[Update] การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) | พนักงาน ดี แท ค – POLLICELEE

พนักงาน ดี แท ค: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

SPONSORED LINKS

ในช่วงเวลาประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 18-19 เป็นช่วงเวลาที่มีการขยายตัวของธุรกิจ โดยยกระดับจากธุรกิจเพื่อครัวเรือนเป็นการผลิตเพื่อจำหน่ายมากขึ้น โรงงานมีการขยายตัว สิ่งที่เป็นเด็นในช่วงเวลานั้น คือ ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญได้ศึกษาถึงวิธีการที่จะเพิ่มผลการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะในโรงงาน การศึกษานี้นำมาสู่มุมมองการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์โดยนักคิดที่โดดเด่นในมุมมองแนวคิดนี้ ได้แก่ เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor ค.ศ.1856-1915) แฟรงค์ กิลเบิร์ธ (Frank Gilbreth ค.ศ.1868-1924) ลิลเลี่ยน กิลเบิร์ธ (Lillian Gilbreth) ค.ศ.1878-1972) และ เฮนรี่ แกนท์ (Henry Gantt ค.ศ.1861-1919)

เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) นับว่ามีบทบาทที่สำคัญมากในการเกิดขึ้นของมุมมองนี้ ด้วยเหตุนี้ เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ตามความหมายในยุคแรกเริ่มนั้น การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ หมายถึง การจัดการตามมาตรฐานการดำเนินงานที่ถูกสร้างขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการสังเกตอย่างมีแบบแผน การทดลอง หรือการใช้เหตุผล ซึ่งจะเห็นว่ามุมมองการจัดการนี้เกิดจากการศึกษาและทดลองที่คล้ายกับหลักการศึกษาทางวิทยาศาสตร์จึงทำให้มุมมองการจัดการนี้ถูกเรียกขานว่าการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ โดยที่ เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ ซึ่งในขณะนั้นทำงานเป็นหัวหน้าวิศวกรเครื่องจักรกลในสำนักงานที่ บริษัท Midvale Steel ได้สังเกตและพบว่าคนงานยังทำงานได้ไม่เต็มศักยภาพซึ่ง เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ เรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่า “Soldiering” โดย เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุผลหลัก 3 ประการ คือ ประการที่หนึ่ง พนักงานกลัวว่าหากเพิ่มผลิตผลในการทำงานแล้ว ความต้องการจำนวนพนักงานในโรงงานจะลดลง ซึ่งจะทำให้คนงานและเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆอาจสูญเสียงาน ประกานที่สอง เกิดจากระบบการจ่ายค่าแรงที่ไม่จูงใจพนักงาน และประการสุดท้าย คือ วิธีการทำงานที่ใช้กันอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ จึงได้นำเอาหลักวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยศึกษาและปรับปรุงการจัดการ และเสนอหลัก 4 ประการ ของการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การใช้การสังเกต ทดลอง เพื่อหาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด (One Best Way) สำหรับการทำงานนั้นๆนอกจากนั้น เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ ยังเป็นผู้บุกเบิกการศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหว (Time-and-motion Study) ในการหาวิธีการที่ดีที่สุดในการทำงานหนึ่งๆ โดยวิเคราะห์ว่าในการทำงานนั้น ต้องประกอบด้วยการเคลื่อนไหวใดบ้างที่จำเป็น การเคลื่อนไหวใดไม่จำเป็นก็จะถูกตัดออกไป หาเวลาในการทำงานนั้น และกำหนดผลผลิตที่ควรจะทำได้ต่อวัน

หลัก 4 ประการ ของการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์

  1. ศึกษาพัฒนาวิธีการทำงานอย่างมีหลักการเพื่อหาวิธ๊การทำงานที่ดีสุดในการทำงานนั้น
  2. คัดเลือกพนักงานตามหลักการและฝึกอบรมให้พนักงานทำงานตามหลักการที่วางไว้
  3. ประสานกับพนักงานเพื่อให้แน่ใจได้ว่าพนักงานได้ทำงานตามวิธีการทำงานที่ดีที่สุด
  4. แบ่งงานและความรับผิดชอบให้เท่ากันระหว่างฝ่ายจัดการและพนักงาน โดยฝ่ายจัดการมีหน้าที่ในการวางแผนวิธีการทำงานตามหลักวิทยาศาสตร์ และพนักงานมีหน้าที่ทำตามแผนที่วางไว้

