[NEW] | เวลา ประเทศ อินเดีย – POLLICELEE

เวลา ประเทศ อินเดีย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เกี่ยวกับประเทศอินเดีย

ข้อมูลทั่วไป

อินเดียเป็นประเทศที่เก่าแก่ยาวนาน ดังนั้น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าและใหม่

อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู พุทธ และมุสลิม หลังจากได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1947 อินเดียได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้โครงสร้างสาธารณรัฐ ปัจจุบันอินเดียมี 28 รัฐ และดินแดนกึ่งรัฐ 7 แห่ง ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษใช้กันแพร่หลายทั่วไปในอินเดีย

ปัจจุบันอินเดียมีประชากรกว่าพันล้านคน โดยอาศัยในกรุงนิวเดลีประมาณกว่า 10 ล้านคน

วิถีชีวิตคนอินเดีย

ประชากรอินเดียนับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 82.41 อิสลามร้อยละ 11.67
ที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ทั้งนี้เป็นการนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 0.77

วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลความเชื่อความศรัทธาจากศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ และประชากรที่มิได้นับถือศาสนาฮินดู ก็มีวิถีชีวิตภายใต้ศรัทธาของตนอย่างเคร่งครัด คนอินเดียค่อนข้างคบหาคนต่างชาติด้วยความระมัดระวังและมีความเป็นชาตินิยมสูง ปัจจุบันอินเดียมีประชากรมาก คนอินเดียจึงเป็นคนที่มีความพยายามสูง มีความอดทน ฉลาดในการต่อรองช่ำชองในธุรกิจการค้าขาย

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ภูมิภูมิอากาศ
อินเดียมี 3 ฤดูกาลได้แก่
1.ฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส
2.ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส
3.ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-17 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ – 3 องศาเซลเซียส เฉพาะบางเมืองเท่านั้น

เวลา
เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง แต่การทำกิจกรรมและบริหารเวลาจะต่างกันมากโดยทั่วไปชาวอินเดียส่วนใหญ่จะเริ่มงานและทานอาหารเช้าเวลา 10.00 น และพัก
เที่ยงตอน14.00 น.หรือ 15.00 น. และทานอาหารเย็น ตอน 20.00 น.

ภูมิ ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 7 ของโลก มีพื้นที่ทั่วไปประมาณ 3.3ล้านตารางกิโลเมตร แม้จะตั้งอยู่ในเอเชียอินเดียก็มีความแตก ต่างจากประเทศอื่นๆ ในเอเซีย และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านทิศเหนือของประเทศจรดเทืองเขาหิมาลัยซึ่งลาดเทลงไปสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา ในอินเดียตอนกลางเทือกเขาวินธัย (Vindhya) แบ่งแยกคาบสมุทรเดคข่าน (Deccan Peninsular) ออกจากที่ราบตอนเหนือของประเทศ ด้านชายฝั่งทะเลทิศตะวันตะวันออกติดฝั่งเบงกอล (Bengal Bay) และทิศตะวันตกเป็นฝั่งทะเลติดกับทะเลอาหรับ (Aradian Sea) ด้านทิศใต้สุดจรดมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ราบเดคข่าน (Deccan Plateau) เป็นถิ่นเก่าแก่ที่สุดของอินเดีย ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันกับแผ่นดินทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย ภายหลังเกิดความเปลี่ยนแปลงของแปลือกโลกจึงแยกออกจากกันดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อินเดียมีพรมแดนทางบกติดต่อกับปากีสถาน อัพฟานิสสถาน จีน เนปาล ภูฐาน พม่า และบังคลาเทศ ส่วนอื่นๆ ของประเทศติดกับมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาหรับระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียสระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียสระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-17 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ – 3 องศาเซลเซียส เฉพาะบางเมืองเท่านั้นเวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง แต่การทำกิจกรรมและบริหารเวลาจะต่างกันมากโดยทั่วไปชาวอินเดียส่วนใหญ่จะเริ่มงานและทานอาหารเช้าเวลา 10.00 น และพัก เที่ยงตอน14.00 น.หรือ 15.00 น. และทานอาหารเย็น ตอน 20.00 น.

การศึกษาต่อในประเทศอินเดีย

มหาวิทยาลัยบังกาลอร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย โดยแบ่งเป็น 10 คณะ 120 สาขาวิชา ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยตึกของแต่ละคณะ ห้องสมุดประจำภาควิชาหอสมุดกลางที่หอพักนักศึกษาไปรษณีย์ธนาคารและร้านอาหารมหาวิทยาลัยบังกาลอร์แบ่งระบบควบคุมการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ จะควบคุมดูแลคณะบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ บัญชี จิตรกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยวิศเวศวารายาเทคโนโลยี(Visvesvaraya Technology University) เป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ที่แยกตัวออกมาควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยอินเดีย(India University)เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ที่แยกตัวออกมา
ควบคุมคณะนิติศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยราจีฟ คานธี(Rajiv Gandhi University) เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ที่
แยกตัวออกมาควบคุมคณะแพทย์ คณะพยาบาล และคณะเภสัชศาสตร์

ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลอินเดียได้ร่วมมือกับภาคเอกชนมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยบังกาลอร์ให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีควบคู่กันไป ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาจากทั่วโลกมาศึกษาต่อที่นี่ทั้งประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย เพราะระบบการศึกษาของอินเดีย อยู่ในอันดับ 4 ของโลกในทุกสาขาวิชา ซึ่งได้รับ การจัดอันดับจาก Association of InternationalUniversity เป็นองค์กรหนึ่งของ Unesco ซึ่งมีสมาชิกกว่า 265 ประเทศ

ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ได้รับระบบการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ กล่าวคือมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ใช้ระบบการศึกษาแบบมีวิทยาเขตร่วม (Affiliating) หมายถึง การให้เอกชนมาลงทุนในด้านการสร้างสถานศึกษาหรือวิทยาลัยต่าง ๆ (College) และจัดเก็บค่าเทอม แต่ในระบบการสอน รายวิชาที่เรียน และการสอบ ทางมหาวิทยาลัยบังกาลอร์จะเป็นผู้ควบคุมและดูแลทั้งหมด ในการสอบแต่ละครั้งทางมหาวิทยาลัยบังกาลอร์จะเป็นผู้ประกาศโดยวิทยาลัยทั้งหมดจะต้องทำการสอบพร้อมกันหมด และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์

สำหรับนักศึกษาต่างชาตินิยมที่จะเข้าเรียนตาม College ต่าง ๆ เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์กลาง ( Central College Campus) จะเปิดให้เฉพาะชาวอินเดียที่ได้รับทุนจากรัฐบาลเท่านั้นเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติหรือนักเรียนอินเดียที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล ต่าง ๆ ก็พอใจในการเข้าเรียนตามCollegeที่เปิดโดยเอกชนเพราะมาตรฐานการเรียนการสอนนั้นเท่าเทียมกันและได้รับปริญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์เหมือนกัน โดยไม่มีการระบุว่าเรียนใน College ใด

