค้าที่เปิดบัญชีการลงทุน โดยผ่านการแนะนำของบริษัท ด้วยการอำนวยความสะดวกในการช่วยเปิดบัญชี ซึ่งจะมีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่ไม่คุ้นเคยกับการเปิดบัญชีผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านสื่อดิจิทัล รวมทั้งให้บริการข้อมูลความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดิจิทัลที่น่าสนใจและคำแนะนำในการลงทุน จังหวะการเข้าซื้อและขายสินทรัพย์ดิจิทัลบิตคอยน์ผ่านบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของบริษัท

2.3 พัฒนาช่องทางนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ผ่านช่องทาง Social Media และ Line@

บริษัทได้พัฒนารูปแบบ และช่องทางในการนำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ให้น่าสนใจทันต่อเหตุการณ์ยิ่งขึ้น และลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยนำเสนอผ่าน

1. Youtube ในช่อง Youtube ของบริษัทชื่อ Trinity Channel
2. Facebook ในชื่อเพจ Trinity Securities Group
3. Line@ โดยมีการนำเสนอข้อมูลทางการเงิน และการลงทุนที่สำคัญ รวมถึงข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน โดยแบ่งรูปแบบของข้อมูลออกเป็นเนื้อหาข้อมูลบทวิเคราะห์ต่างๆ รูปภาพ InfoGraphic รูปแบบของคลิปวีดีโอรวมถึงยังมีการนำเสนอบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์ของบริษัทในแบบ Real Time ผ่าน Facebook Live และจัดทำวีดีโอคลิปผ่าน Youtube Live ซึ่งได้รับการตอบรับดีจากลูกค้า นักลงทุนในระดับหนึ่ง

2.4 แอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต

ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้มีการปรับปรุงแอปพลิเคชั่น Trinity Member on Mobile ผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ต ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถใช้แอปพลิเคชั่นเป็นช่องทางเข้าถึงระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และทำธุรกรรมแจ้งฝากถอนหลักประกัน โอนหุ้น แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว เข้าดู Portfolio ในการซื้อขายแบบ Real Time ทั้งบัญชีหุ้นและอนุพันธ์ รวมถึงข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และบทวิเคราะห์ที่สำคัญต่างๆ และในปีนี้บริษัทได้มีการพัฒนาระบบ Chat เพื่อให้ลูกค้าสามารถสื่อสารกับเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีได้อย่างรวดเร็ว สามารถบริการได้อย่างรวดเร็ว เช่น ขอข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการซื้อขายรายวัน กำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD

2.5 การพัฒนาเว็บไซต์ของบริษัทในชื่อ www.trinitythai.com 

บริษัทได้มีการรวมเว็บไซต์การลงทุนของบริษัทในชื่อ www.trinityquicktrade.com ให้อยู่ในเว็บไซต์ขององค์กรในชื่อ www.trinitythai.com ในที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลบริษัทได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นการรวมเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงระบบการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และข้อมูลของบริษัทไว้ในเว็บไซต์เดียวกัน และบริษัทมีแผน การที่จะพัฒนาระบบการเปิดบัญชีออนไลน์ ในชื่อ Trinity E-Opening ขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าสามารถเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564

2.6 การให้ความรู้ทางการเงินแก่พนักงาน 

บริษัทจัดให้มีการพัฒนา อบรมให้ความรู้แก่พนักงานทั้งในระดับ เจ้าหน้าที่ จนถึง ผู้บริหารระดับสูง เป็นประจำต่อเนื่อง และมากกว่าที่หน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้องกำหนด รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงานมีใบอนุญาตประกอบอาชีพในแขนงอาชีพต่างๆ ที่จำเป็นในธุรกิจ ด้วยการสนับสนุนการอบรม และ/หรือการสอบ เช่น หลักสูตร CFA/CISA เป็นต้น การอบรม พัฒนาพนักงาน มีทั้งจัดทำภายในองค์กร และส่งอบรม/สัมมนากับองค์กรภายนอก โดยพิจารณาจากข้อมูลในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี การประเมินสมรรถนะ (Competency) ของพนักงาน และความจำเป็นในเนื้องานความรับผิดชอบเป็นหลัก

การจัดอบรมพัฒนาพนักงาน นอกจากบริษัทจะมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ศักยภาพให้แก่พนักงานแล้ว บริษัทยังมุ่งหวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานจะสามารถส่งมอบบริการ คำแนะนำที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า นักลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ชุมชนและสังคม

เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจด้านหลักทรัพย์ และธุรกิจการเงิน ลักษณะของธุรกิจของบริษัทจึงไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชุมชน และสังคมรอบข้างเหมือนกับโรงงานอุตสาหกรรมหรือธุรกิจบางประเภท ที่ผ่านมาบริษัทจึงไม่มีข้อร้องเรียนจากชุมชนในประเด็นเรื่องสังคม และสิ่งแวดล้อมเลย

อย่างไรก็ตาม ด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ที่ต้องการจะพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน บริษัทจึงเล็งเห็นว่าทรัพยากรที่บริษัทมีอยู่ และสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ต่างๆ ดังนั้นในปี 2563 บริษัทจึงได้มีการจัดสัมมนา อบรม และให้ความรู้ทางการเงินแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

3.1 โครงการให้ความรู้ทางการเงินกับลูกค้า

3.1.1 ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้าและนักลงทุน 

บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ผลิตบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ และนำเสนอคำแนะนำทั้งด้านการลงทุน และด้านการเงินแก่ลูกค้า นักลงทุน อย่างมีหลักการ มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญของข้อมูลนำเสนอที่มีคุณภาพ มีความถูกต้อง แม่นยำ และมีความฉับไว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และ/หรือ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ บทวิเคราะห์ของบริษัทมีการคัดเลือกบริษัทในการจัดทำบทวิเคราะห์ โดยบริษัทได้มีการเปิดเผยผลการประเมินบริษัทจดทะเบียน (CG Score) และข้อมูลบริษัทที่เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thai CAC) เอาไว้ในรายงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ นอกจากนี้บริษัทพัฒนาผู้แนะนำการลงทุนให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้มีศักยภาพ ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การลงทุนของลูกค้า โดยให้ยึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพที่จะปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฏเกณฑ์ที่กำหนด รักษาผลประโยชน์ของลูกค้า และบริษัทได้ออกแบบมาตรการที่เข้มงวดเพื่อที่สอดส่องดูแลไม่ให้มีการนำข้อมูลภายในไปใช้เป็นประโยชน์ในทางมิชอบ

3.1.2 การจัดอบรมและสัมมนาลูกค้า นักลงทุนผ่าน Facebook

การจัดอบรมและสัมมนาลูกค้า นักลงทุน จัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกเดือน โดยเรามีการอบรมสัมมนาโดยการ Live ผ่าน Facebook ของบริษัท โดยในปี 2563 มีการจัดสัมมนาให้แก่ลูกค้า ทั้งสถาบันและรายบุคคล รวมทั้งนักลงทุนจำนวน 31 ครั้ง ซึ่งเป็นข้อมูลทั้งด้านปัจจัยทางเทคนิค ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน และกลยุทธ์การลงทุน

3.1.3 ให้ความรู้เรื่องการออมการลงทุน ตามโครงการ Happy Money in Happy Workplace

บริษัทได้นำความรู้ ความสามารถ จุดแข็งของบุคลากร และทรัพยากรที่บริษัทมี ได้แก่ องค์ความรู้ในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการลงทุน และความสามารถในการถ่ายทอด ความมุ่งมั่น เต็มใจ ของบุคลากรที่ต้อง การจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยทีมวิทยากรของบริษัทได้จัดเตรียมเนื้อหาที่เข้าใจง่ายและนำไปเสนอให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท (Stakeholders) ได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง คู่ค้า และนักลงทุนทั่วไป ณ ที่ทำงานของผู้มีส่วนได้เสีย โดยเรื่องและหัวข้อที่นำเสนอนั้นไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ทางธุรกิจ แต่มุ่งหวังที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่นักลงทุน ทั้งนี้วิทยากรได้ให้คำแนะนำถึงแหล่งข้อมูลที่นักลงทุนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองและนำไปเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ซักถามอย่างเต็มที่ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และสามารถสร้างชื่อเสียงของทรีนีตี้ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางขึ้น ในปี 2563 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการให้ความรู้ในการออม การลงทุน ตามโครงการ Happy Money อยู่ แต่เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่บริษัทหลายแห่ง ให้พนักงานทำงานที่บ้าน หรือ ไม่สะดวกที่ให้บุคคลภายนอก เข้าไปในบริเวณบริษัท ซึ่งอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงของการติดเชื้อโรคได้ จึงได้มีการจัดกิจกรรมเพียง 1 ครั้ง ในหัวข้อ กองทุนถูกใจ สบายใจได้คืนภาษี ให้แก่บุคลากรคณาจารย์ของ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านระบบ Zoom

