[NEW] หน่วยที่1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องจักรกลเอ็นซี-Flip eBook Pages 1 – 28 | ซี เอ็น เอ็น – POLLICELEE

ซี เอ็น เอ็น: คุณกำลังดูกระทู้

8

หน่วยการเรียนท่ี 1

ประวตั คิ วามเปน็ มาของเครอื่ งจกั รกล CNC

1.1 ประวตั คิ วามเป็นมาของเครอ่ื งจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกกาลังเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางด้านการค้าย่ิงมี

การแขง่ ขนั สูงมากข้ึน ทาให้ผู้ผลิตสนิ คา้ ต้องคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลติ ให้มีประสทิ ธภิ าพมากที่สุด
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้สินค้าเพ่ิมข้ึน จึงได้มีการออกแบบและสร้างเคร่ืองจักรกล
อัตโนมัติขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตสนิ ค้าในโรงงานอตุ สาหกรรมของประเทศ

เคร่ืองจักรกลเอ็นซีเคร่ืองแรกได้ถูกสร้างข้ึนมาหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง ซ่ึงใน
ขณะน้ันบริษัทพาร์สันส์ เวอร์ก ของนายจอร์น พาร์สันส์ (John Parsons) เป็นบริษัทที่สามารถผลิต
ใบพัดเฮลคิ อบเตอร์ไดเ้ ท่ียงตรงและรวดเร็ว โดยใช้เทคนคิ การผลิต “ด้วยตัวเลข” (By-The-Number)
เครื่องจักรเอ็นซีมวี วิ ัฒนาการเรม่ิ ตน้ ขึน้ มาใน

ปี ค.ศ.1926 ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้คิดค้นการใช้กระดาษเจาะรูเป็นส่ือในการควบคุมตาแหน่ง
การเคลือ่ นท่ีและความเร็วของเครื่องกลึงอัตโนมัติ

ปี ค.ศ.1947 Mr. John Parsons ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ต่อระหว่าง Computer กับ Jig
Border โดยใช้บัตรซึ่งเจาะรูไปควบคุมระบบ Digitron ซึ่งเป็นโรงงานผลิตใบพัดของเคร่ืองเฮลิคอปเตอร์
ในเมือง Michigan

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพน้ื ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ น่าน

9

รปู ท่ี 1.1 นายจอรน์ พาร์สนั ส์ เจ้าของบริษัทพารส์ ันส์ เวอร์ก
(ท่ีมา : http://www.star-circuit.com/article/images/CNC/John%20Parsons.jpg)

ปี ค.ศ.1948 สถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology) ได้นาโครงการพัฒนา
เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพ่ือใช้ในการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองบินท่ีมีความซับซ้อน
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา (U.S.AirForce)ในการใช้เคร่ืองกัด
(Milling Machine) 3 แกน ผลิตชิ้นสว่ นเคร่ืองบนิ ที่มีความแม่นยาสูง

ปี ค.ศ.1952 เครื่องเอ็นซีเครื่องแรกได้พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานและได้มีการผลิต
เครื่อง Cincinnati Hydro – Tel Milling Machine พร้อมทั้งการสาธิตการควบคุมการทางานข้ึนมาโดยทีม
นักวจิ ยั จากสถาบันMIT( Massachusetts Institute of Technology)

ปี ค.ศ.1957 บริษัทญ่ีปุ่นชื่อ Fujitsu (Fanuc)ได้พัฒนาเคร่ือง TurretPunchโดยใช้เทปกระดาษ
เป็นตวั ควบคมุ การทางาน

ปี ค.ศ.1959 เครอื่ งเอน็ ซีJig Boring ได้ถกู สร้างขนึ้ มาใชง้ านในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี ค.ศ.1962 เคร่ืองเอน็ ซี Drilling Machine ได้ถกู สร้างข้ึนมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยหลักการทางานเปน็ แบบ Point to Point

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพนื้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

10

รูปที่ 1.2 แสดงวิวฒั นาการของเครื่องกลงึ CNC
(ทีม่ า : สมศักดิ์ พรหมดา, ม.ป.ป.: 6)

รูปที่ 1.3 ลักษณะของเคร่ืองกลึงเอ็นซียุคแรก ๆ
(ทม่ี า : Steve F. Krar and J. William Oswald, 1990: 544)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซพี ้ืนฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ นา่ น

11

รูปท่ี 1.4 ลักษณะของเครื่องกัดเอ็นซียุคแรก ๆ
(ที่มา : Steve F. Krar and J. William Oswald, 1990: 527)

รปู ท่ี 1.5 ลักษณะของ Punched Cards
(ทม่ี า : Steve F. Krar and J. William Oswald, 1990: 521)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ นา่ น

12

รปู ที่ 1.6 ลักษณะของเครื่องอ่านเทปกระดาษเจาะรู
(ที่มา : http://www.chakkham.ac.th)

รูปท่ี 1.7 ลกั ษณะของเทปกระดาษเจาะรู
(ที่มา : http://www.chakkham.ac.th)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ื้นฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ น่าน

13

รูปท่ี 1.8 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานโค้ด EIA
( Electronic Industries Association ) ( EIA Code )

(ทมี่ า : Josef Franz and Staff , 1985: 44)

รูปที่ 1.9 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานโค้ด ASC
( American Standard Code For Information Interchange ) ( ISO Code )

(ทมี่ า : Josef Franz and Staff , 1985: 44)

1.2 ความหมายของเอน็ ซแี ละซเี อน็ ซี
1.2.1 ความหมายของเอน็ ซี
N ยอ่ มาจาก Numerical หมายถงึ รหสั ตัวเลข เช่น 0 , 1 , 2 , 3 , ถงึ 9 , รหัสตวั อักษร เชน่ A

, B , C ถงึ Z และรหัสสญั ลกั ษณอ์ นื่ ๆ เช่น เครอื่ งหมาย + , – , # , ; และ %
C ย่อมาจาก Control หมายถึง การควบคุมโดยการกาหนดค่าของ รหัสตัวเลข ตัวอักษร

สัญลักษณ์ เพื่อต้องการใหเ้ ครื่องจกั รทางานตามค่าทีก่ าหนด
ฉะนั้นเอ็นซีหมายถึง การควบคุมการเคลื่อนที่และการทางานของเครื่องจกั รกลด้วยรหัสคาส่ังท่ี

ประกอบไปด้วยรหัสตัวเลข , รหัสตวั อกั ษรและรหัสสัญลกั ษณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ นาไปควบคุมเครื่องจักรใหเ้ กิดการ
เคลื่อนท่ีตามทิศทางท่ีกาหนด โดยท่ีรหัสดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Pulse ) และส่งไปยัง
มอเตอร์ เพื่อกระตนุ้ หรือควบคุมมอเตอรใ์ หเ้ กดิ การขับเคลอื่ นของเคร่อื งจกั รต่อไป

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซพี ื้นฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ นา่ น

