[NEW] 112 ฉบับ ที่ไม่มี ‘ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ’ : ตั้งปลดทหาร-ข้าราชการในพระองค์ สมณศักดิ์พระ จัดการทรัพย์สิน จนถึงการเมือง | สุขวิมล – POLLICELEE

สุขวิมล: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ประมวลพระบรมราชโองการและพระราชโองการ 112 ฉบับ ที่ไม่มี ‘ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ’ ตั้งแต่ปี 60 ถึงปัจจุบัน ประเด็นตั้ง/ปลดทหาร-ข้าราชการในพระองค์ พระราชทานเครื่องราชฯ ตั้งสมณศักดิ์พระ จัดการทรัพย์สินฯ โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ สถาปนาและถอดเจ้าคุณพระฯ จนถึงจุดยืนทางการเมือง

หลังจาก 10 พ.ค. 60 ที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ นำมาสู่พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และอีก 9 คน ในวันที่ 6 มิ.ย.2560 ซึ่งมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ หลังจากนั้นมีอีกอย่างน้อยรวม 112 ฉบับ ถึงปัจจุบันที่ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ในประเด็นเกี่ยวกับ  แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ โอน แต่งตั้งและปลดนายทหารสัญญาบัตร พระราชทานยศทหารและถอดยศทหาร แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พระราชทานหรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ ตั้งสมณศักดิ์พระ พระราชทานยศเลื่อนขั้นเจ้าหน้าที่จากการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ จนถึงแสดงความเห็นกรณีทูลกระหม่อมลงแคนดิเดทนายกฯ เป็นต้น

โดยตัวบทกฎหมายที่ถูกอ้างถึงในประกาศเหล่านี้เช่น

 • มาตรา 9  ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจทจะสถาปนาและถอดถอนฐานัน ดรศักดิ์และพระราชทานและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์”
 • มาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญ 2560 ที่บัญญัติไว้ว่า “การแต่งตั้งและการให้ข้าราชการในพระองค์พ้นจากตําแหน่ง ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย การจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกฤษฎีกา”
 • มาตรา 4 และมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
 • มาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560
 • มาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561

รวมทั้ง มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 อย่างไรก็ตาม กรณีแต่งตั้งสมณศักดิ์เพราะไม่ปรากฏ การอ้างถึง พ.ร.บ. คณะสงฆ์ (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2561 ที่บัญญัติแก้ไขจาก พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 มีจะมีความที่บัญญัติถึงพระราชอำนาจที่ว่า “มาตรา 5 ตรี เพื่อให้การอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา ตลอดจนการดูแลการปกครองคณะสงฆ์เป็นไปเพื่อส่งเสริมการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธศาสนาให้เกิดการพัฒนาจิตใจและปัญญาและมีการรักษาพระธรรมวินัยของคณะสงฆ์ให้เป็นไปอย่างถูกต้องดีงามโดยเคร่งครัด เป็นที่เลื่อมใสศรัทธา แก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป พระมหากษัตริย์จึงทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการแต่งตั้ง สถาปนา และถอดถอนสมณศักดิ์ของพระภิกษุในคณะสงฆ์ และแต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมตามพระราชบัญญัตินี้” 

Table of Contents

โดยแบ่งประเภทตาม 8 ประเด็น 

ประเด็น

จำนวน (ฉบับ)

แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ ไล่ออก รับโอนนายทหารเป็นข้าราชการในพระองค์ พระราชทานยศและคืนยศทหาร

38

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, พระราชทานเหรียญ

40

ตั้งสมณศักดิ์พระ

22

เกี่ยวกับ สนง.ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

2

สถาปนาและ ถอดเจ้าคุณพระสินีนาฏฯ เจ้าคุณพระฯ

3

โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ

3

เลื่อนขั้นพิเศษ จนท.ที่เสียชีวิตขณะปฎิบัติหน้าที่

3

จุดยืนทางการเมือง (ทูลกระหม่อมฯลงแคนดิเดทนายกฯ)

1

สำหรับประกาศทั้ง 112 ฉบับ มีดังนี้

วันที่

หัวข้อ

ลิงค์

25600606

พระราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และอีก 9 คน

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/150/1.PDF

25600615

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดนายทหารสัญญาบัตร ถอดออกจากยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ร้อยเอก อัศวพล จันทรสุวรรณ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/027/2.PDF

25600623

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [ว่าที่ร้อยเอกหญิง ศิริพร คำนนท์ ว่าที่ร้อยโทหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/029/2.PDF

25601009

พระราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร [ร้อยโทหญิง รัตติยา สิทธิสมบูรณ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/050/1.PDF

