[NEW] Lean คืออะไร? รู้จักกับลีน Lean Manufacturing | วิธีลีน – POLLICELEE

วิธีลีน: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Lean คือ แนวคิดในการดำเนินงานระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพื้นฐานของ การผลิตแบบลีน หรือ Lean Manufacturing คือ การมุ่งเน้นไปที่การลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน (Waste) ที่ทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

Lean Manufacturing คือ การดำเนินงานอยู่บน 3 ส่วนที่เป็นพื้นฐานของแนวคิด Lean Manufacturing ได้แก่ การมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Create Value), ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและดำเนินงาน (Eliminate Waste), และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

สรุปแบบง่ายๆ Lean Manufacturing หรือ Lean คือ กระบวนการดำเนินงานที่เน้นสร้างมูลค่าให้มากที่สุด ในขณะที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดจากการลดความสูญเปล่า และมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แนวคิด Lean คือ แนวคิดที่เป็นรู้จักในช่วงปี ค.ศ. 1980s ที่บริษัท Toyota ได้ใช้ระบบการผลิตที่ชื่อ Toyota Production System ที่เน้นการลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานอย่างระบบ Just In Time จนบริษัทประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน

สำหรับการสร้างการดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing หรือการบริหารแบบ Lean Management สามารถวางแผนได้ด้วย หลักการพื้นฐาน 5 ประการของ Lean เรียกว่า Basic Principles of Lean ซึ่งประกอบด้วย

 1. Identify Value คือ การกำหนดคุณค่าที่ต้องการมอบให้กับลูกค้า
 2. Map the Value Stream คือ การวิเคราะห์แผนการดำเนินงานปัจจุบันขององค์กรอย่างละเอียด
 3. Create Continuous Workflow คือ การปรับปรุงการดำเนินงานหลังจากที่ได้วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด
 4. Create Pull System คือ การปรับการผลิตเป็นแบบการผลิตที่ผลิตตามความต้องการเป็นหลัก
 5. Continuous Improvement คือ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Identify Value

ขั้นแรกของการสร้างระบบ Lean คือ เริ่มจากการ Identify Value หรือการวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องการสร้างมูลค่าให้ลูกค้า เป็นการวิเคราะห์ว่าบริษัทต้องการทำอะไรหรือต้องการเพิ่มมูลค่าอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยคุณค่า (Value) ที่กำลังพูดถึงจะมาจากปัญหาของลูกค้าหรือที่เรียกว่า Pain Point ที่บริษัทต้องการจะแก้ไข ยิ่งคุณค่าที่ระบุคือการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องเฉพาะทางลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะยอมจ่ายเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น ในทางกลับกัน อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าสิ่งนั้นคือความสูญเปล่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

Map the Value Stream 

ขั้นต่อมาของการสร้างการดำเนินงานแบบ Lean คือ การเขียนแผนการทำงาน (Workflow) ของทั้งองค์กรอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนและลำดับการดำเนินงานอย่างละเอียด รวมถึงต้องอธิบายว่าแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอน และสิ่งที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนคืออะไรและมาจากไหน

ในขั้นตอนนี้ของการวางแผน Lean Manufacturing หรือ Lean Management คือ สิ่งจะทำให้เห็นว่า ขั้นตอนไหนบ้างในการดำเนินงานทำให้เกิดความสูญเปล่าและเกิดขึ้นเพราะอะไร และขั้นตอนใดบ้างทำให้เกิดการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ

โดยการวิเคราะห์ว่าการดำเนินงานอะไรที่ทำให้เกิดเกิดความสูญเปล่า (Waste) อาจใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการหรือ 7 Waste ในการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานก็ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 1. ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
 2. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
 3. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)
 4. ความสูญเสียจากการรอคอย (Delay)
 5. ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect)
 6. ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
 7. ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Processing)

เพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไปกว่านี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการหรือ 7 Waste แบบละเอียดต่อได้ที่บทความ 7 Waste คืออะไร

