[Update] หุ้นไทยแกร่ง!! ตลท. ประกาศรายชื่อ 146 บจ. ในหุ้นยั่งยืน THSI ปี 2564 | รายชื่อหุ้น mai – POLLICELEE

รายชื่อหุ้น mai: คุณกำลังดูกระทู้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยมี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัทในปีที่ผ่านมา สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยผนวกการขับเคลื่อนความยั่งยืนในการบริหารจัดการ ช่วยลดความเสี่ยง เสริมศักยภาพธุรกิจ แม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า แม้ บจ. ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิกฤต COVID-19 แต่ บจ. ไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ซึ่งในปีนี้มี บจ. ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวม 146 บจ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 124 บจ.

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” จึงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ทำให้ปัจจุบันผู้ลงทุนไทยมีความต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG เพิ่มสูงขึ้น ณ เดือนสิงหาคม 2564 กองทุน ESG Fund ในประเทศไทยมีถึง 58 กองทุน สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) รวมประมาณ 57,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูล ESG ให้ผู้ลงทุนรับทราบมากขึ้น” นายภากรกล่าว

สำหรับปี 2564 บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI แสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน บจ. ยังมีพัฒนาการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 146 บริษัท เป็น บจ. ใน SET 134 บจ. และ mai 12 บจ. ประกอบด้วย บจ. สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสามลำดับแรก ได้แก่ บจ. ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 25 บริษัท กลุ่มบริการ 24 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 23 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 12.48 ล้านล้านบาท ณ 30 กันยายน 2564 หรือคิดเป็น 66% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด เช่น ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงดิจิทัล เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี

ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ :https://www.setsustainability.com/libraries/710/item/thailand-sustainability-investment-lists

รายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในThailand Sustainability Investment 2021จำนวน146บริษัท ได้แก่

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ASIANบริษัทเอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

CFRESHบริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)

CPFบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)

GFPTบริษัทจีเอฟพีที จำกัด(มหาชน)

HTCบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)

MINTบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

NRFบริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด(มหาชน)

OSPบริษัทโอสถสภา จำกัด(มหาชน)

PMบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)

SNPบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)

STAบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)

TFGบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

TFMAMAบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)

TIPCOบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)

TUบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

TVOบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)

TWPCบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน)

ZENบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค
S & Jบริษัทเอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)

SABINAบริษัทซาบีน่า จำกัด(มหาชน)

STGTบริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

TNLบริษัทธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน)

TOGบริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเงิน
BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)

BBLธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)

BLAบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

KBANKธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)

KKPธนาคารเกียรตินาคินภัทรจำกัด(มหาชน)

KTBธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)

KTCบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)

LHFGบริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

MTCบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

NSIบริษัทนำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน)

SAKบริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)

SCBธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)

THANIบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)

THRELบริษัทไทยรีประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)

TISCOบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

TQMบริษัททีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

TTBธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด(มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
AHบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)

BGCบริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด(มหาชน)

CSCบริษัทฝาจีบ จำกัด(มหาชน)

IRCบริษัทอีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

IVLบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน)

PCSGHบริษัทพี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

PTTGCบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

SATบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

SCGPบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน)

SNCบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน)

SSSCบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน)

THIPบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

TMTบริษัททีเอ็มที สตีล จำกัด(มหาชน)

TPBIบริษัททีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)

TPCSบริษัททีพีซีเอส จำกัด(มหาชน)

TSCบริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)

TSTHบริษัททาทา สตีล(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

UACบริษัทยูเอซี โกลบอล จำกัด(มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
AMATAบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)

AMATAVบริษัทอมตะ วีเอ็น จำกัด(มหาชน)

AWCบริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด(มหาชน)

CKบริษัทช.การช่าง จำกัด(มหาชน)

CPNบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)

DRTบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)

EPGบริษัทอีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

FPTบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

LPNบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

NVDบริษัทเนอวานา ไดอิ จำกัด(มหาชน)

ORIบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)

PPPบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด(มหาชน)

PSHบริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)

Sบริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)

SCบริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

SCCบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)

SCCCบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)

SIRIบริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน)

SYNTECบริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)

TASCOบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

TOAบริษัททีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

TTCLบริษัททีทีซีแอล จำกัด(มหาชน)

WHAบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

กลุ่มทรัพยากร
AGEบริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)

BAFSบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

BANPUบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)

BCPบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

BCPGบริษัทบีซีพีจี จำกัด(มหาชน)

BGRIMบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

BPPบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)

CKPบริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)

EAบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)

EASTWบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)

EGCOบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)

GPSCบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)

GULFบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)

GUNKULบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)

IRPCบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)

PTGบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน)

PTTบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)

PTTEPบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)

RATCHบริษัทราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

SCGบริษัทสหโคเจน(ชลบุรี)จำกัด(มหาชน)

TOPบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)

TTWบริษัททีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน)

WHAUPบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)

กลุ่มบริการ
AAVบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)

AOTบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)

BDMSบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)

BEMบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)

BJCบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)

BWGบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)

CENTELบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)

COM7บริษัทคอมเซเว่น จำกัด(มหาชน)

CPALLบริษัทซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน)

CRCบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

GLOBALบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

HMPROบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)

JWDบริษัทเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)

KEXบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

MAJORบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)

M-CHAIบริษัทโรงพยาบาลมหาชัย จำกัด(มหาชน)

NYTบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน)

PLANBบริษัทแพลน บี มีเดีย จำกัด(มหาชน)

PR9บริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด(มหาชน)

RSบริษัทอาร์เอส จำกัด(มหาชน)

VGIบริษัทวีจีไอ จำกัด(มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยี
ADVANCบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

HANAบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด(มหาชน)

ILINKบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)

INTUCHบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)

MSCบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

PTบริษัทพรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)

SYNEXบริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

THCOMบริษัทไทยคม จำกัด(มหาชน)

TRUEบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ(mai)
กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
TMILLบริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)

กลุ่มธุรกิจการเงิน
GCAPบริษัทจี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

LITบริษัทลีซ อิท จำกัด(มหาชน)

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม
ADBบริษัทแอ็พพลาย ดีบี จำกัด(มหาชน)

COLORบริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด(มหาชน)

SELICบริษัทซีลิค คอร์พ จำกัด(มหาชน)

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

ARROWบริษัทแอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)

PPSบริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)

กลุ่มบริการ
AKPบริษัทอัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)

OTOบริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)

TVDบริษัททีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน)

กลุ่มเทคโนโลยี
ITELบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน)

*รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในThailand Sustainability Investment(THSI)ประกาศ ณวันที่4ตุลาคม2564(สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกของDJSIและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการปรับปรุงรายชื่อTHSIให้สอดคล้องกับผลการคัดเลือกอีกครั้ง)

ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือความเห็นด้านกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลหรือในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใดรวมทั้ง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้างอิงหรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใดๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมทั้ง เปลี่ยนแปลงรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

