[NEW] ประเทศสหรัฐเม็กซิโก Country Profile : MEXICO | เวลาเม็กซิโก – POLLICELEE

เวลาเม็กซิโก: คุณกำลังดูกระทู้

1. ข้อมูลประเทศทั่วไป

1.1 รูปภาพ ทำเลที่ตั้งของประเทศ

ประเทศสหรัฐเม็กซิโกตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือ ตอนเหนือของประเทศติดกับประเทศสหรัฐอเมริกา ส่วนตอนใต้ของประเทศติดกับประเทศสาธารณรัฐกัวเตมาลา และประเทศเบลิซ พื้นที่ของประเทศขนาบไปด้วยภูเขาทั้ง 2 ด้านโดยฝั่งตะวันตกมีเทือกเขา Sierra Madre Occidental และฝั่งตะวันออกมีเทือกเขา Sierra Madre Oriental ตอนกลางของประเทศเป็นที่ราบสูงซึ่งคิดเป็น 50% ของเนื้อที่ประเทศ ลักษณะพื้นที่ประเทศแบ่งได้เป็นดังนี้ 20% เหมาะแก่การเพาะปลูก, 38% เป็นทุ่งหญ้าเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์, 28% เป็นป่าไม้ และพื้นที่ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย ความยาวของประเทศจากเหนือจรดใต้ราว 1,875 ไมล์

1.2 ชื่อเป็นทางการ United Mexican States (Estados Unidos Mexicanos)

ประเทศสหรัฐเม็กซิโก

1.3 เมืองหลวง/เมืองท่า/เมืองเศรษฐกิจสำคัญ/ สินค้าสำคัญในแต่ละเมือง

เมืองหลวง/เมืองเศรษฐกิจ     สินค้า/บริการสำคัญของ          เมืองท่าสำคัญ
อื่นๆ สำคัญ           ประเทศ

กรุงเม็กซิโกซิตี้ (Mexico      น้ำมัน เคมีภัณฑ์ ผักผลฝั่งแอตแลนติก     เวรา
City)             ไม้ เครื่องจักร เครื่องมือครูซ (Veracruz)  เอล
               แพทย์                ตามิร่า (Altamira)

ทามปิโก (Tampico)

ฝั่งแปซิฟิก

มานซิเนโย

(Manzanillo) ลาซา

โร่ คาดินาซ (Lazaro

Cardenas)

- นครมอนเตอเร่ รัฐนัวโวลี     เครื่องจักร ซีเมนต์ เหล็ก         เชื่อมติดกับชายแดน
ออน อยู่ทางตอนเหนือ       รถยนต์ สินค้า             สหรัฐฯ รัฐเท็กซัส ผ่าน
(Monterrey, Nuevo       อิเล็กทรอนิกส์             เมืองท่าชายแดน
Leon)                               ลาเรโด (Laredo)
- นครกัวดาลาฮาร่า รัฐฮา     - เหล้าทาคิล่า Tequila,        เชื่อมโดยทางหลวงและ
ลิสโก อยู่ทางตอนกลาง       เสื้อผ้าสำเร็จรูป รองเท้า         รถไฟกันท่า มานซิเนโย
(Guadalajara, Jalisco)    เฟอร์นิเจอร์ สินค้า           (Manzanillo) ลาซา
               เทคโนโลยีชั้นสูง            โร่ คาดินาซ (Lazaro

Cardenas)

- นครพัวบลา (Puebla)      - รถยนต์ สินค้า            เชื่อมโดยทางหลวงและ
               เทคโนโลยีชั้นสูง            สินค้ารถไฟกับท่าเวราครูซ
               การเกษตร              Veracruz

     1.4 ขนาดพื้นที่     1.9 ล้านตารางกิโลเมตรใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก
     1.5 ประชากร     108 ล้านคน

1.6 ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมัน เงิน และทองแดง

1.7 ประวัติศาสตร์ ประเทศเม็กซิโกแต่เดิมปกครองโดยชนเผ่าอินเดียนแดง อาทิ ชนเผ่า Maya ที่มีอาณาจักรอยู่ทางตอนใต้ของ

ประเทศ และต่อมามีชนเผ่า Aztec ซึ่งมีความรุ่งเรืองอยู่ทางตอนกลางของประเทศเม็กซิโก ในปี ค.ศ.

1521 เม็กซิโกได้ถูกยึดครองโดยประเทศสเปนในช่วงที่แสวงหาอาณานิคมและเรียกอาณานิคมนี้ว่า New

Spain สเปนได้ยึดครองเม็กซิโกยาวนานถึง 300 ปี จนประชาชนได้ลุกขึ้นต่อสู้เพื่ออิสรภาพเมื่อวันที่ 16

กันยายน ค.ศ. 1810 และได้รับอิสรภาพในวันที่ 27 กันยายน ค.ศ. 1821 สามารถแยกตัวจากราช

อาณาจักรสเปน หลังจากได้รับเอกราชแล้วเม็กซิโกก็เริ่มทำสงครามกับสหรัฐอเมริกาเพื่อแย่งชิงดินแดนเป็น

ระยะ และได้เสียดินแดนจำนวนมากให้กับสหรัฐอเมริกา ในช่วงปี ค.ศ. 1861 เม็กซิโกประสบภาวะหนี้สิน

จึงประกาศพักชำระหนี้ ทำให้ฝรั่งเศสประเทศเจ้าหนี้ไม่พอใจและส่งกองทหารเข้ามายึดครองประเทศ

สำเร็จ และแต่งตั้ง Archduke Ferdinand Maximillian of Hapsburg เป็นจักรพรรดิปกครอง

เม็กซิโก ในปี ค.ศ. 1867 เม็กซิโกได้รับเอกราชคืนจากฝรั่งเศส และหลังจากนั้นมีการปฏิวัติกันบ่อยครั้ง

จนสามารถจัดให้มีการปกครองเป็นสาธารณรัฐและการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยจนถึงปัจจุบัน

     1.8 เชื้อชาติ     ประชากรเชื้อสายเมสติโซ(ซึ่งเป็นเชื้อสายเลือดผสมอินเดียนแดงและสเปน) ราวร้อยละ 60 คนอินเดียน

แดงร้อยละ 30 คนผิวขาวร้อยละ 6 และที่เหลือเป็นชาวเอเชียและแอฟริกา

       ศาสนา      โรมันคาทอลิก ร้อยละ 89 และโปรเตสแตนท์ ร้อยละ 6 โดยเม็กซิโกได้รับอิทธิ พลทางศาสนาจากสเปน

อย่างไรก็ตามความเชื่อโบราณก็ยังฝั่งรากอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณ ของคนเม็กซิกัน

     1.9 ภาษา      คนเม็กซิโกมีภาษาท้องถิ่นที่ใช้หลายภาษาราว 60 ภาษา แต่มีภาษาทางราชการเป็นภาษาสเปน

1.10 ระบอบการปกครอง ประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐ โดยแบ่งเป็น 31 มลรัฐและ 1 เขตปกครอง มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทุก

6 ปี และมีระบบ 2 สภา คือวุฒิสภา Senate และสภาผู้แทนราษฎร Chamber of Deputies แต่ละมลรัฐ

มีการเลือกผู้ว่าการรัฐฯ Governor ของตนเอง

1.11 ระบบคมนาคมขนส่งภายในประเทศ เม็กซิโกมีชายแดนติดกับประเทศสหรัฐอเมริกายาว 3,152 กิโลเมตร มีแม่น้ำสำคัญคือ ริโอ เลอมา Rio Lerma ลักษณะของประเทศจากตอนเหนือจรดใต้มีระยะทางห่างไกล ทำให้เม็กซิโกต้องการระบบขนส่งต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเดินทางและขนถ่ายสินค้าทั้งทางรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน และเรือ

2. ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจโดยทั่วไป

2.1 ข้อมูลพื้นฐานของประเทศเม็กซิโก

    GDP-    GDP   GDP  จำนวน   อัตรา  อัตรา  อัตรา  อัตราแลก
 ปี   PPP    Growth  per  ประชา   เงิน  การว่าง ดอก   เปลี่ยนต่อ
    (Bil.        Cap   กร    เฟ้อ  งาน   เบี้ย  เงินดอลล่าร์
    USD)        (USD)                   สหรัฐ
2008  1,551   3.2  12,400  109   5.1      8.25  11.165
2009  1,463   1.3  13,900  111   3.6  5.5   4.5   13.518
2010  1,549   -6.5  14,265  112   4.1  5.6   4.5   12.645
ที่มา economywatchcom, Wikipedia, tradingeconomics.com

ประเทศเม็กซิโกเป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจ OECD และเป็นเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับที่ 13 ของโลก โดยมีผลผลิตแห่งชาติรวม 1,549 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 5 เท่าของผลผลิตรวมของไทย) และมีรายได้ต่อหัวสูงสุดในกลุ่มประเทศลาตินอเมริกา แต่เศรษฐกิจของประเทศเม็กซิโกพึ่งพาการส่งออกไปยังสหรัฐฯ เป็นสำคัญนั่นคือ ร้อยละ 90 ของการส่งออก ถึงแม้ว่าโครงสร้างของเศรษฐกิจเม็กซิโกจะพัฒนาพื้นฐานให้เข้มแข็งขึ้นหลังจากวิกฤตการณ์การเงินของเม็กซิโกช่วงปี ค.ศ. 1994-5 พื้นฐานเศรษฐกิจของเม็กซิโกยังคงมีจุดอ่อนหลายประการอันได้แก่