Create Continuous Workflow

หลังจากระบุได้แล้วว่าขั้นตอนการดำเนินงานมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง อะไรคือความสูญเปล่าและอะไรสร้างคุณค่า ขั้นต่อมาคือการสอบถามปัญหาจากแต่ละส่วนงานว่า งานที่เกิดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นเพื่อหาทางแก้ไขหรือนำขั้นตอนนั้นออกไปจากการดำเนินงาน เพื่อทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามแนวคิด Lean

และจากการที่เราได้รู้แล้วว่า Workflow เป็นอย่างไรอย่างละเอียดจากขั้นตอนที่แล้ว เมื่อปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้ระบุได้ง่ายว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น ปัญหาคอขวดที่ทำให้การผลิตเสร็จไม่ทันเวลา จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าส่วนงานไหนที่เป็นคอขวด

Create Pull System

หลังจากที่มีกระบวนการดำเนินงาน (Workflow) ที่มั่นคงแล้ว ขั้นต่อมาที่เป็นส่วนสำคัญของ Lean คือ การดำเนินงานเท่ากับความต้องการที่เกิดขึ้น ไม่ผลิตสินค้าเกินความต้องการซึ่งจะนำไปสู่ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารที่พ่อครัวจะทำอาหารต่อเมื่อมีออเดอร์เข้ามา ไม่ทำอาหารรอเอาไว้เพราะนอกจากจะทำให้อาหารไม่สดใหม่แล้ว ยังมีความเสี่ยงจากการที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาแล้วต้องทิ้งอาหารจานนั้นไปฟรีๆ

Continuous Improvement

หลังจากสร้างกระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานของ Lean ได้แล้ว อีกส่วนที่สำคัญของ Lean System คือ วัดผลความสำเร็จว่าการดำเนินงานหลังจากการปรับปรุงก่อนหน้านี้ดีขึ้นจริงหรือไม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Lean สามารถทำได้หลากหลายวิธี อย่างเช่น การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบทุกวันว่าดีขึ้นหรือแย่ลงเพื่อหาปัญหาว่ามาจากตรงไหน และการสอบถามความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าทำงานได้ดีขึ้นหรือสะดวกมากขึ้นจริงหรือไม่ เป็นต้น

แผนภาพ หลักการพื้นฐาน 5 ประการของ Lean (5 Principles of Lean Manufacturing)

ประโยชน์ของ Lean

Lean คือ ระบบที่มีจุดแข็งจากต้นทุนการผลิตจากการลดกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าในการดำเนินงานอย่างที่อธิบายเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยในเบื้องต้นประโยชน์จาก การผลิตแบบลีน หรือ Lean Manufacturing คือ เรื่องดังต่อไปนี้

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความเร็วในการผลิต จากการที่พนักงานไม่ต้องมีปัญหาจากความผิดพลาดของการผลิต และปัญหาจากการผลิตที่เกิดจากความสูญเปล่า (Waste)

ใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น จากการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น เพราะไม่ต้องเสียไปกับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิตที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรการผลิต ตัวอย่างเช่น การผลิตที่เสียหาย การผลิตที่ผิดพลาด

ลดต้นทุนในการส่งสินค้ากลับ (Reverse Logistics) ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดในการผลิตจนทำให้ต้องส่งสินค้าที่ก่อนหน้านี้ได้กระจายออกไปแล้วกลับมาแก้ไข ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนการขนส่งและต้นทุนในการปรับปรุงสินค้าให้เป็นปกติ

การดำเนินงานเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินเกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะดำเนินการผลิตหรือการบริการต่อไปด้วยวิธีเดิมที่นำไปสู่ปัญหาหรือความผิดพลาดบางอย่าง

ตัวอย่าง Lean Manufacturing

สำหรับตัวอย่าง Lean Manufacturing ที่ต้องพูดถึงก็คือ Toyota Production System หรือระบบการผลิตของบริษัท Toyota ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าในการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต ตัวอย่างเช่น