อีกสิ่งหนึ่งที่นับว่าเป็นผลงานชิ้นสำคัญของ เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ คือ ระบบค่าตอบแทนรายชิ้น (Piece rate-pay) นั่นคือ เป็นการใช้ค่าตอบแทนเป็นการจูงใจพนักงานให้เพิ่มผลผลิตในการทำงาน โดยตามระบบนี้พนักงานจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเมื่อทำงานได้เกินกว่าจำนวนงานที่กำหนดไว้ ซึ่ง เฟรดเดอริก เทย์เลอร์เชื่อว่าการบริหารธุรกิจตามแนวทางนี้จะเป็นผลดีทั้งกับองค์การธุรกิจที่เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) และกับพนักงานที่จะได้ค่าตอบแทนมากขึ้นตามผลงานที่ทำ

อย่างไรก็ตาม เฟรดเดอริก เทย์เลอร์ ได้ถูกฝ่ายตรงข้ามโจมตีว่าวิธีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์นี้เป็นการเอาเปรียบพนักงานโดยทำให้พนักงานทำงานมากขึ้น และส่งผลให้ความต้องการจำนวนแรงงานในโรงงานลดลง จนถึงกับมีการนัดหยุดงาน และได้มีการไต่สวนความผิดของหลักการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลการไต่สวนสรุปว่า ไม่มีหลักฐานใดที่ชี้ชัดว่าระบบเทย์เลอร์ (Taylorism) ได้หาผลประโยชน์อย่างไม่ถูกต้องจากพนักงาน การจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ไม่เพียงแต่ได้การยอมรับในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่ยังแพร่หลายไปยังยุโรปในหลายประเทศ

นอกจากเฟรดเดอริก เทย์เลอร์แล้ว แฟรงค์และลิลเลี่ยน กิลเบิร์ธเป็นคู่สามี-ภรรยา ที่สนับสนุนแนวคิดการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพในการทำงาน แฟรงค์ผู้ซึ่งถูกตอบรับเข้าเรียนที่ Massachusetts Institute of Technology (M.I.T) แต่ไม่ได้เข้าเรียนเพราะ แฟรงค์ต้องการเป็นช่างก่ออิฐที่เก่งที่สุดในโลก เนื่องจากความสำคัญของงานก่อสร้างในสมัยนั้น โดยแฟรงค์ได้ใช้หลักการเวลาและการเคลื่อนไหวช่วยในการปรับปรุงกระบวนการก่ออิฐ และงานอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ส่วนลิลเลี่ยนได้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาแนวคิดจิตวิทยาอุตสาหการ ซึ่งเป็นการนำหลักการทางด้านจิตวิทยามาใช้ในอุตสาหกรรม แฟรงค์และลิเลี่ยนนำหลักการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์มาใช้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน จากที่ทั้งคู่มีลูก 12 คน เพราะเชื่อการว่าเหมาโหลถูกกว่า รวมทั้งการดำเนินชีวิตประจำวันที่มุ่งเน้นการมีประสิทธิภาพ ส่วนในเรื่องงานทั้งแฟรงค์และลิลเลี่ยน ได้พัฒนาเทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งถึงแม้หลังจากที่แฟรงค์เสียชีวิตแล้ว ลิลเลี่ยนก็ยังคงทำงานเป็นที่ปรึกษาและสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยในเรื่องหลักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งในแนวคิดการจัดการนี้คือ เฮนรี่ แกนท์ (Henry Gantt) ผู้ซึ่งเคยร่วมงานกับเฟรดเดอริก เทย์เลอร์ มาก่อน และต่อมาได้ปรับปรุงระบบการจ่ายค่าตอบแทนรายชิ้น (Piece – rate-pay) เพราะเขาคิดว่าเป็นการกดดันคนงานมากเกินไป โดยเขาได้เสนอแนวคิดการจ่ายค่าตอบแทนแบบอัตรารายวันรับประกัน (Guaranteed Day Rate) นั้นคือพนักงานรู้ค่าแรงขั้นต่ำสุดที่ตนจะได้รับในแต่ละวัน และจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกจากค่าแรงนั้นเมื่อทำงานได้เกินกว่ามาตรฐานผลการทำงานที่ตั้งไว้ และ แกนท์ ยังได้รับคิดค้นเทคนิคสำหรับการเพิ่มผลลัพธ์การทำงานที่เรียกว่า ผังแกนท์ (Gantt Chart) ขึ้น เพื่อใช้ช่วยในการจัดการตารางในการทำงานของพนักงานหรือโครงการ ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังใช้อยู่เพื่อช่วยในการวางแผนตารางการทำงาน

