[Update] มูลนิธิไฟเซอร์เปิดตัวโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” | สถาบันคีนันแห่งเอเซีย – POLLICELEE

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย: คุณกำลังดูกระทู้

เมื่อเร็วๆ นี้ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “Pfizer Healthy Aging Society” หรือ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” ปฏิบัติการความรู้เชิงรุก กระตุ้นคนไทยตั้งแต่วัยก่อนเกษียณ (45-59 ปี) ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพเพื่อป้องกันการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ซึ่งเป็นภัยคุกคามผู้สูงวัยไทย และรณรงค์เตรียมความพร้อมตั้งแต่วัยก่อนเกษียณ เพื่อกายฟิต-จิตดี-มีออม เดินหน้าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ณ ห้องโซระ ชั้น 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ถนนวิทยุ


มร. เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

มร. เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย กล่าวเปิดงานและต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

​​​​​​​ภายในงานได้จัดกิจกรรมเสวนา หัวข้อ “สังคมผู้สูงวัย ไม่ใช่แค่เรื่องของคนสูงวัย แต่คือความท้าทายของสังคมไทยในอาเซียน” ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์วิมล บ้านพวน รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข อาจารย์ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และ ภ.ญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสนทนาสาระบันเทิง สุขลืมวัย สดใสลืมอายุ กับ “ป้าแป๋ว” กาญจนา พันธุเตชะ คุณป้าแบ็คแพ็ค ผู้สูงวัยที่แปกเป้เที่ยวรอบโลกในวัยเกษียณ จนกลายเป็นขวัญใจโลกออนไลน์ กับเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนวัยเกษียณโครงการ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข” นับเป็นโครงการแรกที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรก่อนวัยสูงอายุและผู้สูงอายุ ด้วยการสร้างรูปแบบสังคมการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวมที่มีความยั่งยืน สามารถประยุกต์และปรับใช้กับบริบทของสังคมไทยได้ ทั้งนี้จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2557 พบว่ามีจำนวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด อีกทั้งมีแนวโน้มที่อัตราของผู้สูงวัยจะเพิ่มสูงจนถึงร้อยละ 30 ภายใน 15 ปีข้างหน้า ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ (Aged Society) อย่างสมบูรณ์” และจะเป็นความท้าทายต่อเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคเมตาบอลิค (หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น ความดันโลหิตสูง โรคอ้วน และโรคเบาหวาน) หรือ NCDs โครงการนี้จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพและสร้างความรู้ความเข้าใจเชิงสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุข ประชากรก่อนวัยสูงอายุ และผู้สูงอายุ เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพให้เป็นไปในเชิงบวก เพื่อนำไปสู่การใช้ชีวิตแบบมีคุณภาพอย่างแท้จริงในอนาคต โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน 3 ปี (สิงหาคม 2559 – สิงหาคม 2562) ในสองพื้นที่ดำเนินงานได้แก่ กรุงเทพมหานคร (เขตคลองเตยและบางขุนเทียน) ซึ่งได้เริ่มดำเนินโครงการแล้ว และจะเริ่มขยายขอบเขตการดำเนินโครงการไปยังจังหวัดอุบลราชธานี (อ.เมือง และ อ.วารินชำราบ) ต่อไป
[img]

ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาวุโส มูลนิธิ ไฟเซอร์ประเทศไทย แนะนำบอร์ดนิทรรศการซึ่งสะท้อนภาพรวมและนำเสนอองค์ความรู้ด้านผู้สูงวัยในแง่มุม


ต่างๆ ให้กับ นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

คณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน (จากซ้าย)
ดร.กิตติมา ศรีวัฒนกุล ผู้จัดการมูลนิธิอาวุโส มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย,
ภ.ญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไปเซอร์ประเทศไทย,
อาจารย์วิมล บ้านพวน รองผู้อำนวยการ สำนักอนามัยผู้สูงอายุ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
มร.เซลิม เซสกิน ประธานกรรมการ มูลนิธิไฟเซอร์ ประเทศไทย,
อาจารย์ศิริวรรณ อรุณทิพย์ไพฑูรย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการสถาบันคีนันแห่งเอเซีย และ มร. ริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำนวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย

ป้าแป๋ว” กาญจนา พันธุเตชะ คุณป้าแบ็คแพ็ค

บรรยากาศในงานเปิดตัวโครงการ “Pfizer Healthy Aging Society” หรือ “ไฟเซอร์ รู้-เฒ่า(เท่า)-ทัน-สุข”
มร.เซลิม เซสกินประธานกรรมการมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่ามูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย และ บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัดมีการดำเนินภารกิจที่ต่างกันด้วยเป้าหมายเดียวกัน (2 Missions : 1 Goal) คือการมุ่งที่จะมอบ “คุณภาพชีวิตที่ดี” สำหรับคนทุกเพศทุกวัย โดยบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ตั้งแต่ในระดับโลก อาทิ การดำเนินโครงการเก็ท โอลด์ (Get Old) ของบริษัทแม่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ในด้านการรับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ (Good Health and Well-Being) ด้วยการการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับองค์กรต่างๆ ระดับโลกระหว่างการประชุม World Economic Forum ณ กรุงดาวอส สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อต่อสู่กับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs (Non-Communicable Diseases) ซึ่งเป็นภัยคุกคามของสังคมผู้สูงวัย โดยจะร่วมกันลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรค NCDs ให้ได้ในอัตรา 1 ใน 3 ภายในปี 2030 (พ.ศ.2573)
ภ.ญ.ศิริวรรณ ชื่นชมสกุล กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย กล่าวว่า “มูลนิธิฯ และสถาบันคีนันฯ ตั้งใจให้โครงการนี้เป็นการทำงานบนฐานความรู้ สู่การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุผู้สูงวัยของไทย ซึ่งแม้ว่าจะมีมาตรการกลไกของภาครัฐที่กำกับดูแลอยู่โดยตรง แต่ความร่วมมือกันระหว่างทุกภาคส่วนก็ยังเป็นเรื่องจำเป็น โดยมูลนิธิฯ จะมีการทำงานอย่างสอดประสานไปกับภาครัฐ และทุกภาคส่วนในสังคม บูรณาการความรู้ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรระหว่างกัน เกื้อหนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพซึ่งกันและกัน ในการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัยไปพร้อมๆ กัน ซึ่งมูลนิธิฯ คาดหวังว่าโครงการนี้ จะมีส่วนช่วยเตรียมความพร้อมสู่คุณภาพชีวิตผู้สูงวัย สร้างสังคมผู้สูงอายุผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ และจะสามารถสร้างต้นแบบ (Model) ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างแต่ละภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปได้

[NEW] | สถาบันคีนันแห่งเอเซีย – POLLICELEE

สถาบันคีนันแห่งเอเชียจัดประชุมกำหนดคุณภาพสังคมสูงวัยไทยระดับโลกครั้งแรก 

สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดย คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเชีย นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำนวยการและรองประธานกรรมการของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดงานเสวนาระดับโลก “NextGen Aging – Shaping a Smart Future for an Aging Society” เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งเป็นงานประชุมนานาชาติที่มุ่งเพิ่มความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทของเทคโนโยลีที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ โดยมี ดร. ปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานประชุมครั้งนี้ รวมถึงได้รับเกียรติจาก นพ. บุญ วนาสิน ประธานกรรมการบริษัท บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คุณพิตราภรณ์  บุณยรัตพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ดร.รุ่ง มัลลิกะมาส รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน Global Business Development and Strategy ธนาคารกรุงไทย (KTB) คุณสุภา โรจน์พูนผล ผู้อำนายการฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดเงินฝาก ธนาคารออมสิน (GSB) ดร.จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ Vice President ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และ รศ.ดร.พว.จิราพร เกศพิชญวัฒนา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ภายในงานประชุมครั้งนี้

ทีมงาน INN WHY? รายการเพื่อผู้บริโภค ร่วมปฏิวัติความคิด ปรับเปลี่ยนชีวิต ก้าวสู่ความมั่นคง หลังเกษียณ

ติดตามเราได้ที่ไลน์แอด @INNWHY.TV หรือ Facebook.com/INNWHY.TV และ Youtube.com/c/innwhy
Contact us : INNWHY31@gmail.com


Ep: 11 11 21 ตอน ตีความปฎิรูปเป็นล้มล้าง พจนานุกรมเผด็จการ.


Join this channel to get access to perks:
https://www.youtube.com/channel/UC_H44Uvcq8Wz_q19Xo3ktYQ/join

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Ep: 11 11 21 ตอน ตีความปฎิรูปเป็นล้มล้าง  พจนานุกรมเผด็จการ.

