[NEW] CCDC : Climate Change Data Center | ค่า pm2.5 – POLLICELEE

ค่า pm2.5: คุณกำลังดูกระทู้

[NEW] โปรเจคเครื่องมือตรวจวัด PM2.5 ด้วย ESPino32 และ PMS5003ST – ThaiEasyElec’s Blog | ค่า pm2.5 – POLLICELEE

โปรเจคเครื่องมือตรวจวัด PM2.5 ด้วย ESPino32 และ PMS5003ST

        ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหามลพิษทางอากาศเกี่ยวกับเรื่องของฝุ่นละออง หรือที่เรารู้จักกันคือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก PM2.5 (ฝุ่นขนาดเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน) ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพเป็นอย่างมาก และยังนำไปสู่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ โรคปอด หลอดเลือด เเละอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งทางองค์การอนามัยโลกกำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5 ไว้ที่ไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ส่วนของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ออกประกาศฉบับที่ 23 กำหนดมาตรฐานค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่น PM 2.5 ไว้ที่ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) จะดีกว่าไหม หากเรารู้ว่าบริเวณไหนบ้างที่มีค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน และสามารถป้องกันตัวเองอย่างทันท่วงที เช่น การสวมหน้ากากสำหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5 หรือหากเป็นภายในบ้านให้เปิดเครื่องกรอกอากาศที่มีฟิลเตอร์สำหรับกรอกฝุ่น PM2.5 โดยในบทความนี้จะแสดงให้เห็นการประยุกต์ใช้งาน ESPino32 ร่วมกับเซ็นเซอร์ PMS5003ST ซึ่งสามารถตรวจวัดค่าฝุ่นขนาด PM1.0  PM2.5 PM10 ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้น และฟอร์มัลดีไฮด์ได้ จากนั้นนำค่ามาแสดงบนจอ OLED ขนาด 128×64 

อุปกรณ์ที่ใช้ในบทความนี้ประกอบด้วย

        1 . ESPino32 Wifi BLE Development Board (ETEE061S) จำนวน 1 pcs เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้สำหรับอ่านค่าจากเซ็นเซอร์

        2 . PMS5003ST Dust Formaldehyde, Temperature and Humidity Sensor (ESEN298) จำนวน 1 pcs เป็นเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นที่สามารถวัดค่า PM1.0 PM2.5 และ PM10 โดยเซ็นเซอร์วัดค่าอนุภาคของฝุ่นที่มีขนาดเล็กถึง 0.3 ไมโครเมตร อีกทั้งยังสามารถวัดค่าฟอร์มาลดีไฮด์ อุณหภูมิและความชื้น

        3 . จอ 128×64 OLED Display (EDPM046) จำนวน 1 pcs จอแสดงผลแบบ OLED (Organic Light-Emitting Diode) หรือ ไดโอดเปล่งแสงอินทรีย์ ซึ่งถูกนำเอาใช้แทนจอ LCD ในรูปแบบเดิม โมดูลนี้ออกมาให้ใช้งานร่วมกับ Microcontroller โดยเชื่อมต่อผ่าน I2C เพื่อแสดงค่าจากตัวเซ็นเซอร์

        ในบทความนี้ เราจะเริ่มต้นด้วยการใช้ ESPino32 อ่านค่าจากเซ็นเซอร์ PMS5003ST จากนั้นจะนำค่ามาแสดงขึ้นบนจอ จอ 128×64 OLED Display

การใช้งาน ESPino32 ร่วมกับ PMS5003ST และอ่านค่า PM2.5 ค่าอุณหภูมิ ค่าความชื้น และฟอร์มัลดีไฮด์ แสดงผลบน Serial Monitor

โดยสามารถดูวิธีการติดตั้งบอร์ด ESPino32 ลงบน Arduino IDE ได้ตามบทความนี้

        – การติดตั้งชุดพัฒนา ESPino32 บนแพลตฟอร์ม Arduino

        – การต่อวงจรระหว่าง ESPino32 และ PMS5003ST โดยในบทความนี้ เราจะใช้งาน Serial2 สำหรับอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ 

         – ขา Pin ของ PMS5003ST

         – ทำการอัพโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านค่าเซ็นเซอร์และแสดงบน Serial Monitor โดยเลือกบอร์ดเป็น ThaiEasyElec’s ESPino32 

        – ผลลัพธ์ทาง Serial monitor ที่ baudrate (115200)

