[Update] คู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสากิจตามระบบประเมินผลใหม่-Flip eBook Pages 1 – 50 | สี ผม ใหม่ ดา วิ กา – POLLICELEE

สี ผม ใหม่ ดา วิ กา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนินงานรฐั วิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกจิ 1

2 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรฐั วิสาหกจิ 3

คู่มือการประเมินผลการด�ำเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่

State Enterprise
Assessment

Model : SE-AM

4 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนินงานรัฐวิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกิจ 5

สารบญั รSะtaบtบeกEาnรปteรrะpเมriินseผลAกsาsรeดss�ำmเนeินnงtานMรoัฐdวสิeาlห: กSจิE-ตAาMมระบบประเมนิ ผลรฐั วิสาหกจิ 7
1.1 ทม่ี า 8
1 1.2 วตั ถุประสงค ์ 9
1.3 กรอบการประเมินผลการด�ำเนนิ งานรฐั วสิ าหกิจตามระบบประเมินผลรฐั วิสาหกิจ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM 10

2 หลกั เกณฑ์การประเมนิ กระบวนการปฏบิ ตั งิ านและการจัดการ (Enablers) 14
ของรัฐวิสาหกจิ
18
1) การก�ำกบั ดแู ลท่ดี ีและการนำ� องค์กร 46
(Corporate Governance & Leadership : CG&Leadership)
72
2) การวางแผนเชิงกลยทุ ธ์ (Strategic Planning : SP) 98
124
3) การบรหิ ารความเส่ยี ง และการควบคมุ ภายใน 200
(Risk Management & Internal Control : RM&IC)
224
4) การมุ่งเนน้ ผู้มสี ่วนไดส้ ว่ นเสยี และลูกค้า 256
(Stakeholder and Customer Management : SCM)

5) การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ลั (Digital Technology : DT)

6) การบริหารทุนมนษุ ย์ (Human Capital Management : HCM)

7) การจดั การความรู้และนวตั กรรม
(Knowledge Management & Innovation Management: KM&IM)

8) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)

3 กรอบระยะเวลาการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวสิ าหกิจ 274

4 ภาคผนวก : 279
การบรู ณาการของเกณฑ์การประเมินผลกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ
(Enablers) 280
ประเดน็ ถาม-ตอบ 292
รายการเอกสารเบือ้ งตน้ ทีจ่ �ำเป็นสำ� หรบั การประเมินผล (Core Business Enablers) 316
เอกสารแนบทา้ ย (Document) 328

6 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนนิ งานรัฐวิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกจิ 7

ระบบการประเมินผลการดำ�เนินงาน
รัฐวิสาหกิจ

ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

State Enterprise
Assessment Model : SE-AM

8 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วิสาหกจิ

1 1. ระบบการประเมินผลการดำ�เนินงานรฐั วิสาหกิจ ตามระบบประเมนิ ผลรัฐวิสาหกจิ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM

1.1 ที่มา

ตามทค่ี ณะรฐั มนตรีไดม้ มี ติเมอื่ วันที่ 20 มถิ ุนายน 2538 ท�ำให้ระบบการประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
อนุมัติหลักเกณฑ์ระบบประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ในปจั จบุ ันแบง่ ออกเปน็ 2 ระบบ คอื ระบบประเมินคณุ ภาพ
โดยเปลี่ยนแนวคิดในการก�ำกับรัฐวิสาหกิจจากการควบคุม รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal:
ขั้นตอนในการท�ำงานมาเป็นการควบคุมผลการด�ำเนินงาน SEPA) และระบบบรหิ ารจดั การองคก์ ร (ขอ้ 3) โดยมรี ฐั วสิ าหกจิ
แทน และใหอ้ ำ� นาจแกค่ ณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ ในการบรหิ าร ที่อยู่ในระบบ SEPA และระบบบริหารจัดการองค์กร
จัดการภายในองค์กรได้เอง โดยให้เร่ิมน�ำระบบประเมินผลฯ จำ� นวน 33 แหง่ และจำ� นวน 21 แห่ง ตามลำ� ดบั
มาใช้วัดประสิทธิภาพการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจตั้งแต่
ปีบัญชี 2539 และได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ต่อมาได้มกี ารประกาศใชพ้ ระราชบญั ญัตกิ ารพัฒนาการ
โดยคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจได้พิจารณา กำ� กบั ดแู ลและบรหิ ารรฐั วสิ าหกจิ (พ.ร.บ. พฒั นารฐั วสิ าหกจิ ฯ)
ปรับปรุงระบบประเมินผลฯ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับ เมื่อวันท่ี 19 พฤษภาคม 2562 ซ่ึงถือเป็นหัวใจส�ำคัญ
การด�ำเนนิ งานของรฐั วิสาหกิจเป็นระยะ ของการปฏริ ปู รฐั วสิ าหกจิ ไทย โดย พ.ร.บ. พฒั นารฐั วสิ าหกจิ ฯ
ดังกล่าวได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์ส�ำคัญในการพัฒนาการ
ในปี 2547 คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ก�ำหนด ก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจไว้ 4 ประเด็น ซ่ึงรวมถึง
เกณฑ์การประเมินผลในหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร การส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
(ข้อ 3) ขนึ้ เพื่อผลักดันใหร้ ฐั วสิ าหกจิ พฒั นาระบบการบรหิ าร โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการท่ีดี และมี
จัดการองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากล การประเมนิ ผลการดำ� เนินการอย่างตอ่ เนือ่ ง
โดยการคัดเลือกกระบวนงานหลัก 6 ด้าน ซึ่งมีความส�ำคัญ
และเป็นพ้ืนฐานของการบริหารจัดการท่ีดีมาเป็นหัวข้อ สคร. เหน็ ถึงความจ�ำเปน็ ของการพฒั นาระบบประเมินผล
การประเมินหลัก ได้แก่ บทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาต่อยอดจากโครงการระบบประเมินผลเดิม
การบรหิ ารความเสยี่ ง การควบคมุ ภายใน การตรวจสอบภายใน ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำกับ ติดตาม ประเมินผล
การบรหิ ารจดั การสารสนเทศ และการบรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล การดำ� เนนิ งานรฐั วสิ าหกจิ ทมี่ คี วามเหมาะสม เปน็ รปู ธรรม และ
สามารถสะท้อนถึงความมีประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานได้
ในปี 2551 คณะกรรมการประเมนิ ผลฯ ได้เห็นชอบให้ อยา่ งแทจ้ รงิ โดยไดพ้ จิ ารณานำ� ขอ้ ด/ี จดุ แขง็ ของระบบปจั จบุ นั
น�ำระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise ท่ีมีมาใช้ปรับปรุงข้อด้อยของระบบปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง
Performance Appraisal: SEPA) ซ่ึงประยุกต์แนวทางการ เพิ่มเติมประเด็นของการจัดการสมัยใหม่และ Update
ประเมินคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ให้เป็นปัจจุบัน และจะน�ำมาใช้ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
(Thailand Quality Award) มาใชเ้ พอื่ ตอ่ ยอดการประเมนิ ผล ในปี 2563
การด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยมีการแบ่งกลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ตามความพร้อมด้านการบริหารจัดการองค์กรและการทยอย
น�ำรัฐวิสาหกิจเข้าสู่ระบบตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด

ระบบการประเมนิ ผลการดำ�เนนิ งานรฐั วิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วิสาหกจิ 9

1

1.2 วตั ถปุ ระสงค์

เพื่อส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจตอบสนองกับสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินภารกิจ/
ธุรกิจ การแข่งขัน ความต้องการของผู้ใช้บริการ และ บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป
เช่น การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น รวมถึงนโยบายส�ำคัญ
เช่น ไทยแลนด์ 4.0 ท่ีต้องการขับเคลื่อนประเทศด้วยความคิดสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมดว้ ยการด�ำเนินงานที่มีประสทิ ธิภาพ โปรง่ ใส ตรวจสอบได้

10 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วิสาหกจิ

1 1.3 กรอบการประเมินผลการดำ� เนนิ งานรัฐวสิ าหกิจ

ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM

กรอบการประเมนิ ผลการดำ� เนนิ งานรฐั วสิ าหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกจิ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM แบง่ ออกเปน็ 2 ส่วน ดังนี้
1. ผลการดำ� เนนิ งาน (Key Performance Area) (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 60 +/- 15) ไดแ้ ก่

1) การด�ำเนนิ งานตามยทุ ธศาสตร์ เชน่ ยุทธศาสตรช์ าติ, นโยบายรฐั บาล,
แผนยุทธศาสตรข์ องรัฐวิสาหกจิ ฯลฯ
2) ผลการด�ำเนินงานท่ีส�ำคัญ (Key Result) เช่น ผลการด�ำเนินงาน
ตามภารกิจที่ส�ำคัญ, แผนงานโครงการที่ส�ำคัญที่สะท้อนประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล ผลสัมฤทธ์ิ ฯลฯ โดยเป็นการพิจารณาก�ำหนดตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมาย ของคณะอนุกรรมการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงการประเมินผล
การดำ� เนนิ งาน รายสาขา (Sub-PAC)
2. ด้าน Core Business Enablers (นำ้� หนกั ร้อยละ 40 +/- 15) ประกอบดว้ ย
การประเมินผล 8 ดา้ น ได้แก่
1) ดา้ นการกำ� กับดูแลทด่ี ีและการน�ำองค์กร
2) ดา้ นการวางแผนเชิงกลยุทธ์
3) ด้านการบริหารความเส่ยี ง และการควบคมุ ภายใน
4) ด้านการมุ่งเน้นผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียและลูกค้า
5) ดา้ นการพฒั นาเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
6) ดา้ นการบริหารทนุ มนุษย์
7) ดา้ นการจดั การความรแู้ ละนวตั กรรม
8) ด้านการตรวจสอบภายใน
โดยเป็นการพิจารณาตามรายละเอียดคู่มือการประเมินผลการด�ำเนินงาน
ดา้ น Core Business Enablers และพจิ ารณาผลประเมนิ ของคณะอนกุ รรมการกำ� กบั
ดแู ลการประเมนิ ผลการพฒั นาองคก์ รของรฐั วสิ าหกจิ ภาพรวม และคณะอนกุ รรมการ
ก�ำกับดูแลการประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจแต่ละด้าน ซ่ึงมีกรอบ
การประเมินผลดงั รปู ที่ 1-1

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนนิ งานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกจิ 11

Key Performance Areas (60 ± 15%) 1

1. การดำ� เนินงานตามยทุ ธศาสตร์
(ยุทธศาสตรช์ าต,ิ นโยบายรฐั บาล,
แผนยุทธศาสตรข์ องรฐั วิสาหกจิ ฯลฯ)

2. ผลการดำ� เนินงานทส่ี ำ� คญั (Key Results)
(ผลการด�ำเนินงานตามภารกจิ ท่สี ำ� คญั ,
แผนงานโครงการท่ีสำ� คญั ท่ีสะท้อนประสทิ ธภิ าพ
ประสทิ ธิผล ผลสมั ฤทธิ์ ฯลฯ)

Core Business Enablers (40 ± 15%)

1. การกำ�กับดแู ลที่ดแี ละการนำ�องค์กร (Corporate Governance & Leadership: CG)
2. การวางแผนเชิงกลยทุ ธ์ (Strategic Planning: SP)
3. การบรหิ ารความเสย่ี งและการควบคมุ ภายใน (Risk Management & Internal Control: RM & IC)
4. การมุ่งเน้นผมู้ สี ่วนได้สว่ นเสยี และลกู ค้า (Stakeholder & Customer: CSM)
5. การพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิ ลั (Digital Technology: DT)
6. การบรหิ ารทุนมนษุ ย์ (Human Capital Management: HCM)
7. การจัดการความรูแ้ ละนวัตกรรม (Knowledge Management & Innovation Management: KM & IM)
8. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit: IA)

รปู ที่ 1-1 กรอบการประเมินผลการดำ�เนนิ งานรัฐวสิ าหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรัฐวสิ าหกจิ
State Enterprise Assessment Model : SE-AM

ทั้งน้ื ในปีบัญชี 2563 คณะกรรมการประเมินผลก�ำหนด นอกจากนี้คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ
น�้ำหนัก การประเมินผลด้าน Core Business Enablers ได้พิจารณาแนวทางการประเมินผลด้าน Core Business
ที่ร้อยละ 40 โดยน�้ำหนักคะแนนของแต่ละ Enablers อยู่ท่ี Enablers ในช่วงเปล่ียนผ่าน ส�ำหรับปีบัญชี 2563- 2564
5 คะแนนเท่ากันทุกแห่งยกเว้นรัฐวิสาหกิจท่ีอยู่ในกลุ่มฟื้นฟู เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจมีระยะเวลาในการด�ำเนินงานเพ่ือรองรับ
และ บมจ. อสมท. ระบบประเมนิ ผลใหม่

12 สำ�นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนินงานรัฐวสิ าหกิจ ตามระบบประเมนิ ผลรัฐวสิ าหกจิ 13

หลักเกณฑ์การประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ

Enablers

ของรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563

14 ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2 2. หลักเกณฑ์การประเมนิ กระบวนการปฏบิ ัตงิ านและการจดั การ (Core Business Enablers)
ของรัฐวิสาหกจิ ปบี ัญชี 2563

การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ 5) การพฒั นาเทคโนโลยดี จิ ทิ ลั (Digital Technology: DT)
(Enablers) ของรัฐวสิ าหกจิ ประกอบดว้ ย 8 หลกั เกณฑ์ ได้แก่ 6) การบรหิ ารทนุ มนษุ ย์ (Human Capital Management
1) การก�ำกับดูแลท่ีดีและการน�ำองค์กร (Corporate : HCM)
Governance & Leadership : CG & Leadership) 7) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge
2) การวางแผนเชงิ ยทุ ธศาสตร์ (Strategic Planning : SP) Management & Innovation Management: KM&IM)
3)การบรหิ ารความเสยี่ งและการควบคมุ ภายใน (Risk Man- 8) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit : IA)
agement & Internal Control : RM &IC) โดยมีแนวทางในการประเมนิ ตามบรบิ ทของรฐั วสิ าหกิจ ดังนี้
4) การมงุ่ เนน้ ผมู้ สี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี และลกู คา้ (Stakeholder
& Customer Management : SCM)

ระดบั 1 ระดับ 2 ระดบั 3 ระดบั 4 ระดบั 5

การมีนโยบาย/ นโยบาย/ระบบหลัก การท�ำจรงิ อย่างทว่ั ถงึ / มกี ารเชอื่ มโยง ปรบั ปรุง
ระบบหลกั การ การทำ�ได้ สม�่ำเสมอ กบั หวั ขอ้ อื่น อย่างต่อเน่อื ง
ทีเ่ กย่ี วขอ้ ง
อยา่ งมีคณุ ภาพ และไดผ้ ลลพั ธ์
ตามทกี่ �ำหนด

การมีนโยบาย/ระบบ หลักการ หรือกระบวนการ ให้ท่ัวถึงทั้งองค์กร โดยการสร้างความม่ันใจในการด�ำเนินงาน
หมายถึง การที่รัฐวิสาหกิจสามารถแสดงแนวทางวิธีการ ต า ม แ น ว ท า ง ป ฏิ บั ติ ดั ง ก ล ่ า ว ใ น ทุ ก ผู ้ มี ส ่ ว น เ ก่ี ย ว ข ้ อ ง
ด�ำเนินงาน หรือข้ันตอนการด�ำเนินงานได้อย่างเป็นระบบ ในกระบวนการนน้ั ๆ ไดอ้ ย่างครบถ้วน
โดยสามารถแสดงผ่าน ข้ันตอนการด�ำเนินงานคู่มือการ
ปฏบิ ัติงาน SIPOC หรอื การด�ำเนนิ งานใด ๆ ที่สามารถแสดง มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง : ปรับปรุงกระบวนการ
ให้เห็นว่าการด�ำเนินการในเร่ืองน้ัน มีการด�ำเนินการโดย ท่ีผ่านมา โดยใช้ฐานข้อมูลจริงเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
หนว่ ยงานใด ดำ� เนินการอย่างไร ด�ำเนินการเมอื่ ใด หรอื แสดง/ ด�ำเนินงานและการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวสามารถ
อธบิ ายผา่ น 5W1H (what when where why who how) แสดงให้เห็นผลลพั ธ์ทด่ี ขี น้ึ จากการปรับปรุงกระบวนการนั้น
ไดอ้ ยา่ งชดั เจน มจิ ำ� เปน็ ตอ้ งแสดงผา่ น SIPOC เพยี งอยา่ งเดยี ว ส�ำหรับการประเมินตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ
การประเมินผลการด�ำเนินงานท่ีระบุว่า “ท�ำจริงอย่าง มีแนวทางในการพจิ ารณา เชน่ พจิ ารณาตามนโยบาย/ทศิ ทาง/
ทว่ั ถงึ /สมำ่� เสมอ” และ “มกี ารปรบั ปรงุ อยา่ งตอ่ เนอ่ื ง” มแี นวทาง ยุทธศาสตร์ของรัฐวิสาหกิจ ลักษณะการด�ำเนินธุรกิจ
ในการพจิ ารณา ดงั น้ี ความเพียงพอของทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ ระบบ
ทำ� จรงิ อยา่ งทว่ั ถงึ /สมำ่� เสมอ : การถา่ ยทอดแนวทางปฏบิ ตั ิ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) ข้อจ�ำกัดทางด้านกฎหมาย
กฎระเบยี บที่เก่ียวขอ้ ง เปน็ ต้น