 • การพึ่งพาการส่งออกน้ำมันดิบเป็นรายได้สำคัญของงบประมาณแผ่นดิน ความผันผวนของราคาน้ำมันจึงมีผลทำให้รัฐบาลเม็กซิโกประเมินรายได้และงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผิดพลาดไปในปีที่ผ่านๆ มา
 • แหล่งรายได้เงินตราต่างประเทศอันดับสองของเม็กซิโก ได้แก่ เงินส่งกลับจากต่างประเทศจากแรงงานที่ไปทำงานในสหรัฐฯ ซึ่งได้ลดลงในปริมาณมากเมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซบเซา
 • ค่าเงินของเม็กซิโกยังคงมีความอ่อนไหวต่อภาวะตลาดอย่างสูง ถึงแม้ว่าจะมีเงินสำรองระหว่างประเทศในปริมาณที่เพียงพอ อันเป็นผลให้ค่าเงินเปโซมีมูลค่าลดลงเกือบหนึ่งส่วนสามของมูลค่าเดิม โดยในช่วงปลายปี ค.ศ. 2008 อัตราแลกเปลี่ยนตกจากที่เคยแลกได้ 11-12 เปโซต่อเหรียญฯ เป็น 15 เปโซต่อเหรียญฯ
 • การระบาดไข้หวัดหมู N1H1 ในช่วงเดือนเมษายน ค.ศ. 2009 มีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและได้ทำให้เสียรายได้ไปประมาณ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

2.2 เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ

ในปี 2010 เม็กซิโกมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศจำนวน 116.4 พันล้านเหรียญสหรัฐ

2.3 โครงสร้างการผลิตภายในประเทศ

สัดส่วน GDP ของเม็กซิโกมาจากภาคการบริโภค 26.5%, ภาคธุรกิจบริการ 20%, ภาคอุตสาหกรรม 17.8%, ภาคการเงินและประกันภัย 12.8%, ภาคการขนส่ง 10.3%, ภาคการก่อสร้าง 5.4%, ภาคการเกษตร 3.8% และภาคเหมืองแร่ 1.4%

2.4 ข้อมูลด้านการลงทุนในประเทศ

การลงทุนจากต่างประเทศในเม็กซิโกเม็กซิโกระหว่างช่วงปี ค.ศ. 1999-2009 ได้มีความผันผวนขึ้นๆ ลงๆ โดยเม็กซิโกประสบภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจ 2 ช่วงในระยะเวลาดังกล่าว ปี ค.ศ. 2001 และ 2007 เป็นปีที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในมูลค่าเกือบ 3 หมื่นล้าน และ 2.7 หมื่นล้านเหรียญตามลำดับ ส่วนปีที่ได้รับการลงทุนต่ำสุด นั่นคือน้อยกว่าปีละ 2 หมื่นล้านเหรียญ คือปี ค.ศ. 1999, 2000, 2003, 2006 และ 2009

การลงทุนจากต่างประเทศส่วนใหญ่ ประมาณ 86.78 % เป็นการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคบริการการเงิน และการค้า และมีแหล่งการลงทุนมาจากสหรัฐประมาณ 57.5% และจากสหภาพยุโรป 34.1% (สเปนและเนเธอร์แลนด์)

ประเทศเม็กซิโกมีโครงการส่งเสริมการลงทุนแยกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่

 • โครงการ Maquila เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพื่อการส่งออก โดยหากผู้ลงทุนผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกคิดเป็นเพียง 10% ของผลผลิตของโรงงานก็จะสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ โดยเมื่อเข้าโครงการแล้วผู้ลงทุนไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าวัตถุดิบ และเครื่องจักรเหมือนเป็น Bonded warehouse
 • โครงการ PROSEC เป็นการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรม 22 สาขาเพื่อให้เม็กซิโกสามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าได้ โดยโรงงานสามารถนำเข้าวัตถุดิบในอัตราที่ต่ำกว่าอัตราภาษีนำเข้าปกติได้จำนวนกว่า 16,000 รายการ
 • ทั้งนี้ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เม็กซิโกได้พยายามส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศทั้งโดยการเปิดเสรีทางการค้า การลงนามความตกลงด้านภาษีซ้อน และการปกป้องด้านการลงทุนกับต่างประเทศ ซึ่งเม็กซิโกได้เปิดให้มีการลงทุนโดยเสรีในเกือบทุกแขนง ยกเว้นบางอุตสาหกรรม และบางธุรกิจบริการที่เป็นสมบัติของรัฐ อาทิ
 • กิจการที่สงวนไว้สำหรับรัฐบาล อาทิ Petroleum, Petrochemical, Electricity, Nuclear Energy,

Radioactive, Postal Service, Control for ports and airport

 • กิจการที่จำกัดสำหรับคนเม็กซิกันเท่านั้น อาทิ Gasoline Retailing, Tourist Transport Service, Television,

Radio, Development Bank

 • กิจการที่จำกัดสัดส่วนการลงทุนของต่างชาติไม่เกิน 49% อาทิ Domestic Air Transportation, Air Taxi Service,

Insurance Companies, General Deposit Warehouse, Financial Leasing Company, Manufacturer of

Fire Arms, Printing Newspaper, Fresh Water Fishing, Sea Water Fishing, Port Service,

Shipping Company, Private Education, Construction of Pipe line for Petroleum

 • อนึ่งในด้านการถือครองที่ดิน ต่างชาติมีสิทธิในการถือครองที่ดินได้ ยกเว้นไว้เฉพาะพื้นที่ในรัศมี 100 กม. จากพรมแดน และ

รัศมี 50 กม. จากพื้นที่ที่ติดกับชายทะเล จะไม่อนุญาตให้ต่างชาติถือครอง

3. ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศของเม็กซิโก

3.1 ภาพรวมสถานการณ์ทางการค้าของประเทศเม็กซิโก

ประเทศเม็กซิโกได้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจตกต่ำหลายครั้งในปี คศ. 1980,1994 และ 2008 ทั้งนี้เนื่องจากพึ่งพารายได้จากการส่งออกน้ำมันดิบ และการส่งออกไปยังสหรัฐฯเป็นตลาดสำคัญเพียงตลาดเดียว ทำให้เม็กซิโกต้องเปลี่ยนแปลงนโยบายมาเปิดประเทศมากขึ้น เพื่อหาเงินตราจากต่างประเทศ โดยกำหนดนโยบายเปิดประเทศ ได้แก่

 • เม็กซิโกได้เข้าร่วม GATT ในปี 1986
 • การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ อาทิ การขนส่ง การคมนาคม ฯลฯ
 • การทำความตกลงการค้าเสรีกับประเทศต่างๆ ทำให้ประเทศเม็กซิโกมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยมีการทำความตกลงการค้าเสรีจำนวน 12 ฉบับครอบคลุม 43 ประเทศ ได้แก่ ชิลี NAFTA สหภาพยุโรป เวเนซูเอล่า โคลัมเบีย คอสตาริก้า โบลีเวีย นิการากัว อิสลาเอล กลุ่ม EFTA กลุ่ม North Triangle (กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ และฮอนดูรัส) อุรุกวัย และญี่ปุ่น
 • การเข้าร่วมทำความตกลงเป็นสมาชิกในระดับพหุภาคี อาทิ WTO , APEC, OECD, FTAA

3.2 สินค้าส่งออก/สินค้านำเข้าหลักของประเทศเม็กซิโก

สินค้าส่งออกหลัก      ส่งออกไปยังประเทศ        สินค้านำเข้า     นำเข้าจากประเทศ

หลัก

Electrical       USA (90.8%), Canada      Electrical     USA (34%), China
Machinery (85)     (2.3%), Colombia (1.8%),    Machinery     (18%), Japan (10%), S.
            Argentina (0.6%), Chile    (85)        Korea (9.3%), Malaysia
            (0.6%)                      (5.2%)
Vehicles (87)     USA (86.2%), Germany      Machinery     USA (46%), China
            (4.3%), Canada (2.9%),     (84)        (14%), Germany (6.5%),
            Colombia (1.1%), Brazil              Japan (5.8%), S. Korea
            (0.9%)                      (3.2%)
Mineral Fuel      USA (81.9%), Spain (6.8%),   Vehicles (87)   USA (54%), Japan
(27)          Aruba (3.7%), Canada               (10.4%), Brazil (8.1%),
            (1.9%), India (1.4%)               Germany (7.5%),

Canada (7.1%)

Machinery (84)     USA (85.5%), Canada      Plastic (39)    USA (78.5%), China
            (1.9%), Netherlands                (3.9%),  Japan (2.8%),
            (1.6%), China (1.2%),               Canada (2.5%),  S.
            Germany (0.9%)                  Korea (2.5%)
Optic (90)       USA (90.9%), Netherlands    Mineral Fuel    USA (60.2%),
            (2.2%), Germany (2.0%),    (27)        Netherlands (5.4%),
            France (0.9%), U.K. (0.8%),            Argentina (3.6%), Italy

(3.1%), Australia (3.1%)

3.3 ประเทศคู่ค้าสำคัญด้านการนำเข้า/ส่งออก

การส่งออกของเม็กซิโก

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

                Jan-Dec   Jan-Dec   Jan-Dec   Jan-Nov
อันดับ ประเทศ            2007     2008     2009     2010
0   -- World --      271,958.39  292,665.80  229,621.36  271,460.33
1   United States     223,201.52  234,553.02  184,878.93  217,423.35
2   Canada          6,491.37   7,129.55   8,375.17   9881.55
3   Germany         4,103.72   5,012.41   3,217.20   3,190.17
4   Colombia         2,943.24   3,036.67   2,500.93   3,349.84
5   Brazil          2,010.10   3,371.14   2,446.90   3,430.82
6   Spain          3,702.56   4,449.78   2,392.85   3,386.09
7   China          1,895.48   2,046.91   2,215.59   3,668.58
8   Japan          1,912.88   2,065.77   1,614.57   1,772.13
9   Netherlands       1,826.82   2,503.86   1,536.34   1,668.48
10  Venezuela        2,332.60   2,313.90   1,421.36   1,433.71
แหล่งข้อมูล: World Trade Atlas

