[Update] | เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น – POLLICELEE

เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น: คุณกำลังดูกระทู้

๑. ความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation)

    ตามนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่มีต่อประเทศไทยดังกล่าวข้างต้น ทำให้ในปัจจุบัน รัฐบาลญี่ปุ่นจะให้ความร่วมมือทางวิชาการ ในด้านที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (เช่น ระบบคมนาคมขนส่งทางราง และการส่งเสริม SMEs) การพัฒนาเพื่อสังคมที่ยั่งยืน (เช่น ระบบสาธารณสุขเพื่อผู้สูงอายุ ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า) การสร้างขีดความสามารถใน การทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการภัยพิบัติ และการจัดการสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

    รูปแบบความร่วมมือทวิภาคีกับญี่ปุ่นในปัจจุบัน ประกอบด้วย

    ๑.๑ โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (Technical Cooperation Project: TCP) ที่ให้แก่หน่วยงานไทยต่าง ๆ ตาม คำขอ ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการประมาณปีละ ๑๕-๒๐ โครงการ กิจกรรมภายใต้โครงการประกอบด้วย (๑) การจัดหลักสูตรฝึกอบรมในประเทศไทย (In-country Training) (๒) การให้ทุนฝึกอบรม (Country-focused Training) ณ ประเทศญี่ปุ่น สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสมทบภายใต้โครงการ ปีละประมาณ ๑๐๐ ทุน (๓) การส่งผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นระยะสั้น และระยะยาวมาปฏิบัติงานภายใต้โครงการในประเทศไทย ประมาณ ๒๐ คนต่อปี และ (๔) การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ภายใต้โครงการ

    ๑.๒ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวางแผนพัฒนา (Technical Cooperation for Development Planning : TCDP) ขณะนี้มี ๑ โครงการ ด้าน Promoting Sustainability in Future Cities ของสำนักงานสภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

    ๑.๓ โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการวิจัยด้าน Science and Technology Cooperation of Global Issues ภายใต้ Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS) โดยสนับสนุนการทำวิจัยร่วมระหว่างหน่วยงานและมหาวิทยาลัยของไทยกับญี่ปุ่น ขณะนี้มีโครงการอยู่ ๘ โครงการ ในสาขาต่าง ๆ เช่น พลังงานชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปราบศัตรูพืช การเพาะเลี้ยงปลา Smart Transport (Thailand 4.0) การกำจัดขยะพลาสติกในทะเล และการผลิตอาหารปลอดภัย เป็นต้น 

    ๑.๔ ผู้เชี่ยวชาญประเภทนอกโครงการ (Individual Expert : IR) ปัจจุบันมี ๖ คน ปฏิบัติงานในสาขาการจัดการมลพิษ ในอุตสาหกรรม เภสัชศาสตร์ การพัฒนาสถานีรับสัญญาณดาวเทียม การรถไฟ ระบบข้อมูลศุลกากร 

    ๑.๕ การให้ทุนฝึกอบรม (Country-focused Training) ณ ประเทศญี่ปุ่น ตามคำขอเฉพาะของหน่วยงานไทย โดย ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ จะมีการให้ทุนด้าน climate change mitigation and adaptation แก่สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ๑.๖ การส่งอาสาสมัครญี่ปุ่น Japan Overseas Cooperation Volunteers (JOCV) มาปฏิบัติงาน ณ หน่วยงาน และสถาบันการศึกษาของไทย ระยะเวลา ๑-๒ ปี โดยมี JOCV ตั้งแต่แรกเริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ (ค.ศ. ๑๙๘๑) จนถึงปัจจุบัน ประมาณเกือบ ๑,๐๐๐ คน ขณะนี้มีอาสาสมัครมาปฏิบัติงานประมาณปีละ ๒๕ คน ใน ๑๑ สาขา ได้แก่ การดูแลผู้พิการ การดูแลผู้สูงวัย การศึกษา การป้องกันการค้ามนุษย์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี การฝึกวิชาชีพ การปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเมือง สิ่งแวดล้อมระดับท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน การสอนภาษาญี่ปุ่น และการสอนวิทยาศาสตร์

