[NEW] CPTPP (ตอน1): ไทยจะอยู่ตรงไหน อย่างไรในกติกาการค้าโลก | ข้อตกลง tpp – POLLICELEE

ข้อตกลง tpp: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 สหราชอาณาจักรได้ยื่นขอเจรจาเพื่อเข้าเป็นภาคีความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership: CPTPP) ซึ่งมีสมาชิก 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งประเทศสมาชิกอาเซียนบางประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ ชิลี เปรู เม็กซิโก ญี่ปุ่น บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

ปัจจุบัน CPTPP มีประเทศให้สัตยาบันแล้ว 7 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย เม็กซิโก สิงคโปร์ และเวียดนาม และรอให้สัตยาบันอีก 4 ประเทศ ได้แก่ เปรู ชิลี มาเลเซีย และบรูไนฯ

CPTPP เป็นความตกลงขนาดใหญ่ เพราะสมาชิกทั้ง 11 ประเทศมีขนาดเศรษฐกิจรวมกัน 13% ของเศรษฐกิจโลก มีปริมาณการค้าระหว่างกันรวม 15% ของการค้าโลก และมีประชากรรวมกันกว่า 500 ล้านคน และยังเป็นความตกลงการค้าระดับสูง ที่ไม่เพียงลดภาษีสินค้า แต่ยังกำหนดกฎระเบียบใหม่ในเรื่องบริการ การลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา การค้าดิจิทัล และรัฐวิสาหกิจ

CPTPP ซึ่งมี 30 ข้อบท เป็นความตกลงเปิดเสรีทางเศรษฐกิจที่มีมาตรฐานสูง ครอบคลุมการค้าสินค้าและบริการ และมีข้อบทเกี่ยวกับการเปิดเสรีภาคโทรคมนาคม การลงทุน การบริการทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตลอดจนกำหนดให้คุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานสากลและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม โดยลักษณะสำคัญของความตกลง FTA ที่มีมาตรฐานสูงนี้คือมีอัตราการลดภาษีเป็นศูนย์เพื่อเปิดตลาดสำหรับสินค้าเกือบทุกประเภท และมีข้อบทที่กำกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้หรือเกินกว่าที่ตกลงกันในกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) ในลักษณะ “WTO-Plus” จึงทำให้ประโยชน์ของความตกลง FTA ยุคใหม่นี้ไม่ได้มากจากการลดภาษีศุลกากรเพียงเท่านั้น แต่รวมถึงการลดมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีและยกระดับมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ทางการค้าด้วย

หลายฝ่ายมองว่า การยื่นเข้าเป็นภาคี CPTPP ของสหราชอาณาจักรเป็นการตัดสินใจที่ฉลาด เพราะเป็นการวางกติกาการค้าใหม่ รวมทั้งปรับปรุงข้อตกลงการค้าที่มีอยู่เดิมกับ 11 ประเทศคู่ค้า ด้วยการเจรจาเพียงรอบเดียว

สำหรับประเทศไทยได้กระทรวงพาณิชย์ได้ศึกษาข้อดีข้อเสียของการเข้าร่วม CPTPP และได้เสนอ คณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนเมษายน 2563 เพื่อขอให้พิจารณาเห็นชอบให้ไทยขอเจรจาเจ้าร่วม CPTPP แต่ท้ายที่สุดขอถอนเรื่องออกไปเพราะเป็นประเด็นที่ภาคประชาสังคมยังเห็นต่างอยู่มาก จึงควรดำเนินการอย่างรอบคอบ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศและกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ได้จัดการหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง ความตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิกที่ครอบคลุมและก้าวหน้า (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership -CPTPP) กับสื่อมวลชน ครั้งที่ 1 โดยมีผู้แทนภาคสื่อมวลชนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาควิชาการ ประกอบด้วย นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกและองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก, นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, นางสาวนลินทิพย์ หอมวิเศษวงศา ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการค้าสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า, ศาสตราจารย์ทัชมัย ฤกษะสุต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมวิชาการเกษตร

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดการหารือครั้งนี้สอดรับกับมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ที่เห็นชอบให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ศึกษาความพร้อมของไทยในการเจรจาเข้าร่วมความตกลงฯ โดยขยายเวลาเพิ่มเติมอีก 50 วัน เพื่อให้มีการหารือกับภาคส่วนต่างๆ ให้ครอบคลุม ครบถ้วน และรอบคอบที่สุดสำหรับประกอบการพิจารณาเริ่มขั้นตอนการเข้าร่วม CPTPP ของไทย ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างศึกษาโอกาสและข้อท้าทายของการเข้าร่วมฯ

Table of Contents

ไทยจะอยู่ในห่วงโซ่ไหนของโลก

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เริ่มการแลกเปลี่ยนความเห็นด้วยการชวนคิดเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ โดยชี้ให้เห็นว่า โลกมีพลวัตและเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก มีหลายด้านที่กำลังเกิดขึ้นรอบๆ ประเทศไทย ทั้งการปฏิวัติอุตสาหกรรม เศรษฐกิจดิจิทัล กฎระเบียบการค้าที่มีมาตรฐานสูงขึ้น มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีมีมากขึ้น การชะงักงันของระบบการค้าระบบพหุภาคีได้จุดชนวนให้หลายประเทศหันมาทำข้อตกลงการค้าแบบทวิภาคีมากขึ้นจำนวนมาก ประกอบกับการระบาดของโควิดที่นอกจากนำโลกไปสู่ new normal แล้วยังมีส่วนเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นและมากขึ้น ประเทศไทยจึงต้องมียุทธศาสตร์หลักในการสร้างความเติบโต

“ไทยไม่ใช่ nobody ในภูมิภาค แต่จะเป็น nobody ถ้าเราไม่ทำตัวเอง ประเทศไทยจะต้องเอาตัวเข้าไปอยู่ใน global value chain ต้องหาแนวทางที่ให้ไทยพูดภาษาเดียวกับโลกภายนอก อยู่ในสังคมและอยู่ในกติกาที่ไทยบริโภคสิทธิประโยชน์ต่างๆ ได้ เพราะเราเป็นชาติที่คู่ควรจะอยู่ตรงนั้น” นายเชิดชายกล่าว

สิ่งที่สำคัญที่สุดในขณะนี้ การระบาดของโควิด ทำให้อนาคตวิ่งเข้ามาหาประเทศไทยมากขึ้น เกิดความปกติใหม่หรือ new normal หากประเทศไทยไม่สามารถถอดความหมายของความปกติใหม่ออกมา ประเทศไทยเดินไม่ได้ ประเทศกับการต่างประเทศแยกกันไม่ออก ประเทศไทยอยู่ใน regional value chain มานานแล้ว ประเทศไทยไม่สามารถอยู่ในโลกปิดได้ และเป็นประเทศที่เปิดมาตลอด

นายเชิดชายกล่าวว่า อยากจะให้มอง FTA ในโลกสมัยใหม่ ไม่อยากให้มอง FTA เป็นแค่เรื่อง ภาษี FTA มีการปรับเปลี่ยนเป็นยุคๆ โดยในยุคแรก FTA ที่อิงกรอบองค์การการค้าโลก (WTO) มุ่งไปที่ภาษีศุลกากรเป็นหลัก ต่อมาเป็น WTO-Plus เป็นความตกลงทางการค้าที่เป็นเรื่องใหม่ๆ และไม่มีในข้อตกลง WTO โดยมีเรื่องการเสริมขีดความสามารถเข้าไป เห็นได้จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) ปี 2007 ซึ่งครึ่งหนึ่งเป็นการลดภาษี อีกครึ่งหนึ่งอีกครึ่งเป็นเรื่องความร่วมมือที่ไทยได้ผลประโยชน์ ซึ่งนับเป็นความตกลง FTA ในระยะแรกๆ

นายเชิดชายกล่าวว่า FTA ในยุคต่อไปจะมีมาตรฐานที่สูงขึ้น เช่น สิทธิแรงงาน โดยทั่วไปจะเรียก FTA ที่มีมาตรฐานสูงว่าเป็น new generation นอกจากนี้ FTA อาจจะไม่ได้มีมาตรฐานสูงเพียงอย่างเดียว แต่อาจจะขยายออกในด้านข้าง ที่อาจจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นต่อไป

“CPTPP อาจจะเป็น เจนเนอเรชันที่ 2 ของ FTA” นายเชิดชายกล่าว

ในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อาจจะต้องเปรียบเทียบไทยกับเวียดนาม โดยนายเชิดชายกล่าวว่า ประเทศไทยมี FTA จำนวน 14 ฉบับ เวียดนามก็มี FTA ในจำนวนที่ใกล้เคียงกันราว 14-15 ฉบับ แต่การเข้าเป็นสมาชิก FTA ของเวียดนามครอบคลุม 53 ประเทศ

จากข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศที่ได้ศึกษาไว้ในปี 2560 ก่อนที่เวียดนามสรุปข้อตกลงการค้ากับสหภาพยุโรปในปี 2562 เปรียบเทียบประโยชน์จากการเป็นสมาชิกเขตการค้าเสรีของไทยกับเวียดนาม พบว่า อัตราร้อยละของภาษีสินค้าของเวียดนามที่จะต้องจ่ายกับอัตราร้อยละภาษีสินค้าของไทยแตกต่างกันกันมาก แม้แต่ในญี่ปุ่นที่ไทยมีข้อตกลง FTA แบบทวิภาคี อัตราภาษีสินค้าที่เวียดนามต้องจ่ายต่ำกว่าไทย มีเพียงสหรัฐฯ ที่ไทยดีกว่าเวียดนาม เพราะสหรัฐฯ ไม่ได้อยู่ใน CPTPP

“ภาพนี้สะท้อนขีดความสามารถในการที่จะเข้าไปอยู่ในการค้าระหว่างประเทศ ประเทศมีแผน มีการพัฒนาคนบ้าง มีโครงสร้างพื้นฐาน แต่ที่เรากำลังตกขบวนมากๆ คือ เราไม่อยู่ในกติกาการค้าโลกไม่ได้อยู่ใน global supply chain ถ้าเรายังอยู่กันแบบนี้ เรายังคิดว่าเรายังไม่จำเป็นต้องผูกพันกับใคร โดยที่ไม่ได้มองภาพใหญ่ ประเทศไทยก็จะยังไม่เข้าสู่ระดับโลก” นายเชิดชายกล่าว

