[Update] ความร่วมมือในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ | เมืองหลวง ออ ส เต เลีย – POLLICELEE

เมืองหลวง ออ ส เต เลีย: คุณกำลังดูกระทู้

ในปัจจุบันวิกฤตการณ์ทางด้านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาสำคัญที่
ประ เทศต่าง ๆ ได้เผชิญอยู่ที่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลกและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี วิทยาการ ที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนทำให้เกิดความ
ไม่สมดุลของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาต่างๆ
เหล่านี้นำไปสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน โดยเฉพาะในการทำสนธิสัญญาต่างๆ หรือ
การทำความร่วมมือและข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อนำเอามาตรการต่างๆ เหล่านี้มาใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อไป
ประเทศในทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มในการ
แก้ไขวิกฤตการณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ที่สำคัญ ได้แก่

1. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์
(Convention on International Train Endangered Species of Wild Fauna an Flora 1973
หรือ CITES)
อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์อนุรักษ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ให้ความสำคัญ
กับการใช้ ประโยชน์ ของสัตว์ ป่าและพันธุ์ พืชอย่างเหมาะสมและยั่งยืน ควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ตลอดจนผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าและ
พืชป่า มีการสร้างกลไกที่มีเครือข่ายทั่วโลกเพื่อควบคุมการค้าระหว่างประเทศ และสร้างระบบการ
ออกใบอนุญาตในการนำเข้า ส่งออก นำผ่าน หรือส่งกลับออกไป เพื่อป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์
ป่าและพืชป่าที่กำลังจะสูญพันธุ์ โดยมีมาตรการควบคุมและออกกฎหมายภายในแต่ละประเทศเพื่อ
รองรับหลักการของอนุสัญญา กำหนดกลุ่มของชนิดพืชพันธุ์และสัตว์ตามสถานภาพการอยู่รอด ซึ่ง
ประเทศที่ฝ่าฝืนข้อบังคับของอนุสัญญาฯ อาจได้รับผลกระทบในรูปแบบการกีดกันทางการค้าจาก
สมาชิกของอนุสัญญาฯ ทั่วโลก

2. อนุ สั ญญาว่ าด้ วยความหลากหลายทาง ชี วภาพ ( Conv ent i on on Bi ol ogi c al
Diversity) (CBD) เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์ ได้แก่ การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
การใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบของความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและการแบ่งปันผล
ประโยชน์ ที่ ได้ จากการใช้ ทรั พยากรพันธุ กรรมอย่ างยุ ติ ธรรมและเ ท่ าเ ที ยมกั น หมายถึ ง การใช้
ประโยชน์โดยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
โดยคำนึงถึงสิทธิเหนือทรัพยากรและเทคโนโลยีและการให้การสนับสนุนด้านการเงิน เป็นอนุสัญญา
ที่เสนอกลไกในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศและระหว่างประเทศ

3. อนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ (Convention on
Wetlands of International Importance especially as Waterfawl Habitat) ได้ถูกกำหนดขึ้น
จากการประชุมเพื่อรับรองอนุสัญญาที่เมืองแรมซาร์ ประเทศอิหร่าน เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2514 โดยเริ่มจากการเห็นความสำคัญของนกน้ำจากนานาประเทศ จึงพิจารณาถึงความสำคัญของ
พื้นที่ชุ่มน้ำที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกน้ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พื้นที่
ชุ่มน้ำอย่างชาญฉลาด ที่กระจายอยู่ตามประเทศต่างๆ ซึ่งประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ในอนุสัญญาฯ

4. อนุ สั ญญา ว่ า ด้ วยกา รคุ้ มครอง มรดกทา ง วั ฒนธรรม และธรรมชา ติ ของ โ ลก
(Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage
1972) เป็นอนุสัญญาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ และประชาชน
ในการปกป้องมรดกโลกอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมรดกโลก (The World
Heritage Committee) เพื่อดูแลแหล่งวัฒนธรรมและธรรมชาติที่มีความสำคัญระดับโลก โดยมี
หน้าที่คัดเลือกโบราณสถาน หรือแหล่งโบราณคดี หรือแหล่งธรรมชาติที่ทรงคุณค่าจะได้เป็นมรดก
โลก และบริหารจัดการกองทุนมรดกโลก (World Heritage Fund) เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนในการ
สนับสนุนการอนุรักษ์แหล่งวัฒนธรรมและแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้ว

5. แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม 21 (Agenda 21) เป็นความร่วมมือและรับผิดชอบร่วมกัน
ในระดับโลก (Global Partnership) ที่เป็นการตกลงร่วมกันระหว่างประเทศ ในการแก้ไขปัญหา
ความเ สื่ อมโ ทรมของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อมของโ ลกให้ เ กิ ดความยั่ งยื น องค์ การ
สหประชาชาติภายใต้กรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาแบบยั่งยืน (Commission on Sustainable
Devel opment) จึงเสนอแผนปฏิบัติการ 21 : ให้เป็นแผนปฏิบัติการเพื่ อการพัฒนาแบบยั่ งยืน
(Agenda 21: Programme of Action for Sustainable Development) ต่อที่ประชุมว่าด้วยสิ่ง
แวดล้อมและการพัฒนา (Earth Summit) ที่กรุงรีอูดีจาเนรู ประเทศบราซิล เมื่อเดือนมิถุนายน
พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกนำไปปรับใช้ตามลำดับก่อนหลัง
เพื่อให้บรรลุถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยต้องการให้มีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดำเนินไปด้วยกัน เพื่อให้การพัฒนาแต่ละด้านเป็นอย่าง
ต่อเนื่องในระยะยาว และเกิดความสมดุลกัน เพื่อคนทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตมีทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างพอเพียงที่จะต้องสนองต่อความต้องการต่างๆ ในการดำรงชีวิตเพื่อความกินดีอยู่ดี

Share this:

Like this:

Like

Loading…

[Update] PANTIP.COM : X11572814 +++ รายชื่อเมืองหลวงของแต่ละประเทศในโลก +++ [กระทู้นอกเรื่อง] | เมืองหลวง ออ ส เต เลีย – POLLICELEE

ความคิดเห็นที่ 219

ประเทศตรินิแดดและโตเบโก …. มีเมืองหลวงคือ พอร์ตออฟสเปน

ตรินิแดดและโตเบโก (Trinidad and Tobago)  เป็นชาติที่ตั้งอยู่ในทะเลแคริบเบียนตอนใต้ ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่งเวเนซุเอลา 11 กม. เป็นรัฐที่เป็นหมู่เกาะ ประกอบด้วย 2 เกาะเป็นหลักคือ เกาะตรินิแดด เกาะโตเบโก และเกาะเล็กอื่น ๆ อีก 21 เกาะ โดยตรินิแดดเป็นเกาะที่ใหญ่กว่าและมีประชากรมากกว่า ในขณะที่โตเบโกมีขนาดเล็กกว่า (303 ตารางกิโลเมตร ประมาณร้อยละ 6 ของพื้นที่ประเทศทั้งหมด) และมีประชากรน้อยกว่า (50,000 คน ร้อยละ 4 ของจำนวนประชากรทั้งหมด) ในภาษาอังกฤษ พลเมืองมีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Trinidadians (ชาวตรินิแดด) หรือ Tobagonians (ชาวโตเบโก) หรือ Citizens of Trinidad and Tobago (ชาวตรินิแดดและโตเบโก) แต่ก็มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่า Trinis หรือ Trinbagonians

ตรินิแดดและโตเบโกมีลักษณะต่างจากประเทศแคริบเบียนที่ใช้ภาษาอังกฤษประเทศอื่น ๆ คือมีการประกอบอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพื้นฐานเศรษฐกิจอยู่บนปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

&nbsp&nbsp

จากคุณ
:
Kaokrabi Deawdaay

เขียนเมื่อ
:
14 ม.ค. 55 15:59:49


วีซ่าเข้าออสเตรเลียมีกี่ประเภท | โอ๋ ออสเตรเลีย


วันนี้จะมาเล่าให้ฟังถึงข้อมูลจากเว็ปไซด์ vfsglobal.com ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ออกวีซ่าให้กับคนไทยที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้าไปยังประเทศออสเตรเลีย มีระบุไว้ว่า สำหรับคนไทยที่ต้องการเข้าไปยังออสเตรเลีย จะสามารถขอวีซ่าได้ทั้งหมดกี่ประเภท
ข้อมูลวันที่ 28 มิ.ย. 2562