    ๑.๗ ทุนฝึกอบรม/ดูงานหลักสูตรนานาชาติ ณ ญี่ปุ่น (Group and Region-focused Training Courses) ในลักษณะที่มีผู้เข้ารับการอบรมหลายประเทศรวมกัน ในปัจจุบัน ญี่ปุ่นจะแจ้งเวียนทุนให้แก่ประเทศไทยปีละประมาณ ๓๕ หลักสูตร (๕๐ ทุน)

 

๒. ความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Aid)

    ในอดีต รัฐบาลญี่ปุ่นได้เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศไทยในรูปของการสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน อาคารสถานที่ และจัดหาอุปกรณ์ต่าง ๆ และได้ยุติความร่วมมือในรูปแบบนี้ไป เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๖ (ค.ศ. ๑๙๙๓) เมื่อประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลญี่ปุ่นได้กลับมาให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ประเทศไทยอีกครั้งในปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) ในลักษณะความช่วยเหลือ ให้เปล่าที่ไม่อยู่ในรูปโครงการ (Non – Project Grant Aid) เพื่อจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้แก่หน่วยงานไทยต่าง ๆ และในปัจจุบันมีดังนี้

    ๒.๑ ความช่วยเหลือให้เปล่าที่ไม่อยู่ในรูปโครงการ (Non – Project Grant Aid)

          ๒.๑.๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๑,๐๐๐ ล้านเยน (หรือประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท) ประกอบด้วย (๑) ด้าน Provision of Japanese SME’s Products จำนวน ๕๐๐ ล้านเยน และ (๒) ด้าน Provision of Japanese Next-Generation Vehicle จำนวน ๕๐๐ ล้านเยน วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของญี่ปุ่น และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตโดย SME ของญี่ปุ่น และการใช้รถยนต์ ลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมและลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นได้อนุมัติข้อเสนอจากหน่วยงานไทยที่สนใจ รวม ๒๔ ข้อเสนอ (๑๒ หน่วยงาน) 

          ๒.๑.๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้าน Economic and Social Development Program (Counterterrorism and public security) มูลค่า ๒๐๐ ล้านเยน (หรือประมาณ ๖๒ ล้านบาท) ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เพื่อสนับสนุน รัฐบาลไทยในการต่อต้านการก่อการร้ายและสนับสนุนมาตรการด้านความมั่นคง โดยการจัดซื้อชุดเครื่องมือจดจำและตรวจสอบ บุคคลเฝ้าระวังทางความมั่นคง (Standalone Facial Recognition System และ Central Facial Matching System) ตามคำขอของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บชส.)

 

    ๒.๒ ความช่วยเหลือให้เปล่าในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Grant Aid)

          ในช่วงปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตจากเหตุการณ์มหาอุทกภัย รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้ความ ช่วยเหลือ ให้เปล่าในด้านการจัดการแก้ไขและป้องกันอุทกภัยภายใต้ความร่วมมือต่าง ๆ ดังนี้

          ๒.๒.๑ Programme Concerning the Mitigation and Relief Efforts to Restore Loss from the Recent Flood Disaster in the Kingdom of Thailand วงเงินมูลค่า ๑,๐๐๐ ล้านเยน ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

          ๒.๒.๒ Project for Comprehensive Flood Management Plan for the Chao Phraya River Basin) ของกรม ชลประทานและกรมทรัพยากรน้ำ ระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๕๕ – ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๒ โครงการย่อย ได้แก่ การก่อสร้างประตูระบายน้ำที่ จ.อยุธยา มูลค่า ๒,๕๕๐ ล้านเยน (หรือประมาณ ๘๘๓ ล้านบาท) และการปรับปรุงฟื้นฟูถนน วงแหวนรอบนอกของกรมทางหลวง มูลค่า ๕,๔๘๐ ล้านเยน (หรือประมาณ ๑,๙๐๐ ล้านบาท) 

     ๒.๓ ความช่วยเหลือให้เปล่าเพื่อการพัฒนาขั้นพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects : GGP)

           รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้ความช่วยเหลือให้เปล่าในโครงการขนาดย่อม (Small-scale) วงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้านเยน (หรือ ประมาณ ๓ ล้านบาทต่อโครงการ) ให้แก่องค์กรขนาดย่อมของไทย เช่น องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น และสถาบันที่ดำเนินงานค้นคว้าวิจัยทางสาธารณสุข เพื่อดำเนินโครงการในชุมชนของไทย อาทิเช่น การก่อสร้างหรือปรับปรุง อาคาร (เช่น โรงเรียน ศูนย์อนามัย) การจัดซื้อยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น (เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิง อุปกรณ์ทาง การแพทย์) การฝึกอบรมวิชาชีพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส (เช่น ผู้พิการ ผู้ยากไร้) การจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน การใช้พลังงาน ทดแทน และงานสังคมสงเคราะห์อื่น ๆ สำหรับปีงบประมาณญี่ปุ่น ๒๐๑๙ (พ.ศ. ๒๕๖๒) มีโครงการได้รับอนุมัติ รวม ๑๗ โครงการ

[Update] | เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น – POLLICELEE

ญี่ปุ่นฟื้นตัวหลังสงครามโลกได้อย่างไร

 

สงครามโลกครั้งที่ 2 จบลงแล้วในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1945 เมื่อญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามอย่างเป็นทางการ [1] ญี่ปุ่นต้องเผชิญกับความเสียหายหลายด้าน ทั้งกลายเป็นประเทศผู้แพ้สงครามและต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐอเมริกา [2] ญี่ปุ่นต้องจ่ายค่าชดเชยหลังสงคราม [3] และแบกรับความเสียหายภายในประเทศจากภาวะสงครามที่ยืดเยื้อรวมถึงการถูกทิ้งระเบิดปรมาณู [4] อนาคตของญี่ปุ่นในขณะนั้นดูมืดมน แต่ญี่ปุ่นกลับผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้ และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ติดอันดับโลกได้อีกครั้ง [5]

 

กองทัพสหรัฐอเมริกาทำลายเมืองในญี่ปุ่นไปมากถึง 66 เมือง [4] ชาวญี่ปุ่นเสียชีวิตจากสงครามรวม 3.1 ล้านคน นับเป็นทหาร 2.3 ล้านคน ประชาชนในประเทศ 5 แสนคน และประชาชนญี่ปุ่นนอกประเทศอีก 3 แสนคน นอกจากนี้ ยังมีผู้เสียชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาประมาณ 119,000 คน และที่นางาซากิประมาณ 74,000 คน ทั้งนี้ ญี่ปุ่นยังต้องจ่ายค่าเสียหายทางสงคราม เช่น การให้ความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจแก่เกาหลีใต้ 108 พันล้านเยนในปี ค.ศ. 1965-1975 หรือจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้ฟิลิปปินส์ 198 ล้านเยนในปีค.ศ. 1956 [6] หลังจบสงคราม ความมั่งคั่งแห่งชาติของญี่ปุ่นลดลงถึงร้อยละ 42 [3]

 

ญี่ปุ่นเป็นฝ่ายแพ้สงคราม และถูกควบคุมโดยสหรัฐอเมริกาในช่วงปีค.ศ. 1945-1952 [2] ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ ญี่ปุ่นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหลายด้าน ทางด้านการเมือง จักรพรรดิถูกลดบทบาทเหลือเพียงสัญลักษณ์และไม่มีอำนาจทางการเมืองอีกต่อไป ญี่ปุ่นไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งกองทัพอีก นอกเสียจากกองกำลังป้องกันตนเอง ประชาชนมีสิทธิมีเสียงในการแสดงออกมากขึ้น [7] นำไปสู่การเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่ 10 เมษายน ค.ศ. 1946 โดยชายหญิงอายุ 20 ปีขึ้นไปมีสิทธิเลือกตั้งกันถ้วนหน้า [8]

 

ในทางเศรษฐกิจ ระบบที่กำหนดให้ประชาชนไม่สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ถูกทำลายลง เกษตรกรสามารถครอบครองที่ดินที่ตนเองทำการเพาะปลูกได้ อย่างไรก็ตาม โรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานของญี่ปุ่นมากถึงร้อยละ 40 ถูกทำลายไปในช่วงสงคราม ความสามารถในการผลิตถอยหลังไปถึง 15 ปีก่อน จากความเสียหายเหล่านี้ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือมากถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ร้อยละ 59 ของความช่วยเหลือนี้มาในรูปแบบของอาหาร ร้อยละ 15 เป็นเครื่องมืออุตสาหกรรม อีกร้อยละ 12 ช่วยเหลือด้านการขนส่ง [2]

 

