[NEW] 3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024 | การโจมตีทางไซเบอร์ – POLLICELEE

การโจมตีทางไซเบอร์: คุณกำลังดูกระทู้

ผู้เขียนปริญญา หอมเอนก ACIS Professional Center & Cybertron

3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024

1. Digital Inequality and Cyber Vaccination

ความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลและความจำเป็นเร่งด่วนในการฉีดวัคซีนไซเบอร์ให้กับประชาชน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กลายเป็นปัจจัยสำคัญในการเร่งปฏิกิริยา digital transformation ขององค์กรและเนื่องจากมนุษย์จำเป็นต้องพึ่งพาระบบสารสนเทศ ในการทำงานแบบ work from home ทำให้เปิดช่องโหว่ในการโจมตีของแฮ็คเกอร์มากขึ้น และที่สำคัญเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะปัญหาทางไซเบอร์ไม่อาจแก้ได้โดยทางเทคนิคอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยกระบวนการที่ดีและการให้ความรู้ประชาชนด้วย (process and people, not only technology) เรื่อง digital literacy หรือ cyber literacy จึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนในระดับโลกที่ทุกประเทศจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้คนในชาติเกิดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับประชาชน และในระดับองค์กร ฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยในขณะที่ต้องป้องกันการโจมตีของแฮกเกอร์ก็ต้องช่วยให้ธุรกิจธุรกรรมขององค์กรสามารถดำเนินต่อได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดอีกด้วย

การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางดิจิตอลเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วนในการให้ความรู้ประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงต่างๆ ที่แฝงเข้ามาทางไซเบอร์ไม่ว่าจะมาทางเอสเอ็มเอสหรือโซเชียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ ที่ประชาชนหลงเชื่อทำให้สูญเสียข้อมูลส่วนบุคคลนำไปสู่การเสียทรัพย์สินและเสียชื่อเสียงในที่สุด ดังนั้นการฉีดวัคซีนทางไซเบอร์ให้กับประชาชนจึงเป็นความจำเป็นของรัฐบาลทุกประเทศต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบและมีระบบการให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องภัยไซเบอร์กับประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดจนการฝึกเตรียมความพร้อมรับภัยไซเบอร์ (cyber drill/cyber attack simulation) เพื่อให้ประชาชนเกิดความคุ้นชินกับภัยไซเบอร์และสามารถเผชิญเหตุเมื่อมีเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้ด้วยตนเองและมีความรู้เท่าทันในการใช้สมาร์ทโฟนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆได้อย่างมั่นคงปลอดภัย

2. Supply Chain Cyber Attacks and Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC)

การโจมตีทางไซเบอร์ในระบบห่วงโซ่อุปทานและการรับรองมาตรฐานระดับวุฒิภาวะทางไซเบอร์

ในปัจจุบันจากงานวิจัยทั่วโลกพบว่าการโจมตีทางไซเบอร์มีสาเหตุมาจาก การที่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการต่อเชื่อมกับหน่วยงานที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) โดยที่หน่วยงานเหล่านั้นมีช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ทำให้องค์กรที่ต่อเชื่อมเกิดปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างคาดไม่ถึง ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานหรือการรับรองความมั่นคงปลอดภัย ในระบบห่วงโซ่อุปทาน

ปัจจุบันประเทศสหรัฐอเมริกาได้ออกกฎระเบียบสำหรับบริษัทที่จะให้บริการกับกระทรวงกลาโหม ต้องผ่านมาตรฐานที่เรียกว่า CMMC ย่อมาจาก Cybersecurity Maturity Model Certification ทำให้บริษัทต่างๆ ที่ต้องเข้าประมูลงานกับกระทรวงกลาโหมจำเป็นต้องพัฒนาเรื่องศักยภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของตนและบริษัทที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานทั้งหมดซึ่งอาจมีผลกระทบมาถึงบริษัทในประเทศไทยอีกด้วย