14

1.2.2 ความหมายของ ซีเอน็ ซี
C ยอ่ มาจาก Computer หมายถึง คอมพิวเตอรท์ ่ีติดต้งั ภายในเคร่อื งจักร
N ย่อมาจาก Numerical หมายถึง รหัสตัวเลข เช่น 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ถึง 9 , รหัสตัวอักษร
เช่น A , B , C ถงึ Z และรหัสสญั ลกั ษณ์อน่ื ๆ เช่น เคร่ืองหมาย + , – , # , ; และ %
C ย่อมาจาก Control หมายถึง การควบคุมโดยการกาหนดค่าของ รหัสตัวเลข ตัวอักษร
สญั ลักษณ์ เพ่อื ตอ้ งการให้เครอ่ื งจกั รทางานตามคา่ ทก่ี าหนด
ฉะนั้นซีเอ็นซีย่อมาจาก Computer Numerical Control คือ การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้
ควบคุม การทางานของเคร่ืองจกั ร โดยอาศัยรหสั ตวั เลข รหัสตวั อักษร และรหัสสัญลักษณต์ า่ ง ๆ

รปู ที่ 1.10 แสดงลักษณะความหมายของ CNC
(ทีม่ า : สมศักด์ิ พรหมดา, ม.ป.ป.: 2)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้นื ฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

15

1.2.3 การพัฒนาระบบซเี อ็นซีในงานอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้นาเคร่ืองจักรกล ระบบซีเอ็นซีเข้ามาควบคุมการทางาน
เพ่ือให้ไดช้ ิ้นงานที่มีคุณภาพและใชเ้ วลาในการผลติ ท่ีรวดเร็ว ซึ่งได้มกี ารคิดค้นจากนักวิทยาศาสตร์ใน
การพัฒนาเทคโนโลยใี นระบบเอ็นซีให้มคี วามกา้ วหน้าจนถงึ ปัจจบุ ัน โดยยงั ไม่มที ีส่ นิ้ สดุ

CIM

CAD / CAM

CAD

FFS

CNC

NC

1950 1960 1970 1980 1990

รูปท่ี 1.11 แสดงการพัฒนาการของระบบเอ็นซี

NC = Numerical Control
CNC = Computer Numerical Control
FFS = Flexible Manufacturing System
CAD = Computer Aide Design
CAM = Computer Aide Manufacturing
CIM = Computer Integrated Manufacturing
เครื่องจักรเอ็นซีกับเครื่องจักรซีเอ็นซีมีหลักการทางานคล้าย ๆ กันแต่ ต่างกันตรงที่
เคร่ืองจักรเอ็นซีไม่มีคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทางาน ส่วนเคร่ืองจักรซีเอ็นซีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทางาน ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่พบแต่เครื่องจักรซีเอ็นซี
เพราะเคร่ืองจักรซีเอ็นซีมีคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถเก็บข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาเพราะมี
หน่วยความจา

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซีพ้นื ฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคนา่ น

16
1.3 เครื่องจกั รซเี อน็ ซปี ระเภทตา่ ง ๆ

แยกตามลักษณะการผลติ และการใช้งานได้ดงั นี้
1.3.1 เคร่อื งกลึงซีเอ็นซี (CNC Late ) ใชส้ าหรบั กลงึ ข้ึนรูปชิน้ งานให้ได้ตามแบบทีก่ าหนด

รูปที่ 1.12 เครื่องกลึงซีเอ็นซี
(ที่มา : http://www.automation-drive.com)

รูปท่ี 1.13 ลักษณะการทางานของเครื่องกลงึ ซีเอน็ ซี
(ท่ีมา : http://4.bp.blogspot.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพื้นฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคนา่ น

17
1.3.2 เคร่ืองกัดซีเอ็นซี (CNC Milling) , เคร่ือง Machining Center ใช้สาหรับกัดข้ึนรูป
ชิน้ งานการเจาะรู และการทาเกลียวบนชิน้ งาน ฯลฯ

รูปที่ 1.14 เครื่องกดั ซีเอน็ ซี
(ทม่ี า : http://www.global-trade.com.tw)

รูปที่ 1.15 ลักษณะการทางานของเครื่องกดั ซีเอ็นซี
(ที่มา : http://cncmill.ultimatetool.us)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพ้นื ฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

18

รูปท่ี 1.16 เครื่อง Machining Center
(ท่ีมา : http://www.automation-drive.com)

รปู ที่ 1.17 ลักษณะการทางานของเคร่ือง Machining Center
(ทม่ี า : http://www.akkmachine.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพนื้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

19

ข้อแตกต่างของเคร่ืองกัดซีเอ็นซี( CNC Milling Machine ) กับเคร่ืองแมชชีนนิ่งเซนเตอร์
(CNC Machining Center ) คือ เคร่ืองแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ ( CNC Machining Center ) มีอุปกรณ์ใน
การเปลี่ยน Tool อัตโนมัติ ATC ( Automatic Tool Changer ) ส่วนเคร่ืองกัดซีเอ็นซีไม่มี ซึ่งขณะทา
การเปลี่ยน Tool ตอ้ งเสยี เวลาในการหยดุ Spindle ก่อนแล้วจึงเปล่ียน Tool

1.3.3 เคร่ืองเจาะและต๊าปเกลียว ( CNC Tapping & Drilling Machine )ใช้สาหรับเจาะ
รแู ละทาเกลียวกบั ช้นิ งาน

รูปท่ี 1.18 เคร่ืองเจาะซีเอ็นซี
(ท่มี า : http://image.made-in-china.com)

รปู ที่ 1.19 ลักษณะการทางานของเคร่ืองเจาะซเี อ็นซี
(ที่มา : http://www.superiormachinery.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้นื ฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ นา่ น

20
1.3.4 เคร่ืองเจียระไนราบ ( CNC Surface Grinding Machine ) และเคร่ืองเจียระไน

กลม (CNC cylindrical grinding machine) ใช้สาหรับเจียระไนผิวชิ้นงานให้ได้ผิวช้ินงานเรียบ

ทั้งผวิ ราบ และผวิ โคง้

รปู ท่ี 1.20 เคร่ืองเจยี ระไนราบซีเอ็นซี
(ที่มา : http://www.techspex.com)

รูปที่ 1.21 ลักษณะการทางาน ของเครื่องเจียระไนราบซีเอ็นซี
(ทีม่ า : http://www.helfertool.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้ืนฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

21

รปู ท่ี 1.22 เครื่องเจียระไนกลมซเี อน็ ซี
(ทีม่ า : http://www.maxgrind.com/ocd3240_cnc_cylindrical_grinder.htm)

รปู ท่ี 1.23 ลักษณะการทางานของเครื่องเจยี ระไนกลมซีเอ็นซี
(ทีม่ า : http://www.dmarkcorp.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี ืน้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคน่าน

22
1.3.5 เครื่อง CMM ( Coordinate Measuring Machine)ใช้สาหรับหาตาแหน่งต่าง ๆ
ของคา่ X Y Z บนชิ้นงาน

รปู ที่ 1.24 เครื่อง CMM
(ทม่ี า : http://image.made-in-china.com)

รูปที่ 1.25 ลกั ษณะการทางานของเคร่ือง CMM
(ทีม่ า : http://image.made-in-china.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี นื้ ฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

23
1.3.6 เครื่องลบั เครอ่ื งมือตดั ( CNC Tool & Cutter Grinder )ใชส้ าหรบั ลบั คมตดั ของ
เครื่องมือตัด

รูปที่ 1.26 เครื่องลบั เคร่ืองมือตดั
(ทม่ี า : http://www.grinding.com)

รูปท่ี 1.27 ลักษณะการทางานของเครอ่ื งลับเครือ่ งมือตดั
(ทีม่ า : http://www.starcutter.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพืน้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

24
1.3.7 เครื่องดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี (CNC and CNC Bender ) ใช้สาหรับดัดท่อเหล็กให้
ไดต้ ามแบบทต่ี ้องการ