ในหนึ่งปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ แบ่งออกเป็น 2 เทอม
เทอมที่ 1 เดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน
เทอมที่ 2 เดือนธันวาคม พฤษภาคม
การสอบในหนึ่งเทอมการศึกษาจะมีการสอบ 2 ครั้ง คือ การสอบเก็บคะแนนหรือเรียกว่า การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
เก็บคะแนนเข้าเรียน 10 %
การสอบกลางภาคที่ข้อสอบออกโดย College 20%
การสอบปลายภาคข้อสอบที่ออกโดย Bangalore University 70%

เวลาในการรับสมัคร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี

ปริญาญาตรี เปิดรับ สมัครเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ของทุกปี

ปริญาญาโท เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม – สิงหาคม ของทุกปี

ปริญาญาเอก เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี

เอกสารในการสมัครเรียน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2. สูจิบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง 2 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
5. ใบรับรองจบการศึกษาโรงเรียนเดิมฉบับภาษาอังกฤษ 1 ใบ

ระดับปริญญาตรี
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2.ranscript มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด
3. ใบรับรองการตรวจเลือดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาล ฉบับภาษาอังกฤษ
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
(ไม่ต้องใช้หลักฐานทางด้านการเงิน และไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL, IELTS)

ระดับปริญญาโท
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิปริญญาตรีจำนวน 2 ชุด
3. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ชุด
4. ใบรับรองการตรวจเลือดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาล ฉบับภาษาอังกฤษ
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
(ไม่ต้องใช้หลักฐานทางด้านการเงิน และไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL, IELTS)

ระดับปริญญาเอก
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิปริญญาโทจำนวน 2 ชุด
3. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิปริญญาตรีจำนวน 2 ชุด
4. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ชุด
5. บท Proposal (โครงเรื่องวิจัยในระดับปริญญาเอกบทย่อ) ประมาณ 3 บท
6. ใบรับรองการตรวจเลือดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาล ฉบับภาษาอังกฤษ
7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
(ไม่ต้องใช้หลักฐานทางด้านการเงิน และไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL, IELTS)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่อินเดียหากเป็นสาขาทางด้าน Arts, Commerce, Sciences,
Management, Humanities และ Computer จะใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วนสาขาเกี่ยวกับ Agricuture,
Dentistry, Engineering, Pharmacy, Technology และ Verterinary Medicine (สัตวแพทย์)
จะใช้เวลาเรียน 4 ปี สาขาวิชา Law, Architecture และ Medicine จะใช้เวลาเรียน 5 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาโท
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่งในเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นเรื่องของ
Coursework โดยไม่มี Thesis หรือ Research ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา
วิศวกรรมและเทคโนโลยี จะรับโดยที่ผู้สมัครต้องผ่าน Graduate Aptitude Test หรือทดสอบความ
ถนัดในด้านวิศวกรรม

ระดับที่สูงกว่าปริญญาโทที่เรียกว่า Pre-Doctoral Programe หรือ Master of Philosophy (M.Phil) ซึ่งจะรับผู้ที่จบระดับปริญญาโทมาแล้ว ซึ่งระดับนี้สามารถจบโดยการทำวิจัยเป็นหลัก หรืออาจรวมกับ Coursework และการจะได้รับปริญญาเอกขั้น Ph.D. ก็ต้องทำวิจัยอีก 2 ปีหลังจากจบระดับ M.Phil

หลักสูตรการศึกษา ปริญญาเอก
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่อินเดียนั้นมี 2 ระบบ คือ
1. ระบบการเรียนที่ต้องทำ Thesis ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาในขั้น Doctor เท่านั้นแต่ไม่
สามารถใช้คำนำหน้านามว่า ดร. จะใช้เวลาเรียน 3 ปี
2. ระบบการเรียนที่ต้องทำResearchผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาในขั้นPh.D.สามารถใช้คำนำ
หน้านามว่า ดร. จะใช้เวลาเรียน 2-7 ปี แล้วแต่ระยะเวลาของนักศึกษาในการทำวิจัย

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของอินเดียไม่ได้เน้นเรื่องผลสกอร์ TOEFL หรือ IELTS ในการประเมินความ
สามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการสอนในสถาบันการศึกษาของ
อินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียควรที่จะมีความรู้ภาษา
อังกฤษบ้างพอสมควร

อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับระบบการศึกษาให้อยู่อันดับ 4 ของโลก (จากการจัดอันดับของ Unessco)
ระดับปริญญาตรีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

วิชาที่เปิดสอน

B.Sc. (Microbiology)
B.Sc. (Bio-Technology)
B.Sc. (Genetics)
B.C.A
B.Com
B.A (Journalism, Psychology & Communicative English)
General Nursing

อัตราค่าเล่าเรียน
BPT (Physiotherapy) ค่าเรียนพร้อมหอพัก 350,100 บาท
B.Sc. (Fashion Designing) 378,365 บาท
B.B.M 398,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาตรีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
วิชาที่เปิดสอนB.E.เอกสาขาวิชา

Bio-Technology
Chemical
Civil Computer Science
Electrical and electronics
Electronics and Communication
Industrial and Management
Information Science and Technology
Instrumentation Technology
Manufacturing Science
Mechanical
Medical Electronics
Telecommunication

อัตราค่าเล่าเรียน
B.Phama 542,765 บาท
B.H.M 502,865 บาท
B.E.(engineering) 689,615 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาตรีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
อัตราค่าเล่าเรียน
LL.B 424,015 บาท
B. Fine Arts 454,000 บาท
B.Architecture 655,615 บาท
B.Medical 1,252,000 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาโท
วิชาที่เปิดสอน

M.Sc.Psychology
M.Sc.Mathematics
M.S.W.
M.A.(Art)
M.S.Communication

อัตราค่าเล่าเรียน 270,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

วิชาที่เปิดสอน
M.Sc.Bio-chemistry
M.Sc.Micro-biology
M.Com
อัตราค่าเล่าเรียน 330,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

วิชาที่เปิดสอน

M.Sc.Bio-Technology 470,100 บาท
M.Sc.Electronic media 50,100 บาท
M.B.A. 490,100 บาท
M.Tech 460,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

M.Tech เอกสาขาวิชา
Computer Science
Construction Technology
Digital Communication
Electronics
Environmental Engineering
Machine Design
Power Electronics
ค่าเล่าเรียน

M.T.A 336,865 บาท
M.Ed. 294,500 บาท
LL.M 302,500 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับระดับปริญญาโทระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
ค่าเล่าเรียน

M.C.A 480,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญเอกระยะเวลาการศึกษา 2-7 ปี ในทุกสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน ปีละ 110,000 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