ไทยไม่มีประเด็นใหม่ใน FTA

นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน โดยกล่าวว่า “นับตั้งแต่ปี 2005 ที่ไทยทำข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ที่มีการลดภาษีสินค้าและบริการ กับออสเตรเลีย หลายเรื่องของประเทศไทยยังอยู่ที่จุดเดิม เวลาผ่านไปราว 15-16 ปีไทยยังอยู่ที่จุดเดิม”

ประเด็นใหม่ที่เกี่ยวกับการค้า เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงานและสิ่งแวด ล้อม กติกาที่มาควบคุมรัฐวิสาหกิจ หรือ UPOV 1991 ไม่มีใน FTA ของไทยเป็นแต่เพียงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกัน

นายรัชวิชญ์กล่าวว่า หลังจากให้สัตยาบัน FTA ไทย-ออสเตรเลียแล้ว ไทยมีการเจรจา FTA กับคู่ค้าสำคัญของไทย 2 ราย คือ สหรัฐอเมริกากับสหภาพยุโรป โดยเจรจากับสหรัฐฯ ในปี 2005-2006 และเจรจากับสหภาพยุโรปในปี 2010 ซึ่งก็มีประเด็นใหม่ๆ เกิดขึ้น ทั้งทรัพย์สินทางปัญญา การขยายอายุการคุ้มครองสิทธิบัตรยาหากมีการจดทะเบียนยาช้า การคุ้มครองข้อมูลการทดลองยาในคน ในสิ่งมีชีวิต ซึ่งมีผลต่อการจดทะเบียนยาสามัญ การเอาสิทธิบัตรยาเก่ามาเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วจดเป็นสิทธิบัตร การขยายอายุคุ้มครองลิขสิทธิ์จาก 50 ปีเป็น 70 ปี

“การเจรจาคือการหาพื้นที่กลางที่ยอมรับได้ทั้งสองฝ่าย มีประโยชน์ที่คุ้มค่า หรือมีประโยชน์ในระยะยาว แต่ที่น่าสังเกตคือ เรื่องพวกนี้เราเต้นวนอยู่ข้างนอกตลอด เราไม่รับอย่างเดียว คุยกันหลายรอบแล้วยังไม่เอา ก็ชะงักงัน ถ้าเดินหน้าต่อก็ไม่จบ หรือกรณีที่นโยบายเคาะลงมา เราก็ต้องใช้เวลาในการเตรียมท่าทีในการขอดูในภาพใหญ่ที่เกี่ยวพันกันไปหมด เวลาก็ไม่พอ ซึ่งเรื่องพวกนี้นักเจรจาตัดสินใจไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องระดับนโยบายระดับสูง และเกี่ยวข้องกับหลายกระทรวง อาจจะต้องถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจ” นายรัชวิชญ์กล่าว

“หากไทยจะเจรจากับสหภาพยุโรปก็มีประเด็นเหล่านี้ หนีไม่พ้น ซึ่ง CPTPP ก็มี แต่มีความยืดหยุ่น ทั้งระยะเวลาในการปรับตัว การยกเว้นสินค้าหรือธุรกิจบางประเภทก็เป็นทางออก” นายรัชวิชญ์กล่าว

นายรัชวิชญ์กล่าวว่า การที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศหารือกับกระทรวง หน่วยงานอื่น นับว่าเป็นเรื่องที่ดี เป็นสัญญาณว่าระดับนโยบายดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมที่จะให้การสนับสนุน หากจะตัดสินใจในที่สุดว่าจะเดินหน้าต่อ ซึ่งประสบการณ์ของทีมเจรจาไทยตั้งแต่การเจรจากับสหรัฐฯ หรือสหภาพยุโรปก็นำมาใช้ประโยชน์ได้ ถือว่าไทยอยู่ในจุดที่มีความพร้อมในทางเทคนิค แต่สิ่งที่สำคัญต้องดำเนินการในระดับบนลงล่าง

“อย่างไรก็ตาม FTA มีผลกระทบแน่นอน การค้าของเรากับประเทศที่มี FTA เพิ่มขึ้น 200-300% ส่วนการค้ากับประเทศที่ไม่มี FTA เพิ่มขึ้นกว่า 100% ผู้ที่ได้รับประโยชน์ก็จะเงียบ ผู้ที่เสียประโยชน์ก็จะส่งเสียง แต่รัฐบาลมีเครื่องมือ มีงบประมาณ มีทุกอย่างที่จะนำมาใช้บริหารจัดการเพื่อผลกระทบ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรรายเล็ก หรือ SMEs ซึ่งช่วยได้ในเรื่องของเงิน การออกนโยบายมาสนับสนุน รวมทั้งการมีนวัตกรรมเข้ามา เพื่อให้การใช้เงินสนับสนุนมีประสิทธิภาพ และทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบจะไม่เดือดร้อนมาก” นายรัชวิชญ์กล่าว

ถ้าเปรียบเทียบ RCEP (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค: Regional Comprehensive Economic Partnership) กับ CPTPP ความสำคัญของ RCEP คือเป็นตลาดใหญ่และใหญ่ว่า CPTPP ประเทศไทยค้ากับ RCEP ประมาณ 57% ของการค้ากับทั้งโลกและค้ากับ CPTPP ประมาณ 29% ของการค้ากับทั้งโลก แต่ความสำคัญของ CPTPP อยู่ที่จะช่วยทำให้ไทยยกมาตรฐานของกฎหมาย กฎระเบียบการค้าการลงทุนให้เป็นสากลมากขึ้น และทำให้ค้าขายกับต่างประเทศ กับ CPTPP กับประเทศที่มีมาตรฐานสินค้าในระดับสูงได้สะดวก และหากต้องการที่จะขายสินค้าให้ได้ก็ต้องทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ การมี FTA เจรจาต่อรองกันได้ แต่หากไม่มี FTA การเจรจาไม่ยืดหยุ่น ต้องปฏิบัติตามมาตรการฝ่ายเดียวของประเทศที่ทำการค้าด้วย

“CPTPP มีจุดเด่นคือเป็นแรงขับเคลื่อนแรงผลักดันให้เราปรับปรุงกฎหมาย ยกมาตรฐานสินค้าและบริการ การลงทุนให้เป็นสากล เมื่อมาตรฐานสูงขึ้น ความสามารถในการแข่งขันต้องพัฒนากันต่อไป ประเทศจะเติบโตอย่างยั่งยืน” นายรัชวิชญ์กล่าว

FTA ที่ไทยมีโอกาสจะทำกับสหภาพยุโรปก็มีเงื่อนไข 3-5 เรื่องที่สหภาพยุโรปยืนยันว่าจะต้องมีและเป็นเรื่องใหม่ที่ไทยไม่เคยทำมาก่อน ถ้าไทยไม่รับ FTA ก็ไม่เกิด เงื่อนไขเหล่านี้หลายเรื่องก็อยู่ใน CPTPP และอาจจะนำไปสู่ FTA อื่นที่มีมาตรฐานสูงได้ มิฉะนั้นแล้ว FTA ของไทยมีแต่เรื่องสินค้าและบริการกับความร่วมมือ

ผลการศึกษาชี้ถ้าไม่เข้าเสียโอกาสแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

นายรัชวิชญ์ ให้ข้อมูลความเป็นมาของ CPTPP ว่า CPTPP เริ่มต้นมาจากการที่ 12 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย, บรูไน, แคนาดา, ชิลี, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เม็กซิโก, นิวซีแลนด์, เปรู, สิงคโปร์ เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ต้องการสร้างเขตการค้าเสรีที่เรียกว่า Trans-Pacific Partnership (TPP) แต่สหรัฐฯ ได้ถอนตัวออกในภายหลัง

ประเทศสมาชิก 11 ประเทศที่เหลือผลักดันให้เดินหน้าต่อ และมีการปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงให้ตอบโจทย์ทั้ง 11 ประเทศ คือมีการถอดถอนเรื่องที่สหรัฐฯ ผลักดัน เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่มากกว่ามาตรฐานองค์กรการค้าโลก การขยายระยะเวลาความคุ้มครองสิทธิบัตรยาหากจดทะเบียนล่าช้า เรื่องการขยายอายุลิขสิทธิ์จาก 50 ปีเป็น 70 ปี เรื่องการจดสิทธิบัตรยาก็ปรับปรุงใหม่จากที่มีอยู่เดิมก็ถอนออกไป

“ปัจจุบัน CPTPP ไม่มีเรื่องพวกนี้อีกแล้ว แต่จะเอาเข้ามาอีกหรือไม่ ซึ่งคิดว่าประเทศกำลังพัฒนาในCPTPP หลายประเทศคงไม่อนุญาตให้เอาเข้ามาง่ายๆ ทั้ง 11 ประเทศได้มีการเจรจาลงนามไปในปี 2561 ประเทศที่ให้สัตยาบันแล้วมี 7 ประเทศคือ แคนาดา เม็กซิโก ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ เวียดนาม และความตกลงมีผลใช้บังคับแล้ว” นายรัชวิชญ์กล่าว

โดยที่ข้อบทที่มีการชะลอส่วนใหญ่เป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิก CPTPP ดังนั้น จึงเป็นไปได้ยากที่ทุกประเทศสมาชิกจะเห็นชอบให้มีการนำข้อบทดังกล่าวกลับมาใช้อีกครั้ง

ประเทศ CPTPP ทั้ง 11 ประเทศมีประชากรรวมกัน 500 ล้านคนคิดเป็น 6.7% ของประชากรโลก มีGDP รวมกัน 10.5 ล้านล้านเหรียญคิดเป็น 12.5% ของ GDP โลก การค้าของไทยกับประเทศ CPTPP มีมูลค่า 125.3 พันล้านเหรียญคิดเป็น 28.6% ของการค้ารวมของไทย ส่วนการส่งออกของไทยไปประเทศ CPTPP มีมูลค่า 67.9 พันล้านเหรียญคิดเป็น 29.4% ของการค้าไทยที่มีกับโลก