เปิดเผยว่า แม้ บจ. ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิกฤต COVID-19 แต่ บจ. ไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ซึ่งในปีนี้มี บจ. ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวม 146 บจ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 124 บจ.“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” จึงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว ทำให้ปัจจุบันผู้ลงทุนไทยมีความต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG เพิ่มสูงขึ้น ณ เดือนสิงหาคม 2564 กองทุน ESG Fund ในประเทศไทยมีถึง 58 กองทุน สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) รวมประมาณ 57,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูล ESG ให้ผู้ลงทุนรับทราบมากขึ้น” นายภากรกล่าวสำหรับปี 2564 บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI แสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน บจ. ยังมีพัฒนาการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด เช่น ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงดิจิทัล เป็นต้น ตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปีทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ : ASIANบริษัทเอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)CFRESHบริษัทซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด(มหาชน)CPFบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)GFPTบริษัทจีเอฟพีที จำกัด(มหาชน)HTCบริษัทหาดทิพย์ จำกัด(มหาชน)MINTบริษัทไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)NRFบริษัทเอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด(มหาชน)OSPบริษัทโอสถสภา จำกัด(มหาชน)PMบริษัทพรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด(มหาชน)SNPบริษัทเอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)STAบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)TFGบริษัทไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)TFMAMAบริษัทไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)TIPCOบริษัททิปโก้ฟูดส์ จำกัด(มหาชน)TUบริษัทไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)TVOบริษัทน้ำมันพืชไทย จำกัด(มหาชน)TWPCบริษัทไทยวา จำกัด(มหาชน)ZENบริษัทเซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)S & Jบริษัทเอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด(มหาชน)SABINAบริษัทซาบีน่า จำกัด(มหาชน)STGTบริษัทศรีตรังโกลฟส์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)TNLบริษัทธนูลักษณ์ จำกัด(มหาชน)TOGบริษัทไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)BAYธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด(มหาชน)BBLธนาคารกรุงเทพจำกัด(มหาชน)BLAบริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)KBANKธนาคารกสิกรไทยจำกัด(มหาชน)KKPธนาคารเกียรตินาคินภัทรจำกัด(มหาชน)KTBธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)KTCบริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน)LHFGบริษัทแอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)MTCบริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)NSIบริษัทนำสินประกันภัย จำกัด(มหาชน)SAKบริษัทศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)SCBธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)THANIบริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน)THRELบริษัทไทยรีประกันชีวิต จำกัด(มหาชน)TISCOบริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)TQMบริษัททีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)TTBธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัด(มหาชน)AHบริษัทอาปิโก ไฮเทค จำกัด(มหาชน)BGCบริษัทบีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด(มหาชน)CSCบริษัทฝาจีบ จำกัด(มหาชน)IRCบริษัทอีโนเว รับเบอร์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)IVLบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด(มหาชน)PCSGHบริษัทพี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)PTTGCบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)SATบริษัทสมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)SCGPบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด(มหาชน)SNCบริษัทเอส เอ็น ซี ฟอร์เมอร์ จำกัด(มหาชน)SSSCบริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน)THIPบริษัททานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)TMTบริษัททีเอ็มที สตีล จำกัด(มหาชน)TPBIบริษัททีพีบีไอ จำกัด(มหาชน)TPCSบริษัททีพีซีเอส จำกัด(มหาชน)TSCบริษัทไทยสตีลเคเบิล จำกัด(มหาชน)TSTHบริษัททาทา สตีล(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)UACบริษัทยูเอซี โกลบอล จำกัด(มหาชน)AMATAบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด(มหาชน)AMATAVบริษัทอมตะ วีเอ็น จำกัด(มหาชน)AWCบริษัทแอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด(มหาชน)CKบริษัทช.