[NEW] เจาะลึกปัญหาของธุรกิจ SMEs ผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ | แผน ธุรกิจ ส สว – POLLICELEE

แผน ธุรกิจ ส สว: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าธุรกิจ SMEs หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น มีส่วนในการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งภาคการผลิต การค้า และการบริการ ปัจจุบันมีธุรกิจ SMEs กว่า 3 ล้านรายที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบของ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ด้วยตัวเลขที่มากขนาดนี้ จึงทำให้การแข่งขันระหว่างธุรกิจย่อมมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้นการรับรู้ถึงข้อดี หรือข้อเสียของธุรกิจตนเองหรือคู่แข่งจึงเป็นสิ่งสำคัญในการอยู่รอดท่ามกลางธุรกิจ SMEs ที่มีอยู่นับล้านธุรกิจ การมีเครื่องมือที่จะช่วยทำให้เข้าใจถึงปัญหาของธุรกิจของตนเอง จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถมองเห็นแนวทางแก้ไขชัดเจนขึ้น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวมข้อมูลสถิติเพื่อช่วยผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในการดำเนินธุรกิจ จึงเป็นทางออกที่น่าสนใจสำหรับเจ้าของธุรกิจกลุ่มนี้

Table of Contents

ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs : แผนธุรกิจ

ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการจัดทำมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ SMEs ใน 3 ด้าน ได้แก่ การยกระดับผลิตภาพการผลิต (Productivity) การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และการลดภาระต้นทุนจากค่าแรงที่เพิ่มขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดย่อมเหล่านี้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างลุล่วงและมีประสิทธิภาพ ทางกระทรวงการคลัง และกระทรวงอุตสาหกรรมมีการเสนอให้สินเชื่อแก่กลุ่มธุรกิจ SMEs เหล่านี้ หากแต่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้เนื่องจากไม่สามารถเขียนแผนธุรกิจ แหล่งได้มาและใช้ไปของเงิน รวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบเอกสารในการกู้ยืมเงินของสถาบันการเงินต่างๆ ภายในประเทศ เมื่อมีปัญหาในการกู้สินเชื่อ ธุรกิจ SMEs เหล่านี้ก็จะไม่สามารถเกิดการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมในประเทศโดยภาพรวมได้

ดังนั้นการทำแผนธุรกิจที่จะใช้ประกอบการขอกู้เงินจากสถาบันการเงินที่เป็นกฎระเบียบของการกู้เงินจึงเป็นเรื่องสำคัญ ธุรกิจ SMEs จะต้องมีการประเมินศักยภาพธุรกิจของตนเอง และจัดทำแผนธุรกิจที่แสดงการวางแผน ควบคุม การจัดการองการค์ การตลาด การเงิน เป็นต้น ทางทีมจึงได้จัดทำการรวบรวมแผนธุรกิจต่าง ๆ ในโลกออนไลน์ เพื่อช่วยให้กระบวนการทำงานมีความกระชับขึ้น เหมาะกับกลุ่มธุรกิจ SMEs ในแต่ละประเภท และทำให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้กลุ่มธุรกิจ SMEs มีการพัฒนาเติบโตและรู้ถึงความสำคัญของแผนธุรกิจ เพื่อการดำเนินการที่ดีและเริ่มต้นที่ดีรวมถึงต่อยอดถึงผู้สืบทอดกิจการต่อไปในอนาคต

ทางทีมวิจัยได้ทำการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแผนธุรกิจและให้บันทึกระบบสารสนเทศการจัดทำ แผนธุรกิจและของธุรกิจ SMEs ให้กับผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในการประเมินธุรกิจ SMEs การประเมินและพัฒนาแผนธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs เพื่อมีคุณภาพและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และการจัดการองค์ความรู้ในการถ่ายถอดเทคโนโลยีการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการธุรกิจ SMEs และการเข้าถึงแหล่งทุนของสถาบันการเงินโดยถ่ายทอดผ่านสื่อเวปไซต์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการทำกระบวนการดังกล่าวมาใช้ในการวิจัยหาปัญหาของ SMEs ในปัจจุบัน

