[NEW] SCG | กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ – POLLICELEE

กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

หน้าหลัก >

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลแห่งคุณภาพ

 
 
 
 

เอสซีจี

หนึ่งในกลุ่มบริษัทชั้นนำที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลอย่างยั่งยืน
โดยมุ่งสร้างสรรค์นวัตรรมใหม่ๆ ทั้งด้านสินค้า บริการ กระบวนการทำงาน และรูปแบบธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อรักษาความเป็นผู้นำประเทศ มุ่งสู่ความเป็นผู้นำอาเซียน และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในระดับโลก

** รางวัลที่ได้รับในปี 2559

 

ระดับเอสซีจี

 • รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี Thailand Corporate Excellence Awards 2016 จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15
  • ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11
  • ความเป็นเลิศด้านสินค้า/บริการ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
  • ความเป็นเลิศด้านผู้นำา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
  • ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน/ความรับผิดชอบต่อสังคม
  • ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน
  • ความเป็นเลิศด้านการตลาด
 • รางวัล SET Sustainability Awards 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • รางวัลบริษัทจดทะเบียนต้นแบบแห่งความยั่งยืนยอดเยี่ยม
  • หุ้นยั่งยืน
 • การกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies, CGR) ประจำปี 2559 ในระดับดีเยี่ยม (Excellent) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 • รายงานความยั่งยืนระดับยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากความร่วมมือของสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (CSR Club) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสถาบันไทยพัฒน์
 • รางวัลเกียรติยศ “องค์กรที่มีมูลค่าแบรนด์สูงสุด ประจำปี 2559” ในกลุ่มวัสดุก่อสร้าง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัทเซ็ทเทรด ดอทคอม จำกัด และสื่อในเครือผู้จัดการ
 • รางวัล Asia IP Elite 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 สำหรับบริษัทที่ให้ความสำคัญ กับการนำทรัพย์สินทางปัญญา มาเป็นกลยุทธ์ ในการดำเนินการธุรกิจ อย่างจริงจัง และมีความโดดเด่นด้าน การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างต่อเนื่อง จาก Intellectual Asset Management (IAM)
 • รางวัล Best corporate governance และ Best in sector: Industrials & materials จาก IR Magazine Awards & Conference – South East Asia 2016
 • ได้คะแนนประเมิน 100 คะแนน จากผลประเมินคุณภาพ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (AGM Checklist) โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
 • รางวัลชมเชยด้านการยศาสตร์ประยุกต์ประเภท “การบริหารจัดการ” ประจำปี 2559 ผลงานการปรับปรุงการยศาสตร์ในสำนักงาน จากสมาคมการยศาสตร์ไทย

