[Update] นายกฯ ย้ำไทยพร้อมขับเคลื่อนความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นแบบใจถึงใจ | ญี่ปุ่น ข่าว – POLLICELEE

ญี่ปุ่น ข่าว: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

เวลา 09.30 น. ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียนในฐานะที่ไทยเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น สำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 ผ่านระบบการประชุมทางไกล พร้อมผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียน และนายกรัฐมนตรีคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมว่า นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเน้นย้ำความสำคัญกับอาเซียน ผ่านการส่งเสริมความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมภายใต้มุมมองอาเซียนต่ออินโด-เเปซิฟิก (AOIP) เเละ ข้อริเริ่ม Free and Open Indo-Pacific (FOIP) และโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรับมือกับโควิด-19 ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกัน ซึ่งญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ญี่ปุ่นห่วงกังวลต่อกรณีพิพาทในภูมิภาค และสถานการณ์ในภูมิภาค

นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นสู่ครอบครัวอาเซียนและการประชุมในครั้งนี้ ชื่นชมความสำเร็จของญี่ปุ่นในการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก ณ กรุงโตเกียว ที่ผ่านมา ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การประชุมฯ เป็นโอกาสดีที่อาเซียนและญี่ปุ่น จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตและก้าวหน้าในทุกมิติ โดยไทยในฐานะ ผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ขอกล่าวถ้อยแถลงในนามอาเซียน ดังนี้

อาเซียนและญี่ปุ่นได้รักษามิตรภาพและความร่วมมือระหว่างกันมาเกือบ 50 ปี บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ ความเป็นหุ้นส่วนแบบ “ใจถึงใจ”และ“ความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกัน” ซึ่งการร่วมกันฟันฝ่าความท้าทายที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความเป็น “มิตรแท้” ระหว่างกันได้เป็นอย่างดี

อาเซียนขอบคุณและซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง ที่ญี่ปุ่นได้สนับสนุนอาเซียนในรูปแบบต่าง ๆ ในการรับมือกับโควิด-19 ยกระดับความร่วมมือและการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุข เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับมือกับการระบาดหากเกิดระลอกใหม่ ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต ขอบคุณเงินสนับสนุนจากญี่ปุ่น 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐสมทบกองทุนอาเซียนเพื่อรับมือกับโควิด – 19 และขอบคุณการสนับสนุนเงิน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED) ซึ่งมุ่งหวังว่าจะสามารถจัดตั้งและเริ่มดำเนินการได้ในโอกาสแรกสุด

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงคุณค่าของญี่ปุ่นที่ได้ให้การสนับสนุนความเป็นแกนกลางของอาเซียน ในด้านต่าง ๆ ด้านการเมืองและความมั่นคง อาเซียนมุ่งมั่นที่จะสานต่อการขยายความร่วมมือกับญี่ปุ่นผ่านกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ ทั้งในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเลและความร่วมมือด้านกลาโหมผ่านกรอบ ADMM Plus ตลอดจน มุ่งเสริมสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ผ่านกลไกความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมภายใต้มุมมอง AOIP (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific)

ด้านเศรษฐกิจ อาเซียนเป็นฐานการลงทุนและการผลิตที่สำคัญของญี่ปุ่นมายาวนาน อาเซียนสนับสนุนให้ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นลงทุนในอาเซียนต่อไป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับห่วงโซ่อุปทานโลกของญี่ปุ่น ในขณะเดียวกัน อาเซียนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความตกลง AJCEP (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership) และประสงค์ให้ RCEP มีผลบังคับใช้ในโอกาสแรก นอกจากนี้ อาเซียนยินดีกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจภายหลังโควิด-19 และเพื่อศักยภาพของ MSMEs ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลหรือสิ่งจำเป็นในยุค 4IR มาใช้

การเสริมสร้างความเชื่อมโยงในภูมิภาค อาเซียนมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานร่วมกับญี่ปุ่นให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมตามแถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 22 ว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยเฉพาะการสอดประสานกันระหว่างแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ค.ศ.2025 กับ ข้อริเริ่มความเป็นหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพของญี่ปุ่น ที่มีความสอดคล้องกับข้อริเริ่ม “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยง” ของอาเซียน