25601013

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [พลเอกหญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/051/1.PDF

25601016

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [จำนวน ๖ ราย ๑. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/053/1.PDF

25601124

พระราชโองการ ประกาศให้นายทหารสัญญาบัตร ออกจากยศทหาร [ร้อยโทหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/061/1.PDF

25611021

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [จำนวน ๓ ราย พลอากาศเอก อำนาจ จีระมณีมัย ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/B/032/T_0001.PDF

25620106

แต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/004/T_0001.PDF

25620208

ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/037/T_0001.PDF

25620507

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๒ ราย ๑. คุณพลอยไพลิน เจนเซน ๒. คุณสิริกิติยา เจนเซน]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0001.PDF

25620507

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า กับเหรียญรัตนาภรณ์ และพระราชทานยศทหารชั้นนายพลเป็นกรณีพิเศษ [จำนวน ๕ ราย ๑. พลเรือเอก หม่อมเจ้าปุสาณ สวัสดิวัตน์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/016/T_0002.PDF

25620509

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าและเหรียญรัตนาภรณ์ [พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/017/T_0001.PDF

25620509

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย [พันเอก (พิเศษ) หญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/018/T_0001.PDF

25620511

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ [สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/020/T_0002.PDF

25620511

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๑๔ ราย ๑. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/021/T_0001.PDF

25620511

พระราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๑๗ ราย ๑. นายกฤษณ์ กาญจนกุญชร ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/021/T_0003.PDF

25620515

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๒ ราย ๑. คุณระกา นาคะชาต ๒. คุณจำลอง แววพานิช]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/022/T_0001.PDF

25620515

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๔ ราย ๑. พลอากาศโท สมคิด สุขบาง ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/022/T_0003.PDF

25620524

พระบรมราชโองการประกาศ เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ให้ดำรงตำแหน่ง [พันเอก (พิเศษ) หญิง ท่านผู้หญิงสินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/024/T_0001.PDF

25620605

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญรัตนาภรณ์ และเข็มราชวัลลภ [จำนวน ๔ คน ๑. พลตรีหญิง วิมล ทองพายัพ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/027/T_0001.PDF

25620607

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๓๑ คน ๑. พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/029/T_0001.PDF

25620610

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๔ ราย ๑. พลตำรวจเอก อรรถกร ทิพยโสธร ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/030/T_0001.PDF

25620705

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง [จำนวน ๒๙ ราย ๑. พลเรือโท กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/037/T_0001.PDF

25620728

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง สถาปนาเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/041/T_0003.PDF

25620731

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ [จำนวน ๒ นาย ๑. พันเอก สุรชาย หัสดินรัตน์ ๒. พันเอก วชิร จันทร์กระจ่าง]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/043/T_0002.PDF

25620731

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารชั้นนายพลให้ข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายทหาร [พลเรือโท นพพร วุฒิรณฤทธิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/043/T_0001.PDF

25620814

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [จำนวน ๕๙ นาย ๑. ว่าที่พันเอก พาโชค เอกมหาชัย ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/045/T_0001.PDF

25620816

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๑๕ ราย ๑. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/046/T_0001.PDF

25620829

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/217/T_0001.PDF

25620904

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ และเหรียญราชรุจิ [จำนวน ๑๕๒ นาย ๑. พลเรือเอก เดชา บุนนาค ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/048/T_0001.PDF

25620916

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรมาลา [จำนวน ๓๑ ราย ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล มีบัง ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/051/T_0001.PDF

25621021

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารพ้นจากตำแหน่ง ถอดฐานันดรศักดิ์ และยศทหาร ตลอดจนเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา [เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/055/T_0001.PDF

25621023

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ปลดและไล่ออก ถอดยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์ [จำนวน ๕ ราย ๑. พลตรีหญิง คุณธารินี รอดสน ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/056/T_0001.PDF

25621023

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ไล่ออกและถอดยศนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ข้าราชการในพระองค์ [พลตำรวจโท สกลเขต จันทรา]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/056/T_0003.PDF

25621029

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [จำนวน ๒ นาย ๑. ว่าที่ร้อยเอก พิทักษ์รณชัย สุขวัฒนามัย ๒. ร้อยโทหญิง กัญญาณัฎฐ ทรัพย์ปัณทากุล]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/057/T_0002.PDF

25621029

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ลงโทษไล่ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือนออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [จำนวน ๒ นาย ๑. พันโท เอกชัย คู่กระสัง ๒. พันโท มาฆฤกษ์ คูสำราญ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/057/T_0001.PDF