ระบบการผลิตและการจัดการคลังสินค้า ใช้ระบบ Just In Time หรือการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังและลดปัญหาในการผลิต ด้วยการผลิตสินค้าและสั่งวัตถุดิบมาผลิตสินค้าเท่ากับปริมาณความต้องการผลิต เพื่อที่จะทำให้บริษัทไม่ต้องมีต้นทุนจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory) อ่านต่อได้ที่บทความ Just In Time คืออะไร

การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ใช้ระบบ Milk Run เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่งที่ต้องวิ่งรถเปล่าในขากลับของการส่งสินค้าและปัจจัยการผลิต อ่านต่อได้ที่บทความ Milk Run คืออะไร

การระบบ Kanban ในการแก้ปัญหาความผิดพลาดในไลน์การผลิต ทำให้ Toyota ไม่มีรถที่เกิดความผิดพลาดจากการประกอบหลุดออกไปถึงมือลูกค้าจนทำให้ต้องส่งสินค้ากลับมาแก้ไขที่ Toyota อีกครั้ง ซึ่งการส่งกลับมาซ่อมแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มีต้นทุน

สำหรับใครรู้สึกว่า Lean คือ เรื่องที่ใกล้เคียงหรือเรื่องเดียวกันกับ Kaizen อธิบายความแตกต่างง่ายๆ Lean คือ แนวคิดที่เป็นเรื่องของระบบการดำเนินงานขององค์กรและเป็นเรื่องที่ใหญ่ในระดับองค์กร พูดง่ายๆ Lean คือ รูปแบบหนึ่งของสไตล์การบริหารองค์กรที่เน้นการลดความสูญเปล่าเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุด ในขณะที่ Kaizen เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องบางเรื่องหรือบางปัญหาเท่านั้น (ซึ่งอาจจะนำไปใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันก็ได้)

จากตัวอย่าง Lean จะเห็นว่าระบบ Lean Manufacturing ของ Toyota หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Toyota Production System จะมุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าในทุกกระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในองค์กร

[NEW] Lean คืออะไร? รู้จักกับลีน Lean Manufacturing | วิธีลีน – POLLICELEE

Lean คือ แนวคิดในการดำเนินงานระดับองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพื้นฐานของ การผลิตแบบลีน หรือ Lean Manufacturing คือ การมุ่งเน้นไปที่การลดความสูญเปล่าในการดำเนินงาน (Waste) ที่ทำให้เกิดต้นทุนในการผลิตแต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการของธุรกิจ

Lean Manufacturing คือ การดำเนินงานอยู่บน 3 ส่วนที่เป็นพื้นฐานของแนวคิด Lean Manufacturing ได้แก่ การมุ่งเน้นการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า (Create Value), ลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตและดำเนินงาน (Eliminate Waste), และการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

สรุปแบบง่ายๆ Lean Manufacturing หรือ Lean คือ กระบวนการดำเนินงานที่เน้นสร้างมูลค่าให้มากที่สุด ในขณะที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดจากการลดความสูญเปล่า และมีการปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

แนวคิด Lean คือ แนวคิดที่เป็นรู้จักในช่วงปี ค.ศ. 1980s ที่บริษัท Toyota ได้ใช้ระบบการผลิตที่ชื่อ Toyota Production System ที่เน้นการลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานอย่างระบบ Just In Time จนบริษัทประสบความสำเร็จในการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต้นทุน

สำหรับการสร้างการดำเนินงานแบบ Lean Manufacturing หรือการบริหารแบบ Lean Management สามารถวางแผนได้ด้วย หลักการพื้นฐาน 5 ประการของ Lean เรียกว่า Basic Principles of Lean ซึ่งประกอบด้วย

