[Update] คนไทยอายุยืนขึ้นเฉลี่ย 75.3 ปี เตรียมแผนพัฒนาเมืองสำหรับสังคมสูงวัย | อายุขัย – POLLICELEE

อายุขัย: คุณกำลังดูกระทู้

ปัจจุบันคนไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.4 เดือนต่อปี ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และเทรนด์สุขภาพที่มาแรง ทำให้คาดการณ์อายุขัยเฉลี่ยอยู่ที่ 75.3 ปี และเมื่อประมาณการตามรุ่นอายุ มีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปี 2559 จะมีอายุยืนถึง 100 ปี ทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการใช้ชีวิตของสังคมสูงวัย

 

คาดปี 2573 คนชนบทจะไหลเข้าเมืองเพิ่มขึ้น

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) คาดการณ์ว่า ตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมา คนไทยมีอายุขัยเพิ่มขึ้น 4.4 เดือนต่อปี ทำให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยที่ 75.3 ปี ในปี 2559 จากเดิมที่ 55 ปี ในปี 2504 และเมื่อประมาณการอายุคนไทยตามรุ่นอายุ ซึ่งคิดผลของพัฒนา การทางเทคโนโลยีเข้ามาด้วย พบว่า มีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปี 2559 จะมีอายุยืนเฉลี่ยถึง 80-98 ปี หรือเกือบ 100 ปี โดยข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า ในปี 2560 คนไทยอายุ 100 ปี มีจำนวน 9,041 คน ขณะที่อายุ 90-99 ปี มีจำนวน 162,532 คน

ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยว่า ในยุคนี้การมีอายุมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะทำให้กลายเป็นคนสูงวัย เนื่องจากคนอายุ 60 ปีขึ้นไปยังมีความสามารถที่จะทำงานได้ จึงควรนิยามผู้สูงอายุในไทยเป็น 65 ปี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว

ล่าสุด คณะรัฐมนตรีอนุมัติแก้ไขร่างกฎ ก.พ. เกี่ยวกับการขยายอายุเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 70 ปี โดยกำหนดให้ข้าราชการที่สามารถขยายอายุเกษียณออกไปจะต้องอยู่ในสาขาที่ขาดแคลน อยู่ในสายวิชาการระดับเชี่ยวชาญ ระดับ 9 และ ระดับทรงคุณวุฒิระดับ 10 หรือตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส หรือระดับทักษะพิเศษ เพื่อบรรเทาปัญหาความขาดแคลนบุคลากรในสาขาที่เป็นภารกิจสำคัญของรัฐ และเพื่อรองรับปัญหาการเข้าสู่สังคมสูงวัย

อีกทั้งในอนาคตผู้สูงวัยในต่างจังหวัดจะย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้น โดยปี 2561 มีประชากรอาศัยในเขตเมือง 51% และคาดว่าปี 2573 ประชากรเมืองจะอยู่ที่ 60% ขณะที่ชนบทมีเพียง 40% ดังนั้นเมืองควรเอื้อให้คนทุกวัยใช้ศักยภาพของตัวเองในการทำกิจกรรมต่างๆ ได้เต็มที่ (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 1)

คมนาคมกทม.ยังต้องพัฒนา?

ในสังคมอายุยืนนั้น ผู้สูงวัยจะมีศักยภาพได้ก็ต้องมีสุขภาพแข็งแรง มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิต โดยต้องมีการออกแบบจัดการเมืองเอื้อต่อคนทุกวัยและช่วยให้ผู้สูงวัยมีพลัง (Active Aging) โดยจัดให้มีพื้นที่สาธารณะต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โดยเข้าถึงง่าย เดินทางสะดวก สามารถเดินไปได้  มีระบบขนส่งสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นมิตร ตลอดจนลดความเร็วของรถยนต์ในย่านที่มีผู้สูงวัยพักอาศัยเพื่อลดอุบัติเหตุ

ยกตัวอย่าง ปักกิ่ง สร้างเมืองสำหรับผู้สูงอายุ กำหนดให้เมืองจัดหาอุปกรณ์ออกกำลังกายในสวนสาธารณะกว่า 4,000 แห่ง ตั้งแต่ปี 2538 ขณะที่ฮ่องกงแม้มีพื้นที่จำกัด แต่สนับสนุนให้มีพื้นที่สาธารณะรองรับผู้สูงอายุเช่นกัน

