[Update] | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา – POLLICELEE

พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

  ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

Mangosteen Research & Development Center (Thailand)

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย  จัดตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2551 โดยนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัยสาระรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทย

  ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารในมังคุดให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล  ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเวลา และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน

 2. เพื่อประสานให้นักวิจัยร่วมวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม

  ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย อาทิเช่น  การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มังคุดไทยในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ ในคนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง

 3. เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงา

  น และข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่มั่นคง และยั่งยืนกับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสวนในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เกิดประโยชน์แก่นักอุตสาหกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม  และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเองในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม

 4. เพื่อนำเสนอผลงาน

  และข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุดจนถึงปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ  สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์  จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

นักวิจัย Operation BIM ที่ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

ผลงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเคชั่น และฤทธิ์ต้านมาเลเรีย ของสารแซนโธนส์ จากมังคุด

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ LDL ในหลอดเลือดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเกิดตะกรัน(plaque)  ซึ่งเมื่อสะสมมากขึ้น ในผนังหลอดเลือดจะนำไปสู่ในภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) GM-1 เป็นสารแซนโทนที่มีมากในเปลือกมังคุด  ซึ่งได้แสดงความสามารถยับยั้งปฏิกริยาออกซิเดชั่นของ LDL ครั้งแรกในปี 1995 และในอีกหลายปีต่อมา  สารอนุพันธุ์หลายชนิดของ GM-1 ออกฤทธิ์ยับยั้งได้ดีกว่าสารต้นแบบ  ซึ่งแสดงว่า เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของ GM-1 ได้โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลบางส่วน

GM-1 และอนุพันธ์ของ GM-1 สามารถยับยั้งเชื้่อมาลาเรียน ต้านออกซิเดชั่น และยับยั้งเอนไซม์ eukaryote protein kinases และ cyclic nucleotide-binding phosphatase ได้ด้วย

 

1.

 

ศาสตราจารย์  ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา 

   ประะธาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท  เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

4. 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม 

   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. 

รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพ  ปั้นทอง  

   ภาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลังเชียงใหม่

5. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  องค์ไชย  (แย้มนิยม) 

ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสารวลักษณ์   พงษ์ไพจิตรา

  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 Operation BIM ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 ประวัติ ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim (APCO/แอปโก้)

 • เตรียมอุดมศึกษา นักศึกษา ปีที่ 1 มหาวิทยลัยแพทย์ศาสตร์

 • ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัย Tasmania, Australia

 • Post – doctoral Fellow (NIH), University of Connecticut U.S.A

 • Post – doctoral Fellow (NSF), University of Pennsylvania U.S.A

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ – รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ผู้ช่วยอธิการบดี – คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

 • Guest Sdientist – Japan Society for the Promotion of Science

 • Guest Scientist – German Cancer Research Center

งานวิจัย

 • ผลงานวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 80 เรื่อง

 • เจ้าของสารสกัดจากผลส้มการ์ซิเนีย สูตร Super Hi – Soi

 • เจ้าของผงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM – 1

 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร SlimSAFE  ในครีมกระชับสัดส่วน

 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร Slimface  ในโลชั่นกระชับรูปหน้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) APCO

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียนไลฟ์ จำกัด

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

 

 

#นวัตกรรมapco #เอเซียนไฟย์โตซูติคอลส์ #Operation bim

[Update] | พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา – POLLICELEE

  ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย

Mangosteen Research & Development Center (Thailand)

ศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย  จัดตั้งในวันที่ 11 มกราคม 2551 โดยนักวิจัยไทยที่ได้ทำการวิจัยสาระรรมชาติในมังคุดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง  โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

 1. เพื่อรวบรวมนักวิจัยไทย

  ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสารในมังคุดให้อยู่ในองค์กรเดียวกัน สะดวกต่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูล  ทำให้ไม่เกิดการสูญเสียเวลา และงบประมาณจากการทำการวิจัยซ้ำซ้อน

 2. เพื่อประสานให้นักวิจัยร่วมวางแผนการวิจัยเพิ่มเติม

  ได้ข้อสรุปเชิงวิชาการที่จะช่วยยกระดับคุณภาพ และสรรพคุณของผลิตภัณฑ์มังคุดไทย อาทิเช่น  การทดสอบประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์มังคุดไทยในการเสริมสร้างสุขภาพ และป้องกันโรคต่างๆ ในคนซึ่งจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายสาขาความเชี่ยวชาญ และงบประมาณที่สูง

