[Update] แนวแนะวิธีเลี้ยงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะเพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี Pages 151 – 200 – Flip PDF Download | แป้ง วิ้ ง – POLLICELEE

แป้ง วิ้ ง: คุณกำลังดูกระทู้

No Text Content!

แนวแนะวธิ กี ารเลี้ยงดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพิ่มคณุ ภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี หวั ข้อท่ี 27 เด็กแสดงออกถึงความตระหนักรเู้ กย่ี วกบั คณุ ค่าเชิงเศรษฐกิจของสง่ิ ต่างๆ อายุ 0 – 3 ปี พฤติกรรมบง่ ช้ี ขอ้ – อายุ 3 – 5 ปี พฤติกรรมบง่ ชี้ ขอ้ 300 – 306 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ปี วิธีการ 1. ในกรณีที่จะพาเด็กไปซ้ือของ ให้ตกลงกันก่อนว่า เงินท่ีจะใช้ซื้อของเป็นเงินจำนวน เท่าใด และจะซอื้ ของประเภทใด เพอ่ื เดก็ จะได้มสี ว่ นร่วมในการตดั สนิ ใจเลือกซอื้ อย่างเหมาะสม 2. จัดหากระปุกออมสินให้เด็กได้สะสมเงิน และผู้ใหญ่แสดงความช่ืนชมเม่ือเด็กรู้จัก อดออม 3. ชี้แนะใหเ้ ด็กเข้าใจวา่ เงนิ ทองที่พ่อแมไ่ ดม้ าน้ัน มาจากการทำงานของพอ่ แม่ และให้เดก็ เห็นคณุ คา่ ของการใชเ้ งนิ อยา่ งประหยดั หมายเหตุ : พอ่ แมไ่ ม่ควรกลา่ วถงึ เร่อื งน้ใี นทำนองทวงบญุ คณุ จากลูก และพดู บน่ บ่อย จนเด็กรูส้ กึ เหมอื นพอ่ แม่ไม่รกั ตน 4. พูดคุย ช้ีชวน เล่าเร่ือง หรือเล่านิทาน หรืออ่านหนังสือเกี่ยวกับความขยันหม่ันเพียร เพ่ือให้ลูกเห็นว่า ความขยันหม่ันเพียรในการทำงานจะทำให้ได้เงินเพ่ือนำมาใช้ยังชีพ และเก็บออม ไวใ้ นอนาคต 5. ชี้แนะใหล้ กู รู้จักซ้อื ขนม หรอื ของใชโ้ ดยคำนงึ ถึงประโยชน์คุ้มค่าอยา่ งสูงสดุ 6. ช้ีแนะให้ลูกเห็นความจำเป็นของส่ิงของ หรือของใช้ในชีวิตประจำวัน และให้ลูกเห็น ความจำเปน็ ในการดแู ลรกั ษา 7. ผู้ใหญ่เปน็ แบบอย่างในการใชจ้ า่ ยอย่างประหยัด อดออม ท้ังการซ้ือของ การประหยดั นำ้ ไฟ และเปน็ ตวั อย่างในการแบง่ ปนั ส่งิ ของ เอือ้ เฟือ้ มีน้ำใจแกผ่ ู้อ่นื 3 – 56

แนวแนะวธิ ีการเลีย้ งดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่อื เพมิ่ คุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี หวั ข้อที่ 28 เด็กสามารถรับรู้ เขา้ ใจ และใชค้ ำศัพท์ได ้ อายุ 0 – 3 ปี พฤติกรรมบ่งชี้ ข้อ 202 – 251 อายุ 3 – 5 ปี พฤติกรรมบ่งช้ี ขอ้ 307 – 316 อายุ 0 – 3 ป ี วิธกี าร 1. สังเกตการตอบสนองของเด็กต่อส่ิงรอบๆ ตัวเด็ก ทั้งเสียงพูด และเสียงอ่ืนๆ ในสภาพ แวดล้อมรอบตัว เพราะเด็กอาจตอบสนองด้วยปฏิกริยา ท่าทาง หรือเสียงต่างๆ กัน (เช่น สะดุ้ง ร้องไห้ หยุดร้องไห้เมื่อกำลังร้องไห้อยู่ แล้วเด็กได้ยินเสียงดึงความสนใจ หรือขยับแขนขามากข้ึน) เดก็ สว่ นมากหันหาเสียงทไี่ ด้ยนิ อย่างชดั เจนเมื่ออายุประมาณ 4 เดือน 2. สังเกตเสียงร้องของเด็กว่ามีความแตกต่างกันในแต่ละโอกาสอย่างไร เพื่อจะได้ตอบ สนองไดอ้ ยา่ งสอดคลอ้ งตรงกบั ความต้องการของเด็ก (เชน่ เด็กอาจจะหิว เปยี ก ไม่สบาย) 3. พูดคุย โต้ตอบกับเด็กในระยะห่างประมาณเท่ากับระยะการให้นมแก่เด็กของแม่ (ประมาณ 12 น้ิว เพราะเป็นระยะที่เด็กเห็นได้ชัดเจน) เม่ือพูดคุยควรหยุดรอเพื่อให้เด็กทำเสียง โต้ตอบบ้าง เด็กอาจทำท่าเลียนแบบการเคล่ือนไหวของปากและใบหน้าของผู้พูด เสียงท่ีเด็กหัด เลยี นแบบระยะแรกจากพ่อแม่ ควรเริม่ ท่ีเสยี งสระยาว ไดแ้ ก่ อา อู อี พร้อมกับเนน้ การเคลอื่ นไหวที่ ปากอยา่ งชัดเจน เพราะจะเปน็ พน้ื ฐานแรกทจี่ ะช่วยใหเ้ ด็กทำเสยี งอ่ืนได้ง่ายยงิ่ ข้ึนในระยะต่อไป 4. พ่อแม่ต้องตอบสนองเด็กด้วยการเลียนแบบเสียงต่างๆ ท่ีเด็กทำบ้างเป็นคร้ังคราว เพราะจะช่วยใหเ้ ดก็ ทำเสยี งคล้ายพูดคยุ ตอ่ เนื่องมากยงิ่ ขึ้น 5. พูดคุยกับเด็กโดยใช้คำพูดปกติในการทำกิจวัตรต่างๆ แม้เสียงที่เด็กทำได้เกือบทั้งหมด จะยังเป็นเสียงสระ หรือเสียง “อิ” แต่การท่ีเด็กได้ยินเสียงคำพูดท่ีมีความหมายซึ่งกำลังเกิดข้ึน หรืออยู่ในความสนใจของเด็ก จะช่วยให้สมองของเด็กเกิดการเชื่อมโยงหน่วยความจำกับเสียงของ คำพดู และสิง่ ทเี่ ด็กกำลงั มองหรือสัมผัส 6. ควรพูดคยุ หยอกล้อกับเด็กอย่างสนกุ สนานเพื่อให้เด็กมีโอกาสหวั เราะ การมีพหี่ รือน้อง มาเล่นหยอกลอ้ ดว้ ย มักจะชว่ ยให้เกิดอารมณ์สนกุ สนานมากขึ้น 7. เม่ือพูดคุยกับเด็กในวัยนี้ ควรชี้ชวนให้เด็กเห็นและรู้จักส่ิงของรอบกาย ท้ังวัสดุและ สภาพต่างๆ ในสงิ่ แวดล้อม พรอ้ มทั้งแสดงคำปฏสิ ัมพนั ธ์ (เช่น แม่รกั ลูกจังเลย ชนื่ ใจจัง) นอกจากน้ี ควรใหเ้ ดก็ สังเกตปฏิกริยาของคนรอบตวั เด็ก (เช่น เห็นไหม คุณตามาแล้ว ยิม้ ใหญเ่ ลย) การชชี้ วน และพดู คุยดังกลา่ วจะนำเดก็ ใหร้ จู้ กั สงั เกตสภาพแวดล้อมและเชอ่ื มโยงกับภาษาที่ใช ้ 3 – 57

แนวแนะวิธีการเลีย้ งดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพ่มิ คณุ ภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ปี 8. เด็กเรียนรู้ภาษาจากการได้ยินผู้ใหญ่พูดเป็นประจำ ในกรณีภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาไทย ผูใ้ หญค่ วรใช้ภาษาแม่ของตนเปน็ หลักในการพูดคยุ กบั ทารก 9. ควรพาเด็กออกจากห้องไปสัมผัสธรรมชาติ หรือส่ิงแวดล้อมอ่ืนๆ รอบๆ บ้าน ท่ีไม่มี มลภาวะ เพื่อให้โอกาสเด็กฟังเสียงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในธรรมชาติ ซึ่งมีความแตกต่างจากเสียงท่ีได้ยิน ภายในห้อง (เชน่ เสยี งลม เสยี งนก เสียงใบไมเ้ คลอื่ นไหว ฯลฯ) 10. จัดหาของเล่นท่ีปลอดภัยและเหมาะสมกับวัยให้แก่เด็ก ควรเป็นประเภทที่ส่วน ประกอบกระตุ้นประสาทสมั ผสั ทหี่ ลากหลาย อาทิ ผิวสัมผัส สี ลกั ษณะรูปทรง เสียง (เช่น โมบาย สี ลูกบอลผ้า) และเมือ่ เจริญวยั ขนึ้ ควรพดู คุยกับเดก็ เกย่ี วกบั ของเลน่ ทเี่ ด็กกำลังเล่น 11. เห่กล่อมหรือเปิดเสียงดนตรีให้เด็กฟังเพ่ือสร้างเสริมการได้ยินเสียงท่ีหลากหลาย และ เร่ิมมสี มาธิการฟงั รวมทง้ั การส่งเสริมความสามารถในการแยกแยะเสยี ง 12. จัดสภาพสิ่งแวดล้อมท่ีมีแหล่ง หรือสภาพของเสียงต่างๆ กันรอบตัวเด็ก เพื่อให้เด็กใช้ และประสานประสาทสัมผัส ตามการฟัง (เช่น เสียงเรียกของคนในบ้านที่มีลักษณะน้ำเสียง หรือ สำเนียงท่ีหลากหลาย ตามสถานการณต์ ่างๆ ดว้ ยการตามฟัง และดแู หลง่ ทมี่ าของเสยี ง) 13. ผู้ใหญ่สังเกตและพยายามตอบสนองต่อเสียงพูดคุย หรือเสียงร้องของเด็กอย่างมีความ หมายเฉพาะเจาะจงมากขึ้น หากพ่อแม่ดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด จะสังเกตและแยกแยะเสียงร้อง ของลกู ท่ีส่อื ความหมายตา่ งกนั ตั้งแตช่ ว่ ง 3 เดือนแรก การตอบสนองของพ่อแมท่ สี่ อดคล้องกบั การ สื่อสารความต้องการของเด็กจะช่วยเสริมความเข้าใจ และความต้องการท่ีจะสื่อสารของเด็กได้เป็น อย่างด ี 14. ผู้ใหญ่ควรสังเกตวิธีการสื่อสารของเด็ก ท้ังน้ำเสียง การใช้สายตา การแสดงสีหน้า ท่าทาง รวมทั้งการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนต่างๆ ของเด็ก เพราะจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจความ หมายของเด็กท่ีต้องการสื่อสาร พ่อแม่ควรชมเชยเม่ือเด็กส่งเสียง และใช้ท่าทางที่ทำให้พ่อแม่เข้าใจ ความตอ้ งการไดโ้ ดยง่าย 15. พูดคุยในเรื่องกิจวตั รทีเ่ ดก็ กำลงั สนใจดว้ ยภาษาง่ายๆ ทส่ี น้ั กระชบั ได้ใจความ และใช้ น้ำเสียงทีส่ อดคล้องกบั สถานการณ์ โดยเว้นจังหวะให้เดก็ โตต้ อบเสมอ 16. เมื่อเด็กเร่ิมทำเสียงอื่นนอกจากสระอู สระอา หรือเมื่อเด็กสามารถในการทำเสียงเพ่ิม มากขน้ึ ผู้ใหญค่ วรมีท่าทสี นบั สนุน (เชน่ ยิม้ พยกั หนา้ กอด หรอื สง่ เสียงอุทานเชิงดใี จ) 17. พ่อแม่ควรพูด หรือบอกอารมณ์ หรือบอกความรู้สึกของตนกับเด็ก เพราะจะสร้างการ รับรู้เรอ่ื งเกยี่ วกับอารมณข์ นั้ พื้นฐานใหเ้ ด็กผ่านการใช้ภาษาไดเ้ ปน็ อย่างด ี 18. ให้เด็กฟังเพลงที่มีคำร้องภาษาไทย หรือภาษาแม่ที่เหมาะกับเด็ก ซ่ึงอาจเป็นคำร้องที่ สนุกสนาน หรือมีคำร้องท่ีส่ือสำหรับเด็กโดยเฉพาะ เพ่ือส่งเสริมให้เด็กฟังภาษา และมีอารมณ์ด้าน สุนทรยี ภาพ 3 – 58