มาตรฐานดังกล่าวได้กำหนดไว้ในเอกสาร NIST SP800-171. โดยเน้นไปที่ระดับวุฒิภาวะห้าระดับของกระบวนการ (processes) และการปฏิบัติ (practices) โดยบริษัทที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญา หรือ contractor ของกระทรวงกลาโหมจำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าวซึ่งขณะนี้มีผลกระทบกับบริษัทกว่า 600,000 บริษัททั่วโลก เนื่องจากในระบบห่วงโซ่อุปทานไม่ได้มีเฉพาะบริษัทในสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่มีผลกระทบเรื่องนี้แต่เกิดผลกระทบกับบริษัททั้งโลกรวมทั้งบริษัทในประเทศไทยด้วย ดังนั้นเรื่อง CMMC จึงเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการในประเทศไทยควรรับรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยให้ได้มาตรฐานโลกเช่นกัน Remote working cyber risks . Source: TechTarget

3. Remote working Challenge and Zero Trust Architecture

ความท้าทายจากพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไปและสถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมกับโลกยุค Post-COVID

การทำงานแบบ Work From Home จะอยู่ไปอีกนาน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงไม่จบลงง่ายๆ และผู้คนเริ่มมีความคุ้นชินกับการประชุมออนไลน์ การทำงานแบบรีโมทจากบ้าน หรือจากร้านกาแฟ ทำให้ระบบความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยและรองรับการโจมตีทางไซเบอร์เนื่องจากลักษณะการทำงานดังกล่าว

สถาปัตยกรรมของระบบการป้องกันภัยทางไซเบอร์จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในปัจจุบันโลกกำลังพูดถึง “Zero Trust Architecture “ เป็นสถาปัตยกรรมที่ใช้แนวคิดในการกำจัดความเชื่อใจออกไปจากสถาปัตยกรรมเครือข่ายขององค์กรแบบเดิม โดยเราจะเชื่อใจอุปกรณ์ต่างๆ ในรูปแบบเดิมไม่ได้ อีกต่อไป จำเป็นต้องมีการตรวจสอบอุปกรณ์เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพราะภัยไซเบอร์ในปัจจุบันและอนาคตมีการพัฒนาของแฮ็คเกอร์ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีการใช้งานคลาวด์คอมพิวติ้งในแทบทุกองค์กร พนักงานสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้ ด้วยอุปกรณ์ใดก็ได้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นฝ่ายรักษาความมั่นคงปลอดภัยมีความจำเป็นต้อง “balance” ระหว่างเรื่องการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยขององค์กร และเรื่องการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้มีจุดสมดุลย์ไม่ติดขัดและสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ โดยระบบมีความจำเป็นในการตรวจจับพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงและผิดปกติอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะยกระดับความเชื่อใจหากถูกคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงที โดยอ้างอิงเรื่อง Zero Trust Architecture ได้จากเอกสารมาตรฐาน NIST SP800-207 “Zero Trust Architecture”

[NEW] ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในอุตสาหกรรมการบิน: การบริหารความเสี่ยง และฟื้นคืนสภาพจากภัยคุกคาม | การโจมตีทางไซเบอร์ – POLLICELEE

Satida Tinarak is a fresh writer who loves to read political novels or even constitutional law. Politics news is a subject that she never gets tired of. The Logistics Industry has now become one of her interests that is leading her towards another step towards furthering her knowledge.


ไมโครซอฟท์เตือนทั่วโลกรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ – เที่ยงทันข่าว


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ไมโครซอฟท์เตือนทั่วโลกรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ - เที่ยงทันข่าว

การโจมตีทางไซเบอร์(DDos Attack)


การโจมตีทางไซเบอร์(DDos Attack)

คนนี้มาแรง! ร็อดเจอร์ส เต็งหนึ่งคุมผีแดง – ขอบสนามถกประเด็น


คนนี้มาแรง! ร็อดเจอร์ส เต็งหนึ่งคุมผีแดง ขอบสนามถกประเด็น
เจ็บคออมมายบาซิน
สนใจซื้อสินค้าจาก เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า มายบาซิน ได้ที่นี่ 🛒👇
Shopee ➡ https://shp.ee/yxgda9z
Lazada ➡ https://bit.ly/3p68NR4
.
Mybacin GreaterPharma

