[Update] สารัชถ์ รัตนาวะดี นำทีมกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ขึ้นแท่นองค์กรชั้นนำ | สารัชถ์ รัตนาวะดี – POLLICELEE

สารัชถ์ รัตนาวะดี: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

น.ส. ยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Zero Accident Campaign 2018 ในงาน Safety Thailand ครั้งที่ 32

บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตพลังงานไฟฟ้าชั้นนำของเมืองไทย ที่มีหัวเรือใหญ่คือ สารัชถ์ รัตนาวะดี พัฒนาศักยภาพขององค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ ไม่เฉพาะด้านการทำธุรกิจ แต่ “กัลฟ์” ยังขับเคลื่อนไปด้วยมุมมองและวิสัยทัศน์ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย สวัสดิภาพของพนักงาน การดูแลสิ่งแวดล้อม และการจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ จนได้รับการยอมรับและรางวัลการันตีระดับชาติในปีนี้ถึง 3 รางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล “Zero Accident Campaign 2018” รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018

6 โรงไฟฟ้ากัลฟ์ คว้ารางวัลอุบัติเหตุเป็นศูนย์ จากงาน Safety Thailand

สำหรับรางวัล “Zero Accident Campaign 2018 ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ หรือ Safety Thailand ครั้งที่ 32 จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ผ่านการสร้างจิตสำนึกในหมู่ผู้ประกอบการ ให้เห็นความสำคัญของความปลอดภัย และหันมาใส่ใจเจ้าหน้าที่และผู้ใช้แรงงานในอุตสาหกรรมที่อยู่ในความดูแล โดยจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุกที่ยั่งยืน” ซึ่งในงานได้มีการมอบรางวัล “Zero Accident Campaign 2018” ให้กับผู้ประกอบการที่รักษามาตรฐานความปลอดภัยในองค์กรได้อย่างดีเยี่ยม สำหรับหลักเกณฑ์พิจารณาสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลนั้น จะต้องมีอุบัติเหตุเป็นศูนย์ หรือไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพนักงานระหว่างการทำงานเลยไม่ต่ำกว่า 4 ปี

ในปีนี้ กัลฟ์ ได้รับรางวัลระดับทองแดงไปถึง 6 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลสำหรับโรงไฟฟ้าของกัลฟ์ 3 รางวัล และรางวัลสำหรับโรงไฟฟ้าที่จ้างบริหารอีก 3 รางวัล และยังได้อีก 5 ใบประกาศ สำหรับโรงไฟฟ้าเปิดใหม่ ที่ยังสะสมชั่วโมงทำงานได้ไม่ครบ 1 ล้านชั่วโมง แต่เข้าเกณฑ์และได้รับพิจารณาเนื่องจากกัลฟ์ฯ มีนโยบายและการบริหารความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่มีพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุการทำงานถึงขั้นหยุดงานมาตลอดระยะเวลา 1 ปีเต็ม โดยปัจจุบันบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) มีโรงไฟฟ้าในความดูแลทั้งหมด 33 แห่ง ซึ่งเป็นธุรกิจของกัลฟ์ฯ 28 แห่ง และรับจ้างบริหารจัดการอีก 5 แห่ง

สำหรับกัลฟ์ฯ แล้ว เราให้ความสำคัญกับนโยบายด้านความปลอดภัยของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ฯ ทั้งในด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้มีมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง เริ่มตั้งแต่สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้บฏิบัติงานทุกระดับ ผ่านการจัดอบรมด้านความปลอดภัยอย่างน้อยปีละครั้ง ไปจนถึงการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานทุกเมื่อ จนทำให้นโยบายด้านความปลอดภัยของบริษัทสามารถเทียบชั้นกับบริษัทในระดับสากลได้นั่นเอง

GULF รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561

นอกจากนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ยังได้รับรางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปี 2561 โดยรางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน ซึ่งบริษัทที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นับว่ามีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีเยี่ยม สามารถปฏิบัติ ตามแผนการขจัดและลดมลพิษ รวมถึงมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

โรงงานในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ฯ ที่ได้รับรางวัล ได้แก่ โรงไฟฟ้ากัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าแบบอย่างของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสระบุรี ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ได้มาตรฐานแล้ว ยังผ่านเกณฑ์การประเมินด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ 1. ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา3. ความโปร่งใส 4. ความรับผิดชอบต่อสังคม 5. นิติธรรม 6. ความยุติธรรม7. ความยั่งยืน

นอกจากโรงไฟฟ้าเจพี เอ็นเค 2 ที่ได้รับรับรางวัลในปีนี้แล้ว โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ฯ ยังได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องมาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ปี 2556 บริษัท กัลฟ์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด (GCC) ปี 2557 บริษัท กัลฟ์ เพาเวอร์ เจเนอเรชั่น จำกัด (GPG) ปี 2559 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเอส จำกัด (GNS) และล่าสุดปี 2561 บริษัท กัลฟ์ เจพี เอ็นเค 2 จำกัด (GNK 2) จึงกล่าวได้ว่ารางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกัลฟ์ฯ ในการรักษาสิ่งแวดล้อม และดูแลชุมชนโดยรอบ และยังสื่อถึงความมีธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจที่ให้ความใส่ใจกับคุณภาพในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

กลุ่มบริษัท กัลฟ์ฯ รับรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 10 ปีซ้อน

รางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่อยู่ในภาคการผลิตที่มีระบบบริหารจัดการที่ดี ส่งเสริมการจ้างงานและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน และสนับสนุนให้ผู้ใช้แรงงานในหน่วยงานนั้นๆ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพในการทำงาน นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมนำพาประเทศไปสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคต โดยในปีนี้ บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF ก็ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับแพลทินัม) เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน จากโรงไฟฟ้า กัลฟ์ ยะลา กรีน

การจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 จัดขึ้นโดยกระทรวงแรงงาน เพื่อเชิดชูสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ ยังได้มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 27 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 234 รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 187 รางวัล และสถานประกอบกิจการที่นำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปประชาสัมพันธ์ 30 รางวัล รวมทั้งสิ้น 478 รางวัล

จากทั้ง 3 รางวัลที่บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และการบริหารองค์กรทั้งในด้านความปลอดภัย สวัสดิภาพของพนักงาน สิ่งแวดล้อม และการจัดการแรงงานตามมาตรฐานสากลของสารัชถ์ รัตนาวะดี ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญ รางวัลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า กัลฟ์ฯ เป็นองค์กรชั้นนำของไทยที่มีความมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องทั้งยังเป็นองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ได้มาตรฐานสากล

[NEW] “สารัชถ์ รัตนาวะดี” ขึ้นแท่นมหาเศรษฐีเบอร์ 2 ของไทย มีทรัพย์สินแซง “เจ้าสัวธนินท์” | สารัชถ์ รัตนาวะดี – POLLICELEE

Save

Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


รู้จักแชมป์ เศรษฐีหุ้นไทย “สารัชถ์ รัตนาวะดี” เจ้าของ GULF


รู้จักแชมป์ เศรษฐีหุ้นไทย “สารัชถ์ รัตนาวะดี” เจ้าของ GULF
Official Website : https://mgronline.com
https://www.facebook.com/MGRonlineLive
https://www.instagram.com/mgronline
https://twitter.com/MGROnlineLive

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

รู้จักแชมป์ เศรษฐีหุ้นไทย “สารัชถ์ รัตนาวะดี” เจ้าของ GULF

สารัชถ์ รัตนาวะดี เป็นใคร?? ทำไมดร.นิวท้าจตุพรเอ่ยชื่อ! ทำความรู้จัก เศรษฐีหุ้นไทยสายเลือดทหาร


FACEBOOK : https://www.facebook.com/thaimoveinstitute
truthforyou : https://www.facebook.com/truthforyou.co
คลิปดีเพื่อคุณ : https://www.youtube.com/c/ทิศทางไทย
.
สารัชถ์รัตนาวะดี
จตุพร
ตู่จตุพร
ข่าววันนี้
ข่าวการเมืองวันนี้
ทิศทางไทย

สารัชถ์ รัตนาวะดี เป็นใคร?? ทำไมดร.นิวท้าจตุพรเอ่ยชื่อ! ทำความรู้จัก เศรษฐีหุ้นไทยสายเลือดทหาร

ลึกสารัชถ์รุกINTUCH คิกออฟทะยานยกกลุ่ม


ทันหุ้น เจาะปมบิ๊ก GULF “สารัชถ์ รัตนาวะดี” นำทีมนั่งบอร์ด INTUCH พรึบ เหตุจริงจังต้องการบูมธุรกิจยกกลุ่มจับตาเดินหน้านั่ง ADVANC – THCOM ต่อ พร้อมเพิ่มปันผล ADVANC และเตรียมบริการจัดการเสาโทรคมนาคมร่วมกัน ขณะที่ THCOM กลับเป็นของไทยส่งผลดีดำเนินงานง่าย ด้าน ครม. ให้ INTUCH ซื้อ THCOM ให้ครบ 51% ชี้อย่าตื่นซื้อ เหตุยังต้องเจรจาต่อ
อ่านต่อ https://thunhoon.com/article/245206
ติดตามทันหุ้นได้หลากหลายช่องทาง
เว็บไซต์ https://www.thunhoon.com/
เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/Thunhoonofficial/
ยูทูป https://www.youtube.com/channel/UCYizTVGMealUUalT6VdUdNA?view_as=subscriber
ไลน์ https://line.me/R/ti/p/%40kro3673w
เทเลแกรม https://t.me/thunhoon_news
ทวิตเตอร์ https://twitter.com/thunhoon1

ลึกสารัชถ์รุกINTUCH คิกออฟทะยานยกกลุ่ม

“สารัชถ์ รัตนาวะดี” อู้ฟู่1.2แสนล.แซง“หมอเสริฐ”คว้าแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี62| เดลิ[HOT]นิวส์ 121262


“สารัชถ์ รัตนาวะดี”เป็นใคร อู้ฟู่1.2แสนล.แซง“หมอเสริฐ”คว้าแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี62| เดลิ[HOT]นิวส์ 121262

“สารัชถ์ รัตนาวะดี” อู้ฟู่1.2แสนล.แซง“หมอเสริฐ”คว้าแชมป์เศรษฐีหุ้นไทยปี62|  เดลิ[HOT]นิวส์ 121262

Sweet Mullet – สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (MV)


Sweet Mullet\r
สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Official MV)\r
New Single 2009

Sweet Mullet - สภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน (MV)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ สารัชถ์ รัตนาวะดี

Leave a Comment