[Update] “กลินท์ สารสิน”นั่งประธานหอการค้าไทยคนใหม่ ชูนวัตกรรมยกระดับแสนผู้ประกอบการทั่วปท. | นายกลินท์ สารสิน – POLLICELEE

นายกลินท์ สารสิน: คุณกำลังดูกระทู้

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยคนใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันหอการค้าไทยมีจำนวนสมาชิกและเครือข่ายทั้งหมดประมาณ 100,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกและเครือข่ายมากที่สุดองค์กรหนึ่ง ดังนั้นการเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการหอการค้าไทย จึงจะต้องทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ คือ “เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน” และได้กำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการ สำหรับขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ได้แก่

1. เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ด้วยข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ (Competency Enhancement)  2. สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (Network Collaboration)  3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ สร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Transparency and Social Engagement) 4. ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ (Knowledge and Experience Sharing) และ5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม(Organization Development)

~คณะกรรมการชุดนี้ จะสานต่องานเดิมของคณะกรรมการ ชุดที่แล้ว เพื่อการดำเนินงานที่มีพลังต่อเนื่อง และจะมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ตามแนวคิด Trade & Services 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง(Execution) ด้วยการพัฒนา และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก 100,000 รายทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มหลัก คือ เกษตรอาหาร การค้า ท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งหอการค้าไทย มีจุดแข็งที่สำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายรอบด้าน จึงทำให้มีความเข้าใจ ในความต้องการและปัญหาของสมาชิกอย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางของคลังข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิก อาทิ ข้อมูลโดยตรงจากสมาคมการค้าต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่จากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศข้อมูลและความต้องการของหอการค้าต่างประเทศ และข้อมูลความต้องการจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า(Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC) รวมทั้ง ข้อมูลด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้น

นายกลินท์ กล่าวต่อไปว่า “หอการค้าไทย ยังคงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ คือ พอเพียง ดำเนินธุรกิจเติบโตด้วยความรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของความรู้คู่กับคุณธรรม ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาท อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถปรับตัว พร้อมรับมือกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และรวดเร็วจากโลกภายนอก การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำการค้า รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต”

นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานแบบลงลึกในแต่ละด้าน (Agenda Base) ดูทั้ง Value Chain ทั้งหมด โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์ของเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าและหอการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้าน (Function Base) และหอการค้าจังหวัด ซึ่งมีความเข้าใจในพื้นที่(Area Base) ผสานกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า (YEC) ที่จะเข้ามาเติมเต็มแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างรอบด้าน

“ความร่วมมือที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งจะด าเนินการต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อนตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนในภาควิชาการ ที่จะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคอย่างเป็นระบบต่อไป” นายกลินท์ กล่าว

 

“กลินท์ สารสิน” นั่งประธานหอการค้าไทยคนใหม่ ชูนโยบายสอดรับ Thailand 4.0ยกระดับความสามารถผู้ประกอบการแสนรายทั่วประเทศด้วยนวัตกรรม