รูปท่ี 1.28 เครื่องดดั ท่อเอ็นซแี ละซีเอน็ ซี
(ทม่ี า : http://www.ylm.com.tw)

รปู ที่ 1.29 ลักษณะการทางานของ เคร่ืองดัดทอ่ เอ็นซีและซีเอ็นซี
(ทีม่ า : http://www.ylm.com.tw)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ื้นฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคน่าน

25
1.3.8 เครื่องตัดโลหะด้วยลวด (Wire Cutting Machine)ใช้สาหรับงานตัดแผ่นโลหะโดย
มหี ลกั การทางาน คอื ใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดซ่ึงทาให้วัสดุหลอมเหลวหลุดออกตามแบบ

รปู ที่ 1.30 เคร่ืองตัดโลหะดว้ ยเสน้ ลวด
(ที่มา : http://image.made-in-china.com)

รปู ท่ี 1.31 ลักษณะการทางานของเครื่องตดั โลหะด้วยเส้นลวด
(ทีม่ า : http://www.sahamit.co.th)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพน้ื ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

26

1.3.9 เคร่ือง EDM (Electrical Discharge Machine ) ใช้สาหรับขึ้นรูปชิ้นงานโดยมี
หลักการ ทางาน คือ การใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่งอิเล็คโตรดที่ทาจากแท่งทองแดง จากนั้นแท่งอิเล็ค
โตรดจะ สปารค์ ชิน้ งานใหไ้ ดต้ ามแบบทก่ี าหนด

รปู ท่ี 1.32 เครื่อง EDM
(ทม่ี า : http://www.ap-magazine.com)

รปู ที่ 1.33 ลักษณะการทางานของเครื่อง EDM
(ทมี่ า : http://www.creatorlead.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้ืนฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ น่าน

27

1.3.10 เคร่ืองตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์ (CNC Laser Cutting) ใช้สาหรับตัดแผ่นโลหะ
ตามรปู แบบท่ตี อ้ งการ

รูปที่ 1.34 เคร่ืองตัดแผน่ โลหะดว้ ยเลเซอร์
(ทม่ี า : http://www.stencilsunlimited.com)

รูปที่ 1.35 ลักษณะการทางานของเคร่ืองตัดแผน่ โลหะดว้ ยเลเซอร์
(ทีม่ า : http://www.stencilsunlimited.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซพี ้นื ฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ นา่ น

28
1.3.11 เคร่ืองตดั แผน่ โลหะด้วยแก๊ส ( CNC Plasma Cutting )ใช้สาหรับตัดแผ่นโลหะ
โดยใช้แกส๊ ในการตัดโลหะ ซงึ่ เครื่องจะทาการตดั ตามลายเสน้ ที่ออกแบบไว้ ทาให้เสียเศษโลหะน้อยลง
และตวั ชิน้ งานมคี วามถูกต้องมากขึ้น

รูปท่ี 1.36 เครื่อง CNC Plasma Cutting
(ทมี่ า : http://www.multicam.com)

รูปท่ี 1.37 ลักษณะการทางานของเคร่ือง CNC Plasma Cutting
(ท่ีมา : http://www.plasmacnc.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพ้นื ฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ น่าน

29
1.3.12 เครื่องตดั แผ่นโลหะด้วยนา้ ( CNC Plasma Cutting Water )ใชส้ าหรบั ตัดแผ่น
โลหะโดยใช้พลังงานนา้ ในการตดั โลหะ ซ่ึงเคร่ืองจะทาการตัดโลหะตามลายเสน้ ท่ีออกแบบไว้

รูปท่ี 1.38 เครื่องซเี อน็ ซี Plasma Cutting Water
(ทม่ี า : http://www.chinacuttingandwelding.com)

รปู ที่ 1.39 ลักษณะการทางานของเครื่องซีเอ็นซี Plasma Cutting Water
(ที่มา : http://www.esab-cutting.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี ื้นฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ น่าน

30
1.3.13 เครื่องเจาะกระแทกด้วยคอมพิวเตอร์ ( CNC Punching Machine ) ใช้สาหรับ
ตัดและเจาะแผ่นโลหะให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยใช้ Tool กระแทกแผ่นโลหะให้ขาดออกตามรูปแบบท่ี
กาหนด

รูปท่ี 1.40 เคร่ืองเจาะกระแทกคอมพวิ เตอร์( CNC Punching Machine )
(ทม่ี า : http://www.cpmfab.com)

รปู ท่ี 1.41 ลกั ษณะการทางานของเครื่องเจาะกระแทกคอมพวิ เตอร์
(ที่มา : http://www.shawmetalsolutions.co.uk)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี ้ืนฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคนา่ น

31

1.3.14 เครื่องพับแผ่นโลหะ (CNC Bending Machine)ใช้สาหรับพับข้ึนรูปโลหะให้เป็น
รปู ทรงตามแบบทต่ี ้องการ

รูปที่ 1.42 เคร่ืองพับแผน่ โลหะ
(ที่มา : http://www.bombayharbor.com)

รูปที่ 1.43 ลักษณะการทางานของเครื่องพบั แผ่นโลหะ
(ท่มี า : http://www.gmvkft.hu)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพืน้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

32
1.3.15 เครื่องคว้านรูขนาดใหญ่ ( CNC Boring Machine ) ใช้สาหรับคว้านรูกลมให้
ชิ้นงานสาหรับผิวงานละเอียด ซึ่งชิ้นงานมขี นาดใหญ่

รปู ที่ 1.44 เคร่ืองควา้ นรูขนาดใหญ่ ( CNC Boring Machine )
(ท่มี า : http://www.asia.ru)

รปู ท่ี 1.45 ลักษณะการทางานของเครื่องคว้านรูขนาดใหญ่ ( CNC Boring Machine )
(ที่มา : http://www.thegearworks.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี น้ื ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

33

1.3.16 หุ่นยนต์แขนกล (Robot)ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้ร่วมกับเครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีและยังสามารถใช้แทนแรงงานคนเพื่อเพ่ิมประสทิ ธภิ าพในการผลิตให้สงู ขนึ้

รูปท่ี 1.46 หุ่นยนตแ์ บบแขนกล ( Robot )
(ที่มา : http://www.thaigoodview.com)

รูปท่ี 1.47 ลักษณะการทางานของหุน่ ยนต์แบบแขนกล ( Robot )
(ท่มี า : http://www.9engineer.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

34

1.4 ข้อดขี องเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี
1. มีความเทีย่ งตรงสูง
2. ช้ินงานคุณภาพดที ุกช้นิ
3. เกดิ ความเสยี หายของช้นิ งานนอ้ ย
4. มีความเรว็ ในการผลติ ทาให้มีผลผลติ มาก
5. สามารถทางานต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง
6. สามารถวางแผนการผลติ ได้ตามเวลา
7. สามารถสบั เปลยี่ นชนิ้ งานได้หลายรูปทรง สะดวก รวดเร็ว
8. ลดปริมาณการตรวจสอบคุณภาพ
9. มีความสะดวก สาหรบั ชิ้นงานทต่ี ้องแก้ไขบ่อย
10. ลดแรงงานในสายการผลิต