ระดับธุรกิจ

 • รางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2559 ในหมวด ASEAN Energy Efficiency and Conservation Best Practices Awards for Energy Efficient Buildings ประเภทการบริหารจัดการพลังงานดีเด่นในโรงงานขนาดใหญ่ (Large Industry Category) จากศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Center for Energy : ACE)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
 • รางวัล Thailand Energy Awards 2559 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
 • รางวัลชนะเลิศด้านพลังงานทดแทน ประเภทโครงการที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า Off – Grid (Thermal) จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 และ ASEAN Energy Award 2016 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
  • บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2559 (The Prime Minister’s Best Industry Award 2559) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
 • รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการบริหารความปลอดภัย ประจำปี 2559 (The Prime Minister’s Industry Award 2559: Safety Management) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
 • รางวัล Advanced Special Award for TPM Achievement จากสถาบัน Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) ประเทศญี่ปุ่น
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสมุทรปราการ
 • การรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
  • บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
 • รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด (ปีที่ 16)
  • บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ปีที่ 14)
  • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด (ปีที่ 14)
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด (ปีที่ 12)
  • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด (ปีที่ 12)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานปทุมธานี (ปีที่ 11), โรงงานราชบุรี (ปีที่ 11), โรงงานสระบุรี (ปีที่ 8), โรงงานนวนคร (ปีที่ 7), โรงงานสงขลา (ปีที่ 7), โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 6), โรงงานปราจีนบุรี (ปีที่ 4), โรงงานชลบุรี (ปีที่ 2)
  • บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด โรงงานบ้านโป่ง (ปีที่ 11), โรงงานวังศาลา (ปีที่ 3)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง (ปีที่ 10), โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 3)
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานขอนแก่น (ปีที่ 6)
  • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด (ปีที่ 6)
  • บริษัทแกรนด์สยามคอมโพสิต จำกัด (ปีที่ 5)
  • บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พริ้นติ้ง โรงงานสมุทรปราการ (ปีที่ 5), โรงงานบางปู (ปีที่ 4)
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทไทย เพ็ท เรซิน จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทไทยบริติช ดีโพสต์ จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด (ปีที่ 4)
  • บริษัทนวอินเตอร์เทค จำกัด (ปีที่ 3)
  • บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ขอนแก่น จำกัด (ปีที่ 2)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด
  • บริษัทไทยคอนเทนเนอร์ระยอง จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทสยามโทเซลโล จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทสยามซานิทารีฟิตติ้งส์ จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทตะวันนาบรรจุภัณฑ์ จำกัด (ปีที่ 1)
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานกาญจนบุรี (ปีที่ 1)
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี (ปีที่ 1)
 • รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • บริษัทสยามอุตสาหกรรมวัสดุทนไฟ จำกัด
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานราชบุรี โรงงานนวนคร โรงงานปทุมธานี
 • รางวัลจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมให้มีการพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards) ประจำปี 2559 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานนครราชสีมา
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานสระบุรี 2
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
 • รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานด้านการพัฒนาสังคมเป็นเลิศ จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด
 • อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บริษัทกระเบื้องหลังคาซีแพค จำกัด โรงงานนครราชสีมา
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
  • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด
  • บริษัทผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (เขาวง)
 • รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) ประจำปี 2559 ระดับยอดเยี่ยม จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด – ประเภทเหมืองแร่หินปูนและหินดินดาน
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด – ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด – ประเภทโครงการเหมืองหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
 • รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่น (EIA Monitoring Award) ประจำปี 2559 ระดับดีเด่น จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ท่าหลวง) จำกัด – ประเภทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและกำาลังการผลิตปูนซีเมนต์
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด – ประเภทโครงการโรงงานปูนซีเมนต์
  • บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำาปาง) จำกัด
 • โครงการส่งเสริมผลงานจัดทำกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของรัฐวิสาหกิจและสถานประกอบการ
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด
 • ประกาศนียบัตรมาตรฐานแรงงานไทย มรท. 8001-2553 จากกระทรวงแรงงาน
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานสมุทรปราการ
 • ประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
  • บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี
 • รางวัลการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก (Worldstar Awards 2016) ประเภท Luxury packaging จาก World Packaging Organisution (WPO)
  • บริษัทสยามคราฟท์ อุตสาหกรรม จำกัด
 • รางวัล Asian Packaging Design Awards ประเภท Beverage ภายใต้ชื่อ LEO Wrap Around Flexographic จากสมาคม Asian Flexographic Technology Association (AFTA)
  • บริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานปทุมธานี
 • ประกาศนียบัตรรับรองเครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Carbon Footprint Reduction, CFR) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัทสยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม จำกัด โรงงานระยอง
 • ประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี (หนองแค) จำกัด
  • บริษัทสยามมอร์ตาร์ จำกัด
  • บริษัทแกรนด์ สยาม คอมโพสิต จำกัด
  • บริษัทไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
  • บริษัทไทย เอ็มเอฟซี จำกัด
  • บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
 • ประกาศนียบัตรรับรองการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon Footprint Organization) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
  • บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โรงงานระยอง
  • บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
  • บริษัทนวพลาสติกอุตสาหกรรม (สระบุรี) จำกัด
  • บริษัทสยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด

 

 

[Update] บ.กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ หรือTCG – มิติหุ้น | กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ – POLLICELEE

Save

Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


Kaizen Karakuri #กลุ่ม New Look บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) (1)


Kaizen Karakuri กลุ่ม New Look บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) (1)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Kaizen Karakuri #กลุ่ม New Look บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (โรงงานสงขลา) (1)

2543 07 02 เย็น ณ บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กทม.


พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
ท่านสามารถโหลดแอปฯ SBT Luangta เพื่อรับฟังกัณฑ์เทศน์ของหลวงตามหาบัว กว่า 1,000 กัณฑ์ ฟังวิทยุหลวงตาฯ ดูทีวีหลวงตาฯ และรวมลิงค์ข้อมูลข่าวสารต่างๆในแอปเดียว
iOS ( iPhone, iPad ) :
\”SBT Luangta\”
คลิกโหลด apple.co/3yzPfZw
Androids :
\”SBT หลวงตามหาบัว สถานีวิทยุเสียงธรรม\”
คลิกโหลด bit.ly/3Bihs94
แอป \”SBT Luangta\”
แสดงตำแหน่งและความถี่วิทยุ สถานีวิทยุเสียงธรรม 119 สถานี ทั่วประเทศ ฟังผ่านวิทยุเอฟเอ็ม
สามารถค้นหาสถานีใกล้เคียงตามตำแหน่ง GPS ได้
สามารถรับฟังวิทยุเสียงธรรม ผ่านอินเตอร์เน็ต
สามารถชมโทรทัศน์หลวงตา ผ่านอินเตอร์เน็ต
รวมลิงค์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับเสียงธรรมของหลวงตาฯ

2543 07 02 เย็น ณ บริษัทศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กทม.