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาด้านดิจิทัล อาเซียนเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะให้การสนับสนุนต่อไปเพื่อส่งเสริมการรวมตัวในภูมิภาคและลดช่องว่างด้านการพัฒนาในอาเซียน โดยเฉพาะผ่านแผนงานข้อริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน ฉบับที่ 4

สังคมและวัฒนธรรม มีการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม การศึกษาและกีฬา อย่างต่อเนื่อง เห็นควรส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษา การดูแลผู้สูงอายุและการบริหารจัดการสังคมสูงวัย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควรรักษาความสมดุลระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่งและความยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย SDGs โดยขอบคุณญี่ปุ่นที่ได้สนับสนุนการลดปริมาณขยะทะเลในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน และหวังว่าจะแสวงหาความร่วมมือใหม่ ๆ ร่วมกันในอนาคต

ประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ยืนยันถึงความสำคัญของการส่งเสริมการจัดระเบียบในภูมิภาคและระเบียบระหว่างประเทศ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎและกติกา โดยยึดถือกฎหมายระหว่างประเทศ อนุสัญญา UNCLOS ค.ศ. 1982 เน้นการักษาสันติภาพ เสถียรภาพและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านในทะเลจีนใต้ และการดำเนินการตาม DOC (2002 Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea) ทั้งนี้ ยินดีกับความคืบหน้าของการเจรจาเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปของ COC ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยอาเซียนเน้นย้ำการหารืออย่างสันติเพื่อให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์ โดยพร้อมที่จะมีบทบาทสร้างสรรค์ ผ่านกลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ เช่น ARF

นายกรัฐมนตรีได้ย้ำความมุ่งมั่นของอาเซียนที่จะขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นให้ก้าวไกล มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้นต่อไป โดยในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2023 นี้ เป็นโอกาสที่อาเซียนและญี่ปุ่นจะร่วมกันทบทวนความสำเร็จและบทเรียนที่ผ่านมา กำหนดทิศทางการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนในอนาคต ซึ่งไทยในฐานะประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น พร้อมผลักดันการจัดการประชุมสุดยอดฯ สมัยพิเศษ ที่ญี่ปุ่น ในปี ค.ศ. 2023 ตามความประสงค์ของญี่ปุ่น

[NEW] บริษัทญี่ปุ่นย้ายฐานจากไทย สัญญาณฉิบหายของชาติ | ญี่ปุ่น ข่าว – POLLICELEE

ประเทศไทยเติบโตได้เพราะญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ญี่ปุ่นกำลังย้ายฐานจากไทย ลางร้ายทางเศรษฐกิจของไทย ต่อไปไทยจะถูกเวียดนาม และอินโดนีเซียแซงแน่นอน ญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตมาไทยตั้งแต่หลังปี 2528 ที่มีข้อตกลงพลาซา จึงทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนสภาพจากประเทศเกษตรกรรมเป็นอุตสาหกรรมอย่างชัดเจน

ข้อตกลงพลาซา (อังกฤษ: Plaza Accord) มี “ชื่ออย่างเป็นทางการคือ ปฏิญญาระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของฝรั่งเศส, เยอรมนี, ญี่ปุ่น, สหราชอาณาจักร และสหรัฐ (Announcement of the Ministers of Finance and Central Bank Governors of France, Germany, Japan, the United Kingdom, and the United States) เป็นข้อตกลงระหว่าง 5 ประเทศอุตสาหกรรมหลัก เพื่อบังคับให้ญี่ปุ่นและเยอรมนีเพิ่มค่าเงินของตัวเองเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ รัฐบาลทั้งห้าประเทศได้ลงนามข้อตกลงนี้ในวันที่ 22 กันยายน 2528 ที่โรงแรมพลาซา ในนครนิวยอร์ก”

