[NEW] Market Research: What It Is and How to Do It | market conduct – POLLICELEE

market conduct: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Shows estimated monthly search traffic to this article according to Ahrefs data. The actual search traffic (as reported in Google Analytics) is usually 3-5 times bigger.

Shows how many different websites are linking to this piece of content. As a general rule, the more websites link to you, the higher you rank in Google.

Market research is a process of gathering, analyzing, and interpreting information about a given market. It takes into account geographic, demographic, and psychographic data about past, current, and potential customers, as well as competitive analysis to evaluate the viability of a product offer.

In other words, it’s the process of understanding who your business is targeting so you can better position your marketing strategy.

In this guide, you’ll learn:

Table of Contents

What is the role of market research in a marketing strategy?

A marketing strategy is a business’s overall game plan for reaching consumers and turning them into customers.

The key word in the above definition is “game plan”. Entering a market with a product is like starting a new game. Since you’re new to the game, you don’t know the rules, and you don’t know who you’re playing against.

This is exactly where market research comes in. Market research allows you to discover the rules of the marketing game by understanding your target audience. Moreover, it allows you to understand who your opponent is by assessing the strengths and weaknesses of your competition.

Research is what marketing pros do to plan their moves, and outperform their competition. It’s also what marketing pros use to identify the strengths and weaknesses of their own marketing strategy.

But is market research the ultimate business oracle? Unfortunately no. Even companies that specialize in market research admit it — here’s a quote from one of them:

(…) it cannot be assumed that market research is an exact science, as it would be unrealistic and unreasonable to expect market researchers to predict the precise demand for a new concept, given that there are numerous variables that can impact demand outside of the market researchers’ remit.

That’s why market research with all of its significance is “only” a part of marketing, and it’s “only” an experiment. It’s up to you whether you will conduct your experiment, and when you will end it.

For example, Crystal Pepsi seemed very promising in the market research phase, yet it failed when released onto the market (a similar thing happened to New Coke). Xerox’s idea for a commercial photocopier was a no-go in the eyes of research analysts; Xerox did it anyway, and the rest is history.

When should you conduct market research?

Paul N. Hauge and Peter Jackson in their book “Do Your Own Market Research” point to three specific situations when market research is really useful:

 1. Setting goals. Knowing things like the size of the market, or defining your potential customers can help you set your sales goals.
 2. Problem-solving. Low sales? Low profitability? Market research will help you understand whether your problems are internal, like a low-quality product, or external, like aggressive competition.
 3. Supporting company growth. Understanding how and why consumers decide on products will help you decide what products to introduce to the market.

Another answer to the “when” is the importance of the decision that you need to make. The more important the marketing issue you’re tackling, the more market research comes in handy.

For example, launching a new car on the market is quite a big event, right? So maybe Ford could have avoided losing 350 million dollars with the Ford Edsel if they had done their research properly. I mean, with the right methods in place it shouldn’t be that hard to predict that consumers will deem the car overpriced and ugly.

That said, market research doesn’t always have to be a large, complex project. The relatively new trend of agile market research allows you to research the market regularly and in a cost-effective way. This is where you employ bite-size, iterative, and evolutionary methods to react to fast-changing circumstances and adapt to unknown market territories.

Furthermore, if you’re working in startup conditions, especially if you’re developing an innovative product, you may be interested in customer development. In this methodology market research is at its “agilest” and it’s tightly woven into the product development process.

Take Ahrefs for example. We stick to agile market research hacks anyone can use. As you will see later in the article, we use simple (but effective!) stuff like social media polls, crowdsourcing, in-house competitive analysis, or just tracking the pricing of our competitors.

Case in point, just recently we asked our fellow marketers on Twitter how they go about researching the market. It seems that market research comes in all shapes and sizes:

Types of market research

Just because somebody does market research in a certain way doesn’t mean that you need to copy that. You should know your options, and they start with the different types of market research.

Primary research

Whenever the research is done by you or on your behalf, and you need to create the data to solve a given problem, that is called primary market research.

Examples: Focus groups, interviews, surveys (more on those later in the article).

Key benefits: It’s specific to your brand and products or services, and you can control the quality of the data.

Secondary research

Whenever you’re using already existing data, such as that put together by other businesses and organizations, you’re doing secondary market research.

Examples: Second-party and third-party sources like articles, whitepapers, reports, industry statistics, already collected internal data.

Key benefits: Get a macro perspective of your marketplace, as secondary research includes other players in the market, and most probably utilizes a bigger set of data than your primary sources.

Primary research vs. secondary research

Primary and secondary market research are different but by no means opposite. It’s actually recommended to use both.

While primary sources will give you a focused, micro perspective of your business, secondary research will tell you how other businesses are doing and how your research findings compare to bigger research sample sizes. 

Market research subtypes

A bit more theory for all you marketing geeks out there. Professional market researchers distinguish between the following primary and secondary market research subtypes:

 • Qualitative research. Think interviews, open-ended questions, results expressed in words rather than numbers and graphs. This type of research is used to understand underlying reasons, opinions, and motivations.
 • Quantitative research. Think surveys, polls, usually closed-ended questions, results expressed in numbers and statistics. This type of research is used to test or confirm hypotheses or assumptions by quantifying defined variables (such as opinions or behaviours) and generalizing results from larger data samples.

Overview of market research methods

Let’s go over some popular market research methods you can use yourself and/or outsource.

Internal data analysis

The data you’ve already collected in your company is an invaluable secondary research data source. The more time you’re in the business, the more data you have on your hands.

The best thing about your internal data is that it’s been put into practice in real-life market conditions, so you just need to find the patterns and draw conclusions.

Here are some internal data sources you can leverage:

 • Website data (like Google Analytics)
 • CRM data
 • Past campaigns performance data
 • Internal interviews with employees

Interviews

Interviews allow for face-to-face discussions and are great for exploratory qualitative research.

In unstructured interviews, you have an informal, free-flowing conversation on a given set of topics.