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนนิ งานรฐั วิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกิจ 15

หลกั การของการกำ�หนด Maturity Level 2

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดบั 3 ระดับ 4 ระดับ 5
Beginner Intermediate Sufficient Progressive Advanced
ระบบ กระบวนการ การพัฒนาปรบั ปรุง การร้เู ทา่ ทนั และ
เรมิ่ มรี ะบบกระบวนการ มีระบบกระบวนการ มีความครบถ้วน ระบบและกระบวนการ เตรยี มพรอ้ ม สำ�หรบั
หรือมไี ม่เพยี งพอ แต่ยงั ไม่ครบถ้วน และแสดงประสทิ ธผิ ล อยา่ งต่อเนอื่ ง (ไดแ้ ก่ อนาคต (ไดแ้ ก่ ความรู้
หรือไม่มีคณุ ภาพ ในทกุ กระบวนการ ของกระบวนการ ความใสใ่ จตรวจตรา ความเขา้ ใจเก่ยี วกบั
ไม่ทนั สมัย ไม่เหมาะสม เกณฑก์ ารประเมนิ ถงึ ผลลัพธข์ อง วเิ คราะห์ แกไ้ ขปญั หา ระบบงานของปัจจัย
กับการปฏบิ ตั ิงาน กระบวนการ การดำ�เนนิ งาน และพัฒนาเพ่อื ให้ปัจจยั สง่ ผลและสภาพแวดลอ้ ม
ทั้ ง ใ น ด ้ า น น โ ย บ า ย ท่เี ป็นไปตามเป้าหมาย ส่งผลสามารถทำ�งาน ซ่งึ จะสง่ ผลกระทบต่อ
เป้าหมาย กรอบเกณฑ์ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ การทำ�งานขององค์การ
ระเบียบ วิธีการท�ำงาน ยงิ่ ขนึ้ รวมถึงนำ� ในอนาคต รวมทั้งมกี าร
การสร้างความเขา้ ใจ ประสทิ ธิผลของ เตรียมความพรอ้ มเพอื่
กระบวนการมาเป็น เผชญิ ความเปลย่ี นแปลง
ปัจจัยในการปรับปรุง) และ สามารถใช้แนวคดิ
จนมผี ลลัพธ์ดีกวา่ ใหม่ๆมาเร่มิ ต้นทดลอง
ท่ีกำ�หนด ใช้งานในหน่วยงาน)
โดยผลลัพธท์ ไี่ ด้
อยใู่ นระดับชนั้ นำ�

คู่มือการปฏบิ ัติงาน มกี ารถ่ายทอด มรี ะบบมาตรฐานเกณฑ์ ความใส่ใจในกา ริเร่มิ พฒั นาและสร้าง
ในการดำ�เนินงาน กระบวนการอยา่ งท่วั ถึง พรอ้ มรบั คำ�ส่ังการ ตดิ ตามและตอบสนอง นวัตกรรมในกระบวน
ในระบบ กระบวนการ ทั้งองคก์ ร แตย่ ังไมม่ ี ทำ�ความเข้าใจ อย่างรวดเร็วตอ่ ปญั หา การทำ�งาน (ได้แก่การ
นน้ั ๆ ไมค่ รบถ้วน กระบวนการติดตาม ซงึ่ ผ้เู ก่ียวขอ้ ง การเปล่ียนแปลงและ ประยุกตใ์ ชง้ าน
สมบรู ณ์ ให้ผมู้ สี ว่ นเกี่ยวขอ้ ง ปฏบิ ตั ติ าม พัฒนาการตา่ ง ๆ การปรับปรุงแกไ้ ขและ
ได้ปฏบิ ัติตาม ซง่ึ สามารถนำ�มาใชใ้ น การนำ�แนวปฏบิ ัตทิ ่ีดี
การจดั การองคก์ ารเป็น ต่างๆมารเิ ร่มิ เพอื่ ชว่ ย
องค์กรแห่งการเรยี นรู้ ใหป้ ัจจยั ส่งผลมี
ประสทิ ธิภาพและ
มีประสิทธิผลยงิ่ ขึน้
จนเป็นประโยชนต์ ่อ
การบรรลเุ ปา้ หมาย
ขององค์การ)

การตดิ ตามกำ�กับ มกี ารกำ�กบั ดูแลตดิ ตาม มกี ารติดตามตรวจสอบ มีวัฒนธรรมองค์กร มีวฒั นธรรมของความ
ประเมินผลปรบั ปรงุ ประเมนิ ผลวเิ คราะห์ ตามระบบพีดีซีเอ ซงึ่ เนน้ ประสิทธภิ าพ เปน็ เลิศ (ได้แก่ การท่ี
แกไ้ ขปญั หาและ หาสาเหตุเพื่อแกไ้ ข เพอ่ื ใหส้ ามารถทำ� ประสิทธิผลและ ผู้เกย่ี วข้องทุกระดับใน
สนบั สนนุ เพียงพอ และ/หรอื ปรบั ปรุง หน้าทไี่ ดแ้ ละมกี าร ความคุม้ คา่ องคก์ รใส่ใจติดตามและ
สำ�หรับการทำ�งาน ใหส้ ามารถทำ�งาน แกไ้ ขปรบั ปรงุ ระบบ บูรณาการกบั ระบบ ผลักดันหรือปฎบิ ัตติ าม
ตามปกติ ไม่สมำ่ �เสมอ ได้ตามปกติ ใหท้ ำ�งานได้ตามปกติ กระบวนการอื่น แนวปฏบิ ัตทิ เ่ี หมาะสม
เพื่อยกระดบั คุณภาพ
ประสิทธิภาพของ
องค์การและ
ความสามารถในการ
แข่งขันขององคก์ ารได้
อย่างต่อเน่อื งยงั่ ยืน)

• Result เกิดผลลัพธ์ของการดำ�เนนิ งานในแต่ละระดบั ทชี่ ัดเจน

16 ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ

2 แนวทางการประเมนิ ผลดา้ น Core Business Enablers ของรฐั วสิ าหกจิ

ประจำ�ปบี ญั ชี 2563

1) คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลการประเมินผล 1.3 กรณีที่รัฐวิสาหกิจมีผลการประเมิน Baseline สูงกว่า
การพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจภาพรวมได้มีการประชุม คะแนนประเมินส่วน กระบวนการ ประจ�ำปีบัญชี 2562
เมอื่ วนั ท่ี 7 ตลุ าคม 2562 และ 8 พฤศจกิ ายน 2562 เพอื่ พจิ ารณา หรือไม่มีการประเมินผลส่วนกระบวนการในปี 2562
แนวทางการประเมินผลด้าน Core Business Enablers ในการเปรียบเทียบ ให้ใช้คะแนนตามผลการประเมิน
ในช่วงเปล่ียนผ่าน ทั้งนี้เพ่ือความชัดเจนในแนวทางการคิด ดา้ น Core Business Enablers ท่ีเกดิ ขึ้นจริงในปี บญั ชี 2563
คะแนนประเมินผลในส่วนของ Core Business Enablers 1.4 ส�ำหรับรูปแบบการคิดคะแนนการประเมินผล
และเพอ่ื ใหร้ ฐั วสิ าหกจิ เกดิ การยอมรบั ในระบบประเมนิ ผลฯ ใหม่ Core Business Enablers จะยึดหลักการตาม Maturity
จึงเหน็ ควรก�ำหนดเปน็ หลกั การ ดงั นี้ Level โดยรัฐวิสาหกิจจะต้องด�ำเนินการให้ครบถ้วน
1.1 การประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ทุกเกณฑ์ของแต่ละระดับคะแนน จึงจะสามารถผ่านเกณฑ์
ประจ�ำปี 2563 ให้ก�ำหนดน้�ำหนักการประเมินผลด้าน และสามารถได้คะแนนเพิ่มในส่วนที่ด�ำเนินการในระดับ
Core Business Enablers ท่ีร้อยละ 40 โดยน้�ำหนัก ที่สูงขึ้นข้ันถัดไป ทั้งนี้ จะไม่คิดคะแนนเพ่ิมให้หาก
คะแนนของแต่ละ Enablers อยู่ท่ีร้อยละ 5 เท่ากัน กิ จ ก ร ร ม ที่ ด� ำ เ นิ น ก า ร ไ ม ่ ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ร ะ ดั บ เ ก ณ ฑ ์
ทุกแห่ง ยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในกลุ่มฟื้นฟู และ บมจ. การประเมนิ ตวั อยา่ งเชน่ หากรฐั วิสาหกิจดำ� เนินการครบถว้ น
อสมท. ในระดบั Maturity Level ระดับ 1 จะสามารถคิดคะแนนเพ่ิม
1.2 เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจได้มีระยะเวลาในการปรับตัว ได้ส�ำหรับการด�ำเนินการบางส่วนในเกณฑ์ Maturity Level
และเตรียมความพร้อมต่อระบบประเมินผลฯ ใหม่ จึง ระดับ 2 แต่จะไม่คิดคะแนนให้หากรัฐวิสาหกิจมีการด�ำเนิน
ก�ำหนดระยะเวลาในช่วงเปล่ียนผ่านเป็นเวลา 2 ปี (ปีบัญชี การเพมิ่ เตมิ บางส่วนในเกณฑ์ Maturity Level ระดับ 3 ถงึ 5
2563 – 2564) โดยการคิดคะแนนการประเมินผลด้าน เนื่องจากเป็นกการด�ำเนินงานที่ยังไม่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
Core Business Enablers ในปีบัญชี 2563 ให้แต่ละ ในช่วงเวลานั้น
รัฐวิสาหกิจมีคะแนน บวกเพ่ิมจากผลคะแนนที่ประเมินได้อีก โดยการประเมนิ ผลเพอื่ ใชส้ ำ� หรบั คำ� นวณผลการดำ� เนนิ งาน
ร้อยละ 80 ของส่วนต่างคะแนนประเมินส่วนกระบวนการ ประจ�ำปีบัญชี 2563 กำ� หนดนิยามการประเมินผลดงั นี้
(หัวขอ้ การ บรหิ ารจดั การองคก์ ร หรือหัวขอ้ SEPA) ประจ�ำปี ผลคะแนนดา้ นเฉลี่ยรวมดา้ น Core Business Enablers
บญั ชี 2562 กบั คะแนน Baseline ท่ปี ระเมนิ ได้ ในปีบัญชี 2563 ตามมติคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแล
การประเมินผลการพัฒนาองค์กรของรัฐวิสาหกิจ ภาพรวม
บวกผลคะแนนทป่ี ระเมนิ ไดอ้ กี รอ้ ยละ 80 ของสว่ นตา่ งคะแนน
ประเมินส่วนกระบวนการ (หัวข้อการ บริหารจัดการองค์กร
หรอื หัวข้อ SEPA) ประจ�ำปบี ญั ชี 2562 กับคะแนนประเมิน
Enablers Baseline

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนินงานรัฐวสิ าหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรัฐวิสาหกิจ 17

สูตรการค�ำนวณ : 2

ผลประเมิน Enablers ปี 2563 + Handicap โดย Handicap = (สว่ นต่างผลประเมนิ ขอ้ บริหารจัดการ
หรอื ขอ้ SEPA ของปี 2562 กับคะแนนประเมิน Enablers Baseline) *0.8

ตวั อยา่ งการคำ� นวณ Handicap

Handicap
1.2000*0.8 = 0.9600

ตัวอย่างการคำ�นวณผลประเมิน

1) ผลประเมนิ Enablers ปี 2563 ไดค้ ะแนนเทา่ กับ 3.1000
2) Handicap เทา่ กบั 0.9600
ดังน้นั คะแนนสำ�หรบั นำ�ไปคำ�นวณผลการดำ�เนนิ งานด้าน Core Business Enablers เทา่ กบั 3.1000 + 0.9600 = 4.0100
ท้ังน้ี Handicap ของแต่ละรัฐวิสาหกจิ จะข้ึนกบั ผลการประเมนิ หัวขอ้ กระบวนการ (สำ�หรับรฐั วิสาหกิจในระบบประเมนิ
คุณภาพรฐั วิสาหกจิ SEPA) หรอื หัวขอ้ การบรหิ ารจดั การจดั การองค์กร (สำ�หรบั รัฐวิสาหกจิ ระบบปัจจุบนั )
เทียบเท่าคะแนน 1 เทียบเทา่ คะแนน 2 เทียบเท่าคะแนน 3 เทียบเทา่ คะแนน 4 เทยี บเท่าคะแนน 5 ผลประเมิน

1 2 3 4 5 C+oผErHลปenปaีa2Bnรb5uะdl6เesiมc3irnaินspess

ท้ังนี้ ในแต่ละกระบวนการฯ (Core Business Enablers) สามารถแสดงรายละเอยี ดสำ�คญั ตา่ ง ๆ ไดแ้ ก่
หมายเหตุ : เพื่อให้รัฐวิสาหกิจได้มีระยะเวลาในการปรับตัวและเตรียมความพร้อมต่อระบบ ประเมินผลฯ ใหม่
จึงก�ำหนดระยะเวลาในช่วงเปลี่ยนผ่าน เป็นเวลา 2 ปี (ปีบัญชี 2563 – 2564) หลังจาก 2 ปี จะเป็นการประเมินผลตาม
ผลการประเมนิ Enablers ทีไ่ ด้รบั การก�ำหนดคา่ เกณฑ์วดั และผลประเมนิ ณ สนิ้ ปีบญั ชี 2563

18 ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกิจ

2.1

2.1 การกำ�กบั ดแู ลแลที่ดแี ละการนำ�องคก์ ร
(Corporate Governance & Leadership : CG & Leadership)

การก�ำกับดูแลท่ีดีและการน�ำองค์กรเป็นหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้นประเมินบทบาท
การก�ำกับดูแลและการน�ำองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคล่ือน
ใหฝ้ ่ายจดั การสามารถปฏิบัติงานใหบ้ รรลผุ ลส�ำเรจ็ ตามกรอบนโยบาย ภารกิจหนา้ ท่ี
ยุทธศาสตร์ หรือแผนงานที่ผู้ถือหุ้นภาครัฐก�ำหนด โดยการด�ำเนินงานดังกล่าว
ต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศท่ีสามารถสร้างการเติบโตอย่างย่ังยืน
ให้แก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมได้
อย่างสมดลุ
ซ่ึงการจะด�ำเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้น มีความจ�ำเป็น
ตอ้ งประยกุ ตใ์ ชห้ ลกั การบรหิ ารจดั การนวตั กรรม (Innovation Management) รว่ มกับ
หลกั มาตรฐานการพฒั นาความยงั่ ยนื ในระดบั องคก์ ร (Organizational Sustainable
Development) ไดอ้ ย่างมีประสิทธผิ ลในเชิงยุทธศาสตร์
จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้น จึงท�ำให้สามารถก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการ
ประเมนิ ผลการก�ำกับดูแลที่ดีและการนำ� องคก์ รของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนินงานรัฐวสิ าหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกิจ 19

2.1

วัตถุประสงคก์ ารประเมินการกำ� กบั ดแู ลทีด่ ีและการน�ำองคก์ ร
1. คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของรัฐวิสาหกิจเกิดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบการก�ำกับดูแลท่ีดีและการน�ำองค์กร การแสดงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in
Process (CSR in Process) การบรหิ ารจดั การนวตั กรรม และการพฒั นาความยง่ั ยนื
จนสามารถน�ำไปปฏบิ ตั ใิ ห้เกิดผลส�ำเร็จไดอ้ ยา่ งแท้จริง
2. รัฐวิสาหกิจมีระบบการก�ำกับดูแลที่ดีและการน�ำองค์กรที่เพียงพอและ
ไดม้ าตรฐานเทยี บเทา่ สากล เชน่ OECD Guidelines on Corporate Governance
of State-Owned Enterprises 2015 และหลกั การและแนวทางการกำ� กบั ดแู ลกจิ การ
ที่ดีในรัฐวสิ าหกจิ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบตั ิของ สคร. เป็นตน้ จนสามารถตอบ
สนองต่อความตอ้ งการผู้ถอื หนุ้ ภาครฐั ได้อย่างครบถว้ นและมีประสทิ ธผิ ล
3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม
ในกระบวนการ (CSR in Process) ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับทั้งใน
และต่างประเทศ เช่น ISO 26000 หรือแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการของสถาบันธุรกิจเพ่ือสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
เพื่อท�ำให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ของรฐั วสิ าหกิจ
4. รัฐวิสาหกิจเกิดความยั่งยืนจากการพัฒนากระบวนการ ระบบการบริหาร
จัดการและผลลัพธ์อย่างต่อเน่ือง พร้อมจัดท�ำรายงานความย่ังยืนตามแนวทาง
สากลอย่างเป็นมาตรฐาน เช่น Global Reporting Initiative (GRI) เป็นต้น
เพื่อท�ำให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมโดยรวมรับรู้ และมีส่วนร่วมสนับสนุน
การพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจ ให้สามารถสร้างการเติบโตท่ีสมดุลระหว่าง
รัฐวสิ าหกจิ เศรษฐกจิ สังคม และสิ่งแวดล้อมไดอ้ ย่างเป็นรูปธรรมในที่สดุ