วิชาที่เปิดสอน B.Sc. (Microbiology) B.Sc. (Bio-Technology) B.Sc. (Genetics) B.C.A B.Com B.A (Journalism, Psychology & Communicative English) General NursingBPT (Physiotherapy) ค่าเรียนพร้อมหอพัก 350,100 บาท B.Sc. (Fashion Designing) 378,365 บาท B.B.M 398,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ววิชาที่เปิดสอนB.E.เอกสาขาวิชา Bio-Technology Chemical Civil Computer Science Electrical and electronics Electronics and Communication Industrial and Management Information Science and Technology Instrumentation Technology Manufacturing Science Mechanical Medical Electronics TelecommunicationB.Phama 542,765 บาท B.H.M 502,865 บาท B.E.(engineering) 689,615 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วLL.B 424,015 บาท B. Fine Arts 454,000 บาท B.Architecture 655,615 บาท B.Medical 1,252,000 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วM.Sc.Psychology M.Sc.Mathematics M.S.W. M.A.(Art) M.S.Communication อัตราค่าเล่าเรียน 270,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วM.Sc.Bio-chemistry M.Sc.Micro-biology M.Com อัตราค่าเล่าเรียน 330,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว วิชาที่เปิดสอน M.Sc.Bio-Technology 470,100 บาท M.Sc.Electronic media 50,100 บาท M.B.A. 490,100 บาท M.Tech 460,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วComputer Science Construction Technology Digital Communication Electronics Environmental Engineering Machine Design Power Electronics ค่าเล่าเรียน M.T.A 336,865 บาท M.Ed. 294,500 บาท LL.M 302,500 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วค่าเล่าเรียน M.C.A 480,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญเอกระยะเวลาการศึกษา 2-7 ปี ในทุกสาขาวิชา ค่าเล่าเรียน ปีละ 110,000 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ค่าใช้จ่าย

เงินตราต่างประเทศ เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฟฟ้า
สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ แต่จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า
ห้ามการนำเข้าและส่งออกเงินรูปีอินเดีย
เครื่องประดับประเภททองรูปพรรณ จะนำเข้าได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม และต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีทัศน์ จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่

การแลกเปลี่ยน
ชาวต่างประเทศอาจเปิดบัญชีกับธนาคารต่างประเทศได้ และผู้เปิดบัญชีควรถือเงินสด หรือ Traveller’s Cheque
การเบิกถอนเงินตราต่างประเทศในรูปเงินสดจากบัญชีธนาคารจะจำกัดไว้ไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อเดือนต่อคน หากเกินครั้งละ 500 เหรียญสหรัฐต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตให้นำเงินจำนวนนั้นเข้าประเทศ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินรูปีอินเดียโดยวิธีการอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สกุลเงิน
รูปีอินเดีย (INR)หน่วยย่อยของรูปีเรียก เปซ่า (Paise)อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 43.5 รูปี และ 1 รูปี เท่ากับ 0.9 บาท (2548) บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั่วไปคือบัตร Visa American Express และ Mastercard

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อควรระวัง
ควรบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดเท่านั้น ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โรคที่ควรระวัง คือ โรคท้องเสีย มาลาเรีย โรค Hepatitis A, B, C, D, (ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางอาหาร และน้ำดื่ม การถ่ายโลหิต การมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ) โรคไข้เลือดออก โรค HIV/DIDS (เอดส์) กามโรคชนิดต่าง ๆ

ยาที่ควรนำติดตัว ได้แก่ ยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย ยาป้องกันไข้มาลาเรีย ยาแก้แพ้ ทาผิวหนัง ยาแก้พิษแมลงกัดต่อย ยารักษาโรคเฉพาะบุคคล ฯลฯ ซึ่งการนำยาติดตัวควรมีใบสั่งยาของแพทย์กำกับไว้ด้วย สำหรับยาสามัญประจำบ้านมีจำหน่ายทั่วไป

การเข้าเมืองการตรวจลงตรา
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประเภทธรรมดาต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย หรือสถานกงสุลใหญ่อินเดียประจำประเทศไทยสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หากพำนักอยู่ในประเทศอินเดียไม่เกิน 90 วัน

ไปรษณีย์ สำนักงานไปรษณีย์อินเดียเปิดทำการตั้งแต่ 9.30-17.30 น แต่ในเมืองเล็กเปิดเวลา 15.30 น. เนื่องจากมีคนใช้บริการที่ไปรษณีย์จำนวนมากและช้ามากจึงควรเผื่อเวลาและทำใจไว้ด้วยว่าจะต้องเสียเวลาที่ไปรษณีย์มาก การรีบไปไปรษณีย์แต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงผุ้คนแออัดก็ไม่ได้ผลเพราะเจ้าหน้าที่มักมาทำงานสาย บริการไปรษณีย์ของอินเดียเชื่อถือได้จดหมายไปต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ นอกจากไปรษณีย์ปกติแล้วยังมีบริการไปรษณีย์ด่วนเรียกว่า Speed Post สำหรับบริการในประเทศ (รวมทั้งประเทศใกล้เคียง) ส่งถึงผู้รับภายใน 24 ชั่วโมง หรือจะใช้บริการส่งด่วนของเอกชนที่มีอยู่หลายบริษัทก็ได้ การส่งพัสดุหรือสิ่งของบรรจุหีบห่อจะต้องนำของไปให้ศุลกากรตรวจก่อนส่งทางไปรษณีย์

โทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศสะดวกได้มาตราฐานสากล โทรศัพท์มือถือที่นำไปจากประเทศไทยใช้ได้ดียกเว้นบางพื้นที่ที่ห่างไกล บางแห่งไม่มีสัญญาณการโทรศัพท์ทางไกลไปต่างประเทศควรจะให้โอเปอเรเตอร์ ในโรงแรมที่พักต่อสายให้ก็ได้ หรือใช้บริการที่ PTO (Post and Telegraph Office) ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ได้ในเมืองใหญ่สำนักงาน PTO เปิดตลอดเวลา 24 ชั่วโมงนอกจากนั้นยังมีบริการของเอกชนเปิดให้บริการโดยเก็บเงินตามมิเตอร์ที่บันทึกเวลาการใช้

อินเทอร์เน็ต อินเดียมีความก้าวหน้าเรื่องคอมพิวเตอร์มาก การใช้อินเทอร์เน็ตในอินเดียจึงสะดวก ในเมืองใหญ่ๆ จะพบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เปิดให้ บริการ อยู่ทั่วไป ในโรงแรมบางแห่งก็มีบริการอินเตอร์เน็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
56-N. Nyaya Marg, Chanakyapuri,
New Delhi – 110021
โทรศัพท์ +91 11 2611-5678, 2611-8103
โทรสาร +91 11 2687-2029
Website : www.thaiemb.org.in E-mail : thaiemb@ndc.vsnl.net.in

การขอวีซ่าอินเดีย (Canada Visa)

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดีย ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ข้อมูลการขอ วีซ่า แต่ละประเภท ละค่าใช้จ่าย http://www.indianembassy.gov.in/bangkok/visa.htm

http://www.ivac-th.com/thai/index.aspx

The India Visa Application Centre

1 Glas Haus Building
15th Floor, Room No 1503
Sukhumvit 25,
Sukhumvit Road, Wattana
Bangkok 10110.

Call Centre: +66 (0) 02-6652968/69
Email: info@ivac-th.com

รายละเอียดอื่นๆhttp://www.ivac-th.com

1. หนังสือเดินทางไทย ซึ่งต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (พร้อมถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปมาอีก 1 แผ่น)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว…ใช้รูปเดียวครับ
4. เงินค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 1,700 บาท
สำหรับแบบฟอร์ม Visa Application

http://www.ivac-th.com/thai/index.aspx

[NEW] | เวลา ประเทศ อินเดีย – POLLICELEE

เกี่ยวกับประเทศอินเดีย

ข้อมูลทั่วไป

อินเดียเป็นประเทศที่เก่าแก่ยาวนาน ดังนั้น สภาพสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในปัจจุบัน จึงเป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าและใหม่

อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาฮินดู พุทธ และมุสลิม หลังจากได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1947 อินเดียได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยภายใต้โครงสร้างสาธารณรัฐ ปัจจุบันอินเดียมี 28 รัฐ และดินแดนกึ่งรัฐ 7 แห่ง ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษใช้กันแพร่หลายทั่วไปในอินเดีย

ปัจจุบันอินเดียมีประชากรกว่าพันล้านคน โดยอาศัยในกรุงนิวเดลีประมาณกว่า 10 ล้านคน

วิถีชีวิตคนอินเดีย

ประชากรอินเดียนับถือศาสนาฮินดู ร้อยละ 82.41 อิสลามร้อยละ 11.67
ที่เหลือนับถือศาสนาอื่น ทั้งนี้เป็นการนับถือศาสนาพุทธร้อยละ 0.77

วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลความเชื่อความศรัทธาจากศาสนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่ และประชากรที่มิได้นับถือศาสนาฮินดู ก็มีวิถีชีวิตภายใต้ศรัทธาของตนอย่างเคร่งครัด คนอินเดียค่อนข้างคบหาคนต่างชาติด้วยความระมัดระวังและมีความเป็นชาตินิยมสูง ปัจจุบันอินเดียมีประชากรมาก คนอินเดียจึงเป็นคนที่มีความพยายามสูง มีความอดทน ฉลาดในการต่อรองช่ำชองในธุรกิจการค้าขาย

สภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศ

ภูมิภูมิอากาศ
อินเดียมี 3 ฤดูกาลได้แก่
1.ฤดูร้อน ระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียส
2.ฤดูฝน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียส
3.ฤดูหนาว ระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-17 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ – 3 องศาเซลเซียส เฉพาะบางเมืองเท่านั้น

เวลา
เวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง แต่การทำกิจกรรมและบริหารเวลาจะต่างกันมากโดยทั่วไปชาวอินเดียส่วนใหญ่จะเริ่มงานและทานอาหารเช้าเวลา 10.00 น และพัก
เที่ยงตอน14.00 น.หรือ 15.00 น. และทานอาหารเย็น ตอน 20.00 น.

ภูมิ ประเทศอินเดีย เป็นประเทศที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นลำดับที่ 7 ของโลก มีพื้นที่ทั่วไปประมาณ 3.3ล้านตารางกิโลเมตร แม้จะตั้งอยู่ในเอเชียอินเดียก็มีความแตก ต่างจากประเทศอื่นๆ ในเอเซีย และมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ด้านทิศเหนือของประเทศจรดเทืองเขาหิมาลัยซึ่งลาดเทลงไปสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำคงคา ในอินเดียตอนกลางเทือกเขาวินธัย (Vindhya) แบ่งแยกคาบสมุทรเดคข่าน (Deccan Peninsular) ออกจากที่ราบตอนเหนือของประเทศ ด้านชายฝั่งทะเลทิศตะวันตะวันออกติดฝั่งเบงกอล (Bengal Bay) และทิศตะวันตกเป็นฝั่งทะเลติดกับทะเลอาหรับ (Aradian Sea) ด้านทิศใต้สุดจรดมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่ไพศาล ที่ราบเดคข่าน (Deccan Plateau) เป็นถิ่นเก่าแก่ที่สุดของอินเดีย ซึ่งนักธรณีวิทยาสันนิษฐานว่าเคยเป็นแผ่นดินเดียวกันกับแผ่นดินทวีปอเมริกาใต้ แอฟริกา ออสเตรเลีย ภายหลังเกิดความเปลี่ยนแปลงของแปลือกโลกจึงแยกออกจากกันดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน อินเดียมีพรมแดนทางบกติดต่อกับปากีสถาน อัพฟานิสสถาน จีน เนปาล ภูฐาน พม่า และบังคลาเทศ ส่วนอื่นๆ ของประเทศติดกับมหาสมุทรอินเดียและทะเลอาหรับระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายนอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 องศาเซลเซียสระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายนอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 28 องศาเซลเซียสระหว่างเดือนตุลาคม-มีนาคมอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 10-17 องศาเซลเซียส โดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ – 3 องศาเซลเซียส เฉพาะบางเมืองเท่านั้นเวลาในประเทศอินเดียช้ากว่าในประเทศไทย 1.30 ชั่วโมง แต่การทำกิจกรรมและบริหารเวลาจะต่างกันมากโดยทั่วไปชาวอินเดียส่วนใหญ่จะเริ่มงานและทานอาหารเช้าเวลา 10.00 น และพัก เที่ยงตอน14.00 น.หรือ 15.00 น. และทานอาหารเย็น ตอน 20.00 น.

การศึกษาต่อในประเทศอินเดีย

มหาวิทยาลัยบังกาลอร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาวิชาต่าง ๆ มากมาย โดยแบ่งเป็น 10 คณะ 120 สาขาวิชา ภายในมหาวิทยาลัยประกอบด้วยตึกของแต่ละคณะ ห้องสมุดประจำภาควิชาหอสมุดกลางที่หอพักนักศึกษาไปรษณีย์ธนาคารและร้านอาหารมหาวิทยาลัยบังกาลอร์แบ่งระบบควบคุมการศึกษาออกเป็น 4 ส่วน คือ

1. มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ จะควบคุมดูแลคณะบริหารธุรกิจ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์
วิทยาศาสตร์ บัญชี จิตรกรรม การโรงแรมและการท่องเที่ยว สังคมศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ รัฐศาสตร์
2. มหาวิทยาลัยวิศเวศวารายาเทคโนโลยี(Visvesvaraya Technology University) เป็นส่วนหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ที่แยกตัวออกมาควบคุมคณะวิศวกรรมศาสตร์
3. มหาวิทยาลัยอินเดีย(India University)เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ที่แยกตัวออกมา
ควบคุมคณะนิติศาสตร์
4. มหาวิทยาลัยราจีฟ คานธี(Rajiv Gandhi University) เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ที่
แยกตัวออกมาควบคุมคณะแพทย์ คณะพยาบาล และคณะเภสัชศาสตร์

ปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลอินเดียได้ร่วมมือกับภาคเอกชนมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยบังกาลอร์ให้เป็นศูนย์กลางทั้งทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีควบคู่กันไป ดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่ามีนักศึกษาจากทั่วโลกมาศึกษาต่อที่นี่ทั้งประเทศในแถบยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชีย เพราะระบบการศึกษาของอินเดีย อยู่ในอันดับ 4 ของโลกในทุกสาขาวิชา ซึ่งได้รับ การจัดอันดับจาก Association of InternationalUniversity เป็นองค์กรหนึ่งของ Unesco ซึ่งมีสมาชิกกว่า 265 ประเทศ

ระบบการศึกษา
มหาวิทยาลัยบังกาลอร์ได้รับระบบการศึกษามาจากประเทศอังกฤษ กล่าวคือมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ใช้ระบบการศึกษาแบบมีวิทยาเขตร่วม (Affiliating) หมายถึง การให้เอกชนมาลงทุนในด้านการสร้างสถานศึกษาหรือวิทยาลัยต่าง ๆ (College) และจัดเก็บค่าเทอม แต่ในระบบการสอน รายวิชาที่เรียน และการสอบ ทางมหาวิทยาลัยบังกาลอร์จะเป็นผู้ควบคุมและดูแลทั้งหมด ในการสอบแต่ละครั้งทางมหาวิทยาลัยบังกาลอร์จะเป็นผู้ประกาศโดยวิทยาลัยทั้งหมดจะต้องทำการสอบพร้อมกันหมด และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับวุฒิปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์