การนำเข้าของเม็กซิโก

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

                Jan-Dec   Jan-Dec    Jan-Dec   Jan-Nov
Rank Country            2007     2008     2009    2010
0   -- World --      282,041.48  308,848.63  234,385.01 274,362.78
1   United States     139,525.14  151,342.36  112,433.86 131,512.26
2   China          29,746.81  34,754.28   32,528.97  41,695.57
3   Japan          16,350.14  16,325.01   11,397.11  13,742.82
4   Korea, South      12,614.36  13,570.47   10,946.19  11,707.33
5   Germany         10,692.03  12,615.85   9,727.32  10,116.90
6   Canada          7,958.87   9,450.09   7,303.76  7,812.78
7   Taiwan          5,897.59   6,684.46   4,591.96  5,199.35
8   Malaysia         4,771.79   4,636.52   4,035.54  4,864.51
9   Brazil          5,580.35   5,191.14   3,495.28  3,974.72
10  Italy         5544.262176 5221.379615  3146.738889 3574.15299
แหล่งข้อมูล: World Trade Atlas

3.4 นโยบาย/มาตรการทางการค้า ทั้งภาษีและไม่ใช่ภาษี เม็กซิโกเก็บภาษีรายได้บุคคลหัก ณ ที่ จ่าย ร้อยละ 35 ภาษีกำไรธุรกิจ ร้อยละ 35 หรือ ภาษีทรัพย์สิน ร้อยละ 2 และภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 16 สำหรับภาษีการนำเข้ามีแตกต่างไปหลายอัตรา ต้องทำการตรวจสอบภาษีนำเข้าเป็นรายสินค้าเฉพาะกับกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโก

ตลาดเม็กซิโกถือเป็นตลาดใหม่สำหรับประเทศไทย และมีการขยายตัวของการส่งออกสินค้ามาโดยตลอด อย่างไรก็ตามประเทศเม็กซิโกนับว่าเป็นประเทศที่มีมาตรการกีดกันการนำเข้าที่มิใช่ภาษีที่ค่อนข้างมาก ก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้า

ที่ผ่านมาสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นระยะจากผู้นำเข้าเม็กซิโกและผู้ส่งออกไทยในกรณีที่สินค้าส่งไปถึงท่าเรือเม็กซิโกแล้วไม่สามารถผ่านพิธีการศุลกากรในหลายกรณี อาทิ เอกสารไม่ครบถ้วน ไม่มีเอกสารสำคัญประกอบการนำเข้า ข้อมูลในเอกสารไม่ถูกต้องตรงตามประเภทสินค้า สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ทำให้ผู้นำเข้าต้องจ่ายค่าโกดังสินค้าเพิ่มเติม และบางครั้งต้องส่งสินค้ากลับไปยังประเทศไทย ซึ่งเป็นผลเสียหายต่อผู้ส่งออกไทย และเป็นผลในด้านลบต่อผู้นำเข้าไม่กล้าจะนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยอีก แนวทางที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาที่น่าจะทำได้ดีที่สุดคือการให้ความรู้แก่ผู้ส่งออกให้มีความเข้าใจในระบบและระเบียบการนำเข้าของเม็กซิโกในเบื้องต้น และคอยเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของเม็กซิโก โดยสอบถามจากผู้นำเข้า และสามารถสอบถามจากสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงเม็กซิโกที่จะช่วยแนะนำได้อีกทางหนึ่ง

การใช้มาตรการที่มิใช่ภาษีของประเทศเม็กซิโกซึ่งสามารถแยกได้เป็น 12 มาตรการมาเพื่อทราบ ได้แก่

 • มาตรการการจดทะเบียนผู้นำเข้าสินค้า (Padron de Importadores)
 • มาตรการด้านมาตรฐานสินค้า
 • มาตรการด้านสุขอนามัย
 • มาตรการแหล่งกำเนิดสินค้า
 • มาตรการสินค้าห้ามนำเข้า
 • มาตรการสินค้าควบคุม
 • มาตรการจำกัดปริมาณ (โควต้า๗ นำเข้า
 • มาตรการด้านเอกสารการนำเข้า
 • มาตรการราคาประเมินสินค้าขั้นต่ำ
 • มาตรการการนำเข้าตัวอย่างสินค้า
 • มาตรการป้ายสลากสินค้า
 • มาตรการขั้นตอนการผ่านพิธีการศุลกากร

3.7 ความร่วมมือทางการค้ากับต่างประเทศ

เม็กซิโกมีการทำความตกลงการค้าเสรีจำนวน 12 ฉบับครอบคลุม 43 ประเทศ ได้แก่ ความตกลงเขตการค้าเสรีเป็นกลุ่ม คือ เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA), เขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรป เขตการค้าเสรีกับกลุ่ม EFTA (ไอซแลนด์ ลิคเคนสไตร์ นอร์เวย์ และสวิสเซอร์แลนด์) กลุ่ม North Triangle (กัวเตมาลา เอลซัลวาดอร์ และฮอนดูรัส) ความตกลงเขตการค้าเสรีรายประเทศ มีประเทศชิลี เวเนซูเอล่า โคลัมเบีย คอสตาริก้า โบลีเวีย นิการากัว อิสลาเอล อุรุกวัย และญี่ปุ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศเปรู แต่โดยหลักการแล้วในปัจจุบันกระทรวงเศรษฐกิจของเม็กซิโกได้แจ้งท่าที ไม่ประสงค์จะเจราจาความตกลงเขตการค้าเสรีเพิ่มเติมไปมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน

4. ข้อมูลทางการค้ากับประเทศไทย

4.1 ภาพรวมสถานการณ์/ ความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทย

ไทยและเม็กซิโกมีมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2553 มูลค่า 1,365.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการขยายตัวจากปี 2552 ร้อยละ 45.12 โดยการส่งออกคิดเป็นมูลค่า 967.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อัตราการชยายตัวร้อยละ 32.74 และมูลค่าการนาเข้า 399 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และไทยเป็นฝ่ายเกินดุลการค้ากับเม็กซิโกมูลค่า 568 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

4.2 สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังประเทศเม็กซิโก และสินค้าหลักที่ไทยนำเข้าจากประเทศเม็กซิโก

ในปี 2553 การส่งออกจากไทยไปยังเม็กซิโกมีมูลค่า 967.03 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 32.74 สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปยังเม็กซิโก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และชิ้นส่วน หม้อแปลงไฟฟ้าและชิ้นส่วน รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า แผงควบคุมการเดินไฟ เสื้อผ้าสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ยาง หัวเทียนสำหรับรถยนต์ วิทยุและโทรทัศน์

ในปี 2553 ไทยนำเข้าสินค้าจากเม็กซิโกมูลค่า 398.50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากจากปี 2552 ร้อยละ 87.58 สินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องไฟฟ้าและส่วนประกอบ, เครื่องประดับอัญมณี รวมทั้งเงินและทองคำแท่ง รถยนต์และชิ้นส่วนฯ เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเรือน คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน ไดโอดและหม้อแปลง ปุ๋ยและยาฆ่าแมลง, แว่นตาและกระจกแว่นตา

การส่งออก/นำเข้าจากเม็กซิโก

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปี       ดุลการค้า    การส่งออก    การนำเข้า    ปริมาณการค้า

รวม

2008      571.46     886.51     315.05     1,201.56
2009      516.06     728.50     212.44      940.94
2010      568.53     967.03     318.50     1,365.54
แหล่งข้อมูล: Thai Trading Report, MOC

สินค้าส่งออก/นำเข้าที่สำคัญระหว่างไทยกับเม็กซิโก ปี 2553

มูลค่า: ล้านเหรียญสหรัฐฯ

อันดับ รายการสินค้าส่งออก      มูลค่า   รายการสินค้านำเข้า      มูลค่า
1   Automatic data     225.649   Electrical Machinery,   69.5
   processing machine         parts
2   Electrical       99.894   Jewellery, silver bars &  55.7
   transformers and          gold
parts
3   Motor cars, parts,   78.944   Vehicle parts and     42.4
   accesories             accesories
4   Electronic integrated  49.546   Iron, steel and      32.0
   circuits              products
5   Other electrical    46.511   Electrical househould   31.6
   equipment             appliances
6   Boards, panes of    39.626   Computers, parts,     28.2
   electric control          accesories
7   Apparel and clothing  34.687   Diodes, tansistors,    21.9
   accesories             semiconductors
8   Rubber products     34.108   Mahinery and parts     17.6
9   Spark-ignition     31.147   Fertilizer and       17.4

pesticides

10  Radio, TV        29.825   Lenses, spectacles,     9.3

parts แหล่งข้อมูล: Thai Trading Report, MOC

4.3 สินค้าและบริการที่มีศักยภาพของไทยสำหรับประเทศเม็กซิโก

       สินค้า/บริการที่มีศักยภาพ     ประเทศคู่แข่ง
     1. สินค้าอาหาร          สหรัฐฯ
     2. ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์       สหรัฐฯ และยุโรป
     3. เฟอร์นิเจอร์          อินโดนีเซีย อินเดีย สหรัฐฯ

ยุโรป

4. ของขวัญของชำร่วย ของเด็กจีน

เล่น และอุปกรณ์เครื่องเขียน

     5. อุปกรณ์การแพทย์        สหรัฐฯ ยุโรป
     6. เครื่องประดับ         อิตาลี อินเดีย
     7. สินค้าพลาดสิตก         สหรัฐฯ
     8. อาหาร สินค้าสำหรับธุรกิจ     สหรัฐฯ ยุโรป

สปา

4.4 ข้อตกลง/ความร่วมมือทางการค้ากับประเทศไทย

ความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศเม็กซิโกกับกับประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

 • ความตกลงร่วมมือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภานักธุรกิจเม็กซิโก (Mexican Business Council) ปี ค.ศ. 1990

(2532)

 • ความตกลงยกเลิกการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการปี ค.ศ. 1999 (2542)
 • ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย Colima ปี ค.ศ. 2003 ( 2546)
 • ความตกลงร่วมมือการวัฒนธรรมและการศึกษาปี ค.ศ. 2003 (2546)
 • ข้อตกลง Agreed Minutes of Meeting between the Minister of Economy of Mexico and the Minister

of Commerce of Thailand เพื่อจัดตั้งคณะทำงานพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ปี ค.ศ. 2002 ( 2545)

 • ความตกลงความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับสภาธุรกิจด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งประเทศ

เม็กซิโก Agreement of Cooperation between The Federation of Thai Industries (FTI) and The

Mexican Business Council for Foreign Trade, Investment and Technology (COMCE เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการ

ร่วมมือทางธุรกิจ ปี ค.ศ. 2003 (2546)

 • บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งรัฐโนโว ลิโอน

Memorandum of Understanding between The Federation of Thai Industries, -CAINTRA ณ เมืองมอนเท

อเร่ ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2553

 • บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างสภาธุรกิจไทยะลาตินกับสภาธุรกิจด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีแห่งประเทศ

เม็กซิโก Memorandum of Understand between The Thai Latin Business Council and The Mexican

Business Council for Foreign Trade, Investment and Technology (COMCE) ณ กรุงเม็กซิโก ประเทศ

เม็กซิโก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

 • บันทึกความเข้าใจในความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสภาหอการค้ากรุงเม็กซิโก Memorandum of

Understand between The Thai Chamber of Commerce La Camara Nacional de Comercio de la Ciudad

de Mexico ณ กรุงเม็กซิโก ประเทศเม็กซิโก เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553

4.5 ปัญหา/อุปสรรค/ประเด็นทางการค้าและการลงทุนกับไทย

     ปัญหา/อุปสรรค/ประเด็นทางการค้าและการลงทุนกับไทย     แนวทางแก้ไขปัญหา
     - กฏระเบียบเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าในเม็กซิโกมี       - แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ส่งออก จัดสัมมนาอบรม

ความซับซ้อนมาก

     - การติดฉลากสินค้านำเข้าเป็นภาษาสเปน          - แจ้งข้อมูลให้แก่ผู้ส่งออก จัดสัมมนาอบรม
     - การใช้ภาษาสเปนในการติดต่อสื่อสาร           - การใช้ล่าม ส่งเสริมการเรียนภาษาสเปนในสถาน
     - ขาดความตกลงคุ้มครองการลงทุนและความตก         บันการศึกษาไทย
      ลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน               - การแลกเปลี่ยนการเยือนและเจรจาในระดับสูง

เพื่อเร่งการทำความตกลงฯ

4.6 ลู่ทางการค้าและการลงทุน

ปัจจุบันโรงงานในโครงการ Maquiladora ในเม็กซิโกมีราว 2,800 3,000 โรงงาน สามารถก่อให้เกิดการจ้างแรงงานถึง 1.4 ล้านคน โดยในปี ค.ศ. 2006 (2547) เม็กซิโกสามารถส่งออกสินค้าจากโรงงานภายในโครงการ Maquiladora รวมกันเป็นมูลค่า 111.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ มีการนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปมาใช้ในโครงการฯ เป็นมูลค่า 87.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อคำนวณส่วนต่างที่เกิดขึ้นราว 24 พันล้านเหรียญสหรัฐถือเป็นมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ตกอยู่ในประเทศเม็กซิโก

โรงงานในโครงการ Marquiladora มีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่บริเวณชายแดนทางตอนเหนือของประเทศเม็กซิโกติดกับประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อสะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน ได้แก่ ในมลรัฐ Baja California ติดกับมลรัฐแคลิฟอร์เนียมี 898 โรงงาน มลรัฐ Chihuahua ติดกับมลรัฐเท็กซัลมี 395 โรงงาน มลรัฐ Sonora ติดกับมลรัฐอาริโซน่ามี 213 โรงงาน ฯลฯ ทั้งนี้ตัวอย่างอุตสาหกรรมในโครงการ Maquiladora ที่ก่อให้เกิดการจ้างงานจำนวนมาก ได้แก่

 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีจำนวน 590 โรงงานมีการจ้างงาน 254,900 คน
 • อุตสาหกรรมยานยนต์มีจำนวน 313 โรงงาน มีการจ้างงาน 268,000 คน
 • อุตสาหกรรมสิ่งทอมีจำนวน 461 โรงงาน มีการจ้างงาน 158,300 คน
 • อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์มีจำนวน 301 โรงงาน มีการจ้างงาน 57,000 คน
 • อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์มีจำนวน 184 โรงงาน มีการจ้างงาน 37,000 คน

นอกจากนี้ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ในโครงการ Maquiladora ของเม็กซิโกที่คาดว่าจะขยายตัว ได้ดีในอนาคต อาทิ Aerospace, Software, Metal mechanics, Medical Supplies, Pharmaceutical, Information Technology, Machinery and Equipment repair และ Call Center เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้โครงการ Maquiladora มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องนั้น เกิดจากรูปแบบเฉพาะของอุตสาหกรรมที่อยู่ในโครงการฯ ได้แก่

 • การเน้นผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (Value Added)
 • การจัดส่งสินค้าได้ตรงตามเวลา (JIT) ถึงตลาดที่สำคัญอย่างสหรัฐฯ นับเป็นการช่วยลดต้นทุน ของสินค้า
 • การเน้นการลงทุนในอุตฯ ที่ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี(Capital Intensive) ในการผลิตมาก กว่าการใช้ แรงงานคน อันก่อให้เกิดความได้เปรียบในทางการค้า
 • การได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและวิจัยสินค้า (Research & Development)

4.7 จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างไทยและเม็กซิโก

ภาคการท่องเที่ยวของเม็กซิโก เป็นภาคที่นำเข้ารายได้ต่างประเทศเป็นอันดับสามของประเทศรองจากน้ำมันและเงินส่งกลับจากต่างประเทศ และเป็นภาคการผลิตที่มีส่วนแบ่งเป็นร้อยละ 8 ของผลผลิตรวมประชาชาติ จำนวนนักท่องเที่ยวต่อปีประมาณ 20 ล้านคน โดยมีอัตราขยายตัวประมาณปีละ 3 เปอร์เซ็นต์ และเป็นแหล่งท่องเที่ยว อันดับ 10 ของโลก รัฐบาลของเม็กซิโกได้เริ่มแผนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ปี 2522 เป็นต้นมา โดยการแต่งตั้งกองทุน FONATUR (www.fonatur.gob.mx) ซึ่งดำเนินกิจการในลักษณะรัฐวิสาหกิจ ที่ได้มีบทบาทในการพัฒนาเขตท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ของเม็กซิโก เช่น ฝั่งชายทะเล Cancn, Los Cabos, Ixtapa, Loreto และอ่าว Huatulco ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนโดยตรงกับ FONATUR โดยองค์กรดังกล่าวสามารถจัดหาแหล่งลงทุนให้กับนักลงทุนในต้นทุนต่ำที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลเม็กซิโก

นอกจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจดังกล่าวข้างต้น ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในภาคการท่องเที่ยวเม็กซิโกได้แก่ บริษัทการบินภายในประเทศสำคัญสองบริษัท คือ Mexicana และ Aerom”xico และบริษัทผู้ที่ครอบครองเครือข่ายโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโก อันได้แก่ Grupo Posadas ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนเม็กซิกันที่มีเครือโรงแรมที่มีชื่อว่า Fiesta Americana และกลุ่ม Sol Meli ของประเทศสเปน ทั้งนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเทศสเปนเป็นผู้ลงทุนสำคัญในภาคการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศละตินอเมริกาทั้งหมด เป็นอันดับสองรองจากสหรัฐฯ เท่านั้น

ภาคการท่องเที่ยวของประเทศเม็กซิโก จึ่งเป็นภาคที่น่าสนใจสำหรับการขยายความร่วมมือ และการลงทุน เนื่องจากเป็นภาคที่ได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษ และหน่วยงานที่เป็นตัวกลางเอื้ออำนวยความสะดวกในการลงทุนดังกล่าวข้างต้น โดยมีศักยภาพเป็นสะพานเชื่อมไปยังตลาดการท่องเที่ยวของสเปนและกลุ่มละตินอเมริกาทั้งหมด

จำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างเม็กซิโกและไทยไม่ได้เป็นจำนวนมากนัก เนื่องจากความห่างไกลจากกันและราคาค่าตั๋วเครื่องบินที่แพง

5. บริษัทที่ติดต่อการค้าระหว่างไทยและเม็กซิโกในปี 2553 – 2554

บริษัทเม็กซิโกที่นำเข้าจากไทย : Kume (อาหาร) Liverpool (อาหารและเสื้อผ้า), Palacio del Heirro

(เสื้อผ้าและอาหารแปรรูป), Walmart (อาหารและของใช้ภายในบ้าน), Rodatex

(เครื่องพิมพ์ขวดพลาสติด)

บริษัทไทยส่งออกไปเม็กซิโก : Lenso (กรอบล้อแม็กซ์), Asian Tao (ผ้าเช็ดเงิน), Thai Nippon Rubber

(ถุงยางอานามัย) CP (ข้าว)

บริษัทที่สนใจเปิดตลาดในเม็กซิโก: Osothspa (เครื่องดื่มชูกำลังและอาหารแปรรูป) Bitwise (เครื่องปรับอากาศ),

เบียร์สิงห์ ๖ เบียร์และอาหาร)

6. การวิเคราะห์แนวโน้ม

          ภาวะเศรษฐกิจ          ตลาด            สินค้า/บริการ
     - คาดว่าเศรษฐกิจปี 2555 จะพื้น   - จะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้น    - ธุรกิจสปาและการบริการ
      ตัวและเติบโตได้ในระหว่างร้อยละ   ฐานอีกต่อไปภายใต้แผนงาน     การแพทย์เป็นภาคที่น่าสน
      3-4              พัฒนาของประธานาธิบดีคัลเด     ใจ
     - ภาวะเงินเฟ้ออาจจะสร้างปัญหา    รอ
      ในการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ     - ความสามารถใช้จ่ายในระดับผู้
     - ติดตามดูการขยายความสัมพันธ์     บริโภคจะไม่เติบโตเร็วนัก