20 สำ�นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2.1

กรอบหลกั การ/แนวคดิ เพ่อื การประเมนิ การกำ� กบั ดแู ลทด่ี แี ละการนำ� องค์กร
หลกั เกณฑป์ ระเมนิ การกำ� กับดแู ลทดี่ แี ละการน�ำองค์กรของรัฐวิสาหกจิ เกิดจากการประยุกตห์ ลกั การและแนวคดิ
การก�ำกบั ดแู ลที่ดแี ละการน�ำองค์กรของทง้ั ภาครฐั และเอกชน ที่เป็นทยี่ อมรับท้ังในและต่างประเทศ สรุปได้ดังน้ี

หลกั เกณฑ์การประเมินการกำ� กับดแู ลและการน�ำองคก์ ร
การประเมนิ การกำ� กับดแู ลและการนำ� องค์กรของรัฐวสิ าหกจิ ประกอบด้วยหลกั เกณฑส์ �ำคัญ 10 ดา้ น ประกอบด้วย

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนินงานรัฐวสิ าหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวสิ าหกิจ 21

โดยสามารถแสดงหลกั เกณฑป์ ระเมนิ ยอ่ ยของ 10 หลกั เกณฑป์ ระเมนิ ดา้ นการกำ� กบั ดแู ลทดี่ แี ละการนำ� องคก์ รของรฐั วสิ าหกจิ ไดด้ งั น้ี

หวั ข้อ น�ำห้ นกั ประเดน็ ยอ่ ย 2.1
(รอ้ ยละ)
1. การสนองบทบาท 1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกำ� กับดูแลทีด่ แี ก่ผ้ถู ือห้นุ ภาครฐั
ของภาครัฐ 5 (น้�ำหนกั รอ้ ยละ 5)
2.บทบาทของรฐั วสิ าหกจิ 2.1 การก�ำหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดท่ีเป็นธรรม (นำ�้ หนกั ร้อยละ 10)
เพอ่ื การตลาดทเี่ ปน็ ธรรม 10
3. สิทธิและความ 3.1 การบริหารสทิ ธขิ องผ้ถู ือหนุ้ ทง้ั ตามกฎหมายและข้อบังคับอนื่ ท่เี ก่ยี วขอ้ ง (น้ำ� หนกั รอ้ ยละ 10)
เท่าเทียมกันของผู้ถอื หนุ้ 10
4. บทบาทของ 4.1 การจัดให้มนี โยบายและคู่มอื การปฏิบัตงิ าน รวมถึงการปฏิบตั ิงานเชงิ กลยุทธ์ด้าน CSR in Process
ผมู้ สี ว่ นได้เสีย 10 (น�้ำหนักร้อยละ 4)
4.2 การติดตามผลการด�ำเนินงานดา้ น CSR in Process (น�ำ้ หนักรอ้ ยละ 2.5)
4.3 การเสรมิ สรา้ งความเขม้ แขง็ ของชมุ ชนสำ� คญั ตามความสามารถพเิ ศษของรฐั วสิ าหกจิ (นำ้� หนกั รอ้ ยละ 3.5)

5. การเปดิ เผยข้อมูล 10 5.1 การเปิดเผยขอ้ มูลผา่ นรายงานประจำ� ปี ท่มี ีขอ้ มลู ครบถว้ น ถูกตอ้ ง ทันกาล เช่อื ถือได้ (น�ำ้ หนักร้อยละ 7)
6. คณะกรรมการ 5.2 การเปิดเผยขอ้ มูลผา่ น Website ของรัฐวิสาหกจิ (น�ำ้ หนักรอ้ ยละ 1)
5.3 ระยะเวลาการเผยแพรร่ ายงานประจำ� ปีต้องสอดคล้องกับ สคร. (น้ำ� หนกั รอ้ ยละ 2)
7. การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 15 6.1 โครงสร้าง องคป์ ระกอบ และทกั ษะความรคู้ วามสามารถของคณะกรรมการ (นำ้� หนักร้อยละ 1)
8. จรรยาบรรณ 6.2 การสรรหากรรมการจากบญั ชรี ายชอ่ื ของกระทรวงการคลัง (น้ำ� หนกั ร้อยละ 1)
6.3 การก�ำหนดทิศทาง กลยุทธ์ และจัดให้มแี ผนยทุ ธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏบิ ตั กิ ารประจ�ำปี
(น�้ำหนักรอ้ ยละ 2.5)
6.4 บทบาทของคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีของระบบ
บรหิ ารจัดการองคก์ ร (น�ำ้ หนกั รอ้ ยละ 2)
6.5 การติดตามความเพียงพอของระบบบริหารจัดการองค์กร (นำ้� หนักร้อยละ 2)
6.6 การประเมนิ ผลงานและก�ำหนดค่าตอบแทนของผูบ้ ริหารสงู สุดและผูบ้ ริหารระดบั สูง (น�ำ้ หนกั ร้อยละ 2)
6.7 ประสิทธภิ าพการประชุมของคณะกรรมการ (นำ้� หนักรอ้ ยละ 1)
6.8 การเสริมสรา้ งการกำ� กับดแู ลทีด่ ใี นรฐั วิสาหกิจ (นำ้� หนกั รอ้ ยละ 2)
6.9 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ

10 7.1 การจดั ใหม้ คี ณะอนกุ รรมการบรหิ ารความเสย่ี งและควบคมุ ภายใน (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 2)
7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการดำ� เนินงานประจ�ำปขี องการบรหิ ารความเสีย่ งและการควบคมุ ภายใน
(นำ้� หนกั รอ้ ยละ 4)
7.3 การตดิ ตามมาตรฐานและประสิทธผิ ลของระบบการบริหารความเส่ียงและควบคมุ ภายใน
(นำ้� หนกั ร้อยละ 4)

8 8.1 การจัดให้มแี ละเสริมสรา้ งพฤตกิ รรมตามคมู่ อื จริยธรรมจรรยาบรรณในรฐั วิสาหกจิ (นำ�้ หนักรอ้ ยละ 8)

9. ความยง่ั ยืน 12 9.1 การจัดใหม้ ีนโยบายและคู่มือการปฏบิ ัติงานเพอื่ การบริหารจัดการนวตั กรรม (นำ�้ หนักร้อยละ 4)
และนวัตกรรม 9.2 การจดั ใหม้ นี โยบายและคมู่ อื การปฏบิ ตั งิ าน รวมถงึ การพฒั นาความยง่ั ยนื เชงิ ยทุ ธศาสตร์ (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 4)
9.3 การจัดท�ำรายงานการพัฒนาความยง่ั ยนื (น�ำ้ หนกั ร้อยละ 4)
10. การตดิ ตามผล
การดำ� เนนิ งาน 10 10.1 การติดตามผลการด�ำเนนิ งานด้านการเงินและไม่ใชก่ ารเงิน (น�้ำหนกั รอ้ ยละ 5)
รวม 10.2 คณุ ภาพของรายงานผลการดำ� เนนิ งานดา้ นการเงนิ และไมใ่ ชก่ ารเงนิ (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 5)

100

22 ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกิจ

2.1 รายละเอียดหลกั เกณฑ์ประเมินการกำ�กบั ดูแลทีด่ ี

และการนำ�องคก์ ร

1. การสนองบทบาทของภาครัฐ (นำ�้ หนักร้อยละ 5)

1.1 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการก�ำกับดูแลท่ีดี
แกผ่ ถู้ อื หนุ้ ภาครฐั (น้�ำหนักรอ้ ยละ 5)
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการรายงานผล

การปฏบิ ตั งิ านตามนโยบายและแนวทางการกำ� กบั ดแู ลทดี่ แี กผ่ ถู้ อื หนุ้ ภาครฐั
อยา่ งเปน็ ระบบ โดยครอบคลุมประเด็นส�ำคญั ไดแ้ ก่
1. การรายงานผลการดำ� เนนิ งานด้านการเงนิ และไมใ่ ชก่ ารเงนิ
2. การรายงานการปฏบิ ตั ติ ามแนวทางการกำ� กบั ดแู ลทด่ี ตี ามมาตรฐานสากล
3. การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบยี บ และขอ้ บงั คับท่ีเก่ยี วขอ้ งกับกิจการ
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ทก่ี ำ� หนดไม่ครบถ้วนทุกประเดน็
ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ทกี่ ำ� หนดอยา่ งครบถ้วนและเป็นระบบ
ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพการรายงานผล และ/หรือประสิทธิผล
ของกระบวนการรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่ก�ำหนด
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานฯ ในระดับข้ันตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม
โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการ
พัฒนาไดอ้ ยา่ งเป็นรปู ธรรม

ระบบการประเมินผลการดำ�เนนิ งานรฐั วสิ าหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรัฐวิสาหกจิ 23

2.1

เพ่ิมเติม : กรณีที่มีเหตุการณ์ส�ำคัญ (Incident) ในรอบปีท่ีเกิดจากการท่ี
หน่วยงานต้นสังกัดก�ำกับและก�ำหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติและส่งผล
กระทบเชิงลบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อรัฐวิสาหกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
ก�ำหนดให้ปรับลดคะแนนหัวข้อท่ี 1.1 ลง 0.25- 1.00 คะแนน โดยเหตุการณ์ส�ำคญั
ประกอบดว้ ย
1. การแต่งต้ังคณะกรรมการหรือกรรมการที่ขาดทักษะ ความรู้ และ
ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับภารกิจการด�ำเนินงานของรัฐวิสาหกิจเข้าด�ำรง
ต�ำแหน่ง จนส่งผลให้รัฐวิสาหกิจไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการด�ำเนินงาน
เชิงยุทธศาสตร์ท้ังระยะยาวและประจำ� ปี
2. หน่วยงานต้นสังกัดก�ำหนดนโยบายให้รัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ โดยรัฐวิสาหกิจ
ปฏบิ ตั แิ ลว้ กอ่ ใหเ้ กดิ ผลกระทบเชงิ ลบทงั้ ดา้ นการเงนิ และไมใ่ ชก่ ารเงนิ ตอ่ รฐั วสิ าหกจิ
ระบบเศรษฐกจิ สังคม และสิง่ แวดลอ้ มโดยรวม
การปรับลดคะแนนพิจารณาจาก 3 องค์ประกอบส�ำคญั
1. ระดับความรนุ แรงของผลกระทบ เชน่

• มูลค่า/จ�ำนวนเงนิ ที่องค์กรได้รบั ความเสียหาย
• จำ� นวนลกู คา้ หรอื ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
• จำ� นวนพ้ืนทีท่ ีไ่ ดร้ บั ผลกระทบ
• ระดบั ผลกระทบทมี่ ีต่อสังคมและส่งิ แวดลอ้ ม เปน็ ตน้
2. สาเหตขุ องปญั หา เช่น
• การขาดประสิทธิภาพการด�ำเนนิ งานของรัฐวสิ หากิจ
• การขาดระบบการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐาน เช่น ระบบการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบการบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล หรอื ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
• การขาดความสามารถการกำ� กบั ดแู ลทดี่ หี รอื การบรหิ ารจดั การเชงิ ยทุ ธศาสตร์
• การกระทำ� ของระดบั กลมุ่ บคุ คล/ระดบั บคุ คล (เชน่ กรรมการ และผนู้ ำ� ระดบั สงู )
3. ความสามารถในการแกไ้ ขปญั หา พิจารณาจากความสามารถของคณะกรรมการ
และรัฐวิสาหกิจในการแก้ไขปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้ไมส่ ง่ ผลกระทบในวงกว้าง

24 สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

2.1

แนวทางการปรับลดคะแนน ปรบั ลด 0.50 คะแนน ปรบั ลด 1.00 คะแนน
ปรบั ลด 0.25 คะแนน ระดบั รนุ แรงปานกลาง ระดับรนุ แรงมาก
ระดบั รนุ แรงปานกลาง มูลคา่ เสยี หายปานกลาง มลู ค่าเสยี หายสูง
มลู คา่ เสยี หายปานกลาง กระทบตอ่ ลกู คา้ ประชาชน สังคม กระทบตอ่ ลูกคา้ ประชาชน สงั คม
กระทบตอ่ ลูกคา้ ประชาชน สงั คม และสิ่งแวดล้อมในวงแคบ และสิ่งแวดลอ้ มในวงกวา้ ง
และสงิ่ แวดลอ้ มในวงแคบ

กระทบต่อความน่าเชอ่ื กระทบต่อความนา่ เชอื่ กระทบตอ่ ความนา่ เชือ่
ในการก�ำกับดูแลและภาพลักษณ์ ในการก�ำกับดูแลและภาพลักษณ์ ในการก�ำกับดูแลและภาพลักษณ์
พอควร และคณะกรรมการ พอควร และยงั ไม่มคี วามคบื หน้า เป็นอย่างมาก และมคี วามลา่ ชา้
หรือรัฐวสิ าหกจิ มกี ารปรับปรุง ใ น ก า ร แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า ท่ี ชั ด เ จ น หรือไม่มีความคืบหน้าในการแก้ไข
แกไ้ ขปัญหา จนไดข้ อ้ ยตุ ิ หรือยงั ไม่ได้ขอ้ ยตุ ิ ปัญหาทีช่ ดั เจน หรอื ยงั ไมไ่ ด้ขอ้ ยุติ

หมายเหตุ :
• พจิ ารณานโยบาย แนวปฏบิ ัติ และการดำ� เนินงาน ที่สอดคลอ้ งตามบรบิ ทของรฐั วิสาหกิจทแ่ี บ่งเปน็ กลมุ่ ท่จี ดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยยึดหลักปฏิบัติ
“apply or explain”
• นโยบายต้องประกอบดว้ ยองค์ประกอบข้ันตำ่� ไดแ้ ก่ โครงสร้างผรู้ บั ผดิ ชอบ ระบบการบริหารจดั การ ระบบการส่งเสรมิ
การด�ำเนนิ งาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำ� เนนิ งานแกผ่ ู้บริหารระดบั สงู คณะกรรมการ และ/หรือ
คณะอนกุ รรมการ

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนนิ งานรฐั วิสาหกิจ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วิสาหกจิ 25

2. บทบาทของรฐั วสิ าหกจิ เพอ่ื การตลาดทเี่ ปน็ ธรรม (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 10) 2.1

2.1 การก�ำหนดนโยบายและแข่งขันทางการตลาดท่ีเป็นธรรม
(นำ้หนักร้อยละ 10)
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการตลาด

ท่เี ป็นธรรม ที่มสี าระสำ� คัญอยา่ งเปน็ ระบบครบถว้ นบางส่วน ตามประเด็น
ส�ำคัญ ไดแ้ ก่
1. แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหน้ี
2. การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือก
ปฏิบัติทางการค้า
3. การบริหารจัดการทางการเงินตามเง่ือนไขตลาด ท่ีครอบคลุม
3.1 แนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 การจัดท�ำบัญชีการเงินตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ
3.3 การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
4. การก�ำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหน้ี
ถูกละเมิดสิทธิตามกฎหมาย
5. การต่อต้านทุจริตและรับสินบนที่จะน�ำไปสู่การสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขันทางการตลาด
6. การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มคู่ค้าและผู้ส่งมอบ

26 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ

2.1 ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการแข่งขันทางการตลาดท่ีเป็นธรรม ท่ีมี

สาระส�ำคัญอย่างเป็นระบบครบถ้วนสมบูรณ์ ตามประเด็นส�ำคัญ ได้แก่
1. แนวปฏิบัติในการรับผิดชอบต่อคู่แข่งและเจ้าหนี้
2.การส่งเสริมการแข่งขันท่ีเป็นธรรม โดยต่อต้านการผูกขาดและการเลือกปฏิบัติทางการค้า
3. การบริหารจัดการทางการเงินตามเง่ือนไขตลาด ท่ีครอบคลุม
3.1 แนวทางการเข้าถึงและจัดหาเงินทุนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม
3.2 การจัดท�ำบัญชีการเงินตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับ
3.3 การแยกบัญชีการเงินเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
4. การก�ำหนดช่องทางรับข้อร้องเรียนและการชดเชย กรณีคู่แข่งและเจ้าหนี้ถูกละเมิด
สทิ ธติ ามกฎหมาย
5. การต่อต้านทุจริตและรับสินบนท่ีจะน�ำไปสู่การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทาง
การตลาด
6. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติกับกลุ่มคู่ค้าและผู้ส่งมอบ
ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดผู้รับผิดชอบ และพัฒนากระบวนการ / ระบบการบริหารจัดการเพื่อการ
แข่งขันทางการตลาดท่ีเป็นธรรมตามกรอบนโยบายฯ ที่ก�ำหนดครบถ้วนสมบูรณ์
ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการบริหารจัดการ
เพ่ือการแข่งขันทางการตลาดที่เป็นธรรม
ระดบั 5 รฐั วิสาหกิจปรบั ปรุงนโยบาย แนวปฏบิ ตั ิ และ/หรอื กระบวนการปฏิบตั งิ านฯ ในระดบั ข้นั ตอน/
องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ท่ีผ่านมาเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ :
• พิจารณานโยบาย แนวปฏบิ ัติ และการด�ำเนนิ งานทส่ี อดคลอ้ งตามบรบิ ทของรัฐวสิ าหกิจท่แี บง่ เปน็ กล่มุ
ทจี่ ดทะเบยี นในตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย และไมจ่ ดทะเบยี นในตลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทย
โดยยึดหลกั ปฏิบัติ “apply or explain”
• รัฐวิสาหกิจที่ได้รับอ�ำนาจผูกขาดควรมีนโยบายไม่ใช้อ�ำนาจผูกขาดในทางมิชอบหรือเลือกปฏิบัติ และ
ควรใหค้ วามเป็นธรรมกบั ทกุ ฝา่ ย รวมถึงมุง่ เน้นส่งเสริมการแขง่ ขันทางการตลาดทีเ่ ปน็ ธรรม ทม่ี ่งุ เนน้ การ
ปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มประสิทธิภาพ และไม่ขัดขวางหากภาครัฐเปิดให้มีการ
แข่งขันในอนาคต
• นโยบายต้องประกอบด้วยองค์ประกอบข้ันต่�ำ ได้แก่ โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ
ระบบการสง่ เสรมิ การดำ� เนนิ งาน และระบบติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำ� เนนิ งานแก่ผู้บริหาร
ระดับสูง คณะกรรมการ และ/หรอื คณะอนกุ รรมการ