คนนี้มาแรง! ร็อดเจอร์ส เต็งหนึ่งคุมผีแดง - ขอบสนามถกประเด็น

แข่งทักษะไซเบอร์ป้องโจรกรรมข้อมูล | 18-08-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV


ในปัจจุบันเริ่มจะมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ มีความซับซ้อนในการโจมตีมากขึ้นจนมีผลต่ออย่างร้ายแรง ต่อระบบสารสนเทศของภาครัฐและภาคเอกชน ล่าสุดศูนย์เทคโนโลยีทางทหารกองทัพบกได้จัดแข่งขันทักษะด้านไซเบอร์เกี่ยวกับการดูแลระบบ เพื่อพัฒนาความรู้ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลจากกลุ่มแฮคเกอร์ รูปแบบการแข่งขันเป็นอย่างไร ติดตามได้จากรายงาน

ติดตามเราได้ที่
Website : http://www.thairath.tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://instagram.com/thairathtv
Youtube Channel : https://www.youtube.com/channel/UCrFDdDEE05N7gjwZho2wqw

แข่งทักษะไซเบอร์ป้องโจรกรรมข้อมูล | 18-08-59 | ไทยรัฐนิวส์โชว์ | ThairathTV

ท่อส่งน้ำมันใหญ่สหรัฐฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ l ย่อโลกเศรษฐกิจ 10 พ.ค.64


ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/channel/UCqUBA96OsqMgSFvTwLXY9yw
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ท่อส่งน้ำมันใหญ่สหรัฐฯ ถูกโจมตีทางไซเบอร์ l ย่อโลกเศรษฐกิจ 10 พ.ค.64

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ การโจมตีทางไซเบอร์

8 thoughts on “[NEW] 3 แนวโน้มความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2022-2024 | การโจมตีทางไซเบอร์ – POLLICELEE”

 1. Uvey Anne Meme Emme. Kırmadan numarasını verdi ve benim numaramı aldı.
  uvey anne meme emme güzel bir film vardı tvde saat 12 civarlarıydı, sabunlandım uvey anne meme emme ama yapacak bir şeyde aklıma gelmedi.
  Ne yapıyorsunuz burada diye uvey anne meme emme o kadar büyük ve ıslaktıki ağzımın tamamını kaplıyordu.

  Reply
 2. Viasil koostisosad on kliiniliselt kinnitatud ja paljud neist on juba kasutusel mitmesugused
  meessoost parandamiseks täiendused. Tribulus terrestris; Testosterooni, kasvu ja tohutu tootmise, Tribulus suurendab testosterooni
  sekretsiooni meestel umbes 63%. On toidulisandeid Tribulus terrestris saadaval internetis meeste testosterooni puudus.

  Reply
 3. Borwap XXX Fotoğraflar & Resimler Porno fotoğraflar,
  Seksi duvar kağıtları, XXX arka. Borwap Kadınlar için Seksi Erkek Ünlüler, Lezbiyen Videolar.
  Borwap XXX Oyunlar X-Rated Erotik Oyunlar, Hardcore Porno
  Oyunlar. Normal Oyunlar Olmayan yetişkin android ve java oyunları.
  Borwap XXX Animasyonlar Yetişkin animasyonlar, seksi animasyonlar.

  Reply
 4. Arka Sokaklar Dizisi Şule Çoban Karakteri. Şule Çoban karakteri diziye dahil olduğu
  süreden bu yana 3 kez değişmiş bir karakterdir. Daha öncelerinde Özge Özbütün ve Manolya Aşık tarafından canlandırılan karakter
  artık Ecem Öz tarafından canlandırılacaktır. Şule Çoban karakteri Hüsnü Çoban’ın kızıdır.
  ← Önceki.

  Reply
 5. Erotik filmler. Erotik film izle. Türkçe altyazılı +18 yetişkin filmleri 720p kalitede sitemizden izleyebilirsiniz.
  Justice League XXX Türkçe Altyazılı yetiskin film izle.
  Süper kahramanlar daha önce yaşanmamış türden cinsel maceralar yaşar.
  Yönetmen: Axel Braun.

  Reply

Leave a Comment