3.2 สัมมนาให้ความรู้นักลงทุน

3.2.1 บริษัทจัดสัมมนา “2020 จัดทัพลงทุน รับทศวรรษแห่งความเสี่ยง”

เป็นการจัดสัมมนาให้กับนักลงทุน เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในกลยุทธ์ การลงทุนของปี 2563 สำหรับปัจจัยที่จะส่งผลบวก สงครามการค้าที่ผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้ว ทำให้ผู้ผลิตและผู้จัดซื้อมีความเชื่อมั่นที่สูงขึ้น เศรษฐกิจโลกมีโอกาสขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสงครามการค้าที่รุนแรงลดลง บริษัทแนะนำการจัด Portfolio หุ้น 30% (แบ่งเป็นหุ้นไทย 10% และหุ้นต่างประเทศ 20%) โดยหุ้นใน Asian เช่นจีน และเวียดนาม ที่สามารถลงทุน โดยได้มี Foreign Premium ตราสารหนี้ 30% (แบ่งเป็นตราสารหนี้ไทย 10% และตราสารหนี้ต่างประเทศ 20%) ทองคำ 10% (ลงทุนในกองทุนที่ Fully hedged ค่าเงิน) กองทุนอสังหาริมทรัพย์ 10% (แบ่งเป็นกองทุนในประเทศ 5% และกองทุนต่างประเทศ 5%) เงินสด 20% เพื่อใช้เป็นจังหวะ
ในการซื้อสินทรัพย์ ในช่วงเวลาที่ปรับลดลงมา

3.2.2 บริษัทจัดสัมมนา “The Big Picture and The Market Theme in the Deflation World”

บริษัทจัดสัมมนา “The Big Picture and The Market Theme in the Deflation World” ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Zoom ให้กับลูกค้า และนักลงทุน ในช่วงโลกกำลังเข้าสู่ภาวะเงินฝืดเราจะรับมืออย่างไร ภาพเศรษฐกิจที่ยังถดถอย การว่างงานมีสูง ปริมาณการก่อหนี้ในภาคครัวเรือนที่สูง และนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยหายไปกว่า 76% ในเดือนมีนาคม บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอย มองการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกจะอ่อนแอ

3.2.3 สัมมนา The Big Picture & The Asset Allocation for the day after tomorrow

การเลือกหุ้นท่ามกลางวิกฤต Episode 2 โลกใหม่หลัง COVID-19 การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมผู้บริโภค มีการใช้ Internet อย่างกว้างขวาง ทั้งในวงการธุรกิจ E-commerce การศึกษาและการเผยแพร่การศึกษานอกโรงเรียน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมท่องเที่ยว ความต้องการ Home Delivery เพิ่มขึ้น ขนาดของ office จะถูกลดขนาดลง ความสนใจสุขภาพและสุขอนามัยเพิ่มขึ้น ธุรกิจยา ธุรกิจการแพทย์จะมีนวัตกรรมใหม่มากขึ้น

3.2.4 กิจกรรม SET สัญจรออนไลน์ สอนมือใหม่ลงทุน จ. สุราษฏร์ธานี

บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม SET สัญจรออนไลน์ สอนมือใหม่ลงทุน จ. สุราษฏร์ธานี สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อสัมมนา “หุ้นเด่นมือใหม่” เป็นการจัดสัมมนาเพื่อให้กับนักลงทุนมือใหม่ที่สนใจสามารถลงทุนหุ้นได้ง่ายๆ อยู่ที่บ้านก็ลงทุนได้ ซึ่งบริษัทได้นำเสนอหุ้น 5 ตัวที่เหมาะกับนักลงทุนมือใหม่

3.2.5 สัมมนาออนไลน์ Direction of Asset Allocation

เปิดเผยทิศทางการลงทุนปี 2563 เปิดเผยทิศทางของ Asset class ที่ต้องมีในพอร์ตลงทุนปีหน้าจะลงทุนอย่างไร? ควรเลือกกองทุนแบบไหน? ทิศทางการลงทุนและแนวโน้มกองทุนเวียดนามปี 2564 ให้กับลูกค้าและนักลงทุน