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนนิ งานรฐั วสิ าหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 27

3.1 การบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งตามกฎหมาย หมายเหตุ : 2.1
และข้อบงั คบั อนื่ ท่ีเก่ยี วข้อง (น�้ำหนกั ร้อยละ 10) • พิจารณานโยบาย แนวปฏิบัติ และการด�ำเนินงาน
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ ท่ีสอดคล้องตามบริบทของรัฐวิสาหกิจ ท่ีแบ่งเป็นก
ลุ่มท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
บรหิ ารสทิ ธขิ องผถู้ อื หนุ้ ทงั้ ตามกฎหมาย และขอ้ บงั คบั ไ ม ่ จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย ์ แ ห ่ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย
อน่ื ทเี่ กย่ี วขอ้ งทม่ี สี าระสำ� คญั อยา่ งเปน็ ระบบครบถว้ น โดยยึดหลกั ปฏบิ ัติ “apply or explain”
บางส่วน ตามประเดน็ สำ� คญั ได้แก่ • นโยบายตอ้ งประกอบดว้ ยองคป์ ระกอบขนั้ ตำ่� ไดแ้ กโ่ ครงสรา้ ง
1. นโยบายการป้องกนั การใช้ข้อมูลภายใน ผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการส่งเสริม
2. นโยบายการป้องกันการเกดิ รายการเกีย่ วโยง การด�ำเนินงาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผล
3. นโยบายการปอ้ งกนั ความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ การดำ� เนนิ งานแก่ผ้บู ริหารระดบั สงู คณะกรรมการ และ/หรือ
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการ คณะอนุกรรมการ
บรหิ ารสทิ ธขิ องผถู้ อื หนุ้ ทงั้ ตามกฎหมาย และขอ้ บงั คบั
อนื่ ทเี่ กยี่ วขอ้ งทม่ี สี าระสำ� คญั อยา่ งเปน็ ระบบครบถว้ น
สมบรู ณ์ ตามประเดน็ ส�ำคญั ได้แก่
1. นโยบายการป้องกนั การใชข้ อ้ มูลภายใน
2. นโยบายการปอ้ งกนั การเกดิ รายการเกย่ี วโยง
3. นโยบายการปอ้ งกนั ความขดั แยง้ ทางผลประโยชน์
ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดผู้รับผิดชอบและพัฒนา
กระบวนการ / ระบบการบริหารสิทธิของผู้ถือหุ้น
ท้ังตามกฎหมาย และข้อบังคับอ่ืนที่เก่ียวข้องตาม
กรอบนโยบายฯ ทกี่ �ำหนดครบถว้ น
ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
ของกระบวนการ /ระบบการบรหิ ารสิทธขิ องผ้ถู ือหุ้น
ท้ังตามกฎหมาย และข้อบังคับอื่ที่เกี่ยวข้องตาม
กรอบนโยบายฯ ท่ีก�ำหนด
ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรอื
กระบวนการปฏบิ ตั งิ านฯ ในระดบั ขน้ั ตอน/องคป์ ระกอบ
ย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมิน
กระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบ
การพฒั นาได้อย่างเป็นรูปธรรม

28 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกิจ

2.1 4. บทบาทของผมู้ ีส่วนไดเ้ สยี (น�ำ้ หนักรอ้ ยละ 10)

4.1 การจดั ใหม้ นี โยบายและคมู่ อื การปฏบิ ตั งิ าน รวมถงึ การปฏบิ ตั งิ านเชงิ กลยทุ ธ์
ดา้ น (Corporate Social Responsibility in Process : CSR in Process)
(นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 4)
ระดบั 1 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน แผนแม่บทระยะยาว

และแผนปฏิบัติการประจำ� ปี ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลท่ีเป็นท่ียอมรับน�ำเสนอให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจพจิ ารณาใหค้ วามเห็นชอบได้กอ่ นเรม่ิ ปบี ญั ชี
ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�ำปีด้านการแสดง
ความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คมและส่งิ แวดล้อม ครบถว้ นรอ้ ยละ 100
ระดับ 3 รัฐวสิ าหกจิ บรรลุตามเปา้ หมายของแผนปฏบิ ัตกิ ารประจำ� ปี ด้านการแสดง
ความรบั ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ มครบถว้ นรอ้ ยละ 100
ระดบั 4 รฐั วสิ าหกจิ ประเมนิ คณุ ภาพ และ/หรอื ประสทิ ธผิ ลของกระบวนการ/ระบบ
การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดลอ้ ม
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และ/หรือกระบวนการ
ปฏบิ ตั งิ านฯ ในระดบั ขนั้ ตอน/องคป์ ระกอบยอ่ ยหรอื ระบบงานโดยรวม โดยใช้
ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผี่ า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พนื้ ฐานประกอบการพฒั นาได้
อยา่ งเปน็ รปู ธรรม โดยภายหลงั การปรบั ปรงุ การดำ� เนนิ งานรฐั วสิ าหกจิ ตอ้ งมี
ผลการด�ำเนนิ งานดกี ว่าปีที่ผ่านมาตดิ ต่อกันอยา่ งน้อย 3 ปี

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนินงานรฐั วิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกจิ 29

หมายเหตุ : • คู่มือการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นต่�ำ 2.1
• กรอบความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมและสง่ิ แวดลอ้ มตามมาตรฐาน ได้แก่ โครงสร้างผู้รับผิดชอบ ระบบการบริหารจัดการ
สากล ไดแ้ ก่ มาตรฐาน ISO 26000 เปน็ อยา่ งนอ้ ย ระบบการส่งเสริมการด�ำเนินงาน และระบบติดตามประเมิน
• การแสดงความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คมและสง่ิ แวดลอ้ มตามมาตรฐาน และรายงานผลการด�ำเนินงานแก่ผู้บริหารระดับสูง
สากลทเี่ ปน็ ทยี่ อมรบั นนั้ ไดแ้ ก่ มาตรฐาน ISO 26000 ซงึ่ เปน็ คณะกรรมการ และ/หรือคณะอนุกรรมการ
มาตรฐานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม • แผนแม่บทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
ในกระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process ด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
; CSR in Process) หรอื เทยี บเทา่ ซงึ่ ISO 26000 ประกอบดว้ ย ในกระบวนการ (CSR in Process) สามารถระบุเป็น
7 หลกั การ และ 7 แนวปฏบิ ตั ิ ดงั นี้ ส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
7 หลักการ (Principles) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ของรัฐวิสาหกิจ
ไดแ้ ก่ • แผนแมบ่ ทระยะยาว ดา้ นการแสดงความรบั ผดิ ชอบตอ่ สงั คม
และสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process) ควรมี
1. ความรบั ผดิ ชอบ (Accountability) องคป์ ระกอบสำ� คญั ไดแ้ ก่ 1. ทศิ ทางระยะยาว 2. วตั ถปุ ระสงค์
2. ความโปรง่ ใส (Transparency) นโยบาย/เป้าประสงค์ 3. ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
3. การปฏบิ ตั อิ ยา่ งมจี รยิ ธรรม (Ethical Behavior) (Outcome) 4. ยุทธศาสตร์ 5. เป้าหมายหลัก 6. รายละเอียด
4. การเคารพต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกท่ีครบถ้วน
(Respect for Stakeholder Interests) ทั้ง 4 ด้าน และ 7. ความเชื่อมโยงและสอดคล้องระหว่าง
5. การเคารพตอ่ หลกั นติ ธิ รรม วสิ ยั ทศั น์ ยทุ ธศาสตร์ และเปา้ หมายระยะยาวกบั วตั ถปุ ระสงค์
(Respect for the Rule of Law) จัดตั้งและพันธกิจ
6. การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล • แผนปฏิบัติงานประจ�ำปีด้านการแสดงความรับผิดชอบ
(Respect for International Norms of Behavior) ต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมในกระบวนการ (CSR in Process)
7. การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ควรมอี งค์ประกอบส�ำคัญ ไดแ้ ก่ 1. วัตถปุ ระสงค์ 2. เป้าหมาย
(Respect for Human Rights) 3. ข้ันตอน 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณค่าใช้จ่าย หรือ
7 หัวข้อ (Core Subjects) ดา้ นความรับผดิ ชอบตอ่ สังคม เงินลงทุน 6. ผู้รับผิดชอบ 7. ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย
ได้แก่ ของแผนงาน/โครงการ
1. ธรรมาภิบาล (Organizational governance)
2. สทิ ธมิ นุษยชน (Human rights)
3. การปฏิบตั ดิ ้านแรงงาน (Labor practices)
4. สิ่งแวดลอ้ ม (The environment)
5. การปฏบิ ัติทีเ่ ป็นธรรม (Fair Operating practices)
6. ประเดน็ ด้านผบู้ รโิ ภค (Consumer issues)
7. การมสี ่วนร่วมของชุมชนและการพัฒนาชมุ ชน

(Community involvement and development)

แหล่งที่มา : กระทรวงอุตสาหกรรม, ส�ำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. 2553. “ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ืองก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
แนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม,”

30 ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรฐั วิสาหกิจ

2.1 4.2 การติดตามผลการด�ำเนินงานด้าน CSR in Process ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจด�ำเนินการและบรรลุตามเป้าหมาย
(นำ�้ หนักรอ้ ยละ 2.5) ของแผนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส�ำคัญ
ระดบั 1 คณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ กำ� หนดแนวทางการตดิ ตาม ร้อยละ 100 และมีการประเมินคุณภาพ และ/หรือ
ผลการด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ ประสิทธิผลของกระบวนการ/ระบบการเสริมสร้าง
ตอ่ สงั คมและสงิ่ แวดลอ้ มอยา่ งเปน็ ระบบ โดยมคี วามถี่ ความเขม้ แขง็ แกช่ มุ ชนส�ำคัญของรฐั วิสาหกจิ
น้อยกวา่ เปน็ รายไตรมาส ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/
ระดับ 2 คณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ กำ� หนดแนวทางการตดิ ตาม หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/
ผลการด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้
ตอ่ สงั คมและสงิ่ แวดลอ้ มอยา่ งเปน็ ระบบ โดยมคี วามถ่ี ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผ่ี า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พนื้ ฐาน
อยา่ งนอ้ ยเปน็ รายไตรมาส ประกอบการพัฒนาไดอ้ ย่างเปน็ รูปธรรม
ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการด�ำเนิน
งานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ หมายเหตุ :
สง่ิ แวดล้อมโดยมีความถี่อยา่ งน้อยเปน็ รายไตรมาส • ความสามารถพิเศษ หมายถึง สิ่งที่องค์กรมีความเช่ียวชาญ
ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคณุ ภาพ และ / หรอื ประสิทธิผล มากท่ีสุดอย่างย่ิง ความสามารถพิเศษขององค์กร
ของกระบวนการ / ระบบการติดตามผลการด�ำเนิน เป็นขีดความสามารถเชิงยุทธศาสตร์ ซ่ึงสร้างความได้เปรียบ
งานแสดงความรบั ผิดชอบต่อสงั คมและสิ่งแวดล้อม ในตลาดขององค์กร หรือสภาพแวดล้อมของการบริการ
ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรงุ กระบวนการ /ระบบการตดิ ตาม บ่อยคร้ังที่ความสามารถพิเศษเป็นส่ิงที่ท้าทายคู่แข่ง หรือ
ผลการด�ำเนินงานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้ส่งมอบและคู่ค้ายากที่จะลอกเลียนแบบ และความสามารถ
และส่ิงแวดล้อม โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ขององค์กรจะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาได้ อย่างยั่งยืน ทั้งน้ีความสามารถพิเศษอาจเก่ียวกับ
อยา่ งเปน็ รปู ธรรม ความเช่ียวชาญเทคโนโลยี การเสนอบริการท่ีไม่เหมือนใคร
ตลาดท่ีเหมาะสมของตนเอง หรือความมีไหวพริบในเชิงธุรกิจ
โดยเฉพาะ เชน่ การเข้าซอ้ื กิจการ เปน็ ต้น
4.3 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนส�ำคัญตาม
ความสามารถพิเศษของรฐั วสิ าหกจิ
(น้�ำหนักร้อยละ 3.5)
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์และระบุหลักเกณฑ์
การคดั เลือกชุมชนส�ำคญั รวมถึงความสามารถพเิ ศษ
ของรัฐวิสาหกิจอย่างเปน็ ระบบ
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจคัดเลือกและระบุรายช่ือชุมชนส�ำคัญของ
รัฐวสิ าหกจิ จากหลกั เกณฑท์ ีก่ ำ� หนด
ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำแผนเสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชนส�ำคัญท่ีสอดคล้องกับความสามารถพิเศษ
ขององค์กร ระบุเป็นส่วนหน่ึงของแผนแม่บทและ
แผนปฏิบัติงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสง่ิ แวดล้อมของรัฐวิสาหกิจ

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนนิ งานรฐั วิสาหกจิ ตามระบบประเมินผลรฐั วสิ าหกิจ 31

5. การเปิดเผยข้อมลู (น้ำ� หนักรอ้ ยละ 10) 2.1

5.1 การเปดิ เผยขอ้ มลู ผา่ นรายงานประจำ� ปี ทม่ี ขี อ้ มลู ครบถว้ น 9) นโยบายและการจ่ายคา่ ตอบแทนของผบู้ รหิ ารระดับสงู
ถกู ตอ้ ง ทนั กาล เชอื่ ถอื ได้ (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 7) 10) จ�ำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการและ
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปี คณะอนุกรรมการเป็นรายบุคคล
11) การดำ� เนินงานด้านการกำ� กับดูแลกจิ การทด่ี ี
ครบถ้วน 3 ประเดน็ 12) การด�ำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบ
ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปี ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลอย่างน้อย
ได้แก่ มาตรฐาน ISO 26000
ครบถ้วน 5 ประเด็น 13) นโยบาย และผลการจดั การรายการท่ีเก่ยี วโยงกนั
ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปี 14) สภาพธุรกิจ แผนงานทางธรุ กจิ และกลยุทธ์
ข้อมูลการถือหลักทรัพย์ของคณะกรรมการ การเปิดเผย
ครบถว้ น 7 ประเด็น หากกรณีคณะกรรมการไม่มีการถือครองหลักทรัพย์ให้ระบุ
ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปี ว่า “ไม่มี” เท่าน้ัน รวมถึงต้องเปิดเผยข้ันตอน/แนวทาง
การรวบรวมข้อมูลหลักทรัพย์จากคณะกรรมการท่ีท�ำให้
ครบถว้ น 10 ประเด็น มั่นใจได้ว่าการเปิดเผยดังกล่าวมีความถูกต้อง เช่ือได้
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจ�ำปี และทันกาล

ครบถว้ น 14 ประเดน็
หมายเหตุ :
การเปิดเผยขอ้ มูลในรายงานประจำ� ปี ประกอบด้วย
• ดา้ นการเงิน ควรประกอบดว้ ย
1) งบการเงนิ ไดแ้ ก่ งบดลุ งบกำ� ไรขาดทนุ งบกระแสเงนิ สด
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการแสดงความเห็น
ของผสู้ อบบญั ชี
2) คณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ หรอื คณะกรรมการตรวจสอบ
อธิบายถึงความรับผิดชอบของตนในการจัดท�ำรายงาน
ทางการเงนิ
• ด้านท่ีไมใ่ ช่การเงิน ควรประกอบดว้ ย
1) โครงสรา้ งของกลมุ่ ธรุ กจิ /โครงสร้างผู้ถือห้นุ เพื่อสะท้อน
ผูม้ ีอำ� นาจควบคุมทแ่ี ท้จรงิ
2) ประวตั ขิ องคณะกรรมการรฐั วิสาหกิจ
3) ขอ้ มูลประวตั ิผบู้ รหิ าร
4) การอธิบายเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการ
ดำ� เนนิ งาน การเปลยี่ นแปลงทส่ี ำ� คญั รวมทง้ั ปจั จยั ทเี่ ปน็ สาเหตุ
หรอื มผี ลต่อฐานะการเงินและผลการด�ำเนนิ งาน
5) งบการเงนิ ทไ่ี ด้รบั การรบั รองจากผู้สอบบัญชี
6) รายงานความรับผดิ ชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรม
การตรวจสอบตอ่ รายงานทางการเงิน
7) ความเสยี่ งหลักของการดำ� เนนิ ธรุ กิจ
8) นโยบายและการจ่ายคา่ ตอบแทนกรรมการ