สิงคโปร์ กำหนดพื้นที่ผู้สูงอายุหนาแน่นเป็น Silver Zones 15 โซน เพื่อให้ผู้สูงอายุเดินได้อย่างปลอดภัย อีกทั้งมีแผนจะเพิ่มเป็น 50 โซน ภายในปี 2566 คาดว่าจะลดอุบัติเหตุผู้เดินเท้าสูงอายุลงเกือบ 75%

ด้านญี่ปุ่น มีนโยบายช่วยคนสูงวัยเข้าถึงระบบขนส่ง ออกกฎหมาย Barrier Free ปี 2549 กำหนดมาตรฐานการเข้าถึงระบบขนส่งสำหรับทุกอาคาร โดยสนับสนุนงบประมาณใช้เทคโนโลยีจัดการการขนส่งเพื่อผู้สูงอายุ บริการ “Shared Taxi” ซึ่งค่าโดยสารถูกกว่ารถแท็กซี่ ณ เมืองชิงาซากิ

ขณะที่คนกรุงเทพฯ แม้จะมีการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกพื้น แต่ผู้สูงอายุก็ยังเข้าถึงรถไฟฟ้าได้ยาก ด้วยสถานีมีลิฟท์และทางลาดไม่ครอบคลุม โดยปัจจุบันรถไฟฟ้า 77 สถานี มีทางเข้า-ออก 201 ทาง แต่เกินครึ่ง หรือ 59% ไม่มีลิฟท์และทางลาด ทำให้ผู้สูงวัยส่วนใหญ่ต้องพึ่งพารถเมล์เป็นหลัก แต่ปัญหาหลักของรถเมล์ไทยปัจจุบันคือ มีรถชานต่ำเพียง 30% ของรถเมล์ทั้งระบบ อีกทั้งป้ายรถเมล์ส่วนใหญ่ไม่อำนวยสำหรับรถเมล์ชานต่ำ

อย่างไรก็ตาม ล่าสุด รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เริ่มดำเนินการใช้อุปกรณ์ทางพาดพับได้เป็นที่แรกในระบบขนส่งสาธารณะทางรางของไทย ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงวัย ผู้ทุพพลภาพและผู้พิการ สามารถเข้าสู่ขบวนรถไฟฟ้าได้สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 2)

ออกแบบพื้นที่สาธารณะพัฒนาเมือง

เพื่อรองรับสังคมสูงวัย เมืองจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ เช่น ทางเท้าและสวนสาธารณะ เพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและใจ ทั้งนี้ จากโครงการ “เมืองเดินได้ เมืองเดินดี” (GoodWalk) โดยศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) พบว่า กรุงเทพฯ และเมืองขนาดรองในไทย 33 เมือง เป็นเมืองเดินได้ คือสามารถเดินไปยังพื้นที่เป้าหมายโดยไม่ใช้รถยนต์ แต่กลับเป็นเมืองเดินไม่ดี เนื่องจากเดินไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และไม่น่ารื่นรมย์

ปัจจุบัน กทม. มีสวนสาธารณะหลัก 39 แห่ง และรอง 54 แห่ง อีกทั้งยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้บริการอย่างเพียงพอ เช่น ห้องสุขา ที่จอดรถ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง สำหรับผู้สูงอายุ ล่าสุด สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้เพิ่มนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งในรูปแบบของสวนสาธารณะ และการปลูกต้นไม้ เกาะกลาง ทางเท้า และที่สาธารณะต่างๆ โดยหนึ่งในโครงการคือ โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีเป้าหมายปลูกต้นไม้มากกว่า 1 แสนต้น ในระยะเวลา 1 ปี  ตั้งแต่เดือนพ.คง 2562 – พ.ค. 2563

ปัจจุบันคนกรุงเทพฯ 1 ใน 4 เข้าถึงสวนสาธารณะในระยะเดินได้ 1.5 กิโลเมตร ขณะที่มีผู้สูงวัยในกรุงเทพฯ 8% เท่านั้นที่เลือกไปพักผ่อนที่สวนสาธารณะ (ดูอินโฟกราฟิกประกอบ 3)

อย่างไรก็ตาม พื้นที่กรุงเทพฯ ยังมีศักยภาพในการพัฒนาโครงข่ายพื้นที่สีเขียวเพื่อยกระดับสุขภาวะให้คนเมือง เช่น โครงสร้างทิ้งร้างและพื้นที่ใต้ทางด่วน เฉพาะใจกลาง กทม. มีพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 600 ไร่ หรือเท่ากับ 2 เท่าของขนาดสวนลุมพินี หากได้รับการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว จะส่งผลให้การเข้าถึงสาธารณูปการสำหรับสุขภาพมีเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่โครงการพระปกเกล้าสกายปาร์ก ที่สภากรุงเทพฯ อนุมัติงบประมาณแล้ว คาดว่าแล้วเสร็จภายในปี 2563 จะกลายเป็นทางเดิน-ทางจักรยานสีเขียวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของคนเมือง

ทั้งนี้ การออกแบบเมืองเพื่อรองรับอนาคตที่มีคนสูงวัยเพิ่มขึ้น จะสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการที่หลากหลายของคนได้อย่างแท้จริง ซึ่งการเป็นสังคมอายุยืนนำมาซึ่งโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ มากมาย ภาครัฐ เอกชน และประชาชน จึงควรวางแผนและเตรียมการที่ดี เพื่อเตรียมความพร้อมให้สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
____________________

ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล – ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

“การออกแบบเมืองที่เป็นมิตรกับคนสูงวัย เป็นมาตรฐานการออกแบบอาคารและพื้นที่สาธารณะทั่วโลก หากสิ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่ากันคือ การออกแบบเมืองสำหรับคนที่ยังไม่แก่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้คนเหล่านี้แก่อย่างมีคุณภาพ ฉะนั้นเมืองต้องสร้างวัฒนธรรมการใช้ชีวิตที่ดี ส่งเสริมให้คนสะสมทุนสุขภาพไว้ใช้ตอนแก่”

[English]
Thailand’s Growing Average Life Expectancy Means Need for More Attention
Modern technology and growing health consciousness have helped increase the average life expectancy of Thais to 75.3 years.

Thailand Development Research Institute (TDRI) said that the latest number was a significant rise from an average of 55 years found in 1961.  Based on this finding, those who were born in 2016 will likely live until they are 80-98 years of age.

TDRI said that, despite a growing population of older people, Thailand cannot be named an aging society just yet because people aged 60 years or older can still work and that, under a definition given by the United Nations, Thailand’s benchmark age to justify an aging society should be 65 years or higher.

For a quality aging society, where people live longer, older people must be healthy and living a safe and secure life, while more elements, including the city planning and design, must be made to enable active aging.

For example, Beijing has now more than 4,000 public parks to allow people to exercise, while Singapore has designated 15 Silver Zones for older people to live safely and Japan has introduced a policy to allow the elderly more convenience access to public transportation system.

In Bangkok, despite sprawling electric train stations, old people still find it hard to access such a service, as 59% of them are currently not equipped with elevators and ramps.

Urban Design and Development Center (UddC) found that Bangkok and 33 other secondary cities are areas where people can walk without having to rely on cars, but it is not going to be a good walk because of inferior, unsafe and unpleasant designs.

[Update] เนื้อเพลง อายุขัย – อุ๋ย นที เอกวิจิตร | อายุขัย – POLLICELEE

เนื้อเพลง อายุขัย แบบคาราโอเกะ

khwam rak thi thoe khoei mi
yang khitthueng man yu thuk nathi
mot pai laeo baep hetphon maimi
hai pai ton nai bok dai haimai khon di

fao khitthueng wela lao nan
chuang chiwit thi muean yu nai khwam fan
thoe bok rak lae thoe ayak yu khu kap chan

tae ton ni wan wela thamhai chan khaochai
dai rian ru arai makmai nai chiwit

wa thuk yang mi-ayu khai khong man
lae thuk sing kamlang plian phan
pai su chut sutthai khong man
kham wa ni ran da maimi yu ching

khwam rak rao ko pen muean kan
khao su kot haeng khwam plian phan
khwam suk klai pen rueang muea wan
lae khong mot long nai ik mai nan
maimi ik to pai maimi ik to pai

saita thi thoe mong ma
plian pai tam kan wela
chak khoei rak klai pen yen cha
chak roi yim klai pen ueam ra-a

tit thi chan mai dai pen yang nan
yang khong rak lae khong phukphan
fao khitthueng wela di di lao nan

tae ton ni thoe ma thamhai chan khaochai
dai rian ru khwam ching nai chiwit

wa thuk yang mi-ayu khai khong man
lae thuk sing kamlang plian phan
pai su chut sutthai khong man
kham wa ni ran da maimi yu ching

khwam rak rao ko pen muean kan
khao su kot haeng khwam plian phan
khwam suk klai pen rueang muea wan
lae khong mot long nai ik mai nan
maimi ik to pai maimi ik to pai

phro thuk yang mi-ayu khai khong man
lae thuk sing kamlang plian phan
pai su chut sutthai khong man
kham wa ni ran da maimi yu ching

khwam rak rao ko pen muean kan
khao su kot haeng khwam plian phan
khwam suk klai pen rueang muea wan
lae khong mot long nai ik mai nan
mai khong yu dai talot kan
sutthai tong chop pai