1.5 ข้อเสียของเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี
1. มรี าคาแพงต้องนาเขา้ จากต่างประเทศ
2. ค่าซ่อมแซมมรี าคาสงู
3. ตน้ ทนุ การผลิตต่อชวั่ โมงสงู กว่าเคร่อื งมือกลธรรมดา
4. ผเู้ ขยี นโปรแกรมต้องมีความร้พู ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์พอสมควร
5. ไมเ่ หมาะกับการผลติ ชน้ิ งานจานวนนอ้ ย
6. ชน้ิ สว่ นอะไหลใ่ นบางครั้งต้องรอจากต่างประเทศ
7. ชุดควบคุมซเี อ็นซีเปน็ ภาษาอังกฤษ ผู้ปฏิบัตงิ านต้องเรยี นรแู้ ละฝึกอบรมก่อนการใช้
เคร่อื งจักรกลซเี อ็นซี

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ นา่ น

35

สรุป

เคร่ืองจักรกลเอ็นซีเครื่องแรกได้ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง ซ่ึงใน
ขณะนั้นบริษัทพาร์สันส์ เวอร์ก ของนายจอร์น พาร์สันส์ (John Parsons) เป็นบริษัทท่ีสามารถผลิต
ใบพัดเฮลิคอบเตอร์ไดเ้ ทยี่ งตรงและรวดเร็ว โดยใช้เทคนคิ การผลิต “ด้วยตัวเลข” (By-The-Number)
CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control คือ การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ควบคุม การทางาน
ของเครื่องจกั ร โดยอาศัยรหสั ตวั เลข รหสั ตัวอักษร และรหสั สญั ลักษณ์ตา่ ง ๆ

เคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี มีหลายชนิดได้แก่ เครื่องกลึงซีเอ็นซี เคร่ืองกัดซีเอ็นซี เคร่ืองเจาะ
และต๊าปเกลียว เครื่องเจียระไนราบ เครื่องCMM เคร่ืองลับเครื่องมือตัด เคร่ืองดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี
เคร่ืองตัดโลหะด้วยลวด เคร่ือง EDM เคร่ืองตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์ เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยแก๊ส
เคร่ืองตัดแผ่นโลหะด้วยน้า เครื่องเจาะกระแทกด้วยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพับแผ่นโลหะ เครื่องคว้านรู
ขนาดใหญ่ หุ่นยนต์แขนกล โดยข้อดีของเคร่ืองซีเอ็นซี เช่น มีความเที่ยงตรงสูง ช้ินงานคุณภาพดี เกิด
ความเสียหายของช้ินงานน้อย มีความเร็วในการผลิต ทาให้มีผลผลิตมาก ส่วนข้อเสียชอง
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เช่น มีราคาแพงต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ค่าซ่อมแซมมีราคาสูง ผู้เขียน
โปรแกรมตอ้ งมีความรู้พื้นฐานพอสมควร ไมเ่ หมาะกับการผลิตช้ินงานจานวนน้อย เปน็ ตน้

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพ้นื ฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคน่าน

[NEW] หน่วยที่1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องจักรกลเอ็นซี-Flip eBook Pages 1 – 28 | ซี เอ็น เอ็น – POLLICELEE

8

หน่วยการเรียนท่ี 1

ประวตั คิ วามเปน็ มาของเครอื่ งจกั รกล CNC

1.1 ประวตั คิ วามเป็นมาของเครอ่ื งจักรกลเอ็นซี และซีเอ็นซี
ในสภาวะเศรษฐกิจของโลกกาลังเจริญเติบโตไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางด้านการค้าย่ิงมี

การแขง่ ขนั สูงมากข้ึน ทาให้ผู้ผลิตสนิ คา้ ต้องคิดค้นและพัฒนากระบวนการผลติ ให้มีประสทิ ธภิ าพมากที่สุด
เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการใช้สินค้าเพ่ิมข้ึน จึงได้มีการออกแบบและสร้างเคร่ืองจักรกล
อัตโนมัติขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาขีดความสามารถในการทางานของเคร่ืองจักรกลอัตโนมัติที่ใช้ใน
กระบวนการผลิตสนิ ค้าในโรงงานอตุ สาหกรรมของประเทศ

เคร่ืองจักรกลเอ็นซีเคร่ืองแรกได้ถูกสร้างข้ึนมาหลังจากสงครามโลกครั้งท่ี 2 ส้ินสุดลง ซ่ึงใน
ขณะน้ันบริษัทพาร์สันส์ เวอร์ก ของนายจอร์น พาร์สันส์ (John Parsons) เป็นบริษัทที่สามารถผลิต
ใบพัดเฮลคิ อบเตอร์ไดเ้ ท่ียงตรงและรวดเร็ว โดยใช้เทคนคิ การผลิต “ด้วยตัวเลข” (By-The-Number)
เครื่องจักรเอ็นซีมวี วิ ัฒนาการเรม่ิ ตน้ ขึน้ มาใน

ปี ค.ศ.1926 ชาวสวิสเซอร์แลนด์ ได้คิดค้นการใช้กระดาษเจาะรูเป็นส่ือในการควบคุมตาแหน่ง
การเคลือ่ นท่ีและความเร็วของเครื่องกลึงอัตโนมัติ

ปี ค.ศ.1947 Mr. John Parsons ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้ต่อระหว่าง Computer กับ Jig
Border โดยใช้บัตรซึ่งเจาะรูไปควบคุมระบบ Digitron ซึ่งเป็นโรงงานผลิตใบพัดของเคร่ืองเฮลิคอปเตอร์
ในเมือง Michigan

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพน้ื ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ น่าน

9

รปู ท่ี 1.1 นายจอรน์ พาร์สนั ส์ เจ้าของบริษัทพารส์ ันส์ เวอร์ก
(ท่ีมา : http://www.star-circuit.com/article/images/CNC/John%20Parsons.jpg)

ปี ค.ศ.1948 สถาบัน MIT (Massachusetts Institute of Technology) ได้นาโครงการพัฒนา
เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพ่ือใช้ในการผลิตช้ินส่วนเคร่ืองบินท่ีมีความซับซ้อน
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกา (U.S.AirForce)ในการใช้เคร่ืองกัด
(Milling Machine) 3 แกน ผลิตชิ้นสว่ นเคร่ืองบนิ ที่มีความแม่นยาสูง

ปี ค.ศ.1952 เครื่องเอ็นซีเครื่องแรกได้พัฒนาประสิทธิภาพในการทางานและได้มีการผลิต
เครื่อง Cincinnati Hydro – Tel Milling Machine พร้อมทั้งการสาธิตการควบคุมการทางานข้ึนมาโดยทีม
นักวจิ ยั จากสถาบันMIT( Massachusetts Institute of Technology)

ปี ค.ศ.1957 บริษัทญ่ีปุ่นชื่อ Fujitsu (Fanuc)ได้พัฒนาเคร่ือง TurretPunchโดยใช้เทปกระดาษ
เป็นตวั ควบคมุ การทางาน

ปี ค.ศ.1959 เครอื่ งเอน็ ซีJig Boring ได้ถกู สร้างขนึ้ มาใชง้ านในโรงงานอุตสาหกรรม
ปี ค.ศ.1962 เคร่ืองเอน็ ซี Drilling Machine ได้ถกู สร้างข้ึนมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
โดยหลักการทางานเปน็ แบบ Point to Point

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพนื้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

10

รูปที่ 1.2 แสดงวิวฒั นาการของเครื่องกลงึ CNC
(ทีม่ า : สมศักดิ์ พรหมดา, ม.ป.ป.: 6)

รูปที่ 1.3 ลักษณะของเคร่ืองกลึงเอ็นซียุคแรก ๆ
(ทม่ี า : Steve F. Krar and J. William Oswald, 1990: 544)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซพี ้ืนฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ นา่ น