32 ส�ำ นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2.1 5.2 ระยะเวลาการเผยแพร่รายงานประจ�ำปี 5.3 การเปดิ เผยขอ้ มลู ผ่าน Website ของรฐั วสิ าหกิจ
(น้�ำหนกั รอ้ ยละ 2)
(น้ำ� หนักร้อยละ 1)
ระดบั 1 รฐั วสิ าหกจิ ไมม่ กี ารจดั ทำ� และเปดิ เผยรายงานประจำ� ปี ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลผ่าน Website
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานประจ�ำ ครบถว้ น 5 ประเด็น
ปีให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่รายงานประจ�ำปีภายใน ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลใน Website
3 เดอื น หลงั จาก สตง. รบั รองงบการเงนิ หรอื ภายใน ครบถ้วน 6 ประเดน็
3 เดอื น นบั จาก 6 เดอื นหลงั จากสนิ้ ปบี ญั ชแี ลว้ สตง. ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลใน Website
ยังไม่ได้รบั รองงบการเงนิ ครบถ้วน 7 ประเด็น
ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานประจ�ำ ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจมีการเปิดเผยข้อมูลใน Website
ปีให้แล้วเสร็จ และเผยแพร่รายงานประจ�ำปีภายใน ครบถว้ น 8 ประเด็น
2 เดอื น หลงั จาก สตง. รบั รองงบการเงนิ หรอื ภายใน ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
2 เดอื น นบั จาก 6 เดอื นหลงั จากสน้ิ ปบี ญั ชแี ลว้ สตง. ของกระบวนการ /ระบบการเปิดเผยข้อมูล
ยังไมไ่ ดร้ บั รองงบการเงนิ
ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจมีการจัดท�ำและเปิดเผยรายงานประจ�ำปี หมายเหตุ :
ใหแ้ ลว้ เสรจ็ เผยแพรร่ ายงานประจำ� ปภี ายใน 1 เดอื น • รัฐวิสาหกิจควรมีการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ
หลงั จาก สตง. รบั รองงบการเงนิ หรอื ภายใน 1 เดอื น ด้านการเงนิ และมใิ ช่การเงนิ ทีส่ ำ� คัญขององค์กร ดงั น้ี
นบั จาก 6 เดอื นหลงั จากสนิ้ ปบี ญั ชแี ลว้ สตง. ยงั ไมไ่ ด้ 1) การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้
รับรองงบการเงนิ บรหิ ารสงู สดุ
ระดับ 5 รฐั วสิ าหกจิ ประเมนิ และปรบั ปรงุ กระบวนการเปดิ เผย 2) นโยบายการกำ� กับดูแลท่ีดี
ขอ้ มลู ของรัฐวสิ าหกจิ 3) การด�ำเนนิ งานตามนโยบายรัฐ
4) แผนงานท่สี �ำคญั
5) ขอ้ มูลโครงการลงทุนท่สี �ำคญั
6) การจัดซ้อื จดั จา้ ง
7) ผลการดำ� เนนิ งานทงั้ การเงนิ และไมใ่ ชก่ ารเงนิ ทสี่ ำ� คญั
8) รายงานประจ�ำปี

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนินงานรฐั วสิ าหกิจ ตามระบบประเมินผลรัฐวสิ าหกิจ 33

6. คณะกรรมการ (น้�ำหนกั ร้อยละ 15) 6.2 การสรรหากรรมการจากบญั ชีรายช่ือของกระทรวง 2.1
การคลงั (นำ้� หนักร้อยละ 1)
6.1 โครงสรา้ ง องคป์ ระกอบ และทกั ษะความรคู้ วามสามารถ ระดบั 1 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดนโยบายและแนวทางการสรรหา
ของคณะกรรมการรัฐวสิ าหกจิ (น�้ำหนกั รอ้ ยละ 1)
ระดบั 1 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดแนวทางการน�ำ Skill Matrix กรรมการจากบญั ชรี ายชอ่ื ของสำ� นกั งานคณะกรรมการ
นโยบายรฐั วสิ าหกจิ กระทรวงการคลงั อยา่ งเปน็ ระบบ
มาใช้เพ่ือก�ำหนดทักษะ ความรู้ความสามารถและ ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจสรรหากรรมการจากบัญชีรายช่ือ
องค์ประกอบของคณะกรรมการ รวมถึงใช้ประกอบ ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การพัฒนาคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างเปน็ ระบบ กระทรวงการคลัง โดยมีสัดส่วนกรรมการสอดคล้อง
ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจน�ำ Skill Matrix มาใช้คัดเลือกและ ตามนโยบายก�ำหนดครบถ้วนบางส่วน
พัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นรายบุคคล เพ่ือให้มี ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อ
ทกั ษะ ความรคู้ วามสามารถทเี่ หมาะสมและครบถว้ น ของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
บางส่วน กระทรวงการคลัง โดยมีสัดส่วนกรรมการสอดคล้อง
ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจน�ำ Skill Matrix มาใช้คัดเลือกและ ตามนโยบายกำ� หนดครบถ้วนสมบรู ณ์
พัฒนากรรมการรัฐวิสาหกิจเป็นรายบุคคล เพ่ือให้มี ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
ทกั ษะ ความรคู้ วามสามารถทเ่ี หมาะสมและครบถว้ น ของกระบวนการ/ระบบการสรรหากรรมการจาก
สมบรู ณ์ บัญชีรายช่ือของส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ของกระบวนการ/ระบบการน�ำ Skill Matrix มาใช้ ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/หรือ
คัดเลอื กและพฒั นาคณะกรรมการรฐั วสิ าหกิจ กระบวนการปฏบิ ตั งิ านฯในระดบั ขน้ั ตอน/องคป์ ระกอบยอ่ ย
ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/ หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมินกระบวน
หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/ การฯ ทผี่ า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐานประกอบการพฒั นา
องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ ได้อยา่ งเป็นรูปธรรม
ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผี่ า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐาน
ประกอบการพฒั นาไดอ้ ยา่ งเป็นรปู ธรรม

หมายเหตุ :
• Skill Matrix ต้องสอดคล้องอย่างน้อยตามความรู้
ความสามารถ ทักษะ และองค์ความรู้ท่ีคณะกรรมการพึงมี
ตามสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปทางเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยอย่างน้อยจะต้องมีความรู้ด้านบัญชี
การเงิน กฎหมาย และเทคโนโลยีสารสนเทศรวมไปถึง
ความรดู้ า้ นการบรหิ ารจดั การนวตั กรรม การพฒั นาความยงั่ ยนื
และการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมใน
กระบวนการ (Corporate Social Responsibility in Process)

34 สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกจิ

2.1 6.3 การกำ� หนดทศิ ทาง กลยทุ ธ์ และจดั ใหม้ แี ผนยทุ ธศาสตร์ ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
ระยะยาว และแผนปฏบิ ตั กิ ารประจำ� ปี (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 2.5) ของกระบวนการ/ระบบการก�ำหนดทิศทางกลยุทธ์
ระดบั 1 รฐั วสิ าหกจิ มกี ารวเิ คราะหป์ จั จยั ภายในและภายนอก และจัดให้มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผน
อยา่ งครบถว้ น เพอื่ นำ� เสนอแกค่ ณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ ปฏิบัติการประจ�ำปี และปรับปรุงนโยบายแนว
ใชป้ ระกอบการพจิ ารณากำ� หนดทศิ ทาง กลยทุ ธ์ และ ปฏบิ ตั ิ และ/หรอื กระบวนการปฏบิ ตั งิ านฯ ในระดับ
จดั ทำ� แผนยทุ ธศาสตรร์ ะยะยาว และแผนปฏบิ ตั กิ าร ขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม
ประจำ� ปี โดยมรี ายละเอยี ดครอบคลมุ ดงั น้ี โดยใชผ้ ลประเมินกระบวนการฯ ทีผ่ า่ นมาเป็นข้อมูล
• การวเิ คราะหป์ จั จยั ภายนอก ไดแ้ ก่ ภาวะเศรษฐกิจ พ้ืนฐานประกอบการพฒั นาไดอ้ ย่างเป็นรปู ธรรม
มหภาค ภาวะอตุ สาหกรรมหรอื ธุรกิจ สังคม ผมู้ ีส่วน
ได้เสียและอื่น ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างมี 6.4 บทบาทของคณะกรรมการในการพิจารณาให้ความ
นัยส�ำคญั เห็นชอบแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีของระบบบริหาร
• การวเิ คราะหป์ จั จยั ภายใน ไดแ้ ก่ ผลการดำ� เนนิ งาน จัดการองค์กร (นำ้� หนักรอ้ ยละ 2)
ในอดีตทั้งในด้านภารกิจหลักและด้านการเงิน ระดบั 1 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
สถานภาพองค์กร ปัญหาและอุปสรรคขององค์กร ด�ำเนินงานประจ�ำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร
และอนื่ ๆ ไดภ้ ายในเดือนแรกของปบี ัญชที ที่ ำ� การประเมิน
ระดบั 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการก�ำหนด ระดบั 2 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ทิศทาง จัดท�ำ/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว ดำเนินงานประจ�ำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร
และจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีเป็นประจ�ำ ไดก้ อ่ นเริม่ ปบี ัญชี 1 ระบบ
ทุกปี โดยคณะกรรมการมอบข้อสังเกตและ ระดบั 3 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
ขอ้ เสนอแนะทมี่ สี าระสำ� คญั ทน่ี ำ� ไปสกู่ ารรเิ รมิ่ กลยทุ ธ์ ดำเนินงานประจ�ำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร
หรือแผนงานโครงการใหม่ ๆ โดยใช้เทคโนโลยี ไดก้ ่อนเริ่มปบี ัญชี 2 ระบบ
และนวัตกรรมเป็นพ้ืนฐานขับเคล่ือนให้รัฐวิสาหกิจ ระดบั 4 คณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการ
เกดิ ความยง่ั ยนื ด�ำเนินงานประจ�ำปีของระบบบริหารจัดการองค์กร
ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้รัฐวิสาหกิจ ได้กอ่ นเรม่ิ ปีบัญชี 3 ระบบ
มีแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติ ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงระยะเวลาและกระบวนการให้
การประจ�ำปีท่ีมีองค์ประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ ความเหน็ ชอบแผนการดำ� เนนิ งานประจำ� ปขี องระบบ
และสามารถน�ำไปใช้จริงจนท�ำให้รัฐวิสาหกิจบรรลุ บรหิ ารจัดการองคก์ ร ในระดับขนั้ ตอน/องคป์ ระกอบ
ผลส�ำเร็จ ทั้งด้านการเงินและไม่ใช่การเงินได้อย่าง ย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผลประเมิน
แท้จรงิ ตามเปา้ หมายท่ีกำ� หนด กระบวนการฯ ทผ่ี า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู ประกอบการพฒั นา
ระดบั 4 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบ ได้อย่างเปน็ รปู ธรรม
แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และแผนปฏิบัติการ
ประจำ� ปกี อ่ นเรมิ่ ปบี ญั ชถี ดั ไป เพอ่ื เปน็ กรอบแนวทาง หมายเหตุ :
การดำ� เนนิ งานท่ชี ดั เจนแกร่ ฐั วสิ าหกิจตัง้ แตต่ น้ ปี • ระบบบรหิ ารจดั การองคก์ ร ประกอบดว้ ยระบบการตรวจสอบ
ภายใน ระบบการบรหิ ารจดั การสารสนเทศและดจิ ิทลั และระบบ
บรหิ ารทรพั ยากรบุคคล

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนนิ งานรัฐวิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรัฐวิสาหกิจ 35

6.5 การตดิ ตามความเพยี งพอของระบบบรหิ ารจดั การองคก์ ร 2.1
(นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 2)
ระดับ 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ ความ

เห็นชอบ/รับทราบแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
ของระบบบริหารจัดการองค์กรได้ก่อนเริ่มปีบัญชี
ซ่งึ ประกอบด้วย
• ระบบการตรวจสอบภายใน
• ระบบบรหิ ารจัดการสารสนเทศและดจิ ทิ ลั
• ระบบบริหารทรพั ยากรบคุ คล
ระดบั 2 คณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ มสี ว่ นรว่ มในการ
ติดตามความเพียงพอของระบบตรวจสอบภายใน
ระบบบรหิ ารจดั การสารสนเทศและดจิ ทิ ลั และระบบ
บรหิ ารทรพั ยากรบคุ คล โดยกำ� หนดความถอี่ ยา่ งนอ้ ย
เปน็ รายไตรมาส
ระดบั 3 คณะกรรมการรฐั วิสาหกิจไดม้ อบขอ้ สงั เกต
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม พร้อมติดตามผลส�ำเร็จ
ของการด�ำเนินงานตามข้อสังเกตเพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมมาตรฐานและความเพียงพอของระบบงานท้ัง
3 ระบบ
ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือ
ประสทิ ธผิ ลของกระบวนการตดิ ตามความเพยี งพอของ
ระบบบรหิ ารจดั การองคก์ ร
ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ
และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้น
ตอน/องคป์ ระกอบยอ่ ยหรอื ระบบงานโดยรวม โดยใช้
ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผี่ า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พนื้ ฐาน
ประกอบการพัฒนาได้อยา่ งเป็นรูปธรรม
หมายเหตุ :
• ประสิทธิผลของกระบวนการติดตามความเพียงพอของ
ระบบบริหารจัดการองค์กร พิจารณาจากผลประเมินของ
ระบบตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลต้องมีผลคะแนน
ที่ดีข้ึนจากปีที่ผ่านมาเม่ือเทียบกับปีที่มีการประเมินผลเป็น
อยา่ งนอ้ ย

36 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

6.6 การประเมนิ ผลงานและกำ� หนดคา่ ตอบแทนของผบู้ รหิ าร การประเมนิ ผบู้ รหิ ารระดบั สงู (2 ระดบั รองจากผบู้ รหิ ารสงู สดุ )
สงู สดุ และผบู้ รหิ ารระดบั สงู (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 2) กำ� หนดใหม้ รี ายละเอยี ด ดงั นี้
ระดบั 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประเมิน • ผบู้ รหิ ารสงู สดุ ตกลงหลกั เกณฑใ์ นการประเมนิ ผลกบั ผบู้ รหิ าร
2.1 ผบู้ รหิ ารสงู สดุ และผบู้ รหิ ารระดบั สงู (2 ระดบั รองจาก ระดบั สงู ไวล้ ว่ งหนา้ ในชว่ งตน้ ปี