การพัฒนาในช่วงหลังสงครามโดยมากมุ่งเน้นไปที่การลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานไฟฟ้า ถ่านหิน เหล็ก และสารเคมี ในช่วงปีค.ศ. 1950 ผลผลิตในอุตสาหกรรมญี่ปุ่นกลับมาเทียบเท่ากับช่วงก่อนสงคราม ก่อให้เกิดการจ้างงานตามมาด้วย ในปีค.ศ. 1965 แรงงานร้อยละ 41 ถูกจ้างงานในโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะที่แรงงานร้อยละ 26 ยังคงทำงานอยู่ในภาคเกษตรกรรม [2, 8]

 

การเมืองที่ดีและระบบเศรษฐกิจที่ดีกลายเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้ญี่ปุ่นพัฒนาประเทศได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากที่กล่าวมานี้ ญี่ปุ่นยังมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูง และมีการเปิดตลาดอุตสาหกรรมสู่นานาชาติในช่วงปีค.ศ. 1960 ภาคอุตสาหกรรมที่โดดเด่นของญี่ปุ่นกลายเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติสนใจประเทศญี่ปุ่น [2] ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้ส่งผลให้ญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นหลังสงครามโลกได้อย่างรวดเร็ว

 

ปัจจุบันนี้ ญี่ปุ่นมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองมาจากสหรัฐอเมริกาและจีน [5] การฟื้นตัวของญี่ปุ่นนี้เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ไม่ว่าประเทศจะประสบกับวิกฤติใด ระบบการเมือง โครงสร้างเศรษฐกิจ ระบบการศึกษา รวมถึงนโยบายความร่วมมือกับต่างชาติที่ดี จะช่วยกอบกู้ประเทศให้ฟื้นตัวจากวิกฤตต่างๆ ไปได้อย่างมั่นคงในที่สุด

 

ลงทุนศาสตร์ – Investerest

ติดตามบทความดีดีกดที่นี่เลย FACEBOOK , OFFICIAL LINE และ WEBSITE

 

พิเศษ! เข้ากลุ่มเรียนหุ้นออนไลน์ฟรีกับลงทุนศาสตร์แบบไม่มีเงื่อนไขได้ที่ : เรียนหุ้นฟรีกับลงทุนศาสตร์

 

รายการอ้างอิง

[1] Klein, C. (August 11, 2020).  How Did World War II End?. Retrieved from https://www.history.com/news/world-war-ii-end-events

[2] Asia for Educators. (2021). The American Occupation of Japan, 1945-1952. Retrieved from http://afe.easia.columbia.edu/special/japan_1900_occupation.htm

[3] Gibbs, A. (March 18, 2015). Who still owes what for the two World Wars?. Retrieved from https://www.cnbc.com/2015/03/18/who-still-owes-what-for-the-two-world-wars.html

[4] Bert, A. (March 18, 2013). Maps reveal how Japan’s cities were destroyed during World War II. Retrieved from https://www.elsevier.com/connect/maps-reveal-how-japans-cities-were-destroyed-during-world-war-ii

[5] Silver, C. (December 24, 2020). The Top 25 Economies in the World. Retrieved from https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/

[6] Ishikida, M. Y. (2005). Toward peace: war responsibility, postwar compensation, and peace movements and education in Japan. iUniverse.

[7] Fred G. Notehelfer. (2021). Japan since 1945: The early postwar decades. Retrieved from https://www.britannica.com/place/Japan/Emperors-and-empresses-regnant-of-Japan

[8] National Diet Library. (2010). 5-5 General Elections. Retrieved from https://www.ndl.go.jp/modern/e/cha5/description05.html

 

อัพเดทล่าสุดเมื่อ : 9 มีนาคม 2021


เกาะติดรถไฟลาว-จีน เปิดหวูดพลิกโฉมเศรษฐกิจ I BUSINESS WATCH I 22-10-2564


เกาะติดรถไฟลาวจีน พร้อมเปิดหวูดพลิกโฉมเศรษฐกิจภูมิภาค ไทยเร่งเชื่อมเส้นทางหวั่นตกขบวนการค้าลงทุน ลุ้นค้าชายแดนสะพัด 1 ล้านล้านบาท
รถไฟลาวจีน การค้าชายแดน
พบกับรายการ BUSINESS WATCH จับกระแสธุรกิจ ทุกวันจันทร์ ศุกร์ เวลา 21.15 22.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 22.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
BUSINESSWATCH BUSINESSWORLD TNNช่อง16 TNNONLINE TNNLIVE TNN16
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNthailand
facebook live : TNN LIVE
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

