[Update] | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม – POLLICELEE

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม: คุณกำลังดูกระทู้

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของไทย เดือนตุลาคม 2564

     สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ

                  ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ แบ่งตามกิจกรรมการผลิต (CPA : Classification of Products by Activity) เดือนตุลาคม 2564 (ปี 2558 = 100) เท่ากับ 104.8 เทียบกับเดือนตุลาคม 2563  สูงขึ้นร้อยละ 6.9 (YoY) เป็นผลจากการสูงขึ้นของราคาสินค้า ประกอบด้วย หมวดผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม สูงขึ้นร้อยละ 7.6 เนื่องจากราคาวัตถุดิบ และราคาตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นเป็นหลัก สำหรับกลุ่มสินค้าสำคัญที่ราคาสูงขึ้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี ผลิตภัณฑ์อาหาร โลหะขั้นมูลฐาน ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก และหมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง สูงขึ้นร้อยละ 24.9 จากสินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันปิโตรเลียมดิบ ก๊าซธรรมชาติ และสินแร่โลหะ ตามภาวะตลาดโลก ขณะที่หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและการประมง ลดลงร้อยละ 2.6 เป็นผลจากสินค้าเกษตรกรรมเป็นสำคัญ อาทิ ข้าวเปลือก ไม้ผล มะพร้าว สุกร/ไก่มีชีวิต เนื่องจากปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าปีก่อน ขณะที่ความต้องการของตลาดชะลอตัว อันเป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

                   ดัชนีราคาผู้ผลิต แบ่งตามขั้นตอนการผลิต (SOP : Stage of Processing) พบว่า ดัชนีหมวดสินค้าสำเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (แปรรูป) และหมวดสินค้าวัตถุดิบ สูงขึ้นร้อยละ 2.3 16.5 และ 7.1 ตามลำดับ โดยมีสินค้าสำคัญในห่วงโซ่อุปทานที่ราคาปรับสูงขึ้นตามวัตถุดิบ ได้แก่ ผลปาล์มสด →น้ำมันปาล์มดิบ →น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์  มันสำปะหลังสด → มันเส้น/มันอัดเม็ด/แป้งมันสำปะหลัง เนื่องจากความต้องการของตลาดที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง

 

รายละเอียด………… 

 

คำชี้แจงการปรับปรุงปีฐานดัชนีราคาผู้ผลิต ปีฐาน 2558

                    กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เป็นหน่วยงาน ที่จัดทำและเผยแพร่ดัชนีราคาผู้ผลิตเป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคา สินค้าโดยเฉลี่ยที่ผู้ผลิตในประเทศได้รับจากการขายสินค้า ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่งและภาษี มีจ านวน 2 โครงสร้าง ได้แก่ 1. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามกิจกรรมการผลิต (Classification of Products by Activity : CPA) ประกอบด้วย ดัชนีรวม และดัชนีระดับหมวดใหญ่ จ านวน 3 หมวด คือ หมวดผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและ การประมง หมวดผลิตภัณฑ์จากเหมือง และหมวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 2. ดัชนีราคาผู้ผลิต โครงสร้างแบ่งตามขั้นตอนการผลิต (Stage of Processing : SOP) ประกอบด้วย 3 หมวดใหญ่ คือ ดัชนีหมวดสินค้าส าเร็จรูป หมวดสินค้ากึ่งสำเร็จรูป และหมวดสินค้าวัตถุดิบ

รายละเอียด………..

[NEW] Iron & Steel Inteligence Unit | ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม – POLLICELEE

The information in the above report, publication and website has been obtained from sources believed to be reliable. However, Iron & Steel Institute of Thailand does not guarantee the
accuracy, adequacy or completeness of the information. Any opinions or forecasts regarding future events may differ from actual events or results. In addition, Iron & Steel Institute of Thailand
reserves the right to make changes and corrections to the information, including any opinions or forecasts, at any time without notice.


ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมพลาสติก Artificial Intelligence in the Plastic World


อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ http://www.allaroundplastics.com/article/interview/2309
บทสัมภาษณ์ ดร. อดิสร เตือนตรานนท์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัย นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นวัตกรรมการพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อินทรีย์ (TOPIC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เข้ามามีบทบาทในการสร้างมูลค่าทางธุรกิจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมสื่อ ยานยนต์ การแพทย์ และแน่นอนว่าอุตสาหกรรมพลาสติกก็เช่นกัน โดย AI จะเข้ามาช่วยในส่วนของโรงงานให้มี Productivity สูงขึ้นและลดข้อผิดพลาดในการทำงานของมนุษย์ได้
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกเองจึงต้องเตรียมตัวรับมือ ต้องรู้ว่า AI จะเข้ามาทดแทนแรงงานหรือกระบวนการใดของโรงงานได้บ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันทั้งด้านคุณภาพ ปริมาณการผลิต ลดความสูญเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และที่สำคัญคือการฝึกบุคลากรให้มีทักษะเรื่องการใช้ข้อมูล รู้ว่าข้อมูลไหนเป็นประโยชน์และนำไปสอน AI ต่อ ยิ่งป้อนข้อมูลที่มีคุณภาพให้มากก็ยิ่งทำให้ AI ฉลาดขึ้นเท่านั้น
In Digital Transformation era, everything goes fast due to advanced technological development, especially with Artificial Intelligence, which become a crucial factor for business.
Adisorn Tuantranont, Ph.D., Director and Senior Researcher at the Thai Organic \u0026 Printed Electronics Innovation Center (TOPIC) under the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), sat down with us to talk about new frontiers of possibility in the world of the plastic industry that artificial intelligence.
Read full article at http://www.allaroundplastics.com/en/article/interviewen/2310