การค้ากับยุโรป จีน และอเมริกา

ใต้

7. SWOT Analysis

          Strength                  Weakness
     เป็นภาคความตกลงเขตการค้าเสรีภูมิภาค      พึ่งรายได้จากการส่งออกน้ำมันมากเกินไป
     อเมริกาเหนือ                ภาคการผลิตกระจุกตัวในบางกลุ่มอุตสาหกรรม
     เป็นตลาดที่ใหญ่ประชากรร้อยกว่าล้านคน       บริษัทใหญ่ๆคุมตลาดผูกขาดการแข่งขัน

มีทรัพยากรธรรมชาติ วัตถุดิบในปริมาณมากและ

หลากหลายประเภท

         Opportunities                  Threat
     โอกาสสำหรับสินค้าไทยที่มีความได้เปรียบเนื่อง    ระบบเศรษฐกิจผูกพันกับเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
     จากศักยภาพและคุณภาพของสินค้าได้แก่ สินค้า     มากเกินไป
     อาหาร ชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ เฟอร์นิเจอร์      ของปัญหาจากอาชญากรรม โดยเฉพาะสงครามปราบ
     ขวัญของชำร่วย ของเด็กเล่น สินค้าสำหรับ      ปรามยาเสพติด ทำให้มีความปลอดภัยต่ำ และทวี
     ธุรกิจสปา สินค้าพลาสติก เครื่องประดับ       ความรุนแรงมากขึ้น
     อุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์การแพทย์        การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียมกันในอัตราสูง

ตลาดจึงขาดการเชื่อมโยงที่ดี

กฎระเบียบมีความสลับซับซ้อนมาก และมาตร

การกีดกันที่มิใช่ภาษี และมีความเข้มข้นมากกว่า

ประเทศทางภาคเหนือ

8. กิจกรรมส่งเสริมการส่งออก ณ ประเทศเม็กซิโกปี 2554

     วันที่                กิจกรรม          เมือง/      สินค้า

ประเทศ

     - 2553       - โครงการส่งเสริมการขายและเผยแพร่    - ทั่วประเทศ    - อาหารไทย
                อาหารไทยร่วมกับ Chain Store      ของเม็กซิโก
     - 2553        เม็กซิโก               - ทั่วประเทศ    - สินค้าทั่วไป
               - โครงการคณะผู้แทนการค้าในภูมิภาค      เม็กซิโก
     - ตลอดปี 2553 -    ลาตินเดินทางมาเจรจาการค้าในงาน    - ลาติน      - สินค้าทั่วไป
      2554        แสดงสินค้านานาชาติในไทย         อเมริกา
     - ตลอดปี 2553 -   - การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเยือน     กรุงเม็กซิโก    - ชิ้นส่วนรถ
      2554        งานแสดงสินค้าที่สำคัญในเม็กซิโก ได้แก่    และเมืองยนต์    ผลิต
                งานแสดงสินค้า Pescamar, Expo      มอนเทอเร่     ภัณฑ์สปา ผ้า
                Joya, PAACE Automechanika, Air             ไหม ของเด็ก
                conditioning Expo                   เล่น สินค้าทั่ว
     - กุมภาพันธ์ 2554   - โครงการจัดสัมมนา Thailand -               ไป

Mexico Business Partnership กับ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเม็ก

ซิโก ภายใต้โครงการ Team Thailand

ซึ่งได้กำหนดจัดในระหว่างวันที่ ๒ – ๔

มีนาคม ๒๕๕๔ ณ กรุงเม็กซิโกและเมือง

มอนเทอเร ประเทศเม็กซิโก

      กรกฎาคม 2553 -  - การเดินทางของคณะฯ TTR เยือน      มอนเทอเร่     สินค้าทั่วไป
      กันยายน 2553 -    ประเทศเม็กซิโก ปานามา และคอสตาริ    กรุงเม็กซิโก
      มีนาคม 2554     กาและคณะผู้แทนการค้ามาเจรจาการค้า    กรุงปานามา
                แบบ matchmaking           กรุงซานโฮเซ

9. รายชื่อ ที่ติดต่อหน่วยราชการ/ รัฐวิสาหกิจไทย และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทางการค้าของประเทศเม็กซิโก

1. Secretaria de Economia (กระทรวงเศรษฐกิจ)

Alfonso Reyes No. 30 Col. Hipdromo Condesa C.P. 06140, Delegacin Cuauht”moc, M”xico, D.F. Tel: 01 800 410 2000, 5729 9100 http://www.economia.gob.mx/swb/en/economia 2. ProMexico (องค์การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนต่างประเทศ)

Camino a Santa Teresa No. 1679, Col. Jardines del Pedregal, Del. lvaro Obregn, CP 01900, M”xico D.F., T. 5447 7000, 01800 EXPORTE (397 6783) http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/idiomas/_lang/en 3. SRE (กระทรวงการต่างประเทศเม็กซิโก)

Ave. Jurez #20, Col. Centro, CP 06010, Cuauht”moc, Phone: (55) 3686 – 5100 www.sre.gob.mx 4. Secretaria de Turismo (กระทรวงการท่องเที่ยว)

Av. Presidente Masaryk 172 Col. Bosques de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo D.F. C.P 09000 Tel. 3002 6300 http://www.sectur.gob.mx/en/secturing/

10. รายชื่อ ที่ติดต่อหน่วยงานส่งเสริมการค้าของประเทศเม็กซิโก ในประเทศไทย

1. Thai Wah Tower I

21/60-62 South Sathorn Road, 20 th Fl., Sathorn, Bangkok 10120 THailand Tels.:+66 (2) 285-09-95 y 285-08-15 al 18 Fax: +66 (2) 285-06-67

2. Francisco Bautista Plancarte, Business Representative

Trade and Investment Commissioner 152, Beach Rd, #06-05/06 Gateway East Singapore 189721 francisco.bautista@promexico.gob.mx Phone:+(65) 6297-2052 Fax: +(65) 6297-1721

สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ ณ กรุงเม็กซิโก

ที่มา: http://www.depthai.go.th

Table of Contents

[NEW] เที่ยวเม็กซิโก: 10 ที่เที่ยวทางประวัติศาสตร์ และธรรมชาติอลังการ | เวลาเม็กซิโก – POLLICELEE

เม็กซิโกขึ้นชื่อเรื่องชายหาดและจุดดำน้ำงามๆ หลายแห่ง แต่เมื่อไปเที่ยวเม็กซิโกทั้งที ก็ต้องไม่ลืมสำรวจวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่ด้วย เราขอพาไป เที่ยวเม็กซิโก แล้วสำรวจสถานที่เที่ยวห้ามพลาด ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมโบราณของชาวมายาที่ ชิเชนอิตซา บน คาบสมุทรยูกาตัน หรือ ตรอกเดลเบโซ่ ในเมือง กวานาฮัวโต ส่วนใครที่ชอบความชิล ก็ลองนั่งรถไฟสาย El Chepe 15 ชั่วโมงจากเมือง ชีวาวา ผ่านเส้นทางสวยๆ ของเม็กซิโก ข้าม คอปเปอร์แคนยอน แล้วไปสิ้นสุดที่เมือง ลอส มอชิส รับรองว่าประทับใจแน่นอน

1. เที่ยวเม็กซิโก | ชิเชนอิตซา, ยูกาตัน

หากจะไปเที่ยวบริเวณคาบสมุทรยูกาตัน ก็ต้องห้ามพลาด ชิเชนอิตซา (Chichén Itzá) แหล่งโบราณคดีของชาวมายาตั้งแต่สมัยค.ศ. 600 ที่นี่มีผู้มาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคนในแต่ละปี แถมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ ในอดีต ชิเชนอิตซา เคยเป็นเมืองขนาดใหญ่ของชาวมายา โดยส่วนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมีอยู่สามส่วนคือ Great North Platform, Osario Group และ Central Group ซึ่งปัจจุบันนักโบราณคดีก็ยังคงสำรวจโบราณสถานเหล่านี้อยู่เป็นประจำ นอกจากนี้ที่นี่ยังมีซีโนเต้ (Cenote) หรือหลุมยุบตามธรรมชาติ ซึ่งเคยถูกใช้เป็นแหล่งน้ำของชุมชนในสมัยก่อนด้วย

แหล่งโบราณคดีแห่งนี้อยู่ห่างจากเมือง เมริดา (Mérida) เมืองหลวงของรัฐยูกาตันเพียงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยตั้งอยู่ระหว่างหมู่บ้าน ปิสเต (Pisté) และ Xcalacoop

นอกเหนือจากนี้ ก็ขอแนะนำให้ขับรถไปเที่ยวเมืองใกล้ๆ อย่างเมือง บายาโดลิด (Valladolid) ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 45 นาทีเท่านั้น เมืองนี้มีแลนด์มาร์คเก่าแก่อยู่มาก ออกนอกเมืองไปหน่อยก็จะเจอถ้ำ Balankanche Caves ซึ่งภายในมีวัตถุโบราณ และอักษรภาพโบราณเฮียโรกลิฟฟิกส์ หากมากันหลายคนก็สามารถจองทัวร์เที่ยวถ้ำก็ได้