การใช้งาน ESPino32 ร่วมกับ จอ 128×64 OLED Display และทดสอบการแสดงผล

        – ทำการติดตั้ง Library สำหรับใช้งาน จอ 128×64 OLED Display ลงบน Arduino IDE โดยเข้าไปที่เมนู Sketch > Include Library > Manager Libraries… จากนั้นทำการค้นหาเช่น ESP32 OLED โดยในบทความนี้จะใช้ Library ของ ThingPulse

        – จากนั้นทำการต่อวงจรระหว่าง ESPino32 ร่วมกับ จอ 128×64 OLED Display โดยตัวบอร์ด ESPino32 ออกแบบมาให้สามารถต่อใช้งานกับ 128×64 OLED Display โดยสามารถเสียบลงบนขา I2C ได้เลย

        – สามารถเสียบจอลงบนขา I2C ของบอร์ด ESPino32 ได้เลย ดังรูป

        – ทำการอัพโหลดโปรแกรมตัวอย่างเพื่อทดสอบการทำงานของ ESPino32 กับ จอ 128×64 OLED Display

        – มีผลลัพธ์ดังรูป

เมื่อสามารถใช้งานบอร์ด ESPino32 ร่วมกับอุปกรณ์หลักได้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายคือการนำ ESPino32 เซ็นเซอร์ PMS5003ST และ จอ 128×64 OLED Display มาประยุกต์ใช้งานร่วมกัน

        – โดยต่อวงจร ESPino32 เซ็นเซอร์PMS5003ST และ จอ 128×64 OLED Display ดังรูป

        – จากนั้นทำการอัพโหลดโค้ดสำหรับอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ PMS5003ST และแสดงผลบนจอ 128×64 OLED Display 

// ทำการเพิ่ม Library ที่เกี่ยวข้อง
#include <Wire.h>
#include "SSD1306Wire.h"
#include "OLEDDisplayUi.h"

//ตั้งค่าสำหรับจอ OLED
SSD1306Wire display(0x3c, SDA, SCL);
OLEDDisplayUi ui   ( &display );

//ตั้งค่ารอบเวลาอ่านของเซ็นเซอร์ทุกๆ 10 วินาที หรือ 10000 ms
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 10000; 

//ประกาศตัวแปลที่จำเป็นในการอ่านค่าเซ็นเซอร์
char col;
unsigned int PMSa = 0, FMHDSa = 0, TPSa = 0, HDSa = 0, PMSb = 0, FMHDSb = 0, TPSb = 0, HDSb = 0;
unsigned int PMS = 0, FMHDS = 0, TPS = 0, HDS = 0, CR1 = 0, CR2 = 0;
unsigned char buffer_RTT[40] = {}; //Serial buffer; Received Data
char DataStr[15];
String temp, Humi;

//ฟังก์ชันสำหรับอ่านค่าจะเซ็นเซอร์ PMS5003ST 
void Read_PMS_DATA() {
 while (!Serial2.available());
 while (Serial2.available() > 0) //Data check: weather there is any Data in Serial1
 {
  for (int i = 0; i < 40; i++)
  {
   col = Serial2.read();
   buffer_RTT[i] = (char)col;
   delay(2);
  }
  Serial2.flush();

  CR1 = (buffer_RTT[38] << 8) + buffer_RTT[39];
  CR2 = 0;
  for (int i = 0; i < 38; i++)
   CR2 += buffer_RTT[i];
  if (CR1 == CR2)        //Check
  {
   PMSa = buffer_RTT[12];    //Read PM2.5 High 8-bit
   PMSb = buffer_RTT[13];    //Read PM2.5 Low 8-bit
   PMS = (PMSa << 8) + PMSb;  //PM2.5 value
   FMHDSa = buffer_RTT[28];    //Read Formaldehyde High 8-bit
   FMHDSb = buffer_RTT[29];    //Read Formaldehyde Low 8-bit
   FMHDS = (FMHDSa << 8) + FMHDSb; //Formaldehyde value
   TPSa = buffer_RTT[30];    //Read Temperature High 8-bit
   TPSb = buffer_RTT[31];    //Read Temperature Low 8-bit
   TPS = (TPSa << 8) + TPSb; //Temperature value
   HDSa = buffer_RTT[32];    //Read Humidity High 8-bit
   HDSb = buffer_RTT[33];    //Read Humidity Low 8-bit
   HDS = (HDSa << 8) + HDSb; //Humidity value
  }/*
  else
  {
   PMS = 0;
   FMHDS = 0;
   TPS = 0;
   HDS = 0;
  }*/
  sprintf(DataStr, "%d%d.%d", TPS / 100, (TPS / 10) % 10, TPS % 10);
  temp = DataStr;
  sprintf(DataStr, "%d%d.%d", HDS / 100, (HDS / 10) % 10, HDS % 10);
  Humi = DataStr;
 }
}