สำหรับการดำเนินการของประเทศไทย ได้มีการให้ความรู้และการจัดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจากทุกภาคส่วน มีการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดมีประชาชนจาก 40 จังหวัดมาร่วมรับฟังแสดงความคิดเห็น 1,400 คน นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดจ้างที่ปรึกษาภายนอกทำการศึกษาวิเคราะห์ประโยชน์และผลกระทบ ทั้งกรณีที่ประเทศไทยเข้าร่วมและไม่เข้าร่วม

ผลการศึกษาในส่วนของ CPTPP ของที่ปรึกษาสรุปว่า หากประเทศไทยเข้าร่วม CPTPP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นไม่มากราว 7,790-23,039 ล้านบาท แต่การลงทุนจะขยายตัวประมาณ 5-6.6% การส่งออกจะขยาย 3.4-4%

“ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งหากว่าเราเข้าร่วม คือ จะเป็นแรงผลักดันให้ประเทศไทยแก้ไขปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนให้มีความทันสมัยมากขึ้น มีความเป็นสากลมากขึ้น มีความโปร่งใส และเป็นธรรม ผลก็คือจะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย และในระยะยาวภาคเอกชนของไทยรวมถึงภาคเกษตรจะเติบโตอย่างยั่งยืน ธุรกิจสามารถจะเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคได้” นายรัชวิชญ์กล่าว

ในกรณีที่ไทยไม่เข้าร่วม CPTPP ผลการศึกษาพบว่า GDP ประเทศไทยจะลดลง 0.25-1% การลงทุนจะลดลง 0.5-2% การส่งออกสินค้าและบริการจะลดลง 0.75%

“สิ่งที่น่าสนใจก็คือ ประเทศไทยจะเสียโอกาสและแรงผลักดันในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้า มาตรฐานสินค้า ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการไทยที่ทำธุรกิจกับต่างประเทศ โดยเฉพาะการส่งออกประสบความยากลำบากในการทำธุรกิจในการส่งออกไปยังประเทศ CPTPP ที่มีข้อตกลงสิทธิพิเศษ เพราะประเทศคู่แข่งที่มีข้อตกลง CPTPP ได้รับสิทธิพิเศษทางด้านภาษี ทางด้านมาตรฐานต่างๆ ได้รับความสะดวกมากกว่าไทย 2 ด้าน และประเทศไทยจะหลุดออกจากห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาค”

ด้านผลการรับฟังความคิดเห็น ในภาพรวมเห็นว่าการเข้าร่วม CPTPP ประเทศไทยจะได้ประโยชน์แต่ยังมีข้อกังวล คือ UPOV 1991 การเปิดตลาดสินค้าที่สูง การเปิดตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในภาคเกษตร เห็นว่ารัฐควรช่วยเหลือเกษตรให้แข่งขันกับสินค้าจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งกองทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ภาคเอกชนสนับสนุนให้เข้าร่วม แต่ต้องการความช่วยเหลือในการส่งเสริมการเพิ่มขีดความ สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME

ส่วนภาคประชาสังคมมีข้อกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร โดยเฉพาะการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในฤดูกาลถัดไป การผูกขาดเมล็ดพันธุ์ หรือการฟ้องร้องในระดับอนุญาโตตุลาการเรียกค่าเสียหายแทนการฟ้องร้องต่อศาลไทย หากไม่พอใจมาตรการของรัฐบาล

ส่วนการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์หลังจากรวบรวมความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษา CPTPP ด้วย โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นประธานหารือกับ 33 หน่วยงานตั้งแต่ปี 2561-2563 สรุปผลทั้งหมดเสนอคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ตั้งแต่ต้นปีที่แล้ว และ กนศ. ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์นำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ในช่วงก่อนที่จะเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์ได้ชะลอการเสนอเรื่องโดยเห็นว่า ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมยังมีความเห็นที่ไม่ตรงกัน ก็ไม่ควรที่จะเสนอเรื่อง

ต่อมาในเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว สภาผู้แทนราษฎรให้ความสนใจเรื่องนี้จึงได้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาศึกษาผลกระทบของ CPTPP มีการศึกษาอย่างละเอียดโดยมีผู้แทนจากทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการเกษตรกร ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคม เข้าร่วมศึกษาหารือในช่วงมิถุนายนถึงกันยายน

รายงานระบุว่า ถ้าไทยยังไม่พร้อมในปัจจุบัน แต่ต้องเตรียมความพร้อม รายงานฉบับนี้สภาผู้แทนฯ มีมติส่งให้คณะรัฐมนตรี ซึ่งได้รับทราบและมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนำรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้นให้รายงาน ครม. และมอบหมายให้ กนศ. ศึกษาต่อในเรื่องการเตรียมความพร้อม

กนศ. เตรียมสรุปผลเสนอครม.

นางสาวนลินทิพย์ หอมวิเศษวงศา ผู้อำนวยการกองนโยบายระบบการค้า สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ให้ข้อมูลว่า กระบวนการเรื่อง CPTPP มีความต่อเนื่องจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินไว้ โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ทำเรื่องต่างๆ ดังนี้

  1) จัดทำกรอบการทำงานเพื่อติดตามการจัดทำแผนงานการดำเนินการ เพื่อปรับตัวของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) โดยให้หารือร่วมกับหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวเนื่อง รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ เช่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมด้วย
  2)รวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความพร้อมและเงื่อนเวลาในการขอเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP หรือความไม่พร้อมของไทย แล้วส่งผลการพิจารณาให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 90 วันเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

นางสาวนลินทิพย์กล่าวว่า คณะกรรมการ กนศ. ซึ่งประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจฯ ได้ประชุมไปแล้ว 3 ครั้งในปีนี้ พร้อมตั้งตั้งคณะอนุกรรมการ 8 คณะ เพื่อศึกษาในประเด็นที่คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ระบุไว้ว่ามีความเป็นไปได้อย่างไร ซึ่งการศึกษายังไม่แล้วเสร็จ

  คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง CPTPP รายประเด็น จำนวน 8 คณะ ได้แก่
  1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านเกษตรและพันธุ์พืช มี รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
  2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มี รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน
  3. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน มี รมว.พาณิชย์ เป็นประธาน
  4. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐ และเอกชนกับรัฐ มี รมว.ต่างประเทศ เป็นประธาน
  5. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มี รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธาน
  6. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐและรัฐวิสาหกิจ มี รมว.คลังเป็นประธาน
  7. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านแรงงาน มี รมว.แรงงาน เป็นประธาน
  8. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนฯ ด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ มี รมว.พาณิชย์เป็นประธาน

คณะรัฐมนตรีสั่งการโดยให้เวลาในการศึกษาตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 25 เมษายน แต่เนื่องจากยังมีประเด็นที่ต้องหารือเพิ่มเติม จึงได้ขอขยายเวลาเพิ่มอีก 50 วัน ไปสิ้นสุดวันที่ 24 มิถุนายน

นางสาวนลินทิพย์กล่าวว่า ในช่วง 50 วันของเวลาที่ขยายเพิ่มเติม คณะกรรมการ กนศ. ได้มีการหารือแบบทวิภาคีกับรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่างๆ เพื่อให้ได้รายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น ประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัล กระทรวงการคลัง พร้อมได้รับฟังความเห็นของผู้แทนจากภาคเอกชน ทั้งสภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาคมผู้ส่งสินค้าทางเรือ และตัวแทนจากสมาร์ทฟาร์เมอร์ ซึ่งข้อมูลที่ได้มีความครอบคลุมในระดับหนึ่งแล้ว ทั้งนี้จะรวบรวมข้อมูลเสนอไปที่คณะกรรมการ กนศ.

“คณะกรรมการกนศจะประชุมหารือในรายละเอียดกันอีกว่า ภายใต้สถานการณ์แบบนี้ ข้อเท็จจริงแบบนี้ แล้วจะเดินหน้าต่อไปอย่างไร และจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาต่อไป” นางสาวนลินทิพย์กล่าว

โดยสิ่งที่ กนศ. จะเสนอให้ ครม. พิจารณาจะเป็นการตัดสินใจว่าไทยควรจะไปขอเจรจาเข้าร่วม CPTPP หรือไม่ ยังไม่ใช่การเข้าร่วม CPTPP

นอกจากนี้ จากการหารือ การประชุมร่วมกับรัฐมนตรีทั้ง 4 กระทรวง และหารับฟังความเห็นจากภาคเอกชน พบว่า แต่ละกระทรวงของประเทศคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนมาก โดยเห็นจากประเด็นที่เป็นข้อกังวลต่างๆ ซึ่งสะท้อนมาจากคณะกรรมาธิการ

“เรื่องสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ได้รับทราบว่ามีข้อกังวลอะไรบ้าง มาตรการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการดูแลและการมีมาตรการด้านสาธารณสุข เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องนำไปคุยกับต่างประเทศที่เข้า CPTPP ว่าจะเป็นอย่างไร ทั้งประเด็นสาธารณสุขในภาพรวม และประเด็นเฉพาะ เช่น แอลกอฮอล์ เป็นเรื่องที่คณะรัฐมนตรีและรัฐบาลเห็นความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องสำคัญของประชาชน” นางสาวนลินทิพย์กล่าว

สำหรับด้านเกษตร เรื่องเมล็ดพันธุ์ เรื่องขีดความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกร เรื่องความมั่นคงทางการเกษตร ยังคงได้รับความสำคัญเป็นลำดับแรก ส่วนเรื่องดิจิทัล ได้หารือเกี่ยวกับประเด็นที่จะต้องทำต่อไป เช่น digital tax ซึ่งเป็นอนาคตของโลก อีกทั้งดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่สำหรับทุกคน ขณะที่กระทรวงการคลังมีหลายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขด้วย เช่น องค์การเภสัช

“ถ้ามองในแง่ประชาชน ประชาชนถือว่าโชคดีมากที่ยังมีส่วนราชการคำนึงถึงเรื่องตรงนี้อย่างมาก ซึ่งน่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เราจะไปตอบกับ CPTPP ว่าเราจะทำอย่างไรในเรื่องพวกนี้ ด้านแง่ผลประโยชน์ของประเทศไทยในภาพรวมก็เกิด แต่บางภาคมีความอ่อนไหวไม่เท่ากัน ถือเป็นหน้าที่ของภาครัฐต้องรักษาความสมดุลให้ได้ ส่วนภาคเอกชนเห็นประโยชน์ของการไปต่อ ทั้งเรื่องการเข้าสู่ตลาด และการพัฒนาโอกาสที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศและรองรับการลงทุนที่จะเข้ามาในประเทศ และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับพันธมิตร การมีมาตรฐานเปรียบเทียบที่จะทำให้ภาคเอกชนและทุกคน ทุกภาคยกระดับไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นอีก” นางสาวนลินทิพย์กล่าว