เกี่ยวกับเพลง อายุขัย

คำร้อง/ทำนอง อุ๋ย นที เอกวิจิตร
เรียบเรียง แม็ก ธิติวัฒน์ รองทอง


หัดเป็นพระโสดาบัน ขยันละมานะความถือตัว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


ถ้าดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อ ถ้ามีคลิปใหม่มาจะได้ดูได้ทันนะครับ
ขอบคุณสำหรับผู้ติดตาม กดติดตามช่อง ปลดล็อค ฟังธรรม ได้ที่ลิ้งนี้
https://www.youtube.com/channel/UCksA8_qZsu_MSa8QdKhTbGw

ขอเชิญร่วมสมทบทุนสร้างพระบรมธาตุพุทธวงศ์โพธิญาณ
เพื่อค่อมองค์เดิมซึ่งชำรุด สถานที่บ้านหนองตาโฮม ต.ขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด โดยท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัย(ทิพย์บูรพา) ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0488201484 ท่านสามรถส่งหลักฐานการโอนเงินเพื่อขอรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่เพจ มูลนิธิพุทธภูมิโพธิยาลัยทิพย์บูรพา ตามลิ้งค์นี้ ติดต่อสอบถามผ่านเพจได้เลย https://www.facebook.com/Bhuddhaphumi/
Buddhism is the world’s fourthlargest religion with over 520 million followers, or over 7% of the global population, known as Buddhists. Buddhism encompasses a variety of traditions, beliefs and spiritual practices largely based on original teachings attributed to the Buddha and resulting interpreted philosophies. Buddhism originated in ancient India as a Sramana tradition sometime between the 6th and 4th centuries BCE, spreading through much of Asia. Two major extant branches of Buddhism are generally recognized by scholars: Theravada (Pali: \”The School of the Elders\”) and Mahayana (Sanskrit: \”The Great Vehicle\”).
Most Buddhist traditions share the goal of overcoming suffering and the cycle of death and rebirth, either by the attainment of Nirvana or through the path of Buddhahood. Buddhist schools vary in their interpretation of the path to liberation, the relative importance and canonicity assigned to the various Buddhist texts, and their specific teachings and practices.[9][10] Widely observed practices include taking refuge in the Buddha, the Dharma and the Sangha, observance of moral precepts, monasticism, meditation, and the cultivation of the Paramitas (virtues).
Theravada Buddhism has a widespread following in Sri Lanka and Southeast Asia such as Myanmar and Thailand. Mahayana, which includes the traditions of Pure Land, Zen, Nichiren Buddhism, Shingon and Tiantai (Tendai), is found throughout East Asia.
Vajrayana, a body of teachings attributed to Indian adepts, may be viewed as a separate branch or as an aspect of Mahayana Buddhism. Tibetan Buddhism, which preserves the Vajrayana teachings of eighthcentury India, is practiced in the countries of the Himalayan region, Mongolia, and Kalmykia.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หัดเป็นพระโสดาบัน ขยันละมานะความถือตัว หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Unloveable – MILD : นักผจญเพลง


เพลง Unloveable MILD
นักผจญเพลงตอน The Album
ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561

Unloveable - MILD : นักผจญเพลง

หยุด – บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ : นักผจญเพลง


เพลง หยุด บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์
นักผจญเพลงตอน Inside Out
ออกอากาศวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 61

หยุด - บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ : นักผจญเพลง

[Official MV] มือลั่น – แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก [ JSPKK ]