In structured interviews, you prepare a detailed, rigorous interview protocol where you list every question you want to ask and you can’t divert from them.

You can also choose the “middle way” with semi-structured interviews which revolve around predefined themes or questions, but allow for open-ended discussion.

A word of advice here would be to always remain neutral and unbiased, even during unstructured interviews. Also, it’s helpful to perform a pilot test of the interview to quickly spot some defects of your protocol.

Recording the interview may influence the answers, so use it wisely.

Focus groups

Focus groups are where 5 to 10 people with common characteristics take part in an interactive discussion with a moderator. They’re used to learn how a particular group thinks about a given issue or to provide feedback on a product.

Now, you might know that Steve Jobs famously hated focus groups. He’s on record saying:

It’s really hard to design products by focus groups. A lot of times, people don’t know what they want until you show it to them.

If you’re trying to create a leapfrog product like the iPhone, there’s probably some validity to this statement. But most of us aren’t wrestling with that level of ambition. We just want to know if customers will like a proposed new feature or not. For this, focus groups are super useful.

Surveys

Surveys involve polling your audience. They’re usually performed online for customer satisfaction and loyalty research, and are one of the most popular and cost-effective market research methods.

Some of the tried and tested use cases of online surveys are:

 • Product feature desirability
 • User satisfaction feedback
 • Quantitative analysis of certain issue occurrences
 • Identifying friction points in your customer journey
 • Discovering the reasons to convert to or cancel your service
 • During product onboarding to create a customer profile (and for marketing automation)
 • Opinion about a recently made change

An interesting example of surveying the market is crowdsourcing. That’s what Ahrefs does to understand what features to build, how important they are, and what customers expect from them.

What’s unique about crowdsourcing is that it allows the users to add their own ideas, and upvote or comment on existing ideas rather than answer predetermined questions, so this method leaves less room for marketing myopia. You improve your business, and the users get a better product—everybody wins.

How we crowdsource ideas at Ahrefs

Social media is another great place to survey the marketplace.

Market segmentation

Market segmentation is the practice of categorizing a market into homogeneous groups based on specific criteria, also called segmentation variables (like age, sex, company size, country, etc.).

If you think you’re building a product for everyone, think again. Not everyone will want to buy from you.

Smart companies pick their target audience carefully. They pinpoint groups of people or organizations that could be valuable customers for the business. That way they also discover their non-ideal customers and develop a plan to attract customer segments gradually. 

Ever wondered why Procter and Gamble creates so many, often competing, brands? You guessed it: market segmentation. P&G simply divides and conquers. Different people have different needs, so they need different products (and possibly brands).

Competitive analysis

Another powerful, yet often overlooked, market research method is the process of understanding one’s market environment. Seriously, if there’s only one thing you could do to learn what works and what doesn’t in your market, you should do a competitive analysis.

“Whenever we discuss building a certain feature, we would definitely research our competitors and see how they do it.”

Tim Soulo

Tim Soulo,

CMO

You’d be surprised by how much you can learn about and from your competition and how much of it can be done online. There are certain tried and tested techniques, hacks, and tools for this type of research, and you can find them in this guide.

Analyze commercial data

Secondary market research data is relatively affordable, fast to acquire, and easy to use. Think market reports, industry insights, and a ton of research data someone has already gathered and analyzed so you don’t have to.

The most reputable sources are Gartner, Forrester, and Pew. Apart from those, make sure to check if there is a trustworthy commercial data source specific to your niche.

Sites like G2, Capterra and Trust Pilot also count. Not only do they give you an overview of your industry, but you can also find some real gems in your users’ reviews and your competitors’ reviews as well. Ahrefs uses that data source regularly internally and externally, like for this section of our Ahrefs vs Semrush vs Moz landing page:

Benefits of market research — a comparison

Let’s quickly summarize the above 7 different methods of market research by their key benefits.

How to do market research process in 5 key steps

So now we know what market research is, why and when to do it, and we’ve learned about all of the important types and methods.

Let’s see how we can use that knowledge to conduct any type of market research in 5 steps. As an example of market research, I’ll tell you about some of my past experiences with a 3D printing company.

1. Identify the market research problem

This is where every research project starts. You will also find that market research, in general, follows the pattern of the scientific method. First, you need to establish what exactly you are researching.

Do you have a question about your business you want to answer? Maybe you see an opportunity in the market. Or maybe you’ve observed something curious about your product use and you have a hypothesis that you want to validate? State that in the first step of the market research process.

Let me share an example.

In the past, I ran marketing for a few companies, and one of them was a 3D printer manufacturer. Early on I stumbled upon two problems with that company.

First: one of our market segments was saturated with similar products of similar quality at significantly lower price (classic, right?). Second: more and more 3D printing manufacturers seemed to be drifting away from the hobby segment to tackle the professional segments with more expensive products, yet we remained in the hobby/DIY niche. So we were too expensive for hobbyists but too hobbyist for customers who could afford us.

The hypothesis that I wanted to verify was that if the marketplace was showing a trend towards more professional use cases of 3D printing, our company should follow that trend. In other words, I wanted to check the viability of shifting the brand positioning into the professional/premium sector.

2. Choose the sample and research method

We’ve already covered the main types and methods of market research. You should already have a good idea of the differences between primary and secondary research, or whether qualitative or quantitative methods would best suit your needs.

As for the sample of your research, this refers to the portion of the entire data source in question that you will use. For example, if you want to run a survey among your customers, the sample will refer to the selection of customers you will include in your survey. There are a few options for choosing a sample:

 1. Use the entire data source. Obviously, it’s not a sample per se. Nevertheless, if sending a survey to all of your customers is doable (and reasonable), this is a perfectly good choice.
 2. Choose a random sample. Systematic sampling is the easiest way to choose a random sample. This is where you select every x/nth individual for the sample, where x is the population, n is the sample. For example, if you want a sample size of 100 from a population of 1000, select every 1000/100 = 10th member of the population.
 3. Use non-random sampling (the most biased). 
  1. Convenience sampling: choose respondents available and willing to take part in the survey.
  2. Purposive sampling: choose respondents that in your judgement will be representative or possess some other feature that is important to the research.
  3. Quota sampling: choose some arbitrary quota of respondents, e.g. 10 non-paying customers, 10 paying small companies and 10 paying large companies.