 3. เพื่อประสานให้นักวิจัยไทยใช้ผลงา

  น และข้อมูลของงานวิจัยเกี่ยวกับสารในมังคุดในการร่วมสร้างอุตสาหกรรมที่มั่นคง และยั่งยืนกับชาวสวน และนักอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์มังคุด อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวสวนในการเพิ่มมูลค่าของผลผลิต เกิดประโยชน์แก่นักอุตสาหกรรมในการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม  และเกิดประโยชน์แก่นักวิจัยเองในเชิงสร้างความภาคภูมิใจ และค่าสมนาคุณที่เหมาะสม

 4. เพื่อนำเสนอผลงาน

  และข้อมูลงานวิจัยสารในมังคุดจนถึงปัจจุบัน และที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเป็นเอกภาพ และครบวงจรให้กับวงการวิชาการ วงการธุรกิจ และประชาชนทั่วไป ทั้งในและต่างประเทศ  สร้างความเชื่อมั่น และการยอมรับในประโยชน์  จากการใช้ผลิตภัณฑ์มังคุดในกลุ่มผู้บริโภค  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่มีความรู้ และการศึกษาในประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะทำให้สามารถเพิ่มปริมาณ และมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศในที่สุด

นักวิจัย Operation BIM ที่ร่วมก่อตั้งศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย

ผลงานวิจัย

ฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเคชั่น และฤทธิ์ต้านมาเลเรีย ของสารแซนโธนส์ จากมังคุด

การเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของ LDL ในหลอดเลือดเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการเกิดตะกรัน(plaque)  ซึ่งเมื่อสะสมมากขึ้น ในผนังหลอดเลือดจะนำไปสู่ในภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (atherosclerosis) GM-1 เป็นสารแซนโทนที่มีมากในเปลือกมังคุด  ซึ่งได้แสดงความสามารถยับยั้งปฏิกริยาออกซิเดชั่นของ LDL ครั้งแรกในปี 1995 และในอีกหลายปีต่อมา  สารอนุพันธุ์หลายชนิดของ GM-1 ออกฤทธิ์ยับยั้งได้ดีกว่าสารต้นแบบ  ซึ่งแสดงว่า เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของ GM-1 ได้โดยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโมเลกุลบางส่วน

GM-1 และอนุพันธ์ของ GM-1 สามารถยับยั้งเชื้่อมาลาเรียน ต้านออกซิเดชั่น และยับยั้งเอนไซม์ eukaryote protein kinases และ cyclic nucleotide-binding phosphatase ได้ด้วย

 

1.

 

ศาสตราจารย์  ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา 

   ประะธาน และกรรมการผู้จัดการบริษัท  เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)

4. 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์  มหาบุษราคัม 

   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. 

รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพ  ปั้นทอง  

   ภาวิชาเภสัชวิทยา คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลังเชียงใหม่

5. 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ  องค์ไชย  (แย้มนิยม) 

ภาควิชาเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. 

รองศาสตราจารย์ ดร.เสารวลักษณ์   พงษ์ไพจิตรา

  ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

 Operation BIM ปฏิบัติการเพื่อภูมิคุ้มกันที่สมดุล

 ประวัติ ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation bim (APCO/แอปโก้)

 • เตรียมอุดมศึกษา นักศึกษา ปีที่ 1 มหาวิทยลัยแพทย์ศาสตร์

 • ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัย Tasmania, Australia

 • Post – doctoral Fellow (NIH), University of Connecticut U.S.A

 • Post – doctoral Fellow (NSF), University of Pennsylvania U.S.A

ประสบการณ์ทำงาน

 • อาจารย์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ – รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ทางเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ผู้ช่วยอธิการบดี – คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์

 • Guest Sdientist – Japan Society for the Promotion of Science

 • Guest Scientist – German Cancer Research Center

งานวิจัย

 • ผลงานวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 80 เรื่อง

 • เจ้าของสารสกัดจากผลส้มการ์ซิเนีย สูตร Super Hi – Soi

 • เจ้าของผงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM – 1

 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร SlimSAFE  ในครีมกระชับสัดส่วน

 • เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร Slimface  ในโลชั่นกระชับรูปหน้า

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) APCO

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียนไลฟ์ จำกัด

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

 

 

#นวัตกรรมapco #เอเซียนไฟย์โตซูติคอลส์ #Operation bim


ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ T พิฆาต จัดการเนื้อร้ายชนิดใดได้บ้าง (รายการ HOTLINE สายสุขภาพ)


เนื้อหาในรายการ HOTLINE สายสุขภาพ ทางช่อง Nation TV ออกอากาศเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563
แขกรับเชิญ: ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Operation BIM
ดำเนินรายการ: คุณอรัญญา ชัยคาม
เม็ดเลือดขาว “เซลล์ T พิฆาต” หรือ killer T cell ชนิดนี้มีอยู่แล้วในร่างกาย ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้มีหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมภายในร่างกายของคนเรา เรามาทำความรู้จักกับเม็ดเลือดขาว “เซลล์ T พิฆาต” ว่าจะกำจัดเซลล์เนื้อร้ายชนิดใดได้บ้าง และมีวิธีใดที่จะกระตุ้นมันขึ้นมาได้บ้าง
.
การทำงานของเซลล์ T พิฆาต (killer T cell) ในการกำจัดเนื้อร้าย ตัวเซลล์ T พิฆาตจะไม่ไปยุ่งหรือทำลายเซลล์ปกติเลย และเมื่อทำลายเซลล์ที่ผิดปกติ หรือเซลล์ที่เป็นเนื้อร้ายได้แล้ว ก็จะไปจัดการกับเซลล์ผิดปกติอื่นๆ ต่อไป
.
เซลล์ T พิฆาต (killer T cell) หากถูกกระตุ้นขึ้นมาแล้วก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ที่มีเนื้อร้ายที่ถึงแม้จะมีโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องด้วย เช่น คุณเอเกิดภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือ AIDS แล้วเกิดเป็นเนื้อร้ายที่สมอง คุณนิวผู้ติดเชื้อ HIV ที่เปลี่ยนเป็น AIDS แล้วมีเนื้อร้ายที่ปากมดลูกระยะที่ 3 ก็สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เมื่อสามารถกระตุ้น เซลล์ T พิฆาต (killer T cell) ด้วยวิธี ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO
.
ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกที่ผู้ที่มีเฉพาะเนื้อร้ายจะมีอาการดีขึ้นจากข้อมูลของผู้ที่ได้ใช้ \”ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO\” พบว่าสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่เป็นเนื้อร้ายหลากหลายชนิด เช่นที่ เต้านม ต่อมลูกหมาก ต่อมน้ำเหลือง ปอด ปากมดลูก ลำไส้ แต่ที่เห็นผลได้อย่างรวดเร็วคือ leukemia หรือเม็ดเลือดขาวเป็นพิษ
.
เม็ดเลือดขาวเป็นพิษ (leukemia) เป็นอาการที่ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ T พิฆาต จัดการได้รวดเร็วเพราะความผิดปกติอยู่ในเม็ดเลือดที่กระจายอยู่ในกระแสเลือด ไม่ได้เป็นเนื้อร้ายชนิดที่เป็นก้อนเซลล์ T พิฆาต จึงเข้าประกบและปล่อยสาร Granzyme ที่ย่อยสลายโปรตีนเข้าไปในเม็ดเลือดขาวที่เป็นพิษ จนเม็ดเลือดขาวนั้น
แตกสลายอย่างรวดเร็ว โดยเซลล์ T พิฆาต ไม่แตะต้องเซลล์เม็ดเลือดปกติแต่อย่างใด จึงมีประสิทธิภาพสูง
ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล
………………………………………………………………………………….
สอบถามข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 1154 และ 026464800
Fax : 026464802
Email : member.bim100@gmail.com
Line : @bim100callcenter
Website : http://www.apco.co.th และ http://www.bim100.com
ศูนย์บริการ BIM HEALTH CENTER เปิดให้บริการ 3 แห่ง ดังนี้

1. เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.0018.00 น. โทรสายด่วน 1154 หรือ 026464800
(พบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพได้ทุกวันเสาร์ เวลา 14.0016.30 น.)

