[NEW] 7 วาระประเทศไทย – ThaiPublica | imf กับ ประเทศไทย – POLLICELEE

imf กับ ประเทศไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์

ประเทศก็ไม่ได้แตกต่างจากบุคคลที่ผสมผสานไปด้วยความหวัง ความกลัว และความอัปยศอดสู…

…หลังเหตุการณ์การระบาดของโควิด-19 และการเกิดความไม่สงบหลังการเลือกตั้ง ทำให้สหรัฐอเมริกาตกอยู่ในภาวะ “The Nations under Fear” ในทางตรงกันข้าม บางประเทศอย่าง จีน ซึ่งกำลังทะยานขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี จัดอยู่ในกลุ่ม “The Nations with Hope” ขณะที่หลายประเทศอย่างเกาหลีเหนือ โซมาเลีย หรือ ซิมบับเว ก็ยังตกอยู่ในภาวะ “The Nations with Humiliation”

แน่นอนทีเดียว ประชาชนในประเทศที่มีความหวังย่อมจะกระตือรือร้น ฮึกเหิม กระชุ่มกระชวย มีความรู้สึกว่า “วันนี้ดีกว่าเมื่อวาน และพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้”

มิเพียงเท่านั้น ความหวังยังบ่งบอกถึงความภาคภูมิใจและเกียรติภูมิของความเป็นชาติ อัตลักษณ์ของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของประเทศนั้นในการมีสัมพันธภาพในเชิงบวกกับประชาคมโลก

เหลียวหลังแลหน้า มองคนอื่นแล้วหันมาพิจารณาตัวเอง …หากตั้งคำถามว่า ประเทศไทยอยู่ตรงไหน หรือ เกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย …ไม่น่าจะเป็นคำถามที่สร้างสรรค์

คำถามน่าจะเป็นว่า…”พวกเรา” จะร่วมกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิม สังคมที่ดีกว่าเดิม และประเทศไทยที่ดีกว่าเดิม …ให้กับพวกเรา และส่งมอบสิ่งดีๆเหล่านี้ให้กับลูกหลานเรา จากรุ่นสู่รุ่นได้อย่างไร

และที่สำคัญ เป็นหน้าที่ของ “พวกเรา” ทุกคนที่ต้องร่วมด้วยช่วยกัน…ไม่ใช่หน้าที่ที่ “ผูกขาด” อยู่กับ “คนรุ่นเก่า” หรือ “คนรุ่นใหม่” อย่างที่พวกเราเข้าใจ

7 ภาพอนาคตประเทศไทย

พวกเราทุกคนจึงมีส่วนในการกำหนดอนาคตประเทศไทย โดยวาดฝันเป็นประเทศที่…

  1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
  2. มีบทบาทสำคัญทั้งในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
  3. มีผู้ประกอบการที่แข็งแกร่ง สร้างสรรค์นวัตกรรม
  4. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน
  5. เป็นผู้นำโลกในบางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาคมโลก
  6. เป็นสังคมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเป็นธรรม โอกาส และการเกื้อกูลแบ่งปัน
  7. เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีเมืองที่น่าอยู่

7 วาระประเทศไทย

เมื่อร่วมวาดฝัน “7 ภาพอนาคตประเทศไทย” แล้ว ก็ต้องร่วมสานฝันอนาคต ผ่าน “7 วาระประเทศไทย”

วาระที่ 1| สร้างสังคมที่เป็นธรรม

 • 7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 1|7 สร้างสังคมที่เป็นธรรม
 • ด้วยการเปลี่ยน 1) จาก “Rule by Law” เป็น “Rule of Law” 2) จาก “จำกัดการเข้าถึงด้วยอภิสิทธิ์ชน” เป็น “เปิดกว้างการเข้าถึงด้วยความเท่าเทียม” 3) จาก “เพิ่มส่วนแบ่ง” ของพาย เป็น “เพิ่มขนาด” ของพาย และ 4) จาก “แบ่งแยกชนชั้น” เป็น “เลื่อนไหลขยับชั้น” ของคนในสังคม

  วาระที่ 2| ปูฐานราก ปักเสาหลัก ประชาธิปไตย

 • 7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 2|7 ปู 4 ฐานราก ปัก 7 เสาหลักประชาธิปไตย
 • ด้วยการพัฒนา “โมเดลการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม” ที่ประกอบด้วย 4 ฐานรากสำคัญ: 1) ประชาธิปไตยแบบตัวแทน 2) ประชาธิปไตยทางตรง 3) ประชาธิปไตยปรึกษาหารือ และ 4) ประชาธิปไตยตรวจสอบรอบด้าน ควบคู่ไปกับการปัก 7 เสาหลัก: 1) เคารพสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน 2) มีการปกครองโดยกฎหมาย 3) มีกระบวนการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม 4) มีขันติธรรมทางการเมือง 5) มีความโปร่งใสและความรับผิดรับชอบต่อประชาชน 6) มีระบบคานอำนาจ และ 7) เน้นการกระจายอำนาจ หัวใจสำคัญอยู่ที่ความกระตือรือร้นในการปรับเปลี่ยนตัวเอง ของพวกเรา จาก ”พลเมืองที่เฉื่อยชา” เป็น “พลเมืองที่ร่วมรับผิดรับชอบ”