Back to our example. As a method for verifying my hypotheses, I chose a mix of:

 • Primary data:
  • Surveys sent to all of our resellers. We wanted to see if they also had seen a paradigm shift in the market and what segment of clients they had encountered the most. We also wanted to know their perspective on the longevity of that trend, and whether they potentially be interested in a more premium version of our product.
  • In-depth interviews on the phone with our resellers conducted by our sales team. We used purposive sampling here. Our sample comprised resellers with which we had the best relations (we knew they would be more eager to share).
  • Competitive analysis. We were mostly interested in market players who tried to penetrate the professional/industrial segment, so this was our sample (purposive sampling). We were interested in stuff like: what features were they building into their 3D printers, what was their brand positioning, what was their pricing, what language they used to communicate with their target audience, etc.
 • Secondary data:
  • Wohler’s industry report, anything 3D printing from Gartner and the like, reports by 3D printing services providers, and basically any scrape of serious data we could find (convenience sampling).
  • Internal data: customer satisfaction issues, and just general current customer profile based on Google Analytics and Facebook data.

3. Collect the data

Once you’ve got your problem, method, and sample nailed, all you need to do is to gather the data. This is the step where you send out your surveys, conduct your interviews, or reach out for industry insights.

A word of advice, choose your market research tool carefully; it will greatly influence the amount of work you will have with analyzing the data. For example, Google Forms automatically makes graphs out of quantifiable data (plus it’s free).

Here’s the data we collected for the 3D printing company:

 • Primary data:
  • Reseller survey data (both quantitative and qualitative data).
  • Reseller interview data (qualitative data).
  • Customer satisfaction issues (qualitative data gathered through all customer support channels, we analysed about 200 issues and requests).
  • Competitive analysis data (from about 10 competitors).
 • Secondary data:
  • We managed to gather 3 comprehensive, independent industry reports, a few smaller reports made by other 3D printing companies, and dozens of scrapes of data, like statistics and noteworthy insights. We pulled out data like: 3D printer manufacturer market share, market growth in time, market segmentation, key 3D printing applications, 3D printing adoption by region, key players’ sales numbers.
  • Any demographic, sociographic and psychographic data on customers and website visitors we could find in our internal data.

4. Analyze the data

Now that you have your data collected, the next step is to look for patterns, trends, concepts, or often repeated words—all dependent on whether your method was qualitative or quantitative (or both).

Simple research performed on a small sample will be relatively easy to analyze, or even analyzed automatically, like with the aforementioned Google Forms. Sometimes you will have to use expensive and harder to master software like Tableau, NVivo, PowerBI, or SPSS. Or you can use Python or R for data analysis (if you have a data analyst or data scientist on board, you’re in luck).

Continuing the example: Google Forms made it easy for us to spot patterns in surveys since quantitative data was calculated automatically. The most time-consuming part was reading through all of the responses and manually looking for patterns (back then I wasn’t aware of any tool that could do the job). Both sales and marketing teams worked on analyzing some of the qualitative data to have more than one reference point.

When it comes to researching the competition, coming up with some kind of data structure makes the work more comprehensive (and saner). We put our competitors’ data in specific categories, like products & services (prices included), target market, benefits, values, and brand message. We also used something called a brand positioning map which looks like this:

Analyzing secondary data was probably the easiest part, as the data we needed was already prepared in ready-to-use graphs, statistics and insights. We just had to sift through the contents to look for answers to our questions.

5. Interpret and present conclusions

Analyzing the data is not enough. You need to compile your data in a communicative, actionable way for the decision makers. A good practice is to include in your report: all your information, a description of your research process, the results, conclusions, and recommended actions.

Summing up my 3D printing example, I hypothesised that our market was experiencing a major shift and that the company should follow that trend. The research we did verified that hypothesis positively:

 • Our resellers were getting more and more inquiries about professional/industrial use cases and machines. As you can imagine, the budget of this kind of client was significantly higher than hobbyists but so were the expectations.
 • Our resellers indicated that this phenomenon is here to stay. Moreover, they declared interest in a new 3D printer tailored to the needs of their more demanding clientele.
 • Our customers were outgrowing their early-adopter habits and wanted something easier to use, something plug-and-play that just worked reliably. Tinkering with the printer was something only hardcore makers were interested in.
 • The companies we were interested in had already started adapting to the professional/premium market both with their offer and smart marketing communication.
 • We also found a ton of other interesting data that we used later on. For example, we found that apart from engineers and designers, an equally interesting segment was educational institutions.

Our initial market research lasted for about two months. We also came back to it whenever we had the chance (or the necessity) and reiterated it to see if we were on the right track.

Was it worth it? Let me tell you this: it saved the company. Our research showed us that this was the last call to reposition the brand and the product. Our original target segment was being gradually dominated by companies we couldn’t compete with.

It took us some time to get buy-in from key stakeholders and implement the conclusions throughout the whole company (eventually, we got it right). As a result, we increased sales, increased customer satisfaction and put ourselves on a more profitable growth track—a win-win for everyone. We even went as far as merging with another manufacturer to shorten the time to get to that sweet market spot.

Looking back, no one from our close competitors survived. They didn’t adapt as we did, and we owed everything to market research.

PRO TIP

Whatever you do, avoid these common market research mistakes:

 • Poor sampling.
 • Ambiguous questions.
 • Leading or loaded questions (questions that show bias or contain controversial assumptions).
 • Unclear or too many research objectives.
 • Mixing correlation with causation.
 • Ignoring competitive analysis.
 • Allowing biases to influence your research (confirmation bias being arguably the most common and the most dangerous one).
 • Not tracking data on a regular basis.