11

รูปท่ี 1.4 ลักษณะของเครื่องกัดเอ็นซียุคแรก ๆ
(ที่มา : Steve F. Krar and J. William Oswald, 1990: 527)

รปู ท่ี 1.5 ลักษณะของ Punched Cards
(ทม่ี า : Steve F. Krar and J. William Oswald, 1990: 521)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ นา่ น

12

รปู ที่ 1.6 ลักษณะของเครื่องอ่านเทปกระดาษเจาะรู
(ที่มา : http://www.chakkham.ac.th)

รูปท่ี 1.7 ลกั ษณะของเทปกระดาษเจาะรู
(ที่มา : http://www.chakkham.ac.th)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ื้นฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ น่าน

13

รูปท่ี 1.8 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานโค้ด EIA
( Electronic Industries Association ) ( EIA Code )

(ทมี่ า : Josef Franz and Staff , 1985: 44)

รูปที่ 1.9 ลักษณะของเทปกระดาษตามมาตรฐานโค้ด ASC
( American Standard Code For Information Interchange ) ( ISO Code )

(ทมี่ า : Josef Franz and Staff , 1985: 44)

1.2 ความหมายของเอน็ ซแี ละซเี อน็ ซี
1.2.1 ความหมายของเอน็ ซี
N ยอ่ มาจาก Numerical หมายถงึ รหสั ตัวเลข เช่น 0 , 1 , 2 , 3 , ถงึ 9 , รหัสตวั อักษร เชน่ A

, B , C ถงึ Z และรหัสสญั ลกั ษณอ์ นื่ ๆ เช่น เครอื่ งหมาย + , – , # , ; และ %
C ย่อมาจาก Control หมายถึง การควบคุมโดยการกาหนดค่าของ รหัสตัวเลข ตัวอักษร

สัญลักษณ์ เพื่อต้องการใหเ้ ครื่องจกั รทางานตามค่าทีก่ าหนด
ฉะนั้นเอ็นซีหมายถึง การควบคุมการเคลื่อนที่และการทางานของเครื่องจกั รกลด้วยรหัสคาส่ังท่ี

ประกอบไปด้วยรหัสตัวเลข , รหัสตวั อกั ษรและรหัสสัญลกั ษณ์ตา่ ง ๆ เพือ่ นาไปควบคุมเครื่องจักรใหเ้ กิดการ
เคลื่อนท่ีตามทิศทางท่ีกาหนด โดยท่ีรหัสดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ( Pulse ) และส่งไปยัง
มอเตอร์ เพื่อกระตนุ้ หรือควบคุมมอเตอรใ์ หเ้ กดิ การขับเคลอื่ นของเคร่อื งจกั รต่อไป

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซพี ื้นฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ นา่ น

14

1.2.2 ความหมายของ ซีเอน็ ซี
C ยอ่ มาจาก Computer หมายถึง คอมพิวเตอรท์ ่ีติดต้งั ภายในเคร่อื งจักร
N ย่อมาจาก Numerical หมายถึง รหัสตัวเลข เช่น 0 , 1 , 2 , 3 , 4 ถึง 9 , รหัสตัวอักษร
เช่น A , B , C ถงึ Z และรหัสสญั ลกั ษณ์อน่ื ๆ เช่น เคร่ืองหมาย + , – , # , ; และ %
C ย่อมาจาก Control หมายถึง การควบคุมโดยการกาหนดค่าของ รหัสตัวเลข ตัวอักษร
สญั ลักษณ์ เพ่อื ตอ้ งการให้เครอ่ื งจกั รทางานตามคา่ ทก่ี าหนด
ฉะนั้นซีเอ็นซีย่อมาจาก Computer Numerical Control คือ การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้
ควบคุม การทางานของเคร่ืองจกั ร โดยอาศัยรหสั ตวั เลข รหัสตวั อักษร และรหัสสัญลักษณต์ า่ ง ๆ

รปู ที่ 1.10 แสดงลักษณะความหมายของ CNC
(ทีม่ า : สมศักด์ิ พรหมดา, ม.ป.ป.: 2)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้นื ฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

15

1.2.3 การพัฒนาระบบซเี อ็นซีในงานอุตสาหกรรม
ในปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมได้นาเคร่ืองจักรกล ระบบซีเอ็นซีเข้ามาควบคุมการทางาน
เพ่ือให้ไดช้ ิ้นงานที่มีคุณภาพและใชเ้ วลาในการผลติ ท่ีรวดเร็ว ซึ่งได้มกี ารคิดค้นจากนักวิทยาศาสตร์ใน
การพัฒนาเทคโนโลยใี นระบบเอ็นซีให้มคี วามกา้ วหน้าจนถงึ ปัจจบุ ัน โดยยงั ไม่มที ีส่ นิ้ สดุ

CIM

CAD / CAM

CAD

FFS

CNC

NC

1950 1960 1970 1980 1990

รูปท่ี 1.11 แสดงการพัฒนาการของระบบเอ็นซี

NC = Numerical Control
CNC = Computer Numerical Control
FFS = Flexible Manufacturing System
CAD = Computer Aide Design
CAM = Computer Aide Manufacturing
CIM = Computer Integrated Manufacturing
เครื่องจักรเอ็นซีกับเครื่องจักรซีเอ็นซีมีหลักการทางานคล้าย ๆ กันแต่ ต่างกันตรงที่
เคร่ืองจักรเอ็นซีไม่มีคอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทางาน ส่วนเคร่ืองจักรซีเอ็นซีมีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ในการควบคุมการทางาน ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่พบแต่เครื่องจักรซีเอ็นซี
เพราะเคร่ืองจักรซีเอ็นซีมีคอมพิวเตอร์ซ่ึงสามารถเก็บข้อมูลและแก้ไขข้อมูลได้ตลอดเวลาเพราะมี
หน่วยความจา

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซีพ้นื ฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคนา่ น

16
1.3 เครื่องจกั รซเี อน็ ซปี ระเภทตา่ ง ๆ

แยกตามลักษณะการผลติ และการใช้งานได้ดงั นี้
1.3.1 เคร่อื งกลึงซีเอ็นซี (CNC Late ) ใชส้ าหรบั กลงึ ข้ึนรูปชิน้ งานให้ได้ตามแบบทีก่ าหนด

รูปที่ 1.12 เครื่องกลึงซีเอ็นซี
(ที่มา : http://www.automation-drive.com)

รูปท่ี 1.13 ลักษณะการทางานของเครื่องกลงึ ซีเอน็ ซี
(ท่ีมา : http://4.bp.blogspot.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพื้นฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคนา่ น

17
1.3.2 เคร่ืองกัดซีเอ็นซี (CNC Milling) , เคร่ือง Machining Center ใช้สาหรับกัดข้ึนรูป
ชิน้ งานการเจาะรู และการทาเกลียวบนชิน้ งาน ฯลฯ

รูปที่ 1.14 เครื่องกดั ซีเอน็ ซี
(ทม่ี า : http://www.global-trade.com.tw)

รูปที่ 1.15 ลักษณะการทางานของเครื่องกดั ซีเอ็นซี
(ที่มา : http://cncmill.ultimatetool.us)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพ้นื ฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

18

รูปท่ี 1.16 เครื่อง Machining Center
(ท่ีมา : http://www.automation-drive.com)

รปู ที่ 1.17 ลักษณะการทางานของเคร่ือง Machining Center
(ทม่ี า : http://www.akkmachine.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพนื้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