ผู้ประกอบการ SMEs ยังคงพบปัญหาการขาดทักษะในการแก้ปัญหาทางด้านทรัพยากรมนุษย์

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ขึ้นไปนั้นมีการจัดโครงสร้างองค์การที่ชัดเจน ในทางตรงกันข้ามผู้ประกอบการรายย่อยนั้น ไม่มีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน ทำให้ยากแก่การจัดการในเรื่องของตำแหน่ง หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงภาระงานหลักและภาระงานรองของบุคคลากรในองค์กร เพื่อควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติตามงานความต้องการขององค์กรได้ นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และคำบรรยายลักษณะงาน (Job description) เพื่ออธิบายขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบงานของตำแหน่งงานหนึ่ง ๆ ในองค์กร สิ่งจะสามารถใช้ในกระบวนการสรรหาว่าจ้างและประเมินงานเพื่อเป็นฐานในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนได้อีกด้วย

ธุรกิจ SMEs บางรายนั้น ประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการทีมงาน

สาเหตุหลักนั้นมาจากการขาดภาวะความเป็นผู้นำของผู้ประกอบการ ในบริบทของการทำงานเป็นทีมนั้นจะต้องมีความสามารถในการประสานงาน จัดระบบงานพร้อมรายละเอียดการรายงานและวิธีแก้ปัญหา การเป็นผู้นำทีมนั้นยังต้องมีลักษณะเช่น ความอดทน อดกลั้น (Patience and Tolerance) ยืดหยุ่น ใจกว้าง (Flexibility and Open minded) กล้าตัดสินใจ (Decisiveness) ไหวพริบ (Tact) ทักษะการสื่อสาร (Communication skills) สร้างบรรยากาศอารมณ์ขัน (Sense of humor) รู้จักการใช้อำนาจ / จุดประกาย (Authority / Inspiration) ความรู้(Knowledge) และทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์(Human relation skills) อีกด้วย นอกจากนี้ผู้บริหารยังต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีเพื่อประสิทธิภาพงานที่ดีขึ้น

กิจการมีปัญหาด้านการเงินติดขัด ขาดสภาพคล่อง การทำบัญชีงบประมาณมีปัญหา

ธุรกิจ SMEs หลายรายมีการจัดทำบัญชีที่ไม่ถูกต้อง จึงควรทำบัญชีด้วยระบบใบสำคัญหรือระบบสมุดรายวัน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อกิจการเพื่อการตัดสินใจ ควรมีระบบจัดการลูกหนี้ และเงื่อนไขการชำระหนี้ เพื่อจูงใจให้ลูกหนี้มาชำระหนี้ได้ตามกำหนดเวลา การวางระบบการจัดารทำบัญชีและการเงินจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างดีและประสบความสำเร็จได้มากขึ้น

การทำ Promotion มีความสำคัญมากในการดำเนินธุรกิจในยุคที่มีการแข่งขันสูงเช่นนี้

เพื่อให้ผู้บริโภคมีความสนใจในตัวสินค้ามากขึ้น การเสนอผลประโยชน์พิเศษให้ลูกค้าจะทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการสินค้าในช่วงนั้น โดยวิธีการทำ Promotion นั้นสามารถทำได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการให้คูปองและการคืนเงินหรือให้ส่วนลด การลดแลกแจกแถม ใช้แสตมป์การค้า การกำหนดเป้าในการซื้อสินค้าเพื่อรับของสมนาคุณ นอกจากนี้ การกระตุ้นด้วยการให้โบนัสพิเศษแก่พนักงานขาย ก็อาจทำให้ธุรกิจนั้นสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นเช่นกัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ทำการค้าขายมานานอาจจะมองข้ามจุดนี้ไป รางวัลส่วนใหญ่ที่ให้แก่พนักงานคือของขวัญปีใหม่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการกระตุ้นให้ขายของได้มากขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในสภาวการณ์การตลาดปัจจุบัน การใช้โซเซียลมีเดีย (Social Media) มีความจำเป็นมากต่อการตัดสินใจ ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลางบางแห่งในประเทศไทยปฏิเสธในการใช้เครื่องมือเหล่านี้ จึงต้องมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการนำโซเชียลมีเดียมาช่วยในการบริหาร จัดทำแคมเปญส่งเสริมการขาย เพื่อเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นสากลมากยิ่งขึ้น

ผู้ประกอบการ SMEs ควรที่จะจัดการการผลิตที่ประกอบไปด้วยแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการผลิตในด้านต่าง ๆ

อาทิ การพยากรณ์เป็นการคาดคะเนสิ่งที่ไม่แน่นอนในอนาคตเพื่อรับรู้ความต้องการของลุกค้าโดยเบื้องต้น การจัดซื้อและการบริหารสินค้าคงคลัง เพื่อไม่ให้มีปริมาณสินค้าคงคลังมากเกินไปและสามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้ทันเวลา การวางแผนการผลิต และการเลือกทำเลที่ตั้งโรงงานซึ่งหากเลือกได้อย่างเหมาะสมเพื่อทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน

แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการของประเทศไทยดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแรงยั่งยืนโดยต้องมุ่งเน้นการบริหารความได้เปรียบทางการแข่งขัน ควรบริหารจัดการธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าวทั้งในด้านของการดำเนินงานและการบริการ ด้านการเงินและกระบวนการภายใน ด้านการเรียนรู้และพัฒนาศํกยภาพบุคคลทั้งในตัวผู้ประกอบการและพนักงานในหน่วยธุรกิจ SMEs และการบริหารอย่างยั่งยืนด้วยกลยุทธ์การจัดการการดำเนินธุรกิจ การมีแผนประจำปีและผังโครงสร้างองค์กร แนวทางเหล่านี้จะก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินการ และดำเนินธุรกิจได้อย่างแข็งแรงยั่งยืนสำหรับธุรกิจ SMEs

อ้างอิงข้อมูลจาก

โครงการวิจัย “ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของธุรกิจ SMEs : แผนธุรกิจ ”

หัวหน้าโครงการ : ภาคภูมิ ภัควิภาส
สนับสนุนโดย : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

เรียบเรียง

นราทร ปภาโชติวิชัย

กราฟิก

ณปภัช​ เ​สโน​ฤทธิ์​

[NEW] สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) | แผน ธุรกิจ ส สว – POLLICELEE

สานพลังการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อเปลี่ยนประเทศไทยสู่ประเทศพัฒนาแล้วอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใน 20 ปี

Collaboration of Research and Innovation to transform Thailand into a sustainable developed country based on sufficiency economy philosophy within 20 years


รายการ SME Turn Around ตอน ฐณิชาณ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท 3


ตามที่สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เห็นควรดำเนินโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจเจริญเติบโตต่อไปได้

ติดตามรายละเอียดโครงการได้ที่ : http://www.smechampion.info/

สนับสนุนโดย
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) : http://www.sme.go.th
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี : http://www.rmutt.ac.th/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 025493079 , 025493080

สสว ‪มทร ‪SMEs ‪TurnAround

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

รายการ SME Turn Around ตอน ฐณิชาณ เฮลท์ตี้ รีสอร์ท 3

ตอนที่ 2.1 แผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน


ตอนที่ 2.1 แผนธุรกิจสำหรับวิสาหกิจชุมชน

องค์ประกอบของแผนธุรกิจ


การสร้างธุรกิจ ก็เปรียบเสมือนการที่คุณกำลังสร้างบ้าน โดยต้องมีการวางแผนและขั้นตอนต่างๆ
เพื่อให้คุณได้บ้านในรูปแบบที่ชอบ สร้างเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด และอยู่ในงบประมาณที่คุณตั้งเอาไว้
ในการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน คุณต้องมีการวางกลยุทธ์ในการดำเนินงาน ตั้งเป้าหมายทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า
และบริหารจัดการทางการเงินให้เกิดสภาพคล่อง เพื่อใช้ในการลงทุนและขยายธุรกิจให้เติบโตในอนาคต
ดังนั้น แผนธุรกิจ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก “ถ้าคุณไม่จริงจังกับแผนธุรกิจ ก็เท่ากับว่า คุณไม่จริงจังกับธุรกิจเช่นเดียวกัน”
เรียนรู้เพิ่มเติม https://www.bizlearning.asia

องค์ประกอบของแผนธุรกิจ

EP15.แผนธุรกิจและแผนราย บริษัท Droprich (ฉบับย่อแล้ว) | The Yopro


เนื้อหาความรู้ในคลิปนี้ เป็นการสอนและแนะนำการทำธุรกิจ Droprich ภายในกลุ่ม
ถ้าหากคุณได้ฟังคลิปนี้แล้ว สนใจอยากเริ่มธุรกิจ
1.คนใหม่สนใจธุรกิจทัก
https://lin.ee/tl3YMTy
2.คนเก่าสมัครแล้ว ปรึกษาธุรกิจทักที่นี่
https://lin.ee/tl3YMTy
==================
สมัครฟรีเป็นตัวแทนหรือนักธุรกิจฟรีที่นี่
📳สมัครฟรี 💞
🎯บริษัท Droprich Group จำกัด
คลิกลิ้งค์สมัครฟรีที่ลิ้งนี้👇
https://app.droprich.co/agent/register/q964dm
==================
Droprich ดรอปริชกรุ๊ป ธุรกิจออนไลน์ หาเงินออนไลน์ TheYopro
========================
🟢สร้าง Line OA แบบละเอียด
EP1EP5
มีสคลิปต์การคุยแจก
ดูวิธีโหลดใน EP5.
EP8. สคลิปการคุยน้องทิพย์
https://bit.ly/3A9smyc
=========================