SPONSORED LINKS

[Update] คุณลักษณะของพนักงานที่ดี ที่องค์กรอยากได้ตัวมาทำงานด้วย | พนักงาน ดี แท ค – POLLICELEE

Published by

ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร: Think People Consulting

Managing Director
Think People Consulting Co., Ltd.
HR Consulting firm who help you success in
People Management. We are the best in
– Rewarding Design System
– Performance Management System
– Competency Base HRM/HRD
– Career Path
– Training Roadmap


ภารกิจ coin ตามใจ กับวันแลกแห่งชาติ


วันแลกแห่งชาติมาแล้ววว เมื่อ dtac reward coins เปลี่ยนของ 9 อย่างเหลือแค่อย่างละ 9 coins ได้นานถึง 9 วัน !! ตั้งแต่วันที่ 1927 พ.ย. 63 เท่านั้น
และมาดูกันว่าวอร์จะทำภารกิจ coin ตามใจหยิ่นได้สนุกและฟินแค่ไหน ไปชมกันเลยค่ะ
🌟 แลกรับของทั้ง 9 อย่างได้ง่ายๆบน dtac app กดเลย ▶️ https://bit.ly/3kd4gJz
dtacReward dtac YinWar
หยิ่นวอร์ หมูยอของหยิ่นวอร์ dtacRewardCoinsxYWep2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ภารกิจ coin ตามใจ กับวันแลกแห่งชาติ

[VIETSUB | 16.02.2021][YINWARVN] SOSATOSEOULSAY EP 61 (With YINWAR)


Trans + Subber: Ri
Brought it to you by YinWarVN, Do Not Reup \u0026 Thanks For Watching.

Visit us:
🌶FB: Facebook.com/yinwarvn
🌶TW: Twitter.com/yinwarvn
🌶 IN: Instagram.com/yinwarvn
Thanks For Loving and Supporting YinWarVN❤️❤️❤️
YinWar VeeMark YinWarVN

[VIETSUB | 16.02.2021][YINWARVN] SOSATOSEOULSAY EP 61 (With YINWAR)

mv เพลง เพราะอะไร ร้องโดยพนักงานดีแทค


mv เพลง เพราะอะไร ร้องโดยพนักงานดีแทค

mv เพลง เพราะอะไร ร้องโดยพนักงานดีแทค

ช่องทางการติดต่อของ dtac


ช่องทางการติดต่อของ dtac

ดีแทคเบอร์มงคลเฉพาะคุณ ให้เลขวันเกิดเปลี่ยนชีวิต


เลขวันเกิด เปลี่ยนไม่ได้… แต่ปลุกพลังที่ซ่อนอยู่ ให้ชีวิตคุณมงคลกว่าเดิมได้
ด้วย ดีแทคเบอร์มงคลเฉพาะคุณ “เบอร์เปลี่ยนชีวิต”
ดีแทคเบอร์มงคลเฉพาะคุณ เบอร์เปลี่ยนชีวิต
เบอร์ที่คำนวณมาจากดวงวันเกิดคุณแท้ ๆ
เบอร์ที่เสริมดวงเฉพาะคุณ มีผลรวมดี มีเลขคู่มงคล
ที่เดียว! ที่มีดีแทคทีมมงคลให้คำปรึกษาฟรี! นำโดย อ.ช้าง ทศพร
เปิดเบอร์ฟรี! เปลี่ยนเลยวันนี้ เพื่อพรุ่งนี้ที่มงคลกว่า
มีทั้งแบบรายเดือนและเติมเงิน
เลือกเลย https://www.dtac.co.th/s/PowerofNumber3
dtac ดีแทค ดีแทคเบอร์มงคลเฉพาะคุณ เบอร์มงคลเฉพาะคุณ

ดีแทคเบอร์มงคลเฉพาะคุณ ให้เลขวันเกิดเปลี่ยนชีวิต

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ พนักงาน ดี แท ค

Leave a Comment