19

ข้อแตกต่างของเคร่ืองกัดซีเอ็นซี( CNC Milling Machine ) กับเคร่ืองแมชชีนนิ่งเซนเตอร์
(CNC Machining Center ) คือ เคร่ืองแมชชีนนิ่งเซนเตอร์ ( CNC Machining Center ) มีอุปกรณ์ใน
การเปลี่ยน Tool อัตโนมัติ ATC ( Automatic Tool Changer ) ส่วนเคร่ืองกัดซีเอ็นซีไม่มี ซึ่งขณะทา
การเปลี่ยน Tool ตอ้ งเสยี เวลาในการหยดุ Spindle ก่อนแล้วจึงเปล่ียน Tool

1.3.3 เคร่ืองเจาะและต๊าปเกลียว ( CNC Tapping & Drilling Machine )ใช้สาหรับเจาะ
รแู ละทาเกลียวกบั ช้นิ งาน

รูปท่ี 1.18 เคร่ืองเจาะซีเอ็นซี
(ท่มี า : http://image.made-in-china.com)

รปู ที่ 1.19 ลักษณะการทางานของเคร่ืองเจาะซเี อ็นซี
(ที่มา : http://www.superiormachinery.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้นื ฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ นา่ น

20
1.3.4 เคร่ืองเจียระไนราบ ( CNC Surface Grinding Machine ) และเคร่ืองเจียระไน

กลม (CNC cylindrical grinding machine) ใช้สาหรับเจียระไนผิวชิ้นงานให้ได้ผิวช้ินงานเรียบ

ทั้งผวิ ราบ และผวิ โคง้

รปู ท่ี 1.20 เคร่ืองเจยี ระไนราบซีเอ็นซี
(ที่มา : http://www.techspex.com)

รูปที่ 1.21 ลักษณะการทางาน ของเครื่องเจียระไนราบซีเอ็นซี
(ทีม่ า : http://www.helfertool.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้ืนฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

21

รปู ท่ี 1.22 เครื่องเจียระไนกลมซเี อน็ ซี
(ทีม่ า : http://www.maxgrind.com/ocd3240_cnc_cylindrical_grinder.htm)

รปู ท่ี 1.23 ลักษณะการทางานของเครื่องเจยี ระไนกลมซีเอ็นซี
(ทีม่ า : http://www.dmarkcorp.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี ืน้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคน่าน

22
1.3.5 เครื่อง CMM ( Coordinate Measuring Machine)ใช้สาหรับหาตาแหน่งต่าง ๆ
ของคา่ X Y Z บนชิ้นงาน

รปู ที่ 1.24 เครื่อง CMM
(ทม่ี า : http://image.made-in-china.com)

รูปที่ 1.25 ลกั ษณะการทางานของเคร่ือง CMM
(ทีม่ า : http://image.made-in-china.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี นื้ ฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

23
1.3.6 เครื่องลบั เครอ่ื งมือตดั ( CNC Tool & Cutter Grinder )ใชส้ าหรบั ลบั คมตดั ของ
เครื่องมือตัด

รูปที่ 1.26 เครื่องลบั เคร่ืองมือตดั
(ทม่ี า : http://www.grinding.com)

รูปท่ี 1.27 ลักษณะการทางานของเครอ่ื งลับเครือ่ งมือตดั
(ทีม่ า : http://www.starcutter.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพืน้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคน่าน

24
1.3.7 เครื่องดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี (CNC and CNC Bender ) ใช้สาหรับดัดท่อเหล็กให้
ไดต้ ามแบบทต่ี ้องการ

รูปท่ี 1.28 เครื่องดดั ท่อเอ็นซแี ละซีเอน็ ซี
(ทม่ี า : http://www.ylm.com.tw)

รปู ที่ 1.29 ลักษณะการทางานของ เคร่ืองดัดทอ่ เอ็นซีและซีเอ็นซี
(ทีม่ า : http://www.ylm.com.tw)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ื้นฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคน่าน

25
1.3.8 เครื่องตัดโลหะด้วยลวด (Wire Cutting Machine)ใช้สาหรับงานตัดแผ่นโลหะโดย
มหี ลกั การทางาน คอื ใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดซ่ึงทาให้วัสดุหลอมเหลวหลุดออกตามแบบ

รปู ที่ 1.30 เคร่ืองตัดโลหะดว้ ยเสน้ ลวด
(ที่มา : http://image.made-in-china.com)

รปู ท่ี 1.31 ลักษณะการทางานของเครื่องตดั โลหะด้วยเส้นลวด
(ทีม่ า : http://www.sahamit.co.th)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพน้ื ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

26

1.3.9 เคร่ือง EDM (Electrical Discharge Machine ) ใช้สาหรับขึ้นรูปชิ้นงานโดยมี
หลักการ ทางาน คือ การใช้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแท่งอิเล็คโตรดที่ทาจากแท่งทองแดง จากนั้นแท่งอิเล็ค
โตรดจะ สปารค์ ชิน้ งานใหไ้ ดต้ ามแบบทก่ี าหนด

รปู ท่ี 1.32 เครื่อง EDM
(ทม่ี า : http://www.ap-magazine.com)

รปู ที่ 1.33 ลักษณะการทางานของเครื่อง EDM
(ทมี่ า : http://www.creatorlead.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอ็นซพี ้ืนฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ น่าน

27

1.3.10 เคร่ืองตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์ (CNC Laser Cutting) ใช้สาหรับตัดแผ่นโลหะ
ตามรปู แบบท่ตี อ้ งการ

รูปที่ 1.34 เคร่ืองตัดแผน่ โลหะดว้ ยเลเซอร์
(ทม่ี า : http://www.stencilsunlimited.com)

รูปที่ 1.35 ลักษณะการทางานของเคร่ืองตัดแผน่ โลหะดว้ ยเลเซอร์
(ทีม่ า : http://www.stencilsunlimited.com)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซพี ้นื ฐาน รหสั วิชา 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ นา่ น

28
1.3.11 เคร่ืองตดั แผน่ โลหะด้วยแก๊ส ( CNC Plasma Cutting )ใช้สาหรับตัดแผ่นโลหะ
โดยใช้แกส๊ ในการตัดโลหะ ซงึ่ เครื่องจะทาการตดั ตามลายเสน้ ที่ออกแบบไว้ ทาให้เสียเศษโลหะน้อยลง
และตวั ชิน้ งานมคี วามถูกต้องมากขึ้น

รูปท่ี 1.36 เครื่อง CNC Plasma Cutting
(ทมี่ า : http://www.multicam.com)

รูปท่ี 1.37 ลักษณะการทางานของเคร่ือง CNC Plasma Cutting
(ท่ีมา : http://www.plasmacnc.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพ้นื ฐาน รหัสวชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ น่าน

29
1.3.12 เครื่องตดั แผ่นโลหะด้วยนา้ ( CNC Plasma Cutting Water )ใชส้ าหรบั ตัดแผ่น
โลหะโดยใช้พลังงานนา้ ในการตดั โลหะ ซ่ึงเคร่ืองจะทาการตัดโลหะตามลายเสน้ ท่ีออกแบบไว้

รูปท่ี 1.38 เครื่องซเี อน็ ซี Plasma Cutting Water
(ทม่ี า : http://www.chinacuttingandwelding.com)

รปู ที่ 1.39 ลักษณะการทางานของเครื่องซีเอ็นซี Plasma Cutting Water
(ที่มา : http://www.esab-cutting.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี ื้นฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสุชาติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนคิ น่าน