สถานที่ห้ามพลาดใน Great North Platform

 • El Castillo (Temple of Kukulcan): พีรามิดที่ออกแบบมาเหมือนขั้นบันไดนี้สูงประมาณ 30 เมตร ตัวฐานวัดได้ประมาณ 55 เมตร หากไปเยือนในช่วงบ่าย ลองมองหาเงาคล้ายงูทางด้านเหนือของพีรามิด เชื่อกันว่าพีรามิดนี้สร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพเจ้า Kukulcan หรือเทพเจ้างูนั่นเอง
 • Great Ball Court: สนามแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นที่เล่นบอลโบราณ Mesoamerican ballgame ซึ่งเป็นกีฬาโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัย 1400 ก่อนคริสต์ศักราช สนามนี้มีขนาด 166 x 68 เมตร มีกำแพงสูงล้อมรอบ และมีรูปปั้นงูประดับตกแต่งอยู่
 • บ่อซีโนเต้ศักดิ์สิทธิ์ (Cenote Sagrado): แหล่งน้ำโบราณนี้เป็นทั้งสถานที่แสวงบุญและบูชายัญสำหรับชาวมายา
 • วิหารนักรบ (Temple of the Warriors): อีกหนึ่งแลนด์มาร์คอันน่าทึ่งในบริเวณนี้ ซึ่งประกอบด้วยพีรามิดขั้นบันไดโบราณล้อมรอบด้วยเสาที่สื่อถึงนักรบ

สถานที่ห้ามพลาดใน Osario Group

 • The Osario: พีรามิดขั้นบันได ภายในมีถ้ำตามธรรมชาติที่มีชื่อเรียกว่า The High Priests’ Temple
 • Temple of Xtoloc: อยู่ติดกับซีโนเต้ขนาดใหญ่ เป็นวิหารที่มีรูปแกะสลักโบราณต่างๆ
 • House of the Metates & House of the Mestizas: สิ่งปลูกสร้างเล็กๆ สองแห่งที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าครั้งหนึ่งเคยถูกใช้เป็นที่อยู่อาศัยของบุคคลสำคัญ

สถานที่ห้ามพลาดใน Central Group

 • Las Monjas: ชื่อนี้หมายถึง “แม่ชี” หรือ “สำนักแม่ชี” แต่จริงๆ แล้วที่นี่คือพระราชวังทางการเมือง โดยตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบ Puuc หรือสถาปัตยกรรมแบบชาวมายา และมีอักษรภาพโบราณเฮียโรกลิฟฟิคส์อยู่มากมาย
 • El Caracol (The Snail): อาคารทรงกลมตรงกลางนี้เชื่อกันว่าถูกใช้เป็นสถานที่สำรวจและติดตามดวงดาว
 • Akab Dzib: คาดกันว่าที่นี่เคยเป็นบ้านของผู้ปกครองชิเชนอิตซามาก่อน โดยภายในมีห้องอยู่มากมายและมีตัวอักษรภาพลึกลับที่แกะความหมายไม่ได้ อีกทั้งมีวิวมองเห็นซีโนเต้ที่ไม่มีน้ำอยู่ในบ่อด้วย

โรงแรมในชิเชนอิตซา-Mayaland Hotel & Bungalows

ค้นหาที่พักราคาดีในเมริดา

ทูลัม-กวินตานารู-คาบสมุทรยูกาตัน-พีรามิด

2. เที่ยวเม็กซิโก | ทูลัม, กวินตานารู, คาบสมุทรยูกาตัน

ทูลัม (Tulum) คือเมืองที่รวมทั้งชายหาดสวยงามและแลนด์มาร์คทางประวัติศาสตร์เอาไว้ด้วยกันอย่างลงตัว เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจะได้ผ่อนคลายและเอ็นจอยกับวิวตรงหน้าอย่างเต็มที่ เมืองทูลัมตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของ คาบสมุทรยูกาตัน และเป็นหนึ่งในบรรดาเมืองสุดท้ายที่ชาวมายาได้สร้างไว้ โดยสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปีค.ศ. 1200 ถึง 1400 นอกจากนี้ยังมีซากโบราณสถานในบริเวณนั้นที่ตั้งอยู่บนหน้าผาใน อุทยานแห่งชาติทูลัม (Tulum National Park) ซึ่งมีชื่อเรียกว่า Zona Arqueológica de Tulum

ไฮไลต์ห้ามพลาดในอุทยานแห่งชาติทูลัม

 • พีรามิด Pyramid El Castillo (The Castle)
 • Casa del Cenote
 • Great Plateform
 • โบราณสถาน Temple of the Frescoes
 • ชายหาด Playita Tortuga
 • ชายหาดและพื้นที่อนุรักษ์ Santa Fe
 • ชายหาด Playa Pescadores

ห่างออกไปเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงครึ่งจาก ทูลัม ก็จะเจอ เขตสงวนชีวมณฑล Sian Ka’an พื้นที่ธรรมชาติน่าสำรวจอีกหนึ่งแห่ง นักท่องเที่ยวสามารถเช่าเรือทัวร์ซากโบราณสถานของชาวมายาที่อยู่ในบริเวณนี้ก็ได้

Villa Pescadores by Ahau Collection

ค้นหาที่พักราคาดีในทูลัม

เที่ยวเม็กซิโก-กวานาฮัวโต-เม็กซิโกตอนกลาง

3. เที่ยวเม็กซิโก | กวานาฮัวโต, เม็กซิโกตอนกลาง

กวานาฮัวโต (Guanajuato) คือเมืองเล็กๆ อันมีสีสันทางตอนกลางของเม็กซิโก ตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1554 เมืองนี้มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยเป็นแหล่งเหมืองเงินขนาดใหญ่ และความเจริญรุ่งเรืองจากเหมืองก็ทำให้เมืองนี้เจริญเติบโตรอบทิศทาง ที่น่าสนใจก็คือชื่อเมือง Guanajuato นั้นแปลว่า “ที่อยู่ของกบ” และกบยังเป็นสัตว์เลี้ยงทางการของเมืองนี้ด้วย

ปัจจุบันเมือง กวานาฮัวโต เป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีถนนที่แคบ และเต็มไปด้วยตึกในยุคอาณานิคม แถมยังมีอุโมงค์ใต้ดินอันเป็นเอกลักษณ์ เมืองนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโก้ และบ้างก็ว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในเม็กซิโกอีกด้วย ถ้าได้มาเยือนที่นี่ก็ต้องไม่ลืมไปเยี่ยมชมบ้านสีสันสวยงามที่ ตรอกเดลเบโซ (Callejón del Beso) ซึ่งบ้านแต่ละหลังสร้างติดกันมากเสียจนบรรดาเพื่อนบ้านสามารถจูบกันได้จากระเบียงบ้านเลยทีเดียว!

กวานาฮัวโต-เม็กซิโกตอนกลาง-พิพิธภัณฑ์มัมมี่

ไฮไลต์ห้ามพลาดในกวานาฮัวโต

ที่พักในกวานาฮัวโต-Balcon Del Cielo

ค้นหาที่พักราคาดีในกวานาฮัวโต

คอปเปอร์แคนยอน-รถไฟ El Chepe-ชีวาวา-ลอสโมชิส

4. เที่ยวเม็กซิโก | นั่งรถไฟ El Chepe ข้ามคอปเปอร์แคนยอน, ชีวาวา

วิธีการเดินทางยอดฮิตเพื่อไปชม คอปเปอร์แคนยอน (Copper Canyon) ก็คือขึ้นรถไฟ El Chepe (Ferrocarril Chihuahua al Pacifico) จากเมือง ชีวาวา (Chihuahua) ไปยังเมือง ลอส มอชิส (Los Mochis) ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟระยะทาง 418 ไมล์ข้ามภาคเหนือของเม็กซิโก ระหว่างทางก็จะผ่าน คอปเปอร์แคนยอน และรถไฟยังจอดอีกหลายสถานที่ให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับวิวสวยๆ ตลอดทาง โดยเฉพาะที่คอปเปอร์แคนยอน

คอปเปอร์แคนยอน ประกอบด้วย 6 แคนยอน ซึ่งเป็นระยะทางที่ยาวกว่าแกรนด์แคนยอนถึงสี่เท่า แคนยอนแห่งนี้เกิดจากการกัดกร่อนของแม่น้ำหกสายเมื่อพันๆ ปีก่อน กลายเป็นแม่น้ำ Fuerte River (Rio Fuerte) และไหลลงอ่าวแคลิฟอร์เนีย แคนยอนนี้ตั้งชื่อตามสีของหินหน้าผา และถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมที่สุดแห่งหนึ่งของเม็กซิโก

ใครที่นั่งรถไฟ El Chepe ก็จะมีโอกาสได้ชมวิวแคนยอนจากหลากหลายมุมแน่นอน ส่วนนักเดินทางสายผจญภัยก็สามารถค้างคืนที่แคนยอน แล้วสำรวจเส้นทางเดินต่างๆ หรือจะไปขี่ม้า และชมวิวรอบทิศของ คอปเปอร์แคนยอน ให้สะใจก็ได้

เที่ยวเม็กซิโก-คอปเปอร์แคนยอน

กิจกรรมน่าสนใจที่คอปเปอร์แคนยอน

 • น้ำตก Cascada Cusárare (Cusarare Falls)
 • บ่อน้ำพุร้อน Recohuata Hot Springs
 • ทะเลสาบ Lake Arareco
 • น้ำตก Basaseachi Falls
 • เมือง Creel
 • เมือง Batopilas
 • อุทยานแห่งชาติ Copper Canyon Adventure Park

รถไฟสาย El Chepe จาก ชีวาวา ไปยัง ลอส มอชิส ใช้เวลาวิ่ง 15 ชั่วโมง ผ่านหุบเขาและหน้าผามากมาย อีกทั้งหยุดแวะพักอยู่ตลอด ผู้โดยสารจึงสามารถลงไปยืดแข้งยืดขา ซื้อของกิน และสินค้าที่ระลึกทำมือจากชาวท้องถิ่นได้ตลอดทาง