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

วีซ่าเข้าออสเตรเลียมีกี่ประเภท | โอ๋ ออสเตรเลีย

เมืองหลวงของออสเตรเลีย คือ ซิดนีย์ | บันไดเศรษฐี | EP.25 | one31


ร่วมพิชิตบันได 6 ขั้น ลุ้นเป็นเศรษฐี เพียงตอบให้ถูกว่า \”จริง\” หรือ \”มั่ว\”
กับประโยคปริศนา ที่ต้องใช้ไหวพริบในการตอบ !
ติดตามชมรายการ บันไดเศรษฐี ทางช่องวัน31 วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 18:20 น.
ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ ดูช่องวัน กดหมายเลข31
ชม Online ได้ทาง : https://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : https://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่องวัน 31
• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น one31 : https://www.bit.ly/one31app
• Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
• Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
• Twitter : https://twitter.com/onehdthailand
• Google+ : https://plus.google.com/+one31channel

เมืองหลวงของออสเตรเลีย คือ ซิดนีย์ | บันไดเศรษฐี | EP.25 | one31

ใครบอกซิดนีย์คือเมืองหลวงออสเตรเลีย


คลิปนี้นำเสนอชื่อเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย และแนะนำวิธีการออกเสียงชื่อเมืองหลวงให้ถูกต้องตามชาวออสซี่
หลายคนมักเข้าใจผิดอยู่เสมอว่าซิดนีย์คือเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลีย แต่ที่จริงแล้วซิดนีย์คือมหานครที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวเซาท์เวลส์ แต่ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ ซึ่งคือกรุงแคนเบอร์ร่า สังเกตุว่าการเรียนขานเมืองหลวงในภาษาไทยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “กรุง” เช่น กรุงเทพมหานคร กรุงลอนดอน กรุงโตเกียวเป็นต้น
ชื่อเมืองหลวงแห่งนี้ก็มักจะลวงตาผู้คนให้อ่านว่า แคนเบอร์ร่า เน้นเสียงพยางค์ที่สองอยู่เป็นประจำ อย่างไรก็ตามชาวออสซี่ออกเสียงชื่อเมืองนี้โดยเน้นเสียงหลักอยู่ในตำแหน่งพยางค์ที่สอง ดังนั้นหากจะออกเสียงให้เหมือนกับเจ้าของประเทศก็ต้องไปฟังต่อในคลิปนะครับ
ภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษ ออสเตรเลีย เรียนต่อต่างประเทศ

ใครบอกซิดนีย์คือเมืองหลวงออสเตรเลีย

ท่องเที่ยวโกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย | ExpediaTH


http://www.expedia.co.th/GoldCoast.d180064.Travel?langid=1054
วีดีโอ 5 นาที คุณก็รู้จักโกลด์โคสต์ ประเทศออสเตรเลีย

ท่องเที่ยวโกลด์โคสต์ ออสเตรเลีย | ExpediaTH

เมลเบิร์น🇦🇺 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก น่าอยู่จริงไหม? | Mildmalaii


สวัสดีค่ะ มายเป็นคนนึงที่มาเรียนอยู่ที่เมเลเบิร์นได้ปีกว่าๆ ซึ่งเมืองที่มายอยู่นี้เป็นเมืองที่ได้รับการจัดอันดับว่าน่าอยู่ที่สุดในโลกถึง 7 ปีซ้อน! (20112017) ดังนั้นคลิปนี้มายจึงอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันว่าเมืองนี้น่าอยู่จริงไหม ทำไมมันถึงน่าอยู่ ซึ่งจริงๆแล้วเมืองน่าอยู่เขาได้ตัดสินจากหลายๆอย่างเช่น เสถียรภาพ การศึกษา ระบบโครงสร้างพื้นฐาน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม แต่ในคลิปนี้จะเป็นแค่ความคิดเห็นและความรู้สึกบางส่วนจากประสบการณ์ของมายด์เอง ….หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่จะตัดสินใจมาเรียนหรือมาเที่ยวที่นี่นะค่าา
Thanks for watching my video ♡

About me
Instagram : http://www.instagram.com/Mildmalaii
For work : Mildmalaii@gmail.com

เมลเบิร์น🇦🇺 เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก น่าอยู่จริงไหม? | Mildmalaii

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เมืองหลวง ออ ส เต เลีย

Leave a Comment