22 มี.ค. 60 : หอการค้าไทยจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 51 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยนายกลินท์ สารสิน ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหอการค้าไทย คนที่ 24 รับไม้ต่อจากคณะกรรมการชุดเก่า เน้นผลักดันนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดผลจริง ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้กับสมาชิกผู้ประกอบการ เพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยคนใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันหอการค้าไทยมีจำนวนสมาชิกและเครือข่ายทั้งหมดประมาณ 100,000 ราย ซึ่งถือว่าเป็นองค์กรที่มีจำนวนสมาชิกและเครือข่ายมากที่สุดองค์กรหนึ่ง ดังนั้นการเข้ามาทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการหอการค้าไทย จึงจะต้องทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ คือ “เป็นสถาบันหลักทางการค้าและบริการของประเทศที่ใช้ข้อมูล ความรู้ เครือข่าย และความร่วมมือที่เข้มแข็ง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนประเทศไทย ให้เติบโตได้ในตลาดโลกอย่างยั่งยืน” และได้กำหนดพันธกิจไว้ 5 ประการ สำหรับขับเคลื่อนองค์กร เพื่อให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ได้แก่1. เสริมความสามารถในการแข่งขันและโอกาสทางการค้าและบริการให้กับผู้ประกอบการในทุกภาคส่วน ด้วยข้อมูล นวัตกรรม และมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ (Competency Enhancement) 2. สร้างความเชื่อมโยงและร่วมมือ ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก (Network Collaboration) 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามแนวทางประชารัฐ สร้างธรรมาภิบาลการดำเนินธุรกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (Transparency and Social Engagement) 4. ต่อยอดความรู้และประสบการณ์ สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ (Knowledge and Experience Sharing) และ5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรทั้งเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสังคม(Organization Development)~คณะกรรมการชุดนี้ จะสานต่องานเดิมของคณะกรรมการ ชุดที่แล้ว เพื่อการดำเนินงานที่มีพลังต่อเนื่อง และจะมุ่งเน้นการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ตามแนวคิด Trade & Services 4.0 ด้วยการใช้นวัตกรรม (Innovation) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจริง(Execution) ด้วยการพัฒนา และยกระดับความสามารถทางการแข่งขันให้แก่สมาชิก 100,000 รายทั่วประเทศ โดยเฉพาะใน 3 กลุ่มหลัก คือ เกษตรอาหาร การค้า ท่องเที่ยวและบริการ ซึ่งหอการค้าไทย มีจุดแข็งที่สำคัญ คือ เป็นองค์กรที่มีเครือข่ายรอบด้าน จึงทำให้มีความเข้าใจ ในความต้องการและปัญหาของสมาชิกอย่างแท้จริง และเป็นศูนย์กลางของคลังข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อสมาชิก อาทิ ข้อมูลโดยตรงจากสมาคมการค้าต่างๆ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ใกล้ชิดและรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว ข้อมูลเชิงลึกในแต่ละพื้นที่จากหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศข้อมูลและความต้องการของหอการค้าต่างประเทศ และข้อมูลความต้องการจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า(Young Entrepreneur Chamber of Commerce: YEC) รวมทั้ง ข้อมูลด้านวิชาการจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นต้นนายกลินท์ กล่าวต่อไปว่า “หอการค้าไทย ยังคงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนภาคธุรกิจ คือ พอเพียง ดำเนินธุรกิจเติบโตด้วยความรอบคอบ และมีภูมิคุ้มกันที่ดี บนเงื่อนไขของความรู้คู่กับคุณธรรม ส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจด้วยความไม่ประมาท อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถปรับตัว พร้อมรับมือกับผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นสภาพการแข่งขันที่รุนแรง และรวดเร็วจากโลกภายนอก การเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำการค้า รวมไปถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจ ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน อันจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต”นอกจากนี้ คณะกรรมการชุดนี้จะทำงานแบบลงลึกในแต่ละด้าน (Agenda Base) ดูทั้ง Value Chain ทั้งหมด โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์ของเครือข่ายให้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงเครือข่ายสมาคมการค้าและหอการค้าต่างประเทศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้าน (Function Base) และหอการค้าจังหวัด ซึ่งมีความเข้าใจในพื้นที่(Area Base) ผสานกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ของหอการค้า (YEC) ที่จะเข้ามาเติมเต็มแนวคิดของคนรุ่นใหม่ เพื่อการพัฒนาประเทศได้อย่างรอบด้าน“ความร่วมมือที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือความร่วมมือกับภาครัฐ ซึ่งจะด าเนินการต่อเนื่องจากคณะกรรมการชุดก่อนตามแนวทางประชารัฐ รวมทั้งความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสถาบันการศึกษาในภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนในภาควิชาการ ที่จะมาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคอย่างเป็นระบบต่อไป” นายกลินท์ กล่าว

[NEW] | นายกลินท์ สารสิน – POLLICELEE

Display mode (Doesn’t show in master page preview)

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.


ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (แก้ไขถึงฉ.4)


น้อมรับทุกคำติชมครับ
http://www.phetchaburicity.go.th/home/images/stories/file/law010.pdf
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF
https://trainflix.com/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ระเบียบสำนักนายกฯ ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 (แก้ไขถึงฉ.4)

หอการค้าอุบลและช่าวอำเภอเขมราฐ ร่วมต้อนรับนายกลินท์ สารสิน และคณะ


ที่ถนนคนเดิน ถนนสายวัฒนธรรมเขมราษฎร์ธานี เขตเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อ เวลา 18.00 น.วันที่ 30 มิถุนายน 2561 นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และคณะ ร่วมกว่า 20 คน ได้เดินทางมาเที่ยวเยี่ยมชมถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเขมราฎร์ธานี ที่ถนนคนเดินเขมราฐ เขตเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางลัดดา เจษฎาพานิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลเขมราฐ พ.ต.อ.ปรัชญา คงสกุล ผกก.สภ.เขมราฐ นายสมชาตื พคงพนาไพร ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และประชาชนชาวอำเภอเขมราฐ ให้การต้อนรับด้วยความอบอุ่น พร้อมทั้งได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญผูกแขวนให้คณะของนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยอีกด้วย จากนั้นก็ได้แสดงการฟ้อนรำของชมรมร้องเล่นเต้นรำ ให้ท่านได้ชมและยังมีสินค้าโอท๊อปหลากหลายชนิดในราคาถูกมาจำหน่ายในงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมเขมราฎร์ธานีอีกด้ว

หอการค้าอุบลและช่าวอำเภอเขมราฐ ร่วมต้อนรับนายกลินท์ สารสิน และคณะ

นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย มาแปดริ้ว 5


วันที่ 23 กันยายน 2560 การประชุมหอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2560 \”การพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่่ภาคตะวันออกและภาคกลาง ณ ห้องเทพราช 1 โรงแรมซันธาราเวลเนส รีสอร์ท จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนายปรัชญา สมะลาภา ประธานหอการค้้าภาคตะวันออก และ หอการค้าจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด
ประธานหอการค้าไทย นายกลินท์ สารสิน และ คณะกรรมการเยี่ยม สำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ รับเรื่องหอการค้าจังหวัดเสนอ แนะ รัฐบาล หลาเรื่อง

นายกลินท์ สารสิน ประธานหอการค้าไทย มาแปดริ้ว 5

(ENG SUB) HaHa copying Kim Jong Kook in X-Man + Yoon Eun Hye!


It’s still funny to watch HaHa imitating KJK in Ep. 9495 of XMan. Before Running Man, they were in this show with Yoo Jae Suk as well. Watch how HaHa made this hilarious act! And who will Yoon Eun Hye choose as her couple?

(ENG SUB) HaHa copying Kim Jong Kook in X-Man + Yoon Eun Hye!

สัมภาษณ์ คุณกลินท์ สารสิน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางการค้า ไทย – ญี่ปุ่น


เมื่อพูดถึงประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยว โดยเฉพาะด้านช้อปปิ้ง ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าประเทศญี่ปุ่นติดอันดับต้นๆ เสมอ แต่ทราบหรือไม่ว่า ความสัมพันธ์ทางด้านการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับไทย มีรูปแบบและทิศทางอย่างไรบ้าง
ในโอกาสที่การบินไทยกำลังจะเปิดเส้นทางบินใหญ่สู่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 29 ต.ค. 2562 นี้ การบินไทยขอเชิญทุกท่านมาร่วมสำรวจความสัมพันธ์ทางการค้า ไทย ญี่ปุ่น ซึ่งมีความเป็นมายาวนานกว่า 400 ปีแล้ว ไปด้วยกันกับคุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะ

สัมภาษณ์ คุณกลินท์  สารสิน เรื่อง ความสัมพันธ์ทางการค้า ไทย - ญี่ปุ่น

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นายกลินท์ สารสิน

Leave a Comment