แนวแนะวธิ ีการเลีย้ งดู ดูแล และพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่ือเพิม่ คุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี 19. ผู้ใหญ่สังเกตการตอบสนองของเด็กเม่ือเด็กต้องการสื่อสาร เพราะเด็กจะใช้ท่าทางได้ อย่างเฉพาะเจาะจง ซ่งึ รวมถงึ การเคล่ือนไหวอวยั วะในชอ่ งปาก และริมฝีปาก (เสียง บ ป ม พ ) 20. ผู้ใหญเ่ ชญิ ชวนใหเ้ ดก็ ทำเสียง บ ป ม พ มากขน้ึ แล้วเด็กจะสามารถพฒั นา ทำเสียงตอ่ เนอื่ งยาวๆ ได้ เช่น ปาปาปา มามามา ซ่ึงอาจฟงั คลา้ ยเสียงเรยี กพอ่ หรือแม่ในระยะต่อไป 21. เล่นเกมต่างๆ กับเด็ก (เช่น ปูไต่ จ๊ะเอ๋ หรือตบมือฉ่าๆ) พูดคุยและทำเสียงเล่นเป็น จังหวะ ท่สี อดคลอ้ งกบั เกม และใช้ภาษาประกอบ 22. เล่าเร่ืองจากหนังสือภาพให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอโดยใช้คำพูดที่สั้นและฟังชัดเจน โดย ในระยะแรกให้ใชเ้ วลาอยา่ งเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจของเด็ก 23. สงั เกตการตอบสนองของเดก็ เม่อื ตอ้ งการส่ือสาร หรือเมือ่ มคี นคุยดว้ ย บางคนจะยกมือ หรือชี้ไปในทิศทางของสิ่งที่ต้องการร่วมกับส่งเสียงบอก หากพ่อแม่สังเกตจะเข้าใจว่าบางเสียงฟัง คล้ายกับคำท่มี คี วามหมายฟังเข้าใจได้ 24. ผใู้ หญ่พดู คำงา่ ยๆ ที่มีความหมายในชีวติ ประจำวัน (เช่น แม่ พ่อ ช่ือสัตวเ์ ลีย้ ง) เพอ่ื ให้ เด็กเลยี นเสียงตาม และควรชมเชยลกู ทุกครง้ั ท่เี ด็กพยายามเลียนเสียง 25. สังเกตว่าเด็กเข้าใจความหมายของคำใดบ้างแล้ว ให้ผู้ใหญ่พูด บอก หรือถามโดยใช้ คำดังกล่าว และรอใหเ้ ด็กตอบสนอง (เช่น เชด็ ปาก หขู องหนูอยู่ไหน ลกู บอลกล้ิงไปไหน) โดยเฉลีย่ เด็กสามารถเข้าใจความหมายของศพั ท์ได้ 100 – 200 คำ ก่อนทเ่ี ดก็ จะเรม่ิ พดู คำท่ีมีความหมายได้ นอกจากนี้ เม่อื มีคนเรียกเดก็ ให้ทำส่ิงใดสิง่ หนงึ่ ให้ผู้ใหญ่สงั เกตการตอบสนองของเดก็ เพราะเดก็ จะ เริม่ แยกแยะไดว้ า่ ควรจะหนั หาเสยี งเรยี กในกรณีใดบา้ ง 26. ให้โอกาสเด็กได้เคลื่อนไหวอย่างอิสระในท่ีปลอดภัย รวมทั้งได้เล่นกับเด็กอ่ืนบ้างตาม โอกาส เน่ืองจากเด็กเล็กมักคุ้นเคยกับเสียงเด็กด้วยกันมากกว่าเสียงผู้ใหญ่ จึงมีโอกาสเลียนเสียง หรือพยายามสอ่ื สารมากขึ้นกับเดก็ ดว้ ยกันเอง 27. เปิดเพลงให้เด็กฟังแล้วชักชวนให้เด็กทำเสียงคลอตามเพลงท่ีเด็กชอบ หากเป็นเพลงที่ มีเนื้อร้อง ควรเป็นเพลงม่ีมีเน้ือร้องส้ันๆ เป็นคำคล้องจอง หรือหากเนื้อเพลงเป็นเสียงเด็กร้อง จะ เปน็ การดึงความสนใจของเดก็ ในชว่ งวัยนี้อยา่ งดี นอกจากน้ผี ู้ใหญ่ควรชักชวนเดก็ ขยบั ตัวเคลือ่ นไหว ตามจังหวะเพลงบา้ ง 28. เล่าเร่ืองจากภาพในหนังสือให้เด็กฟัง โดยใช้น้ำเสียงที่หลากหลายเพ่ือดึงความสนใจ ของเด็ก ผใู้ หญต่ อ้ งใชค้ ำพดู ส้นั ๆ ชัดเจน และช้ชี วนใหเ้ ด็กดูรูปภาพ รวมท้ังใหเ้ ด็กมีโอกาสได้เล่นกบั หนังสอื ตามความสนใจ 29. ในกรณีที่เด็กเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วข้ึน ของเล่นที่มีเสียงและเคล่ือนไหวได้ (เช่น ลูกบอลท่ีมีเสียงเม่ือเคล่ือนไหว โมบายท่ีไขลานและมีเสียง หรือของเล่นท่ีใช้ภาษา) เพราะจะช่วย เดก็ ให้สามารถเช่ือมโยงเสียง การเคลือ่ นไหว และกลไกของเลน่ ดังกลา่ วไดเ้ ปน็ อยา่ งด ี 3 – 59

แนวแนะวิธีการเลีย้ งดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพอื่ เพ่มิ คุณภาพเด็กตามวยั 0-5 ป ี 30. ผู้ใหญ่พูดคุย บอก หรือชักชวนให้เด็กช่วยเหลือในเรื่องง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน (เช่น บอกให้ลูกอ้าปากขณะที่พ่อแม่จะแปรงฟันเด็ก หรือให้เด็กเอาผ้าไปใส่ตระกร้าที่อยู่ใกล้) ในขณะท่ี เด็กต้องการของบางอยา่ ง พอ่ แมค่ วรพดู ถึงของสง่ิ นัน้ และชกั ชวนใหเ้ ดก็ ใชค้ ำพูดแทนการใช้ทา่ ทาง อยา่ งเดียว 31. พ่อแม่ใช้คำถามกับเด็กบ้างตามโอกาส (เช่น จะใส่เสื้อสีแดงตัวน้ี หรือสีฟ้าตัวน้ัน) อย่างไรก็ตาม เด็กส่วนมากจะตอบสนองด้วยท่าทาง หรือการกระทำตามเหตุการที่เกิดข้ึนเป็น ประจำเสมอ 32. ใช้คำพูดสุภาพในการดำเนินชีวิตประจำวัน (เช่น สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ และการใช้ ท่าทางตามวัฒนธรรม) 33. เมื่อเด็กเข้าใจความหมายของคำศัพท์ท่ีเป็นสิ่งของต่างๆ ในกิจวัตรแล้ว ผู้ใหญ่ควร ขยายคำศัพท์ประเภทต่างๆ เพ่ิมเติม (เช่น หยิบรองเท้าสีขาว จะเล่นลูกบอลลูกเล็ก หรือลูกใหญ่ ดมื่ นมเสร็จแล้วเอาแกว้ ไปวางบนโตะ๊ เป็นตน้ ) โดยผใู้ หญพ่ ยายามไมใ่ ชท้ า่ ทางประกอบคำพดู เพอ่ื ให้ เดก็ รจู้ ักฟัง และเขา้ ใจภาษา และยังเป็นการอธิบายรายละเอียดไดอ้ ีกด้วย 34. เมื่อเด็กพูดคำบางคำได้แล้ว ควรขยายความจากคำท่ีเด็กพูดได้ (เช่น เม่ือเด็กพูดว่า “ไป” หมายถึงตอ้ งการออกไปจากบา้ น พ่อแมพ่ ดู เพ่มิ เตมิ ว่า “เรากำลงั ไปหาคุณป้า”) 35. หาโอกาสพาเด็กไปในสถานท่ีที่มีสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติท่ีไม่มีมลภาวะ และชวน เด็กพดู คุยกบั สง่ิ ต่างๆ ทีไ่ มค่ นุ้ เคยซงึ่ อยูใ่ นส่ิงแวดลอ้ มนัน้ ๆ เพ่ือให้เดก็ รคู้ ำศัพท์ใหมๆ่ 36. ควรส่งเสริมให้เด็กทำกิจกรรมที่ได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ได้แก่ การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง ฟงั เพลง หรอื เคลื่อนไหวตามจังหวะเสยี งเพลง โดยพ่อแม่ชวนลูกทำท่าทางประกอบไปด้วย 37. ชกั ชวนลูกเล่นเกมท่มี กี ารเคลอ่ื นไหว (เชน่ จจี อ่ เจ๊ียบ แมงมมุ ขยุ้มหลังคา) 38. ขณะท่ีเล่นเกมกับเด็ก และเด็กกำลังเพลิดเพลินการทำกิจกรรมนั้นๆ ผู้ใหญ่ควรพูดคุย และบอกคำศพั ท์ใหม่ๆ เกี่ยวเน่ืองกับสิง่ ท่กี ำลังทำอยู่ เพื่อเพมิ่ ความสามารถในการเข้าใจภาษา และ การใชภ้ าษา 39. ชวนเด็กพูดคุยด้วยคำ 2 คำเชื่อมต่อกันในชีวิตประจำวัน (เช่น เม่ือเด็กช้ีไปที่กล่องนม และพดู คำวา่ “นม” พอ่ แม่อาจพดู “ขอนม” หรือเม่ือเดก็ พดู “ฉี”่ พอ่ แม่ควรขยายเปน็ “ปวดฉ”่ี ) 40. ชวนให้เด็กพูดบอกช่ือของตนเมื่อมีคนถาม โดยเปิดโอกาสให้ผู้คุ้นเคยกับเด็กได้ถาม ก่อน 41. เสริมโอกาสให้เด็กใช้ภาษาส่ือสารความต้องการของตน และส่งเสริมให้เด็กพูดบอก ความรู้สึกของตนเองในเรื่องต่างๆ ด้วยการใช้ภาษาสื่อสาร (เช่น เด็กควรบอกได้ว่า “หนูง่วง” หรอื “อยากไปเลน่ ” หรอื “หนหู ิว”) และหากเด็กบอกไม่ได้ แต่ใช้ทา่ ทางบอกได้ ใหผ้ ู้ใหญ่ช่วยพูด เป็นเชิงบอกเลา่ ความรสู้ กึ ของเด็ก 3 – 60

แนวแนะวิธกี ารเล้ียงดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่ือเพม่ิ คณุ ภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี 42. หากเด็กใช้คำพูดท่ีฟังแล้วไม่เข้าใจ พ่อแม่กล่าวซ้ำเน้ือหาสาระโดยใช้คำพูดที่ถูกต้อง โดยไม่แก้ไขคำพูดของเดก็ หรือไม่ต้องอธบิ ายวา่ เด็กตอ้ งแกไ้ ข หรือไมต่ อ้ งเน้นย้ำคำพดู ผดิ 43. ใช้ส่ิงแวดล้อมต่างๆ ให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาการใช้ภาษาของเด็ก (เช่น ฝนตก ได้ยินเสียงอึ่งอ่างร้อง) โดยเฉพาะผู้ใหญ่ควรเป็นผู้ตั้งต้นบทสนทนา (เช่น ลูกรู้ไหมว่าตัวอะไรร้อง เมอื่ ฝนตก หรอื ตวั อะไรบินอยู่บนฟา้ ) 44. ควรพูดคุยกับเด็กอย่างสม่ำเสมอ และตลอดไปจนเด็กเป็นผู้ใหญ่ โดยหัวข้อที่สนทนา ควรอยู่ในเร่ืองที่เด็กสนใจ และผู้ใหญ่ไม่ควรใช้ภาษาที่เรียกว่า ภาษาทารก ในการพูดคุยกับเด็ก (เชน่ คำว่า อาหยอ่ ย แทนคำวา่ อร่อย) 45. เวลาพ่อแม่ และเด็กอยู่บ้าน หรือในสภาพแวดล้อมนอกบ้าน พ่อแม่ควรใช้โอกาส สนทนากับเดก็ ถงึ ความสนใจของเด็กในสงิ่ แวดล้อมนั้นๆ และเมอ่ื เดก็ เจรญิ วัยข้นึ ชวนให้เดก็ พดู มาก กวา่ 1 พยางค์ จนถึงเปน็ ประโยค 46. เมื่อเด็กถาม ผู้ใหญ่ควรตอบตามข้อเท็จจริงด้วยการใช้ภาษา และความหมายท่ีเหมาะ สมกบั วยั เพือ่ อธบิ ายเด็ก ในกรณีทตี่ อบไมไ่ ด้ ผใู้ หญ่ควรบอกเด็กวา่ จะชว่ ยหาขอ้ มลู ภายใน (กำหนด เวลาอยา่ งเร็วพอสมควร มิฉะน้นั เด็กจะลมื คำถาม) ข้อควรระวงั 1. ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ หรือสื่อทำนองเดียวกันให้เด็กดูคร้ังละนานๆ เพื่อเรียกความ สนใจจากเด็ก เพราะส่อื เหลา่ นี้จะขดั ขวางพัฒนาการของเดก็ และรบกวนการนอนของเด็ก เมอ่ื เด็ก เจริญเติบโตข้ึน ส่ือดังกล่าวจะขัดขวางพัฒนาการทางภาษาเช่นกัน นอกจากน้ีเด็กจะเลียนแบบการ ใช้คำหยาบ ดดุ ัน 2. ผูใ้ หญ่ควรระวงั ไม่พดู คำหยาบ เสยี ดสี หรือกล่าวร้ายผู้อ่นื เพราะเดก็ จะเลียนแบบ 3 – 61