25621101

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๘ คน ๑. นายอัชพร จารุจินดา ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/058/T_0001.PDF

25621101

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า และเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๒ ราย ๑.พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ๒. นาวาอากาศตรี พงษ์ธร เทพกาญจนา]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/058/T_0002.PDF

25621101

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก [นายโฆเซ่ การ์เรรัส]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/058/T_0003.PDF

25621111

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ [ชุดใหม่]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/276/T_0001.PDF

25621226

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เหรียญจักรพรรดิมาลา เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ และเหรียญราชรุจิ [จำนวน ๗๖๒ คน ๑. คุณเพ็ญศรี เขียวมีส่วน ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/064/T_0001.PDF

25630108

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา [พันตรีหญิง นววรรณ ประศรีหาคลัง]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/001/T_0006.PDF

25630115

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง ถวายเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธอังคีรส [วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/002/T_0001.PDF

25630127

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [จำนวน ๔๐ นาย ๑.ว่าที่พันเอก ธเดช บุญปิยทัศน์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/005/T_0001.PDF

25630205

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรอออกจากยศทหาร [ร้อยโท กฤษณพล สารบรรณ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/006/T_0001.PDF

25630211

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง [พันตำรวจเอก พรเทพ จันทร์ชิดฟ้า]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/007/T_0001.PDF

25630216

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ [ร้อยตำรวจเอก ตระกูล ทาอาษา]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/008/T_0001.PDF

25630216

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ [ดาบตำรวจ ชัชวาลย์ แท่งทอง]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/008/T_0002.PDF

25630216

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ [ดาบตำรวจ เพรชรัตน์ กำจัดภัย]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/008/T_0003.PDF

25630302

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ [ร้อยตรี กฤษณพล สารบรรณ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/009/T_0001.PDF

25630327

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง [จำนวน ๖ ราย ๑. พลตำรวจตรี มณฑลทัฬห์ บุนนาค ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/012/T_0001.PDF

25630626

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล [จำนวน ๒๕ นาย ๑. ว่าที่พันตรี เอกศักดิ์ ทองช้อย ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/017/T_0001.PDF

25630704

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ [พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/019/T_0001.PDF

25630722

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๓ รูป : ๑. พระเทพปริยัติโมลี ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/020/T_0001.PDF

25630813

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [หม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/021/T_0001.PDF

25630829

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งให้ดำรงฐานันดรศักดิ์และพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา [เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/023/T_0020.PDF

25631102

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [สมเด็จพระญาณวชิโรดม]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/031/T_0001.PDF

25631105

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ [ร้อยเอก หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/032/T_0001.PDF

25631115

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ [พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/033/T_0003.PDF

25631115

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [พระเทพญาณวิเทศ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/033/T_0001.PDF

25631115

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระฟิลลิป ญาณธัมโม]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/033/T_0002.PDF

25631115

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ [พลตรี รังษี ธีระศิลป์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/033/T_0004.PDF

25631118

แต่งตั้งรองผู้อำนวยการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/272/T_0001.PDF

25640111

พระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ [ชุดใหม่]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/008/T_0001.PDF

25640127

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๘ นาย ๑. ว่าที่พันเอก กฤตนัย พันธบุตร ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/002/T_0003.PDF

25640127

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารให้ดำรงตำแหน่ง [พันเอกหญิง สุทัตตาภักดิ์ บริรักษ์ภูมินทร์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/002/T_0002.PDF

25640127

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระเทพวัชรบัณฑิต]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/002/T_0001.PDF

25640201

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๘ นาย ๑. ว่าที่พันเอก ธีระพล ศรีฉ่ำ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/003/T_0005.PDF

25640201

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ [จำนวน ๑๐ ราย ๑. นายธนินท์ เจียรวนนท์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/003/T_0004.PDF

25640201

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [จำนวน ๕๐ ราย ๑.นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/003/T_0001.PDF

25640204

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๘ นาย ๑. ว่าที่พันเอก ประสิทธิ์ วงศ์อินทร์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/004/T_0001.PDF

25640209

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันเอก พีรพัสตร์ เสือยันต์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/005/T_0001.PDF

25640211

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันเอก ปรัชญา อัมพรพงศ์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/006/T_0001.PDF

25640216

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันโท สุพงษ์ อัตนวานิช ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/007/T_0001.PDF

25640219

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันโท ชลากร วัฒน์ธนนันท์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/008/T_0001.PDF

25640224

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันโท ภัทรพงศ์ เอกลาภ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/009/T_0001.PDF

25640301

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันโท ธวัชชัย ใบผ่อง ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/010/T_0001.PDF