ด้านประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คณะอนุกรรมการฯ ยังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่จากการหารือกับกระทรวงการคลังมุ่งไปที่เงื่อนไขตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่กำหนดไว้ คือ โรงพยาบาลรัฐต้องซื้อยาจากองค์การเภสัชฯ ซึ่งจะนำประเด็นนี้ไปหารือกับกระทรวงสาธารณสุขต่อไป และยังไม่ได้หารือเกี่ยวกับการเปิด ประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้เป็นสมาชิกด้านนี้ของ WTO แต่ประเด็นนี้เป็นความตกลงของ CPTCP ที่ของประเทศที่มีความก้าวหน้า

รัฐบาลต้องตัดสินใจสำรวจทุกโอกาสที่ประเทศได้ประโยชน์

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกล่าวว่า การเข้าเป็นสมาชิกภาคีกลุ่มใดก็ตามต้องใช้เวลา เพราะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกลไก การเป็นภาคี CPTPP ก็เช่นเดียวกัน ต้องผ่านกระบวนการ

“การเข้าเป็นภาคี CPTPP ขั้นแรก เราจะต้องถามตัวเองก่อน ซึ่งผมคิดว่ากำลังถาม และถามมาหลายปีแล้วว่ามีประโยชน์อย่างไร มีข้อกังวลอย่างไร รัฐบาลต้องตัดสินใจว่ามีประโยชน์หรือไม่ที่จะเข้าไปลอง ไปหาโอกาส โอกาสของประเทศเป็นอย่างไร เป็นหน้าที่ของรัฐบาล เป็นเรื่องปกติในโลกที่เป็นหน้าที่ของรัฐบาล ความเสี่ยงในการดำเนินความสัมพันธ์ประเทศเป็นเรื่องปกติ” นายเชิดชายกล่าว

สำหรับขั้นตอนการเข้าเป็นภาคี CPTPP นายเชิดชายกล่าวว่า เมื่อมั่นใจว่าพร้อม มีตรรกะในการเข้าไปเจรจาก็ทำหนังสือเพื่อขอเจรจา ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมาธิการ CPTPP ก็จะรับพิจารณาคำขอ ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือประเทศใดก็ตาม และจะตั้งคณะทำงานขึ้น

ในขั้นตอนที่ 1 ไทยยังไม่ได้เริ่ม แต่สหราชอาณาจักรเริ่มไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ และเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน คณะกรรมาธิการ CPTPP ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อพิจารณาคำขอซึ่งในที่สุดสหราชอาณาจักรจะเข้าขั้นตอนที่ 3 คือกระบวนการเจรจาซึ่งจะใช้เวลาพอสมควร อาจเป็นไปได้ว่าต้องใช้เวลาเป็นปี ก่อนที่จะเข้าตอนที่ 4 เมื่อพิจารณากันได้เสร็จสิ้นแล้ว ตกลงกันได้แล้ว รวมทั้งมีข้อสงวน เรื่องก็จะอยู่ที่คณะกรรมาธิการ CPTPP ว่าจะเห็นชอบให้รับเข้าเป็นภาคี เข้ามาทำภาคยานุวัติหรือไม่

“ผมขอเน้นตรงคณะกรรมาธิการ เพราะขั้นตอนที่ 4 เราอาจจะไม่ต้องทำเรื่องกลับที่รัฐสภาของเราก็ได้ หากเขาไม่รับเรา ถ้าข้อสงวนของไทยมีมาก แต่หากเขาเห็นว่า เรามีคุณค่าก็จะยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะให้เราเข้าทำภาคยานุวัติ จากนั้นเราก็จะเข้าสู่กระบวนการภายในของเรา รัฐสภาก็จะพิจารณาโหวตรับหรือไม่รับ หากรัฐสภาเห็นว่าสิ่งที่ได้มาไม่ตอบโจทย์ของประเทศ และเสียประโยชน์ก็โหวตไม่รับได้ ก็จะไม่เกิดขั้นตอนที่ 5” นายเชิดชายกล่าว

“การที่เราจะไปถึงขั้นตอนที่ 5 มีกระบวนการชัดเจน สิ่งที่อยากจะเน้นคือ เป็นหน้าที่ของรัฐบาลของฝ่ายบริหารที่จะต้องตัดสินใจใช้สำรวจจากทุกโอกาสที่ประเทศไทยพึงจะได้ประโยชน์ แม้ว่าในที่สุดผลการเจรจาอาจออกมาไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ได้ แต่ผมคิดว่าเป็นหน้าที่ที่รัฐบาลจะต้องทำ”นายเชิดชายกล่าว

“กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศเราจะใช้ความเห็นแบบมืออาชีพของเราเขียนอย่างตรงไปตรงมาว่ารัฐบาลต้องเริ่มขอให้มีการเจรจา เพราะถ้าผมเห็นเป็นอื่น ถือว่าผมไม่ได้ทำในหน้าทำหน้าที่ในฐานะวิชาชีพ” นายเชิดชายกล่าว

สิ่งที่ต้องคำนึงคือ หากไทยยื่นขอเข้าหลังจากที่สหราชอาณาจักรได้เข้าเป็นภาคี CPTPP แล้วการเจรจาก็อาจจะยากขึ้นอีก เพราะนอกจากต้องเจรจากับประเทศภาคีเดิมแล้วยังต้องเจรจากับสหราชอาณาจักรซึ่งเป็นประเทศที่มีมาตรฐานสูง

การตัดสินใจเรื่อง CPTPP เป็นการตัดสินใจในเชิงนโยบาย ซึ่งมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยตัวบ่งชี้ด้านหนึ่งที่ได้จากกระบวนการในสภาที่อาจจะนำมาพิจารณาเพื่อการตัดสินใจ คือ รายงานข้อสรุปของคณะกรรมาธิการสรุปที่มีด้วย 4 ข้อ ได้แก่

  1) ต้องมีข้อมูลที่เพียงพอประกอบการตัดสินใจ รัฐบาลต้องถามตัวเองว่าตอนนี้มีข้อมูลที่เพียงพอหรือไม่
  2) การเตรียมความพร้อมในภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญสุดใน 4 ข้อ ต้องเตรียมความพร้อมของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะความพร้อมของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการปรับตัวหรือความสามารถในการเยียวยา
  3) กรอบการเจรจา เมื่อตัดสินใจเดินทางไปเจรจา และเป็นหน้าที่ของคณะเจรจาภาครัฐ
  4) กองทุนเยียวยา

“ทั้ง 4 ข้อนี้เป็นตัวบ่งชี้ของการตัดสินใจหรือไม่ ตอบยาก แม้ว่าเป็นข้อสรุปจากเอกสารที่เป็นทางการจากคณะกรรมาธิการ แต่การตัดสินใจขับเคลื่อนนโยบายเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร กระบวนการกรรมาธิการ 120 วันจริงๆ รัฐบาลไม่จำเป็นต้องทำก็ได้ แต่ต้องให้เครดิตรัฐบาลที่เปิดพื้นที่ให้แสดงความเห็นอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจไม่มีสูตรตายตัวแต่เป็นการใช้สำนึกในเรื่องนโยบาย การใช้สำนึกความเป็นผู้นำ ในการขับเคลื่อนประเทศ ในทุกรัฐบาลในทุกการบริหารของโลกเดิมพันด้วยเรื่องพวกนี้ทั้งนั้น” นายเชิดชายกล่าว

ยื่นแล้วเจรจาไม่ถูกใจถอนได้ตลอดเวลา

ศาตราจารย์ทัชมัย ฤกษะสุต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การขอเข้าเป็นภาคี CPTPP ก็ไม่ได้หมายว่าจะเข้าได้ในทันที เพราะต้องใช้เวลาตามขั้นตอน และอีกนานว่าจะได้คำตอบว่าประเทศไทยจะตัดสินใจอย่างไร โดยประเมินจากการศึกษาเฉพาะบทว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา (IP Chapter) ภายใต้ CPTPP เรื่องเดียวยังใช้เวลา 1 ปี อีกทั้งข้อมูลหาได้ยาก

“CPTPP มี 30 บท แล้วมีครึ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ไทยไม่คุ้นชิน มีเครื่องมือและมีบทแนบท้ายจำนวนมาก การเข้าเป็นภาคี CPTPP ไม่ได้ง่าย” ศาตราจารย์ทัชมัยกล่าว

ศาสตราจารย์ทัชมัยกล่าวว่า หนทางการเข้าเป็นภาคีความตกลง CPTPP ของไทย คือ ข้อแรก ต้องใช้สถานะเป็นสมาชิก APEC ตามมาตรา 30 วรรค 4 ข้อสอง ต้องมีการยื่นขอเข้าเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเมื่อได้รับหนังสือแสดงเจตจำนง แล้วคณะกรรมาธิการ CPTPP จะตั้งคณะทำงานเพื่อเจรจา

“สำหรับไทยในกรณีที่ยื่นก็ไม่รู้ว่า ณ วันนั้น จำนวนสมาชิก CPTPP จะเปลี่ยนไปหรือไม่ เพราะวันนี้มีประเทศที่แสดงความสนใจเพิ่มขึ้น คือ ฟิลิปปินส์ ไทเป และจีนแผ่นดินใหญ่ ส่วนจะใช้เวลานานแค่ไหนต้องขอเทียบกับจีนที่ออกจาก GATT ไปช่วงหนึ่งและหันกลับเข้ามา WTO ซึ่งกว่าจะกลับเข้า WTO ได้นั้นใช้เวลากว่า 10 ปี”ศาตราจารย์ทัชมัยกล่าว