หนีให้รอดจาก SCP 3008 | The Store is closed


ikea scp3008
LINE STICKER \”zbing z. friend\” เวอร์ชั่นใหม่มาพร้อมเจ้านาซ่าและซิมบ้าสุดป่วน
สติกเกอร์ดุ๊กดิ๊ก+เสียงพากษ์สุดน่ารักของพี่แป้ง ดาวน์โหลดได้ที่นี่เลย http://lin.ee/r9gSHl9/sknj/ow
สติกเกอร์เวอร์ชั่นแรก https://store.line.me/stickershop/product/1480015
ขอบคุณเพื่อนๆ น้องๆ ทุกคนที่ช่วยอุดหนุนพี่แป้งนะคะ
ช่วยกด like \u0026 share + Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แป้งกันด้วยนะคะ
contact me :: pan.g@live.com
ขอให้สนุกกับคลิปนะคะ :3
ซื้อสินค้าของพี่แป้ง zbing z. มีทั้งเสื้อ หมวก กระเป๋า และของอื่นๆ ได้ที่นี่ https://goo.gl/R4XXeY

ติดตามแป้งได้ที่
♥ Facebook http://www.facebook.com/zbingzee
♥ Fan page http://www.facebook.com/zbingch
♥ Instagram http://www.instagram.com/zbingz
♥ Youtube http://www.youtube.com/zbingzbin­g
ด้วยรัก ♥
zbing z
สมัครเป็นพาร์ทเนอร์กับ Online Station เพื่อช่วยพัฒนาให้ช่อง Youtube ของคุณเติบโตขึ้น http://caster.onlinestation.net
­­
::: สนใจติดต่อโฆษณาหรือสปอนเซอร์ :::
ติดต่อทีมงาน Online Station (เฉพาะเรื่องงานเท่านั้น)
อีเมล์ : os.influencer@truedigital.com
INTRO SONG
Sparks (feat. Corey Saxon)
Music by Epidemic Sound (http://www.epidemicsound.com)
zbingz

หนีให้รอดจาก SCP 3008 | The Store is closed

ไอบีเอ็มและคีนันผนึกกำลังภาครัฐ ผลักดัน “สะเต็ม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ \”ประเทศไทย 4.0\” (Part1)


บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย (คีนัน) จัดการอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านสะเต็ม (STEM) สู่ประเทศไทย 4.0” นับเป็นการเสวนาต่อยอดแนวคิดและแนวทางสร้างคนเก่งด้านวิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์ (M) หรือสายวิชาด้านสะเต็ม (STEM) โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับไอบีเอ็ม ในฐานะภาคเอกชน และคีนัน ในฐานะองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกันระดมแนวคิดสร้างคนเพื่อเป็นพลังใหม่ในการขับเคลื่อนเมืองไทยไปสู่โมเดล \”ประเทศไทย 4.0\” (Thailand 4.0) ซึ่งมุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม โดยมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้านสะเต็ม นักการศึกษา นักศึกษาด้านสะเต็ม และผู้สนใจเข้าร่วมฟัง เมื่อเร็วๆ นี้ ณ สำนักงานใหญ่ ไอบีเอ็ม (ประเทศไทย)

ไอบีเอ็มและคีนันผนึกกำลังภาครัฐ ผลักดัน “สะเต็ม” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ \

สีหนุวิลล์-เกาะรง ทะเลกัมพูชา..แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ?! | Viewfinder The Bucket List EP.23 /2020


Viewfinder the bucket list จะพาออกไปเช็คลิสต์ในฝัน
เปิดเส้นทางเที่ยวทะเลประเทศกัมพูชา กับความงดงามสุดเซอร์ไพร์ไม่แพ้ที่ใดในโลก

รายการ Viewfinder ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ 12.00 น. ทางช่อง AmarinTV HD 34
ออกอากาศทุกวันเสาร์ 15.00 น. ทางช่อง YouTube Viewfinder Thailand

ติดตาม รายการ Viewfinder The Bucket List และข่าวสารต่างๆ ได้ที่
Facebook Fanpage : Viewfinder Thailand
https://www.facebook.com/viewfinderthailand
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCFAg9jjeY2_dHrkajKpJmpg?sub_confirmation=1

สีหนุวิลล์-เกาะรง ทะเลกัมพูชา..แบบนี้ก็มีด้วยเหรอ?! | Viewfinder The Bucket List EP.23 /2020

🔴Live | รายการ อาเซียนพลัส | จันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564


🔴Live | รายการ อาเซียนพลัส | จันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564
อาเซียนพลัส สัปดาห์นี้
\”อาเซียนฟื้นเศรษฐกิจ\”
ผู้นำเวียดนามอินโดนีเซียเดินสายหาเงินลงทุนเข้าประเทศ คาดได้ประเทศละ 1ล้านล้านบาท
ติดตามรายละเอียด ในอาเซียนพลัส จันทร์ที่ 165 พฤศจิกายน นี้
เวลา 10.3011.00 น ทาง TNN ช่อง 16

🔴Live | รายการ อาเซียนพลัส | จันทร์ที่ 15 พ.ย. 2564

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย

Leave a Comment