สำหรับนักศึกษาต่างชาตินิยมที่จะเข้าเรียนตาม College ต่าง ๆ เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์กลาง ( Central College Campus) จะเปิดให้เฉพาะชาวอินเดียที่ได้รับทุนจากรัฐบาลเท่านั้นเข้าศึกษา นักศึกษาต่างชาติหรือนักเรียนอินเดียที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาล ต่าง ๆ ก็พอใจในการเข้าเรียนตามCollegeที่เปิดโดยเอกชนเพราะมาตรฐานการเรียนการสอนนั้นเท่าเทียมกันและได้รับปริญาบัตรจากมหาวิทยาลัยบังกาลอร์เหมือนกัน โดยไม่มีการระบุว่าเรียนใน College ใด

ในหนึ่งปีการศึกษาของมหาวิทยาลัยบังกาลอร์ แบ่งออกเป็น 2 เทอม
เทอมที่ 1 เดือนกรกฎาคม พฤศจิกายน
เทอมที่ 2 เดือนธันวาคม พฤษภาคม
การสอบในหนึ่งเทอมการศึกษาจะมีการสอบ 2 ครั้ง คือ การสอบเก็บคะแนนหรือเรียกว่า การสอบกลางภาคและการสอบปลายภาค
เก็บคะแนนเข้าเรียน 10 %
การสอบกลางภาคที่ข้อสอบออกโดย College 20%
การสอบปลายภาคข้อสอบที่ออกโดย Bangalore University 70%

เวลาในการรับสมัคร
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา เปิดรับสมัครเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี

ปริญาญาตรี เปิดรับ สมัครเดือนกุมภาพันธ์ – กรกฎาคม ของทุกปี

ปริญาญาโท เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม – สิงหาคม ของทุกปี

ปริญาญาเอก เปิดรับสมัครเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี

เอกสารในการสมัครเรียน

ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2. สูจิบัตร (ใบเกิด) พร้อมสำเนา 1 ชุด
3. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษตัวจริง 2 ชุด
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
5. ใบรับรองจบการศึกษาโรงเรียนเดิมฉบับภาษาอังกฤษ 1 ใบ

ระดับปริญญาตรี
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2.ranscript มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชุด
3. ใบรับรองการตรวจเลือดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาล ฉบับภาษาอังกฤษ
4. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
(ไม่ต้องใช้หลักฐานทางด้านการเงิน และไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL, IELTS)

ระดับปริญญาโท
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิปริญญาตรีจำนวน 2 ชุด
3. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ชุด
4. ใบรับรองการตรวจเลือดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาล ฉบับภาษาอังกฤษ
5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
(ไม่ต้องใช้หลักฐานทางด้านการเงิน และไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL, IELTS)

ระดับปริญญาเอก
1. พาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานก่อนหมดอายุ 1 ปี
2. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิปริญญาโทจำนวน 2 ชุด
3. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิปริญญาตรีจำนวน 2 ชุด
4. Transcript ฉบับภาษาอังกฤษวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 2 ชุด
5. บท Proposal (โครงเรื่องวิจัยในระดับปริญญาเอกบทย่อ) ประมาณ 3 บท
6. ใบรับรองการตรวจเลือดเชื้อ HIV จากโรงพยาบาล ฉบับภาษาอังกฤษ
7. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ และรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
(ไม่ต้องใช้หลักฐานทางด้านการเงิน และไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL, IELTS)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่อินเดียหากเป็นสาขาทางด้าน Arts, Commerce, Sciences,
Management, Humanities และ Computer จะใช้เวลาเรียน 3 ปี ส่วนสาขาเกี่ยวกับ Agricuture,
Dentistry, Engineering, Pharmacy, Technology และ Verterinary Medicine (สัตวแพทย์)
จะใช้เวลาเรียน 4 ปี สาขาวิชา Law, Architecture และ Medicine จะใช้เวลาเรียน 5 ปี

หลักสูตรระดับปริญญาโท
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะใช้เวลาเรียน 2 ปี ซึ่งในเนื้อหาของหลักสูตรจะเป็นเรื่องของ
Coursework โดยไม่มี Thesis หรือ Research ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขา
วิศวกรรมและเทคโนโลยี จะรับโดยที่ผู้สมัครต้องผ่าน Graduate Aptitude Test หรือทดสอบความ
ถนัดในด้านวิศวกรรม

ระดับที่สูงกว่าปริญญาโทที่เรียกว่า Pre-Doctoral Programe หรือ Master of Philosophy (M.Phil) ซึ่งจะรับผู้ที่จบระดับปริญญาโทมาแล้ว ซึ่งระดับนี้สามารถจบโดยการทำวิจัยเป็นหลัก หรืออาจรวมกับ Coursework และการจะได้รับปริญญาเอกขั้น Ph.D. ก็ต้องทำวิจัยอีก 2 ปีหลังจากจบระดับ M.Phil

หลักสูตรการศึกษา ปริญญาเอก
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่อินเดียนั้นมี 2 ระบบ คือ
1. ระบบการเรียนที่ต้องทำ Thesis ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาในขั้น Doctor เท่านั้นแต่ไม่
สามารถใช้คำนำหน้านามว่า ดร. จะใช้เวลาเรียน 3 ปี
2. ระบบการเรียนที่ต้องทำResearchผู้ที่สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาในขั้นPh.D.สามารถใช้คำนำ
หน้านามว่า ดร. จะใช้เวลาเรียน 2-7 ปี แล้วแต่ระยะเวลาของนักศึกษาในการทำวิจัย

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของอินเดียไม่ได้เน้นเรื่องผลสกอร์ TOEFL หรือ IELTS ในการประเมินความ
สามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการสอนในสถาบันการศึกษาของ
อินเดียใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่ประเทศอินเดียควรที่จะมีความรู้ภาษา
อังกฤษบ้างพอสมควร

อินเดียเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับระบบการศึกษาให้อยู่อันดับ 4 ของโลก (จากการจัดอันดับของ Unessco)
ระดับปริญญาตรีระยะเวลาการศึกษา 3 ปี

วิชาที่เปิดสอน

B.Sc. (Microbiology)
B.Sc. (Bio-Technology)
B.Sc. (Genetics)
B.C.A
B.Com
B.A (Journalism, Psychology & Communicative English)
General Nursing

อัตราค่าเล่าเรียน
BPT (Physiotherapy) ค่าเรียนพร้อมหอพัก 350,100 บาท
B.Sc. (Fashion Designing) 378,365 บาท
B.B.M 398,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาตรีระยะเวลาการศึกษา 4 ปี
วิชาที่เปิดสอนB.E.เอกสาขาวิชา

Bio-Technology
Chemical
Civil Computer Science
Electrical and electronics
Electronics and Communication
Industrial and Management
Information Science and Technology
Instrumentation Technology
Manufacturing Science
Mechanical
Medical Electronics
Telecommunication