“ดังนั้นประเทศไทย ถ้าศึกษาเสร็จแล้วตอนนั้น ผู้บริหารประเทศนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่เอา ก็ถอนตัวได้ตลอดเวลา ทำไมเราไม่ให้โอกาสตัวเราเองลองดูจะได้ไม่ต้องตก regional value chain การที่เราให้โอกาสตัวเราเองได้เรียนรู้ นอกจากเราจะรู้ว่าเราเข้าไม่เข้าแล้ว ยังรู้ว่าเข้าไปแล้วได้อะไร เสียอะไร และต้องบอกด้วยว่าถ้าไม่เข้าแล้วจะเสียอะไร โอกาสที่เราจะสูญเสียคืออะไร” ศาตราจารย์ทัชมัยกล่าว

ศาตราจารย์ทัชมัยกล่าวต่อว่า เวียดนามในช่วงที่เข้า CPTPP ได้ใช้สิทธิขอเวลาปรับตัวทั้งหมดทุกด้าน โดยดูได้จากเอกสารวิเคราะห์ผลสำเร็จที่เกิดประโยชน์กับประเทศที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของเวียดนามหลังจากที่เข้า CPTPP แล้ว

“แม้ว่าไทยจะยื่นเอกสารเข้าเป็นสมาชิกก็ต้องไปต่อคิวอังกฤษกว่าจะเข้าสู่กระบวนการการพูดคุยเจรจา แล้วระหว่างที่เรารอ ทำไมเราไม่ทำไปด้วย คิดไปด้วย ศึกษาไปด้วย เพราะทุกอย่างต้องมีข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญในการที่เราจะตัดสินใจ” ศาตราจารย์ทัชมัยกล่าว

สำหรับกรณีที่มีการตั้งคำถามว่า ในเมื่อไทยเข้าเป็นสมาชิก RCEP แล้ว จำเป็นที่จะต้องเป็นภาคี CPTPP อีกหรือ เพราะสมาชิกของความตกลงทั้งสองกลุ่มก็ใกล้เคียงกัน ศาตราจารย์ทัชมัยกล่าวว่า FTA แต่ละฉบับไม่เหมือนกัน เช่น การลดภาษีระหว่างไทยกับประเทศญี่ปุ่น ที่ได้จาก JTEPA กับ การลดภาษีการค้าที่ไทยจะได้จากญี่ปุ่นใน CTPP หรือ RCEP ต่างกัน เช่น สินค้าที่ไทยได้รับภาษีจาก JTEPA อาจจะเป็นตัวเลขหนึ่ง แต่สินค้าชนิดเดียวกันเมื่อเจรจาภายใน CPTPP หรือ RCEP ก็อาจจะเป็นอีกตัวเลขหนึ่งได้ เนื่องจากขอบเขตและตัวบทการบังคับใช้ไม่เหมือนกัน

“ในฐานะประเทศไทยเราจะสูญเสียโอกาสในการศึกษาไปทำไม เพราะเป็นมูลค่าเพิ่มของเราเองในการที่จะได้รู้จัก CPTPP และในที่สุดเมื่อคนตัดสินคือผู้นำประเทศว่าจะเอาหรือไม่เอา การศึกษาก็คือการให้โอกาสตัวเองมีทางเลือกต้องตัดสินใจและมีข้อมูลให้มาก” ศาตราจารย์ทัชมัยกล่าว

ทางด้านนายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ อัครราชทูต ฝ่ายการพาณิชย์ กล่าวว่า ขั้นตอนการเจรจา FTA หรือการค้าระหว่างประเทศ ในระดับแรกจะมีการตัดสินใจก่อนว่าจะเจรจาหรือไม่เจรจา ถ้าเห็นว่าควรเจรจาก็ไปเจรจา ในระหว่างการเจรจาก็มีการหารือปรับเปลี่ยนท่าที หาข้อมูลเพิ่มเติม หารือกับภาคส่วนมาตลอด ซึ่งจะนำมาสู่จุดที่ว่าตกลงกันได้หรือตกลงกันไม่ได้

CPTPP จะแตกต่างจาก FTA อื่นที่ไทยเคยทำมา โดย CPTPP เป็นความข้อตกลงที่ 11 ประเทศตกลงกันไป สิ่งที่ประเทศที่ยื่นจะไปเจรจาคือ เจรจาเพื่อขอเข้าไม่ใช่มาเจรจาเพื่อขอเขียนข้อบท หน้าที่ความรับผิดชอบ จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไร แต่เป็นการเจรจาเน้นเพื่อขอความยืดหยุ่น ขอผ่อนผัน ขอยกเว้น ขอระยะเวลาในการปรับตัวมากกว่า หรือขอเอาภาคธุรกิจหรือสินค้าที่ไม่พร้อมออกมาจากขอบเขตการบังคับใช้ก่อนให้ได้มากที่สุด ต่างจาก FTA ที่ทำมา

สำหรับเรื่องเงื่อนไขเวลาว่าไทยควรจะยื่นขอเข้าเมื่อไร นายรัชวิชญ์ชี้แจงว่า ขณะนี้มีหลายประเทศที่แสดงความสนใจเข้าร่วม เช่น เกาหลีใต้ แต่ในการเจรจานั้นภาคี CPTPP คงเจรจาเป็นรายประเทศ ไม่ได้เจรจาหลายประเทศในพร้อมๆ กันในครั้งเดียว โดยจะคัดเลือกเจรจากับประเทศที่ได้รับประโยชน์มากกว่าและมีโอกาสมากกว่า และการเข้าไปเจรจาหลังจากที่มีจำนวนภาคี CPTPP เพิ่มขึ้นก็จะมีผลให้ประเทศที่เข้ามาภายหลังอาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น ดังนั้นหากดำเนินการได้เร็วก็จะยิ่งมีผลดีต่อประเทศ

นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กล่าวว่า การยื่นขอเข้าเจรจา จะยื่นเมื่อไรก็ได้ แต่ต้องคำนึงว่าจำนวนสมาชิกภาคีเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา

“อยากจะให้มองอีกประเด็นหนึ่ง ภาคส่วนเราในช่วงหลายปีที่ผ่านไม่ได้ปรับตัว เราเข้า RCEP เราแทบไม่ต้องแก้ไขกฎหมาย และไม่มีการปรับตัว ดังนั้น เราต้องถามตัวเอง ถามสังคมไทยว่า สังคมไทยอยากแข่งขันได้หรือไม่ ที่ผ่านมาเราพูดถึงการปฏิรูปหลายเรื่อง การเดินไปข้างหน้าก็เป็นประเด็นที่เราต้องสนใจว่า เราควรจะเข้าไปอยู่ในวงที่มีมาตรฐานสูงหรือไม่” นายเชิดชายกล่าว

กระบวนการภายในของไทยและกระบวนการขอเจรจาเข้าร่วม CPTPP

 • กระบวนการขอเจรจาเข้าร่วม CPTPP สรุปได้ดังนี้
  • ภาคีที่ขอเจรจาเข้าร่วม CPTPP ควรหารืออย่างไม่เป็นทางการกับทุกประเทศสมาชิก CPTPP เกี่ยวกับความสนใจที่จะขอเข้าร่วมความตกลงฯ ก่อนที่จะยื่น Formal Request ขอเจรจาเข้าร่วม CPTPP
  • ภาคีที่ขอเจรจาฯ ต้องยื่น Formal Request ต่อนิวซีแลนด์ ในฐานะผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาเพื่อขอเริ่มเจรจา
  • หากคณะกรรมาธิการ CPTPP เห็นชอบโดยฉันทามติกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่คณะเจรจาฯ เสนอมา จะกำหนดเวลา 6 เดือน (อาจขยายเพิ่มเติมได้) ให้ภาคีที่ขอเจรจาฯ ยื่นภาคยานุวัติสารระบุว่ายอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการภาคยานุวัติแก่ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา (นิวซีแลนด์)
  • ประธานคณะกรรมาธิการ CPTPP จะแจ้งผลการพิจารณาขอภาคยานุวัติเข้าร่วม CPTPP ให้แก่ภาคีที่ขอเจรจาฯ อย่างเป็นทางการ
  • เมื่อภาคีที่ขอเจรจาฯ ได้ดำเนินกระบวนการภายในประเทศที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะยื่น ภาคยานุวัติสารให้แก่ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา และภาคี CPTPP จะต้องแจ้งผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาเช่นกันว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายเพื่อยอมรับการเข้าเป็นภาคีใหม่ของภาคีที่ขอเจรจาฯ เรียบร้อยแล้ว
  • ภาคีที่ขอเจรจาฯ จะถือเป็นสมาชิก CPTPP หลังครบ 60 วัน เมื่อทำตามเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) วันที่ภาคีฯ ได้ยื่นภาคยานุวัติสารแก่ผู้เก็บรักษาสนธิสัญญา หรือ (2) วันที่ภาคี CPTPP ทุกประเทศได้แจ้งผู้เก็บรักษาสนธิสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าได้ดำเนินกระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว (แล้วแต่กรณีใดเกิดขึ้นหลังสุด)
  • หากภาคี CPTPP เห็นชอบให้เริ่มการเจรจา ก็จะจัดตั้งคณะเจรจาเพื่อภาคยานุวัติความตกลง (Accession Working Group) ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากรัฐบาลของประเทศภาคีแต่ละประเทศ ในกรณีที่มีภาคีที่ขอเจรจาฯ มากกว่า 1 ภาคี คณะกรรมาธิการ CPTPP สามารถกำหนดให้มีคณะเจรจาฯ แยกสำหรับแต่ละภาคีที่ขอเจรจาฯ หรือจะให้จัดตั้งคณะเจรจาฯ เพียงคณะเดียวเพื่อหารือกับหลายภาคีที่ขอเจรจาฯ ก็ได้ (สหราชอาณาจักรอยู่ในขั้นตอนนี้)
  • ในการประชุมครั้งแรกของคณะเจรจาฯ ภาคีที่ขอเจรจาฯ จะต้องแจ้งผลการดำเนินการเพื่อให้กฎหมายภายในและกฎระเบียบต่างๆ สอดคล้องกับ CPTPP รวมทั้งการปรับเปลี่ยนใดๆ ที่จำเป็นเพื่อการดังกล่าว
  • ภายใน 30 วัน นับจากการประชุมคณะเจรจาฯ ครั้งแรก ภาคีที่ขอเจรจาฯ จะต้องนำส่งข้อเสนอ การเปิดตลาด/ข้อสงวน (ในด้านสินค้า บริการ บริการทางการเงิน การลงทุน การเข้าเมืองชั่วคราวของนักธุรกิจ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ และรัฐวิสาหกิจ) ให้แก่คณะเจรจาฯ ซึ่งหากว่าคณะเจรจาฯ พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้วเห็นว่าสอดคล้องกับเกณฑ์ที่กำหนด คณะเจรจาฯ จะยืนยัน/นำส่งข้อผูกพันการเปิดตลาดของตนให้แก่ภาคีที่ขอเจรจาฯ (ภาคีที่ขอเจรจาฯ จะต้องเจรจากับคณะเจรจาฯ รวมทั้งเจรจากับรายประเทศแบบทวิภาคี (ตามความเหมาะสม) เพื่อเจรจาการเปิดตลาดและนำเสนอว่าข้อเสนอดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเกณฑ์ที่ CPTPP กำหนดไว้อย่างไร
  • เมื่อเจรจาจนได้ข้อสรุปแล้ว คณะเจรจาฯ จะนำส่งรายงานเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับ การภาคยานุวัติเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ของภาคีที่ขอเจรจาฯ ให้แก่คณะกรรมาธิการ CPTPP โดยรายงานดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบอย่างเป็นฉันทามติจากคณะเจรจาฯ