3.2.6 สัมมนาสะพานเชื่อมโลกการลงทุนยุคใหม่

สัมมนา สะพานเชื่อมโลกการลงทุนยุคใหม่ Asset Allocation in 2021 and The Bottom up Strategy finding the S curve ซึ่งเป็นสัมมนาเกี่ยวกับเทรนด์ของยุคดิจิทัลในปี 2564 และเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจไปอย่างถาวร พร้อมทั้งเปิดเผยทิศทาง Asset class ที่ต้องมีในพอร์ตลงทุน สำหรับเป็นแนวทางในการเข้าลงทุนหลังวิกฤต หากเหตุการณ์เริ่มกลับมาเป็นปกติแล้ว คาดว่าการกระจายการลงทุนจะเป็นสิ่งที่สามารถคว้าโอกาสสร้างผลตอบแทนได้อย่างเหมาะสมและมีความทนทานต่อความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น โดยแนะนำดังนี้ 10% ลงทุนในทองคำ 20% ลงทุนในหุ้นไทย 20% ถือเงินสดไว้ 30% ลงทุนในตราสารหนี้ 20% ลงทุนในตลาดต่างประเทศ การลงทุนต่างประเทศที่ตอบโจทย์เป็นอย่างดี ทางบริษัท มีกองทุน “กองทุนส่วนบุคคล TRINITY ASIAN PRIVATE FUND (ex-Japan)” รองรับลูกค้าและนักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ

นอกจากนี้บริษัทยังได้เปิดโอกาสให้บริษัทจดทะเบียนหรือบริษัทที่กำลังจะจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้มานำเสนอข้อมูลของบริษัทต่อลูกค้า นักลงทุน และพนักงานของบริษัทเป็นประจำ

3.3 จัดกิจกรรม Opportunity Day ให้ข้อมูลที่โปร่งใสของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน

ในปี 2563 บริษัทได้นำเสนอข้อมูลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ประชาชนทั่วไป ในงาน Opportunity Day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านทางระบบZoom เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นผู้นำเสนอข้อมูล โดยนำเสนอทั้งภาพรวมของบริษัท กลยุทธ์ที่บริษัทได้ดำเนินการ และจะดำเนินการต่อไป ผลประกอบการ และแผนงานกิจกรรมของบริษัทที่ตอบสนองต่อการจัดการด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลของบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้ซักถาม และตอบปัญหา ผู้ถือหุ้น นักลงทุนและประชาชนทั่วไป สามารถดูคลิปย้อนหลังการนำเสนอข้อมูลบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.4 การสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทำงานเพื่อสังคม

บริษัทสนับสนุน และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจตลาดทุนเป็นอย่างดี ได้มีโอกาสทำงานเพื่อสังคมส่วนรวม โดยร่วมทำงานกับทางการ สมาคม ชมรมต่างๆ และเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาในสถานศึกษาต่างๆ เพื่อช่วยกันพัฒนา สร้างความเจริญก้าวหน้า และเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมในส่วนรวมและประเทศไปพร้อมๆ กันโดยพนักงานของบริษัทได้เข้าร่วมเป็นกรรมการคณะทำงาน วิทยากร ในหลายๆองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ดังนี้

นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
– อุปนายก สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
– ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– ประธานชมรม Human Capital Club  สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
– คณะกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลง และประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
– ที่ปรึกษาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ (นอกเวลาราชการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
– ประธานคณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงาน (Mentor) และจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฎิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงาภาคเอกชน สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
– ประธานคณะทำงานกำหนดแผนงานพัฒนา และยกระดับคุณภาพบุคลากรสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิศาสตรจารย์สังเวียน อินทรวิชัย 
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
– กรรมการและที่ปรึกษา ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE)
– คณะกรรมการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
– คณะอนุกรรมการพิจารณารางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น และรางวัลบริการดีเด่น ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
– คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

นายชาญชัย กงทองลักษณ์
– อุปนายก สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– ประธานกรรมการ ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
– ประธานอนุกรรมการวินัย  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
– กรรมการ บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)
– กรรมการ คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
– กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
– ประธานอนุกรรมการ กองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด

บมจ.ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)

ดร.วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล
– กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อาจารย์พิเศษหลักสูตร Master in Finance (MIF) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    
– คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีและโท คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– อาจารย์พิเศษ หลักสูตร Business Valuation ภาควิชาอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– วิทยากรรับเชิญ ของ Money Chat
– วิทยากรรับเชิญวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต  
– วิทยากรรับเชิญสมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ
– อาจารย์พิเศษหลักสูตร การเงินขั้นสูงสำหรับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