การช่าง จำกัด(มหาชน)CPNบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)DRTบริษัทผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด(มหาชน)EPGบริษัทอีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)FPTบริษัทเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)LPNบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)NVDบริษัทเนอวานา ไดอิ จำกัด(มหาชน)ORIบริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)PPPบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด(มหาชน)PSHบริษัทพฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน)Sบริษัทสิงห์ เอสเตท จำกัด(มหาชน)SCบริษัทเอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)SCCบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน)SCCCบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน)SIRIบริษัทแสนสิริ จำกัด(มหาชน)SYNTECบริษัทซินเท็ค คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)TASCOบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)TOAบริษัททีโอเอ เพ้นท์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)TTCLบริษัททีทีซีแอล จำกัด(มหาชน)WHAบริษัทดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)AGEบริษัทเอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด(มหาชน)BAFSบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)BANPUบริษัทบ้านปู จำกัด(มหาชน)BCPบริษัทบางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)BCPGบริษัทบีซีพีจี จำกัด(มหาชน)BGRIMบริษัทบี.กริม เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)BPPบริษัทบ้านปู เพาเวอร์ จำกัด(มหาชน)CKPบริษัทซีเค พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)EAบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด(มหาชน)EASTWบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน)EGCOบริษัทผลิตไฟฟ้า จำกัด(มหาชน)GPSCบริษัทโกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด(มหาชน)GULFบริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน)GUNKULบริษัทกันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด(มหาชน)IRPCบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)PTGบริษัทพีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด(มหาชน)PTTบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน)PTTEPบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน)RATCHบริษัทราช กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)SCGบริษัทสหโคเจน(ชลบุรี)จำกัด(มหาชน)TOPบริษัทไทยออยล์ จำกัด(มหาชน)TTWบริษัททีทีดับบลิว จำกัด(มหาชน)WHAUPบริษัทดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด(มหาชน)AAVบริษัทเอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด(มหาชน)AOTบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)BDMSบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน)BEMบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน)BJCบริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน)BWGบริษัทเบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน)CENTELบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด(มหาชน)COM7บริษัทคอมเซเว่น จำกัด(มหาชน)CPALLบริษัทซีพี ออลล์จำกัด(มหาชน)CRCบริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)GLOBALบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)HMPROบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)JWDบริษัทเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด(มหาชน)KEXบริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)MAJORบริษัทเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด(มหาชน)M-CHAIบริษัทโรงพยาบาลมหาชัย จำกัด(มหาชน)NYTบริษัทนามยง เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน)PLANBบริษัทแพลน บี มีเดีย จำกัด(มหาชน)PR9บริษัทโรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด(มหาชน)RSบริษัทอาร์เอส จำกัด(มหาชน)VGIบริษัทวีจีไอ จำกัด(มหาชน)ADVANCบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)HANAบริษัทฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด(มหาชน)ILINKบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน)INTUCHบริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน)MSCบริษัทเมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)PTบริษัทพรีเมียร์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)SYNEXบริษัทซินเน็ค(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)THCOMบริษัทไทยคม จำกัด(มหาชน)TRUEบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)TMILLบริษัทที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด(มหาชน)GCAPบริษัทจี แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)LITบริษัทลีซ อิท จำกัด(มหาชน)ADBบริษัทแอ็พพลาย ดีบี จำกัด(มหาชน)COLORบริษัทสาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด(มหาชน)SELICบริษัทซีลิค คอร์พ จำกัด(มหาชน)ARROWบริษัทแอร์โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหาชน)PPSบริษัทโปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด(มหาชน)AKPบริษัทอัคคีปราการ จำกัด(มหาชน)OTOบริษัทวันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด(มหาชน)TVDบริษัททีวี ไดเร็ค จำกัด(มหาชน)ITELบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด(มหาชน)*รายชื่อบริษัทจดทะเบียนในThailand Sustainability Investment(THSI)ประกาศ ณวันที่4ตุลาคม2564(สำหรับบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นสมาชิกของDJSIและผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่กำหนดตลาดหลักทรัพย์ฯจะมีการปรับปรุงรายชื่อTHSIให้สอดคล้องกับผลการคัดเลือกอีกครั้ง)ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนเท่านั้น มิใช่การให้คำแนะนำด้านการลงทุนหรือความเห็นด้านกฎหมายตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมิได้ให้การรับรองในความถูกต้องของข้อมูลหรือในเรื่องของการใช้งานที่ตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะอื่นใดรวมทั้ง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการนำข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดไปใช้หรืออ้างอิงหรือเผยแพร่ไม่ว่าในลักษณะใดๆ นอกจากนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด รวมทั้ง เปลี่ยนแปลงรายชื่อ Thailand Sustainability Investment ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