25640304

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันโท บุญเยี่ยม การสำโรง ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/011/T_0001.PDF

25640305

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ [นายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/012/T_0001.PDF

25640307

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/013/T_0001.PDF

25640310

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันเอก สุรเดช เหลี่ยมไทย ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/011/T_0001.PDF

25640317

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/016/T_0079.PDF

25640317

พระบรมราชโองการ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร [จำนวน ๗ นาย ๑. ว่าที่พันตรีหญิง สุรีย์รัตน์ สิริวชิรภักดิ์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/016/T_0079.PDF

25640317

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [จำนวน ๑,๔๕๒ คน ๑. พลเอก ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/016/T_0001.PDF

25640328

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระราชธรรมสุนทร]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/018/T_0001.PDF

25640329

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [พระธรรมฐิติญาณ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/020/T_0001.PDF

25640329

พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโต]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/020/T_0002.PDF

25640331

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระราชภาวนาวิกรม]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/021/T_0001.PDF

25640331

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [จำนวน ๔๗ คน ๑. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/022/T_0001.PDF

25640331

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [ว่าที่พันตรีหหญิง ชยุตรา สิริวชิรภักดิ์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/022/T_0004.PDF

25640404

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [จำนวน ๙ คน ๑. พลตำรวจตรี วิมพันธุ์ ราชประดิษฐ์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/023/T_0001.PDF

25640405

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [จำนวน ๘๘ คน ๑. พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/024/T_0001.PDF

25640412

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [๑.พระอธิการทองอินทร์ กตปุญโญ ๒.พระครูวิมลปัญญาคุณ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/026/T_0001.PDF

25640424

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [นายเกษม จันทร์แก้ว]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/017/T_0001.PDF

25640507

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๑๑ รูป ๑.พระราชปัญญาวิสารัท ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/028/T_0001.PDF

25640606

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [พระธรรมโมลี]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/029/T_0001.PDF

25640606

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๑๐ รูป ๑. พระเทพปริยัติวิม ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/029/T_0002.PDF

25640608

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา [ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายพลเรือน สังกัดสำนักพระราชวัง และสำนักงานองคมนตรี]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/030/T_0001.PDF

25640612

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๗ รูป ๑. พระเทพกิตติโมลี ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/031/T_0001.PDF

25640621

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [๒ รูป ๑. พระครูอรุณธรรมรังษี ๒. พระครูจิรวัฒนธำรง]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/032/T_0001.PDF

25640703

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญรัตนาภรณ์ [นาวาอากาศตรี หม่อมเจ้าเวียงวัฒนา ชยางกูร]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/033/T_0001.PDF

25640708

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [จำนวน ๕ รูป ๑. พระธรรมกวี ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/034/T_0001.PDF

25640708

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๑๕ รูป ๑. พระเทพพัชรญาณมุนี ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/034/T_0003.PDF

25640715

พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ [พระธรรมวิสุทธิญาณ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/035/T_0001.PDF

25640715

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [จำนวน ๓ รูป ๑. พระภัทรธรรมสุธี ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/035/T_0002.PDF

25640717

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [จำนวน ๔ คน ๑. ร้อยตรี วิรัตน์ จันทร์รุณ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/036/T_0001.PDF

25640731

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ [พระเทพปริยัติมุนี]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/037/T_0001.PDF

25640820

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานคืนยศนายทหารสัญญาบัตร [นาวาอากาศเอก ชัยโรจ มุสิกะภุมมะ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/040/T_0729.PDF

25640902

พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกให้นายทหารราชองครักษ์พิเศษ [พลเอก สุนัย ประภูชะเนย์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/041/T_0001.PDF

25640911

พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า [จำนวน ๓ คน ๑. พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ ฯลฯ]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/043/T_0001.PDF

25640915

พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้รับโอนนายทหารสัญญาบัตรเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร [นาวาเอก สกาย เภกะนันทน์]

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/220/T_0001.PDF

สำหรับการพระราชทานยศทหารชั้นนายพล และแต่งตั้งข้าราชบริพารในพระองค์ จะระบุว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 10 มาตรา 13 มาตรา 15 และมาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหาร งานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 (ดู ตัวอย่างพระบรมราชโองการ วันที่ 24 พ.ค.62 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/024/T_0001.PDF  และ พระบรมราชโองการ  วันที่ 31 ก.ค.2562 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/043/T_0001.PDF)

เทียบการคืนยศหรือให้ปลดนายทหารสัญญาบัตร ก่อนและหลัง 10 พ.ค. 60 ที่ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้