นางณิยะดา จ่างตระกูล
– ที่ปรึกษาชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์  
– กรรมการชมรม Human Capital Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
– คณะทำงานกำหนดแผนพัฒนา และยกระดับคุณภาพบุคลากร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– รองประธานกรรมการ มูลนิธิ EDP
– กรรมการบริหาร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– อุปนายก สมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ที่ปรึกษา สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
– เลขานุการ คณะนักศึกษาวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 25
– เลขานุการ คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง(ปธพ.) รุ่นที่ 8
– กรรมการมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์
– กรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

นางสาวสุวรรณี ลิมปนวงศ์แสน
– รองประธานชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงานด้านหลักทรัพย์
– คณะทำงาน พรบ.คุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– คณะทำงานรับ – ส่ง ข้อมูลกับกรมบังคับคดี สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
– คณะทำงานด้านธุรกรรมต่างประเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรและภาคเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อร่วมรับนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานการดำเนินงานต่างๆ มาพัฒนาและปรับใช้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ ได้แก่

1. สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
2. ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
3. เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย(Thailand Responsible Business Network)
4. ชมรม HCM สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
5. แนวร่วมปฏิบัติ CAC ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
6. เครือข่ายหุ้นส่วนต้านทุจริตแห่งประเทศไทย PACT
7. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
8. ชมรมวาณิชธนกิจ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
9. ชมรมผู้ดูแลการปฏิบัติงาน สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
10. ชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
11. ชมรมปฏิบัติการหลักทรัพย์ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
12. ชมรมผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย
13. ชมรมบริหารทรัพยากรบุคคล สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
14. โครงการบริษัทเกษียณสุข

[Update] | สมาคม บริษัท หลักทรัพย์ – POLLICELEE

 • ปริญญาโท  MBA North Texas State University , Denton , Texas , USA (University of North Texas)
 • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Compensation Committee สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Audit Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management Thai สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Role of the Chairman Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Committee Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่น 2


วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ผ่านตลาดหุ้น


โดย
คุณภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
คุณเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ สายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดร.ยรรยง ไทยเจริญ ผู้บริหารกลุ่มยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย
15 มิถุนายน 2556

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

วิเคราะห์เศรษฐกิจไทย ผ่านตลาดหุ้น

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย – The Standard BizKlass 18 ม.ค. 62


อาชีพโบรกเกอร์หุ้นจะสูญพันธ์ุหรือไม่? ฟังคำตอบและทางรอดจากเบอร์ใหญ่วงการตลาดทุน ‘ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ’ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
รายการ THE STANDARD BizKlass วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น.
ภัทธีราดิลกรุ่งธีระภพ หุ้น โบรกเกอร์ TheStandardBizKlass TheStandardCo TheStandardTH StandUpForThePeople

ภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย - The Standard BizKlass 18 ม.ค. 62

แนะนำ COACH ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ


แนะนำ COACH ดร.ชาญกฤช เดชวิทักษ์ นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

TLCA Live เสวนาหัวข้อ “Update ทิศทางตลาดตราสารหนี้” 7_5_63


สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ สมาคมบริษัทจัดการลงทุน และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
จัด TLCA Live เสวนาหัวข้อ “Update ทิศทางตลาดตราสารหนี้”
วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.00 น.
ติดตามได้ที่ Live ผ่าน Facebook สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย TLCA
https://www.facebook.com/thailistedcoassociation/

TLCA Live เสวนาหัวข้อ “Update ทิศทางตลาดตราสารหนี้” 7_5_63

POEMS 2.0 (PART 1) ฟังก์ชั่นการใช้งาน Tab ต่างๆ


ระบบซื้อขายหุ้นใหม่ล่าสุด ของบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิปฯ ที่รองรับการใช้งานทุกบราวเซอร์ สร้างและเลือกจัดรูปแบบหน้าจอได้เองด้วย Widget หรือ Tab ต่างๆ ที่คุณต้องการ ใช้งานได้แล้ววันนี้ ที่ www.poems.in.th

POEMS 2.0 (PART 1) ฟังก์ชั่นการใช้งาน Tab ต่างๆ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สมาคม บริษัท หลักทรัพย์

Leave a Comment