Online market research tools and resources

Market research reaches back to the 1930s and it’s probably rooted even “deeper” than the 20th century. Everything you could do then you can do now better, faster and cheaper thanks to these online tools and resources.

SEO tools — research the market with Ahrefs

I’ve put together 3 quick wins that can help with your market research—and that’s only a taste of what you can do with Ahrefs.

1. Brand awareness

In the early 20th century, you’d have to hire market researchers to spend days or even weeks asking people “have you heard about brand X”. Today, you can simply look up the search volume for that brand.

So let’s say you run a drone manufacturing brand, and you want to check out your competitors’ brand awareness in France. Go to Ahrefs Keywords Explorer, input the names of the brands, select “France” as your market, and in a flash you get:

The branded keyword volume indicates the brand awareness of that brand in a particular market. You can also keep track of that data by performing this search regularly to see if there are significant changes over time (for example, impacted by a recent campaign).

2. Feature demand

The next game-changing feature for electric cars will concern batteries, charging time, and charging cost (and not autopilot). How do I know?

Well, I opened Ahrefs Keywords Explorer, typed in “electric cars”, and went to the Questions report to find out what people search for. This gave me an idea of what problems electric car owners have (and potential owners worry about). You can easily perform similar research for your niche.

3. Understand the language of your market

Gerald Zaltman in his popular book “How Customers Think” proposes the idea that one of the major erroneous assumptions of marketing is that consumers think in words.

On the other hand, when consumers Google something they have to think in words. And when we market to those consumers we have to think in words as well. The question is: which words?

Let’s say that you want to enter a new and innovative market in the USA, for example the synthetic fermentation-derived dairy industry, also called animal-free dairy.

To you, this set of words “animal-free dairy” may be the very center of your business and marketing efforts. But let’s see what other people think. Let’s use Keywords Explorer to see how many people search Google in the U.S. just for that phrase:

Whoops! Looks like your product category has disappointingly low awareness. Does this mean you’re doomed? Not necessarily. 

Let’s try other words. Words that mean something different, but still closely related to your new product.

Now we’re onto something. People search for “vegan dairy” and “lactose free dairy” more often. Not the same, but closely related. Yet, look at the difference in search volume.

Words make a huge difference.  And Google knows that.

The only reason you were able to put all of those three phrases in the same bucket was that you knew the connection between those words. The problem is that your target audience may not know that connection; they may not even know that this kind of product exists. This quick analysis of search volume shows that you may want to make that connection, for example with content marketing.

If you create content around related higher volume keywords, you can potentially get more organic traffic than simply focusing on the keyword designating your product category.  Look, even though you might believe the main benefit of your animal-free product is something unrelated to lactose, e.g., cruelty-free production, you might want to address the problem of lactose intolerance to appeal to people with this condition.

But that’s not all. You may have noticed “low lactose cheese” in the bottom right corner. This refers to the nifty feature of Ahrefs’ Keyword Explorer called “Parent topic”. Parent topic indicates that Google sees a given keyword as part of a broader topic.

If we click on this Parent topic, we uncover even more search demand:

We can see that the search for the topic “low lactose cheese” exceeds the “vegan dairy” topic by almost 300% in the US. Also, uncovering that parent topic gave us 879 potential keyword ideas (some of them have even higher search volume, like “lactose free cheese”).

Want to discover even more topic associations? No problem. You can dive deeper into this research by using other features of Ahrefs’ Keyword explorer. For example,the Also rank for report allows you to see which other keywords (and topics) the top 100 ranking pages for your target keyword also rank for.

This market research quick-win ties into the broader topic of keyword research. If you want to uncover even more keyword ideas and learn how to analyze them, read our keyword research guide.

CRMs

Source: https://hubspot.com

Customer Relationship Management software is used to manage and track interactions between a company and its customers and prospects. Usually, it works in tandem with sales or marketing automation software (or has integrations for them). If used properly, it is a true cornucopia of market insight.

As I pointed out earlier, it’s one of those primary data sources that you can leverage to discover patterns in your customer behaviour or characteristics. Popular choices are Hubspot, Salesforce, Intercom, but there is a ton of CRM software out there, so check out a software comparison like G2 to see what best suits your needs.

User feedback tools

This type of tool allows you to carry out our aforementioned survey research method online.

Create targeted, user-specific surveys and analyze answers with tools like Google Forms, SurveyMonkey, Typeform, or Qualaroo.  

Sending out your typical email with a survey is not the only option, for example with Qualaroo you can display surveys:

 • In your digital product
 • In your SaaS product
 • Inside your web app
 • Inside your mobile app
 • On your website
 • On your mobile site
 • On your prototypes.
 • On most public URLs. Even competitor sites

Need more? No problem, check out SurveyMonkey’s Market Research solution. It taps into the agile market research models we’ve discussed. They’ve got 14 online solutions that help you stay on top of your game, including customer segmentation, monitoring market dynamics, brand, creative analysis, feature importance, finding the right price for your products, and more.

So you think you have a tough business challenge? This daring gentleman is trying to disrupt… eggs. Extremely hard, but doable with market research on his side.

https://www.youtube.com/watch?v=FMYfwZ_CP1s

Website/app analytics

Tracking your website or app traffic is absolute marketing basics. Just look at some data dimensions Google Analytics offers:

 • Demographics
 • Location
 • Behaviour
 • Devices
 • Channels

Sounds familiar? Yup, that sounds like good ol’ market segmentation. Here’s the best part: it’s free, quick to perform and it’s based on your primary data.

If you’ve never dug deeper into Google Analytics, or similar analytics software (e.g., Matomo, Woopra) here are some questions that this marketing technology can answer for you: 

 • What do people search for once they’re on my site?
 • What differentiates customers who have made a purchase from the ones that haven’t?
 • What are my top countries by revenue?
 • What are my best selling products?