กรณีการคืนยศหรือให้ปลดนายทหารสัญญาบัตร ก่อนหน้าที่มี พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 ประกาศใช้ จะออกเป็น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เช่น เมื่อวันที่ 12 เม.ย.60 ก่อน พ.ร.บ.ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ก็มีประกาศสำนักนายกฯ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ อย่าง “ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ [พันเอก ธนวัฒน์ พัฒนทอง พันโท ภูวดล ใจหวัง] ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/017/1.PDF หรือย้อนไปเมื่อปี 50 การให้นายทหารสัญญาบัตรพ้นจากราชองครักษ์พิเศษ แม้จะอยู่ใน สํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ก็มีนายกฯ ซึ่งสมัยนั้นคือ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ เช่นกัน (ดู   http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2550/D/109/14.PDF

กรณีเลื่อนขั้นพิเศษเจ้าหน้าที่จากการเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ระบุ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 26 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 (ดู พระบรมราชโองการ ประกาศ พระราชทานยศตำรวจเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 16 ก.พ.2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/B/008/T_0003.PDF)

ตัวอย่างการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษหลังวันที่ 17 ส.ค.60 ที่มีทั้งออกเป็นพระราชโองการ และพระบรมราชโองการ ซึ่งไม่ผู้รับสนองฯ กับออกในลักษณะประกาศสํานักนายกฯ ซึ่งจะมีหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้ลงนามรับสนองฯ โดยก่อนหน้า 17 ส.ค.60 จะออกในลักษณะประกาศสํานักนายกฯเช่นกัน

17 ส.ค. 60 มีพระราชโองการ ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ [พันเอกหญิง สินีนาฏ วงศ์วชิราภักดิ์] (ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/041/2.PDF) โดยไม่มีผู้รับสนองฯ จากที่ก่อนหน้านี้จะเป็นประกาศสํานักนายกฯ แล้วมีนายกฯรับสนอง เช่น ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ [พลอากาศโท ดิลกฤทธิ์ ปัถวี] วันที่ 11 เม.ย.60 (ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/018/2.PDF) ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ [จำนวน 3 ราย 1.พลอากาศโท พสิษฐ์ เตชะเสน ฯลฯ] ดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/018/1.PDF โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ แต่หลังจากพระราชโองการนี้จะมีลักษณะ 2 ประเภทด้วย

ตัวอย่างการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ แบบมีผู้ลงนามรับสนองกับไม่มีผู้ลงนาม

ขณะที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นั้น เมื่อวันที่ 6 ม.ค.2562 มีแต่งตั้งกรรมการทรัพย์สินพระมหากษัตริย์และที่ปรึกษาสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ โดยระบุในประกาศว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. 2561

เกี่ยวกับ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตั้งแต่ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการ วันที่ 29 ส.ค. 2563 ใช้คำว่า “มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า”  เช่นเดียวกับ วันที่ 1 พ.ย.2562 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ชุดใหม่ ใช้คำว่า “มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศพระบรมราชโองการ” แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ แต่ วันที่ 11 เม.ย.2564 เปลี่ยนรูปแบบเป็นพระราชหัตถเลขา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ ชุดใหม่ โดยในประกาศใช้คำว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม” ให้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการฯ แทน

อนึ่ง รัฐธรรมนูญ มาตรา 182 ที่เกี่ยกับ การลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ นั้น เป็นหนึ่งใน 7 มาตราที่มีการแก้ไขหลังพระราชทานข้อสังเกตมีซึ่งมีการแก้ไขตามมาแม้รัฐธรรมนูญฯ จะประชามติ 7 ส.ค. 2559 ไปแล้ว โดยมีความแตกต่างดังนี้

มาตรา  182 ที่ผ่านประชามติ

“บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ ให้ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการเป็นผู้รับผิดชอบในกิจการทั้งปวงบรรดาที่ได้รับสนองพระบรมราชโองการ”

มาตรา 182 ใหม่ (ฉบับแก้ไข และประกาศใช้)

“บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญ”

ส่วนรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ เช่น รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 195บัญญัติไว้ว่า

“บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขา และพระบรมราชโองการอันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้

บทกฎหมายที่ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้วหรือถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยพลัน”

หรือ รัฐธรรมนูญ 40 มาตรา 231 บัญญัติไว้ว่า

“บทกฎหมาย พระราชหัตถเลขาและพระบรมราชโองการ อันเกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ต้องมีรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ เว้นแต่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในรัฐธรรมนูญนี้”

‘ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ’ กับหลักประชาธิปไตย ไม่มีผู้ใดที่มีและใช้อำนาจทางการเมืองโดยปราศจากความรับผิดชอบ

การมีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนั้น เกี่ยวกับหลักการในระบอบประชาธิปไตย ไม่มีผู้ใดที่มีและใช้อำนาจทางการเมืองโดยปราศจากความรับผิดชอบ โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล เขียนไว้ในบทความ “หยุด แสงอุทัย” กับหลัก “The King can do no wrong” เผนแพร่ทางประชาไท เมื่อ มิ.ย.2551 https://prachatai.com/journal/2008/06/17092 ตอนหนึ่งว่า

จากการศึกษาตำรากฎหมายของรัฐธรรมนูญของหยุด บทความ หรือคำอภิปรายต่างๆ เรายืนยันได้ว่า หยุด มีความคิดอย่างตรงไปตรงมาในเรื่องพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย คือ ในระบอบประชาธิปไตย ไม่มีผู้ใดที่มีและใช้อำนาจทางการเมืองโดยปราศจากความรับผิดชอบ เพื่อมิให้กษัตริย์ต้องรับผิด ตามคำกล่าวที่ว่า “The King Can Do No Wrong” จึงต้องมิให้กษัตริย์กระทำการใดๆ เว้นแต่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการซึ่งเป็นผู้กระทำอย่างแท้จริง

ดังปรากฏให้เห็น เช่น

“ในขณะนี้ปรากฏว่าได้มีการวิพาษ์วิจารณ์การกระทำของพระมหากษัตริย์ในที่ชุมนุมสาธารณะหรือในทางหนังสือพิมพ์อยู่บ้าง ซึ่งไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะตามรัฐธรรมนูญนั้น องค์พระมหากษัตริย์เป็นที่เคารพสักการะ ผู้ใดจะละเมิดมิได้ ฉะนั้นในทางรัฐธรรมนูญพระมหากษัตริย์จึงทรงกระทำผิดมิได้ (The King Can Do No Wrong) แต่ทรงกระทำตามคำแนะนำของรัฐมนตรีหรือประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบแทนพระองค์” และ “องค์พระมหากษัตริย์ไม่พึงตรัสสิ่งใดอันเป็นปัญหาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง หรือทางสังคมของประเทศ โดยไม่มีรัฐมนตรีในคณะรัฐบาลเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ”(ในบทความชื่อ “อำนาจและความรับผิดชอบในระบอบประชาธิปไตย” อ่านออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๙)(หยุด แสงอุทัย, คำอธิบายธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๑๕. หน้า ๔๖-๔๗)

เช่นเดียวกับ iLaw เขียนไว้ใน หลักพระมหากษัตริย์ทรงกระทำผิดมิได้ (The King Can Do No Wrong) ตามรัฐธรรมนูญ 20 ฉบับ เมื่อพ.ย. 2563 (ดู https://www.ilaw.or.th/node/5785) ย้ำว่า ตามระบอบประชาธิปไตย เมื่อกษัตริย์ถูกคุ้มครองไม่ให้ถูกฟ้องร้องได้แล้ว การกระทำของกษัตริย์นั้นย่อมต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย และการกระทำต่างๆ ต้องมีผู้ลงนามรับสนอง และบุคคลนั้นจะเป็นผู้รับผิด ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่า กษัตริย์มิได้ใช้พระราชอำนาจในทางที่ริเริ่ม (Active) แต่เป็นการใช้อำนาจแบบเชิงรับ (Passive) เช่น กษัตริย์มีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี แต่การแต่งตั้งนั้นมิใช่ว่าจะแต่งตั้งผู้ใดก็ได้ตามอำเภอใจ แต่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเลือกผ่านมติมหาชน (จากประชาชนโดยตรงหรือจากรัฐสภา) เมื่อมีผู้ทูนเกล้าเสนอรายชื่อแล้ว กษัตริย์จึงลงปรมาภิไธยเพื่อแต่งตั้งผู้นั้นเป็นนายกฯ และผู้ที่ลงนามรับสนอง คือผู้ที่ทูนเกล้ารายชื่อนั้น ก็จะต้องเป็นผู้รับผิด ซึ่งหลักเช่นนี้เองที่ทำให้กษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยมีความแตกต่างจากกษัตริย์ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีความผันผวนทางการเมืองมาก เนื่องด้วยวงจรการรัฐประหาร ออกประกาศคณะปฏิวัติและยกเลิกรัฐธรรมนูญ ทำให้ในประวัติศาสตรร์มีระยะเวลาที่อยู่ในสภาวะไร้รัฐธรรมนูญอยู่เป็นช่วงๆ จากนั้นจึงมีการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่และประกาศใช้ ดังนี้ โฉมหน้าของ “ผู้ลงนามรับสนอง” ตามรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจึงแตกต่างกันออกไป โดยแยกพิจารณาได้สองกรณี คือกรณีทั่วไป และกรณีพิเศษ โดย ผู้รับสนองพระบรมราชโองการในกรณีปกติ จึงวนเวียนอยู่ที่นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรี หรือประธานสภา ส่วนกรณี “พิเศษ” ด้วยเหตุที่ประเทศไทยมีการรัฐประหารและต้องเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อยู่บ่อยครั้ง โฉมหน้าของผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการจึงเปลี่ยนแปลงไปบ้าง และในบางครั้งอาจไม่ได้เป็นผู้แทนของปวงชน ในบางกรณีคณะรัฐประหารก็อาจจะแปรสถานะอยู่ในรูปแบบอื่น และกลายเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด

หมายเหตุ : 16.00 น. วันที่ 22 ก.ย.2564 ประชาไท ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหา

[NEW] Thai E-News : ข้อสังเกตบางประการกรณีตั้ง สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็น ผจก.ทรัพย์สินส่วนพระองค์ | สุขวิมล – POLLICELEE

Subscribe to RSS headline updates from:
Powered by FeedBurner


ใหญ่ตัดใหญ่ “สุชาติ” ชน “ต่อศักดิ์” : Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.73


ติดตามคลิป VDO เพิ่มเติมได้ที่
Facebook คุยทุกเรื่องกับสนธิ: https://www.facebook.com/sondhitalk/
Website: https://www.sondhitalk.com
Podcast Sondhitalk: https://sondhitalk.podbean.com/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ใหญ่ตัดใหญ่ “สุชาติ” ชน “ต่อศักดิ์” : Sondhitalk (ผู้เฒ่าเล่าเรื่อง) EP.73

พระองค์ที ทรงนำพระสหายทัศนศึกษา งานอุ่นไอรักคลายความหนาวฯ และพระบรมมหาราชวัง [2-3ม.ค.62]


วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 19.14 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เยี่ยมชมงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมด้วยพระสหายและครอบครัวของพระสหาย ณ พระลานพระราชวังดุสิต ทรงฉลองพระองค์ราชปะแตนสีงาช้าง พระภูษาโจงกระเบนสีเลือดนก ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนที่มาเที่ยวชมงานและเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงวางพานพุ่ม ทรงจุดธูปเทียนถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงกราบ ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงนิทรรศการ “พระมหากรุณาธิคุณต่อสายน้ำ” ก่อนเสด็จยังอาคารเลโก้ ทรงร่วมกิจกรรมต่อเลโก้และทอดพระเนตรการแสดงเห่เรือพระที่นั่งจำลอง จากนั้นทอดพระเนตรร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าของหน่วยงานราชการและร้านค้ารับเชิญ ทรงร่วมกิจกรรมขับรถยนต์ซิมูเลเตอร์ รถไฟฟ้าจำลองที่พัฒนาสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อใช้ฝึกแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน จากนั้นทรงร่วมกับพระสหายตักปลาในกิจกรรมมัจฉาพาโชค ก่อนเสด็จกลับ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 10.07 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จทรงนำพระสหายทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ครั้นเสด็จถึง เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางมาลัย จุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรพระศรีรัตนเจดีย์ เสด็จเข้าปราสาทพระเทพบิดร ทรงวางพวงมาลัยและจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า จากนั้น ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ กับพระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ด้วยความสนพระทัย ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณหม่อมราชวงศ์ สุริยวุฒิ สุขสวัสดิ์ ถวายการบรรยาย

พระองค์ที ทรงนำพระสหายทัศนศึกษา งานอุ่นไอรักคลายความหนาวฯ และพระบรมมหาราชวัง [2-3ม.ค.62]

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล | Cop’s Magazine


สามารถติดตามข่าวสาร Cop’s Magazine ได้ทาง
Website : https://www.copsmagazine.com/
Facebook : https://www.facebook.com/CopsMagazine171076976241554/

พล.ต.ต.ต่อศักดิ์ สุขวิมล | Cop's Magazine

ดื่มน้ำสัตยาและความซื่อสัตย์ของภูริเดชต่อในหลวงร ร.10


พระมหากษัตริย์วชิราลงกรณ์ในหลวงรัชกาลที่สิบจักรภพภูริเดช
สองพี่น้องภูริเดชกับความภักดีต่อในหลวง