แนวแนะวิธีการเลยี้ งดู ดแู ล และพฒั นาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพือ่ เพ่ิมคณุ ภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี อายุ 3 – 5 ป ี วธิ ีการ 1. ชวนเด็กพูดคุยโดยใช้คำต่างๆ ที่ถูกต้อง และเหมาะสมในโอกาสที่ทำกิจกรรมต่างๆ ท้งั ที่บา้ น หรอื ทโ่ี รงเรยี น (เช่น ถามให้เดก็ ตอบ หรอื แนะนำใหเ้ ด็กเลา่ เร่อื งราว หรือประสบการณ)์ ดงั ตวั อยา่ งประโยค “เรากำลงั สระผม แมจ่ ะใสน่ ำ้ ยาสระผมหรอื แชมพ”ู หรอื ขณะรบั ประทานอาหาร ผู้ใหญช่ วนเด็กคุยวา่ “เรากำลังทานก๋วยเตี๋ยวเสน้ ใหญ่ ใสล่ ูกชิ้นหมูลูกกลมๆ” ฯลฯ 2. ใชค้ ำคุณศัพท์ตา่ งๆ กับเด็ก และหัดให้เด็กใช้คำคณุ ศัพท์ หรือขยายความ อาทิ อธบิ าย สีของเสื้อผา้ ขนาดของสิง่ ของ คุณลักษณะของส่ิงของ รปู รา่ ง กล่นิ รส อณุ หภมู ิ (รอ้ น เย็น) อ่อน แขง็ เสียงดัง เพลงเพราะ 3. ชวนเด็กคุยเก่ียวกับ ตำแหน่ง แหล่งท่ี (เช่น กระดาษอยู่บนโต๊ะ รองเท้าอยู่ใต้เก้าอี้ หมาอยู่ในกรง แมวอยู่ในบ้าน จานอยู่ระหว่างช้อนกับส้อม เอาช้อนวางไว้ข้างจาน เส้ือตัวนี้มีโบว์ ดา้ นหน้า มกี ระดมุ ด้านหลงั ) 4. อา่ นหนงั สอื หรือเล่านทิ านใหเ้ ด็กฟังทกุ วัน 5. ชวนเด็กคุย หรือเล่นเกมที่ใช้คำตรงกันข้าม (เช่น เล็บสั้น เล็บยาว เสื้อแขนส้ัน เส้ือแขนยาว อ้วน ผอม หนัก เบา รอ้ น หนาว ฯลฯ) 6. เปิดโอกาสให้เด็กถามคำที่ไม่รู้จัก ส่งเสริมให้เด็กกล้าถาม และตอบเด็กให้มากท่ีสุดที่ เหมาะสมตามวยั 7. ชี้ชวนให้เด็กรู้ว่ามีคำใช้แทนกันได้ และชี้ให้เห็นว่าจะเลือกใช้คำใด เมื่อใดจึงเหมาะสม (เชน่ ตีนกับเทา้ เกือกกับรองเทา้ หมากบั สุนขั ) 8. ใชก้ ิจกรรมปฏบิ ัตติ ามคำสง่ั โดยใช้คำส่ังในเรอ่ื งทิศทาง คำกรยิ า ตำแหนง่ ให้เดก็ ปฏบิ ัติ ตาม หรือเล่นเปน็ เกม 9. หัดให้เด็กใช้คำเปรียบเทียบเปรียบเปรย (เช่น เขียวเหมือนใบไม้ ขรุขระเหมือนผิว มะกรดู เบาเหมือนนุ่น ลืน่ เหมือนโคลน เรียบเหมือนผ้าพับ) หมายเหตุ ควรหัดใชค้ ำทแี่ บ่งประเภท (เช่น มะม่วงดบิ /สุก) หรอื แบ่งประเภทตามสาย พันธุ์ (เช่น มะมว่ งอกรอ่ ง มะมว่ งเขียวเสวย) หรอื แบง่ ประเภทตามกระบวนการผลิต (เชน่ มะมว่ ง กวน น้ำมะมว่ ง ไอศกรมี รสมะม่วง) 10. ให้เด็กได้เรียนรู้คำศัพท์ผ่านการเล่นเกมต่างๆ (เช่น จับคู่ภาพกับภาพ จับคู่ภาพกับคำ จับคูค่ ำกับคำ ฯลฯ) 3 – 62

แนวแนะวิธกี ารเล้ยี งดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพ่ือเพิม่ คุณภาพเด็กตามวยั 0-5 ปี หวั ข้อท่ี 29 เด็กแสดงพัฒนาการการใชไ้ วยากรณ์ และการเรียงคำใหเ้ ปน็ ประโยค (รวมทงั้ การเรียงประโยคตามลำดบั เหตกุ ารณเ์ ปน็ เรื่องราว) อายุ 0 – 3 ปี พฤติกรรมบ่งชี้ ข้อ – อายุ 3 – 5 ปี พฤตกิ รรมบ่งช้ี ขอ้ 317 – 319 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วิธีการ 1. ชวนเดก็ พดู คุยให้มาก เปดิ โอกาสใหเ้ ด็กคุยใหม้ าก พดู คยุ ขณะรับประทานอาหาร ขณะ เลน่ หรือขณะทำกจิ กรรม แตห่ ดั ให้เดก็ ไม่พูดคุยในขณะท่มี อี าหารอยใู่ นปาก เพราะจะสำลกั และ สอนใหพ้ ดู คุยเบาๆ 2. ฟังเด็กให้พูดจนจบ สนับสนุนให้เด็กได้อธิบาย ถามคำถามเด็กอย่างต่อเน่ืองด้วยความ สนใจ อย่าขัดจังหวะขณะเดก็ กำลังเลา่ เพราะจะทำให้ความคิดของเด็กไมต่ ่อเนอื่ ง 3. เมื่อเด็กพูดเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้อง ผู้ใหญ่ต้องไม่เน้น หรือตำหนิว่าเด็กพูด ผดิ แตใ่ ห้พูดทวนส่งิ ทเ่ี ดก็ พูดดว้ ยประโยคท่ีถูกตอ้ ง โดยใช้น้ำเสยี งธรรมดา ไม่เนน้ ตรงทเ่ี ด็กพดู ผดิ 4. เม่ือเด็กพูดช้า หรือดูเหมือนพูดไม่ทันความคิดของเขาเอง ผู้ใหญ่อย่าขัดจังหวะ หรือ เรง่ เดก็ ให้พูด แตใ่ ห้เวลาเดก็ อย่างเพยี งพอเพ่ือให้พดู จนจบประโยค 5. ให้เด็กเล่านิทาน/เรื่องท่ีรู้ เป็นลำดับเหตุการณ์เพื่อฝึกให้เด็กเข้าใจ และเรียนรู้เร่ืองของ การเรยี งรปู ประโยคท่ีถูกตอ้ ง 6. เล่นเกมแต่งประโยคตามท่ีผ้ใู หญก่ ำหนด (เช่น กำหนดคำวา่ ตา เดก็ อาจแตง่ ประโยค เป็น ฉนั มตี า 2 ขา้ ง ตาพาฉนั ไปเที่ยว ฯลฯ) หรือ ใหเ้ ดก็ เล่นแตง่ นิทานตอ่ เน่อื งกันคนละประโยค 3 – 63

แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่อื เพ่ิมคุณภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ปี หวั ข้อท่ี 30 เดก็ สามารถแสดงพฤติกรรมเข้าใจความหมาย และจบั ใจความไดจ้ ากการฟังภาษาพดู อายุ 0 – 3 ปี พฤตกิ รรมบ่งช้ี ขอ้ – อายุ 3 – 5 ปี พฤตกิ รรมบง่ ช้ี ขอ้ 320 – 325 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ปี วิธีการ 1. เปิดโอกาสให้เด็กร่วมในวงสนทนา ท้ังได้ฟังผู้อื่น และร่วมเสนอความคิดเห็น (เช่น ผู้ใหญ่ถามเด็กวา่ “วนั นีอ้ ยากจะทานอะไร” หรอื เสนอใหเ้ ด็กไดถ้ าม โดยผใู้ หญ่อาจเสนอรายการให้ เดก็ ได้ตัดสนิ ใจ) 2. เล่านิทาน เลา่ เร่ืองใหเ้ ด็กฟัง แล้วชวนใหเ้ ด็กตั้งคำถามและให้คนอืน่ ตอบ หรอื ครจู ะนำ หัวข้อเรื่องมาเข้าสู่บทเรียน หรือเปิดโอกาสให้เด็กคุยกันเองก่อนจากประสบการณ์ในหัวข้อที่ครู กำหนด แลว้ ครูจึงสอนเพม่ิ เตมิ จากส่ิงที่เดก็ ไดค้ ยุ กัน หรือเปิดโอกาสให้เด็กนำขอ้ สงสัยมาเป็นหัวขอ้ ที่พูดคุย หรืออธิบาย อย่างไรก็ตาม ครูอาจเข้าใจผิดว่า เด็กไม่ควรคุยกันเอง ในขณะท่ีผู้ใหญ่ ต้องการใหเ้ ดก็ พดู และกล้าแสดงความเหน็ 3. เปิดโอกาสให้เด็กเล่าเร่ืองจากภาพ จากประสบการณ์ หรือนิทานโดยใช้คำพูดของเด็ก เอง โดยไม่จำเป็นตอ้ งตรงกับท่เี ขียนอยู่ในหนงั สอื และเดก็ อาจแตง่ เตมิ เองได้ 4. จัดให้เด็กคุยกันเป็นคู่หรือเป็นกลุ่มย่อย โดยเด็กเลือกหัวข้อกันเอง แล้วหัดให้เด็กนำ ข้อสรุปมาเสนอ 3 – 64

แนวแนะวธิ กี ารเลี้ยงดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพม่ิ คุณภาพเด็กตามวยั 0-5 ปี หวั ข้อท่ี 31 เดก็ สามารถรบั รู้ และใชภ้ าษาพดู สอื่ ความหมายได้ตรงตามความต้องการของตน อายุ 0 – 3 ปี พฤติกรรมบง่ ช้ี ขอ้ – อายุ 3 – 5 ปี พฤตกิ รรมบง่ ช้ี ขอ้ 326 – 333 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ปี วธิ กี าร 1. เล่าหรอื อ่านนทิ านใหเ้ ด็กฟงั บ่อยครงั้ แล้วเปดิ โอกาสใหเ้ ดก็ คุย และซกั ถาม หรอื ผใู้ หญ่ ถามเป็นเชิงแนะ แลว้ ใหเ้ ด็กตงั้ คำถาม หรอื แสดงความคดิ เหน็ ถึงเร่ืองหรอื ตัวละครที่เด็กสนใจ 2. เล่าหรืออ่านนิทานให้เด็กฟังโดยใช้น้ำเสียงแสดงความรู้สึกตามเรื่อง ชวนเด็กพูด ทำเสยี งเลยี นแบบเพื่อแสดงอารมณ์ความร้สู กึ ของตัวละคร 3. ให้เด็กเล่าเรื่องต่างๆ ท่ีเป็นประสบการณ์มาให้ผู้ใหญ่ฟัง (เช่น วันน้ีเดินจากบ้านไป โรงเรียนพบเหน็ อะไรบ้าง ลูกไปบ้านคณุ ยาย ไปทำอะไรบา้ ง ไปพบใครบา้ ง ท่โี รงเรียนได้ทำอะไรท่ี ชอบมากบ้างวันน)ี้ 4. เปิดโอกาสให้เด็กพูดแสดงความต้องการของตนเองได้ (เช่น อยากไปบ้านเพ่ือน อยาก ชวนเพอ่ื นมาเที่ยวที่บ้าน อยากไปหอ้ งนำ้ อยากออกไปเลน่ ของเลน่ ขา้ งนอก) 5. ผู้ใหญ่ต้องคอยสังเกตการใช้คำหรือประโยคของเด็ก ถ้าพบว่าเด็กดูเสมือนว่าไม่เข้าใจ คำหน่ึงคำใด หรอื ประโยคหนึ่งประโยคใด โดยถามความเข้าใจของเดก็ แต่อยา่ ทำเสยี งเป็นเชิงตรวจ สอบเดก็ 6. เปิดโอกาสให้เด็กถามเม่ือเด็กไม่เข้าใจความหมายของคำใด และเต็มใจอธิบายความ หมายของคำให้เดก็ เขา้ ใจตามวัยของเด็ก 7. เป็นแบบอย่างในการใช้คำพูด และการเปล่งเสียงท่ีถูกต้องตามอักขระวิธี (เช่น พดู สภุ าพ พูดออกเสยี งชดั เจนโดยเฉพาะอกั ษร “ร” “ล” และคำควบกล้ำ เมื่อเดก็ พูดไมช่ ัด ต้องไม่ ตำหนเิ ดก็ ทนั ที แต่อาจพดู ทวนใหเ้ ดก็ ได้ฟังอย่างถูกต้อง) 3 – 65

แนวแนะวธิ กี ารเล้ยี งดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพือ่ เพมิ่ คณุ ภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี หวั ข้อท่ี 32 เดก็ สามารถส่ือความหมายอยา่ งมีประสิทธิภาพด้วยสีหน้า ท่าทาง และสญั ลักษณ์ อายุ 0 – 3 ปี พฤตกิ รรมบ่งชี้ ข้อ – อายุ 3 – 5 ปี พฤติกรรมบง่ ช้ี ข้อ 334 – 338 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วธิ ีการ 1. ชวนเด็กสังเกตสีหน้าท่าทางของผู้คน ท่ีแสดงรู้สึกความแตกต่างกัน (เช่น ชวนเด็ก สงั เกตสหี น้า หรอื การแสดงอารมณต์ า่ งๆ ของเพ่อื น หรือผ้ทู ี่อยใู่ กลๆ้ ฯลฯ) 2. เลน่ เกมทายคำจากท่าทาง หรือการทำทา่ ทางประกอบ (เช่น บ๊ายบาย กวักมือ ทำท่า ทางโกรธ หรือเล่นเกมสติกเกอร์แสดงอารมณ์ต่างๆ) ดูภาพคนที่แสดงท่าทาง หรือสีหน้าในหนังสือ หรือสอ่ื ตา่ งๆ ฯลฯ 3. อธิบาย และช้ีชวนให้เด็กสังเกตสัญญาณ สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน (เช่น สัญญาณไฟจราจร ทางม้าลาย ป้ายห้องนำ้ ชาย – หญงิ ป้ายหา้ มเข้า ป้ายพืน้ ลน่ื ปา้ ยหา้ มสูบบุหร่ี ปา้ ยหา้ มสง่ เสยี งดงั ป้ายทางเขา้ ทางออก ฯลฯ) 4. เป็นแบบอย่างท่ีดีในการแสดงความเคารพ การคารวะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ หรือผู้อาวุโสกว่า ด้วยกริยาที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานท่ี (เช่น กราบพระ ไหว้ผู้ใหญ่ หรือยืนตรงเคารพธงชาติ ฯลฯ) 5. ฝกึ ให้เดก็ ใช้สญั ลักษณ์ต่างๆ ประกอบการวาดรปู (เช่น หน้ายิม้ หวั ใจ หรอื อน่ื ๆ) ที่เดก็ คิดได้เอง 6. เปิดโอกาสให้เด็กได้เล่นเกมกับเด็กๆ ด้วยกัน โดยให้ทายจากท่าทางว่ามีความหมาย หรือความพยายามจะสื่ออะไร เปน็ ต้น 7. ให้เด็กเลือกป้ายแสดงอารมณ์ของตนเอง เมื่อมาถึงโรงเรียน ลองให้เด็กตรวจสอบ อารมณ์ของตนเอง และผู้อื่นได้เข้าใจอารมณ์ของเด็ก ให้เด็กใช้สัญลักษณ์ที่แสดงถึงความพึงพอใจ ของตนเม่อื ประเมนิ ผลงาน หรือการทำความดีของตน 3 – 66