 1. Identify Value คือ การกำหนดคุณค่าที่ต้องการมอบให้กับลูกค้า
 2. Map the Value Stream คือ การวิเคราะห์แผนการดำเนินงานปัจจุบันขององค์กรอย่างละเอียด
 3. Create Continuous Workflow คือ การปรับปรุงการดำเนินงานหลังจากที่ได้วิเคราะห์ขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด
 4. Create Pull System คือ การปรับการผลิตเป็นแบบการผลิตที่ผลิตตามความต้องการเป็นหลัก
 5. Continuous Improvement คือ การปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

Identify Value

ขั้นแรกของการสร้างระบบ Lean คือ เริ่มจากการ Identify Value หรือการวิเคราะห์หาสิ่งที่ต้องการสร้างมูลค่าให้ลูกค้า เป็นการวิเคราะห์ว่าบริษัทต้องการทำอะไรหรือต้องการเพิ่มมูลค่าอะไรเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

โดยคุณค่า (Value) ที่กำลังพูดถึงจะมาจากปัญหาของลูกค้าหรือที่เรียกว่า Pain Point ที่บริษัทต้องการจะแก้ไข ยิ่งคุณค่าที่ระบุคือการแก้ปัญหาที่เป็นเรื่องเฉพาะทางลูกค้าก็มีแนวโน้มที่จะยอมจ่ายเพื่อแก้ปัญหามากขึ้น ในทางกลับกัน อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในกระบวนการแต่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าสิ่งนั้นคือความสูญเปล่าที่ไม่ควรเกิดขึ้นในการดำเนินงาน

Map the Value Stream 

ขั้นต่อมาของการสร้างการดำเนินงานแบบ Lean คือ การเขียนแผนการทำงาน (Workflow) ของทั้งองค์กรอย่างละเอียด ซึ่งจะประกอบไปด้วยขั้นตอนและลำดับการดำเนินงานอย่างละเอียด รวมถึงต้องอธิบายว่าแต่ละคนต้องทำอะไรบ้างในแต่ละขั้นตอน และสิ่งที่เกี่ยวข้องในแต่ละขั้นตอนคืออะไรและมาจากไหน

ในขั้นตอนนี้ของการวางแผน Lean Manufacturing หรือ Lean Management คือ สิ่งจะทำให้เห็นว่า ขั้นตอนไหนบ้างในการดำเนินงานทำให้เกิดความสูญเปล่าและเกิดขึ้นเพราะอะไร และขั้นตอนใดบ้างทำให้เกิดการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าหรือบริการ

โดยการวิเคราะห์ว่าการดำเนินงานอะไรที่ทำให้เกิดเกิดความสูญเปล่า (Waste) อาจใช้แนวคิดความสูญเปล่า 7 ประการหรือ 7 Waste ในการวิเคราะห์แผนการดำเนินงานก็ได้ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

 1. ความสูญเสียจากการเก็บวัสดุคงคลัง (Inventory)
 2. ความสูญเสียจากการผลิตมากเกินไป (Overproduction)
 3. ความสูญเสียจากการเคลื่อนไหว (Motion)
 4. ความสูญเสียจากการรอคอย (Delay)
 5. ความสูญเสียจากการผลิตของเสีย (Defect)
 6. ความสูญเสียจากการขนส่ง (Transportation)
 7. ความสูญเสียจากกระบวนการผลิต (Processing)

เพื่อไม่ให้บทความยาวเกินไปกว่านี้ สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสูญเปล่า 7 ประการหรือ 7 Waste แบบละเอียดต่อได้ที่บทความ 7 Waste คืออะไร

Create Continuous Workflow

หลังจากระบุได้แล้วว่าขั้นตอนการดำเนินงานมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง อะไรคือความสูญเปล่าและอะไรสร้างคุณค่า ขั้นต่อมาคือการสอบถามปัญหาจากแต่ละส่วนงานว่า งานที่เกิดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นเพื่อหาทางแก้ไขหรือนำขั้นตอนนั้นออกไปจากการดำเนินงาน เพื่อทำให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามแนวคิด Lean