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์


จากผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ครั้งแรก ที่พลิกโฉมแบรนด์จนชนะทั้งรางวัลการออกแบบและยอดขาย นภนีรา รักษาสุข ผันตัวเองจากงานโฆษณาสู่โลกของนักออกแบบบรรจุภัณฑ์เต็มตัว ถึงวันนี้กว่า 10 ปีแล้ว กับตําแหน่ง Managing Director บริษัท ยินดีดีไซน์ จํากัด ดีไซน์เฮ้าส์ที่เชื่อว่า การสร้างแบรนด์คือการสร้างอนาคต ไม่ใช่สร้างภาพแค่ภายนอก แต่คือการกําหนดตัวตนและจุดแข็งที่แตกต่างให้แบรนด์ ผ่านพลังของงานออกแบบที่เริ่มต้นตั้งแต่ บรรจุภัณฑ์
ค้นพบตัวเอง ค้นพบอาชีพได้ที่ https://www.samsungslc.org/scd/
สื่อวีดีโอในโครงการ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต

นักออกแบบบรรจุภัณฑ์

ระบบบรรจุภัณฑ์ ขวดยา ติดสติกเกอร์ข้างขวด ขึ้นรูปกล่อง บรรจุใส่กล่องพร้อมสอดกระดาษคู่มือ Goldenpack


สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์เซอร์วิส ตัวแทนจำหน่าย เครื่องบรรจุแนวนอนหรือ เครื่องห่อแนวนอน สำหรับบรรจุสินค้าที่เป็นก้อน เป็นชิ้นที่วางบนถาดหรือใส่กล่อง สินค้าที่มีความเหนียว หนืด รูปร่างไม่แน่นอน หรือบรรจุหลายชิ้นแบบไม่มีถาดรอง จึงต้องวางสินค้าบนฟิล์มและใช้สำหรับห่อทิ­ชชู่แบบม้วนหรือแบบแผ่น ออกแบบสร้างไลน์ผลิตอัตโนมัติสำหรับโรงงาน­บรรจุขวดน้ำดื่ม โรงงานทำอาหาร โรงงานทำขนม และอุตสาหกรรมอาหาร

เครื่องห่อแนวนอน เครื่องบรรจุแนวนอน เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการแพ็คซองลักษณะ­ซีลสามด้าน หรือแพ็คถุงสินค้าเป็นกลุ่ม ซึ่งการบรรจุสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใส่ซองโดย­การวางสินค้าบนสายพาน และสายพานจะนำสินค้าเข้าสู่ขั้นตอนการบรรจ­ุแพ็คซองโดยห่อฟิล์มและซีลสามด้าน เครื่องบรรจุแนวนอนเหมาะสำหรับแพ็คซองสินค­้าที่เป็นชิ้น ใส่กล่อง ใส่ถาด สามารถวางบนสายพานได้
ลักษณะ:
เครื่องถูกออกแบบมาในโครงสร้างที่มีขนาดกะทัดรัด มาตรฐานด้านสุขอนามัยสูงและมีความยืดหยุ่นเพื่อให้เหมาะกับหลากหลายของ ผลิตภัณฑ์ของเครื่องจะดำเนินการในความเร็วสูง, สัญญาณรบกวนต่ำ, การทำงานที่มั่นคง, และการปิดผนึกที่แข็งแกร่งของผลิตภัณฑ์ที่มีระบบการให้สินค้าอัตโนมัติ การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและประหยัดแรงงาน
สนใจติดต่อ
บริษัท สยามโกลเด้น เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
11/440 ซอยเลิศพัฒนาเหนือ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150
โทรศัพท์ :0287813715, 0287803424
โทรสาร :024768802, 024771732
Email: siamgolden@siamgoldengroup.com
http://www.siamgoldengroup.com
http://www.thaitechno.net/dip/home.ph…
http://www.facebook.com/pages/Siamgo…

ระบบบรรจุภัณฑ์ ขวดยา ติดสติกเกอร์ข้างขวด ขึ้นรูปกล่อง บรรจุใส่กล่องพร้อมสอดกระดาษคู่มือ Goldenpack

📌ครัวคุณต๋อยต้องรู้ Packaging จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก🌏 คุณ สมชนะ กังวารจิตต์ 🤩


📌ครัวคุณต๋อยต้องรู้
วันที่ 24 มิ.ย. 63 เวลา 14.00 น.
มาเรียนรู้เรื่อง😍 Packaging จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก🌏 คุณ สมชนะ กังวารจิตต์ 🤩
ติดตามคลิปย้อนหลังรายการครัวคุณต๋อยได้ที่นี่
กด \”ติดตาม\” ช่องของเราได้ที่
Youtube : http://www.youtube.com/user/borntvofficial
Facebook : https://www.facebook.com/TODAYSHOWTV
Googleplus:https://plus.google.com/u/0/b/112149990942153379545/dashboard/overview
ครัวคุณต๋อย

📌ครัวคุณต๋อยต้องรู้ Packaging จากนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับโลก🌏 คุณ สมชนะ กังวารจิตต์ 🤩

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์

Leave a Comment