ผลของข้อตกลงนี้ก็คือ “ญี่ปุ่นและเยอรมนีสามารถซื้อหาสินค้าต่างประเทศได้ในราคาถูกลงเกือบเท่าตัว แต่ในทางตรงข้าม สินค้าที่ผลิตในญี่ปุ่นในสายตาของชาวโลกกลับมีราคาแพงขึ้นเท่าตัวด้วยเช่นกัน. . .เมื่อภาคการผลิตในญี่ปุ่นทำผลกำไรลดต่ำลง จึงเกิดการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศที่มีต้นทุนต่ำกว่าและขนส่งได้สะดวก ซึ่งก็คือกลุ่มอาเซียน” โดยเฉพาะไทย  ทั้งนี้ไทยถือเป็นเป้าหมายใหญ่ บริษัทใหญ่ๆ ของญี่ปุ่นย้ายมาไทยมากกว่าประเทศอื่น ในขณะเดียวกันประเทศในอินโดจีนยังขาดความมั่นคงทางการเมือง  ฟิลิปปินส์ก็เพิ่งมีการโค่นล้มประธานาธิบดีมากอสในปี 2529  ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า ประเทศไทยเติบโตขึ้นมาได้เพราะญี่ปุ่น

แต่ในขณะนี้ญี่ปุ่นกำลังจะย้ายออกจากไทย เช่น พานาโซนิกก็ย้ายไปเวียดนาม ชาร์ปก็ย้ายไปอินโดนีเซีย  อันที่จริง ประเทศไทยถือเป็น “ดีทรอยต์แห่งเอเชีย” เพราะ “ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางการผลิตของบรรดาค่ายรถยนต์ญี่ปุ่น ที่ใช้เป็นฐานและครองตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบัน โดยทั้งโตโยต้า มอเตอร์, ฮอนด้า มอเตอร์, นิสสัน มอเตอร์, มาสด้า, อีซูซุ มอเตอร์ส ต่างมีโรงงานในไทย ซึ่งโดยรวมแล้วในปี 2018 ค่ายรถยนต์ต่างๆ ผลิตรถยนต์รวมกัน 2.16 ล้านคันในไทย และราวครึ่งหนึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก”

นี่ถ้าบริษัทรถยนต์ย้ายออกไป บรรดาบริษัทที่เป็นซัพพลายเออร์ทั้งหลายก็คงพังไปด้วย ระบบเศรษฐกิจไทยก็คงพังไปกันใหญ่  ทุกวันนี้บริษัทใหม่ๆ ของญี่ปุ่น เกาหลี จีน ต่างไปอินโดจีน อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เป็นอย่างมาก จะทำให้ประเทศเหล่านี้มีเศรษฐกิจที่เติบโตก้าวกระโดด และเชื่อว่าในไม่ช้าอาจจะทัดเทียมไทย และที่น่ากลัวก็คืออาจจะแซงหน้าประเทศไทยไปในที่สุดเช่นเดียวกับเกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย และจีน เป็นต้น

ทุกวันนี้กัมพูชาก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก บริษัทยักษ์ใหญ่จากทั้งเกาหลี จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ต่างพากันไปลงทุนกันเป็นจำนวนมาก รวมทั้งเมียนมาเช่นกัน  ถ้าไทยยังเป็นเหมือนเดิม ประชาชนจะอยู่ยากมาก

6 ปีมานี้ที่ญี่ปุ่น เกาหลีพาเหรดกันไปประเทศอื่นถือเป็นความสูญเสียจริงๆ

 

หมายเหตุ: เผยแพร่ครั้งแรกที่ Agency for Real Estate Affairs (AREA)

 