ผบู้ รหิ ารสงู สดุ ) โดยมหี ลกั เกณฑท์ ชี่ ดั เจนไมค่ รบถว้ น • การกำ� หนดตวั ชวี้ ดั นำ�้ หนกั และเปา้ หมาย ทช่ี ดั เจน และเปน็
ทงั้ 2 ระดบั รปู ธรรมไวล้ ว่ งหนา้ โดยเชอื่ มโยงกบั ตวั ชว้ี ดั นำ�้ หนกั และเปา้ หมาย
ระดบั 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประเมิน ของผบู้ รหิ ารสงู สดุ และระดบั องคก์ ร
ผบู้ รหิ ารสงู สดุ และผบู้ รหิ ารระดบั สงู (2 ระดบั รองจาก • ผบู้ รหิ ารสงู สดุ ตดิ ตามประเมนิ ผลผบู้ รหิ ารระดบั สงู เปน็ ประจำ�
ผบู้ รหิ ารสงู สดุ ) โดยมหี ลกั เกณฑท์ ช่ี ดั เจนครบถว้ นทงั้ ทกุ 6 เดอื น
2 ระดบั • การนำ� ผลประเมนิ ดงั กลา่ วไปใชป้ ระโยชน์ เชน่ นำ� ไปเชอื่ มโยง
ระดบั 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประเมิน กบั การกำ� หนดคา่ ตอบแทนหรอื แรงจงู ใจ เปน็ ตน้
ผบู้ รหิ ารสงู สดุ และผบู้ รหิ ารระดบั สงู (2 ระดบั รองจาก
ผบู้ รหิ ารสงู สดุ ) โดยมหี ลกั เกณฑท์ ช่ี ดั เจน และนำ� ไป 6.7 ประสิทธิภาพการประชุมของคณะกรรมการ
ผกู โยงกบั ระบบแรงจงู ใจแตไ่ มค่ รบถว้ นทง้ั 2 ระดบั (น�้ำหนักร้อยละ 1)
ระดบั 4 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประเมิน ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
ผบู้ รหิ ารสงู สดุ และผบู้ รหิ ารระดบั สงู (2 ระดบั รองจาก รัฐวิสาหกิจอย่างน้อยเป็นรายเดือน โดยรัฐวิสาหกิจ
ผบู้ รหิ ารสงู สดุ ) โดยมหี ลกั เกณฑท์ ช่ี ดั เจน และนำ� ไป มีการจัดท�ำแผนปฏิทินก�ำหนดการประชุมของ
ผกู โยงกบั ระบบแรงจงู ใจแตค่ รบถว้ นทง้ั 2 ระดบั คณะกรรมการ และแจ้งแก่คณะกรรมการ
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล รัฐวิสาหกิจทราบล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการ
ของกระบวนการการประเมินผลงานและก�ำหนด รัฐวิสาหกิจใช้เป็นแนวทางเข้าร่วมประชุมอย่างครบ
ค่าตอบแทน ของผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหาร ถว้ นและสมำ่� เสมอทงั้ ปี
ระดับสูงและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/ ระดับ 2 รัฐวิสาหกิจมีการจัดส่งวาระการประชุมและ
หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับ ข้ันตอน/ เอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุม
องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ อย่างน้อย 7 วัน โดยไม่มีคร้ังใดน�ำส่งภายใน 3 วัน
ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผี่ า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐาน ระดบั 3 คณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ จดั ใหม้ กี ารดำ� เนนิ การประชมุ
ประกอบการพัฒนาได้อยา่ งเปน็ รปู ธรรม เป็นไปตามวาระการประชมุ ท่ไี ด้มีการแจง้ ไวล้ ว่ งหนา้
อย่างครบถ้วน โดยเฉพาะวาระเพื่อพิจารณา ควร
หมายเหตุ : หลกี เลยี่ งการเพมิ่ ถอน เวยี น วาระการประชมุ รวมถงึ
การประเมนิ ผ้บู รหิ ารสูงสุด ก�ำหนดใหม้ รี ายละเอียด ดงั น้ี การขอสตั ยาบนั ยอ้ นหลงั
• การจัดต้ังคณะอนุกรรมการในการประเมินผลโดยตรง ระดบั 4 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความส�ำคัญและ
และควรเปน็ กรรมการทไี่ ม่เปน็ กรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและ
• การหารอื และตกลงกบั ผบู้ รหิ ารสูงสดุ ไวล้ ่วงหน้าต้งั แตต่ ้นปี คณะอนุกรรมการต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• การก�ำหนดหลักเกณฑ์ ตัวช้ีวัด น�้ำหนัก และเป้าหมาย อย่างครบถ้วนและสม่�ำเสมอ โดยอย่างน้อย
ในการประเมนิ ผลที่ชัดเจน และเป็นรปู ธรรมไวต้ ัง้ แต่ต้นปี ร้อยละ 90 ของจ�ำนวนคร้ังของการประชุมคณะ
• การติดตามประเมนิ ผลอย่างนอ้ ยเปน็ ประจ�ำทุก 6 เดือน กรรมการรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ
• การน�ำผลประเมนิ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ เช่น การก�ำหนด ทั้งหมด ควรมีกรรมการ/อนุกรรมการเข้าประชุม
ค่าตอบแทน หรือก�ำหนดแรงจูงใจอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รอ้ ยละ 80 ขน้ึ ไปของจำ� นวนกรรมการ/อนกุ รรมการ
• การก�ำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาค่าตอบแทน ทงั้ หมด
ของผบู้ รหิ ารสงู สดุ รวมทง้ั มกี ารทบทวนหรอื กำ� หนดคา่ ตอบแทน
ของผบู้ รหิ ารสงู สดุ เปน็ ประจำ� ทกุ ปี

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนนิ งานรฐั วิสาหกิจ ตามระบบประเมนิ ผลรัฐวสิ าหกิจ 37

ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล หมายเหตุ : 2.1
ของกระบวนการประชุมของคณะกรรมการรัฐ- • เกณฑ์การพิจารณาในระดับ 2 : การให้ความเห็นชอบ
วิสาหกิจ และปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/ นโยบายและคู่มือการก�ำกับดูแลที่ดี หากกรณีที่รัฐวิสาหกิจ
หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/ ไม่เคยมีการด�ำเนินงานมาก่อน และมีการจัดท�ำเป็นครั้งแรก
องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ ในรอบปี ให้สามารถน�ำเสนอนโยบายและคู่มือการก�ำกับดูแล
ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผี่ า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐาน ทีด่ ีดงั กล่าวได้ภายในไตรมาสแรก แต่หากมกี ารจัดทำ� นโยบาย
ประกอบการพฒั นาไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม และคู่มือการก�ำกับดูแลที่ดีชัดเจนแล้วให้มีการทบทวนและ
น�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณา/รับทราบก่อนเร่ิมปีบัญชี
6.8 การเสริมสร้างการก�ำกับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ตามหลักเกณฑท์ ี่ก�ำหนด
(น�้ำหนักร้อยละ 2) • หน่วยงานท่ีมีหน้าที่สอดส่อง ดูแลและก�ำกับการปฏิบัติงาน
ระดับ 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบาย คู่มือ ขององค์กร (Compliance Unit) ต้องมีบทบาทอ�ำนาจ
หน้าที่ท่ีครอบคลุมตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไป
การก�ำกับดูแลท่ีดี และแผนการด�ำเนินงานด้านการ โดยครอบคลมุ ทง้ั บทบาทดา้ นการปฏบิ ตั งิ านและการตรวจสอบ
ก�ำกับดูแลที่ดีระยะยาวและแผนการด�ำเนินงาน การด�ำเนินงานด้าน Compliance เป็นอย่างน้อย ทั้งน้ี
ประจำ� ปที มี่ คี ณุ ภาพ และมสี าระสำ� คญั ครบถว้ นตาม กรณีหากรัฐวิสาหกิจก�ำหนดใช้หน่วยงานที่มีอยู่เดิมภายใน
มาตรฐานทเี่ ปน็ ทยี่ อมรบั องค์กร ต้องมีการปรับปรุงอ�ำนาจหน้าท่ีของหน่วยงาน
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจน�ำเสนอนโยบาย คู่มือการก�ำกับดูแลท่ีดี ดังกลา่ วให้มบี ทบาท อำ� นาจ หน้าท่ขี อง Compliance Unit
และแผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลท่ีดีระยะ ตามมาตรฐานท่ีเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ยาวและแผนการดำ� เนนิ งานประจำ� ปใี หค้ ณะกรรมการ เพิ่มเตมิ
รฐั วสิ าหกจิ พจิ ารณาใหค้ วามเหน็ ชอบกอ่ นเรมิ่ ปบี ญั ชี • แผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลท่ีดีระยะยาวและ
และด�ำเนินการบรรลุได้ตามแผนการก�ำกับดูแลที่ดี ประจำ� ปี ก�ำหนดให้มีองค์ประกอบครบถ้วนตามกรอบ
ประจำ� ปอี ยา่ งครบถว้ นสมบรู ณ์ หลกั การ OECD และสำ� นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วสิ าหกจิ
ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดบุคคลผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงาน ซ่ึงได้แก่ 1. บทบาทของภาครฐั 2. สิทธแิ ละความเท่าเทียมกนั
ที่มีหน้าที่สอดส่องดูแลและก�ำกับการปฏิบัติงานของ ของผ้ถู ือหนุ้ 3. คณะกรรมการ 4. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสีย
องค์กรให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 5.ความยงั่ ยนื และนวตั กรรม 6. การเปดิ เผยขอ้ มลู 7. การบรหิ าร
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องอย่างเป็น ความเสยี่ งและควบคมุ ภายใน 8. จรรยาบรรณ และ 9. การตดิ ตาม
ระบบ (Compliance Unit) ผลการดำ� เนินงาน
ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ • แผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลที่ดีระยะยาว
ข้อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง ประกอบดว้ ย 1. ทศิ ทางระยะยาว 2. วตั ถปุ ระสงค์ นโยบาย/
โดยไม่ถูกร้องเรียนหรือถูกฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติ เปา้ ประสงค์ 3. ผลผลติ (Output) และผลลพั ธ์ (Outcome)
ตามกฎหมาย ระเบยี บ และขอ้ บงั คบั ทเี่ กย่ี วขอ้ ง 4. ยทุ ธศาสตร์ 5. เปา้ หมายหลกั 6. รายละเอยี ดการวเิ คราะห์
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ครบถ้วน ท้ัง 4 ด้าน และ
ของกระบวนการจัดให้มีแผนการด�ำเนินงานด้าน 7. ความเชอื่ มโยงและสอดคลอ้ งระหวา่ งวสิ ยั ทศั น์ ยทุ ธศาสตร์
การกำ� กบั ดแู ลทด่ี ี และปรบั ปรงุ นโยบาย แนวปฏบิ ตั ิ และเปา้ หมายระยะยาวกบั วตั ถปุ ระสงคจ์ ดั ตง้ั และพนั ธกจิ
และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้น • แผนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแลท่ีดีประจ�ำปี
ตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดย ประกอบด้วย 1. วัตถุประสงค์ 2. เป้าหมาย 3. ขั้นตอน
ใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ท่ีผ่านมาเป็นข้อมูล 4. ระยะเวลา 5. งบประมาณ ค่าใช้จ่าย หรือเงินลงทุน
พนื้ ฐานประกอบการพฒั นาไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม 6. ผรู้ บั ผดิ ชอบ 7. ตวั ชวี้ ดั และเปา้ หมายของแผนงาน/โครงการ

38 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2.1 6.9 การประเมินและพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
ของกระบวนการประเมินและพัฒนาตนเองของคณะ
(น�้ำหนักร้อยละ 1.5)
ระดับ 1 คณะกรรมการรฐั วิสาหกิจจัดให้มีการประเมนิ ตนเอง กรรมการ และปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/
ของคณะกรรมการอยา่ งเป็นระบบ โดยมีการก�ำหนด หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับข้ันตอน/องค์
รปู แบบการประเมิน (รายบคุ คล รายคณะ และ/หรอื ประกอบยอ่ ยหรอื ระบบงานโดยรวม โดยใชผ้ ลประเมนิ
รายไขว)้ พรอ้ มความถใ่ี นการประเมนิ ผลอยา่ งชดั เจน กระบวนการฯ ทผ่ี า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐานประกอบการ
ระดบั 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจประเมินตนเองอย่างเป็น พฒั นาไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม
รูปธรรมอย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี และร่วมพิจารณา
และอภิปรายผลประเมินตนเองในที่ประชุมคณะ หมายเหตุ :
กรรมการรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นทางการ พร้อมระบุ • แผนเพมิ่ ประสทิ ธภิ าพการกำ� กบั ดแู ลกจิ การของคณะกรรมการ
ประเด็นการปรับปรุงและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีสาระส�ำคัญของแผนงาน/กิจกรรมย่อย
การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจอย่าง ทส่ี อดรบั กบั ผลการประเมนิ ตนเองประจำ� ปขี องคณะกรรมการ
ชัดเจนและมีสาระส�ำคัญ น�ำมาจัดท�ำเป็นแผนเพิ่ม รฐั วสิ าหกจิ โดยไมม่ งุ่ เนน้ เฉพาะการฝกึ อบรมพฒั นาทกั ษะ ความรู้
ประสทิ ธภิ าพการกำ� กบั ดแู ลกจิ การของคณะกรรมการ ความสามารถของคณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ
รัฐวิสาหกจิ • แผนเพม่ิ ประสทิ ธภิ าพการกำ� กบั ดแู ลกจิ การของคณะกรรมการ
ระดบั 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ความเห็นชอบแผน รฐั วสิ าหกจิ สามารถจดั ทำ� เปน็ แผนการดำ� เนนิ งานทงั้ ระยะยาว
เพิ่มประสิทธิภาพการก�ำกับดูแลกิจการของคณะ (3-5 ป)ี และแผนการดำ� เนนิ งานประจำ� ปี
กรรมการรฐั วสิ าหกจิ และดำ� เนนิ การจนบรรลไุ ดต้ าม
เป้าหมายของแผนงานทีก่ �ำหนด
ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจด�ำเนินการเตรียมความพร้อมแก่
กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ (กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจ
มีการแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่หรือกรรมการใหม่
ในระหว่างปีบัญชี) โดยมีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. การแจกค่มู ือ เอกสารท่เี กีย่ วกบั องคก์ ร เช่น คมู่ ือ
กรรมการ พระราชบัญญัตกิ ารจัดต้ังองคก์ ร รายงาน
ประจ�ำปี รายงานการประชุมย้อนหลัง และอื่นๆ
เปน็ ต้น
2. การชี้แจงหรือบรรยาย โดยผู้บริหารระดับสูงของ
รฐั วสิ าหกจิ หรอื จดั ใหม้ กี ารอบรม สมั มนา ปฐมนเิ ทศ
เปน็ ตน้
3. การเยยี่ มชมการปฏบิ ตั งิ านจรงิ ของรฐั วสิ าหกจิ

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนินงานรัฐวิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกิจ 39

7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 2.1
(นำ้� หนกั รอ้ ยละ 10)

7.1 การจัดให้มีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 7.2 การให้ความเห็นชอบแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปี
และควบคุมภายใน (น�้ำหนักรอ้ ยละ 2) ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 4)
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำและน�ำเสนอแผนการด�ำเนินงาน
ความเส่ียงหรือการควบคุมภายในท่ีมีกรรมการ
เข้าร่วมอยา่ งเปน็ ทางการ ประจ�ำปีของระบบบริหารความเส่ียงหรือควบคุม
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร ภายในใหค้ ณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ พจิ ารณาใหค้ วาม
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีกรรมการ เหน็ ชอบ
เข้ารว่ มอยา่ งเป็นทางการ ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำและน�ำเสนอแผนการด�ำเนินงาน
ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำกฎบัตรของคณะอนุกรรมการ ประจ�ำปีของระบบบริหารความเส่ียงและควบคุม
บริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในอย่างเป็น ภายในใหค้ ณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ พจิ ารณาใหค้ วาม
ลายลักษณ์อักษรชัดเจน น�ำเสนอให้คณะกรรมการ เห็นชอบ
รัฐวสิ าหกจิ ใหค้ วามเหน็ ชอบอยา่ งเป็นรูปธรรม ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีของ
ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล ระบบบรหิ ารความเสย่ี งและควบคมุ ภายในนำ� เสนอให้
ของกระบวนการ/ระบบการจดั ใหม้ คี ณะอนกุ รรมการ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบ
บริหารความเสยี่ งและควบคมุ ภายใน ก่อนเริ่มปบี ญั ชี
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/ ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/ ของกระบวนการ/ระบบการใหค้ วามเหน็ ชอบแผนการ
องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผล ดำ� เนนิ งานประจำ� ปขี องการบรหิ ารความเสย่ี งและการ
ประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ควบคมุ ภายใน
ประกอบการพฒั นาไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/
หมายเหตุ : หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับข้ันตอน/
รัฐวิสาหกิจต้องก�ำหนดบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ผล
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงหรือการควบคุม ประเมินกระบวนการฯ ท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ภายใน โดยมีอ�ำนาจหน้าท่ีครอบคลุมท้ัง 2 ระบบงานอย่าง ประกอบการพฒั นาไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยระบุเป็นส่วนหนึ่งของกฎบัตรของ
คณะอนกุ รรมการฯ อยา่ งเป็นลายลักษณ์อกั ษร

40 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ

2.1 7.3 การตดิ ตามมาตรฐานและประสทิ ธผิ ลของระบบการ 8. จรรยาบรรณ (น้�ำหนกั ร้อยละ 8)
บรหิ ารความเสย่ี งและควบคมุ ภายใน (นำ้� หนกั รอ้ ยละ 4)
ระดบั 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับดูแลให้มีแนวทาง 8.1 การจดั ให้มแี ละเสริมสรา้ งพฤติกรรมตามคูม่ ือจรยิ ธรรม
การติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการบริหาร จรรยาบรรณในรัฐวิสาหกจิ (นำ�้ หนกั ร้อยละ 8)
ความเส่ียงและการควบคุมภายในทั้งกรณีปกติและ ระดบั 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับให้รัฐวิสาหกิจ
เมอ่ื เกดิ เหตกุ ารณพ์ เิ ศษอยา่ งครบถว้ นและเปน็ ระบบ จัดท�ำคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณที่ครบถ้วนและ
ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการด�ำเนินงาน สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลทง้ั ระดบั คณะกรรมการ
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ผบู้ รหิ าร หรือพนักงาน
ตามแนวทางทก่ี ำ� หนดครบถว้ นสมบรู ณ์ โดยมคี วามถี่ ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับให้รัฐวิสาหกิจ
อย่างนอ้ ยเป็นรายไตรมาส จัดท�ำคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณท่ีครบถ้วนและ
ระดบั 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามและมอบข้อ สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานสากลทง้ั ระดบั คณะกรรมการ
สังเกตหรือข้อเสนอแนะอย่างมีสาระส�ำคัญชัดเจน ผู้บรหิ าร และพนักงาน
เพ่ือเพ่ิมมาตรฐานและความเพียงพอระบบการ ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจเผยแพร่คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณให้
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน บคุ ลากรทกุ ระดบั รบั รแู้ ละนำ� ไปปฏบิ ตั ิ โดยระหวา่ งปี
ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างบรรยากาศและพฤติกรรม
ของกระบวนการ/ระบบการติดตามมาตรฐานและ ที่ดีตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณทั้งในระดับคณะ
ประสิทธิผลของระบบการบริหารความเสี่ยงและ กรรมการ ผบู้ รหิ าร และพนกั งานอยา่ งสมำ�่ เสมอทงั้ ปี
ควบคมุ ภายใน ระดบั 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผล
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/ ของกระบวนการ/ระบบการจัดให้มีและเสริม
หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/ สร้างพฤติกรรมตามคู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณใน
องค์ประกอบย่อย หรือระบบงานโดยรวม โดยใช้ รฐั วสิ าหกจิ
ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผี่ า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐาน ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และ/
ประกอบการพฒั นาไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม หรือกระบวนการปฏิบัติงานฯ ในระดับข้ันตอน/
องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม โดยใช้
ผลประเมนิ กระบวนการฯ ทผ่ี า่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พน้ื ฐาน
ประกอบการพัฒนาได้อยา่ งเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ :
• คู่มือจริยธรรมจรรยาบรรณ ควรมีการระบุพฤติกรรม
หรือแนวปฏิบัติที่ดีท่ีสอดรับกับนโยบายการก�ำกับดูแลท่ีดี
ข อ ง รัฐวิสาหกิจ โดยพฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีดี
ของคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานควรแตกต่าง
ตามขอบเขตอ�ำนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละ
กลมุ่ บคุ คล ทต่ี อ้ งปฏบิ ตั ติ ามนโยบายการกำ� กบั ดแู ลทดี่ ดี งั กลา่ ว