30
1.3.13 เครื่องเจาะกระแทกด้วยคอมพิวเตอร์ ( CNC Punching Machine ) ใช้สาหรับ
ตัดและเจาะแผ่นโลหะให้เป็นรูปทรงต่าง ๆ โดยใช้ Tool กระแทกแผ่นโลหะให้ขาดออกตามรูปแบบท่ี
กาหนด

รูปท่ี 1.40 เคร่ืองเจาะกระแทกคอมพวิ เตอร์( CNC Punching Machine )
(ทม่ี า : http://www.cpmfab.com)

รปู ท่ี 1.41 ลกั ษณะการทางานของเครื่องเจาะกระแทกคอมพวิ เตอร์
(ที่มา : http://www.shawmetalsolutions.co.uk)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี ้ืนฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคนา่ น

31

1.3.14 เครื่องพับแผ่นโลหะ (CNC Bending Machine)ใช้สาหรับพับข้ึนรูปโลหะให้เป็น
รปู ทรงตามแบบทต่ี ้องการ

รูปที่ 1.42 เคร่ืองพับแผน่ โลหะ
(ที่มา : http://www.bombayharbor.com)

รูปที่ 1.43 ลักษณะการทางานของเครื่องพบั แผ่นโลหะ
(ท่มี า : http://www.gmvkft.hu)

เอกสารประกอบการสอน วชิ าโปรแกรมเอน็ ซีพืน้ ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

32
1.3.15 เครื่องคว้านรูขนาดใหญ่ ( CNC Boring Machine ) ใช้สาหรับคว้านรูกลมให้
ชิ้นงานสาหรับผิวงานละเอียด ซึ่งชิ้นงานมขี นาดใหญ่

รปู ที่ 1.44 เคร่ืองควา้ นรูขนาดใหญ่ ( CNC Boring Machine )
(ท่มี า : http://www.asia.ru)

รปู ท่ี 1.45 ลักษณะการทางานของเครื่องคว้านรูขนาดใหญ่ ( CNC Boring Machine )
(ที่มา : http://www.thegearworks.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซพี น้ื ฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสชุ าติ วังตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

33

1.3.16 หุ่นยนต์แขนกล (Robot)ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือใช้ร่วมกับเครื่องจักรกล
ซีเอ็นซีและยังสามารถใช้แทนแรงงานคนเพื่อเพ่ิมประสทิ ธภิ าพในการผลิตให้สงู ขนึ้

รูปท่ี 1.46 หุ่นยนตแ์ บบแขนกล ( Robot )
(ที่มา : http://www.thaigoodview.com)

รูปท่ี 1.47 ลักษณะการทางานของหุน่ ยนต์แบบแขนกล ( Robot )
(ท่มี า : http://www.9engineer.com)

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอน็ ซีพื้นฐาน รหัสวิชา 2102-2009
นายสุชาติ วงั ตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนิคนา่ น

34

1.4 ข้อดขี องเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี
1. มีความเทีย่ งตรงสูง
2. ช้ินงานคุณภาพดที ุกช้นิ
3. เกดิ ความเสยี หายของช้นิ งานนอ้ ย
4. มีความเรว็ ในการผลติ ทาให้มีผลผลติ มาก
5. สามารถทางานต่อเนื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมง
6. สามารถวางแผนการผลติ ได้ตามเวลา
7. สามารถสบั เปลยี่ นชนิ้ งานได้หลายรูปทรง สะดวก รวดเร็ว
8. ลดปริมาณการตรวจสอบคุณภาพ
9. มีความสะดวก สาหรบั ชิ้นงานทต่ี ้องแก้ไขบ่อย
10. ลดแรงงานในสายการผลิต

1.5 ข้อเสียของเคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี
1. มรี าคาแพงต้องนาเขา้ จากต่างประเทศ
2. ค่าซ่อมแซมมรี าคาสงู
3. ตน้ ทนุ การผลิตต่อชวั่ โมงสงู กว่าเคร่อื งมือกลธรรมดา
4. ผเู้ ขยี นโปรแกรมต้องมีความร้พู ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์พอสมควร
5. ไมเ่ หมาะกับการผลติ ชน้ิ งานจานวนนอ้ ย
6. ชน้ิ สว่ นอะไหลใ่ นบางครั้งต้องรอจากต่างประเทศ
7. ชุดควบคุมซเี อ็นซีเปน็ ภาษาอังกฤษ ผู้ปฏิบัตงิ านต้องเรยี นรแู้ ละฝึกอบรมก่อนการใช้
เคร่อื งจักรกลซเี อ็นซี

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าชา่ งกลโรงงาน วิทยาลยั เทคนคิ นา่ น

35

สรุป

เคร่ืองจักรกลเอ็นซีเครื่องแรกได้ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ส้ินสุดลง ซ่ึงใน
ขณะนั้นบริษัทพาร์สันส์ เวอร์ก ของนายจอร์น พาร์สันส์ (John Parsons) เป็นบริษัทท่ีสามารถผลิต
ใบพัดเฮลิคอบเตอร์ไดเ้ ทยี่ งตรงและรวดเร็ว โดยใช้เทคนคิ การผลิต “ด้วยตัวเลข” (By-The-Number)
CNC ย่อมาจาก Computer Numerical Control คือ การนาคอมพิวเตอร์ มาใช้ควบคุม การทางาน
ของเครื่องจกั ร โดยอาศัยรหสั ตวั เลข รหสั ตัวอักษร และรหสั สญั ลักษณ์ตา่ ง ๆ

เคร่ืองจักรกลซีเอ็นซี มีหลายชนิดได้แก่ เครื่องกลึงซีเอ็นซี เคร่ืองกัดซีเอ็นซี เคร่ืองเจาะ
และต๊าปเกลียว เครื่องเจียระไนราบ เครื่องCMM เคร่ืองลับเครื่องมือตัด เคร่ืองดัดท่อเอ็นซีและซีเอ็นซี
เคร่ืองตัดโลหะด้วยลวด เคร่ือง EDM เคร่ืองตัดแผ่นโลหะด้วยเลเซอร์ เครื่องตัดแผ่นโลหะด้วยแก๊ส
เคร่ืองตัดแผ่นโลหะด้วยน้า เครื่องเจาะกระแทกด้วยคอมพิวเตอร์ เคร่ืองพับแผ่นโลหะ เครื่องคว้านรู
ขนาดใหญ่ หุ่นยนต์แขนกล โดยข้อดีของเคร่ืองซีเอ็นซี เช่น มีความเที่ยงตรงสูง ช้ินงานคุณภาพดี เกิด
ความเสียหายของช้ินงานน้อย มีความเร็วในการผลิต ทาให้มีผลผลิตมาก ส่วนข้อเสียชอง
เครื่องจักรกลซีเอ็นซี เช่น มีราคาแพงต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ค่าซ่อมแซมมีราคาสูง ผู้เขียน
โปรแกรมตอ้ งมีความรู้พื้นฐานพอสมควร ไมเ่ หมาะกับการผลิตช้ินงานจานวนน้อย เปน็ ตน้

เอกสารประกอบการสอน วิชาโปรแกรมเอ็นซีพ้นื ฐาน รหสั วชิ า 2102-2009
นายสชุ าติ วงั ตา แผนกวชิ าช่างกลโรงงาน วทิ ยาลยั เทคนิคน่าน