2. เอสพลานาด ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.0019.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 026609011
(พบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพได้ทุกวันวันอาทิตย์ เวลา 14.0016.00 น.)

3. พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น G ฝั่งโตคิว (หน้า sports world) ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.3020.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 020470287
(พบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 11.0013.00 น.)
(ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านกระดูกและข้อ ได้ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.0019.00 น. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 11.0013.00น.)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ภูมิคุ้มกันบำบัดด้วย เซลล์ T พิฆาต จัดการเนื้อร้ายชนิดใดได้บ้าง (รายการ HOTLINE สายสุขภาพ)

คำถาม คำตอบ HIV / AIDS ผลข้างเคียงยาต้าน (ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิรยะจิตรา APCO)


คำถามและคำตอบเกี่ยวกับ HIV / AIDS กับ นวัตกรรมงานวิจัยAPCO
ข้อมูลเพิ่มเติมงานวิจัย http://www.bim100th17.com/ T.084 765 1841 / 081 629 9208
เนื้อหาบางส่วนของ\r VTR Live ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา วันอังคารที่ 09 กพ.2564
วิธีที่จะช่วยเพิ่ม CD4 ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อฉวยโอกาส ที่จะทำให้กลายเป็น AIDS ในที่สุด
ช่วงคำถามคำตอบ ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
✅รับประทานยาต้านพร้อมกับ นวัตกรรมAPCO ได้หรือไม่ และมีผลกระทบอย่างไร?
ยาต้านจะหยุดการก็อปปี้ของไวรัสไม่แพร่ขยาย ไม่ได้ฆ่าไวรัส แต่ไวรัสยังซ่อนตัวอยู่ในร่างกาย ภูมิคุ้มกันในร่างกายจะค่อยจัดการกับไวรัส ในที่สุด HIV จะลดลงและหายไป แต่จะช้า ในระหว่างที่ใช้ยาต้าน บางท่านส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลข้างเคียงจากยาต้าน จนต้องเปลี่ยนยาใหม่อีก ดูข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปVDO
✅ ต้องการหยุดยาต้าน ต้องมีเปอร์เซ็น CD4 เท่าไหร่?
✅ อายุ 25 ปี ทราบว่าติดเชื้อ HIV/เอชไอวี มีค.61 เป็นวัณโรคปอดและติดเชื้อที่ลำไส้ ทานยาต้าน ยาวัณโรค ยาฆ่าเชื้อมาประมาณ 2 ปี แล้ว ค่า CD4 105 ขอคำแนะนำกับทางอาจารย์ ….
✅ ทานนวัตกรรมงานวิจัยอยุ่แล้ว แต่มีปัญหาด้านสายตาวุ้นตาเสื่อม อยากทราบว่า ทานนวัตกรรมตัวอื่นคู่กับนวัตกรรมที่ดูแลเรื่องการติดเชื้อได้หรือไม่
✅ ท้องได้ 5 เดือน ตรวจพบ HIV เพิ่งเริ่มทานยา เด็กจะติดเชื้อHIV หรือไม่
ติดตามคำถามและคำตอบ เพิ่มเติม ติดตามจากคลิป VDO ได้เลยค่ะ

🟢นวัตกรรมAPCO หรือ AI. (APCO Immunotherapy) / ภูมิคุ้มกันบำบัดAPCO ไม่ใชเครื่องหมายการค้า แต่เป็นชื่อสูตรงานวิจัยที่คณะนักวิจัย Operation bim ได้ตั้งขึ้น ซึ่งเพัฒนามาจากสูตร BIM หรือ BIM100 (ฺBalancing Immunity) ที่พัฒนาต่อเนื่องจากงานวิจัยสารสกัดจากมังคุดที่วิจัยตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร 084 765 1841
Line : @bim100k
Website http://www.bim100th17.com/apcocaphiv.html และ https://www.apcobybim100.com/17333914/%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2apcocaphiv

คำถาม คำตอบ HIV / AIDS ผลข้างเคียงยาต้าน (ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิรยะจิตรา APCO)

Perspective : อาจารย์เฉลิมชัย | ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ [12 มี.ค. 60] Full HD