  วาระที่ 3| ซ่อมวัฒนธรรมเดิม สร้างวัฒนธรรมใหม่

 • 7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 3|7 ซ่อมวัฒนธรรมเดิม สร้างวัฒนธรรมใหม่
 • ด้วยการทบทวนและปรับเปลี่ยนค่านิยม 2 ชุดใหญ่: 1) ระบบอุปถัมภ์ อภิสิทธิ์ชน และ อำนาจนิยม และ 2) วัตถุนิยม บริโภคนิยม และสุขนิยม พร้อมๆกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยให้สอดรับกับรูปแบบพัฒนาตามพลวัตของโลกศตวรรษที่ 21

  วาระที่ 4| รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน

 • 7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 4|7 รู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน: ชีวิตวิถีใหม่สู่ความยั่งยืน
 • ด้วยการสร้างชีวิตที่สมดุล ผ่านการ 1) เปลี่ยนจุดเน้น 2) ปรับกระบวนทัศน์ และ 3) ปลูกจิตสำนึกพอเพียง มีชีวิตมี่สมดุลด้วยการพัฒนาทักษะความฉลาดรู้ในการใช้ชีวิต (Heart & Harmony) เพื่อสร้าง “ความเป็นคน” ควบคู่ไปกับ การพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อใช้ในการทำงาน (Head & Hands) เพื่อสร้าง “ความเป็นตน”

  วาระที่ 5| สร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ

 • 7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 5|7 สร้างรัฐที่น่าเชื่อถือ
 • โดยเป็นรัฐที่มีความชอบธรรม คุณธรรมจริยธรรม และความรู้ความสามารถ ในการบริหารประเทศ พัฒนาระบบที่มีการ Check & Balance ระหว่างฝ่ายการเมืองและราชการ ออกแบบความสัมพันธ์ใหม่ระหว่าง Policy, Politics กับ People ตลอดจนการพลิกโฉมสู่ “ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง” เพื่อให้สอดรับกับ “โมเดลการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วม”

  วาระที่ 6| เปลี่ยนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

 • 7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 6|7 โมเดลเศรษฐกิจ BCG สู่การพัฒนาที่สมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน
 • ด้วยการเปลี่ยนจากการเน้นการเติบโตเชิงปริมาณ บนฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจที่ “ทำมาก ได้น้อย” และ “กระจุกตัว” เป็นการเติบโตเชิงคุณภาพ เน้นความสมดุล ทั่วถึง และยั่งยืน บนฐานปัญญามนุษย์ ภายใต้โครงสร้างเศรษฐกิจที่ “ทำน้อย ได้มาก” และกระจายตัว ผ่านโมเดลเศรษฐกิจ BCG

  วาระที่ 7| เตรียมคนไทยสู่โลกที่หนึ่ง

 • 7 วาระประเทศไทยในโลกหลังโควิด : 7|7 โลกเปลี่ยน|คนปรับ เตรียมคนไทยสู่โลกที่หนึ่ง
 • ด้วยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จาก People for Growth เป็น Growth for People มุ่งสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณ์ที่สอดรับกับพลวัตโลกศตวรรษที่ 21 นั่นคือ เป็นคนไทยที่: 1) “เชื่อมั่นในตัวเอง” 2) “สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง” 3) “ทำประโยชน์ต่อส่วนรวม” 4) “เป็นพลเมืองที่ร่วมรับผิดรับชอบ”

  ทั้ง 7 วาระประเทศไทยขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดหลัก 3 ประการ

  1) น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
  2) มุ่งมั่นสร้างความเข้มแข็งจากภายใน เชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก
  3) เดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

  หากทำสำเร็จ ประเทศไทยก็จะหลุดพ้นจากประเทศในภาวะเสี่ยง (A Nation at Risk) ที่ต้องเผชิญกับความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรง วิกฤตที่ซ้ำซาก และมีขีดความสามารถที่เสื่อมถอย และปรับเปลี่ยนเป็น ประเทศที่มีความหวัง ความสุข และความสมานฉันท์ (A Nation with Hope, Happiness & Harmony) ในโลกหลังโควิดได้อย่างแท้จริง