และจากการที่เราได้รู้แล้วว่า Workflow เป็นอย่างไรอย่างละเอียดจากขั้นตอนที่แล้ว เมื่อปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นหลังจากนี้จะทำให้ระบุได้ง่ายว่าปัญหาเกิดขึ้นที่ส่วนไหนของการดำเนินงาน ตัวอย่างเช่น ปัญหาคอขวดที่ทำให้การผลิตเสร็จไม่ทันเวลา จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าส่วนงานไหนที่เป็นคอขวด

Create Pull System

หลังจากที่มีกระบวนการดำเนินงาน (Workflow) ที่มั่นคงแล้ว ขั้นต่อมาที่เป็นส่วนสำคัญของ Lean คือ การดำเนินงานเท่ากับความต้องการที่เกิดขึ้น ไม่ผลิตสินค้าเกินความต้องการซึ่งจะนำไปสู่ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง 

ตัวอย่างเช่น ร้านอาหารที่พ่อครัวจะทำอาหารต่อเมื่อมีออเดอร์เข้ามา ไม่ทำอาหารรอเอาไว้เพราะนอกจากจะทำให้อาหารไม่สดใหม่แล้ว ยังมีความเสี่ยงจากการที่ไม่มีลูกค้าเข้ามาแล้วต้องทิ้งอาหารจานนั้นไปฟรีๆ

Continuous Improvement

หลังจากสร้างกระบวนการดำเนินงานบนพื้นฐานของ Lean ได้แล้ว อีกส่วนที่สำคัญของ Lean System คือ วัดผลความสำเร็จว่าการดำเนินงานหลังจากการปรับปรุงก่อนหน้านี้ดีขึ้นจริงหรือไม่ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องต่อไป

โดยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ Lean สามารถทำได้หลากหลายวิธี อย่างเช่น การประเมินผลการดำเนินงานเพื่อเปรียบเทียบทุกวันว่าดีขึ้นหรือแย่ลงเพื่อหาปัญหาว่ามาจากตรงไหน และการสอบถามความเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่าทำงานได้ดีขึ้นหรือสะดวกมากขึ้นจริงหรือไม่ เป็นต้น

แผนภาพ หลักการพื้นฐาน 5 ประการของ Lean (5 Principles of Lean Manufacturing)

ประโยชน์ของ Lean

Lean คือ ระบบที่มีจุดแข็งจากต้นทุนการผลิตจากการลดกิจกรรมที่เกิดความสูญเปล่าในการดำเนินงานอย่างที่อธิบายเอาไว้ก่อนหน้านี้ โดยในเบื้องต้นประโยชน์จาก การผลิตแบบลีน หรือ Lean Manufacturing คือ เรื่องดังต่อไปนี้

เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและความเร็วในการผลิต จากการที่พนักงานไม่ต้องมีปัญหาจากความผิดพลาดของการผลิต และปัญหาจากการผลิตที่เกิดจากความสูญเปล่า (Waste)

ใช้ทรัพยากรการผลิตได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้น จากการใช้ทรัพยากรเท่าที่จำเป็น เพราะไม่ต้องเสียไปกับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการผลิตที่ทำให้เกิดความสิ้นเปลืองทรัพยากรการผลิต ตัวอย่างเช่น การผลิตที่เสียหาย การผลิตที่ผิดพลาด

ลดต้นทุนในการส่งสินค้ากลับ (Reverse Logistics) ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดในการผลิตจนทำให้ต้องส่งสินค้าที่ก่อนหน้านี้ได้กระจายออกไปแล้วกลับมาแก้ไข ซึ่งจะทำให้เกิดต้นทุนการขนส่งและต้นทุนในการปรับปรุงสินค้าให้เป็นปกติ

การดำเนินงานเกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ทำให้การดำเนินเกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง แทนที่จะดำเนินการผลิตหรือการบริการต่อไปด้วยวิธีเดิมที่นำไปสู่ปัญหาหรือความผิดพลาดบางอย่าง

ตัวอย่าง Lean Manufacturing

สำหรับตัวอย่าง Lean Manufacturing ที่ต้องพูดถึงก็คือ Toyota Production System หรือระบบการผลิตของบริษัท Toyota ที่มุ่งเน้นการลดความสูญเปล่าในการผลิตในแต่ละขั้นตอนการผลิต ตัวอย่างเช่น