Copper Canyon Boutique Hotel

ค้นหาที่พักราคาดีในชีวาวา

เที่ยวเม็กซิโก-น้ำตกอากวาอาซูล

5. เที่ยวเม็กซิโก | น้ำตกอากวาอาซูล & อุทยานแห่งชาติปาเลงเก, เชียปัส & ปาเลงเก

วันหยุดทั้งทีก็ต้องเที่ยวให้หลากหลายคุ้มค่า ไปพักค้างคืนในเมือง ปาเลงเก (Palenque) ในรัฐเชียปัสทางตอนใต้ของเม็กซิโก โดยเมืองนี้มีไฮไลต์ก็คือ อุทยานแห่งชาติปาเลงเก (National Park of Palenque) ซึ่งเป็นที่ตั้งของซากโบราณสถานของอดีตนครรัฐ ปาเลงเก ของชาวมายา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโก้ ทำให้เราได้เห็นภาพแหล่งอารยธรรมโบราณของชาวมายา และสามารถไปชมภาพตำนานปกรณัมของชาวมายาได้ด้วย

เที่ยวเม็กซิโก-อุทยานแห่งชาติปาเลงเก

แลนด์มาร์คสำคัญในอุทยานแห่งชาติปาเลงเก

 • The Palace
 • Temple of the Inscriptions
 • Jaguar Temple
 • Temple of the Red Queen
 • Temple of the Cross
 • Temple of the Sun

ส่วน น้ำตกอากวาอาซูล (Agua Azul Waterfalls) นั้นอยู่ห่างจากเมือง ปาเลงเก ออกไปประมาณเกือบ 65 กิโลเมตร ตั้งอยู่ใกล้ๆ ชุมชน Arroyo Agua Azul น้ำตกนี้ขึ้นชื่อเพราะความสวยงามของสีน้ำตกสีฟ้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของทั้งนักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นเลยทีเดียว

ใครที่พักอยู่ที่ ปาเลงเก ก็สามารถเดินทางไป น้ำตกอากวาอาซูล ได้โดยใช้เส้นทางหลวง 199 และแวะเที่ยวน้ำตก Misol-Ha ตอนขากลับ ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่ถึง 50 กิโลเมตร

Hotel Maya Tulipanes Palenque

ค้นหาที่พักราคาดีในปาเลงเก

เกาะโกซูเมล-ปะการัง-ดำน้ำ-ชายหาด

6. เที่ยวเม็กซิโก | เกาะโกซูเมล, กวินตานารู, คาบสมุทรยูกาตัน

เกาะโกซูเมล (Cozumel) คือเกาะสวรรค์ที่เรือ นักท่องเที่ยว และนักดำน้ำต้องมาแวะเที่ยว ทางด้านซ้ายของเกาะคืออุทยานแห่งชาติทางทะเลที่มีชื่อว่า Arrecifes de Cozumel National Park ซึ่งเหมาะสุดๆ สำหรับนักดำน้ำมือใหม่ และโลกใต้น้ำงามๆ ก็ดึงดูดบรรดานักดำน้ำสายแข็งให้มาดำน้ำที่นี่ตลอดทั้งปี

ทางด้านเหนือของเกาะแห่งนี้ก็เป็นที่ตั้งของ San Gervasio แหล่งโบราณคดีของชาวมายา ซึ่งในอดีตที่นี่เคยเป็นสถานที่บูชาเทพีแห่งการผดุงครรภ์และการแพทย์มาก่อนด้วย

เกาะโกซูเมล-San Gervasio

สถานที่ห้ามพลาดบนเกาะโกซูเมล

Ventanas al Mar Beach Front Cozumel

ค้นหาที่พักราคาดีบนเกาะโกซูเมล

7. เที่ยวเม็กซิโก | ซานมิเกล เด อัลเลนเด, กวานาฮัวโต

เมือง ซานมิเกล เด อัลเลนเด (San Miguel de Allende) อันมีเสน่ห์แห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนกลางของเม็กซิโกในบริเวณที่ราบสูงของรัฐ กวานาฮัวโต เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกของยูเนสโก้ ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะมีทั้งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันยาวนาน บวกกับบ้านเมืองสไตล์โคโลเนียลอันมีสีสันที่รายล้อมโบสถ์ San Miguel Arcángel Church (Parroquia de San Miguel Arcángel) อันเก่าแก่งดงาม ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โบสถ์แห่งนี้โดดเด่นด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบนีโอโกธิค มีหอคอยที่มียอดแหลมสีชมพูและการออกแบบอันวิจิตร ใครสนใจประวัติความเป็นมาและความสำคัญของโบสถ์นี้ก็สามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Historic Museum of San Miguel de Allende ที่อยู่ข้างๆ กันได้

แม้ว่าโบสถ์แห่งนี้จะเป็นที่เที่ยวไฮไลต์กลางเมือง แต่ ซานมิเกล เด อัลเลนเด ก็ยังมีสถานที่น่าสนใจอื่นๆ ให้นักท่องเที่ยวเพลิดเพลินได้หลายวัน รวมถึงการไปเดินเล่นในเมืองเก่าบนถนนปูหิน และไปถ่ายภาพสถาปัตยกรรมสเปนสไตล์บารอค

ซานมิเกล เด อัลเลนเด-สวนพฤกษศาสตร์ Charco Del Ingenio

สถานที่เที่ยวไฮไลต์ในซานมิเกล เด อัลเลนเด

 • สายธรรมชาติและนักเดินทางที่มากันทั้งครอบครัวควรแวะไปที่สวน Juarez Park ซึ่งมีสวนเหมาะกับการเที่ยวผ่อนคลาย แถมมีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆ วิ่งเล่นกันอย่างเต็มที่
 • สวนพฤกษศาสตร์ Charco Del Ingenio ก็เป็นอีกที่ที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน สวนนี้มีต้นกระบองเพชรสายพันธุ์พื้นเมือง และมีพันธุ์ไม้หายากให้ชมมากมาย
 • เพียงออกไปนอกเมือง ซานมิเกล เด อัลเลนเด สักหน่อย ก็จะได้เจอกับ แม่น้ำลาฮา (Laja River) และทะเลสาบ La Begoña อันเงียบสงบ ซึ่งเหมาะแก่การไปปิคนิคและดูพระอาทิตย์ตกอย่างยิ่ง

ที่พักในซานมิเกล เด อัลเลนเด-Casa Cinco Patios Hotel Boutique

จองที่พักราคาดีในซานมิเกล เด อัลเลนเด

เที่ยวเม็กซิโก-มหาวิหารเม็กซิโกซิตี้

8. เที่ยวเม็กซิโก | มหาวิหารเมืองเม็กซิโกซิตี้, เม็กซิโกซิตี้

ในทริปเที่ยวเม็กซิโกครั้งแรกของทุกคน ก็ต้องเผื่อเวลาเที่ยวเมือง เม็กซิโกซิตี้ ด้วยสักวันสองวัน และที่ต้องแวะอย่างที่สุดก็คือ มหาวิหารเมืองเม็กซิโกซิตี้ (Mexico City Metropolitan Cathedral) ซึ่งสร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 16 และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นทศวรรษ 1800 มหาวิหารนี้ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในแถบละตินอเมริกา ภายในมีโบสถ์เล็กประดับประดาอย่างวิจิตร อีกทั้งคอลเล็คชั่นศิลปะสวยงาม และสุสานใต้ดิน

ปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ใช้เป็นที่ตั้งของอัครสังฆมณฑลของเม็กซิโก ตั้งอยู่ใกล้เขตดาวน์ทาวน์ของเม็กซิโกซิตี้ ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่เที่ยวอื่นๆ อีกหลายแห่ง เช่น Templo Mayor สถานที่ทางประวัติศาสตร์ของ เม็กซิโกซิตี้ และ Zócalo ซึ่งเป็นบริเวณจัตุรัสหลักของเมืองในปัจจุบัน

เที่ยวเม็กซิโก-Templo Mayor Museum-เม็กซิโกซิตี้

พิพิธภัณฑ์ห้ามพลาดใกล้กับมหาวิหารเมืองเม็กซิโกซิตี้

จองที่พักราคาดีในเม็กซิโกซิตี้

เที่ยวเม็กซิโก-พิพิธภัณฑ์มานุษวิทยาแห่งชาติ

9. เที่ยวเม็กซิโก | พิพิธภัณฑ์มานุษวิทยาแห่งชาติ, เม็กซิโกซิตี้

พิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและมีผู้มาเยือนมากที่สุดในเม็กซิโกแห่งนี้ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากเขตศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของ เม็กซิโกซิตี้ แค่เพียงประมาณ 6 กิโลเมตร พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติ (National Anthropology Museum) แห่งนี้จัดแสดงโบราณวัตถุจากอารยธรรมโบราณของชาวมายา โดยชิ้นที่มีชื่อเสียงที่สุดก็คือหินดวงอาทิตย์แอซเท็ก (Aztec Sun Stone) ซึ่งเป็นเห็นแอซเท็กเก่าแก่หนักประมาณ 20,000 กว่ากิโลกรัมเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุอื่นๆ ที่กู้ได้จากซีโนเต้อันศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Cenote) ใน ชิเชนอิตซา รวมถึงรูปปั้นขนาดยักษ์ที่เจอในป่า Tobasco และ Veracruz และยังมีการจัดแสดงชีวิตชาวเม็กซิกันในชนบทยุคปัจจุบัน รวมถึงอิทธิพลของชาวอเมริกันพื้นเมืองหลังจากยุคอาณานิคมสเปนด้วย

เที่ยวเม็กซิโก-สวนสาธารณะชาปุลเตเป็ก

สถานที่เที่ยวใกล้พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาแห่งชาติในเม็กซิโกซิตี้