แนวแนะวิธกี ารเล้ียงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอื่ เพมิ่ คณุ ภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี หวั ข้อที่ 33 เดก็ สามารถบ่งช้ี และออกเสยี งดว้ ยพยญั ชนะ และคำงา่ ยๆ อายุ 0 – 3 ปี พฤติกรรมบง่ ช้ี ข้อ – อายุ 3 – 5 ปี พฤตกิ รรมบ่งช้ี ขอ้ 339 – 357 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วธิ ีการ 1. จัดท่ีมุมใดมุมหนึ่งในบ้าน/โรงเรียนให้เหมาะสมกับการอ่านหนังสือ แบ่งบางส่วนของ พื้นท่ีสำหรับวางหนังสือ และสรรหาหนังสือสำหรับเด็กให้เด็กได้อ่านเล่นอย่างหลากหลายตามวัย โดยเฉพาะเม่ือเด็กได้อ่านกับผู้ใหญ่หรือเพ่ือนๆ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้คุ้นเคยกับหนังสือและได้ อ่านหนังสอื ตามวัย และจัดใหม้ สี มุดบนั ทกึ การอา่ นสำหรบั เด็ก 2. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองอ่านหนังสือกับลูก โดยใช้น้ิวชี้ท่ีภาพพร้อมกับอธิบายคำและ ความเป็นมาเป็นไปของภาพ เด็กจะรับรู้ถึงความเช่ือมโยงระหว่างภาพ ข้อความท่ีรับฟัง และ ตัวหนงั สือ 3. จัดหนังสือให้ลูกไปอ่านกับเพ่ือน/ครู หรือครูจัดหนังสือให้เด็กอ่านกับเพ่ือน หรือกลับ ไปอ่านที่บ้านกับผปู้ กครอง 4. แนะนำให้เด็กหยิบหรือใช้หนังสืออย่างทะนุถนอม รวมทั้งวิธีจับและวิธีเปิดหนังสือซ่ึง เปดิ หน้ากระดาษจากทางขวาไปทางซา้ ย 5. ฝึกให้เด็กสังเกตเวลาผู้ใหญ่อ่านนิทานให้ฟัง โดยผู้ใหญ่จะอ่านหนังสือจากด้านบนของ หน้าลงมาด้านล่าง และแต่ละบรรทัดจะอ่านจากด้านซ้ายไปด้านขวา ด้วยการลากน้ิวไปตามตัว หนังสือขณะอ่าน และชวนให้เด็กใชน้ วิ้ ช้ีตัวหนังสือขณะที่อ่านหนงั สือดว้ ย 6. ชี้ชวนให้เด็กรู้จักคำ และตัวพยัญชนะ แล้วเล่นเกมหาตัวพยัญชนะตามคำสั่ง ผลัดกัน เป็นคนออกคำสั่ง และเป็นคนหาพยัญชนะ ทั้งจากบัตรตัวพยัญชนะ หรือพยัญชนะที่ปรากฏในท่ี ตา่ งๆ (เชน่ บนหอ่ ขนม บนกลอ่ งของเลน่ บนปา้ ยโฆษณา และโยงใยให้เข้าใจความสัมพนั ธ์ระหว่าง ตัวอกั ษรตา่ งๆ กบั ภาษาพดู ฯลฯ) 7. หม่นั พาเดก็ ไปหอ้ งสมุดหรอื รา้ นขายหนังสอื เพอ่ื ใหเ้ ดก็ เลือกหนังสืออ่าน 3 – 67

แนวแนะวิธีการเล้ยี งดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพื่อเพ่ิมคณุ ภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ปี 8. สร้างบรรยากาศให้เด็กรัก และสนใจการอ่าน โดยชวนเด็กอ่านคำท่ีเห็นในท่ีต่างๆ ใน ชวี ติ ประจำวัน (เชน่ อ่านปา้ ยโฆษณา ป้ายประกาศ ชอ่ื รา้ น หรอื ป้ายทางดว่ น ปา้ ยแยกถนน ป้าย ชื่อซอย ฯลฯ) 9. เลน่ เกมอ่านบตั รคำทีม่ ีหรือไมม่ ภี าพประกอบเพือ่ ชว่ ยในการสอื่ ความหมาย 10. จัดสภาพแวดล้อมให้มีกระเป๋าบัตรคำในห้องหรือบริเวณโรงเรียน หรือให้มีคำหรือ ประโยคท่ีสอดคลอ้ งกบั กิจกรรมของเดก็ 3 – 68

แนวแนะวิธีการเลีย้ งดู ดแู ล และพัฒนาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคณุ ภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี หวั ขอ้ ท่ี 34 เด็กสามารถเขยี นตัวอักษร และคำง่ายๆ ได้ อายุ 0 – 3 ปี พฤตกิ รรมบง่ ชี้ ขอ้ – อายุ 3 – 5 ปี พฤติกรรมบง่ ช้ี ข้อ 358 – 369 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วธิ กี าร 1. จัดให้มีสถานท่ีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีท่ีนั่งขีดเขียน (เช่น โตะ๊ เกา้ อ้ี ดนิ สอ กระดาษ) 2. ให้ความสนใจกับส่ิงท่ีเด็กเขียน และให้เด็กสนุกกับการเขียน โดยไม่ต้องเคร่งครัดกับ การเขียนผิดบ้างหรือถูกบ้าง เพราะถือว่าเป็นการเร่ิมต้นให้เกิดความรู้สึกอยากเขียน การตำหนิเด็ก บอ่ ยๆ จะทำให้เดก็ เสยี กำลงั ใจ และหมดความสนุกหรอื ไม่อยากเขียน 3. เขียนคำที่เดก็ อยากใหผ้ ูใ้ หญเ่ ขยี นให้ดู (เชน่ ชื่อของเดก็ ) หรือเขียนคำที่เด็กขอใหเ้ ขยี น หรือคำที่พบจากรอบตัว (เช่น คำในถุงขนม แผ่นพับ ปกหนังสือนิทาน) และผู้ใหญ่ควรช่วยให้เด็ก จบั ดนิ สออย่างถกู วิธี (เช่น ไมใ่ ห้เกรง็ นิ้ว หรือใชจ้ ำนวนนว้ิ ทีจ่ ับดินสอใหเ้ หมาะสม และวางมอื แขน ทไ่ี มเ่ กรง็ กลา้ มเน้อื หรอื ผใู้ หญ่จับดนิ สอใหเ้ ดก็ ดูเป็นตัวอย่าง เปน็ ตน้ ) 4. การเขียนหนังสือให้เด็กดูเป็นตัวอย่าง ควรเขียนตัวโตเพ่ือเด็กจะได้สังเกตวิธีการจับ ดินสอและการลากเส้น แลว้ จงึ ชวนให้เดก็ ทดลองเขยี นตามแบบท่ีเขียนให้ดู ผใู้ หญ่ควรชว่ ยเรือ่ งการ จับดนิ สอ แต่ต้องไม่บังคับหรอื ฝนื ใจเดก็ 5. ชี้ชวนให้เด็กสังเกตว่ามีตัวหนังสือคล้ายกัน เหมือนและต่างกันอย่างไร ชี้ชวนให้เด็ก สังเกตพยญั ชนะ หรอื สระที่เหมอื นกบั ชือ่ ของเด็ก (เช่น เด็ก ชอ่ื แนน เมื่อเหน็ คำว่า นก ใหบ้ อกเดก็ วา่ นก กบั แนน มี น (หน)ู เหมือนกนั เป็นต้น) 6. เล่นเกมเขียนตัวอักษร หรือคำต่างๆ ท่ีเหมาะสมกับวัยบนพื้นผิวต่างๆ (เช่น บนฝ่ามือ บนทราย บนอวัยวะตา่ งๆ ในร่างกาย ฯลฯ) 7. ให้เดก็ เขียนพยัญชนะ หรอื สระในอากาศ แล้วลองเขียนในกระดาษด้วย 8. ใหเ้ ดก็ ๆ รว่ มกนั ทำบตั รอวยพรเนอื่ งในโอกาสตา่ งๆ คดิ คำ เขยี นคำดว้ ยกนั เขยี นบนั ทกึ ตา่ งๆ (เช่น เมื่อขอยืมดนิ สอเพือ่ นมาและปอ้ งกนั การลมื คืนดนิ สอ ให้วาดรูปดนิ สอไว้ ฯลฯ) 3 – 69

แนวแนะวิธกี ารเลยี้ งดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพื่อเพมิ่ คุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี หัวข้อที่ 35 เดก็ สามารถแสดงพฤตกิ รรมควบคมุ ตนเอง อายุ 0 – 3 ปี พฤติกรรมบง่ ชี้ ข้อ – อายุ 3 – 5 ปี พฤตกิ รรมบ่งช้ี ข้อ 370 – 383 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วิธีการ 1. พฤติกรรมของเด็กท่ีผู้ใหญ่ให้ความสนใจเป็นพิเศษตามวัยของเด็กจะเป็นเรื่อง เด็ก สามารถไปโรงเรียนทันเวลา ไม่แสดงพฤติกรรมก้าวร้าวต่อตนเองและผู้อ่ืน ต่อสัตว์ และสิ่งของ เชอื่ ฟัง และปฏิบตั ติ ามระเบียบของโรงเรียน (เช่น ขออนญุ าตไปหอ้ งน้ำ ไมพ่ ดู แซงครู ฯลฯ) ทำตาม กฎ กตกิ าเม่ือเล่นเกม อดทนรอคอยท่จี ะได้สิ่งทต่ี อ้ งการ (เช่น ทำงานเสรจ็ แล้วจงึ ไปเลน่ รอรบั ของ โดยไม่แย่งของจากมือ) เข้าแถวตามลำดับก่อนหลังโดยไม่แซงคิว ทำตามธรรมเนียมของบ้าน/ สถานพฒั นาเดก็ ปฐมวยั (เชน่ ถอดรองเทา้ กอ่ นเขา้ บา้ น/ชน้ั เรยี น ไมร่ บั ประทานอาหารในหอ้ งนอน ไปลา มาไหว้ ฯลฯ) ทำตามสัญญาหรือข้อตกลงง่ายๆ ทำตามคำแนะนำ และคำขอร้องของผู้ใหญ่ หรือ แสดงความรับผิดชอบโดยทำสิ่งที่ได้รับมอบให้ทำในระยะสั้นๆ (เช่น จัดเรียงรองเท้า จัดโต๊ะ แจก สมุด) หรือแสดงความรับผิดชอบโดยทำสงิ่ ทไี่ ด้รับมอบให้ทำในวนั ตอ่ ไป (เช่น ครบู อกให้นำส่ิงของ ที่ต้องการมาจากบ้านเพ่ือใช้ในกิจกรรมของโรงเรียน) รู้จักการควบคุมตนเองให้ทำงานจนเสร็จ แม้วา่ จะมีส่ิงเร้าที่ใหไ้ ปทำอยา่ งอื่น (เชน่ เพือ่ นชวนไปเลน่ เสียงเพือ่ นคยุ เสียงโทรทัศน)์ 2. ผใู้ หญต่ ้องคุยกบั เด็กเพื่อใหท้ ้งั ผูใ้ หญแ่ ละเด็กเขา้ ใจตรงกนั หรอื สญั ญาทใี่ หไ้ วก้ บั เดก็ นน้ั เข้าใจตรงกนั และดูแลใหเ้ ด็กรกั ษาสัญญาท่ใี ห้ไว้เช่นกนั 3. สนับสนุนใหเ้ ด็กรับผดิ ชอบทำงานให้แล้วเสร็จด้วยการใหก้ ำลงั ใจและชมเชย 4. ให้เด็กมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในบ้าน/ห้องเรียนในส่วนที่สามารถจะทำได้ โดยเร่ิม จากงานชิ้นเล็ก แล้วจึงให้งานท่ีสำคัญไดเ้ ม่อื เดก็ แสดงวฒุ ภิ าวะเพมิ่ ข้นึ 5. ฝกึ ฝนใหเ้ ด็กรู้จักรอคอยทลี ะน้อย และเพิ่มระยะเวลาของการรอคอย (เช่น สามารถรอ คอยเปน็ เวลา 5 – 10 นาที แล้วค่อยๆ เพม่ิ เวลาเปน็ 1 ชัว่ โมง พรุ่งน้ี และตอ่ ๆ ไป) ข้อสำคัญเดก็ จะ ตอ้ งไดร้ บั ผลตามความต้องการจากการรอคอยน้นั 3 – 70