  เมื่อ ครม. เห็นชอบให้ไทยเจรจาขอเข้าร่วม CPTPP และต่อกรอบการเจรจา รัฐบาลถึงสามารถยื่น formal request ต่อนิวซีแลนด์ได้ (ปัจจุบันไทยอยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนนี้ กล่าวคือ กนศ.จะเสนอให้ ครม. พิจารณาว่าไทยควรขอเจรจาเข้าร่วมความตกลงฯหรือไม่)

  รัฐบาลต้องนำผลการเจรจาเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอรับความเห็นชอบ ก่อนที่จะสามารถดำเนินการภาคยานุวัติต่อไป

อ่านต่อ CPTPP (ตอนจบ): ไขปม 3 ข้อกังวล สิทธิเก็บเมล็ดพันธ์-CL ยา-จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ

[NEW] CPTPP คืออะไร ? ลดทอนการยกระดับเกษตรกรรมไทยอย่างไร ? | ข้อตกลง tpp – POLLICELEE

ถือเป็นเรื่องราวที่ร้อนระอุเป็นอย่างมาก โดยรัฐบาลภายใต้การนำของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมที่จะเซ็นสัญญาข้อตกลงทางการค้า หรือการเข้าร่วมเป็นสมาชิก ของ CPTPP โดยไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการในภาคส่วนต่าง ๆ หรือนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้าน หรือฝ่ายรัฐบาลต่างก็ออกมาแสดงเจตนารมณ์ในการคัดค้านการเข้าร่วมดังกล่าว และล่าสุดคุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  จะออกคำสั่งด่วนถอนวาระเรื่อง CPTPP ออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2563 แล้ว 

ทำความรู้จัก CPTPP 

CPTPP  (Comprehensive and Progressive Trans-pacific Partnership) หรือ ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก โดยเป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ 

สำหรับความตกลงดังกล่าวได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2006 ภายใต้ชื่อว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) มีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ ต่อมาในปี 2017 สหรัฐอเมริกาได้ขอถอนตัวออกไป ทำให้เหลือสมาชิกเพียง 11 ประเทศ ได้แก่   ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม พร้อมใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP แม้ว่าการเดินหน้าต่อโดยไม่มีสหรัฐอเมริกาจะทำให้ขนาดเศรษบกิจและการค้าของความตกลงดงกล่าวเล็กลง แต่ก็ตามมาด้วยการมีกฎเกณฑ์ที่ผ่อนคลายมากขึ้นจากการที่ไม่ต้องขึ้นกับอำนาจการต่อรองของสหรัฐที่เป็นประเทศขนาดใหญ่

หากเข้าร่วม CPTPP ไทยจะได้อะไร ?

 ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) สรุปไว้ 3 ประเด็น ดังนี้ 

การส่งออก  

CPTPPจะเพิ่มโอกาสการส่งออกของไทยไปยังประเทศสมาชิก CPTPP โดยเฉพาะตลาดแคนาดาและเม็กซิโก ซึ่งไทยยังไม่มีข้อตกลงการค้าเสรีด้วย ในปี 2017 มูลค่าส่งออกไทยไปยังกลุ่มประเทศ CPTPP มีสัดส่วน 30% ของการส่งออกทั้งหมดจากไทย และมีอัตราการเติบโต 9% เทียบกับปีก่อนหน้า สำหรับแคนาดากับเม็กซิโกมีสัดส่วนการส่งออกรวมกัน 2% สินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปแคนาดา ได้แก่ อาหารทะเลแปรรูป ข้าว และผลิตภัณฑ์ยาง ส่วนสินค้าหลักที่ส่งออกไปเม็กซิโกคือ รถยนต์และส่วนประกอบ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าในหมวดดังกล่าวมีโอกาสไปได้ดีถ้าไทยเข้าร่วม CPTPP ได้สำเร็จ

การลงทุนจากต่างประเทศ 

การเข้าร่วม CPTPP จะช่วยดึงดูดการลงทุนที่ต้องการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออกไปยังประเทศสมาชิก CPTPP ซึ่งหากไทยไม่เข้าร่วม เราอาจจะเสียโอกาสตรงนี้ให้มาเลเซียกับเวียดนามไป

ความสามารถทางการแข่งขัน 

CPTPP จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย จากการปรับปรุงกฎระเบียบภายในประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ CPTPP ที่ได้ชื่อว่าเป็นความตกลงทางการค้าคุณภาพสูง ตัวอย่างกฎเกณฑ์ที่ CPTPP สนับสนุน ได้แก่ กฎหมายสิทธิแรงงาน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเท่าเทียมระหว่างธุรกิจชาวท้องถิ่นและชาวต่างชาติ เป็นต้น ซึ่งการปฏิรูปกฎหมายเหล่านี้จะเป็นผลบวกกับไทยในระยะยาว

 นอกจากนี้ เพราะ CPTPP มีกฎเกณฑ์ที่ผ่อนปรนขึ้นกว่า TPP ทำให้ไทยได้ประโยชน์ในส่วนนี้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยา TPP เคยบังคับให้ประเทศสมาชิกต้องยอมรับการผูกขาดด้านยาเพิ่มขึ้น ทำให้การเข้าถึงยาสามัญเป็นเรื่องยากสำหรับภาครัฐและประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลก็จะยิ่งสูงตาม แต่สุดท้ายข้อตกลงนี้ถูกระงับไป ไทยจึงไม่จำเป็นต้องเสียประโยชน์ส่วนนี้แล้วหากต้องการเข้าร่วมกับ CPTPP

ผลประโยชน์ที่จะเสียไปหากเข้าร่วม CPTPP 

ธุรกิจบริการ 

สำหรับภาคบริการ CPTPP ใช้เงื่อนไขการเจรจาแบบ negative list หรือการระบุรายการที่ไม่เปิดเสรี หมายความว่าประเทศสมาชิกสามารถระบุหมวดธุรกิจบริการที่ไม่ต้องการเปิดเสรีได้ ส่วนที่หมวดธุรกิจบริการอื่นๆ ที่ไม่ได้เลือกไว้ในข้อตกลงจะต้องเปิดเสรีต่อนักลงทุนต่างชาติทั้งหมด ดังนั้น สำหรับไทยที่เป็นประเทศที่ค่อนข้างปิดในหมวดบริการ การเปิดเสรีนี้อาจทำให้ธุรกิจบริการภายในประเทศเสียประโยชน์ให้นักลงทุนต่างชาติไป

อุตสาหกรรมเกษตร

ประเทศไทยจะเผชิญกับการแข่งขันที่มากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตรจากแคนาดา เช่น ปุ๋ย และถั่วเหลือง ที่จะเข้ามาตีตลาดไทยหลังการเปิดเสรีด้านการค้า นอกจากนี้ CPTPP ยังมีข้อบัญญัติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมในอนุสัญญาการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือ UPOV (International Union for the Protection of New Varieties of Plants) ที่จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองไทยไปทำการวิจัยเพื่อสร้างพันธุ์พืชใหม่แล้วจดสิทธิบัตรได้ ข้อนี้ส่งผลเสียต่อเกษตรกรไทยโดยตรง เพราะถ้านำพันธุ์พืชใหม่นี้มาปลูกแล้วจะไม่สามารถเก็บเมล็ดไปปลูกต่อได้เหมือนเมื่อก่อน ต้องซื้อเมล็ดใหม่เท่านั้น ทำให้ต้นทุนการเกษตรยิ่งสูงขึ้น    

แล้วตกลงได้ หรือ เสีย มากกว่ากัน ?

หากลองคำนวนขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยจาก GDP แล้ว เมื่อปี 2562 สภาพัฒน์เผยว่าประเทศไทยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ที่ประมาณ 17 ล้านล้านบาท  โดยมาจากการส่งออกมูลค่ากว่า 7.5 ล้านล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวข้องกับสินค้าการเกษตร ขณะที่การท่องเที่ยวมีมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านบาท ซึ่งธุรกิจบริการก็เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวด้วย 

ขณะที่ด้านความเห็นจากนักวิชาการ และนักการเมืองจากภาคส่วนต่าง ๆ ก็ได้มีการแสดงความคิดเห็นในเชิงคัดค้านเป็นส่วนใหญ่ ดังนี้ 

ฝ่ายรัฐบาลเสียงแตก เกษตร-สาธารณสุข ไม่เห็นด้วย

คุณมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า รู้สึกกังวลหากไทยต้องเข้าเป็นประเทศในสหภาพเพื่อคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ UPOV1991 ที่จะส่งผลให้เกิดการผูกขาดด้านสิทธิบัตรการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ ๆ รวมถึงอาจทำให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บพันธุ์พืชไปเพาะปลูกต่อได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมล็ดพันธุ์ข้าวที่บรรพบุรุษพัฒนาสายพันธุ์ตามวิถีธรรมชาติ รวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ ปรับปรุงพันธุ์ขึ้น ซึ่งพันธุ์ข้าวไทยได้รับความนิยมเป็นอันดับ 1 ของโลก