If you’re already using Google Analytics, see if you’re not making these Google Analytics tracking mistakes. 

User experience research tools

Commonly used by UX designers, but just listen to the value propositions of these tools:

 • See and hear real people using your website, online shop or app.” (https://userpeek.com/)

 • Real-time feedback. From real customers. Wherever you work. So you can create experiences that get real results.” (https://www.usertesting.com/)

 • Scalable & Customized User Research” (https://www.userlytics.com/)

 • Record video and audio of your users, so you see and hear their exact experience with your product.” (https://www.loop11.com/)

Again, sounds much like our market research methods, right? And it’s no joke, thousands of companies use these tools.

User experience research tools allow you to get user feedback and insights on your products, prototypes, websites, and apps.

Testing is based on tasks your test-takers perform. You can either use your own user base or define a custom base using their services. You’ll get written reports and even recorded videos that you can incorporate into your market research and make sure you’re properly taking advantage of that market opportunity.

Ad planning tools

That’s right—the Facebook, LinkedIn, and Twitter ad planner you already use for running ads can give you some insight into the numbers behind the market segments you’re interested in.

30+ males with higher education interested in technology gadgets? No problem. Female C‑suite decision-makers from Europe? It’s all there.

Census data

The availability of this kind of data may vary based on your target market. For example, in the US the Census Bureau offers a free resource for searching the country’s census data. You can filter the data by topics, years, geography, surveys, or industry codes. You can also access premade interactive tables (which you can also download) or simply explore certain regions of the country using their maps.

Business intelligence tools

With business intelligence tools like Tableau, Looker or Sisense, you can connect to any data source to perform data cleaning, statistical operations, and data visualization. They are designed to allow you to glean insights into your data, and communicate effectively with your stakeholders. It’s like SQL combined with R, but you don’t need coding skills and you get a user-friendly interface.

Because these tools are overflowing with functionality and because they are usually pricey, they are overkill for small companies with basic market research needs. Often you will find that the tool that you are already using for your research method comes with some data analysis and visualization functions. And if not, you can always import your data to Excel or Google Docs and use Google Data Studio for a shareable interactive presentation.

Other noteworthy tools and services

Final thoughts

Market research is no easy feat. If you feel intimidated by it, you’re not the only one. But don’t shy away from it. The benefits of conducting even sporadic market research can have benefits for your business you simply can’t ignore. You won’t turn into a market research pro overnight, but the good news is you don’t have to. You can go the agile way (like Ahrefs), use affordable self-service online tools and resources, or you can even outsource your research. As long as you base your marketing game plan on valid data, you dramatically improve your chances for success.

Got questions? Ping me on Twitter.

[NEW] Market Structure: Conduct and Performance (With Diagram) | market conduct – POLLICELEE

ADVERTISEMENTS:

In this article we will discuss about the Market Structure:- 1. Subject-Matter of Market Structure 2. Conduct of Market Structure 3. Performance 4. The Structure-Conduct- Performance Paradigm 5. Economies of Scale.

Contents:

 1. Subject-Matter of Market Structure 
 2. Conduct of Market Structure
 3. Performance of Market Structure
 4. The Structure-Conduct- Performance Paradigm
 5. Economies of Scale in Market Structure

1. Subject-Matter of Market Structure:

ADVERTISEMENTS:

It has made an in-depth study of the theory and practice of commodity pricing and output determination under different market conditions — pure competition, pure monopoly and imperfect competition. We noted that the key de­terminant of market structure is barrier to entry. In other words, for an industry to remain concentrated or monopolized there has to be some way to close the market to entry.

Here it suffices to note that unless some barrier ex­ists and can be permanently maintained, the indus­try will tend to become more competitive because of the desire of each of the sellers to increase its mar­ket share by capturing more business.

In other words, so long as there are no significant entries bar­riers in an industry, competition will eventually come to dominate the market place.

In fact, in our entire discussion of market struc­ture we have concentrated on two possibilities with regard to barriers to entry. We may recall that whenever there are no significant barriers, the in­dustry will be regarded as competitive and the firms in the industry will be treated as price tak­ers.

ADVERTISEMENTS:

On the contrary, when there are significant barriers, the firms will be regarded as price makers (as in monopoly) or price searchers (as in oligopo­ly).

The use of these three categories — price tak­ers, price makers and price searchers — does not im­ply rejection of the traditional models of pure competition, monopoly, monopolistic competition and oligopoly. However, it forces us to consider how market structures change and evolve as bar­riers rise or fall.


2. Conduct of Market Structure:

Pricing policies of business firms are an important component of the firm’s conduct (i.e., their day-to-day behaviour).

ADVERTISEMENTS:

The firm’s conduct depends on four major aspects of market structure, viz.:

(i) The number of buyers and sellers,

(ii) The existence and degree of barriers to entry,

(iii) The existence of economies of scale, and

(iv) The degree of product differentiation.

3. Performance of Market Structure:

Conduct, in its turn, determines performance or the degree to which certain ideal macroeconomic goals are attained. The most important goal seems to be consumer protection. This demands elimina­tion of unfair and restrictive trade practices.

How­ever, in practice, there may be conflict between so­ciety’s economic goals and the goals of an individual firm. The traditional goal of the busi­ness firm is profit maximization and, for the time being, we are mainly concerned with this goal.

The market structure indirectly affects business conduct inasmuch as the components of market structure (such as the number of buyers and sellers, the firm’s influence over price etc.) determine, at least partly, the pricing strategy a firm can follow. Furthermore, a careful examination of the market structure can explain some of the divergence be­tween the theory and practice of pricing.

Thus, it seems that the relationships among structure, con­duct and performance are fairly complex.

ADVERTISEMENTS:

4. The Structure-Conduct- Performance Paradigm:

The word ‘paradigm’ refers to a framework for – analysis or a way of looking at a particular set of facts. The structure-conduct-performance paradigm (henceforth SCPP) provides a framework for the study of industrial organization. We can utilize this framework in managerial economics too, for ex­amining the relationship between industrial struc­ture and pricing.