แนวแนะวิธีการเล้ยี งดู ดูแล และพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพ่ิมคุณภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี 6. สรรหาวิธีการใหม่ หรือที่เรียกว่านวัตกรรมเพ่ือใช้กับเด็ก เมื่อเด็กไม่สามารถควบคุม ตนเองได้โดยใช้หลักการต่างๆ (เช่น ผู้ใหญ่ต้องใจเย็นค่อยๆ พูดจากับเด็กโดยวิธีโน้มน้าว ตะล่อม ปะเหลาะ ฯลฯ) เพ่อื ให้เด็กได้ผ่อนคลายอารมณ์สักระยะหนึ่งโดยไมต่ ้องใชว้ ธิ บี งั คบั ส่งั การ กดดัน ข่มขู่ และวิธีการเชงิ ลบต่างๆ) 7. ไม่ควรส่ังให้เด็กหยุดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทันที ทั้งๆ ที่ทราบว่าเด็กไม่สามารถจะ หยุดได้ (ยกเว้นพฤติกรรมท่เี ปน็ อนั ตรายต่อตนเองหรือผอู้ ่นื ) 8. ผู้ใหญ่ไม่ควรเป็นคนจุกจิก ข้ีบ่น พูดจาซ้ำซาก ท้ังๆ ท่ีทราบว่าการกระทำดังกล่าวไม่ สามารถเสริมสรา้ งให้เกิดผลลัพธ์ที่ดกี ับเดก็ 9. สรรหากิจกรรมท่ีสร้างสมาธิให้กับเด็ก (เช่น กิจกรรมด้านดนตรี ด้านศิลปะ และด้าน อ่นื ๆ ทีไ่ ด้พิสูจนว์ า่ ชว่ ยฝึกสมาธิเด็ก) 10. ใช้กิจกรรมดนตรีเคล่ือนไหว 11. ผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองให้ เดก็ เหน็ (เช่น ไม่แสดงความเกรี้ยวกราดเมอื่ ไม่สบอารมณ์ ตรงต่อเวลา รกั ษาเวลา ปฏิบตั ติ นในสิง่ ที่ ได้สอนเดก็ ฯลฯ) 12. ต้องเข้าใจว่าการฝึกวินัยในตนเองเป็นกระบวนการท่ีค่อยเป็นค่อยไป และต้องเป็น กระบวนการที่สม่ำเสมอใช้เวลา ผู้ใหญ่จึงต้องมีความอดทนเพ่ือให้เด็กสามารถบรรลุถึงความ สามารถในการมีวนิ ยั ในตนเองของเดก็ ได้ 3 – 71

แนวแนะวิธีการเลย้ี งดู ดูแล และพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอื่ เพมิ่ คุณภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี หัวข้อท่ี 36 เดก็ สามารถแสดงพฤตกิ รรมสะทอ้ นความเข้าใจเก่ียวกับการกระทำใดถกู หรือผดิ อายุ 0 – 3 ปี พฤตกิ รรมบ่งช้ี ข้อ – อายุ 3 – 5 ปี พฤติกรรมบ่งชี้ ขอ้ 374 – 393 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วิธีการ 1. ชวนเด็กสนทนาเก่ียวกับตัวอย่างจริงที่เกิดขึ้นในชุมชน หรือในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ท่ีสาธิตเรื่องราวเก่ียวกับบุคคลต่างๆ ที่แสดงการกระทำถูกหรือผิด ได้แก่ การนำของของคนอื่นมา เป็นของตน การมีความเมตตา การไม่ทำรา้ ยตอ่ ตนเองและผู้อนื่ การประหยดั การอจิ ฉาและริษยา ความพากเพียร และให้เด็กๆ แสดงความเห็นของตนเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าว (เช่น การเอาของเล่น ของเพื่อนกลับบ้าน การช่วยเหลือพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู เก็บของ ไม่ตีหมาหรือแมว ไม่กัดเพ่ือน หรอื ไม่ตีเพื่อน ล้างมือแล้วปิดก๊อกนำ้ ฯลฯ) หมายเหตุ : อิจฉา หมายถึง เห็นใครได้ดีแล้วไม่พอใจเพราะอยากได้บ้าง ส่วนริษยา หมายถงึ เหน็ คนอนื่ ไดด้ ีกวา่ แลว้ ทนน่ิงไมไ่ ด้ตอ้ งเขา้ ไปขดั ขวาง 2. เลือกสรรนิทานหรือเรื่องราวที่พาดพิงเก่ียวกับพฤติกรรมการกระทำถูกหรือผิด แล้ว ชกั ชวนใหเ้ ดก็ พูดคุย แสดงความคดิ เห็นต่อการกระทำดังกล่าว 3. ส่งเสริมให้เด็กๆ มีโอกาสเล่าให้เพ่ือนๆ ฟังถึงการกระทำของตนเองท่ีเด็กๆ คิดว่า เป็นการกระทำท่ถี กู ตอ้ ง หรอื เป็นการกระทำความดี โดยใหเ้ ด็กๆ เวยี นกนั เล่าในห้องใหค้ รบทกุ คน 4. บอกเล่า คุยกับเด็กถึงการตัดสินใจในการเลือกซ้ือ เลือกใช้ เลือกกินตามคุณค่าและ ประโยชน์ ไม่สน้ิ เปลอื ง ไม่ฟงุ้ เฟ้อตามโฆษณา หรอื ตามกระแสสังคม 5. ชี้ชวนให้เด็กช่วยกันสังเกตเม่ือเห็นเพื่อนทำอะไรได้สำเร็จ และให้เด็กแสดงความช่ืนชม ตอ่ เพอื่ นท่ที ำความสำเรจ็ น้นั หมายเหตุ : ควรเวียนให้เด็กได้รับความช่ืนชมให้ทั่วถึง โดยที่ไม่เน้นไปที่ผู้หนึ่งผู้ใด ตลอดเวลา 3 – 72

แนวแนะวธิ กี ารเลี้ยงดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพือ่ เพ่ิมคุณภาพเด็กตามวยั 0-5 ปี 6. สนับสนุนให้เด็กสามารถช่วยพ่อแม่/ผู้ปกครองที่บ้าน และช่วยครูและเพื่อนท ่ี โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็ก จนเป็นนิสัยท่ีปฏิบัติสม่ำเสมอ นอกจากนั้นพ่อแม่/ผู้ปกครอง/ครู ควรมี โอกาสพบปะหารอื กันให้บอ่ ยคร้ังเพ่ือช่วยเหลือเดก็ 7. จดั กจิ กรรมให้เด็กมีโอกาสมีจติ อาสาช่วยชมุ ชน ในระดับและตามวัยของเดก็ (เช่น ช่วย รักษาความสะอาดสวนสาธารณะ และการพาไปเยี่ยมกลุม่ เดก็ พิการ หรือผูส้ ูงอายุ ฯลฯ) 8. ให้ผู้ใหญป่ ฏิบัตติ นเปน็ แบบอยา่ งดีแกเ่ ด็ก 3 – 73

แนวแนะวธิ กี ารเลี้ยงดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่ือเพิ่มคุณภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ป ี หัวข้อที่ 37 เดก็ สามารถแสดงพฤติกรรมทางดนตรี และเคลื่อนไหวตามดนตรี อายุ 0 – 3 ปี พฤติกรรมบง่ ชี้ ข้อ – อายุ 3 – 5 ปี พฤติกรรมบง่ ช้ี ข้อ 394 – 405 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วธิ กี าร 1. ควรร้องเพลงให้เด็กฟังต้ังแต่เป็นทารกโดยเลือกเพลงที่เหมาะสมกับวัย (เช่น เพลง กล่อมเด็ก เพลงที่แต่งสำหรับเด็ก) เพราะเด็กเรียนรู้ท่ีจะร้องเพลงตาม และตามมาด้วยร้องเพลงไป ด้วยกนั กับผู้ใหญ่ 2. เปิดโอกาสให้เด็กร้องเพลงและเล่นเคร่ืองดนตรีซ่ึงอาจเป็นเคร่ืองดนตรีที่ทำข้ึนเอง หรือเครอ่ื งดนตรที ีผ่ ู้ใหญ่ซอ้ื หามาให้ 3. ในขณะร้องเพลงให้ผู้ใหญ่เคาะจังหวะไปด้วย โดยไม่จำเป็นต้องทำแบบเดียวกันด้วย ทุกครัง้ (เชน่ ตบมอื หรือให้เด็กหดั ตบมอื หรอื ผ้ใู หญ่กบั เด็กใช้วิธตี บแผละ) 4. ถา้ เดก็ โตขนึ้ ใหใ้ ชว้ ธิ เี ดนิ ยำ่ เทา้ ตามจงั หวะ หรอื กระโดดตามจงั หวะ หรอื เคาะตามจงั หวะ 5. ถ้าเดก็ โตระดบั เลน่ เกมได้ ให้เลน่ เกมเก้าอี้ดนตรี โดยใชเ้ พลงต่างๆ กนั 6. หดั ให้เด็กฟังเพลงง่ายๆ ทง้ั เพลงไทยเดมิ เพลงไทยสากล และเพลงตะวนั ตก (เช่นเพลง คลาสสกิ เปน็ ตน้ ) 7. เพลงประจำชาติที่เด็กควรฟังและเข้าใจความหมาย และแสดงความเคารพ (เช่น เพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี) เพื่อให้เข้าใจความหมาย และรอ้ งทำนองจังหวะได้ถกู ตอ้ ง 8. มีการประดิษฐ์เครื่องเคาะจังหวะง่ายๆ (เช่น ใช้เมล็ดถั่วเขียวใส่ในกระป๋อง หรือ กระบอกเพ่อื เขยา่ ได้) หรืออาจใชภ้ าชนะท่ีเคาะเสยี งได้ (เช่น กระปอ๋ ง ตะเกียบ) โดยให้เด็กช่วยคดิ และประดษิ ฐ์ 9. ใชส้ าระเกย่ี วกบั สัตว์ชนดิ ตา่ งๆ (เชน่ ช้าง แมว หมา เป็ด ไก่ หมู ผ้งึ ผเี สอ้ื กบ ฯลฯ) สำหรบั เปน็ หวั ข้อในการเรยี นรู้ โดยใชเ้ พลงและดนตรปี ระกอบ พรอ้ มทง้ั ใหเ้ ดก็ แสดงทา่ ตา่ งๆ 10. เล่านิทานให้เด็กฟัง และให้โอกาสเด็กเล่นเป็นตัวละครต่างๆ พร้อมทั้งทำเพลง หรือ ดนตรีประกอบ 3 – 74

แนวแนะวิธีการเล้ียงดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพือ่ เพ่ิมคุณภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ป ี 11. ให้เด็กแต่งเร่ืองเอง จินตนาการ สร้างสรรค์ ทำท่าทางประกอบ พร้อมทั้งเพลงและ ดนตรี เพ่ือประสาน และบูรณาการความรดู้ า้ นตา่ งๆ 12. จัดเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ เพ่ือให้เด็กรู้จักประเภทของเคร่ืองดนตรี (เช่น ประเภท เครื่องเคาะจังหวะ ประเภทเคร่ืองสาย ประเภทเคร่ืองเป่าทั้งที่เป็นไม้ และที่เป็นทองเหลือง ประเภทคยี บ์ อรด์ (เชน่ เปยี โน ออรแ์ กน แอคคอรเ์ ดยี น) เพอื่ ใหเ้ ดก็ รจู้ กั ตรงกบั คำไทยทว่ี า่ ดดี สี ตี เปา่ 13. ให้โอกาสและหัดเด็กได้เล่นเคร่ืองดนตรีพร้อมกัน หรือเครื่องดนตรีผสมกัน (เล่น เครือ่ งดนตรปี ระเภทตา่ งๆ พร้อมกันในเพลงเดียวกัน รวมท้งั ร้องเพลงไปด้วย) 14. ควรมโี อกาสพาเด็กไปฟังการแสดงการร้องเพลง การเล่นเครือ่ งดนตรี การเลน่ ละครใบ้ การเล่นหุ่นกระบอก การแสดงพ้ืนเมืองต่างๆ เพื่อให้เด็กได้เห็นได้ฟัง ศิลปการแสดง และศิลปการ ละครทงั้ ของไทยและของตา่ งประเทศ 3 – 75

แนวแนะวิธีการเล้ียงดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพ่ือเพม่ิ คณุ ภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ป ี หัวข้อท่ี 38 เดก็ สามารถแสดงพฤตกิ รรมทางศลิ ปะการละคร อายุ 0 – 3 ปี พฤตกิ รรมบง่ ช้ี ขอ้ – อายุ 3 – 5 ปี พฤติกรรมบ่งชี้ ขอ้ 406 – 410 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วธิ กี าร 1. จัดหาของเพื่อให้เด็กได้นำมาเล่นบทบาทสมมุติ (เช่น ตุ๊กตา ของเล่นต่างๆ เส้ือผ้า รองเท้า ฯลฯ) 2. สนับสนนุ ให้เดก็ ไดม้ ีโอกาสแสดงละครต่อหนา้ ผูช้ ม 3. อ่านนิทานให้เดก็ ฟงั และชวนกนั คยุ เพ่อื ทำเปน็ บทละครสนทนากันระหว่างพ่อ แม่ ลูก หรือญาติพน่ี อ้ ง หรือระหว่างบุคคลตา่ งๆ ทรี่ ู้จัก หรือคนุ้ เคยในชุมชน 4. ชักชวนเด็กอา่ นนทิ าน และเล่นเป็นละคร โดยแต่งบทละครกันเอง 5. เปิดโอกาสให้เด็กไดเ้ ล่นบทบาทสมมุติตา่ งๆ หรือแสดงดว้ ยท่าทางท้ังที่ใชค้ ำพดู และไม่ ใช้คำพูด ขอ้ คิดเหน็ ทไี่ ดจ้ ากพอ่ แม่ ผปู้ กครอง ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเดก็ ใน 9 จงั หวัดภาคสนาม “ความรัก และความอบอ่นุ ที่ผใู้ หญ่แสดงออกกบั เด็ก เปน็ พ้นื ฐานท่เี ด็กจะ ใหค้ วามไว้วางใจ และทั้งหมดนี้จะเสรมิ พลังในการเรียนรู้และพฒั นาเด็ก” 3 – 76