ซีเอ็นเอ็นเสนอข่าวแก้กม 112 ในไทย


ซีเอ็นเอ็นเสนอข่าวแก้กม 112 ในไทย Voice TV

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ซีเอ็นเอ็นเสนอข่าวแก้กม 112 ในไทย

“ไทย”มีลุ้นหิมะตก? ลมขั้วโลกไม่เสถียร“จีน”หนาวนาน | TNN ข่าวค่ำ | 11 พ.ย. 64


หลายพื้นที่ในจีน และมองโกเลียใน เผชิญหิมะตกหนักและอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็ว หิมะยังตกหนักและยาวนานกว่าปกติประมาณ 3สัปดาห์ การที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงแปลง และแปรปรวน มีหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นคือ กระแสลมขั้วโลกที่ไม่เสถียรจากเดิมที่จะมีทิศทางเป็นวงกลม แต่กลับมีทิศทางวงรีหรือหมุนขึ้นลง ทำให้สภาพอากาศในบางพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและกลับมาสู่ภาวะปกติอีกครั้ง ส่วนไทยในช่วงปลายเดือนธันวาคมจะได้รับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นจากจีนมากที่สุด ทำให้อุณหภูมิลดลงจากปกติอีก0.51องศาเซลเซียส ส่วนจะได้สัมผัสหิมะตกหรือไม่นั้น มีปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนอกเหนือจากความเย็น
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

“ไทย”มีลุ้นหิมะตก? ลมขั้วโลกไม่เสถียร“จีน”หนาวนาน | TNN ข่าวค่ำ | 11 พ.ย. 64

เทคนิคการปลูกไม้ผลนอกฤดู ด้วย C:N Ratio จาก ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ


C:N Ratio คือเทคนิคการควบคุมค่าคาร์บอนให้อยู่ ในระดับที่มากกว่าไนโตรเจน ในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อยืดระยะเวลาการติดดอกออกผลให้ออกตามระยะเวลาที่กำหนดได้ ถ้าเกษตรกรทำได้รับรองประสบความสำเร็จแน่นอน

เทคนิคการปลูกไม้ผลนอกฤดู ด้วย C:N Ratio จาก ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ

ทีมข่าวซีเอ็นเอ็น ช่วยคนขับจากน้ำท่วม


ทีมข่าวซีเอ็นเอ็น ช่วยคนขับจากน้ำท่วม \r
BEAUMONT, TEXAS — ซีเอ็นเอ็นยังคงทำข่าวเรื่องของพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์ แต่คราวนี้นักข่าวทำดีต้องชื่นชม \r
\r
\r
สถานีข่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงหลังผู้สื่อข่าว Rosa Flores ถูกตำหนิว่าไร้หัวใจขณะสัมภาษณ์ผู้รอดชีวิตจากน้ำท่วม\r
\r
\r
ทว่าผู้สื่อข่าว Drew Griffin และทีมงานได้พลิกสถานการณ์ด้วยการเข้าช่วยคนขับรถจากน้ำท่วมในเมืองโบมอนต์ รัฐเท็กซัส\r
\r
\r
คนขับรายนีได้ขับรถไปบนถนนที่ถูกน้ำท่วมและตกลงไปในหุบเขา โชคดีที่ทีมข่าวมาช่วยชีวิตของเขาจากรถบรรทุกที่กำลังจมได้ทันเวลา
­\r
\r
TomoNews (โทโมนิวส์) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุดของคุณ ข่าวของเรามีเนื้อหาที่สนุกที่สุด, แปลกที่สุด และครอบคลุมกระแสข่าวที่ได้รับความนิยม รวมทั้งได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดบนอินเตอร์เน็ต เราจะเป็นกระบอกเสียงแบบไม่เซ็นเซอร์ หากคุณหัวเราะ เราจะหัวเราะไปกับคุณ หากคุณโกรธเกรี้ยว เราก็จะโมโหโกรธาไปกับคุณด้วย เรานำเสนอข่าวตามความเป็นจริง และเนื่องจากเราผลิตข่าวแบบอนิเมชั่น TomoNews จึงเป็นแหล่งข่าวในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน\r
\r
หรือติดตามชมเราที่:\r
Facebook https://www.facebook.com/tomonewsth\r
Twitter @TomoNewsTH https://twitter.com/TomonewsTH\r
Google+ https://plus.google.com/+TomoNewsTH/

ทีมข่าวซีเอ็นเอ็น ช่วยคนขับจากน้ำท่วม

ซีเอ็นเอ็นสร้างฉากเพื่อถ่อยทอดสด


ซีเอ็นเอ็นสร้างฉากเพื่อถ่อยทอดสด \r
LONDON — ดูเหมือนว่าซีเอ็นเอ็นจะสร้างปัญหาชีวิตให้กับตัวเอง หลังถูกจับได้ว่าโมเมสร้างฉากการประท้วงสนับสนุนมุสลิมในกรุงลอนดอนเพื่อถ่ายทอดสด\r
\r
\r
วิดีโอที่ถูกอัปโหลดโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ มาร์ก แอนโทร แสดงให้เห็น เบ็กกี้ แอนเดอร์สัน ผู้ประกาศข่าวของซีเอ็นเอ็นกำลังเตรียมตัว ในขณะที่ผู้ผลิตรายการและตำรวจช่วยกันกำกับการแสดงให้กับกลุ่มสตรีมุสลิมที่ถือป้ายประท้วงเพื่อรอคิวกล้อง \r
\r
\r
กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงเหล่านี้ได้อยู่ในบริเวณพื้นที่อยู่แล้วและตำรวจปล่อยให้พวกเธอเดินหน้าต่อไป \r
\r
\r
ทำไมน่ะหรือ? เนื่องจากภาพการทอดสดจะได้มุมที่สวยกว่า ขอเสียก็คือว่ามันเป็นการกระทำที่ไม่ซื่อสัตว์ต่อวิชาชีพสื่อสารมวลชน\r
\r
\r
สื่อหัวอนุรักษ์ต่างก็พากันรุมทึ้งซีเอ็นเอ็นอย่างเมามันในฐานะที่สร้าง \”ข่าวปลอม\”\r
\r
\r
ซีเอ็นเอ็นปฏิเสธคำครหาทั้งหลาย
­\r
\r
TomoNews (โทโมนิวส์) เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ดีที่สุดของคุณ ข่าวของเรามีเนื้อหาที่สนุกที่สุด, แปลกที่สุด และครอบคลุมกระแสข่าวที่ได้รับความนิยม รวมทั้งได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดบนอินเตอร์เน็ต เราจะเป็นกระบอกเสียงแบบไม่เซ็นเซอร์ หากคุณหัวเราะ เราจะหัวเราะไปกับคุณ หากคุณโกรธเกรี้ยว เราก็จะโมโหโกรธาไปกับคุณด้วย เรานำเสนอข่าวตามความเป็นจริง และเนื่องจากเราผลิตข่าวแบบอนิเมชั่น TomoNews จึงเป็นแหล่งข่าวในแบบที่คุณไม่เคยสัมผัสมาก่อน\r
\r
หรือติดตามชมเราที่:\r
Facebook https://www.facebook.com/tomonewsth\r
Twitter @TomoNewsTH https://twitter.com/TomonewsTH\r
Google+ https://plus.google.com/+TomoNewsTH/

ซีเอ็นเอ็นสร้างฉากเพื่อถ่อยทอดสด

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ซี เอ็น เอ็น

Leave a Comment