ฮือฮาทั้งรายการ “อ.เฉลิมชัย”ประกาศลั่น อีก 10 ปี รอชม ผลงานชิ้นสุดท้ายในชีวิต ถ้าพูดถึงแลนด์มาร์คที่โดนเด่นของประเทศไทย ปฏิเสธไม่ได้ว่า “วัดร่องขุ่น” คือสถาปัตยกรรมที่แสนวิจิตรอลังการ กลายเป็นจุดเช็คอินยอดฮิตที่ชาวไทยและต่างชาติให้การตอบรับเป็นอย่างดี เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณแห่งศิลปะของ “อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์” จิตกรชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ผู้บุกเบิก “วัดร่องขุ่น” ที่พัฒนาต่อยอดมาจากภาพวาดที่เขาคิดค้นไว้เมื่อ 41 ปีที่แล้ว เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยตอนนี้ ติดตามรายการ Perspective ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.00 น. ทางช่อง 9 Mcot HD และ Facebook live PerspectiveTV
Ajahn Chalermchai cost a stir when he announced that his final piece of artwork will be introduced in the next 10 years. It is undeniable that Wat Rong Khun is an outstanding architecture that is admired by both local and foreign tourists. This temple was built from Chalermchai Kositpipat’s passion for art. As a matter of fact, it was constructed based on his painting from 41 years ago. Tune in to find out more on PERSPECTIVE on Sundays at 10 p.m. on 9 MCOT HD and PERSPECTIVETV Facebook Live.

ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ
Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
Official Web : http://www.jslcorporate.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia
Copyright©2017 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
EMail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com

Perspective : อาจารย์เฉลิมชัย | ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ [12 มี.ค. 60] Full HD

สารสกัดจากมังคุดบำรุงสุขภาพและป้องกันมะเร็ง


รายการผู้หญิงถึงผู้หญิงกล่าวถึงนักวิทยาศาสตร์ไทยที่สามารถนำสารสกัดจากมังคุดมาใช้เพื่อบำรุงสุขภาพและป้องกันมะเร็ง โดยเป็นงานวิจัย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ที่สกัดเอาสารจากมังคุดที่ตั้งชื่อให้ว่า GM1 มาผสมกับสารสกัดจากพืชอีก 4 ชนิด ซึ่งพบว่าสูตรดังกล่าวสามารถบำรุงสุขภาพได้เป็นอย่างดี ด้วยประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์จากศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวะการแพทย์ฯ แล้วว่าสามารเพิ่มเม็ดเลือดขาวชนิด Th17 ได้ ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้ก็จะไประตุ้นความสามารถของเม็ดเลือดขาว Killer T cell หรือเม็ดเลือดขาว เซลล์ T พิฆาต ได้ ซึ่งวิธีการนี้ในปัจจุบันเรียกว่า ภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง จากพืชกินได้ และหนึ่งในผู้ที่ได้ใช้นวัตกรรมนี้ในการดูแลปัญหามะเร็งต่อมน้ำเหลืองคือคุณสุภัสรา เอมเอม
โดยคุณสุภัสรา เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลือระยะที่ 4 ลามไปกระดูกทำให้กระดูกขาท่อนบนขาดเป็น 2 ท่อน ต้องรับเคมีบำบัด และการฉายรังสีไม่สามารถทำให้กระดูกงอกขึ้นมาใหม่ได้เลย ต่อมาได้รู้จักนวัตกรรม APCO หลังใช้รู้สึกว่าสดชื่นขึ้น หลังใช้ 3 เดือนพบว่ากระดูกเริ่มเชื่อมกัน หลังใช้นวัตกรรม1 ปีกระดูกก็เชื่อมเป็นปกติ 4 ปี หลังการตามตรวจต่อเนื่องได้รับคำกล่าวว่า “คุณสบายใจได้แล้วนะคะ ตอนนี้โรคหายแล้ว” และยังอธิบายซ้ำว่า “ปกติแล้วมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิด Diffuse Large B cell จะกลับมาเป็นซ้ำได้เร็วคือภายในเวลาประมาณ 2 ปี แต่นี่เราติดตามอาการมา 5 ปีแล้ว ผลการตรวจเลือด LDH และCBC ทุก 3 เดือน ปกติมาตลอด สามารถถือได้ว่าตอนนี้หายแล้ว” ปัจจุบันนี้นวัตกรรนี้ได้พัฒนาจนเป็น \”ภูมิคุ้มกันบำบัด\” จากพืชกินได้ โดยคณะนักวิจัย Operation BIM
\”ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล\”
………………………………………………………………………………….
ศูนย์บริการ BIM HEALTH CENTER ( BIM100 ) เปิดให้บริการ 3 แห่ง ดังนี้

1. เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.0018.00 น. โทรสายด่วน 1154 หรือ 026464800
(ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านมะเร็ง ได้ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 14.0016.00 น.)