อัตราค่าเล่าเรียน
B.Phama 542,765 บาท
B.H.M 502,865 บาท
B.E.(engineering) 689,615 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาตรีระยะเวลาการศึกษา 5 ปี
อัตราค่าเล่าเรียน
LL.B 424,015 บาท
B. Fine Arts 454,000 บาท
B.Architecture 655,615 บาท
B.Medical 1,252,000 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาโท
วิชาที่เปิดสอน

M.Sc.Psychology
M.Sc.Mathematics
M.S.W.
M.A.(Art)
M.S.Communication

อัตราค่าเล่าเรียน 270,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

วิชาที่เปิดสอน
M.Sc.Bio-chemistry
M.Sc.Micro-biology
M.Com
อัตราค่าเล่าเรียน 330,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

วิชาที่เปิดสอน

M.Sc.Bio-Technology 470,100 บาท
M.Sc.Electronic media 50,100 บาท
M.B.A. 490,100 บาท
M.Tech 460,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

M.Tech เอกสาขาวิชา
Computer Science
Construction Technology
Digital Communication
Electronics
Environmental Engineering
Machine Design
Power Electronics
ค่าเล่าเรียน

M.T.A 336,865 บาท
M.Ed. 294,500 บาท
LL.M 302,500 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับระดับปริญญาโทระยะเวลาการศึกษา 3 ปี
ค่าเล่าเรียน

M.C.A 480,100 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ระดับปริญญาเอก
ระดับปริญญเอกระยะเวลาการศึกษา 2-7 ปี ในทุกสาขาวิชา
ค่าเล่าเรียน ปีละ 110,000 บาท

หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

วิชาที่เปิดสอน B.Sc. (Microbiology) B.Sc. (Bio-Technology) B.Sc. (Genetics) B.C.A B.Com B.A (Journalism, Psychology & Communicative English) General NursingBPT (Physiotherapy) ค่าเรียนพร้อมหอพัก 350,100 บาท B.Sc. (Fashion Designing) 378,365 บาท B.B.M 398,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ววิชาที่เปิดสอนB.E.เอกสาขาวิชา Bio-Technology Chemical Civil Computer Science Electrical and electronics Electronics and Communication Industrial and Management Information Science and Technology Instrumentation Technology Manufacturing Science Mechanical Medical Electronics TelecommunicationB.Phama 542,765 บาท B.H.M 502,865 บาท B.E.(engineering) 689,615 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วLL.B 424,015 บาท B. Fine Arts 454,000 บาท B.Architecture 655,615 บาท B.Medical 1,252,000 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วM.Sc.Psychology M.Sc.Mathematics M.S.W. M.A.(Art) M.S.Communication อัตราค่าเล่าเรียน 270,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วM.Sc.Bio-chemistry M.Sc.Micro-biology M.Com อัตราค่าเล่าเรียน 330,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว วิชาที่เปิดสอน M.Sc.Bio-Technology 470,100 บาท M.Sc.Electronic media 50,100 บาท M.B.A. 490,100 บาท M.Tech 460,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วComputer Science Construction Technology Digital Communication Electronics Environmental Engineering Machine Design Power Electronics ค่าเล่าเรียน M.T.A 336,865 บาท M.Ed. 294,500 บาท LL.M 302,500 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้วค่าเล่าเรียน M.C.A 480,100 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว ระดับปริญญาเอก ระดับปริญญเอกระยะเวลาการศึกษา 2-7 ปี ในทุกสาขาวิชา ค่าเล่าเรียน ปีละ 110,000 บาท หมายเหตุ : รวมหอพักแล้ว

ค่าใช้จ่าย

เงินตราต่างประเทศ เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฟฟ้า
สามารถนำเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศได้ครั้งละไม่เกิน 10,000 เหรียญสหรัฐ แต่จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนำเข้า
ห้ามการนำเข้าและส่งออกเงินรูปีอินเดีย
เครื่องประดับประเภททองรูปพรรณ จะนำเข้าได้ไม่เกิน 5 กิโลกรัม และต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป กล้องวีดีทัศน์ จะต้องแสดงรายการต่อเจ้าหน้าที่

การแลกเปลี่ยน
ชาวต่างประเทศอาจเปิดบัญชีกับธนาคารต่างประเทศได้ และผู้เปิดบัญชีควรถือเงินสด หรือ Traveller’s Cheque
การเบิกถอนเงินตราต่างประเทศในรูปเงินสดจากบัญชีธนาคารจะจำกัดไว้ไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐต่อเดือนต่อคน หากเกินครั้งละ 500 เหรียญสหรัฐต้องแสดงหลักฐานการอนุญาตให้นำเงินจำนวนนั้นเข้าประเทศ
การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินรูปีอินเดียโดยวิธีการอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

สกุลเงิน
รูปีอินเดีย (INR)หน่วยย่อยของรูปีเรียก เปซ่า (Paise)อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 43.5 รูปี และ 1 รูปี เท่ากับ 0.9 บาท (2548) บัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ทั่วไปคือบัตร Visa American Express และ Mastercard

ข้อมูลจำเพาะ

ข้อควรระวัง
ควรบริโภคอาหารและน้ำที่สะอาดเท่านั้น ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ โรคที่ควรระวัง คือ โรคท้องเสีย มาลาเรีย โรค Hepatitis A, B, C, D, (ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ติดต่อทางอาหาร และน้ำดื่ม การถ่ายโลหิต การมีเพศสัมพันธ์ ฯลฯ) โรคไข้เลือดออก โรค HIV/DIDS (เอดส์) กามโรคชนิดต่าง ๆ

ยาที่ควรนำติดตัว ได้แก่ ยาแก้ไข้ แก้ปวด ยาแก้ท้องเสีย ยาป้องกันไข้มาลาเรีย ยาแก้แพ้ ทาผิวหนัง ยาแก้พิษแมลงกัดต่อย ยารักษาโรคเฉพาะบุคคล ฯลฯ ซึ่งการนำยาติดตัวควรมีใบสั่งยาของแพทย์กำกับไว้ด้วย สำหรับยาสามัญประจำบ้านมีจำหน่ายทั่วไป

การเข้าเมืองการตรวจลงตรา
ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยประเภทธรรมดาต้องขอรับการตรวจลงตราจากสถานเอกอัครราชทูตอินเดีย หรือสถานกงสุลใหญ่อินเดียประจำประเทศไทยสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา หากพำนักอยู่ในประเทศอินเดียไม่เกิน 90 วัน

ไปรษณีย์ สำนักงานไปรษณีย์อินเดียเปิดทำการตั้งแต่ 9.30-17.30 น แต่ในเมืองเล็กเปิดเวลา 15.30 น. เนื่องจากมีคนใช้บริการที่ไปรษณีย์จำนวนมากและช้ามากจึงควรเผื่อเวลาและทำใจไว้ด้วยว่าจะต้องเสียเวลาที่ไปรษณีย์มาก การรีบไปไปรษณีย์แต่เช้าเพื่อหลีกเลี่ยงผุ้คนแออัดก็ไม่ได้ผลเพราะเจ้าหน้าที่มักมาทำงานสาย บริการไปรษณีย์ของอินเดียเชื่อถือได้จดหมายไปต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ นอกจากไปรษณีย์ปกติแล้วยังมีบริการไปรษณีย์ด่วนเรียกว่า Speed Post สำหรับบริการในประเทศ (รวมทั้งประเทศใกล้เคียง) ส่งถึงผู้รับภายใน 24 ชั่วโมง หรือจะใช้บริการส่งด่วนของเอกชนที่มีอยู่หลายบริษัทก็ได้ การส่งพัสดุหรือสิ่งของบรรจุหีบห่อจะต้องนำของไปให้ศุลกากรตรวจก่อนส่งทางไปรษณีย์