ระบบการผลิตและการจัดการคลังสินค้า ใช้ระบบ Just In Time หรือการผลิตแบบทันเวลาพอดี เพื่อลดต้นทุนสินค้าคงคลังและลดปัญหาในการผลิต ด้วยการผลิตสินค้าและสั่งวัตถุดิบมาผลิตสินค้าเท่ากับปริมาณความต้องการผลิต เพื่อที่จะทำให้บริษัทไม่ต้องมีต้นทุนจากการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง (Inventory) อ่านต่อได้ที่บทความ Just In Time คืออะไร

การขนส่งสินค้าและวัตถุดิบ ใช้ระบบ Milk Run เพื่อลดความสูญเปล่าที่เกิดจากการขนส่งที่ต้องวิ่งรถเปล่าในขากลับของการส่งสินค้าและปัจจัยการผลิต อ่านต่อได้ที่บทความ Milk Run คืออะไร

การระบบ Kanban ในการแก้ปัญหาความผิดพลาดในไลน์การผลิต ทำให้ Toyota ไม่มีรถที่เกิดความผิดพลาดจากการประกอบหลุดออกไปถึงมือลูกค้าจนทำให้ต้องส่งสินค้ากลับมาแก้ไขที่ Toyota อีกครั้ง ซึ่งการส่งกลับมาซ่อมแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่มีต้นทุน

สำหรับใครรู้สึกว่า Lean คือ เรื่องที่ใกล้เคียงหรือเรื่องเดียวกันกับ Kaizen อธิบายความแตกต่างง่ายๆ Lean คือ แนวคิดที่เป็นเรื่องของระบบการดำเนินงานขององค์กรและเป็นเรื่องที่ใหญ่ในระดับองค์กร พูดง่ายๆ Lean คือ รูปแบบหนึ่งของสไตล์การบริหารองค์กรที่เน้นการลดความสูญเปล่าเพื่อสร้างคุณค่าสูงสุด ในขณะที่ Kaizen เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาเรื่องบางเรื่องหรือบางปัญหาเท่านั้น (ซึ่งอาจจะนำไปใช้กับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวันก็ได้)

จากตัวอย่าง Lean จะเห็นว่าระบบ Lean Manufacturing ของ Toyota หรือที่รู้จักกันในชื่อของ Toyota Production System จะมุ่งเน้นการกำจัดความสูญเปล่าในทุกกระบวนการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในองค์กร


คนเคยอ้วน เน้นลดไขมันในร่างกาย 3 เดือน น้ำหนักลด 23 กิโล


คนเคยอ้วน แชร์ประสบการณ์ลดน้ำหนัก นิกคนเคยอ้วน
.
วิธี ลดน้ำหนักถูกวิธี ไม่โยโย่ นอกจากการควบคุมอาหารแล้วสิ่งที่สำคัญคือ การลดำขมันสะสมในร่างกาย เป็นอีกวิธีที่นิกใช้ได้ผล และหุ่นเฟิร์มมาจนถึงปัจจุบัน WonderfulInTh
.
ช่องทางการติดต่อ โฆษณา
022153701, คุณอุ๋มอิ๋ม 0822853784,คุณแพรว 0850483978
Email : ampersandtheofficial@gmail.com
WonderfulInTh​​

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

คนเคยอ้วน เน้นลดไขมันในร่างกาย 3 เดือน น้ำหนักลด 23 กิโล

วิธีลดไขมัน“ทุกส่วน” ลดห่วงยาง ลดน้ำหนักที่ดีที่สุด แค่เข้าใจก็ลดไขมันได้อย่างง่ายดาย | FIT DESIGN