แนวแนะวธิ ีการเล้ียงดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพื่อเพ่ิมคุณภาพเด็กตามวยั 0-5 ป ี หัวข้อที่ 39 เด็กสามารถแสดงพฤติกรรมด้านการวาด การปั้น และการประดิษฐ์ อายุ 0 – 3 ปี พฤตกิ รรมบง่ ช้ี ข้อ – อายุ 3 – 5 ปี พฤตกิ รรมบง่ ชี้ ขอ้ 411 – 419 อายุ 0 – 3 ป ี – อายุ 3 – 5 ป ี วธิ กี าร 1. ชี้ชวนให้เด็กรู้จักและชื่นชมทัศนศิลป์รูปแบบและประเภทต่างๆ ได้แก่ การวาดภาพ การปัน้ การทกั ทอ การสาน การประดิษฐ์ การพิมพ์ภาพ การพับกระดาษ การตัดกระดาษ การฉกี การตดั ปะ การภาพถา่ ย และการสรา้ งบรรจภุ ณั ฑ์ เพอื่ ใหเ้ ดก็ ทราบวา่ ทศั นศลิ ปอ์ ยใู่ นชวี ติ ประจำวนั 2. สำหรับเด็กเล็ก หัดให้ใช้กล้ามเน้ือใหญ่ และกล้ามเนื้อเล็กละเลงสี ระบายสี วาดภาพ ง่ายๆ ตามวยั ของเดก็ โดยไมจ่ ำเป็นตอ้ งวาดเลยี นแบบ (Copy) หมายเหตุ : โดยปกติเด็กจะถูกฝึกให้วาดวงกลม สี่เหลี่ยม เส้นหยัก เส้นโค้ง และรูป ทรงตา่ งๆ ซง่ึ เปน็ ส่งิ ทีเ่ ดก็ สมั ผัสอยู่แล้ว 3. หัดให้เด็กใช้กรรไกรตัดกระดาษตามรูปท่ีวาดไว้ หรือตามจินตนาการของเด็ก หรือใช้ กรรไกรตัดกระดาษเป็นตุ๊กตา และสามารถโยงไปกับศิลปะการละคร (โดยใช้กรรไกรท่ีเหมาะกับวัย ของเด็กเพราะไม่เป็นอนั ตรายใหเ้ ด็กตัดน้วิ ตนเอง หรือไดร้ ับบาดเจ็บ) 4. ใชว้ ัสดุรอบตัวเดก็ เพื่อนำมาทำงานศลิ ปะ (เชน่ มนั เทศ มนั ฝร่งั เผือก ฟักทอง กระดาษ ต่างๆ รวมทัง้ กระดาษสี) 5. จัดหาวัสดุอปุ กรณ์ง่ายๆ เพอื่ ใหเ้ ดก็ ใชส้ รา้ งทัศนศิลป์ ประเภท และรูปแบบตา่ งๆ (เช่น ดินน้ำมัน สีน้ำ ดินสอเทียน ดินสอสี บล็อกตัวต่อ ทั้งท่ีเป็นไม้ เป็นพลาสติก หรือท่ีเป็นกระดาษ กระบะทราย ดินโคลน ดนิ สอพอง หมายเหตุ : เวลามกี ิจกรรมทีเ่ ปือ้ นเส้อื ผ้า ควรมผี ้ากันเปื้อนให้เด็กใช้ 1. จัดท่ีสำหรับแสดงผลงานของเด็กเพ่ือให้เด็กคนอ่ืน หรือผู้ปกครองมีโอกาสช่ืนชม ผลงานต่างๆ 2. พาเด็กไปดูการจัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ในชุมชน หรือพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคล หรือ ของราชการเพื่อให้รู้จักผลงานของชาติ ของชมุ ชน และเกดิ ความรูส้ ึกช่ืนชมและซาบซง้ึ 3 – 77

แนวแนะวิธีการเล้ยี งดู ดูแล และพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพิม่ คณุ ภาพเด็กตามวยั 0-5 ปี ขอ้ คิดเห็นท่ีได้จากพ่อแม่ ผปู้ กครอง ครู อาจารย์ ผดู้ ูแลเด็กใน 9 จงั หวัดภาคสนาม “วธิ ีการที่ไดผ้ ลในการดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ ต้องพูดจาดๆี พูดไพเราะ อ่อนโยน ไม่ตะคอก หรอื ตะโกน ไมข่ ู่เขญ็ บงั คบั และ ตอ้ งรูจ้ ักโนม้ นา้ ว หว่านลอ้ ม รจู้ ัก ปะเหลาะ รวมท้ังรจู้ กั อธบิ ายเหตแุ ละผลใหเ้ ดก็ เข้าใจ” 3 – 78

แนวแนะวธิ กี ารเลี้ยงดู ดแู ล และพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพิ่มคุณภาพเด็กตามวยั 0-5 ป ี ส่วนที่ 4 ประเดน็ คำถามเกยี่ วกบั การเลยี้ งดู ดแู ล และพฒั นา เด็กปฐมวัยจากภาคสนาม (พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผูด้ ูแลเดก็ และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับเด็ก) เป็นข้อคำถามทพ่ี อ่ แม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดแู ลเดก็ ติดใจถามจากการลงพ้ืนทีภ่ าคสนาม 9+1 จังหวดั 1. โภชนาการ 1.1 นมแม่ องคก์ ารอนามยั โลก (WHO) พยายามใหแ้ มท่ ุกคนเลย้ี งลูกดว้ ยนมแมเ่ ท่าน้ันเปน็ เวลา 6 เดือน กอ่ นใหอ้ าหารเสรมิ อย่างอ่ืนตามทพ่ี ยาบาลหรือหมอแนะนำ สำหรบั ประเทศไทย กฎหมาย ปจั จุบนั เรอ่ื งการลาคลอดให้แมล่ าคลอดได้ 90 วัน หรือ 3 เดือน โดยไดร้ ับเงนิ เดือนหรอื ค่าจ้างเต็ม เพ่ือให้ได้เล้ียงลูกด้วยนมแม่ ดังนั้นจึงควรสนับสนุนให้แม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างน้อย 3 เดือน ตามท่ีกฎหมายลาคลอดกำหนด และในความเป็นจริงแม้ว่าแม่มาทำงานแล้วก็ยังเล้ียงลูกด้วยนมแม่ ต่อได้ 1.2 ไอโอดนี สำหรับเด็กทารกและทารกในครรภ์มารดา เด็กทารกและทารกในครรภ์มารดาต้องได้รับไอโอดีนในระดับท่ีเหมาะสมตามท่ี กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ดังน้ันจึงควรตรวจสอบว่า ท้ังแม่ตั้งครรภ์และเด็กทารกได้รับไอโอดีน เพยี งพอเหมาะสมตามท่ไี ด้กำหนดไว้หรอื ไม่ 1.3 เด็กบางคนเลือกไมร่ ับประทานอาหารบางอย่าง (1) ให้เด็กรับประทานอาหารหลากหลายในรูปแบบทีเ่ หมาะสมกบั วัยของเดก็ (2) สังเกตอาการ เช่น เด็กปวดท้อง อาหารไม่ย่อย เด็กพ่นอาหารออกมาโดย ไม่ยอมรับประทาน ให้ศึกษาถึงสาเหตุของอาการดังกล่าวและให้ปรึกษาแพทย์ถ้ามีอาการต่อเนื่อง หรือเร้อื รงั 4-1

แนวแนะวธิ ีการเล้ียงดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพือ่ เพิ่มคุณภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ปี (3) เดก็ บางคนอาจแพ้อาหารบางอย่าง (เชน่ นมววั เนยแขง็ แป้งสาลี ถ่ัวลิสง) ให้ พ่อแม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากควรถือว่าเรื่องน้ีสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเด็ก เพราะอาจเป็นอันตราย ต่อเด็กได้ (4) เด็กบางคนปฏิเสธอาหารบางอย่าง เช่น ผัก ผลไม้ บางชนิด ฯลฯ ในกรณีน้ี ผใู้ หญ่ควรหาวธิ กี ารชกั ชวนเดก็ ใหก้ ลา้ ลองรับประทาน ไม่ควร ดุ บงั คับ หรอื บ่นว่าเดก็ ไมร่ ้จู บ หมายเหตุ : มกี รณตี วั อยา่ งทีป่ ระสบความสาํ เร็จในเรื่องน้ี ตวั อยา่ งเชน่ ครอู นบุ าลทา่ นหนงึ่ มีเด็กในช้ันเรียนหลายคนท่ีไม่ยอมกินผัก ครูได้ชักชวนเด็กทั้งช้ันพากันปลูกผักบุ้งในบริเวณโรงเรียน เด็กได้ร่วมกันรดน้ำ พรวนดิน รักษา จนผักบุ้งโตพอรับประทานได้ ครูท่านนี้ชักชวนเด็กช่วยกัน ทำกบั ขา้ วที่ใช้ผักบงุ้ ปรากฏวา่ เด็กยนิ ดีที่จะกินผกั บุ้งทต่ี นเองปลกู ครูอนุบาลอีกท่านหน่ึง เห็นว่าเด็กในชั้นเรียนของตนไม่ยอมกินกล้วยน้ำว้า จึงไปซ้ือ กล้วยน้ำว้ามาหนึ่งเครือนำมาแขวนไว้ในห้องเรียน กล้วยค่อยสุกทีละลูกก็นำมาแบ่งกันรับประทาน ในห้องเรียน และเม่ือผู้อำนวยการโรงเรียนมาเห็นกล้วยสุกพร้อมกันเป็นจำนวนมากผู้อำนวยการ ก็มาขอรับประทานกับเด็กด้วย ผลปรากฏวา่ เด็กกินกล้วยน้ำวา้ ได้และชอบกิน 2. พัฒนาการดา้ นสงั คม ปฏสิ ัมพนั ธ์ ความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งเดก็ -ผูใ้ หญ่ 2.1 เดก็ เรียนรวู้ ฒั นธรรม เด็กไม่ได้เกิดมาในความว่างเปล่า แต่เด็กเกิดมาในสังคมวัฒนธรรมหน่ึงๆ และผู้ใหญ่ ต้องการให้เด็กเรยี นรู้สงั คมและวัฒนธรรมของตน ส่วนหนง่ึ ของความกังวลของพอ่ แม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก คือ การไมม่ ีมารยาทไทย ในฐานะ ท่ีเป็นคนไทย โดยท่ัวไปพ่อแม่จะสอนให้เด็กหัดสาธุ คือ การยกมือไหว้ หรือสวัสดี เราจะเห็น บ่อยคร้ังที่พ่อแม่จับมือเด็กทารกประกบกันและบอกว่า “ธุจ้า” เมื่อเด็กโตขึ้น ผู้ใหญ่ก็จะคาดหวัง ให้เด็กยกมือไหว้ผู้ใหญ่ทุกคน (ซึ่งเป็นความคาดหวังที่มากเกินไปสำหรับเด็กในวัยน้ี เนื่องจากเด็ก ไม่ทราบวา่ ใครเปน็ ใคร) โดยเฉพาะอยา่ งยิ่งในโรงเรยี น ดังน้ันการยกมือไหว้ผู้ใหญ่ สำหรับเด็กควรให้ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ท่ีเด็กรู้จักหรือผู้ใหญ่ ทเี่ ขา้ มาทักทายกับเดก็ กเ็ พยี งพอแล้ว 2.2 การรูจ้ ักฟังเด็ก การรับฟังเด็ก ผู้ใหญ่ยังเข้าใจว่า หน้าท่ีและความสัมพันธ์ของตนกับเด็กคือ ส่ังและ สอน ดังน้ันเวลาพูดกบั เด็กปฐมวัยก็จะเป็นการส่ัง เชน่ ใหท้ ำหรอื ไมไ่ ห้ทำโดยไม่อธิบาย และแม้แต่ การสอนเดก็ ก็ไมอ่ ธบิ ายเหตผุ ลมกั เป็นการสอนสงั่ 4-2

แนวแนะวิธกี ารเลยี้ งดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพื่อเพ่มิ คุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี แทท้ จ่ี ริงแลว้ ผใู้ หญต่ ้องสัมพนั ธ์กบั เดก็ โดยเคารพในสิทธขิ องเด็ก กลา่ วคือ เป็นความ สัมพันธ์ 2 ทางไม่ใช่ทางเดียว 2 ทางแปลว่า ผู้ใหญ่ต้องฟังความเห็นคำอธิบายเหตุผลของเด็ก นอกจากน้ันผู้ใหญ่กับเด็กต้องสัมพันธ์กันในด้านสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ไม่ใช้วิธีการสั่ง และสอนเพยี งเทา่ นน้ั ด้วยลักษณะการปฏิบัติดังกล่าว จึงมักคิดไปว่าเด็กไม่เชื่อฟังคำสั่งหรือคำสอน และ ประนามวา่ เป็นเด็กด้อื ไม่เช่ือฟงั และในหลายกรณีเด็กด้ือเงียบคือไมท่ ำ ดังนั้นความสัมพันธ์ของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กจึงควรอยู่ในรูปแบบท่ีใช้กลวิธีต่างๆ ที่เป็น ความสัมพันธ์ 2 ทางท่ีเอื้อให้เด็กเกิดความไว้ใจผู้ใหญ่ ให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ใหญ่หวังดีต่อเด็ก ไม่เอาแต่ส่ัง ไม่เอาแต่ดุ แต่รับฟังให้ความเห็นใจ ใช้ภาษาในเชิงบวกกับเด็ก และรับฟังเด็กอย่าง ต้งั ใจ 3. ความสมั พนั ธเ์ ดก็ -เดก็ 3.1 พีน่ อ้ งตีกนั เดก็ ๆ ทะเลาะกนั เมื่อเด็กอยู่ด้วยกันอาจเป็นกรณีพี่น้องหรือเพ่ือนในชั้นเรียน จะมีการกระทบกระทั่ง ทะเลาะวิวาท ท้งั ทางกายหรือวาจาอยบู่ ้างซึ่งเป็นเร่อื งท่เี กิดข้นึ ทั่วไป และในบางกรณกี จ็ ะมเี ด็กฟ้อง พ่อแม่ ครู กล่าวโทษอีกฝ่ายหน่ึง เป็นต้น ในกรณีเช่นน้ี ผู้ใหญ่ควรระมัดระวังที่จะตำหนิฝ่ายใด ฝ่ายหน่งึ ทนั ที หรอื พดู กับเด็กว่า “ใครทำผดิ ” หรือ “ใครทา้ ใครกอ่ น” หรอื “ใครเรมิ่ กอ่ น” ในกรณี เช่นนี้ต้องเข้าใจว่าจะมีเด็กน้อยคนมากที่ยอมรับว่าตนเองทำผิดหรือเริ่มก่อน ซึ่งเป็นเรื่องปกติ ผู้ใหญ่พึงระมัดระวังไม่เข้าข้างใคร ไม่ควรดุหรือประนาม ไม่ใช้อารมณ์ ด้วยการแสดงน้ำเสียงหรือ ท่าทางและไม่กลา่ วโทษผใู้ ด ควรสงบศกึ กอ่ นเพอ่ื ช่วยปอ้ งกนั อันตรายอันอาจเกดิ ขน้ึ และใหท้ กุ ฝา่ ย ได้มีโอกาสอธิบาย จากนั้นจึงค่อยๆ พูดจาหาวิธีแก้ไข เช่น มีการไกล่เกล่ีย มีการอธิบายเหตุผลว่า มีการกระทำท่ีไม่ถูกต้องเกิดขึ้นและการกระทำท่ีถูกต้องคืออะไร หรือใช้โอกาสนี้ช่วยเหลือคู่กรณ ี ใหร้ จู้ กั แก้ปญั หาด้วยการพดู จาดีๆ ตอ่ กัน 3.2 แย่งกนั มาอย่ขู ้างหน้าเปน็ คนแรก ในบางกรณีท่ีเด็กอยู่ด้วยกันเป็นจำนวนมากหรือหลายคนโดยเฉพาะในสภาพของ ชั้นเรียน เด็กจะมีการแข่งขันหรือแก่งแย่งกันเป็นคนแรก ซึ่งครู ผู้ดูแลเด็ก เห็นพฤติกรรมดังกล่าว เป็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับการส่งเสียงดัง เอะอะ การว่ิง แย่งกัน การทะเลาะเบาะแว้ง ย้ือแย่ง เป็นต้น เชน่ แยง่ กนั อยูข่ า้ งหน้าเวลาเขา้ แถว แย่งของเล่นกนั เวลาท่ขี องเล่นมจี ำกดั 4-3