โทรศัพท์ การใช้โทรศัพท์ระหว่างประเทศสะดวกได้มาตราฐานสากล โทรศัพท์มือถือที่นำไปจากประเทศไทยใช้ได้ดียกเว้นบางพื้นที่ที่ห่างไกล บางแห่งไม่มีสัญญาณการโทรศัพท์ทางไกลไปต่างประเทศควรจะให้โอเปอเรเตอร์ ในโรงแรมที่พักต่อสายให้ก็ได้ หรือใช้บริการที่ PTO (Post and Telegraph Office) ที่อยู่ใกล้ที่สุดก็ได้ในเมืองใหญ่สำนักงาน PTO เปิดตลอดเวลา 24 ชั่วโมงนอกจากนั้นยังมีบริการของเอกชนเปิดให้บริการโดยเก็บเงินตามมิเตอร์ที่บันทึกเวลาการใช้

อินเทอร์เน็ต อินเดียมีความก้าวหน้าเรื่องคอมพิวเตอร์มาก การใช้อินเทอร์เน็ตในอินเดียจึงสะดวก ในเมืองใหญ่ๆ จะพบอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เปิดให้ บริการ อยู่ทั่วไป ในโรงแรมบางแห่งก็มีบริการอินเตอร์เน็ต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
56-N. Nyaya Marg, Chanakyapuri,
New Delhi – 110021
โทรศัพท์ +91 11 2611-5678, 2611-8103
โทรสาร +91 11 2687-2029
Website : www.thaiemb.org.in E-mail : thaiemb@ndc.vsnl.net.in

การขอวีซ่าอินเดีย (Canada Visa)

ศูนย์รับคำขอวีซ่าประเทศอินเดีย ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ข้อมูลการขอ วีซ่า แต่ละประเภท ละค่าใช้จ่าย http://www.indianembassy.gov.in/bangkok/visa.htm

http://www.ivac-th.com/thai/index.aspx

The India Visa Application Centre

1 Glas Haus Building
15th Floor, Room No 1503
Sukhumvit 25,
Sukhumvit Road, Wattana
Bangkok 10110.

Call Centre: +66 (0) 02-6652968/69
Email: info@ivac-th.com

รายละเอียดอื่นๆhttp://www.ivac-th.com

1. หนังสือเดินทางไทย ซึ่งต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (พร้อมถ่ายสำเนาหน้าที่มีรูปมาอีก 1 แผ่น)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น
3. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้วครึ่ง หรือ 2 นิ้ว…ใช้รูปเดียวครับ
4. เงินค่าธรรมเนียมวีซ่าอินเดีย 1,700 บาท
สำหรับแบบฟอร์ม Visa Application

http://www.ivac-th.com/thai/index.aspx


เปิดภาพอินเดียอาบน้ำ“ฟองพิษ” จีน“หิมะตกหนัก”เป็นประวัติการณ์ | TNN ข่าวค่ำ | 10 พ.ย. 64


จีนเผชิญหิมะตกหนักเป็นประวัติการณ์ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับกรุงโซล เกาหลีใต้ที่พบว่าหิมะแรกของปีนี้ตกเร็วกว่ากำหนด ส่วนที่อินเดีย เกิดฟองพิษจำนวนมหาศาลที่เกิดจากการทิ้งของเสียจากอุตสาหกรรม ลอยไปตามแม่น้ำยมุนา ซึ่งเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ทำให้ชาวฮินดูหลายคนลงไปอาบน้ำท่ามกลางฟองพิษดังกล่าว เนื่องจากเป็นประเพณีที่จะต้องลงอาบน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ ในเทศกาล “ฉัฐปูชา” หรือ เทศกาลบูชาพระอาทิตย์ตามความเชื่อในศาสนาฮินดู
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เปิดภาพอินเดียอาบน้ำ“ฟองพิษ” จีน“หิมะตกหนัก”เป็นประวัติการณ์ | TNN ข่าวค่ำ | 10 พ.ย. 64

🇮🇳 ไขข้อสงสัย..ประเทศอินเดีย 🇮🇳


🇮🇳 ไขข้อสงสัย..ประเทศอินเดีย 🇮🇳
คนอินเดีย ไม่กินวัว จริงอ่ะเปล่า
มีเมีย 4 คน ได้จริงมั้ย
แบ่งชนชั้นวรรณจริงหรอไม่
ทำไมคนอินเดียถึงส่ายหัวเยอะ
มาครับ มาไขข้อสงสัยกัน! 👳🏻‍♂️
นายทีม x เอ
India Culture Slangaholic
IG Mr.Team: https://www.instagram.com/mrteamsl
IG A : https://www.instagram.com/a49_

🇮🇳 ไขข้อสงสัย..ประเทศอินเดีย 🇮🇳

นักบวชชาวอินเดียผู้นี้ยกมือขวาค้างมา45ปี เขาทำเพื่ออะไร


นักบวชชาวอินเดียผู้นี้ยกมือขวาค้างมา45ปี เขาทำเพื่ออะไรไปดูกัน
✔ ฝากทุกท่านกดติดตามและกดรูปกระดิ่ง 🔔 นะคะ เพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่ลงคลิปใหม่ๆ และจะได้ไม่พลาดคลิปของ 10 อันดับนะคะ
รักทุกคนค่าาาาา

✔ แฟนเพจ facebook ▶ https://goo.gl/bHjcRb

✔ ฝากช่องใหม่แอดหน่อยนะ ขอบคุณค่าาาาาาา
\”ฅ.ฅน เล่าเรื่องมีเรื่องมาเล่า\” ▶ https://goo.gl/wTbI04

✔เครดิตข้อมูล :

✔Music :

✔ยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกเยอะนะคะ ติตตามรับชมกันได้นะคะ
ขอบคุณคะ

นักบวชชาวอินเดียผู้นี้ยกมือขวาค้างมา45ปี เขาทำเพื่ออะไร

ถึงเวลาที่เก๋กับไปร์ทต้องแยกจากกัน หลงทางที่อินเดีย EP.1


เก๋
FB : https://www.facebook.com/kaykai.overyes
IG : kaykai_ntch
ไปร์ท
FB :https://www.facebook.com/prite.netijen
IG : netijenn

สนใจสนับสนุนช่อง/sponsor
ส่งเมล์มาที่ : kaykaisalaider.work@gmail.com

ถึงเวลาที่เก๋กับไปร์ทต้องแยกจากกัน หลงทางที่อินเดีย EP.1

30 ข้อควรรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปอินเดีย / 30 Things to know before getting ready for India


