[NEW] มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2563 | สภาใหม่ – POLLICELEE

สภาใหม่: คุณกำลังดูกระทู้

           

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

            Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

        คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ดังนี้

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17 ที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2560 (May 2017)) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566
  • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (Conceptual Framework in IFRS Standards ที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2561 (March 2018) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

ลำดับ

ชื่อย่อ

ชื่อมาตรฐาน

วันเผยแพร่ร่าง

วันที่มีผลบังคับใช้

ความคืบหน้า

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี

สรุปเนื้อหา

(About)

วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา

1
TFRS 17
เรื่อง สัญญาประกันภัย

1 ม.ค. 2567

อยู่ระหว่างจัดทำ

2
Frame work
กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่)
1 ก.พ. 2562
1 ม.ค. 2564
6
48/2563
เอกสารเพิ่มเติม Click

17 พ.ย. 2563

การกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2563

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 (Bound Volume 2020Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

            สำหรับปี 2563 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินปรับปรุงจากปี 2562 เป็นจำนวน 16 ฉบับ ซึ่งการปรับปรุงดังกล่าวเกิดจากการปรับปรุง/แก้ไขหลักการดังต่อไปนี้

การแก้ไข/ปรับปรุง

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้รับผลกระทบ

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน Click
TAS 1, TAS 8, TAS 34, TAS 37, TAS 38, TFRS 2, TFRS 3, TFRS 6, TFRIC 12, TFRIC 19, TFRIC 20, TFRIC 22, TSIC 32

คำนิยามของธุรกิจ Click
TFRS 3

คำนิยามของความมีสาระสำคัญ Click
TAS 1, TAS 8, TAS 10, TAS 34, TAS 37

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง Click
TFRS 7, TFRS 9


(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click
)

หมายเหตุ 

  ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี   
TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี 
TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

1กลุ่มที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นซึ่งกิจการของประเทศไทยได้ไปดำเนินการในประเทศนั้น

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

            แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็นหลักการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

[Update] The Federation of Thai Industries | สภาใหม่ – POLLICELEE

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธาน ส.อ.ท. ได้รับเกียรติจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ร่วมกล่าวเปิดการสัมมนา เรื่อง “Unlocking Opportunities in Logistic Sector to Support Trade and Investment” ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์…


Live I การประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากอาคารรัฐสภาใหม่ เกียกกาย วันที่ 2


เกาะติดทุกข่าวที่น่าสนใจ กับข่าวเวิร์คพอยท์
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ ต่างประเทศ นโยบายสาธารณะ สุขภาพ คมนาคม
workpointnews ข่าวเวิร์คพอยท์

Podcast by Workpoint News
iTunes https://apple.co/2YBNlG6
Spotify https://spoti.fi/2WQRZzB
Podbean https://workpointnews.podbean.com

ข่าวเวิร์คพอยท์ทีวีช่อง 23 ตลอดทั้งวัน
Website: workpointnews.com
Facebook: https://www.facebook.com/WorkpointNews/
YouTube: https://www.youtube.com/WorkpointNews
Instagram: https://www.instagram.com/workpointnews/
Twitter: https://twitter.com/workpointnews

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Live I การประชุมสภาผู้แทนราษฎร จากอาคารรัฐสภาใหม่ เกียกกาย วันที่ 2

ใต้โต๊ะส.ส. – 01 รีวิวสภาใหม่


ส.ส. เท่าจะพาไปดูว่าสภาเเห่งใหม่ของเราจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูครับ
ฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะครับ

ช่องทางติดต่อ
Facebook : https://www.facebook.com/Taopiphop
Twitter : https://www.twitter.com/taopiphop
Instagram : https://www.instagram.com/taopiphop
คนธรรมดาเล่นการเมือง
ใต้โต๊ะสส

ใต้โต๊ะส.ส. - 01 รีวิวสภาใหม่

\”สัปปายะสภาสถาน\” สภาใหม่ไทยสร้างไม่เสร็จ…ตามสัญญา | เนชั่นทันข่าว | NationTV22


ชมคลิปข่าวอื่นๆได้ที่ https://bit.ly/31bYdfp
ชมรายการสดและย้อนหลังได้ที่ https://bit.ly/2GD6hx

http://www.nationtv.tv
http://www.facebook.com/NationChannelTV
http://www.twitter.com/nationTV22
เพิ่มเพื่อน Line เพื่อรับข่าวสารใหม่ๆตลอดวัน
ที่ @NattionTV22 (มี@)

\

สร้างได้ใหญ่โตมโหฬารจริงๆ สมกับเป็นอาคารรัฐสภาอันดับต้นๆของโลก!!


sabaydeepimchannelอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ อาคารรัฐสภาที่ใหญ่อันดับ1ของโลกสัปปายะสภาสถาน

สร้างได้ใหญ่โตมโหฬารจริงๆ สมกับเป็นอาคารรัฐสภาอันดับต้นๆของโลก!!

‘รัฐสภาใหม่’ ยิ่งก่อสร้างนาน ยิ่งเสียผลประโยชน์ ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31


ปัญหาการก่อสร้างอาคารรัฐสภาใหม่ที่ยืดแล้วยืดอีก ทำให้สถาบันรัฐสภาและข้าราชการรวมถึงผู้รับเหมาตกเป็นจำเลยสังคม ว่ามีการทุจริตหรือไม่ …อย่างไรก็ตามด้าน ผอ.โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภา ฯ บริษัท ซิโนไทยฯ เผยว่า จากผลกระทบต่อบริษัทในการขยายเวลาการก่อสร้างนั้นบริษัทฯ ไม่ได้อยากขยายเพราะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 1 ล้านบาท รวม 1,400 วัน มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 1,400 ล้านบาท การต่อสัญญาไม่เกิดผลดีทั้งต่อภาครัฐและเอกชน ส่วนจะฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือไม่ ต้องรอดูผลอีกครั้ง

ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : http://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : http://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : http://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
http://www.one31.net/live

'รัฐสภาใหม่' ยิ่งก่อสร้างนาน ยิ่งเสียผลประโยชน์ ? | จั๊ด ซัดทุกความจริง | ข่าวช่องวัน | one31

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สภาใหม่

Leave a Comment