ทั้งนี้ เกรงว่าหากรัฐบาลลงนามเข้าร่วม CPTPP จะทำให้ประชาชนเดือดร้อนทั้งประเทศ ต้องการทราบว่า การที่จะนำมาให้ ครม.พิจารณาตอนนี้มีเหตุผลพิเศษใด เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความพยายาม แต่ไม่สำเร็จ ดังนั้น จึงต้องดูให้รอบคอบ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่ผ่านการพิจารณาในอดีตเป็นเพราะอะไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นต่อเกษตรกรอย่างไร ในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรกำกับดูแลกรมวิชาการเกษตรได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการจดทะเบียนคุ้มครองเมล็ดพันธุ์พืชไทยมาตลอด ซึ่งจะรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรจะทำอย่างเต็มที่

คุณอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารของกระทรวงฯ และผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เพื่อพิจารณาผลกระทบกรณีประเทศไทย จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) ซึ่งมีการนำเสนอข้อมูล และพิจารณากันหลายประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยาในประเทศ และการคุ้มครองพันธุ์พืช

ภายหลังการประชุม นายอนุทิน ได้สั่งการให้ผู้บริหารกระทรวงฯ ทำหนังสือชี้แจงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากประเทศไทยตัดสินใจเป็นสมาชิกของ CPTPP โดยให้มีการระบุให้ชัดว่า กระทรวงสาธารณสุข ไม่สนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP

“ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ และจะนำเสนอข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเต็มไปด้วยข้อห่วงใยและความกังวลที่จะมีผลกระทบต่อระบบการผลิตยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะต้องนำมาใช้ดูแลรักษาชีวิตและสุขภาพของคนไทย ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันที่ 28 เม.ย.ทราบ แต่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าคณะรัฐมนตรี จะพิจารณาตัดสินใจอย่างไร แต่ข้อห่วงใยและความกังวลใจของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งเรื่องผลกระทบต่อการผลิตยา ซึ่งเป็นความมั่นคงด้านสาธารณสุขไทย น่าจะเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี”

ฝ่ายค้าน ชี้ CPTPP ไทยได้ไม่คุ้มเสีย

คุณพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความผ่าน facebook แสดงจุดยืนของพรรคก้าวไกลว่า สืบเนื่องจากการที่ ครม.กำลังจะหารืออนุมัติให้ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิก CPTPP หรือ Comprehensive and Progressive Agreement of Trans-Pacific Partnership (ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก) ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบหลายอย่าง โดยรวมแล้วเห็นได้ชัดว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย และเรื่องนี้ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน รัฐควรต้องฟังเสียงประชาชนมากกว่านี้  ใช้เวลาพิจารณาให้รอบคอบ

ประการแรกคือ ประเทศสหรัฐอเมริกาถอนตัวออกไปแล้ว หากไทยเข้า CPTPP ตลาดที่ไทยจะได้เพิ่มหากเป็นสมาชิก คือประเทศเม็กซิโกและแคนาดาเท่านั้น ขณะที่อีก 9 ประเทศสมาชิกที่เหลือนั้น ไทยมีข้อตกลงการการค้าเสรี FTA แล้วทั้งหมด ผมอยากให้พิจารณาว่าเพราะเหตุใดไทยถึงต้องเข้าร่วมในลักษณะนี้ ควรจะพิจารณาให้ถี่ถ้วน ว่าจะดีกว่าหรือไม่ถ้าทำ bilateral agreement กับเม็กซิโกและแคนาดา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องขี่ช้างจับตั๊กแตน

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  ผู้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ แจงว่า หากไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP คาดว่าจีดีพีจะเพิ่มขึ้น 0.12% ซึ่งคิดเป็นมูลค่าน้อยมาก เทียบกับการเข้าเป็นสมาชิกครั้งอื่นๆ ผมคิดว่าครั้งนี้จะได้ไม่คุ้มเสีย การดึงจีดีพีขึ้นมีหลายวิธี ตกลงกันได้หลายแบบ ไม่ควรจะต้องยอมให้ประเทศไทยเสียอํานาจอธิปไตยทางเศรษฐกิจถึงขั้นนี้

และหากเข้าไปดูในรายละเอียดแล้ว มีข้อน่ากังวลเกี่ยวกับการผูกขาดเมล็ดพันธุ์ ความหลากหลายทางชีวภาพ ต้นทุนของเกษตรกร ความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางยา รวมถึงว่าการที่นักลงทุนต่างชาติจะสามารถฟ้องรัฐบาลไทยผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และอื่นๆ อีกมากมาย

ภายใต้รัฐธรรมนูญปี 2560 ที่ไม่มีข้อบังคับให้รัฐบาลต้องการขออนุมัติกรอบเจรจาจากรัฐสภาเพื่อไปเจรจาทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ขาดการตรวจสอบจากนิติบัญญัติ  ตัดการมีส่วนร่วมของประชาชน มีเพียงกลไกให้รัฐสภาเห็นชอบเมื่อเจรจาแล้วเสร็จ เพื่อลงนามรอการอนุมัติตามเท่านั้น ทำให้เรื่องที่ใหญ่ขนาดนี้ จะได้รับการอนุมัติไปง่ายๆ นี่คือหนึ่งในปัญหาที่เป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหาอย่างไร

ผมและพรรคก้าวไกล ขอย้ำว่า รัฐควรต้องมารับฟังเสียงจากภาคประชาชนให้มาก และเปิดให้สภาได้ถกเถียงกันในรายละเอียด ในสถานการณ์ชุลมุนเช่นนี้ รัฐอย่าฉวยโอกาสเพื่อที่จะได้  “อุ้มทุนหนา ฆ่าทุนน้อย”

นักวิชาการเปรียบ CPTPP ลูกกวาดสอดไส้ไซยาไนด์

ผศ.ดร.สมชาย รัตนชื่อสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ได้โพสต์แสดงความเห็นต่อกรณีดังกล่าวว่า หากพิจารณาเนื้อหาของข้อบทของ CPTPP จะพบว่ามีหลายแห่งที่เขียนชัดว่า ข้อผูกพันใน CPTPP นี้ไม่มีผลกระทบต่อพันธกรณีของภาคีที่มีอยู่แล้วตามกฎหมายอื่นและ CPTPP สามารถอยู่ร่วมไปพร้อมกันกับข้อตกลงอื่นที่ภาคีเป็นสมาชิกอยู่

ลองมาดูตัวอย่างกันหน่อยครับ 

หมวด A ข้อกำหนดเบื้องต้น (Initial Provisions)

ข้อ 1.2 ความสัมพันธ์กับข้อตกลงอื่น (Relation to Other Agreements) เขียนไว้อย่างนี้ครับ

Article 1.2: Relation to Other Agreements

1. Recognising the Parties’ intention for this Agreement to coexist with their existing international agreements, each Party affirms:

(a) in relation to existing international agreements to which all Parties are party, including the WTO Agreement, its existing rights and obligations with respect to the other Parties; and 

(b) in relation to existing international agreements to which that Party and at least one other Party are party, its existing rights and obligations with respect to that other Parties, as the case may be.

จะเห็นว่า เป็นหลักการที่สวยหรู คือ ให้ยอมรับกันนะว่า สิทธิและหน้าที่ต่าง ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่มีอยู่ก่อนแล้วก็มีไป CPTPP ก็จะมาอยู่ด้วยกันเพิ่มอีกฉบับหนึ่ง แค่นั้น…จริงหรือ

เพราะข้อตกลงระหว่างประเทศที่ทำไว้ก่อน จะไม่มีที่ขัดกับที่เขียนใน CPTPP เลยหรือ

“ถ้าไม่มีอะไรขัดกันเลย แล้วจะดิ้นรนมาทำ CPTPP เป็นอีกข้อตกลงหนึ่งเพิ่มขึ้นมาให้เมื่อยตุ้มทำไม… จริงไหม” 

แสดงว่าต้องมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมแน่ ซึ่งอาจจะเกิดได้สองทาง

ทางแรก ของเดิมไม่เคยมีกำหนด ไม่เคยบังคับเรื่องนี้ไว้ หรือเคยมีบังคับไว้ แต่ไม่ชัด ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

ทางสอง ของเดิมกำหนดไว้หนักไป ขอแก้ให้เบาลง

อ้าว… แล้วถ้าข้อตกลงเดิมที่มีอยู่ขัดกับที่เขียนใหม่ใน CPTPP ละจะทำยังไง ไม่ต้องกลัวครับ CPTPP เขากรุยทางไว้แล้วครับ เขาเขียนไว้อย่างนี้ครับ

Article 1.2 (2) If a Party considers that a provision of this Agreement is inconsistent with a provision of another agreement to which it and at least one other Party are party, on request, the relevant Parties to the other agreement shall consult with a view to reaching a mutually satisfactory solution. This paragraph is without prejudice to a Party’s rights and obligations under Chapter 28 (Dispute Settlement).

คือ ถ้าหากภาคีฝ่ายหนึ่งเห็นว่า เจ้าข้อตกลงระหว่างประเทศที่ภาคีนั้นเป็นภาคีอยู่ด้วย ขัดแย้งกับที่เขียนอยู่ใน CPTPP ภาคีฝ่ายนั้นมีสิทธิที่จะขอเจรจาเพื่อหาความเห็นที่เป็นข้อยุติร่วมกัน ที่เป็นที่พอใจของทั้งสองฝ่ายได้ 

ก็ดูสมกับเป็นผู้มีสกุลรุนชาติดีครับ เห็นไม่ตรงกันก็มาคุยหาทางออกร่วมกัน 

แต่ในโลกของความเป็นจริง เศรษฐกิจระหว่างประเทศ จะเห็นด้วยกันนี่ออกจะยากไหม ใน WTO ก็เห็นฟ้องกันโครม ๆ ประเทศไทยก็โดนตอกหน้าหงายมาหลายเรื่องล่ะ ล่าสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องมาตรการซองบุหรี่แบบเรียบ

แล้วถ้าเห็นไม่ตรงกัน หาทางออกที่เห็นตรงกันไม่ได้จะทำไง ตรงนี้ละครับี่เป็นทีเด็ดที่ผมเห็นว่า CPTPP สอดไส้ไซยาไนด์ไว้ 

ในประโยคสุดท้ายของข้อ 1.2(2) นั่นเอง คือ เจ้าอาวุธลับอันนี้ 

“… This paragraph is without prejudice to a Party’s rights and obligations under Chapter 28 (Dispute Settlement).” 