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนนิ งานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกิจ 41

9. ความยงั่ ยืนและนวัตกรรม (น�้ำหนักร้อยละ 12) 2.1

9.1 การจดั ใหม้ นี โยบายและคมู่ อื การปฏบิ ตั งิ าน เพอื่ การบรหิ ารจดั การนวตั กรรม
(นำ้� หนกั รอ้ ยละ 4)
ระดบั 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน

เพื่อการบริหารจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อก�ำหนด
กรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนและ
เปน็ ระบบ
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ และจัดท�ำแผนบริหารจัดการ
นวตั กรรมระยะยาวและประจำ� ปที สี่ อดคลอ้ งกบั ทศิ ทางและยทุ ธศาสตรอ์ งคก์ ร
นำ� เสนอใหค้ ณะกรรมการรฐั วสิ าหกจิ ใหค้ วามเหน็ ชอบกอ่ นเรมิ่ ปบี ญั ชี
ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจด�ำเนินการตามแผนบริหารจัดการนวัตกรรมประจ�ำปี
ครบถว้ นรอ้ ยละ 100 และบรรลผุ ลสำ� เรจ็ ตามเปา้ หมายของแผนบรหิ ารจดั การ
นวตั กรรมประจำ� ปี ครบถว้ นรอ้ ยละ 100
ระดบั 4 รฐั วสิ าหกจิ ประเมนิ คณุ ภาพ และ/หรอื ประสทิ ธผิ ลของกระบวนการ/ระบบ
การจดั ใหม้ นี โยบายและระบบการบรหิ ารจดั การนวตั กรรม
ระดบั 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และ/หรือกระบวนการ
ปฏบิ ตั งิ านฯ ในระดบั ขนั้ ตอน/องคป์ ระกอบยอ่ ยหรอื ระบบงานโดยรวม โดยใช้
ผลประเมินกระบวนการฯ ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนา
ไดอ้ ยา่ งเปน็ รปู ธรรม
หมายเหตุ :
• คู่มอื การปฏบิ ตั งิ าน หมายถงึ คู่มือการบริหารจดั การนวัตกรรม
• เกณฑ์การพิจารณาในระดับ 2 : การให้ความเห็นชอบนโยบายและคู่มือ
การปฏิบัติงาน หากกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจไม่เคยมีการด�ำเนินงานมาก่อน และมีการ
จัดท�ำเป็นครั้งแรกในรอบปี ให้สามารถน�ำเสนอนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวได้ภายในไตรมาสแรก แต่หากมีการจัดท�ำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน
ชัดเจนแล้วให้มีการทบทวนและน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณา/รับทราบก่อน
เร่มิ ปีบัญชตี ามหลักเกณฑท์ ีก่ �ำหนด
• คู่มือการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นต�่ำ ได้แก่ โครงสร้าง
ผู้รบั ผดิ ชอบ ระบบการบริหารจัดการ ระบบการสง่ เสริมการด�ำเนนิ งาน และระบบ
ติดตาม ประเมนิ และรายงานผลการด�ำเนินงานแกผ่ ูบ้ รหิ ารระดับสงู คณะกรรมการ
และ/หรอื คณะอนุกรรมการ

42 สำ�นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วิสาหกจิ

2.1 9.2 การจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความย่ังยืน

เชงิ ยทุ ธศาสตร์ (น�ำ้ หนกั ร้อยละ 4)
ระดับ 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจัดให้มีนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงาน

เพื่อการพัฒนาความยั่งยืนของรัฐวิสาหกิจอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อก�ำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาความย่ังยืนของรัฐวิสาหกิจที่ชัดเจน
และเป็นระบบ
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจก�ำหนดโครงสร้างผู้รับผิดชอบ ค้นหาและระบุปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความย่ังยืนของรัฐวิสาหกิจตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสอดคล้องกับมาตรฐาน
การพัฒนาความยงั่ ยืนท่ีเปน็ ทีย่ อมรับโดยทวั่ ไป
ระดับ 3 รัฐวิสาหกิจน�ำปัจจัยยั่งยืนเป็นปัจจัยน�ำเข้า (input) ส�ำหรับการจัดท�ำ/
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว และจัดท�ำแผนปฏิบัติการประจ�ำปีของ
รัฐวิสากิจอย่างเปน็ ระบบในเชงิ บูรณาการ
ระดับ 4 รฐั วสิ าหกจิ ประเมนิ คณุ ภาพ และ/หรอื ประสทิ ธผิ ลของกระบวนการ/ระบบ
การจัดให้มนี โยบาย และการพฒั นาความย่ังยนื เชงิ ยทุ ธศาสตร์
ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงนโยบาย คู่มือการปฏิบัติงาน และ/หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานฯ ในระดับขั้นตอน/องค์ประกอบย่อยหรือระบบงานโดยรวม
โดยใช้ผลประเมินกระบวนการฯ ทีผ่ า่ นมาเป็นข้อมลู พืน้ ฐานประกอบการ
พัฒนาได้อยา่ งเป็นรปู ธรรม
หมายเหตุ :
• คูม่ อื การปฏิบตั งิ าน หมายถงึ คูม่ อื การพัฒนารฐั วสิ าหกิจส่คู วามยงั่ ยนื
• เกณฑ์การพิจารณาในระดับ 2 : การให้ความเห็นชอบนโยบายและคู่มือการ
ปฏิบัติงาน หากกรณีท่ีรัฐวิสาหกิจไม่เคยมีการด�ำเนินงานมาก่อน และมีการจัดท�ำ
เป็นคร้ังแรกในรอบปี ให้สามารถน�ำเสนอนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานดังกล่าว
ได้ภายในไตรมาสแรก แต่หากมีการจัดท�ำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานชัดเจน
แล้วให้มีการทบทวนและน�ำเสนอคณะกรรมการพิจารณา/รับทราบก่อนเริ่มปีบัญชี
ตามหลกั เกณฑท์ ี่ก�ำหนด
• มาตรฐานการพัฒนาและรายงานการพัฒนาความย่ังยืนที่เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไป
เชน่ หลักการ Global Reporting Initiative / ดัชนีชวี้ ดั ความสำ� เร็จในการพัฒนา
ความยั่งยืนขององค์กรภาคเอกชน Dow Jones Sustainability Index และ
หลกั ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยี ง เป็นต้น
• คู่มือการปฏิบัติงานต้องประกอบด้วยองค์ประกอบขั้นต�่ำ ได้แก่ โครงสร้าง
ผ้รู บั ผดิ ชอบ ระบบการบริหารจดั การ ระบบการสง่ เสรมิ การดำ� เนนิ งาน และระบบ
ตดิ ตาม ประเมนิ และรายงานผลการดำ� เนินงานแกผ่ ้บู รหิ ารระดบั สงู คณะกรรมการ
และ/หรือคณะอนุกรรมการ

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนนิ งานรฐั วสิ าหกจิ ตามระบบประเมินผลรฐั วสิ าหกิจ 43

9.3 การจัดทำ� รายงานการพฒั นาความยั่งยนื (นำ้� หนกั ร้อยละ 4) 2.1
ระดบั 1 รัฐวิสาหกิจไม่มีการจัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กร

ทเ่ี ปน็ ไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นทีย่ อมรับเผยแพร่โดยทวั่ ไป
ระดับ 2 รฐั วสิ าหกจิ จดั ทำ� รายงานการพฒั นาความยงั่ ยนื ขององคก์ รแตไ่ มเ่ ปน็ ไปตาม

มาตรฐานสากลทีเ่ ปน็ ทยี่ อมรับเผยแพรโ่ ดยท่วั ไป
ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำรายงานการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรท่ีเป็นไป

ตามมาตรฐานสากลที่เป็นท่ียอมรับเผยแพร่โดยท่ัวไป โดยมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถติดตามการพัฒนาความ
ยง่ั ยืนของรัฐวสิ าหกิจไดอ้ ยา่ งแท้จรงิ
ระดบั 4 รฐั วสิ าหกจิ ประเมนิ คณุ ภาพ และ/หรอื ประสทิ ธผิ ลของกระบวนการ/ระบบ
การจัดท�ำรายงานการพัฒนาความย่ังยืน
ระดบั 5 รฐั วสิ าหกจิ ปรบั ปรงุ นโยบาย แนวปฏบิ ตั ิ และ/หรอื กระบวนการปฏบิ ตั งิ านฯ
ในระดบั ขน้ั ตอน/องคป์ ระกอบยอ่ ยหรอื ระบบงานโดยรวม โดยใชผ้ ลประเมนิ
กระบวนการฯ ท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เปน็ รูปธรรม
หมายเหตุ :
• มาตรฐานการพัฒนาและรายงานการพัฒนาความยั่งยืนที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
เช่น หลักการ Global Reporting Initiative โดยสามารถพิจารณารายละเอียด
กรอบหลักการและแนวทางการรายงานได้ตามhttps://www.globalreporting.
org/standards/ เปน็ ตน้

ท่มี า : https://www.globalreporting.org/standards/gri-standards-download-center/

44 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิ าหกิจ

2.1 10. การติดตามผลการดำ� เนนิ งาน (น�้ำหนกั รอ้ ยละ 10)

10.1 การติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน
(น�้ำหนักร้อยละ 5)
ระดับ 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจก�ำกับดูแลเพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีแนวทาง

การติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและไม่ใช่การเงินอย่างครบถ้วน
และเปน็ ระบบ
ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
และไม่ใช่การเงินตามแนวทางท่ีก�ำหนดครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีความถี่
สม่�ำเสมออยา่ งนอ้ ยเปน็ รายไตรมาส
• การติดตามผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน เช่น ผลก�ำไรขาดทุน ก�ำไร
เชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Profit) (ถ้ามี) ฐานะการเงิน สภาพคล่อง
ความสามารถในการช�ำระหน้ี การเบิกจ่ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน
และอนื่ ๆ
• การตดิ ตามผลการด�ำเนินงานดา้ นทไ่ี มใ่ ชก่ ารเงิน เช่น ผลการดำ� เนนิ งาน
ตามภารกิจหลัก ผลการดำ� เนินงานตามนโยบายรัฐบาล ผลการดำ� เนนิ งาน
ตามแผนวสิ าหกจิ หรอื แผนงานประจำ� ปี การดำ� เนนิ งานตามโครงการทส่ี ำ� คญั
การด�ำเนินงานตามมติของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และการด�ำเนิน
งานตามที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมาย (ถ้ามี) ผลการด�ำเนินงาน
ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด�ำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวง
การคลัง) ความคืบหน้าในการน�ำระบบ EVM มาใช้ในการบริหารจัดการ
องค์กร และอื่นๆ
ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ พร้อม
ติดตามผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธภิ าพและมาตรฐานกระบวนการตดิ ตามผลการดำ� เนนิ งาน
รวมถงึ เพอ่ื เพม่ิ ประสทิ ธผิ ลการดำ� เนนิ งานดา้ นการเงนิ และไมใ่ ชก่ ารเงนิ ของ
รฐั วสิ าหกิจใหเ้ ปน็ ไปตามเป้าหมายท่ีก�ำหนด
ระดบั 4 รฐั วสิ าหกจิ ประเมนิ คณุ ภาพ และ/หรอื ประสทิ ธผิ ลของกระบวนการ/ระบบ
การตดิ ตามผลการด�ำเนินงานดา้ นการเงินและไม่ใชก่ ารเงนิ
ระดบั 5 รฐั วสิ าหกจิ ปรบั ปรงุ นโยบาย แนวปฏบิ ตั ิ และ/หรอื กระบวนการปฏบิ ตั งิ านฯ
ในระดบั ขนั้ ตอน/องคป์ ระกอบยอ่ ยหรอื ระบบงานโดยรวม โดยใชผ้ ลประเมนิ
กระบวนการฯ ที่ผา่ นมาเปน็ ขอ้ มลู พืน้ ฐานประกอบการพัฒนาไดอ้ ยา่ งเป็น
รูปธรรม

ระบบการประเมินผลการด�ำ เนินงานรัฐวสิ าหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วิสาหกจิ 45

10.2 คณุ ภาพของรายงานผลการดำ� เนนิ งานด้านการเงินและไม่ใช่การเงนิ 2.1
(น้ำ� หนกั ร้อยละ 5)
ระดับ 1 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำรายงานด้านการเงินและด้านไม่ใช่การเงิน โดยมี

องค์ประกอบครบถ้วนและเป็นมาตรฐานเพียงพอต่อการก�ำกับดูแลองค์กร
ของคณะกรรมการรฐั วิสาหกิจบางประเดน็ ตามประเดน็ สำ� คัญ 1 ประเด็น
ระดบั 2 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำรายงานด้านการเงินและด้านไม่ใช่การเงิน โดยมี
องคป์ ระกอบครบถว้ นและเปน็ มาตรฐาน เพยี งพอตอ่ การกำ� กบั ดแู ลองคก์ รของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกจิ บางประเด็น ตามประเดน็ ส�ำคัญ 2 ประเด็น
ระดบั 3 รัฐวิสาหกิจจัดท�ำรายงานด้านการเงินและด้านไม่ใช่การเงิน โดยมี
องค์ประกอบครบถ้วนและเป็นมาตรฐาน เพียงพอต่อการก�ำกับดูแล
องค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจบางประเด็น ตามประเด็นส�ำคัญ
3 ประเด็น
ระดับ 4 รฐั วสิ าหกจิ ประเมนิ คณุ ภาพ และ/หรอื ประสทิ ธผิ ลของกระบวนการ/ระบบ
การจดั ท�ำรายงานผลการด�ำเนินงานดา้ นการเงนิ และไม่ใช่การเงนิ
ระดบั 5 รฐั วสิ าหกจิ ปรบั ปรงุ นโยบาย แนวปฏบิ ตั ิ และ/หรอื กระบวนการปฏบิ ตั งิ านฯ
ในระดบั ขน้ั ตอน/องคป์ ระกอบยอ่ ยหรอื ระบบงานโดยรวม โดยใชผ้ ลประเมนิ
กระบวนการฯ ท่ีผ่านมาเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาได้อย่าง
เปน็ รูปธรรม
หมายเหตุ :
• ประเด็นส�ำคัญของรายงานด้านการเงนิ และไมใ่ ชก่ ารเงนิ ไดแ้ ก่
1 สาเหตขุ องการเปลยี่ นแปลงหรอื แสดงผลการดำ� เนนิ งานเปรยี บเทยี บกบั เปา้ หมาย
2 ปัญหา/อปุ สรรคในการดำ� เนนิ งาน
3 แนวทางแกไ้ ขปัญหา/อุปสรรคในการดำ� เนินงาน

46 ส�ำ นกั งานคณะกรรมการนโยบายรฐั วิสาหกจิ

2.12

2.2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Planning : SP)