//ฟังก์ชันสำหรับแสดงค่าเซ็นเซอร์ PMS5003ST บน Serial monitor
void PRINT_PMS_DATA() {
 Serial.println("-----------------------PMS5003ST--------------------------");
 Serial.print("Temp : ");
 Serial.print(temp);
 Serial.println("C");        //Serial pring Temperature
 Serial.print("RH  : ");
 Serial.print(Humi);      //Serial print humidity
 Serial.println(" %");        //"%"
 Serial.print("HCHO : ");
 Serial.print(FMHDS);
 Serial.println(" ug/m3");    // Serial print formaldehyde, unit: ug/m³
 Serial.print("PM2.5: ");
 Serial.print(PMS);
 Serial.println(" ug/m3");    // Serial print PM2.5, unit: ug/m³
 Serial.println();
}

//ฟังก์ชันสำหรับออกแบบหน้าจอ โดยจะแบ่งเป็น 4 เฟรม ในแต่ละเฟรมจะแสดงค่าต่างๆที่อ่านมาจากเซ็นเซอร์
void drawFramePM2_5(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display->setFont(ArialMT_Plain_16);
 display->drawString(64 + x, 0 + y, "PM 2.5");

 display->setFont(ArialMT_Plain_24);
 display->drawString(64 + x, 19 + y, String(PMS));

 display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 display->drawString(64 + x, 45 + y, "ug/m3");
}

void drawFrameTemp(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display->setFont(ArialMT_Plain_16);
 display->drawString(64 + x, 0 + y, "TEMPERATURE");

 display->setFont(ArialMT_Plain_24);
 display->drawString(64 + x, 19 + y, String(temp));

 display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 display->drawString(64 + x, 45 + y, "°C");
}

void drawFrameHumi(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display->setFont(ArialMT_Plain_16);
 display->drawString(64 + x, 0 + y, "HUMIDITY");

 display->setFont(ArialMT_Plain_24);
 display->drawString(64 + x, 19 + y, String(Humi));

 display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 display->drawString(64 + x, 45 + y, "%");
}

void drawFrameFormal(OLEDDisplay *display, OLEDDisplayUiState* state, int16_t x, int16_t y) {
 display->setTextAlignment(TEXT_ALIGN_CENTER);
 display->setFont(ArialMT_Plain_16);
 display->drawString(64 + x, 0 + y, "Formaldehyde");

 display->setFont(ArialMT_Plain_24);
 display->drawString(64 + x, 19 + y, String(FMHDS));

 display->setFont(ArialMT_Plain_10);
 display->drawString(64 + x, 45 + y, "ug/m3");
}

FrameCallback frames[] = { drawFramePM2_5, drawFrameTemp, drawFrameHumi, drawFrameFormal};
int frameCount = 4;

//เริ่มใช้งานฟังก์ชันและประกาศตั้งค่าเริ่มต้นการทำงานของฟังก์ชันจอแสดงผล
void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial2.begin(9600);
 Read_PMS_DATA();
 PRINT_PMS_DATA();
 ui.setTargetFPS(60);
 ui.setIndicatorPosition(BOTTOM);
 ui.setIndicatorDirection(LEFT_RIGHT);
 ui.setFrameAnimation(SLIDE_LEFT);
 ui.setFrames(frames, frameCount);
 ui.init();
 display.flipScreenVertically();
}

//การทำงานในลูป จะทำงานฟังก์ชันอ่านค่าจากเซ็นเซอร์ทุกๆ 10 วินาทีและแสดงผลบนหน้าจอ จะทำงานวนไปเรื่อยๆ
void loop() {
 ui.update();
 unsigned long currentMillis = millis();
 if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
  previousMillis = currentMillis;
  Read_PMS_DATA();
  PRINT_PMS_DATA();
 }
}


เช็คค่า PM 2.5 เองได้ง่ายๆ ผ่านแอป


ทุกวันนี้หมอกมลพิษเต็มกรุงไปหมด ซึ่งมันสร้างผลกระทบต่อสุขภาพเราทั้งระยะสั้นและยาวเลยนะ เพราะงั้นวันนี้เลยจะขอเอาแอปตรวจเช็คค่า PM 2.5 ที่เราสามารถโหลดฟรีและดูเองได้ง่ายๆ มาฝากกันค่ะ
PM2.5 AirVisual AirMatters Kaiterra