อ้างอิง

ป้ายคำ


Ep.2103 ปลูกมะละกอกินเองที่ญี่ปุ่น ทำส้มตำแซ่บๆแคปหมูกรอบๆ4 พฤศจิกายน 2564


👩🏻แหม่มเป็นคนพิจิตร
อยู่ญี่ปุ่น🇯🇵15ปี เคยทำงานที่ร้านอาหารไทย5ปี
และปลูกผักไทยในญี่ปุ่น8ปี
ปัจจุบันซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดอิบารากิ ปลูกผักไทยผักญี่ปุ่นสำหรับทานเป็นหลัก เหลือแบ่งขายนิดหน่อย
หน้าที่หลักเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว
แหม่มขายของผ่านไลน์และเฟสบุ๊ก ขายผลไม้มะม่วง มะยงชิด ส้มโอ น้ำพริกกากหมูและสินค้าอาหารอื่นๆทำกันเองในครอบครัว สนใจติดต่อได้ที่ไลน์นะคะ
ไลน์ค่ะ👉 https://lin.ee/tdwUwCf
มีสูตรอาหาร ขนม และวิธีปลูกผักมากมายมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยค่ะ
วิธีทำขนมจีนน้ำเงี้ยว
https://lin.ee/tdwUwCf
🌶รวมวิธีปลูกผักต่างๆ
https://bit.ly/3uRhwu6
🍙รวมสูตรอาหารญี่ปุ่น
https://bit.ly/2NRRo1g
🍱รวมสูตรข้าวกล่องญี่ปุ่น
https://bit.ly/2O9Jxfo
🍡รวมสูตรขนมญี่ปุ่น
https://bit.ly/3r41kDx
🥟สูตรขนมกระหรี่พัฟ
https://bit.ly/3dXixuu
🌹วิธีปลูกกุหลาบ
https://bit.ly/2PmNSMY
🧶วิธีสานตะกร้าแบบต่างๆ
https://bit.ly/3dUGIK0
🍤วิธีทำอาหารแช่แข็ง
https://bit.ly/37Z7mxH
เคล็ดลับควรรู้คู่บ้านคู่ครัว
https://bit.ly/2O7oA4W
วิธีปลูกผักสวนครัว 🌶https://bit.ly/3ktWtcD
🌸เมล็ดพันธุ์พริกซุปเปอร์ฮอท👉https://bit.ly/38d1Abl
🌸เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูสวน👉 https://bit.ly/3DiKeIA
🌸เมล็ดพันธุ์พริกเหลือง👉https://bit.ly/3zH8jql
🌸เมล็ดพันธุ์พริกชิชิโต👉 https://bit.ly/3sFYZQD
🌸เมล็ดพันธ์ุผักกะหล่ำปลี 👉 https://bit.ly/3mbWuo0
🌸เมล็ดพันธ์ุฟักทองญี่ปุ่น👉 https://bit.ly/3CVCJqP
🌸เมล็ดพันธุ์มะระขาวไต้หวัน👉 https://bit.ly/3y5qvYW
🌸เมล็ดพันธุ์มะระขาวญี่ปุ่น👉 https://bit.ly/3yvYPgM
🌸ชุดเมล็ดพันธุ์รวมผักสวนครัว10ชนิด 👉https://bit.ly/3rSAnni
🌸เมล็ดพันธุ์ผักสลัดรวม10ชนิด👉 https://bit.ly/3yzeiN9
🌸เมล็ดพันธุ์แตงกวาญี่ปุ่น👉 https://bit.ly/37fCNTK
🌸เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ 👉https://bit.ly/3yrd6LA
🌸รถพรวนดินHonda👉 https://bit.ly/3fkuCKi
🌸ถาดเพาะชำ👉 https://bit.ly/3rSAnni
🌸กระถางปลูกผักขนาด8นิ้ว 👉https://bit.ly/2Vp0tCh
🌸ไม้ปักพลาสติก👉 https://bit.ly/2VYP1h9
🌸เครื่องตัดหญ้าไร้สาย👉https://bit.ly/3yOql9H แม่บ้านญี่ปุ่น อาหารญี่ปุ่น kanchana iijima สูตรอาหารง่ายๆ แม่บ้านญี่ปุ่น fb fyp tiktok ฮาวทูติกตอก เมนูง่ายๆ tiktok

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Ep.2103 ปลูกมะละกอกินเองที่ญี่ปุ่น ทำส้มตำแซ่บๆแคปหมูกรอบๆ4 พฤศจิกายน 2564