  [NEW] WHA Industrial Development | imf กับ ประเทศไทย – POLLICELEE

  Cookies Manager

  We use Cookies to enhance user experience and your visit’s satisfaction to receive information and content by recognizing you expeditiously and make our website’s friendliness, simplify your browsing and enabling you to connect to social media. By continuing with this website, you accept Necessary Cookies which are necessary for the website to function. By clicking “I agree”, it is considered that you allow us to use all Cookies in line with our Cookies Policy


  THAILAND: PLANS ANNOUNCED TO BORROW 10 BILLION DOLLARS FROM THE IMF


  (5 Aug 1997) Thai/English\r
  \r
  Thailand says it will borrow at least 10 (b) billion (US) dollars from the International Monetary Fund (IMF) as part of a rescue package for the country’s ailing economy.\r
  \r
  Finance Minister Thanong Bidaya announced the details of the package with the Bank of Thailand governor Chaiyawat Wibulswasdi at a joint news conference in Bangkok on Tuesday.\r
  \r
  The deal consists of tough austerity measures, including the closing of 42 troubled finance companies and an increase in the value added tax from seven to 10 per cent\r
  \r
  It took the Thai government and the IMF two weeks to strike a deal to rescue the country’s floundering economy.\r
  \r
  On Tuesday, the Thai Finance Minister Thanong Bidaya announced his country had accepted a series of tough austerity measures in exchange for a line of credit worth ten (b) billion (US) dollars from the IMF.\r
  \r
  Some people in Thai business and politics have opposed the IMF rescue, fearing a loss of sovereignty.\r
  \r
  However, Thanong said the country needed to repair its international reputation.\r
  \r
  SOUNDBITE: (English)\r
  \”Now the country lacks the confidence of the international communities. So we will try our best to restore that confidence back. All the Thai people will really know that they have to be united to solve this problem together.\”\r
  SUPER CAPTION: Thanong Bidaya, Thai Finance Minister\r
  \r
  Perhaps the toughest part of the deal was the closure of 42 more troubled finance companies, including such prominent corporations as Nithipat Finance.\r
  \r
  Many finance companies were in deep trouble because of overlending to the property market. \r
  \r
  Developers have overbuilt in all sectors causing a massive supply that cannot be sold leaving them unable repay their loans.\r
  \r
  The SET (Stock Exchange of Thailand) index plunged on news of the finance company shutdowns, falling 22.51 points or 3.4 percent to 641.31 at 03:20 GMT. \r
  \r
  Exchange officials immediately suspended trading of all banking and finance stocks.\r
  \r
  Tuesday’s closures bring the total number of finance companies shut down by the central bank since June to 58.\r
  \r
  IMF officials warn tougher measures may be coming as the entire package has not yet been worked out and more details would emerge later in the week.\r
  \r
  SOUNDBITE: (Thai)\r
  \”It’s necessary to separate the financially weak finance companies from the others and to shut them down for now, as a first step towards solving the problem. This means these companies will not be able to borrow money from the government’s recovery fund.\”\r
  SUPER CAPTION: Chaiyawat Wibulswasdi, Bank of Thailand governor\r
  \r
  Reaction on the street was bleak, but people were more concerned about another austerity measure.\r
  \r
  In addition to the closures, the government plans to increase the value added tax (VAT) from seven percent to 10 percent on August 16.\r
  \r
  SOUNDBITE: (Thai)\r
  \”For people with limited income, the tax increase means goods will be more expensive so the Thai people will find it harder to make ends meet.\”\r
  SUPER CAPTION: Vox Pop\r
  \r
  SOUNDBITE: (Thai)\r
  \”It affects everything. People won’t be able to afford to buy (anything). The economy keeps getting worse and worse.\”\r
  SUPER CAPTION: Vox Pop\r
  \r
  Analysts say Thailand’s recent economic woes stem from excessive lending by financial institutions to an overbuilt property sector and heavy borrowing in foreign currencies by companies.\r
  \r
  Equally important, however, has been a severe slump in Thai exports.\r
  \r
  The government has tried to address the problem most recently with a \”Buy Thai\” Fair on Saturday, promoting homemade products.\r
  \r
  \r
  SOUNDBITE: (English)\r
  \r
  \r
  Find out more about AP Archive: http://www.aparchive.com/HowWeWork \r
  Twitter: https://twitter.com/AP_Archive \r
  Facebook: https://www.facebook.com/APArchives ​​\r
  Instagram: https://www.instagram.com/APNews/\r
  \r
  \r
  You can license this story through AP Archive: http://www.aparchive.com/metadata/youtube/f2a6f61d189970cbbb8bd6a59ca53e84

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

  THAILAND: PLANS ANNOUNCED TO BORROW 10 BILLION DOLLARS FROM THE IMF

  ย้อน 3 เกมโอเวอร์ ทักษิณ ชินวัตร ลงทุนสูง – เสี่ยงสูง (9 มี.ค. 62)