แนวแนะวิธกี ารเลีย้ งดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพ่อื เพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี เกี่ยวกับเรื่องนี้จะเห็นได้ว่า การสร้างบรรยากาศให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวมักจะมา จากการส่งเสริมของผู้ใหญ่โดยอาจต้ังใจหรือไม่ตั้งใจ เช่น การท่ีผู้ใหญ่พูดว่า “ใครเสร็จก่อนได้ รางวัล” หรือได้รับการช่ืนชม ใครมาถึงก่อนได้เป็นหัวแถว ฯลฯ ซึ่งเหล่านี้ทำให้เกิดสภาพยื้อแย่ง และความรู้สึกท่ีต้องแข่งกับผู้อ่ืนตลอดเวลา นอกจากน้ันจึงทำให้เกิดความรู้สึกต้องเอาชนะเพ่ือนๆ และในบางกรณที ำใหเ้ กิดความโกลาหลในชัน้ เรียน ซงึ่ ทำใหผ้ ้ใู หญเ่ กดิ ความไมพ่ อใจ ดว้ ยเหตุนี้ วธิ กี ารทเ่ี หมาะสมกวา่ อาจจะส่งเสริมใหเ้ ดก็ แขง่ กับตนเอง วันน้ีทำใหด้ กี วา่ เมื่อวาน หรือเร็วกว่าเมื่อวาน หรือหัวแถวบางทีก็ต้องกลายเป็นหางแถวบ้าง เพื่อช่วยให้ภาวะ การแข่งขันเป็นท่ีหนึ่งน้อยลง 4. พัฒนาการทางภาษา 4.1 การพูดและการไมพ่ ูดของเดก็ 4.1.1 โดยธรรมชาติเด็กทารกก่อน 1 ปีจะฟังผู้ใหญ่พูดพอจะเข้าใจบ้างแล้วโดยท ่ี ตวั เองยงั ไมพ่ ดู จนประมาณ 1 ปคี รงึ่ กจ็ ะใชภ้ าษา ออ้ แอ้ ทบ่ี อกความตอ้ งการของตนเอง ในระหวา่ ง อายุ 1 ปคี ร่ึงถงึ 2 ปี จะเริ่มต้นใชค้ ำพยางค์เดยี วทอี่ าจเปล่งเสยี งถูกต้องไมถ่ กู ตอ้ งก็ได้ ประมาณ 19 เดอื นข้นึ ไปเด็กบางคนกจ็ ะพูดเปล่งคำ 2 พยางค์ได้ ทั้งนกี้ ารพัฒนาทางภาษาของเด็กข้นึ อยู่กับการ ที่ผู้ใหญ่พดู กบั เดก็ อย่างสม่ำเสมอ ตง้ั แตเ่ ด็กยงั เป็นทารกเด็กจะใช้วธิ เี ลียนน้ำเสียงเปน็ เบ้อื งตน้ ยังมีพ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้สึกว่า ลูกหลานตนเองพูดช้าไปเมื่อเปรียบเทียบกับ เด็กคนอ่ืนโดยไม่ได้ตรวจสอบอายุของเด็ก จึงอาจเป็นไปได้ว่าความคาดหวังของพ่อแม่สูงไปและ เร็วไปทง้ั ๆ ทเ่ี ด็กยงั เปน็ ปกติอยู่ อย่าดว่ นคดิ วา่ เดก็ พัฒนาช้าและกดดันเด็กโดยไม่จำเป็น 4.1.2 ในบางกรณเี ด็กอายเุ กนิ 2 ปีแล้ว และไม่พูดเลย เด็กควรไดร้ ับการสังเกตและ ในกรณีนี้ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ มีความเป็นไปได้ว่าเด็กอาจมีความบกพร่องทางการ ได้ยิน ซึ่งควรได้รับการตรวจสอบจากแพทย์เช่นกัน เด็กไม่พูดจนผิดสังเกตควรส่งไปพบแพทย์ ทางการพดู (Speech Therapies) นอกจากนนั้ ยอ่ มมคี วามเปน็ ไปได้ว่าเด็กไม่พดู กบั ผ้ใู หญ่ จึงควร เปดิ โอกาสใหเ้ ดก็ ไดอ้ ยกู่ บั เดก็ ในวยั ใกลเ้ คยี งกนั สงั เกตวา่ เดก็ มปี ฏสิ มั พนั ธท์ างภาษากบั เดก็ อนื่ หรอื ไม ่ 4.1.3 พ่อแม่และครูบ่นว่าเด็กพูดมาก เด็กที่ผู้ใหญ่บ่นว่าพูดมากมักจะเป็นเด็กที่มี ความคลอ่ งทางภาษาและต้องการจะใช้ทกั ษะนแี้ สดงความเหน็ ความคดิ และความรู้สกึ ของตน ซงึ่ เป็นสิ่งท่ีน่าสนับสนุน แต่เด็กอาจจะยังไม่เข้าใจถึงความเหมาะสมของเวลาและสถานท่ีในการพูด ของตน อนั เนื่องมาจากขาดประสบการณด์ ้านสังคม ในกรณดี ังกล่าวผู้ใหญ่จงึ ตอ้ งช่วยแนะนำ 4-4

แนวแนะวิธีการเลี้ยงดู ดแู ล และพฒั นาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพือ่ เพิม่ คณุ ภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี อย่างไรกด็ ีเปน็ ทน่ี ่าสังเกตว่า ในหลายกรณีเดก็ ไม่มโี อกาสไดพ้ ูดโดยทพ่ี อ่ แมแ่ ละครูไม่ เคยจดั เวลาหรือโอกาสใหเ้ ด็กไดพ้ ดู เชน่ เม่อื อย่ทู ีบ่ า้ นถา้ มีสมาชิกในครอบครวั หลายคนซ่งึ ตา่ งกแ็ ย่ง กันพูดอยู่แล้ว เด็กก็จะไม่มีโอกาสได้ฝึกทักษะในการพูด ในสภาพของชั้นเรียนส่วนใหญ่ไม่มีการ กำหนดช่วงเวลาให้เด็กๆ ได้พูดและสนทนาระหว่างกันเอง โดยให้เด็กฟังครูพูดเป็นส่วนใหญ่ และ เด็กมักจะถูกสั่งให้เงียบเม่ือเด็กคุยกัน นอกจากน้ันเมื่อผู้ใหญ่ไม่สนใจฟังเด็กอยู่แล้วก็จะรู้สึกรำคาญ ทเ่ี ดก็ พดู ดงั นนั้ ถา้ จะสง่ เสรมิ ใหเ้ ดก็ พฒั นาดา้ นภาษาและการคดิ กน็ า่ ทจี่ ะสง่ เสรมิ ใหเ้ ดก็ ไดพ้ ดู มากขน้ึ 4.1.4 ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าเด็กเลียนแบบผู้ใหญ่ เพื่อนๆ ส่ือมวลชน ตามที่ ตนเองได้ยิน ดังน้ัน การพูดจาหยาบคายจึงเป็นเร่ืองเลียนแบบ โดยเด็กขาดความเข้าใจในการใช้ ภาษาที่ถูกต้อง เมื่อเด็กพูดจาหยาบคายผู้ใหญ่ควรศึกษาว่าเด็กเรียนรู้การพูดคำดังกล่าวมาจากท่ีใด และถ้าสามารถแก้ท่ีต้นเหตุได้ก็จะเป็นการช่วยเหลือเด็กได้ทางหน่ึง (เช่น บางคร้ังเด็กจำมาจาก ที่บ้านแล้วมาพูดท่ีโรงเรียน หรือกลับกันหรืออาจได้ยินจากเพื่อนบ้าน ละครโทรทัศน์) จากน้ัน จึงค่อยๆ อธิบายให้เด็กสังเกตว่าผู้อ่ืนรอบตัวรวมท้ังเด็กอ่ืนๆ ใช้คำดังกล่าวในการสื่อสารหรือไม่ รวมท้ังการชี้แนะของการใช้ภาษาสุภาพและประโยชน์ของการใช้ภาษาสภุ าพ เปน็ ต้น 4.1.5 เมื่อเด็กพูดไม่ชัดหรือพูดติดอ่าง ผู้ใหญ่ไม่ควร “ทัก” เด็ก แต่ควรสังเกตว่า เด็กทำเป็นประจำหรือไม่ ในหลายกรณีการพูดไม่ชัดเกิดจากการเลียนแบบเช่นเดียวกัน (เช่น คำ ควบกล้ำ การออกเสียง “ส” ซ่งึ เปน็ การใชล้ ้นิ แตะกบั ฟันในลักษณะทไี่ ม่ถกู ตอ้ ง) เด็กควรได้ยนิ การ เปล่งเสยี งทถ่ี กู ตอ้ ง ส่วนการพูดติดอ่าง เด็กท่ีพูดติดอ่าง ในทำนองเดียวกัน ผู้ใหญ่อย่า “ทัก” เด็ก ในบางกรณีเด็กพูดติดอ่างเล็กน้อยเม่ือต่ืนเต้น ความคิดเร็วกว่าปากพูด หรืออาจเกิดจากความกลัว หรือประหม่าก็ได้ อาการดังกล่าวก็จะเป็นเพียงช่ัวคราวแล้วก็หายไป แต่ถ้าติดอ่างเป็นประจำและ เปน็ เวลานานควรปรกึ ษาแพทย์ชว่ ยเยยี วยา 4.1.6 เด็กท่ีมาจากครอบครัวที่ใช้ภาษาอื่นด้วยนอกจากภาษาไทย ครอบครัวใน ประเทศไทยมคี วามหลากหลายในกลมุ่ ชาตพิ นั ธแุ์ ละชนกลมุ่ นอ้ ย หรอื กลมุ่ ชนตา่ งดา้ ว ทม่ี าอาศยั ใน ประเทศไทย (เชน่ พอ่ แมส่ อื่ สารกนั โดยใชภ้ าษาอน่ื ทไี่ มใ่ ชภ่ าษาไทย หรอื พอ่ แมใ่ ชภ้ าษาทตี่ า่ งกนั ฯลฯ) เด็กจึงได้ยินการส่ือสารที่ใช้ภาษาที่ต่างจากภาษาไทยที่ใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือโรงเรียน อนุบาล ในกรณีน้ีเด็กส่วนใหญ่ก็จะใช้ภาษาท่ีส่ือสารกับพ่อแม่ตามภาษาท่ีพ่อแม่ใช้ เม่ือมาท่ีศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาลก็จะใช้ภาษาไทย มีการวิจัยของยูเนสโกและนักวิจัยในประเทศ ไทย (โปรดดูบทความเพ่ิมเติมในภาคผนวก) ที่แสดงว่าถ้าเด็กได้เรียนรู้ภาษาท่ีเรียกว่าภาษาแม่ (Mother Tongue) ก่อนให้คล่องแล้วจึงมาเรียนรู้ภาษาไทยในภายหลัง เด็กจะเรียนรู้ภาษาได้เร็ว ขึ้นเมอื่ เปรยี บเทียบกับเด็กทีเ่ รียนภาษาไทยเลยตัง้ แต่ต้น อย่างไรก็ดีมีการวิจัยที่แสดงเช่นเดียวกันว่า เด็กสามารถรับรู้และเรียนรู้ 2-3 ภาษา ทีใ่ ช้ในครอบครวั และในชมุ ชนไปไดพ้ รอ้ มๆ กัน (เชน่ ในประเทศตา่ งๆ ในทวีปยโุ รป เป็นตน้ ) 4-5