ที่พักในเม็กซิโกซิตี้-Casa Anzures

จองที่พักราคาดีในเม็กซิโกซิตี้

เตโอติวากัน-พีรามิดแห่งดวงอาทิตย์

10. เที่ยวเม็กซิโก | เตโอติวากัน, เม็กซิโกซิตี้

เมือง ซาน ฮวน เตโอติวากัน (San Juan Teotihuacan) ไม่เพียงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน แต่ยังเป็นที่ตั้งของพีรามิดที่ใหญ่ที่สุดในเม็กซิโกด้วย เมืองนี้ใช้เวลาเดินทางจาก เม็กซิโกซิตี้ เพียง 30 นาที โดยแหล่งโบราณคดี พีรามิดเตโอติวากัน และสวนพฤกษศาสตร์ (Teotihuacan Pyramids & Botanical Gardens) ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศและได้รับการรักษาเป็นอย่างดี ที่นี่เป็นที่ตั้งของ พีรามิดสุริยัน (Pyramid of the Sun) และ พีรามิดจันทรา (Moon’s Pyramid) ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่ก็น่าประทับใจไม่แพ้กัน นักท่องเที่ยวสามารถปีนขึ้นไปบนยอดของพีรามิตนี้ได้ และไปเดินบน Avenue of the Dead ซึ่งเชื่อมพีรามิดทั้งสองแห่งนี้ไว้ด้วยกัน และมี Temple of the Feathered Serpent ตั้งอยู่ตรงสุดปลายถนน

ส่วนไฮไลต์อื่นๆ ก็มีทั้งภาพวาดฝาผนัง Mural Painting of the Cougar (Mural del Puma) ซึ่งค้นพบเมื่อต้นทศวรรษ 1960 และ พิพิธภัณฑ์ Museum of the Teotihuacan Murals

เตโดติวากัน

สถานที่เที่ยวในเตโอติวากัน

 • พิพิธภัณฑ์ Museo de Sitio Teotihuacán
 • พีรามิด Teotihuacan Pyramids – Botanical Gardens
 • แหล่งโบราณคดี Templo de los Jaguares
 • แหล่งโบราณคดี Palacio de Quetzalpapálotl

ที่พักในซาน ฮวน เตโอติวากัน-La Finca del Abuelo

จองที่พักราคาดีในเม็กซิโกซิตี้

This post is also available in:
English 繁體中文(台灣)


Mexico City Travel Guide 2021: Mariachi, Tequila, Tacos, and Culture | Mexico City Vlog 2021


This is our Mexico City Travel guide for 2021
Mexico City has over 500 years of history waiting for you to explore. You can spend a morning on a wooden boat drifting down an ancient canal and listening to live mariachi bands, in the afternoon walk the colorful streets while enjoying worldfamous cuisine, and in the evening find a rooftop lounge overlooking the whole city.
Mexico City is the soul of the country and is a mustvisit!
== OUR TRAVEL GEAR ==
👌Best backpack for travelling by Tropicfeel:
https://shareasale.com/r.cfm?b=1713655\u0026u=2959748\u0026m=85198\u0026urllink=\u0026afftrack=
★ Camera https://fujifilmx.com/enus/products/cameras/xt4/
★ Lens https://fujifilmx.com/enus/products/lenses/xf1855mmf284rlmois/
★ Microphone https://amzn.to/2KYEMCi
★ Drone https://store.dji.com/product/mavicair2
★ Tripod https://www.amazon.com/dp/B01MT1KF0F

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Mexico City Travel Guide 2021: Mariachi, Tequila, Tacos, and Culture | Mexico City Vlog 2021

BEHIND THE CREST | USMNT Crowned Nations League Champs


Moments of adversity can bring the best out of a group. The U.S. Men’s National Team proved that in 2021 Concacaf Nations League Final, coming back twice and using some extra time magic to defeat rivals Mexico 32 and claim the inaugural tournament crown.
Go Behind The Scenes of one of the USMNT’s most memorable wins against El Trí in Behind The Crest, presented by Volkswagen.
More info: http://www.ussoccer.com
Subscribe to U.S. Soccer on YouTube!
http://www.youtube.com/subscription_center?add_user=ussoccerdotcom
U.S. Soccer
…on Facebook: http://www.facebook.com/ussoccer
…on Twitter: http://www.twitter.com/ussoccer
…on Instagram: http://www.instagram/ussoccer

BEHIND THE CREST | USMNT Crowned Nations League Champs

Mexico’s Best Paradise? Isla Holbox aka Holbox Island | Punta Caliza


Welcome to Holbox Island in Mexico! Isla Holbox is a small little paradise and an amazing island with a really special feel. Is it the next Tulum? The best paradise? Golf carts you say? ⬇ 🏠 Punta Caliza is the name of the hotel we stayed at, check out pricing and reviews here — https://geni.us/QUFSzR
Mexico is full of beautiful scenery and stunning beaches, but everyones version of paradise is a little different. From our experience so far, Isla Holbox is as close to paradise in Mexico as we’ve found and a lot more our style than the likes of Tulum or Cancun. Holbox Island is relatively small, a bit difficult to reach and has the risk of being over populated in the wrong seasons — but from our experience it all fell into place for the better. Our favourite place in Mexico.
Looking for hotel recommendations in Holbox? Punta Caliza is the name of the hotel we showed in the video, definitely an amazing place to stay, check out pricing and reviews here — https://geni.us/QUFSzR
Holbox Island is approximately 41.84 kilometres (26.00 miles) long and 1.5 kilometres (0.9 miles) wide, so it’s easy to explore the whole thing in a few days. The best way to do that is with a golf cart, which is honestly such a fun way to explore.
Mexico is so large there’s likely hundreds of places that tick similar boxes to Holbox, many that we’ve kept notes of from your recommendations in comments and messages, but Holbox will forever be a special little paradise for us.
Join our mailing list to get exclusive updates on our destinations \u0026 travel recommendations — https://danegerandstacey.com/friends
▬▬▬
T R A V E L F U L L T I M E
A 220 page guide covering everything you need to earn a living online, escape the 95 work grind and travel fulltime sustainably like we have for 3+ years. No bullsht or fluff — https://danegerandstacey.com/book
▬▬▬
G E A R
↠ Camera — http://geni.us/ourcamera
↠ All Our Gear — http://geni.us/oYd6Wof
↠ How We Edit Photos — https://danegerandstacey.com/presets
▬▬▬
S U P P O R T
☺ For the cost of a coffee you can help us keep creating videos by supporting us on Patreon — http://bit.ly/2oOON8x
☺ Buying anything off Amazon? Go via any of our links first — http://geni.us/oYd6Wof
☺ Like the look of an Airbnb we’ve showed? They’re all here — https://geni.us/wZwcg0
▬▬▬
M U S I C
♫ Grab a FREE 30 day trial for the best music service — https://geni.us/m001l
▬▬▬
D E A L S
✈ Get $40 USD FREE, Airbnb Sign Up — https://danegerandstacey.com/bnb
✈ Travel Insurance — https://danegerandstacey.com/ourinsurance
✈ $500/£500 Free Transfer— https://danegerandstacey.com/ultimatemoney
▬▬▬
F R I E N D S
+ Email List — https://danegerandstacey.com/friends
+ Instagram — http://instagram.com/danegerandstacey
+ Facebook — http://facebook.com/danegerandstacey
+ Twitter — http://twitter.com/danegerandstace
▬▬▬
A B O U T U S
Hey, we’re Dane \u0026 Stacey! Fulltime travellers, digital nomads and content creators from New Zealand. We mix things up between finding the best experiences in more well known destinations and going off the beaten path to underrated travel spots, capturing it all to share. Authentic, genuine, cinematic and informative is our goal — we want you to feel like you’re experiencing the day with us.
▬▬▬
Holbox

Mexico's Best Paradise? Isla Holbox aka Holbox Island | Punta Caliza

10 Best Cities in Mexico to relocate from the United States.


10 Best Cities in Mexico to relocate from the United States.
Are you a United States resident thinking about living in Mexico? More and more US citizens are deciding to work, retire or just live in Mexico. Most go for the lower cost of living while others go just to leave the United States.
Mexico has affordable health care, affordable housing, and a very low cost of living in most parts. If you have ever thought about living the expat life in Mexico this video could help. These are some of the best places in Mexico for Americans to make that dream a reality
San Miguel de Allende
Merida
Tulum
Ensenada
Mazatlan
Alamos
Durango
Sayulita
Campeche
Best Place to live in Mexico
Mexico
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
🔶My Other Channels:
🟥 On This Day
https://www.youtube.com/channel/UCs9MGJ6xVKLKG_YsQkQNLjg
🟥 According To Briggs
https://www.youtube.com/channel/UCBkk4NYCe6f7sW4TU6_YOw

🟪Stuff I use:
Microphone: https://amzn.to/2mfNH7A
Boom Arm: https://amzn.to/2meqRNM
Sound Cage: https://amzn.to/2leJYXM
Software: https://amzn.to/2mknQeU
Lighting: https://amzn.to/2kDJt9g
❤Things You should watch or listen to:
Hermens Outdoors:
https://www.youtube.com/channel/UCgEIwkmBTuhy6Djx6XipM3g
Caffeinated Humor Podcast:
https://anchor.fm/caffeinatedhumor
Kimmie the Explorer:
https://www.youtube.com/channel/UCF88qxZPdAfeBVDR2WOjVyg
Business \u0026 Voice over email: World2Briggs@gmail.com
Mailing Address: World According to Briggs
20449 SW Tualatin Valley Hwy
354
Aloha, Oregon 97003

10 Best Cities in Mexico to relocate from the United States.

โลก 360 องศา เม็กซิโก ตอน 2 Mexico… The land of thousand stories


ออกอากาศ : เสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 21.20น. ททบ.5
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ การเดินทางบนโลกใบนี้ ได้ที่ : https://www.facebook.com/world360degree/

โลก 360 องศา เม็กซิโก ตอน 2 Mexico… The land of thousand stories

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ เวลาเม็กซิโก

2 thoughts on “[NEW] ประเทศสหรัฐเม็กซิโก Country Profile : MEXICO | เวลาเม็กซิโก – POLLICELEE”

Leave a Comment