ฮัทจะมาสอนวิธีลดไขมันอย่างถาวรแค่เข้าใจคุณก็ลดไขมันได้แล้ว ไปดูกันเลยครับ
calorie deficit คือ แคลอรี่ติดลบ = ไขมัน,น้ำหนักจะลดลง
calorie surplus คือ แคลอรี่เกิน = มีโอกาสที่จะสะสมไขมัน , น้ำหนักเพิ่มขึ้น

วิธีหา TDEE อัตราการใช้พลังงานต่อวันรวมถึงการออกกำลังกาย
สำหรับคนที่ไม่อยากยุ่งยาก https://www.calculator.net/tdeecalculator.html
สำหรับคนที่อยากรู้ว่า พลังงาน เรามาจากไหน
ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี่ได้เลยครับ
ศัพท์ที่ควรรู้ ก่อนที่จะเข้าสู่วิธีการหา TDEE
1.BMR (basal metabolic rate) = อัตราการใช้พลังงานต่อวันที่ดำรงชีวิตอยู่ได้
2.TDEE (total daily energy expenditure) = อัตราการใช้พลังงานต่อวันรวมถึงการออกกำลังกาย
3.LBM (lean body mass) = น้ำหนักกล้ามเนื้อ (ไม่รวมไขมัน)
ขั้นตอนแรก หา BMR (อัตราการใช้พลังงานต่อวันที่ดำรงชีวิตอยู่ เพื่อ นำสารอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆในร่างกาย)
เราต้องหา BMR เพื่อเอาไปหา TDEE
BMR = (LBM (มวลกล้ามเนื้อ หักจากไขมันออกไปแล้ว) X 21.6)+370
กรณีสมมติ ฮัทน้ำหนักตัว 80 กิโลกรัม ไขมัน 10 %
80(นน.ตัว) 10 %(ไขมัน) = 8 กิโลกรัม(นน.ไขมัน)
80(นน.ตัว) 8 (กก.ไขมัน) = 72 กิโลกรัม (LBM)
72(กก.กล้ามเนื้อ) x 21.6 + 370 = 1,925.2 กิโลแคลอรี่
ขั้นตอนที่ 2
หา TDEE (อัตราการใช้พลังงานที่รวมถึงการออกกำลังกาย
TDEE = BMR x Activity Level
ออกกำลังกายน้อย หรือ แถบไม่ออกเลย = BMR x 1.2
ออกกำลังกายเบาๆ หรือ 13 วันต่อสัปดาห์ = BMR x 1.375
ออกกำลังกายระดับกลางๆ หรือ 67 วันต่อสัปดาห์ = BMR x 1.55
ออกกำลังกายแบบหนัก 67 วันต่อสัปดาห์ = BMR x 1.725
ออกกำลังกายแบบหนักมากๆ หรือ วันละ 2 รอบ = BMR x 1.9
ถ้าผมออกกำลังกาย ระดับกลาง 67 วันต่อสัปดาห์
TDEE = 1925.2(kcal) x 1.55
TDEE = 2,984.06 (kcal)
สรุปถ้าใครอยากหาว่าตนเองต้องกินวันละกี่แคลอรี่ ทำตามขั้นตอนด้านบนได้เลย รับรองว่า เป็นความรู้ติดตัวไปตลอด

Instragram : Fitdesignfitness , Hutchiew
Facebook : Fitdesign , Hutchiew
📌 Fit Design Fitness อารีย์ ให้คุณเป็นคุณตามที่คุณฝันอยากเป็น ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายและความรู้ด้านโภชนาการโดยเทรนเนอร์ส่วนบุคคล
🌐 www.fitdesignfitness.com
🆔LINE: @fitdesignfitness
📞Tel : 0955944997
หากมีข้อสงสัยสามารถคอมเม้นมาได้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ
Instragram : Fitdesignfitness , Hutchiew
Facebook : Fitdesign , Hutchiew

📌 Fit Design Fitness อารีย์ ให้คุณเป็นคุณตามที่คุณฝันอยากเป็น ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายและความรู้ด้านโภชนาการโดยเทรนเนอร์ส่วนบุคคล
🌐 www.fitdesignfitness.com
🆔LINE: @fitdesignfitness
📞Tel : 0955944997