กต. คุยสถานทูตแล้ว ญี่ปุ่นเตือนก่อการร้าย หลายประเทศอาเซียน ไม่ใช่แค่ไทย


กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ออกคำเตือนการก่อการร้ายในไทย ลงวันที่ 12 ก.ย.64 ระบุว่า อาจจะเกิดการก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตาย ในหลายพื้นที่ที่มีคนรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น ในสถานที่ทางศาสนา
ขอให้ชาวญี่ปุ่นระวังตัวมากขึ้น ติดตามข่าวสารจากสถานทูตอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ยง ซึ่งรวมถึงสถานที่ของชาติตะวันตก และของญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงแรม ระบบขนส่งสาธารณะ ตลาด สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่อื่นที่มีคนรวมตัวกันมาก
รวมไปถึงสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย อย่างเช่น กองทัพ สถานีตำรวจ สถานที่ราชการ สุเหร่า โบสถ์คริสต์ หรือวัด
ล่าสุด นายธานี แสงรัตน์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบเบื้องต้น กับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้ว
พบว่าทางการญี่ปุ่น ได้ส่งอีเมลนี้ไปยังคนญี่ปุ่นในไทย โดยเป็นคำสั่งที่ได้รับมาจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น แต่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นยังไม่ได้ระบุที่มาของข้อมูล
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างญี่ปุ่น สั่งการให้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังคนญี่ปุ่นที่อยู่ในภูมิภาคแถบนี้ ไม่ใช่เฉพาะไทยเท่านั้น โดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ยืนยันว่ามีการส่งแจ้งเตือนไปยัง สิงคโปร์ เมียนมา และอินโดนีเซีย ด้วย

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : https://ch3plus.com/news/program/257374

เรื่องเล่าเช้านี้ (Morning News)
วันที่ 13 กันายน 2564
ติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารก่อนใครได้ที่นี่
ch3plus : https://ch3plus.com/news/programs/morning
facebook : https://www.facebook.com/MorningNewsTV3
Twitter : https://twitter.com/MorningNewsTV3
YouTube : https://cutt.ly/MorningnewsTV3

กต. คุยสถานทูตแล้ว ญี่ปุ่นเตือนก่อการร้าย หลายประเทศอาเซียน ไม่ใช่แค่ไทย

เปิดภาพ! วินาทีญี่ปุ่น “ดินถล่ม” จมบ้านเรือน-คนสูญหาย | TNN ข่าวดึก | 3 ก.ค. 64


เกิดเหตุดินโคลนถล่มทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายอย่างหนัก ในประเทศญี่ปุ่น โดยมีรายงานผู้สูญหายจากเหตุดินโคลนถล่มนี้กว่า 20 ราย นอกจากนี้ ยังมีพายุฝนตกหนัก ทำให้น้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของประเทศญี่ปุ่น
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

เปิดภาพ! วินาทีญี่ปุ่น “ดินถล่ม” จมบ้านเรือน-คนสูญหาย | TNN ข่าวดึก | 3 ก.ค. 64

วิวาทะเดือด ผู้นำฝรั่งเศส-ออสฯหมดสิ้นความไว้วางใจ l TNN World Today


ประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง ผู้นำฝรั่งเศส ระบุว่า นายกรัฐมนตรีสก็อตต์ มอร์ริสันของออสเตรเลีย โกหกเขาเกี่ยวกับข้อตกลงเรือดำน้ำที่เคยทำกันไว้ก่อนหน้านี้

อัพเดทข่าวไฮไลต์และบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจ มาเป็นเพื่อนใน Line กับ TNN World คลิก https://lin.ee/LdHJXZt
ติดตาม TNN World ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่
Website : https://bit.ly/TNNWorldWebsite
Youtube : https://bit.ly/TNNWorldTodayYouTube
TikTok : https://bit.ly/TNNWorldTikTok

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

วิวาทะเดือด ผู้นำฝรั่งเศส-ออสฯหมดสิ้นความไว้วางใจ l TNN World Today

Ep.2105ทำข้าวขาหมูให้พ่อลูกญี่ปุ่นร้องว้าว จานเดียวไม่พอ และวิธีทำความสะอาดกระทะทองเหลือง