มือลั่น แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก [ JSPKK ]
เพลงช้าเพลงเเรก ของ วง แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ที่แต่งกันเอง โดยสมาชิกในวง
เนื้อเพลง มือลั่น jspkk
พี่คงจะดีมากไปใช่ไหมเธอ
ไม่เคยนอกใจไม่สนใครมีเพียงเธอ
ก็ให้เธอทั้วหัวใจแต่เสือกไม่พอใจเธอ
แอบมีเค้ามาอีกคนพี่สุดจะทนกับตัวเธอ
มันเจ็บช้ำ(มันเจ็บซ้ำ) มันเจ็บใจ(มันเจ็บใจ) ไม่รู้ทำไม(ไม่รู้ทำไม)
มันปวดร้าว(มันปวดร้าว) มันปวดใจ(มันปวดใจ) ทำได้ยังไง(ทำได้ยังไง)
(พี่เต้ง+พี่แจ๊ส)
ก็เพราะพี่หนะรักเอ็งพี่ถึงได้เป็นแบบนี้ ที่ทำไปมันเผลอตัวละด้วยอารมณ์ตัวเอง จริงๆฉันควรโกรธเธอที่เธอนอกใจวันนั้น แต่สุดท้ายพี่ต่อยมันเพราะมือพี่ลั่นไปเองงง….
(พี่แจ๊ส)
Rap : โดนเธอหลอกมันปวดใจบันทึกลงไปในเซลล์ประสาท
พี่ให้เธอทั้งเงินทั้งทอง แต่กลับมาต้องโดนเทกระจาด
ถ้าเธอจะจาก และหากไม่รักอย่าทำให้เชื่อใจเธอทำความรักเราพัง แต่ดันต่อยมันไม่รู้ทำไม เป็นเพราะอะไร ถ้าเธอจะไปก็ทิ้งพี่ไว้ก็คงต้องยอม ก็คิดว่าเป็นดอกฟ้า สุดท้ายรู้ว่าเธอเป็นแค่ดอก…
เนื้อร้อง : แต่งโดย แจ๊ส เต้ง และ ดรีม ทั้งสามคนช่วยกันปรับแก้จนเป็นบทเพลงนี้
ทำนอง : เริ่มต้นจากไลน์กีตาร์จาก โบ ที่เริ่มจากการฮัมเพลงกัน เเละ สมาชิกทุกคนก็มาร่วมกันประติดประต่อจนเพลงสมบูรณ์
Producer : ชิ้นงานทั้งหมดถูกประกอบโดย ATip หรือ พี่ต้อง ขัดเกลาจนกลมกล่อม
ขอบคุณ ทุกคนที่ร่วมสร้างผลงานชิ้นนี้ออกมา ขอบคุณ พี่พจน์ อานนท์ ที่มาร่วมเล่น mv นี้
นักแสดง : พจน์ อานนท์
: อัครัช จิตตะศิริ
: ศิรัฐ วิทยาถาวรวงศ์
: เจ๊หนึ่ง บางปู
ขอบคุณ ครอบครัว แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ทุกคนที่ช่วยกันสร้างผลงานชิ้นนี้ขึ้นมา
ขอบคุณ
เลอพงษ์ ภู่อ่อน : Art
ยงยุทธ สารนอก : Lighting
อุทัยรัตน์ โลหะการก โคตรอุ๊ : co producer
Lek Barbershop : ช่างตัดผมประจำตัว
Location : โรงถ่ายพญานาค
เพลง : มือลั่น
ศิลปิน : JSPKK
ทำนอง : JSPKK
คำร้อง : Padung Songsang
Krisee Siricharoen
Supakit Thinjun
Producer : A:TIP
Mixed\u0026Mastered : A:TIP
ฟังและดาวน์โหลดได้ที่
Joox : http://music.sanook.com/album/2111154/
iTunes Store : https://goo.gl/gwdqJR
Apple Music : https://itun.es/th/Y9xzkb
True Music : https://goo.gl/8Kh71r
Deezer : http://www.deezer.com/album/43251871
Spotify : http://open.spotify.com/album/0kjwHSHcsqMwASnbNuthaL
Tidal : https://listen.tidal.com/album/75142567
ดาวน์โหลดเสียงรอสาย เพลง มือลั่น
DTAC Ring4U : กด 1191605585 แล้วกดโทรออก
True Move H Coloring : กด 88810166778 แล้วกดโทรออก
AIS Calling Melody : กด 789006071006394 แล้วกดโทรออก
หรือ 492278311 (ได้ทุกเครือข่าย)
กดติดตามบรรยากาศทัวร์คอนเสิร์ตและความฮาของ แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก ได้ที่นี่
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCtRzHaTQnfacmDUITEQbgxQ
Facebook : https://www.facebook.com/jazzspkk
Instagram : https://www.instagram.com/jazz_spkk/?hl=en
ติดต่อจ้างงานวง/งานโชว์/งานevent
ติดต่อ คุณ บูม 0845313221
ผลิดโดย
Production : F/8 Production
www.facebook.com/f8production
Director : jakkapong banleng
Tel : 0993697897 ,0946652593

[Official MV] มือลั่น - แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก [ JSPKK ]

อายุขัย


อายุขัย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ อายุขัย

Leave a Comment