วิธีลดไขมัน“ทุกส่วน” ลดห่วงยาง ลดน้ำหนักที่ดีที่สุด แค่เข้าใจก็ลดไขมันได้อย่างง่ายดาย | FIT DESIGN

10 ท่าลดแขนที่ดีที่สุด แบบยืน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์


ฮาโหลลลล ใครแขนใหญ่มาทางนี้ 💪🏽👋🏽 เพราะวันนี้ดาวรวม 10 ท่ากระชับต้นแขนมาฝากค่า 🔥🔥
💁🏽‍♀️ก่อนทำเลย อยากให้อ่านอันนี้ก่อน
🚫เราลดเฉพาะส่วน ลดแค่แขน แบบนี้ทำไม่ได้
✅แต่เราสามารถกระชับส่วนนั้นได้ด้วยการออกกำลังกายเน้นจุดนั้นซึ่งจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้น ดูสวยเฟิร์มไม่ย้อย
📌ถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์นอกจากบริหารจุดที่มีปัญหาแล้วควรออกส่วนอื่นด้วยและควบคุมอาหาร ไม่งั้นเราก็จะเป็นหมูที่แข็งแรง
📌วิธีการทำแต่ละท่าก็สำคัญมากๆ ตอนทำควรเกร็งหน้าท้องตลอดเวลา ไม่เน้นความไวและปริมาณ เน้นท่าที่ถูกต้องมีคุณภาพ ทำช้าโฟกัสกล้ามเนื้อ หายใจออกตอนออกแรงค่ะ
ท่าลดแขน กระชับต้นแขน withme movewithme
ออกแล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอปใหม่ FKD ด้วยน้า รับโปรแกรม 10 วันระเบิดไขมัน 5 วีดีโอ ฟรี! (มูลค่า 1,095. )
ลิ้งค์ดาวโหลดสำหรับ Apple http://bit.ly/fkdappapple
ลิ้งค์ดาวโหลดสำหรับ Android http://bit.ly/fkdappandroid

10 ท่าลดแขนที่ดีที่สุด แบบยืน ไม่ต้องใช้อุปกรณ์

4วิธี ลีนชาตินี้ยันชาติหน้า !!


เยี่ยมชมร้านค้า Hero Athletes ใน Shopee ได้เลยที่นี่
https://shp.ee/diecs6f
Code ส่วนลดสิทธิพิเศษสำหรับเพื่อนๆชาว Hero Athletes
Hero Athletes ใช้ Code [Hero10] รับส่วนลด 10%
http://www.heroathletes.com/shop
Bench Fitness ใช้ Code [Hero5] รับส่วนลด 5%
https://benchfitness.com/
Cerberus Strength ใช้ Code [Hero5] รับส่วนลด 5%
https://cerberusstrengthth.com/collections/allproducts
Nutrition Depot ใช้ Code [Hero15] ลด 15% สินค้าในหมวด Whey Protein, Mass Gainer
https://nutritiondepot.co.th
The Bricket ใช้ Code [Hero20] รับส่วนลด 20%
http://thebricketco.page365.net/
Concept Creations ใช้ Code [Hero10] รับส่วนลด 10%
https://conceptcreations.co
ราคาพิเศษปืนนวดกล้ามเนื้อ SND จาก 9,900 บาท เหลือ 3,700 บาท สั่งผ่าน DM Instagram
https://www.instagram.com/hero_athletes/
ช่องทางการติดตาม Hero Athletes
Facebook : www.heroathletes.com
Instagram : @hero_athletes
Youtube : HeroAthletes
Twitter : @heroathletes
TikTok : @heroathletes
Line@ : @heroathletes
WeChat : chin_hero
Email : Heroathletes@gmail.com

HeroAthletes

4วิธี ลีนชาตินี้ยันชาติหน้า !!

ลีนไทย สนใจแอดBall120941


ลีนไทย

ลีนไทย สนใจแอดBall120941

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEATHER

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ วิธีลีน

Leave a Comment