30 ข้อควรรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปอินเดีย / 30 Things to know before getting ready for India
ข้อ 1
การแลกเงิน ถ้าเป็นไปได้ ขอแบงก์ย่อยให้เยอะที่สุด
ข้อ 2
ห้ามตีวีว หรือไปลบหลู่อะไรวัว อินเดียนับถือพระศิวะ และวัวเป็นพาหนะของพระศิวะ
ข้อ 3
อย่าแสดงอาการใจอ่อน สงสาร เมื่อมีคนมาตามตื้อขายของ หรือขอเงิน
ข้อ 4
อย่าแสดงอาการตื่นเต้นต่อสินค้าตรงหน้า อย่าแสดงออกว่าสนใจ
ข้อ 5
ระวังการยัดเยียดสินค้า การบังคับซื้อ การมัดมือชก
6. ห้ามรับแบ๊งค์ขาด หรือเก่ามากๆ
ข้อ 7
ย่านค้าขายว่าโก่งราคาเวอร์วังแล้ว ตุ๊กๆ แท็กซี่ มักโก่งราคากว่า
ข้อ 8
ผู้คนอินเดีย ที่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้า ช่างคุย ช่างพูด ขอแค่คุณยิ้มให้
ข้อ 9
ถ้าคิดจะเดินทางด้วยรถไฟ รถไฟฟ้าใต้ดิน แนะนำให้ผูกมิตรกับคนที่รอ part form เดียวกับเราไว้
ข้อ 10
หลีกเลี่ยงการไปเที่ยวอินเดียในวันหยุดสากลโลก หรือวันหยุดของคนอินเดีย
ข้อ 11
ถ้าไม่เคยไปอินเดียเลย แล้วคิดว่า หน้าหนาวจะหนาวอะไรมากมายไม่ใช่ยุโรป
ข้อ 12
หนาหนาวอินเดียหมอกหนามาก ควรเพื่อเวลาการเดินทางไว้มากๆ
ข้อ 13
ช่วงที่ควรเที่ยวอินเดียคือ เดือนมีนาคม และ พฤศจิกายน
14. โดยปกติแล้ว อินเดีย จะไม่ให้ถ่ายรูปในสถานีรถไฟ
ข้อ 15
อยากไปเคาว์ดาวน์อินเดีย ช้าก่อน อินเดียไม่มีเคาว์ดาวน์
ข้อ 16
ที่นั่น ช๊อปปิ้ง ไม่ได้ออกเสียงว่า ช๊อปปิ้ง แต่คือ ชิ๊ปปี้
ข้อ 17
ที่นั่น ผู้คนในเมืองใหญ่ๆ อย่างนิวเดลี อากรา จะ นิยมใช้ ไอโฟน
18. อินเดียกลัวตำรวจมาก
เพราะตำรวจบ้านเขาโหดมาก เอาจริง อาวุธของตำรวจบ้านเขาคือ ไม้
ข้อ 19
รถไฟอินเดียที่คนไทยกลัว อินเดียที่ไม่เจริญในสายตาคนไทย
ข้อ 20
ค่าเข้าชมสถานที่บางแห่ง หลายแห่ง จะลดค่าบริการให้
ข้อ 21
อินเดียไม่นิยมทานน้ำแข็ง
ข้อ 22
น้ำก๊อกสาธารณะ ไม่สะอาด
ข้อ 23
เสียงแตร บนท้องถนน ที่ดังตลอดไปมา
ข้อ 24
เรื่องกับระเบิด(ขี้)ในอินเดีย คนไทยชอบบอก ไม่ไปหรอกขี้เยอะ เหม็น
ข้อ 25
ไปอินเดียต้องไม่พลาด จัยหรือไช คือชาอินเดียที่หอมอร่อยมาก
ข้อ 26
นอกจากชาแล้วคุณควรลองกินโดซ่า, ชิกเก้นเคอร์รี่+แป้งนาน, โมโมชิลลี่ มาร์ชรูมชิลลี่ และ กูลแก็ปเป อร่อยมาก
ข้อ 27
เช้าๆต้องไม่พลาดการขึ้นไปนั่งบนดาดฟ้าของที่พักและสั่ง มิลล์คอฟฟี่
ข้อ 28
ถ้าไปพาราณสี อย่าลืมเดินหา พิธีบูชาแม่น้ำคงคา
ข้อ 29
อย่าเชื่อถ้าใครบอกให้เราไปซื้อตั๋วรถไฟที่อื่น
ข้อ 30
กลางคืนในนิวเดลีเป็นอะไรที่คึกครื่น สนุกสนานมาก
Credit :
เสียงบรรยายโดย ธวัชชัย มณีเขียว
ตัดต่อโดย ธวัชชัย มณีเขียว
Hackbeat โดย Kevin MacLeod ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
ที่มา: http://incompetech.com/music/royaltyfree/index.html?isrc=USUAN1100805
ศิลปิน: http://incompetech.com/
Facebook Page: https://www.facebook.com/Landmasse70Channel1249249701872357/?ref=aymt_homepage_panel
Google Plus:https://plus.google.com/u/0/
SUBSCRIBE:https://www.youtube.com/channel/UClKqdumeid_ruazO4autX0g?view_as=subscriber
Twitter : https://twitter.com/6WPg0pH7hyb6aCl
คลิปแนะนำ
15 เครื่องรางของขลังเรียกโชค จากทั่วทุกมุมโลก
https://youtu.be/9ZFDE5ehYhk
[EP.2] 10 อาวุธญี่ปุ่นคิดค้นสายเกินไปที่จะชนะสงครามโลกครั้งที่สอง
https://youtu.be/SJ0Q_MibHk0
18 พันธุ์เห็ดที่นิยมในประเทศไทย / 18 Popular species of mushrooms in Thailand
https://youtu.be/4aKm7SRsRhg
10 อันดับ รถบัสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ปี 2017 / Top 10 Biggest Buses In The World Of 2017
https://youtu.be/Co0KemrjoK0
13 สุดยอดสัตว์ที่เป็น ‘สถาปนิก’ พร้อมผลงานการออกแบบบ้านสุดอลังการของมัน
https://youtu.be/NAGETdh3EnY

30 ข้อควรรู้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปอินเดีย / 30 Things to know before getting ready for India

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เวลา ประเทศ อินเดีย

3 thoughts on “[NEW] | เวลา ประเทศ อินเดีย – POLLICELEE”

 1. Genç Valerie bir Tam yüze boşalma. Eşofmanımın önünü indirip yarı inik durumdaki sikimi elime aldım
  ve banyoya girdim. Kanapeden kalkmadan saga sola debelenerek beyaz dantelli külotunu
  çıkardı. Tabi belli etmemey.

  Reply
 2. Şebnem henüz 22 yaşındayım çok azdım!
  beni ilk arayan çok şanslı Telefon Numaram: 43.
  00:00. 00:00. Editör: porno. siyah peynir tIJbanlı siyah peynir türbanlı porno izle siyah peçeli porno siyah, peynir, türbanlı sex video siyah peçeli porno.

  Reply
 3. Süre: 64 Dk. Tarih: 03:49. Yaşayan Efsane Aydemir Akbaş ile, Yeşilçam’ın seksi güzeli
  Arzu Okay’ın başrol oyunculukları yaptıkları film, 1975 yılı yapımı,
  konulu bir Türk sex filmidir. Bir partide toplanan onlarca kişi, maddi bakımdan çok değerli bir kolyenin kaybolması sonucunda zan altında kalırlar.

  Reply

Leave a Comment