Structure and Pricing:

We are basically concerned with the application of the concepts of pricing, produc­tion and cost to the relationship between the firms and the rules and laws within which the firm has to operate.

ADVERTISEMENTS:

True enough, the SCPP seems to organize thinking on the proper performance goals for socie­ty, and the structure and conduct characteristics ne­cessary to accomplish these socio-economic goals. Pioneering work in this area has been done by E. S. Mason and Joe S. Bain.

The policy implications of the paradigm are of great significance. If, for in­stance, the government declares that the distribu­tion of income and wealth in society should be equi­table, excess (or super normal) profits that occur to a monopolist will not be treated favourably.

If con­centration of wealth and economic power in private hands is considered to be injurious to the interests of society, explicit or implicit (i.e., overt or covert) oligopolistic co-ordination or collusion may be re­garded as undesirable.

A clear understanding of the perceived goals of society as also their rela­tionship to the structural characteristics, as well as day-to-day operations of the firm, may imply results that are diametrically opposite to society’s goals.

ADVERTISEMENTS:

The SCPP presupposes the existence of a causal relationship from:

(a) Structure to conduct, and from

(b) Conduct to performance.

However, structure, con­duct and performance each possesses various attrib­utes so that the chain of causation is not clearly in the same direction.

While the number of firms and the assumed pattern of interaction among them will influence the pricing policy of an individual firm, this policy as also other attributes of conduct, will exert influence on three major structural char­acteristics of markets such as economies of scale, barriers to entry, and vertical integration.

The in­terrelationships are undoubtedly complex and dif­ficult to isolate. One major facet of the paradigm that bears real significance is the relationship, if any, between concentration and profits. Industries in which a few dominant firms account for a major portion of total output are often said to be concen­trated.

ADVERTISEMENTS:

If the conduct of concentrated industries resembles closely that of a monopolist, such industries would be expected to earn excess (or super-normal) profits. Thus, the monopoly profits are likely to be reduced, if not completely eroded, by structural changes.

This view gets ample support from both the proponents and opponents of monopoly. But this view has to be evaluated critically. However, be­fore we proceed further, we may have a close look at the following two dimensions of concentration.

(i) Aggregate Concentration:

Aggregate concentration refers “to the degree of control over economic activity exercised by the largest firms in the economy”.

This definition im­plies at least two things:

(a) Increasing control of the economy by large firms and

ADVERTISEMENTS:

(b) A corresponding reduction in the role of the individual entrepren­eur.

Aggregate concentration is likely to affect pric­ing decisions in two ways:

(1) Prima facie, to the extent that there is harmony of interests among a few large firms, none of them will seek any price change that is likely to be injurious to others.

(2) Secondly, changes in aggregate concentration may lead to changes in market concentration that affect the firm’s pricing decision. It is to the con­cept of market concentration that we turn now.

However, one final point may be noted before we proceed further; the relationship between pure size and pricing behaviour is tenuous at best.

Empirical studies made so far indicate that “any firm selling a differential product has a degree of monopoly power irrespective of its size. The degree of pricing discretion in the market does not depend on abso­lute size but rather on the number of competitors and the assumed pattern of reactions among them”.

ADVERTISEMENTS:

(ii) Market (Industry) Concentration:

Market concentration refers to the degree of con­centration within an industry rather than in the aggregate economic system. It provides a summary measure of the degree of monopoly power in an in­dustry and, in this sense, enables us to measure the degree of imperfection in a market. It is well known that in most markets we have situations which lie between the two extremes of perfect competition and monopoly.

In perfect competition, an individu­al firm cannot affect the market pricing by unilat­eral action. Thus, the degree of price discretion available to a firm is zero, A monopolist, on the other hand, possesses complete control on the pric­ing decision.

But in the in-between cases, how do we measure the degree of imperfection of the market, i.e., the degree of price discretion available to a firm? Market concentration provides an answer to this question.

One type of measure of market concentration is obtained by calculating the percentage of the in­dustry’s size accounted for by the largest few firms. In effect, this amounts to doing for particular indus­tries what Prof. R. K. Hazari did for the private corporate sector in India as a whole.

In general, the size of a firm may be measured by the volume of its output or sales, the number of people employed in the firm, its share capital, its assets etc. However, this type of measure of market concentration suffers from the defect that it only provides us with a rough and ready measure of the degree of monopoly power.

ADVERTISEMENTS:

How one to decide ex­actly how many large firms is are to be considered — 5, 10, 20 or some other number? Since all the firms in the industry are not considered, we do not get a com­plete picture of how the imperfection of market is spread over the entire industry.

The other type of measure of market concentra­tion is known as a summary measure. The two most commonly used summary measures of concentration are the Gini Coefficient and the Herfindahl con­centration index.

We shall explain the concept of Gini Coeffi­cient with reference to an illustrative data. In Table 20.1 we present hypothetical data regarding the sales volumes of firms in a certain industry in a particular year:

Data on Monthly Sales of Firms in an Industry

Column 1 of Table 20.1 gives the different size classes of firms. Columns (2) and (3) give the per­centages of the number of firms in the different size classes and the percentages of their sales in the to­tal sales figures of the industry. (For example, 10 percent of the total number of firms whose sales varied between 0 and 5,000 rupees, constituted 5 percent of the total sales of the industry etc.). Col­umns (4) and (5) give the cumulative percentages of sales and firms, respectively.

The cumulative percentage figures obviously in­crease monotonically. At the two extremes, zero per cent of firms make zero per cent of the total sales, and 100 per cent of the firms sell 100 per cent of the total output. If the cumulative percent of sales is plotted against the cumulative percent of firms we get a curve like the one shown in Figure 20.1. This curve is called the Lorenz curve.