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ปัญญาประดิษฐ์กับอุตสาหกรรมพลาสติก Artificial Intelligence in the Plastic World

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดีดขึ้น 5.12%


ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ทองชัย ชวลิตพิเชฐ ระบุดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม หรือ MPI เดือนก.ค. 2564 อยู่ที่ระดับ 91.41 ขยายตัว 5.12% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19 ในรอบแรก ส่วนสถานการณ์ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของแรงงานในสถานประกอบการยังไม่ส่งผลต่อการจ้างงานและการผลิตภาคอุตสาหกรรมในภาพรวม สะท้อนได้จากดัชนีแรงงานอุตสาหกรรมยังคงขยายตัว 3.41%

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมดีดขึ้น 5.12%

MOST NEWS กระทรวงอุตสาหกรรมเผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี.ค. 64 เพิ่ม 4.12% สูงสุดในรอบ 29 เดือน


เจ้าของลิขสิทธิ์ : องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ \r
Website ► http://www.nsm.or.th/\r

MOST NEWS กระทรวงอุตสาหกรรมเผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มี.ค. 64 เพิ่ม 4.12% สูงสุดในรอบ 29 เดือน

พื้นฐานอุตสาหกรรม SEMICON โลกกำลังเปลี่ยน CHIP ที่ออกแบบเพื่อใช้งานแบบเจาะจงกำลังมา ใครได้ประโยชน์


ความมั่งคั่งกำลังเเปลี่ยนในอุตสาหกรรมผลิต SEMICONDUCTOR
ทำไมบริษัทเทคโนโลยียักษ์ทั่วโลกตั้งบริษัท SEMICONDUCTOR เป็นบริษัทลูกทั้งจีน และอเมริกา รวมถึงออกแบบ CHIP เพื่อใช้ง่ายในบริษัทตนเอง แต่ไม่ยอมขาย
บริษัทในอุตสาหกรรม CHIPSET มีหลายหลายประเภทอย่างมาก ตั้งแต่บริษัทออกแบบชิฟ บริษัทตั้งโรงงานผลิต บริษัทที่ถือสิทธิบัตรในการออกแบบ และการผลิต และบริษัทอื่นๆอีกมากมายการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้บริษัทใดจะได้ประโยชน์
สมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เพื่อเข้าถึงสิทธิพิเศษต่างๆ
https://www.youtube.com/channel/UC8qPSWixGtj9_Oz47Y7wkQ/join

พื้นฐานอุตสาหกรรม SEMICON โลกกำลังเปลี่ยน CHIP  ที่ออกแบบเพื่อใช้งานแบบเจาะจงกำลังมา ใครได้ประโยชน์

ทันโลก ทันเศรษฐกิจ 11/2/59 : ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม บิ๊ก4 แห่งยุโรปร่วงทั้งหมด (1/5)


รายการ ทันโลก ทันเศรษฐกิจ วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.05 น. ดำเนินรายการโดย คุณทิพากร ศุภลักษณ์ และคุณธันย์ชนก จงยศยิ่ง พาไปติดตามประเด็นเด่นทั่วโลก และเศรษฐกิจ
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม บิ๊ก4 แห่งยุโรปร่วงทั้งหมด
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 021261111
ติดตามสปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ทาง http://www.springnews.co.th
รับชมสปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th/live
รับชมสปริงนิวส์ผ่าน DigitalTV ช่อง 19 และ จานดาวเทียมช่อง 29
ติดตามรายการ \”World \u0026 Economic Time ทันโลก ทันเศรษฐกิจ\”
เป็นประจำทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป
หรือที่ http://www.springnews.co.th/program/worldeconomictime
ติดตามสปริงนิวส์เพิ่มเติมได้ที่
Website : http://www.springnews.co.th
Facebook : https://www.facebook.com/SpringNewsTV
Twitter : https://twitter.com/SpringNews_TV
Instagram : https://www.instagram.com/springnewstv/
Youtube Channel : https://www.youtube.com/user/springnewsonline

ทันโลก ทันเศรษฐกิจ 11/2/59 : ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม บิ๊ก4 แห่งยุโรปร่วงทั้งหมด (1/5)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

Leave a Comment