👩🏻แหม่มเป็นคนพิจิตร
อยู่ญี่ปุ่น🇯🇵15ปี เคยทำงานที่ร้านอาหารไทย5ปี
และปลูกผักไทยในญี่ปุ่น8ปี
ปัจจุบันซื้อบ้านอยู่ที่จังหวัดอิบารากิ ปลูกผักไทยผักญี่ปุ่นสำหรับทานเป็นหลัก เหลือแบ่งขายนิดหน่อย
หน้าที่หลักเป็นแม่บ้านดูแลครอบครัว
แหม่มขายของผ่านไลน์และเฟสบุ๊ก ขายผลไม้มะม่วง มะยงชิด ส้มโอ น้ำพริกกากหมูและสินค้าอาหารอื่นๆทำกันเองในครอบครัว สนใจติดต่อได้ที่ไลน์นะคะ
ไลน์ค่ะ👉 https://lin.ee/tdwUwCf
มีสูตรอาหาร ขนม และวิธีปลูกผักมากมายมาแบ่งปันเพื่อนๆด้วยค่ะ
วิธีทำขนมจีนน้ำเงี้ยว
https://lin.ee/tdwUwCf
🌶รวมวิธีปลูกผักต่างๆ
https://bit.ly/3uRhwu6
🍙รวมสูตรอาหารญี่ปุ่น
https://bit.ly/2NRRo1g
🍱รวมสูตรข้าวกล่องญี่ปุ่น
https://bit.ly/2O9Jxfo
🍡รวมสูตรขนมญี่ปุ่น
https://bit.ly/3r41kDx
🥟สูตรขนมกระหรี่พัฟ
https://bit.ly/3dXixuu
🌹วิธีปลูกกุหลาบ
https://bit.ly/2PmNSMY
🧶วิธีสานตะกร้าแบบต่างๆ
https://bit.ly/3dUGIK0
🍤วิธีทำอาหารแช่แข็ง
https://bit.ly/37Z7mxH
เคล็ดลับควรรู้คู่บ้านคู่ครัว
https://bit.ly/2O7oA4W
วิธีปลูกผักสวนครัว 🌶https://bit.ly/3ktWtcD
🌸เมล็ดพันธุ์พริกซุปเปอร์ฮอท👉https://bit.ly/38d1Abl
🌸เมล็ดพันธุ์พริกขี้หนูสวน👉 https://bit.ly/3DiKeIA
🌸เมล็ดพันธุ์พริกเหลือง👉https://bit.ly/3zH8jql
🌸เมล็ดพันธุ์พริกชิชิโต👉 https://bit.ly/3sFYZQD
🌸เมล็ดพันธ์ุผักกะหล่ำปลี 👉 https://bit.ly/3mbWuo0
🌸เมล็ดพันธ์ุฟักทองญี่ปุ่น👉 https://bit.ly/3CVCJqP
🌸เมล็ดพันธุ์มะระขาวไต้หวัน👉 https://bit.ly/3y5qvYW
🌸เมล็ดพันธุ์มะระขาวญี่ปุ่น👉 https://bit.ly/3yvYPgM
🌸ชุดเมล็ดพันธุ์รวมผักสวนครัว10ชนิด 👉https://bit.ly/3rSAnni
🌸เมล็ดพันธุ์ผักสลัดรวม10ชนิด👉 https://bit.ly/3yzeiN9
🌸เมล็ดพันธุ์แตงกวาญี่ปุ่น👉 https://bit.ly/37fCNTK
🌸เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศเชอรี่ 👉https://bit.ly/3yrd6LA
🌸รถพรวนดินHonda👉 https://bit.ly/3fkuCKi
🌸ถาดเพาะชำ👉 https://bit.ly/3rSAnni
🌸กระถางปลูกผักขนาด8นิ้ว 👉https://bit.ly/2Vp0tCh
🌸ไม้ปักพลาสติก👉 https://bit.ly/2VYP1h9
🌸เครื่องตัดหญ้าไร้สาย👉https://bit.ly/3yOql9H แม่บ้านญี่ปุ่น ข้าวขาหมู kanchana iijima สูตรอาหารง่ายๆ แม่บ้านญี่ปุ่น fb fyp tiktok ฮาวทูติกตอก เมนูง่ายๆ tiktok

Ep.2105ทำข้าวขาหมูให้พ่อลูกญี่ปุ่นร้องว้าว จานเดียวไม่พอ และวิธีทำความสะอาดกระทะทองเหลือง

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ญี่ปุ่น ข่าว

Leave a Comment