2. เอสพลานาด ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.0019.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 026609011
(ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านกระดูกและข้อ ได้ทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 14.0016.00 น.)

3. พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น G ฝั่งโตคิว (หน้า sports world) ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.3020.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 020470287
(ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านด้านมะเร็ง และภูมิแพ้ ได้ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 11.0013.00 น.)
(ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านกระดูกและข้อ ได้ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.0019.00 น. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 11.0013.00น.)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ : 1154 , 026464800 , 026609011
Fax : 026464802
Email : member.bim100@gmail.com
Line : @bim100callcenter
Website : http://www.apco.co.th และ http://www.bim100.com

สารสกัดจากมังคุดบำรุงสุขภาพและป้องกันมะเร็ง

APCO ประกาศทำให้ HIV หมดฤทธิ์แล้ว 8 ราย


สรุปประเด็นสำคัญในการบรรยายในงาน นวัตกรรมแห่งชาติไทย สู่นวัตกรรมโลก
ภูมิคุ้มกันบำบัดจากพืชกินได้ “ทำให้เชื้อ HIV หมดฤทธิ์” ในผู้ติดเชื้อที่ไม่ใช้ยาต้านไวรัส 8 รายแล้ว
เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นำเสนอเนื่องในวันเอดส์โลก
.
บรรยายข้อมูลนวัตกรรมโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา หัวหน้าคณะนักวิจัย Opeartion BIM
โดยงานวิจัยมีการเผยแพร่มาแล้วอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
งาน Health Care and Management Society หรือ HMISS AsiaPac15 ประเทศสิงคโปร์เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559
การแถลงผลการใช้นวัตกรรม APCOcap ในกลุ่มผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย ร่วมกับสำนักนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561
การนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์นานาชาติ โดยได้รับเชิญเป็น Key Note Speaker ในการบรรยายเรื่อง Novel Phytoceutical Formula for Immunology of HIV / AIDS and Cancer (Euro SciCon on Immunology ครั้งที่ 16) ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562
.
นวัตกรรม APCO หรือ A.I. (APCO Immunotherapy) / ภูมิคุ้มกันบำบัด APCO / APCOcap
ไม่ใช่ชื่อเครื่องหมายการค้า แต่เป็นเป็นชื่อสูตรงานวิจัยที่คณะนักวิจัย Operation BIM
ได้ตั้งขึ้น ซึ่งพัฒนามาจากสูตร BIM หรือ BIM100 (Balancing Immunity)
ที่พัฒนาต่อเนื่องจากงานวิจัยสารสกัดจากมังคุดที่วิจัยตั้งแต่ปี 2520 จนถึงปัจจุบัน
.
.
………………………………………………………………………………….
สอบถามข้อมูลงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์: 1154 และ 026464800
Fax : 026464802
Email : member.bim100@gmail.com
Line : @bim100callcenter
Website : http://www.apco.co.th และ http://www.bim100.com
ศูนย์บริการ BIM HEALTH CENTER เปิดให้บริการ 3 แห่ง ดังนี้

1. เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.0018.00 น. โทรสายด่วน 1154 หรือ 026464800
(พบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพได้ทุกวันเสาร์ เวลา 14.0016.30 น.)

2. เอสพลานาด ชั้น 3 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.0019.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 026609011
(พบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.0016.00 น.)

3. พาราไดซ์ พาร์ค ชั้น G ฝั่งโตคิว (หน้า sports world) ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ
เปิดทำการทุกวัน เวลา 10.3020.00 น. เบอร์โทรศัพท์ 020470287
(พบและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพได้ทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 11.0013.00 น.)
(ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพด้านกระดูกและข้อ ได้ทุกวันอังคาร และวันพฤหัสบดี เวลา 17.0019.00 น. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 11.0013.00น.)
.
.
\”ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล\”

APCO ประกาศทำให้ HIV หมดฤทธิ์แล้ว 8 ราย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา

Leave a Comment