[NEW] ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อ 146 บจ.หุ้นยั่งยืนปี 2564 | รายชื่อหุ้น mai – POLLICELEE

ภาพ ตลท. หุ้นไทย (SET) ตลาดหุ้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยมี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 146 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 124 บริษัทในปีที่ผ่านมา บจ. ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 25 บริษัท ตามด้วยกลุ่มบริการ 24 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 23 บริษัท

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แม้ บจ. ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของวิกฤต COVID-19 แต่ บจ.ไทยส่วนใหญ่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี มีการปรับตัวและสร้างโอกาสในการแข่งขันผ่านนวัตกรรมทางธุรกิจ รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม ซึ่งในปีนี้มี บจ. ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) รวม 146 บจ. เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มี 124 บจ.

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมตลาดทุนไทยให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ตลาดทุนไทยเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนตามวิสัยทัศน์ To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone จึงสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานตามหลักบรรษัทภิบาล และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างรอบด้าน พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อสร้างโอกาสการได้รับผลตอบแทนในระยะยาว

ทำให้ปัจจุบันผู้ลงทุนไทยมีความต้องการลงทุนในหุ้นที่มี ESG เพิ่มสูงขึ้น ณ เดือนสิงหาคม 2564 กองทุน ESG Fund ในประเทศไทยมีถึง 58 กองทุน สินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) รวมประมาณ 57,496 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 96% จากต้นปี ถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ภาคธุรกิจต้องเร่งพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและเปิดเผยข้อมูล ESG ให้ผู้ลงทุนรับทราบมากขึ้น”

สำหรับปี 2564 บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI แสดงให้เห็นถึงการมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal เช่น ประเด็น Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้า เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน บจ. ยังมีพัฒนาการโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณและเปิดเผยข้อมูลการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI 146 บริษัท เป็น บจ. ใน SET 134 บจ. และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) 12 บจ. ประกอบด้วย บจ. สูงสุดในกลุ่มอุตสาหกรรมสามลำดับแรก ได้แก่ บจ. ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างมากที่สุด 25 บริษัท กลุ่มบริการ 24 บริษัท และกลุ่มทรัพยากร 23 บริษัท โดย บจ. ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม 12.48 ล้านล้านบาท ณ 30 กันยายน 2564 หรือคิดเป็น 66% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของ SET และ mai

ทั้งนี้รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI คัดเลือกจาก บจ. ที่เข้าร่วมตอบแบบประเมินความยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมรวม 12 หมวด เช่น ความเสี่ยงจากการใช้น้ำ ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การทำธุรกิจทางการเงินหรือประกันภัยอย่างรับผิดชอบ การมีส่วนร่วมกับชุมชนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงดิจิทัล เป็นต้น

ตัวชี้วัดเหล่านี้สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและเป็นประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

บจ. ที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด โดยมีคณะทำงานเพื่อการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นผู้กลั่นกรองให้มีความโปร่งใสตลอดกระบวนการ ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คัดเลือกดัชนี SETTHSI เพื่อส่งเสริมการลงทุนในหุ้นยั่งยืนที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ซึ่งดัชนี SETTHSI มีการทบทวนทุกครึ่งปี

ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อหุ้นยั่งยืนได้ที่ www.setsustainability.com

 


ส่อง 21 หุ้น MAI กำไรโตเกิน 100% | Money Hero


หุ้น ข่าวหุ้น
แหล่งข่าว : https://www.efinancethai.com/LastestNews/LatestNewsMain.aspx?ref=A\u0026id=ODF1SFJodTlyMnM9
สนับสนุนรายการและช่อง Money Hero ได้ที่ บัญชี นายธวัชชัย ธูปอ่อน ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 5304022550
เพื่อเป็นรายได้ให้กับเด็กฝึกงาน การจัดกิจกรรมของช่อง และเพื่อพัฒนาช่องต่อไป

สมัครสมาชิกเพื่อรับการบ้านหุ้นทุกสัปดาห์ https://www.youtube.com/channel/UCQ9GeIRkWhpobJmy4UZqNsg/join
เปิดพอร์ตหุ้นต่างประเทศ http://partners.etoro.com/B12996_A84803_TClick_Smoneyhero.aspx
สมัครเรียน line@ : https://lin.ee/iDPznwt
เปิดพอร์ตหุ้นแบบ online เพื่อใช้งาน Finansia HERO ฟรี http://bit.ly/stocksMindmap
แอปดูกราฟ https://youtu.be/uFCJ_xR_uwE
สอนดูกราฟหุ้นมือใหม่ https://www.youtube.com/watch?v=2mW1qQwuCOE
สั่งหนังสือเจาะตื้นหุ้น https://serazu.com/web/product/2050
ติดต่องาน email : ubuwall@gmail.com
fanpage FB : อ่านงบการเงินไม่ยาก
สามารถดาวน์โหลดสูตรสแกนหุ้นได้ที่  https://bit.ly/2LWpywl
สูตรหุ้น Gold https://drive.google.com/file/d/1y36b0PX6FNCrhUX0Nqn9uDJdtjWxdyYc/view?usp=sharing