แสดงว่า ถ้าตกลงกันไม่ได้ ต้องไปหาทางระงับข้อพิพาทตามที่กำหนดในข้อ 28 ไว้มีเวลาจะมาขยายความวิธีการระงับข้อพิพาทใน CPTPP ให้อ่าน เท่าที่อ่านผ่าน ๆ กระบวนการคล้ายกับอนุญาโตตุลาการครับ

จึงเห็นได้ว่า ที่บอกมาตั้งแต่ไก่โห่ ตั้งแต่ Article 1 เลย ว่า เราอยู่ด้วยกันนะ (หมายถึง CPTPP อยู่ด้วยกันกับข้อตกลงอื่น) แต่เอาเข้าจริง ๆ ถ้าขัดกัน ภาคีจะถูกลากให้เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาท 

ลองคิดดูต่อว่า ผลของการระงับข้อพิพาทจะเป็นไงก็ยังไม่แน่ใจ แต่สิทธิและหน้าที่เดิมที่เรามีอยู่ เราเคยทำได้สบาย ๆ ตามข้อตกลงเดิม ไม่เคยมีใครมาโต้แย้ง ตอนนี้อยู่ในสถานะล่อแหลม หมิ่นเหม่ และสิทธิพวกนั้นอาจมลายหายไปกับสายลม(ผาย)ของ CPTPP ได้

แล้วอย่างนี้จะเรียกว่าอยู่ร่วมกัน (Coexist) ได้อย่างไร น่าจะเรียกว่า “ข้ามาอยู่ด้วย (เหนือ) เอ็งเสียมากกว่า” 555

ลองคิดดูว่า ต่อไปข้าราชการไหนจะกล้า ถ้าเสี่ยงว่าจะทำให้ประเทศไทยต้องถูกลากเข้ากระบวนการระงับข้อพิพาทใน CPTPP 

เผลอ ๆ นกม. ที่มีตำแหน่งในขณะนั้นก็อาจจะขวัญผวาไปด้วยก็ได้ จะเสี่ยงให้เสียชื่อเสียงและต้องพลาดตำแหน่ง สส ครั้งหน้าไปทำไม เรื่องแบบนี้อาจเกิดขึ้นได้ 

คำถามน่าคิดคือ แล้วเราจะเข้าเป็นภาคี CPTPP ไปหาสวรรค์ชั้นอื่นทำไม 

แน่ใจหรือว่า CPTPP เป็นสวรรค์!!!! 

แน่ใจหรือว่า CPTPP ไม่ใช่ขุมนรกชั้น 7 แทนที่จะเป็นสวรรค์ชั้น 7  !!!

พูดกันให้เฉพาะคือ ถ้าจะเป็นสวรรค์ชั้นเจ็ดของใครบางคน ใครบางคนคนนั้นคือ “ใคร” 

ถ้า CPTPP เป็นนรกขุมที่เจ็ด คนที่จะเดือดร้อนแสนสาหัส ที่ผมเห็นชัดว่าน่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนแล้วคือ “เกษตรกรไทย” ครับ ด้วยผลของการที่ CPTPP บังคับให้ต้องเข้าเป็น ภาคี UPOV 1991 ซึ่งจะหาเวลามาวิแคะเจ้า UPOV ให้ฟังอีกที 

ทำให้คิดไปได้ว่า วิธีเขียนข้อตกลงระหว่างประเทศ จะเป็นผลจากการเจรจาต่อรองในชั้นจัดทำร่าง ซึ่งบางเรื่องเราไม่อยากให้ก็อาจเขียนแบบให้ข้างหน้า ริบข้างหลัง แบบนี้ละครับ มันช่างยอกย้อนซ่อนเงื่อนจัง

CPTPP จึงเปรียบเสมือนลูกกวาดที่มีสีสรรสวยงาม น่าหลงใหล แต่อมไปสักพัก ไซยาไนด์ที่สอดไส้อยู่มันจะละลายแทรกซึมออกมากัดกินตับไตไส้พุงของเรา 

ถึงตอนนั้น คนที่คิดทำเรื่องให้เข้าเป็นทาส CPTPP ก็คงมองบนแล้วเดินเลี่ยง ทำตัวโลว์โปรไฟล์ เหมือนตอนนี้ที่ประเทศไทยกลายเป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากผลของการทำ JTEPPA โดยไม่รับผิดชอบอะไร (เจ้าหมอนั่นคงคิดในใจว่า งานข้าเสร็จแล้ว อะไรจะเกิดกับชีวิตของเอ็ง เอ็งต้องช่วยตัวเอง ข้าไม่มีหน้าที่ต้องช่วย…)

ขอบคุณข้อมูลจาก SCB EIC , FTA Watch


นายกฯ ยันไม่รีบตัดสินใจเข้าร่วม TPP ข่าวค่ำทันโลก 20 10 58


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นายกฯ ยันไม่รีบตัดสินใจเข้าร่วม TPP ข่าวค่ำทันโลก 20 10 58

ข้อตกลง TPP และผลกระทบต่อไทย (05/11/58-2)


สัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ
เรื่อง : ข้อตกลง TPP และผลกระทบต่อไทย

รายการ Money Shot ออกอากาศทาง FM.97
ทุกวันจันทร์วันศุกร์ 15.0016.00 น.
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา กระบวนแสง
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่
เว็บไซต์: www.yutcareyou.com
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/PS.ByYuthana
ผลิตรายการโดย บริษัท ดีสิ ครีเอชั่น จำกัด
ติดต่อโฆษณา 0819849735

ข้อตกลง TPP และผลกระทบต่อไทย (05/11/58-2)

Trans-Pacific Partnership: What is it and what does it mean? BBC News


The US, Japan and 10 other Pacific rim countries have signed a controversial and sweeping trade agreement that covers about 40% of the world economy. The TransPacific Partnership (TPP) will create a new economic bloc with reduced trade barriers between the 12 nations involved.
The deal was signed after five days of talks in Atlanta in the US but has been under negotiation for five years.
It was delayed repeatedly by negotiations over drug patents.
The other countries included in the TPP are Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, and Vietnam.
Subscribe to BBC News HERE http://bit.ly/1rbfUog
Check out our website: http://www.bbc.com/news
Facebook: http://www.facebook.com/bbcworldnews
Twitter: http://www.twitter.com/bbcworld
Instagram: http://instagram.com/bbcnews

Trans-Pacific Partnership: What is it and what does it mean? BBC News

นิทานน้องเป็ดอินดี้ ตอนแอบกินขนมในห้องเรียน | นิทานก่อนนอน indysong kids


ใครเคยแอบกินขนมในห้องเรียนเหมือนในนิทานน้องเป็ดอินดี้บ้างเอ่ย ?
การแอบกินขนมในห้องเรียนไม่ใช่เรื่องที่ควรทำเลยโดยเฉพาะตอนที่กำลังเรียนอยู่เพราะว่า มือที่หยิบขนมเข้าปากต้องสัมผัสกับเครื่องเขียนทำให้เครื่องเขียนสกปรก หรือว่าเราเอามือจับเครื่องเขียนที่สกปรกแล้วหยิบขนมเข้าปากจะทำให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวเราอาจทำให้ท้องเสียหรือไม่สบายได้
เศษขนมที่เรากินก็อาจตกหล่นไปทั่วห้องเรียนอาจทำให้พวกมด หนูหรือแมลงสาบเข้าในห้องเรียน กลายเป็นแหล่งเชื้อโรคทำให้พวกเราไม่สบายได้ เกิดความลำบากในการเรียนแล้วยังเรื่องของเสียงเคี้ยวขนมแกะขนมหรือกลิ่นของขนมที่อาจรบกวนคนที่ตั้งใจเรียนอีกด้วย
ถ้าเพื่อนๆอยากจะกินขนม ก็ควรรอเวลาตอนพักกลางวันหรือหลังเลิกเรียนแล้วค่อยทานดีกว่านะจ๊ะ
นางสาวอินดี้ น้องเป็ดอินดี้ นิทานindysong
ติดตามช่อง Indysong Kids https://www.youtube.com/user/indysong
แฟนเพจ Facebook Fanpage https://www.facebook.com/IndysongKids
Playlist รวมผลงานของเราสำหรับน้องๆหนูๆ
🎼 เพลงและการ์ตูนความรู้สำหรับน้องๆ 🎼
เพลงเด็กอนุบาลดั้งเดิม ►► http://bit.ly/23Mlj6f
เพลงเด็กน่ารักแต่งใหม่ ►► http://goo.gl/ZrH7Xb
เพลงสอนลูกให้เป็นเด็กดี ►► https://goo.gl/cp2ovT
เพลงเด็กมีเนื้อเพลงคาราโอเกะ ►► https://goo.gl/RmQqoM
เพลงเด็กภาษาอังกฤษ ►► https://goo.gl/C91x14
รวมเพลง ก.ไก่ ►► http://bit.ly/1YpnUlf
รวมเพลงเป็ด ►► https://goo.gl/uWXeQo
รวมเพลงไก่กุ๊กๆ ►► https://goo.gl/TJ3vdB
รวมเพลง ABC คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ►► http://bit.ly/1Ta8ddX
สอนนับเลข คณิตศาตร์อนุบาล ►► https://goo.gl/pmmLNz
►►นิทานสำหรับเด็ก
นิทานสอนใจ https://goo.gl/Ni13Tj
นิทานอีสป นิทานสนุกๆ http://bit.ly/1VVlFrP
นิทานจากเพลงเด็ก https://goo.gl/FTYoCB
รวมนิทานน้องไข่เจียว https://goo.gl/LzChHu

นิทานน้องเป็ดอินดี้ ตอนแอบกินขนมในห้องเรียน | นิทานก่อนนอน indysong kids

Mỹ rút TPP, Châu Á bắt tay thảo luận RCEP


Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các bạn hãy vào http://vn3000.com để vượt tường lửa. Các thương thuyết gia từ 16 nước Châu Á tuần này gặp nhau tại thành phố cảng Kobe của Nhật để thảo luận về một hiệp ước thương mại khu vực được xem như là đối thủ của Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP mà tân chính quyền Mỹ vừa rút lui.

Mỹ rút TPP, Châu Á bắt tay thảo luận RCEP

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ข้อตกลง tpp

Leave a Comment