  ติดตามชมใน \”ข่าวเจาะย่อโลก\” ในวันเสาร์ที่ 9 มี.ค. 62 ในช่วงข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย ทางไทยพีบีเอส รับชมคลิปย้อนหลังทาง http://www.thaipbs.or.th/KaoJoh

  กด Subscribe
  ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://goo.gl/hdy2ye
  และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
  Website : http://www.thaipbs.or.th
  Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
  Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
  Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
  Google Plus : http://www.thaipbs.or.th/GooglePlus
  LINE : http://bit.ly/2GtS44i
  Youtube : http://www.youtube.com/user/ThaiPBS

  ย้อน 3 เกมโอเวอร์ ทักษิณ ชินวัตร ลงทุนสูง – เสี่ยงสูง (9 มี.ค. 62)

  ไทยมีแผนกู้ IMF เพื่อนำเงินมาฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤต I ตองก้าชาแนล


  ไทยมีแผนกู้ IMF เพื่อนำเงินมาฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤต I ตองก้าชาแนล
  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2487 จากการประชุม United Nations Monetary and Financial Conference หรือ ที่รู้จักดีในนามของ Bretton Woods Conference โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา และและมีฐานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ
  ข้อตกลงว่าด้วยกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (http:www.imf.org/external/np/exr/facts/gabnab.htm) กำหนดให้กองทุนการเงินฯ ทำหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ สนับสนุนการค้าระหว่างประเทศให้ขยายตัวอย่างสมดุล เสริมสร้างเสถียรภาพในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ สนับสนุนการจัดตั้งระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประเทศสมาชิกที่ประสบปัญหาดุลการชำระเงิน
  ตองก้าชาแนล ช่องแห่งสาระความรู้นันทนาการ ที่อยากถ่ายทอดให้ทุกท่านได้เข้าถึงแหล่งข้อมูล และเนื้อหาที่คุณต้องการ
  พี่ไทยมีแผนกู้IMF

  ไทยมีแผนกู้ IMF เพื่อนำเงินมาฟื้นฟูประเทศหลังวิกฤต I ตองก้าชาแนล

  วิกฤตเมียนมา ควรเน้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม : ทันโลก กับ ที่นี่ Thai PBS (12 พ.ย. 64)


  ติดตามชมรายการทันโลก กับ ที่นี่ Thai PBS วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 21.00 21.45 น. ทางไทยพีบีเอส หรือรับชมย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/ThisisThaipbs
  วิกฤตเมียนมา

  กด Subscribe ติดตามรายการดี ๆ ของช่อง ได้ที่ : http://thaip.bs/YSBht5j
  และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
  Website : http://www.thaipbs.or.th
  Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBS
  Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
  Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
  LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
  YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

  วิกฤตเมียนมา ควรเน้นความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม : ทันโลก กับ ที่นี่ Thai PBS (12 พ.ย. 64)

  MD IMF ปฏิเสธกดดันเจ้าหน้าที่แก้ไขรายงานของธนาคารโลก


  คริสตาลินา จอร์เจียวา กรรมการผู้จัดการ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ยืนกรานปฏิเสธข้อกล่าวหากรณีใช้อำนาจหน้าที่การงานสมัยที่ทำงานให้กับธนาคารโลก (World Bank) กดดันผู้จัดทำรายงานของธนาคารโลกให้แก้ไขข้อมูลรายงานเพื่อเอาใจจีน
  .
  ติดตามรายการ Morning Wealth ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 07.0008.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD WEALTH
  .
  IMF Worldbank คริสตาลินาจอร์เจียวา รายงานการจัดอันดับDoing Business จีน การเงินระหว่างประเทศ Economic Investment MorningWealth THESTANDARDWEALTH เฟิร์นศิรัถยา วิทย์สิทธิเวคิน

  ช่องทางรับชม THE STANDARD WEALTH
  YouTube: youtube.com/c/thestandardwealth
  Facebook: facebook.com/thestandardwealth
  Twitter: twitter.com/standard_wealth
  Instagram: instagram.com/thestandardwealth
  Website: thestandard.co/wealth

  MD IMF ปฏิเสธกดดันเจ้าหน้าที่แก้ไขรายงานของธนาคารโลก

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

  ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ imf กับ ประเทศไทย

  4 thoughts on “[NEW] 7 วาระประเทศไทย – ThaiPublica | imf กับ ประเทศไทย – POLLICELEE”

  1. চুল পড়া সমস্যা শিশুদেরও হতে পারে, শিশু মাতৃগর্ভে আসার ৩ মাসের মধ্যে কপালে হেয়ার
   ফলিকিউল আসতে শুরু করে। ৪র্থ মাসে মাথা ও শরীরে.

   Reply

  Leave a Comment