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ส่อง 21 หุ้น MAI กำไรโตเกิน 100% | Money Hero

บุญผลา – ไมค์ ภิรมย์พร【LYRIC VIDEO】


กดติดตาม ไมค์ ภิรมย์พร OFFICIAL คุณจะไม่พลาด อะไรพิเศษๆ ที่นี่ที่เดียว คลิ๊กเลย: https://goo.gl/EGNSsu
เพลง : บุญผลา
ศิลปิน : ไมค์ ภิรมย์พร
คำร้อง/ทำนอง : ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
บ่น่าเซื่อเนาะว่าเฮาสิมาพ้อกัน
คนตั้งว่าจักล้าน พอปานว่ามีผู้มาซุกยู้ใส่
ให้เฮาเว้าจา ให้ถืกชะตา ถืกใจ
จนตกหลุมความฮัก แล้วขึ้นบ่ได้ งึดใจอยู่เด้เนาะ
ว่าโอ้ละหนอ (เน้อ) นางเอย เจ้ากะเคยคึดนำอยู่แม่นบ่
ว่าฮักเฮาที่เกิดที่ก่อ กะย้อนว่า..ย้อนว่า
ย้อนบุญผลา เด้เนาะ พาเฮามาพบพ้อ
ฮู้สึกคือกัน อยู่เนาะ คือฮักที่รอที่ฝัน
ให้บุญผลา พาฮัก ให้ฮักเฮาคือเก่าทุกวัน
ได้หายใจอยู่ใกล้ ๆ กัน จนฮอดมื้อตาย ได้ซ่ำนี้กะพอ….
บ่น่าเซื่อเนาะ ว่าอ้ายสิพ้อฮักแท้
นอกจากพ่อกับแม่ กะมีแต่เจ้าฮั่นล่ะเด้อ…อ้ายว่า
อดข้าวกะตาย ขาดเจ้ากะบ่ได้ สั่นดอกวา
เบิ่งแงงกันเด้อหล่า ให้สมบุพเพเฮาฮ่วมสร้างมาเด้อ..

❤︎ ติดตามอัพเดทผลงานศิลปิน ได้ที่
Facebook Grammy Gold: https://www.facebook.com/GrammyGoldpage
Instagram Grammy Gold: https://www.instagram.com/grammygold_official
Youtube Grammy Gold: https://goo.gl/6ysF5I
Digital Download : 123 7007
iTunes : https://goo.gl/zhxWYj
☎ ติดต่องานจ้างศิลปิน แกรมมี่โกลด์ โทร.0854847345

บุญผลา - ไมค์ ภิรมย์พร【LYRIC VIDEO】

The 3 TOP Stocks To Buy in November 2021 (Undervalued)


In this video, I’m going through 7 TOP stocks to buy in November 2021. These are the best stocks to buy now!
🔵 Get My FREE Investing Guide! 👉 http://bit.ly/3c90WyY
⭕️ Join The Investing Club Discord! // https://bit.ly/InvestingClubDiscord
💰 Get 2 free stocks on Webull! // http://bit.ly/2OWSIxz
🥇The Best place to buy Bitcoin! ($30 free crypto) // https://bit.ly/30qBHR4
🏦Get 6% interest on your Bitcoin // https://bit.ly/30z7kYV
📲 DM me on Instagram // https://bit.ly/3i9PR16
❤️ Support my channel on Patreon // https://bit.ly/2zHaKiz
Stock 1 OSTKO Stock
Stock 2 ATVI Stock
Stock 3 TWLO Stock