เกาะติดรถไฟลาว-จีน เปิดหวูดพลิกโฉมเศรษฐกิจ I BUSINESS WATCH I 22-10-2564

หญิงสาวรอดถูกลักพาตัว เพราะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจาก TikTok | TNNข่าวเที่ยง | 9-11-64


ตำรวจรัฐเคนทักกีของสหรัฐได้ช่วยเหลือวัยรุ่นหญิงอเมริกันที่หายตัวไปในรัฐแคโรไลนา หลังจากที่เธอใช้สัญญาณมือ ‘ช่วยด้วย’ ที่เคยเห็นใน TikTok เพื่อสื่อให้คนภายนอกรู้ว่าเธอกำลังตกเป็นเหยื่อความรุนแรง
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

หญิงสาวรอดถูกลักพาตัว เพราะทำสัญญาณมือขอความช่วยเหลือจาก TikTok | TNNข่าวเที่ยง | 9-11-64

“ญี่ปุ่น” ติดเชื้อโควิดลด เดินหน้าเศรษฐกิจคู่แผนป้องกันโควิด l TNN News ข่าวเช้า วันอังคารที่ 191064


ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19 ในญี่ปุ่นมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง บ่งบอกความสำเร็จของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเดินหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วจนน่าทึ่ง ทางการเปิดเดินเครื่องเศรษฐกิจคู่กับการป้องกันโควิด19  โดยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ประชาชนทดลองแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนก่อนเข้าใช้บริการร้านอาหารตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป เพื่อรักษาเสถียรภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจควบคู่กับป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นต้องการใช้การทดลองครั้งนี้เป็นกรอบการทำงานเพื่อเลี่ยงการระงับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอีกครั้ง
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

“ญี่ปุ่น” ติดเชื้อโควิดลด เดินหน้าเศรษฐกิจคู่แผนป้องกันโควิด l TNN News ข่าวเช้า วันอังคารที่ 191064

ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 90 มองเศรษฐกิจฟื้นตัวปี 65 | ย่อโลกเศรษฐกิจ 13 ส.ค.64


ผลสำรวจที่จัดทำขึ้นโดยสำนักข่าวเกียวโดบ่งชี้ว่า บริษัทญี่ปุ่นรายใหญ่ 90% คาดการณ์ว่า เศรษฐกิจของญี่ปุ่นจะขยายตัวในปี 2565 และหวังว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 จะบรรเทาลง
ย่อโลกเศรษฐกิจ บริษัทญี่ปุ่น เศรษฐกิจญี่ปุ่น
ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

ผลสำรวจชี้บริษัทญี่ปุ่นกว่าร้อยละ 90 มองเศรษฐกิจฟื้นตัวปี 65 | ย่อโลกเศรษฐกิจ 13 ส.ค.64

นักท่องเที่ยวไทยช่วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้น – Springnews


ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจและค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไร คนไทยจำนวนมากยังคงหลั่งไหลไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทำให้สภาพเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ย่ำแย่กระเตื้องขึ้นและมีส่วนให้ยอดดุลบัญชีเดินสะพัดของประเทศญี่ปุ่นช่วงเดือนเมษายนกันยายนพุ่งขึ้นกว่า 4 เท่า
ติดต่อโฆษณาได้ที่ 021261111
ติดตามสปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ทาง http://www.springnews.co.th
รับชมสปริงนิวส์ ผ่านเว็บไซต์ได้ที่ http://www.springnews.co.th/live
รับชมสปริงนิวส์ผ่าน DigitalTV ช่อง 19 และจานดาวเทียมช่อง 29
กด Like เพื่อติดตามข่าวสารได้ที่แฟนเพจ
https://www.facebook.com/SpringNewsTV
ตามติดทุกเหตุการณ์นาทีต่อนาทีผ่านทวีตเตอร์
https://twitter.com/springnews_tv

นักท่องเที่ยวไทยช่วยเศรษฐกิจญี่ปุ่นฟื้น - Springnews

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ เศรษฐกิจ ประเทศ ญี่ปุ่น

Leave a Comment