The straight line OO’ is called the egalitarian line. Along this line, the distribution of the total sales of the industry among the firms would be perfectly equal. The smallest 10 per cent of the firms would account for exactly 10 percent of the total sales, the smallest 50 percent for 50 per cent of the total sales, etc.

The divergence of the Lorenz curve from the egalitarian line shows that the actual distribution is unequal. While the smallest 10 percent of the firms make only 5 percent of the total sales, the biggest 5 per­cent of the firms account for as much as 30 percent.

The Lorenz curve

Thus, the more the Lorenz curve bows away from the egalitarian line, the more unequal is the distri­bution of sales among firms, i.e., the higher is the degree of market concentration. The area ODEF- GHO’, called the area of concentration, is taken as the measure of the divergence of the Lorenz curve from the egalitarian line, i.e., of the degree of mar­ket concentration.

The Gini coefficient (which serves the same purpose) is the ratio between the area of concentration and the area between the egalitarian line and the axes.

The reason for taking the Gini coefficient—rather than the area of con­centration as the ultimate measure of the degree of concentration —is that the Gini coefficient, being a ratio, is a pure number while the area of concentra­tion would depend on the exact scales to which the diagram is drawn.

For instance, if we had drawn Figure 20.1 on smaller scales, the two sides of the box would have been smaller and the area of con­centration would have been smaller, too. As can be easily checked, the Gini coefficient does not de­pend on the scales of measurement in this sense.

The Gini coefficient varies between 0 and 1. In an industry where this coefficient is close to zero there is a negligible degree of market concentra­tion. Where it is close to unity, the degree of con­centration is very high.

The Herfindahl index, on the other hand, is ob­tained as the sum of squares of the ratio of firm size to industry size:

Where H is the Herfindahl index, Xi– is the size of the i-th firm and X is the size of the total industry. Obviously, H would vary between 0 and 1. In a per­fectly competitive industry, the number of firms (n) is very large but each firm is of so insignificant a size compared to the industry as a whole that Xi/X is very small (close to zero) for each i.

Thus, the squared values are also close to zero. At the other extreme, in the case of monopoly, since there is only one firm in the industry, n = 1 and Xi = X. Thus, H would be 1. In general, the greater is the degree of concentration in an industry the closer to 1 would be the value of the Herfindahl index.

The summary measures of market concentration give reliable indications of the degree of concentra­tion in a particular industry. They are watched closely by the appropriate authorities. However, these indices must be interpreted with care. (For in­stance, consideration of industrial growth may get mixed up with the phenomenon of concentration.

If one of the large firms in the industry increases its output while the other do not, there will be a rise- in the value of H indicating that there is greater concentration in the industry now. If keeping down the value of H is of overriding importance, the pol­icy implication would be that the firm in question must be prevented from increasing its output. This obviously clashes with the objective of industrial growth.)

Social norms usually dictate that greater con­centration is always a worse situation. Thus, if the ‘structure’ of the economy or of an industry gets more concentrated, the inference would be that the ‘performance’ of the economic system (or the par­ticular industry in question) is worse than before.

There is, however, an implicit reference to ‘con­duct’ also: the supposition is that, in a relatively concentrated economic structure, the firms actually adopt courses of action that are detrimental to the social interest.

For example, by keeping out pros­pective competitors And by putting up barriers to entry, the firms are probably preventing the econo­my from following the competitive model and, thereby, preventing the total output of the country from being less than what it could have been. Greater concentration is taken to mean worse per­formance.

We have noted that the concentration ratio or Gini coefficient measures the percentage of a given business activity (such as sales or production) ac­counted for by a fixed number of firms.

It is, there­fore, quite logical to conclude that an industry with a concentration ratio of, say, 75% is more monopol­ised or concentrated than an industry with a ratio of, say, 50%. The concentration ratio undoubtedly provides some measure of the dominance by a small number of firms. But several problems crop up when this ratio is used as a measure of market power.

Firstly, the concentration ratio ignores the im­pact of potential competition on the industry. As Paul Samuelson has rightly commented, a non-firm concentration ratio could equal 100% (a pure mon­opoly). Vet, if monopoly profits exist, the market power of the monopolist could be non-existent due to the potential entry of new firms into the industry.

The second major problem with the concentra­tion ratio is that it conceals changes that occur in an industry over time as a result of competitive pressures and technological advances. Thus, a con­centration ratio for the computer industry, in which new firms are regularly joining the industry, appears to become less and less meaningful as new products and new firms are appearing.

A third measure of market concentration or mon­opoly power is the Lerner Index: The Lerner Index of monopoly power = (P – MC)/P where P is the price, and MC is the marginal cost of producing the commodity.

Essentially, the Lerner index focuses on the performance of a firm in exercising its monopoly power. The index is based upon the degree to which price deviates from marginal cost. The greater the numerical value of the index, the greater the de­gree of monopoly power. Thus, for instance, if MC = Rs. 6 and P = Rs. 10, the Lerner Index is (10 – 6)/10 = 0.4 or 40%. This implies that the mark-up above MC is equal to 40% of price.

This major drawback to using the Lerner Index as a measure of monopoly power or industrial con­centration is that it requires the measurement of marginal cost which is a complex exercise. Moreo­ver, to compute the Lerner Index across products and industries, it is necessary to quantify (or numerical­ly measure) all qualitative aspects of a product.


5. Economies of Scale in Market Structure:

The shape of the long run average cost curve depends on economies and diseconomies of scale. At the early stages of the production process economies of scale are stronger than the diseconomies.

This is indicat­ed by a decline in average cost in the long run as output expands. What is important here is that the magnitude of scale economies determines, at least partly, the size of individual firms and the distri­bution of firm sizes in a given market.

In the context of our framework of analysis it is necessary to draw a distinction between plant econ­omies (i.e., economies of scale in a single plant) and firm economies (i.e., economies of scale at the multi plant or firm level).

The reason is easy to find. In fact, two modern economists have noted that the optimum size of the firm and the number of plants contained in it largely depends on the relative im­portance of these two classes of economies of scale.