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เช็คค่า PM 2.5 เองได้ง่ายๆ ผ่านแอป

PM2.5 Particle Detector – DIY เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ใช้งานกับแอพ Blynk


DIY เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ใช้งานกับแอพ Blynk
PM2.5 Particle Detector
Code and รูปวงจร
https://www.dropbox.com/s/ay8x7yf8ysu65rf/Code%20and%20%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%A3.zip?dl=0
แบบสำเร็จดูค่าได้อย่างเดียว https://c.lazada.co.th/t/c.ZRPU6c?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fxiaomismartmipm25airdetectorminisensitiveairqualitymonitorledscreeni753930094s1442702475.html\u0026
lazada.co.th
ESP8266 NodeMCU LUA CP2102 ESP12E
https://c.lazada.co.th/t/c.vTb?url=https://www.lazada.co.th/products/originaldiymoreesp8266nodemculuacp2102esp12einternetwifidevelopmentboardopensourceserialwirelessmoduleworksgreatwitharduinoidemicropythoni356034800s697396996.html?spm=a2o4m.searchlist.list.1.7dda79d5ZSVgxL\u0026search=1
PM2.5 Dust sensor Sharp GP2Y1010AU0F
https://c.lazada.co.th/t/c.Z99tVC?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fpm25dustsensorsharpgp2y1010au0fi336976800s652310488.html\u0026
OLED Display Module
https://c.lazada.co.th/t/c.Z99zPU?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Foriginaldiymorewhitebluecolor128x64oledlcdleddisplaymoduleforarduino096i2ciicserialnewi362592294s707508871.html\u0026
Passive Buzzer Module 3.3 5V
https://c.lazada.co.th/t/c.Z9kIfi?url=https%3A%2F%2Fwww.lazada.co.th%2Fproducts%2Fpassivebuzzermodule335vi344994717s672554856.html\u0026

PM2.5 Particle Detector - DIY เครื่องวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ใช้งานกับแอพ Blynk

ทำเครื่องกรองอากาศลดค่า PM2.5 ใช้เอง


ทำเครื่องกรองอากาศลดค่า PM2.5 ใช้เอง

ค่าฝุ่นละออง PM2.5ขอนแก่นสูง100ไมโครกรัม


จังหวัดขอนแก่นเร่งแก้ไขปัญหาค่า PM2.5 ในอากาศ หลังในวันนี้ยังมีค่าสูงถึง 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

ค่าฝุ่นละออง PM2.5ขอนแก่นสูง100ไมโครกรัม

Lab.2 nodeMCU ดึงค่า PM2.5 จาก AIR4THAI – ตอนที่ 1. การใช้งาน Library Dotmatrix +Library Json


Lab.2 nodeMCU ดึงค่า PM2.5 จาก http://air4thai.pcd.go.th
Digital Time ดึงเวลาจาก NTP และ แสดงค่า PM25 ของ Air4Thai
งานนี้อาจจะยากไปสำหรับมือใหม่ ก่อนทำคิดกว่าไม่น่ายาก จบใน 12ชั่วโมง
เริ่มอัดเจอปัญหาการ ใช้งาน library json ของ arduino ใช้ไม่เป็น
ทำไม่สำเร็จ หยุดอัด debug ไล่แก้ ก็ไม่สำเร็จ ต้องออกแบบการดึงค่า json ใหม่
คิดใหม่ออกแบบใหม่ เอา web service มาช่วยให้ nodeMCU เขียน code ง่ายขี้น
vdo แบ่งเป็น 3 ตอน
ตอนที่ 1. การใช้งาน Library Dotmatrix +Library Json https://youtu.be/see5OhbpT9M
ตอนที่ 2. การใช้งาน Library Json (Fail) https://youtu.be/ptKlxCZH1Kc
ตอนที่ 3. การสร้าง Web Service ด้วย PHP และการทำงานของระบบ https://youtu.be/B0fK4Ddcy0c
source: https://drive.google.com/drive/folders/1zMShlq7PTUul_uTnZNhccUP9DleQWA3d
LongDIY
ลองทำให้เข้าใจ

Lab.2 nodeMCU ดึงค่า PM2.5 จาก AIR4THAI - ตอนที่ 1. การใช้งาน Library Dotmatrix +Library Json

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ค่า pm2.5

2 thoughts on “[NEW] CCDC : Climate Change Data Center | ค่า pm2.5 – POLLICELEE”

Leave a Comment