ดื่มน้ำสัตยาและความซื่อสัตย์ของภูริเดชต่อในหลวงร ร.10

26 ต.ค. 62 ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จ


วันนี้ 26 ตุลาคม 2562 ที่ บริเวณตลาดราชวงศ์ จังหวัดลำปาง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง พล.อ.อ สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมคณะ ได้เดินทางลงพื้นที่ ร่วมทำการตรวจเยี่ยมติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ส่วนภูมิภาค \”ตลาดราชวงศ์ จังหวัดลำปาง\” โดยทางคณะได้เข้าเยี่ยมชมดูผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ สาขาลำปาง โครงการจัดตั้ง “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นตัวแทนในนามจังหวัด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จังหวัดลำปาง รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมกับนำคณะเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ที่ทาง \”ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง”ได้เปิดให้บริการแก่ประชาชน
โดยการติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง\” นับเป็นศูนย์บริการทางสุขภาพครบวงจรแห่งใหม่ที่เพิ่งจะได้เปิดทำการขึ้น ซึ่งได้เปิดดำเนินงานมาแล้วเป็นเวลากว่า 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 เป็นต้นมา และในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้เริ่มที่จะมีประชาชนรู้จักมากขึ้น และให้ความสนใจเข้ามารับบริการภายในศูนย์สุขภาพฯ แล้วรวมมากกว่า 300 ราย
ทั้งนี้สำหรับ “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง\” เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการจัดทำขึ้น ตามนโยบายของ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ด้านการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ โดยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อย และใช้พื้นที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนส่วนรวม ซึ่งในปี 2562 ทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ได้บูรณาการร่วมกับ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จัดตั้งศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ภายในตลาดราชวงศ์ จังหวัดลำปาง โดยเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในรูปแบบเชิงสังคม ซึ่งนอกเหนือจากการใช้พื้นที่ตลาด เป็นแหล่งค้าขายสินค้าและอาหารท้องถิ่นที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานแล้ว ยังเป็นการใช้พื้นที่เพื่อส่งเสริมด้านการดูแลคุณภาพชีวิต และการเอาใจใส่ต่อสุขภาพพลานามัยของประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนและผู้ที่อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่ได้มีโอกาสเข้าถึงงานการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ดี มีคุณภาพได้มาตรฐาน
โดยภายใน “ศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง” ปัจจุบันได้เปิดให้บริการงานทางสุขภาพในด้านต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิเช่น การตรวจเจาะเลือดตามคำสั่งแพทย์ ตรวจวัดระดับน้ำตาล ไขมัน โลหิตจาง หาภาวะโรคเก๊าท์ รวมถึงการตรวจพิเศษอื่นๆ หาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ การตั้งครรภ์ ไทรอยด์ การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง, การตรวจสุขภาพประจำปี, การเอกซเรย์ทรวงอก ปอด การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, การตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้อง หาความผิดปกติของอวัยวะภายใน เช่น นิ่วในไต นิ่วถุงน้ำดี ก้อนเนื้อในตับ ก้อนเนื้อในเต้านม ภาวะตับแข็ง, นอกจากนี้ยังมีงานบริการอื่นๆ เช่น บริการนวดแผนไทย และการรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นต้น โดยค่าบริการสามารถเบิกจ่ายได้ตามสิทธิของข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งศูนย์สุขภาพเวลเนส เซ็นเตอร์ ลำปาง ตั้งอยู่ภายในบริเวณพื้นที่ตลาดราชวงศ์ อำเภอเมืองลำปาง เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 20.00 น. โดยประชาชนที่จะเข้าใช้บริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลข โทรศัพท์ 054223177

http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG191026193010334

26 ต.ค. 62 ราชเลขานุการในพระองค์ฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่ในส่วนภูมิภาค จ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สุขวิมล

2 thoughts on “[NEW] 112 ฉบับ ที่ไม่มี ‘ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ’ : ตั้งปลดทหาร-ข้าราชการในพระองค์ สมณศักดิ์พระ จัดการทรัพย์สิน จนถึงการเมือง | สุขวิมล – POLLICELEE”

 1. Merhabalar, adım Başak. Bu hikayemi anlatmaya burada
  okuduğum bazı hikayelerden cesaret alarak yazmak istedim.
  Lise son sınıfa gidiyorum ve derslerimde oldukça başarılıyım.

  Oldukça güzel bir.

  Reply
 2. Gang sucking pussy’ Search, free sex videos. Language
  ; Content ; Straight; Watch Long Porn Videos
  for FREE. Search. Top; A Z? This menu’s updates are based on your activity.
  The data is only saved locally (on your computer) and never transferred to us.
  Brazilian Gang Bang. gangbang. 13.6k 82% 10min 1080p.

  Reply

Leave a Comment