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการส�ำคัญส�ำหรับ ท่ีเหมาะสมต่อไปในอนาคต ดังน้ัน การจัดท�ำยุทธศาสตร์
องคก์ รในการกำ� หนดทศิ ทางและขอบเขตของธรุ กจิ ในระยะยาว (Strategy Development) จงึ หมายถงึ แนวทางของรฐั วสิ าหกจิ
ซึ่งท�ำให้สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างได้เปรียบ ในการเตรียมการส�ำหรับอนาคตการก�ำหนดยุทธศาสตร์
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่ท�ำให้บรรลุ อาจใชก้ ารพยากรณร์ ปู แบบตา่ งๆ การคาดคะเน การพิจารณา
เป้าหมายของตลาดและความคาดหวังผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทางเลือกการสร้างสถานการณ์จ�ำลอง และความรู้ของ
โ ด ย ค ว า ม ท ้ า ท า ย ใ น ก า ร บ ริ ห า ร เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ ์ ส มั ย ใ ห ม ่ รัฐวิสาหกิจ หรือวิธีการอื่น ที่ช่วยให้เห็นภาพในอนาคต
ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง อ ย ่ า ง มี นั ย ส� ำ คั ญ เพื่อการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากร นอกจากนี้ การมี
ของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีจะ ส่วนร่วมของผู้ส่งมอบ ผู้จัดจ�ำหน่าย คู่ค้า และลูกค้าที่ส�ำคัญ
เ ข ้ า ม า มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต ่ อ ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น เ พื่ อ ใ ห ้ บ ร ร ลุ อาจช่วยให้ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมมากยิ่งข้ึน รวมถึง
ภารกิจหลัก และบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรก�ำหนด เน่ืองจาก การจดั ทำ� แผนปฏบิ ตั กิ าร (Action Plans) หมายถงึ การปฏบิ ตั ิ
การเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญของสภาพแวดล้อม การทเี่ ฉพาะเจาะจง เพอื่ ตอบสนองวตั ถปุ ระสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์
ท่ีเปลี่ยนไปน้ันจ�ำเป็นที่องค์กรจะต้องมีความสามารถในการ ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากร
วิเคราะห์และเข้าใจประเด็นเชิงกลยุทธ์และสามารถปรับตัว ที่ต้องใช้และช่วงเวลาที่ต้องท�ำให้ส�ำเร็จเมื่อมีการก�ำหนด
ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์อย่างชัดเจนแล้ว
ขององค์กร รวมถึงสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงภายใน การจัดท�ำแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญอย่างยิ่ง
องค์การ ในขณะเดียวกันการบรหิ ารการเปล่ยี นแปลงสามารถ ในการวางแผน เพื่อให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพ่ือน�ำ
ที่จะก่อให้เกิดการสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ได้ใช้ ไปปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กรอย่างมีประสิทธิผลโดยการถ่ายทอด
ประโยชนจ์ ากความสามารถพเิ ศษระดบั องคก์ ร เพอื่ สรา้ งสรรค์ แผนปฏิบัติการเพื่อน�ำไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการสร้างตัวชี้วัด
นวัตกรรมในเชิงผลิตภัณฑ์และกระบวนการรวมถึงการเข้าหา ให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ
โอกาสทางธุรกิจเพื่อท่ีจะเป็นการก�ำหนดรูปแบบของธุรกิจ จากหลักการที่กล่าวถึงข้างต้นจึงท�ำให้สามารถก�ำหนด
วัตถปุ ระสงคใ์ นการประเมินผลการวางแผนเชงิ กลยุทธ์ ไดด้ ังนี้

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนนิ งานรัฐวิสาหกจิ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกิจ 47

2.2

• วัตถุประสงคก์ ารประเมินการวางแผนเชงิ กลยุทธ์ 3. รัฐวิสาหกิจสามารถก�ำหนดยุทธศาสตร์ระดับองค์กร
1. รัฐวิสาหกิจสามารถมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ท่ีสามารถการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมท้ังภายในและ
หรือ การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ซึ่งเป็น ภายนอกขององค์กร เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
กระบวนการตดั สนิ ใจเพอื่ กำ� หนดทศิ ทางในอนาคตขององคก์ ร และบรรลุเปา้ หมายระยะยาว
โดยก�ำหนดสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องบรรลุและก�ำหนด 4. รัฐวิสาหกิจสามารถการก�ำหนดข้ันตอนในจัดท�ำแผน
แนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก�ำหนดบนพ้ืนฐานข้อมูล ปฏิบัติการ ระยะเวลา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในแต่ละข้ัน
ทร่ี อบดา้ นอย่างเป็นระบบ ตอน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม เพ่ือให้องค์กร
2. รัฐวิสาหกิจมีการวิเคราะห์ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ สามารถบรรลเุ ปา้ หมายทก่ี ำ� หนดไวไ้ ด้ นอกจากนยี้ งั ครอบคลมุ
ความไดเ้ ปรยี บเชงิ ยทุ ธศาสตร์ ความสามารถพเิ ศษขององคก์ ร ถงึ การกำ� หนดตวั ชวี้ ดั ทส่ี ำ� คญั เพอื่ ใชใ้ นการตดิ ตามความสำ� เรจ็
เพอื่ นำ� มากำ� หนดวตั ถปุ ระสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตรแ์ ละเปา้ ประสงค์ ของแผนปฏบิ ัตกิ าร
ที่ส�ำคัญ เพื่อน�ำมาสู่การก�ำหนดยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง
ในเชิงปฏิบตั เิ พื่อให้บรรลุประสิทธิผลสูงสดุ

กรอบหลกั การ/แนวคดิ เพ่อื การวางแผนเชิงกลยทุ ธ์
หลักเกณฑ์ประเมินการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เกิดจากการประยุกต์หลักการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของทั้งภาครัฐและเอกชน
ท่เี ป็นท่ียอมรบั ท้งั ในและต่างประเทศ สรุปได้ดงั นี้

48 สำ�นกั งานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2.12 หลักเกณฑก์ ารประเมนิ การวางแผนเชิงกลยทุ ธ์

การประเมินการวางแผนเชิงกลยทุ ธ์ ประกอบด้วยหลกั เกณฑ์ส�ำคัญใน 2 ดา้ นหลัก ได้แก่
1. กระบวนการวางแผนกลยุทธ์
2. กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธ์เพ่ือน�ำไปปฏิบัติ โดยสามารถแสดงหลักเกณฑ์ประเมินย่อย ของกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
และกระบวนการถ่ายทอดกลยุทธเ์ พื่อนำ� ไปปฏบิ ัติ ได้ดังน้ี

Module 1 : กระบวนการวางแผนกลยทุ ธ์

Module 2 : กระบวนการถ่ายทอดกลยุทธเ์ พ่อื น�ำไปปฏบิ ตั ิ

ระบบการประเมนิ ผลการด�ำ เนินงานรฐั วสิ าหกิจ ตามระบบประเมนิ ผลรฐั วสิ าหกจิ 49

โดยสามารถแสดงหลกั เกณฑ์ประเมินย่อย ของหลักเกณฑป์ ระเมินด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตรข์ องรัฐวสิ าหกจิ ไดด้ ังน้ี

หัวข้อ น�้ำหนัก ประเดน็ ย่อย 2.2
(รอ้ ยละ)

1. การวเิ คราะห์ 20 1.1 กระบวนการรวมรวมและวเิ คราะหป์ ัจจัยน�ำเขา้ ในการวางแผนยุทธศาสตร์
สภาพแวดล้อม (นำ้� หนกั ร้อยละ 5)
(Environmental
Scanning) 1.2 กระบวนการวิเคราะห์ S-W-O-T (น�ำ้ หนักร้อยละ 10)
1.3 กระบวนการวเิ คราะห์ความท้าทาย/ความไดเ้ ปรยี บเชงิ ยุทธศาสตร์

และความสามารถพิเศษองค์กร (น้ำ� หนักรอ้ ยละ 5)

2. การวิเคราะหต์ �ำแหน่ง 10 2.1 การกำ� หนดตำ� แหนง่ ทางยทุ ธศาสตร์ (Strategic Positioning) (นำ้� หนกั รอ้ ยละ 5)
ทางยทุ ธศาสตร์ 2.2 การวิเคราะห์ Business Model ภายใต้การเปล่ยี นแปลงของสภาพแวดลอ้ ม
(Strategic Positioning) การแข่งขัน รวมถงึ การก�ำหนด Intelligent Risk (นำ้� หนกั ร้อยละ 2.5)
2.3 การวเิ คราะห์ Scenario Planning (น�้ำหนักรอ้ ยละ 2.5)

3. การก�ำหนด 10 3.1 การกำ� หนดวัตถปุ ระสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ /เป้าประสงค์ (น้�ำหนกั ร้อยละ 2.5)
วัตถุประสงค์ 3.2 การตรวจสอบความสมดลุ และสอดคล้องระหวา่ งวัตถุประสงคเ์ ชิงยุทธศาสตร์
เชิงยทุ ธศาสตร์ กบั องคป์ ระกอบท่สี �ำคัญ (น�ำ้ หนกั รอ้ ยละ 5)
(Strategic Objective) 3.3 การออกแบบระบบงาน (Work Systems) เพอ่ื สนบั สนุนให้องคก์ รบรรลุ
Strategic Objectives (นำ�้ หนกั รอ้ ยละ 2.5)

4. การกำ� หนด 10 4.1 การก�ำหนดยุทธศาสตรร์ ะดบั องคก์ ร (น�ำ้ หนักรอ้ ยละ 5)
ยุทธศาสตร/์ กลยุทธ์ 4.2 การแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ทีส่ นบั สนนุ ซงึ่ กนั และกัน
(Strategic Formulation) (Strategy Map) (น�ำ้ หนกั ร้อยละ 5)

5. การจัดทำ� แผนปฏบิ ัติ 20 5.1 กระบวนการวางแผนปฏิบตั กิ าร (น้ำ� หนักร้อยละ 5)
การ (Action Plan 5.2 การวิเคราะหค์ วามเส่ียงของแผนปฏบิ ตั กิ าร (น�ำ้ หนักร้อยละ 5)
Development) 5.3 กระบวนการจัดสรรทรพั ยากร (น�ำ้ หนักร้อยละ 10)

6. กระบวนการถา่ ยทอด 15 6.1 กระบวนการถ่ายทอดแผนปฏบิ ัตกิ าร (น้�ำหนักร้อยละ 5)
แผนปฏบิ ตั กิ าร 6.2 กระบวนการกำ� หนดตัวช้วี ดั ระดับแผนงานและโครงการ (น้ำ� หนักรอ้ ยละ 5)
(Action Plan 6.3 กระบวนการถา่ ยทอดตวั ช้ีวัดระดบั องคก์ รสู่ตัวชวี้ ัดระดับแผนงานและโครงการ
Deployment) (นำ�้ หนักร้อยละ 5)

7. กระบวนการติดตามผล 15 7.1 กระบวนการติดตามผลสำ� เร็จตามแผนปฏบิ ัติการ (น�้ำหนกั รอ้ ยละ 5)
สำ� เรจ็ ตามแผนปฏบิ ัตกิ าร 7.2 กระบวนการคาดการณผ์ ลการด�ำเนินงาน (นำ้� หนักรอ้ ยละ 5)
และปรบั เปลี่ยนแผนงาน 7.3 กระบวนการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตามปกติ และสถานการณเ์ ปล่ยี นแปลง
(Monitoring Review) อย่างรวดเรว็ ) (น้�ำหนักร้อยละ 5)

รวม 100

[Update] ดาเมจรุนแรง! ‘ใหม่ ดาวิกา’เซลฟี่ในชุดสปอร์ตบราแอบเซ็กซี่เบาๆ #SootinClaimon.Com | สี ผม ใหม่ ดา วิ กา – POLLICELEE

Send to Email Address

Your Name

Your Email Address

loading

Post was not sent – check your email addresses!

Email check failed, please try again

Sorry, your blog cannot share posts by email.


ยิ่งศักดิ์ ยิ่งแซ่บ 6 ม.ค. 60 \”ใหม่ ดาวิกา\” เส้นทางซุปตาร์ในมือ \”เกล้า วิกรม\” ช่วงที่ 1


รับชมรายการ \”ยิ่งศักดิ์ ยิ่งแซ่บ\”
ได้ทุกวันจันทร์ศุกร์ 17.15 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30
__________________________________________________________
ช่องทางติดต่อ : https://www.facebook.com/yingsakyingsab/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ยิ่งศักดิ์ ยิ่งแซ่บ 6 ม.ค. 60 \

เกลือ วัน เด้อ | EP.52 (FULL EP) | 27 มี.ค. 64 | one31


ช่องวัน 31 ส่งรายการสุดพิเศษ เกลือวันเด้อ วาไรตี้ คอมเมดี้ ทอล์กโชว์ สุดสนุก ที่จะทำให้คุณไม่อยากลุกไปจากหน้าจอ!
ดำเนินรายการโดยพิธีกรอารมณ์ดีอันดับ 1 ของช่องวัน \”เกลือกิตติ เชี่ยววงศ์กุล\” ที่ปากกล้า ฮา น่ารัก และกินใจ ที่จะมาทำให้วันอาทิตย์ของคุณเป็นวันหยุดสุดพิเศษ ที่สนุกและบันเทิงจนคุณคาดไม่ถึง!!
ติดตามชมในรายการ \”เกลือ วัน เด้อ\” ทุกวันเสาร์ เวลา 22:15 น. ทาง ช่องวัน31
ดูฟรี คมชัด ทั่วประเทศ
ชม Online ได้ทาง : https://www.one31.net/live
ดูย้อนหลังที่แรกทาง : https://www.one31.net
ติดตามข่าวสารจากช่อง one
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น “one31” ที่ : https://www.bit.ly/one31app
Facebook : https://www.facebook.com/one31Thailand
Instagram : https://www.instagram.com/one31thailand
Twitter : https://twitter.com/onehdthailand

เกลือ วัน เด้อ | EP.52 (FULL EP) | 27 มี.ค. 64 | one31

คลิปตัวเต็ม ชมพู่-อารยา พาปรับลุคด้วยผมสีแอชสุดปัง


ตัวแม่อย่าง \”ชมพู่อารยา\” และบิวตี้บล็อกเกอร์สุดฮอต \”นัทนิสามณี\” พา 8 สาว ผู้โชคดี มาเมคโอเวอร์ด้วยผมสีโทนแอชที่มาแรงท่ีสุด จาก L’Oreal Paris Excellence Fashion มาดูกันค่ะว่างานนี้สาวๆ แต่ละคนจะได้ลุคใหม่เป๊ะปังขนาดไหน ดูแล้วเอาไปทำตามได้เลย!
อินเทรนด์สุดสำหรับซัมเมอร์นี้ แอชปังผมไม่พังนะคะ
รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/lorealparisthailand/
LOrealParisTH ExcellenceTH ExcellenceFashion AshCollection แอชปังผมไม่พัง

ติดต่อโฆษณา คุณราตรี 0818608608

ติดตาม Harper’s BAZAAR Thailand ได้ที่..
Website https://www.harpersbazaar.co.th/
Facebook https://www.facebook.com/bazaarthailand/
instagram https://www.instagram.com/bazaarthailand/
Twitter https://twitter.com/bazaarthailand/

คลิปตัวเต็ม ชมพู่-อารยา พาปรับลุคด้วยผมสีแอชสุดปัง

ใหม่-ดาวิกา ตอบคำถามจาก Google…นี่คือสิ่งที่คน Search เกี่ยวกับเธอในโลกออนไลน์ #VogueMore


คัฟเวอร์เกิร์ลบนปก DigitalCover ฉบับพฤศจิกายน 2021 “ใหม่ดาวิกา โฮร์เน่” กับการตอบคำถามจาก Google ครั้งแรกกับโว้กประเทศไทย…มาดูรีแอคชั่นของเธอเมื่อได้ยินสิ่งที่แฟนๆ ค้นหาเกี่ยวกับเธอในโลกออนไลน์ พร้อมกับฟังคำตอบสุดแสนจะน่ารักทั้งเรื่องส่วนตัว สไตล์ ผลงาน และเรื่องหัวใจ และชมลุคต่างๆ ของเธอได้ในแฟชั่นเซ็ตปก VogueMore จากคอลเล็กชั่นรับลมหนาวของ Onitsuka Tiger OnitsukaTiger OnitsukaTigerAW21
พบกับ VogueMore ปกดิจิทัลของโว้กประเทศไทย และสกู๊ปพิเศษบน Vogue.co.th ได้ทุกเดือน
ช่างภาพ: สุดเขต จิ้วพานิช
แฟชั่นไดเร็กเตอร์: จงกล พลาฤทธิ์
นางแบบ: ดาวิกา โฮร์เน่
แต่งหน้า: อลงกรณ์ สุนทรพจน์
ทำผม: เซโกะ
ผู้ช่วยสไตลิสต์: ภัทรสกรณ์ มีวรรณเลิศกุล
บรรณาธิการดิจิทัลด้านแฟชั่น: ปภัสรา นัฏสถาพร
ช่างภาพวิดีโอ: พิทยพงศ์ เนียมโภคะ
ตัดต่อ: ธรรมนูญ เพ็งภักดิ์
โททัลลุค: Onitsuka Tiger

ใหม่-ดาวิกา ตอบคำถามจาก Google…นี่คือสิ่งที่คน Search เกี่ยวกับเธอในโลกออนไลน์ #VogueMore

VLOG ผมสีใหม่ไฉไลกว่าเดิม พาช็อปของลดราคา 90%!! l Frennicha


สำหรับใครที่อยากไปทำสีผมที่ MOGA เฟรนแอบไปขอโค้ดลดราคามาให้ฮะ แค่ใส่โค้ด MOGAMILBON ก็รับไปเลยส่วนลดค่าทำสี 10%เฉพาะ MOGA สาขา ZEN เท่านั้นน้าาา หมดเขต 31 เมษายน นี้ฮะ
FOLLOW ME!
https://www.instagram.com/frennicha/
https://www.facebook.com/frennichapage/
https://twitter.com/frennicha

VLOG ผมสีใหม่ไฉไลกว่าเดิม พาช็อปของลดราคา 90%!! l Frennicha

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่LEATHER

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สี ผม ใหม่ ดา วิ กา

Leave a Comment