EP15.แผนธุรกิจและแผนราย บริษัท Droprich (ฉบับย่อแล้ว) | The Yopro

เปิดใจ สำนักพิมพ์ bookscape ทางรอดสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ในวันที่หนังสือยังมีที่ยืน


เศรษฐกิจที่กำลังย่ำแย่ สถานการณ์โควิดที่ยังระบาดรุนเเรง
เป็นผลให้ธุรกิจอย่างสำนักพิมพ์ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน
เพราะแหล่งรายได้หลักอย่างร้านหนังสือ ที่อยู่ในห้างฯ ถูกปิด
.
คุยกับ วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง บรรณาธิการอำนวยการ สำนักพิมพ์ bookscape
มองว่า หนังสือเล่ม ยังไม่ตาย แต่ยังต้องดิ้นรนอย่างหนัก
.
โดยเฉพาะสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ที่ต้องแบกรับต้นทุนและการเเข่งขันที่สูง
การสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น การลดภาษีนำเข้ากระดาษ หรือลดค่าจัดส่งหนังสือ
อาจเป็นหนทางช่วยประคับประคองธุรกิจคนทำหนังสือ ได้อยู่บ้าง
.
Bookscape สำนักพิมพ์bookscape BrandInside
หมายเหตุ: บันทึกการสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2564
\r
\r
เกี่ยวกับพวกเรา Brand Inside 🙂\r
\r
Brand Inside เกิดมาในยุคที่ภาคธุรกิจในประเทศไทยเริ่มมาถึงทางตัน เมื่อเศรษฐกิจที่อิงกับการส่งออกเริ่มไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ เศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจนเป็นภาวะ new normal และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิถีชีวิต เข้ามา disrupt โมเดลธุรกิจแบบที่ทำเหมือนเดิมมาหลายสิบปี จนการทำซ้ำแบบเดิมเริ่มไม่เวิร์คอีกต่อไป\r
\r
ไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ภาคธุรกิจไทยจำเป็นต้องปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ระดับของวิธีคิด ไปจนถึงการนำไอเดีย ความสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิธีการทำธุรกิจตั้งแต่ระดับพื้นฐาน\r
\r
Brand Inside มุ่งเป้าเป็นเว็บข่าวธุรกิจ ที่มีเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือการนำเสนอพลังของ New Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ สู่กลุ่มผู้อ่านชาวไทยที่กำลังต้องการข้อมูลเหล่านี้ ภายใต้สโลแกน “ธุรกิจ คิดใหม่” ที่ต้องการสะท้อนจุดมุ่งหมายของเว็บไซต์\r
\r
โฟกัสของ Brand Inside จะมีเพียงแค่ 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ การปรับตัวของธุรกิจเดิม และแนวคิดของธุรกิจใหม่ แต่จะครอบคลุมทุกวงการ ทุกอุตสาหกรรม รวมถึงนำเสนอแง่มุมของธุรกิจในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ การตลาด การเงิน การลงทุน ฯลฯ\r
\r
\r
❎ติดตามพวกเราเเละทีมงานของเราได้ที่นี่เลย❎\r
\r
✅ ติดตาม Brandinside : https://www.youtube.com/c/brandinside?sub_confirmation=1\r
\r
✅ ติดตามคลิปสาระดีๆจาก blognone ได้เช่นกัน https://www.youtube.com/user/blognone\r
\r
✅ ติดตามคลิปสนุกเเละมีสาระดีๆจาก Wongnai ได้เช่นกัน\r
https://www.youtube.com/user/WongnaiTV\r
\r
\r
\r
ติดต่อพวกเราทีม brandinside 😀\r
\r
ติดต่อกองบรรณาธิการ contact@brandinside.asia\r
\r
ติดต่อโฆษณา sales@blognone.com

เปิดใจ สำนักพิมพ์ bookscape ทางรอดสำนักพิมพ์ขนาดเล็ก ในวันที่หนังสือยังมีที่ยืน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แผน ธุรกิจ ส สว

Leave a Comment