This list of stocks has a mixture of both riskier stocks and bulletproof companies, but my analysis predicts great performance in all these companies long term. The more speculative picks are volatile (can definitely drop in the next few months or explode) but could result in very high gains over the long term, and the safer ones should make you a healthy profit over the next decade or longer.
Make sure to watch the full video to get an analysis of each company and what they have to offer! You’ll have a better understanding of each company, which is crucial before deciding to invest. I always tell people who are getting into investing, short term any great stock can fall. But in the long term, a great stock will always perform well.
So, I’ve done the research and I’ll share with you my findings, analysis, and opinions on each company. In this video, I go over a wide range of companies ranging from tech, to banking, to gaming and more. Some are growth stocks, and some aren’t as \”momentum\” based. These are the stocks to buy now in November 2021.
These are LONG TERM PICKS for short term, all of these companies can go down or up. Do NOT trade options with these companies as their price movement can be all over the place, especially during earnings. For example, Activision just beat analysts earnings estimates and their stock dropped. We have little to no control of how the market reacts.
TIMESTAMPS:
00:00 Intro
00:37 Stock 1
06:27 Stock 2
10:07 Stock 3
12:08 Leave a Like ❤️
investingclub topstocks
DISCLAIMER: All information and data on my YouTube Channel, blog, email newsletters, white papers, Excel files, and other materials is solely for informational purposes. I make no representations as to the accuracy, completeness, suitability or validity of any information. Because the information herein is based on my personal opinion and experience, it should not be considered professional financial investment advice or tax advice. The ideas and strategies that I provide should never be used without first assessing your own personal/financial situation, or without consulting a financial and/or tax professional.
Owned and operated by INVESTING CLUB LLC

The 3 TOP Stocks To Buy in November 2021 (Undervalued)

ไม่อาจเปลี่ยนใจ : James เจมส์ เรืองศักดิ์ | Official MV


ไม่อาจเปลี่ยนใจ : James เรืองศักดิ์ อัลบั้ม \”Siren Love\” (2540)
เนื้อเพลง : ไม่อาจเปลี่ยนใจ
ศิลปิน : เจมส์ เรืองศักดิ์
อัลบั้ม : Siren Love
ไม่บอกก็รู้ว่าเธอ ไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจ
เจ็บมันเป็นอย่างไร เข้าใจลึกซึ้งก็วันนี้
อยากจะบอกเธอว่ารัก อยากจะฉุดรั้งเธอไว้
และทำทุกอย่าง ที่ตัวฉันทำได้ แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหม
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน
เมื่อคนนั้นเข้ามาทำให้ใจเธอหวั่นไหว
รักเขาช่างง่ายดาย
ไม่อาจจะลบภาพเธอ จากความทรงจำที่ฝังในใจ
อยากหยุดเวลาไว้ ไม่อยากให้เธอต้องเจอเขา
( Repeat / )
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจ
ฉันคงไม่อาจทำให้เธอกลับมารักฉัน
ฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหม
นะเธอจะได้ไหม
( solo / )
ฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหม รักเธอตลอดไป
RShomecoming Jamesเจมส์เรืองศักดิ์ โตมากับอาร์เอสxJOOX โตมากับอาร์เอส ไม่อาจเปลี่ยนใจ UrboyTJ

ไม่อาจเปลี่ยนใจ : James เจมส์ เรืองศักดิ์ | Official MV

9 หุ้นเด่น mai พื้นฐานดี-ลุ้นเทิร์นอะราวด์ | Money Hero


อ้างอิง https://www.efinancethai.com/HotNews/hotnewsmain.aspx?release=y\u0026name=h_191120h\u0026fbclid=IwAR17VbMeuZOzkoNASO1xWRpKHs3GVH_praaF_zs46E3GV1wsH6yxyF3lE
สมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อ เพื่อรับการบ้านหุ้น
https://www.youtube.com/channel/UCQ9GeIRkWhpobJmy4UZqNsg/join
สมัครเรียน line@ : https://line.me/R/ti/p/%40qwi0335e
ติดต่องาน email : ubuwall@gmail.com
fanpage FB : อ่านงบการเงินไม่ยาก
เปิดพอร์ตหุ้น https://forms.gle/7fUvov6qgvAVUHiy5
ข่าวหุ้น หุ้นmai หุ้นขาขึ้น

9 หุ้นเด่น mai พื้นฐานดี-ลุ้นเทิร์นอะราวด์ | Money Hero

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ รายชื่อหุ้น mai

Leave a Comment