Multi-plant scale economies arise from such things as the combined use of central facilities that may eliminate the need for duplication, lower market­ing and distribution costs that result in cost saving from fewer external transactions.

If, for instance, multi plant scale economies are minimal, while the minimal efficient scale (MES), the point at which the LARC ceases to decline, occurs at a low level of output, then we would expect to observe a large number of single plant, rather than a few multi- plant, firms.

However, if there is the co-existence of both multi plant and single-plant economies of scale, an industry comprised of a small number of large, multi-plant firms would be observed. Thus, the prediction is that by helping to determine the number and character of the firms in an industry, single and multi-plant economies of scale influence the pricing decision.

The existence of scale economies invariably increases the profitable scale of operation of the firm. As economies of scale assume greater and greater significance, the firms that will operate in that in­dustry are likely to be larger. Studies made by George Stigler and others indicate that economies of scale set a limit to the number of firms that may exist in an industry.

Since there is likely to exist a range of least cost scales of operation, one can ex­pect a range of firm sizes above the minimum effi­cient scale, that is, the point at which the long-run average cost is minimum and does not decline fur­ther. So there is no further expansion of output by existing firms. Thus, the existence of economies of scale influences the size distribution of firms in an industry.

A related point may also be noted in this con­text. To the extent that there exists a relationship between absolute and/or relative size and pricing policies, a relationship is also likely to exist be­tween scale economies and pricing policies. The latter relationship may now be explored further.

Barrier to Entry:

The existence of marginal firms (i.e., firms con­templating entering the industry) affect the pric­ing decisions of existing firms. Joe S. Bain has pointed out that the existence of barriers to entry such as economies of scale, product differentiation or absolute cost-advantages is, therefore, a very important determinant of a firm’s potential compe­tition and thus of their pricing policies.

The term ‘barrier to entry’ refers to any attribute that per­mits existing firms to earn above-normal profits without inducing entry.

The importance of economies of scale and product differentiation (in the context of monopo­listic competition) as actual, potential barriers to entry of new firms in the industry. We may discuss the third barrier, listed by Bain as absolute cost advantage, which refers to any cost difference that favours established firms.

Price flexibility with an absolute cost advantage

Examples of absolute cost advantages are patents, control of sources of raw materials, goodwill, and access to cheaper sources of credit. In the context of SCPP, Bain has focused attention on the relationship between the decision of potential entrants to join an industry and the responsiveness of existing firms.

We may now illustrate, for the simplest case of absolute cost advantages, the degree by which prices can be raised without attracting new entry. In Figure 20.2, DD is the market demand curve for commodity, MCc the marginal cost of a potential en­trant and MCs, that of a well-established firm. The assumption of central MC curves implies that MC = AC.

Then we can maximise profits directly from Figure 20.2. We further assume that there is a strong belief among potential entrants that esta­blished firms will maintain their output in the face of entry, and permit the entrants to capture any portion of the market they can.

The implication is that if the established firm initially charged price P1, the entrant perceives the demand curve to the right of A as their domain to exploit. If, for instance, the established firm produced Q2, the entrant would be able to exploit the demand curve to the right of point b.

Since MC = AC, if existing firms fix the price P1, the best pos­sible optimum for an entrant would be to make zero profits at a zero level of output. If, however, esta­blished firms set a price above P1, there would sure­ly exist the possibility of profitable entry. Thus, the prediction is that well-established firms raise prices above their own marginal costs by at most the difference in entrants’ and established firms’

MC, without attracting new firms into the industry. So long as established firms set a price in the range P1 and P2 entry is effectively stopped, provided we make the crucial assumption that entrants believe existing firms will maintain output in the face of entry.

Thus, one major conclusion that emerges from our discussion so far is that if entry barriers are really significant, they can prevent a response to excess profits and contribute to market power.

The second conclusion is that when entry barriers are substan­tial, the firms still retain a certain degree of pric­ing discretion. But if profits are abnormally high for a considerably long period of time there is the real possibility of a large firm from another indus­try being induced to enter the industry.

One final point should not be missed. When bar­riers to entry are moderate or low, the pricing deci­sion of existing firms must be made in recognition of the fact that entry is comparatively easy.

Bain’s work has clearly indicated that various barriers to entry and market concentration affect rates of profits. The various types and degrees of entry account for varying rates of profits across in­dustries. To be more specific, higher entry barriers and market concentration ratios have, in a large number of situations, resulted in high rates of prof­it.


EP 1 : การไม่บังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง


การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
EP 1 : การไม่บังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง
เพื่อใช้สื่อสารและเน้นย้ำให้พนักงานทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผู้ให้บริการทางการเงินห้ามทำตามประกาศหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้แก่ ไม่หลอก ไม่บังคับ ไม่รบกวน และไม่เอาเปรียบ
โดย ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

EP 1 : การไม่บังคับลูกค้าทำประกันภัยกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง

Market Conduct ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต


Market Conduct ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต

ร.10 เวรกรรมที่ทำไว้กับคนไทย


ข่าวเด่น TV

โปรดแสดง ความคิดเห็น อย่างสุภาพ

ข่าวเด่นTV
ข่าวการชุมนุม
ข่าวการประท้วงล่าสุด
ข่าวการเมืองล่าสุดวันนี้
ข่าวการประท้วง
ข่าวการเมืองวันนี้ล่าสุด
ข่าวการเมือง
ข่าวการเมืองวันนี้ล่าสุด 2564
ข่าวการเมืองล่าสุด
ข่าวการเมืองวันนี้
ข่าวการชุมนุม ล่าสุด
ข่าวการชุมนุม ล่าสุดวันนี้

ร.10 เวรกรรมที่ทำไว้กับคนไทย

Market conduct ประกันชีวิต


Market conduct ประกันชีวิต

Market conduct


Market conduct

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ market conduct

Leave a Comment