แนวแนะวธิ กี ารเล้ียงดู ดแู ล และพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพื่อเพ่มิ คุณภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี 5. ความคาดหวงั จากผู้ใหญด่ า้ นวฒั นธรรม 5.1 ไมร่ ู้จักใช้คำวา่ “ขอโทษ” (มารยาท) เกี่ยวเนื่องกับเรื่องสังคมวัฒนธรรม ผู้ใหญ่คาดหวังให้เด็กรู้จักมารยาทสากลเกี่ยวกับ การกล่าวคำว่า ขอบใจ ขอบคุณ ขอโทษ เป็นต้น (ซ่ึงในความเป็นจริงคนไทยส่วนใหญ่ก็ยังใช้คำ เหล่านี้ไม่ค่อยเป็นนัก) คำดังกล่าวผู้พูดจะแสดงการเคารพในสิทธิของผู้อื่นและการเคารพในบุคคล อ่ืน และเป็นแนวความคิดค่านิยมที่เด็กเล็กยังไม่ค่อยเข้าใจนัก จะเห็นว่าเมื่อผู้ใหญ่สอนเด็กให้กล่าว คำดงั กลา่ วจงึ กลายเป็นเสมือน “พิธกี รรม” อย่างไรก็ดีถ้าผู้ใหญ่อธิบายเหตุผลว่า เมื่อผู้ใดทำอะไรให้ก็ควรแสดงความรู้สึกว่า ขอบใจและกล่าวคำดังกล่าวให้เขาทราบ หรือเม่ือทำผิดพลาดโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่เม่ือรู้สึกผิดก็ จะกล่าวขอโทษ ในหลายกรณีไม่เป็นการกระทำผิดที่กล่าวคำขอโทษได้ เช่น ขอโทษขอไปหน่อย (ขอทางหน่อย) ก็ได ้ ผู้ใหญ่ต้องไม่คาดหวังให้เด็กพูดทุกคร้ังเพราะเด็กยังเล็กและวุฒิภาวะอาจยัง ไม่ถึงขนั้ ท่ีเข้าใจทุกกรณไี ด้ 5.2 การคาดหวังจากเด็กโดยไม่พิจารณาความเป็นจริงของระดับพัฒนาการตามวัย ของเดก็ ในกรณีนีอ้ นั เนื่องมาจากผ้ใู หญข่ าดความเข้าใจขน้ั ตอนพฒั นาการของเด็ก ผ้ใู หญ่ก็มกั จะคาดหวังให้เด็กปฏิบัติได้ในเร่ืองต่างๆ ซ่ึงอาจเกินวัยของเด็ก หรือซึ่งไม่ได้ให้ประสบการณ์การ เรียนรู้แก่เด็กเพียงพอในเรื่องนั้น เช่น ให้ตื่นนอนได้เองตอนเช้าให้ไปทันโรงเรียนเข้า ให้สามารถ เร่งรีบทำตามกำหนดเวลาของผู้ใหญ่ หรือคาดหวังให้เด็กสามารถร้องเพลงหน้าชั้นเรียนได้โดยไม่ ประหม่า เก็บข้าวของของตนเองได้อยา่ งเป็นระเบียบทกุ ครง้ั ฯลฯ ความคาดหวังดังกล่าวเป็นเร่ืองปกติของพ่อแม่ ที่สำคัญคือต้องเข้าใจว่า ผู้ใหญ่ต้อง เสริมสร้างประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ันให้เด็กก่อน นอกจากน้ันพึงเข้าใจว่า เด็กจะเรียนร ู้ โดยมีประสบการณ์คร้ังเดียวหรืออย่างรวดเร็วไม่ได้ ต้องเป็นการสร้างเสริมอย่างค่อยเป็นค่อยไป เสมือนบางครั้งทำได้และบางคร้ังก็ทำไม่ได้สลับกันไปจนกว่าเด็กจะสามารถทำได้อย่างอยู่ตัวและ เปน็ อปุ นสิ ัยส่วนตวั ไปเลย 5.3 ความคาดหวังของพอ่ แม่ให้ลูกเก่งกวา่ คนอน่ื ๆ หรอื ของครใู ห้เก่งกว่าชัน้ เรยี นอน่ื ในบางกรณี ความคาดหวังสูงของพ่อแม่หรือครูอยู่บนพ้ืนฐานของความต้องการให้ เดก็ ของตนแสดงความสามารถเกง่ กวา่ เดก็ อน่ื (เชน่ เปรยี บเทยี บลกู ตนเองกบั ญาตพิ นี่ อ้ ง คนขา้ งบา้ น เปรียบเทียบเด็กในช้ันเรียนตนเองกบั ของครคู นอน่ื หรือโรงเรยี นอืน่ ๆ ฯลฯ) ความคาดหวงั ดังกลา่ ว กลายเป็นการแข่งขันระหว่างผู้ใหญ่มากกว่าท่ีจะเน้นการสร้างเสริมพัฒนาเพ่ือตัวเด็กเอง การเลี้ยงดูด้วยวิธีดังกล่าวเป็นการกดดันเด็กสามารถทำให้สุขภาพจิตเด็กไม่ดี รวมท้ังตัวผู้ใหญ่เองก็ มีสุขภาพจิตไม่ดีไปด้วย เจตคติดังกล่าวต่อเด็กจึงจะเป็นการทำร้ายเด็กมากกว่าสร้างเสริมเด็กไป ในทางบวก 4-6

แนวแนะวธิ ีการเลย้ี งดู ดูแล และพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพ่มิ คณุ ภาพเด็กตามวยั 0-5 ป ี 5.4 ความคาดหวงั ที่ยาวไกลไปในอนาคตของเดก็ ในบางกรณีผู้ใหญ่จะคาดหวังให้เด็กได้ทำได้เป็นในสิ่งที่เคยทำหรือกระทำอยู่ หรือ ตนเองอยากทำแตท่ ำไม่ได้ หรอื ที่อยากทำแตพ่ ลาดหวงั เช่น จินตนาการใหเ้ ด็กประกอบอาชีพหรือ สามารถแสดงความสำเร็จได้ในรูปแบบต่างๆ เสมือนวางแผนให้ลูกทำในอนาคตอันยาวไกล การคาดหวังดังกล่าวไม่อยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพสิทธิเด็ก ความคิดเห็นเด็ก การตัดสินใจเด็ก และไม่เข้าใจวา่ เด็กมพี ลงั ในการคดิ เองและตัดสนิ ใจเองได ้ ในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วในปัจจุบัน จะเห็นว่าความคิดดังกล่าวนี้ ไม่เป็น ท่ียอมรับของคนรุ่นใหม่นัก ผู้ใหญ่จึงควรทำหน้าที่เพียงส่งเสริมแนะนำช้ีทางเลือกต่างให้แก่เด็ก มากกวา่ คาดหวงั ใหเ้ ด็กเป็นตามทผ่ี ู้ใหญ่คดิ เอาเอง 6. การกระทำรุนแรงตอ่ เด็ก ความหมายของ “ความรนุ แรงตอ่ เด็ก” ของสหประชาชาติ ครอบคลุม ความรุนแรงทางกาย เชน่ การหยิก การทบุ ตี การจบั หวั โขก ไม้ฟาดหวั ขว้างของใส่ การจ้ี หรอื นาบด้วยของร้อน หรอื สาดของร้อนใส่ การใชข้ องมคี มกับเด็ก จนถึงการฆา่ เด็ก ความรนุ แรงทางวาจา เช่น ด่า ตะโกนใส่ ดุ บน่ พูดจาประณาม ประชด เปรียบเทยี บให้ รสู้ ึกต่ำตอ้ ย กลา่ วถึงร่างกายทพุ พลภาพของเด็ก (ไอบ้ อด ไอใ้ บ้) แหย่ปมด้อยของเด็ก กลา่ วรา้ ยถึง บรรพบรุ ษุ ของเด็ก ฯลฯ ความรนุ แรงทางเพศ เชน่ จบั ตอ้ ง ลบู คลำของสงวนหรอื สว่ นตา่ งๆ ของรา่ งกายทไ่ี มบ่ งั ควร จับต้อง คุกคามทางเพศด้วยวิธีการต่างๆ การร่วมเพศและกระทำชำเรา ฯลฯ และการทอดทิ้งเด็ก (Neglect) เช่น การทิง้ เดก็ ใหม้ ชี วี ติ อย่ตู ามลำพัง การไม่พาไปหาหมอยามตอ้ งการ การกกั ขังเด็กใน รูปแบบต่างๆ ฯลฯ โดยท่ีมีผลร้ายต่อเด็ก เด็กท่ีมีบาดแผลทางกายและทางใจ (Injuries) และการ ได้รบั อันตรายท้ังทางกายและใจ (Harmful) ความรุนแรงต่อเดก็ เกดิ จากการกระทำของผ้ใู หญ่ตอ่ เดก็ รวมทัง้ ท่ีเด็กกระทำต่อกนั เอง สถานท่เี กดิ เหต ุ 1. การกระทำรุนแรงเกิดขึ้นได้ในบ้าน ในครอบครัว ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในโรงเรียน ในชุมชน ในสถานที่เด็กเล่น/สนามเด็กเล่น และในสถานท่ีต่างๆ ที่เด็กอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่ หรือเด็ก อยรู่ ่วมกับเดก็ ดว้ ยกนั เอง 2. ผู้ใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่า การสอนเด็กให้มีวินัยต้องใช้ความรุนแรงจึงจะได้ผล โดยใช ้ รปู แบบต่างๆ เช่น เด็กที่ไมต่ ่นื นอนตอนเช้าเพ่ือไปโรงเรยี นกจ็ ะฉุดกระชากลากถู ดุวา่ และบางครงั้ ก็ตี หรือเด็กเขา้ แถวไม่เป็นระเบยี บครกู ต็ ะโกน ดเุ ด็ก เอะอะโวยวายกบั เด็ก เปน็ ตน้ 4-7

แนวแนะวธิ ีการเลี้ยงดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอื่ เพมิ่ คณุ ภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี 3. ผใู้ หญ่มักจะเขา้ ใจผิดว่า “การลงโทษเดก็ ” เมือ่ กระทำผิดเป็นเรอ่ื งจำเปน็ ทต่ี อ้ งทำ และ การลงโทษนั้นๆ จะใช้ความรุนแรงเป็นหลักเพื่อให้เด็กจดจำและเข็ดหลาบ ซึ่งการกระทำ ดังกล่าวมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กเป็นจำนวนมากจากภาคสนามเห็นว่า ใช้แล้ว ไม่ได้ผลแต่กลับต้องใช้วิธีเชิงบวก (โปรดดูส่วนที่เก่ียวกับหัวข้อการสื่อสารทางบวกและการใช้วินัย เชิงบวกประกอบ) 4. เด็กก็มักจะทำรุนแรงระหว่างกันเอง เช่น เด็กเล็กจะใช้ปากกัดเพื่อนหรือทุบตีเพื่อ แย่งของเล่นกัน เป็นต้น ในกรณีดังกล่าวน้ีผู้ใหญ่ต้องรู้จักวิธีป้องกันต้ังแต่เร่ิมแรก เม่ือเด็กนั่งเล่น ดว้ ยกัน รวมทง้ั ใชว้ ธิ ีแยกเดก็ ออกจากกันเพ่อื ปอ้ งกนั อันตราย รวมทงั้ ช้แี นะและชักชวนเดก็ ใหเ้ ข้าใจ ทางเลือกอ่ืนท่ีเด็กสามารถใช้ได้โดยไม่ต้องใช้วิธีการรุนแรง เช่น แบ่งเวลาการเล่นระหว่างกัน ผลัด กันเลน่ การรู้จักเลน่ ดว้ ยกัน เป็นต้น ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นต่อเด็ก บ่อยครั้งผลการวิจัยแสดงว่า การกระทำดังกล่าวจะขัดขวาง การเรยี นรขู้ องเด็กซงึ่ มีผลกระทบต่อพัฒนาการทางสติปัญญา และอาจมผี ลกระทบตอ่ เดก็ ระยะยาว ในด้านความรู้สึกของเด็กท่ีอยากแก้แค้นหรือพยาบาทและความรู้สึกของเด็กที่อาจอยากทำร้าย ตนเองได้ 7. การให้ “รางวลั ” เดก็ “รางวัล” ที่ผู้ใหญ่มักให้เด็กเพื่อปฏิบัติงานอย่างหน่ึงให้แล้วเสร็จได้ จากภาคสนามพบว่า พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กใช้การให้รางวัลท่ีมีความหลากหลายมาก เช่น ผู้ใหญ่ย้ิมตอบเม่ือ เด็กทำสง่ิ ทผ่ี ้ใู หญ่ขอให้ทำได้ หรอื การแตะไหล่ ดึงมากอด ชวนกันตบมอื การพดู ชมวา่ “เก่ง” “ดี” การพูดยกย่อง การชมเชยเด็กหน้าช้ันเรียน การชวนให้เด็กคนอื่นๆ ยกย่อง การให้สัญลักษณ์ เช่น ดาวสีต่างๆ หน้ายิ้ม ทำป้ายสัญลักษณ์อ่ืนๆ การสัญญาว่าจะให้ทำส่ิงท่ีชอบ เช่น งานเสร็จแล้วไป เลน่ ทส่ี นามได้ การพาไปสถานทท่ี เ่ี ดก็ ชอบ การใหข้ องเลน่ ทเ่ี ดก็ ตอ้ งการ การใหข้ นม การพาไปเทย่ี ว ผ้ใู หญใ่ ชว้ ิธีนเ้ี พอ่ื “ล่อ” ใหเ้ ด็กได้ทำในสง่ิ ทผี่ ูใ้ หญป่ ระสงค์หรอื เปน็ การใหก้ ำลงั ใจหรอื เสรมิ แรงให้เดก็ ไดก้ ระทำในสิ่งท่ผี ใู้ หญพ่ งึ ประสงค ์ ข้อควรพจิ ารณาเก่ียวกบั “รางวัล” คือ ไมม่ คี วามจำเปน็ ท่ีเด็กจะต้องได้ “รางวัล” ทุกครงั้ ท่เี ด็กทำกิจกรรมหรอื สิง่ ท่ีผ้ใู หญพ่ ึงประสงค ์ 4-8

แนวแนะวิธีการเลย้ี งดู ดูแล และพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอื่ เพม่ิ คณุ ภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี 8. เดก็ ปฐมวัยกับการใช้โทรศัพท์มอื ถือ แทบ็ เล็ตและสอื่ อิเล็กทรอนกิ ส์ต่างๆ 8.1 มีคำถามจากกลุม่ ภาคสนามวา่ (1) ควรให้เดก็ ปฐมวัยเรมิ่ ใชโ้ ทรศพั ท์มอื ถอื เมอื่ อายเุ ทา่ ใด (2) เมือ่ เด็กโตขึ้น เช่น ในระดบั อนบุ าล เดก็ ควรใช้มือถอื เพ่อื เล่นเกม หรอื กดดภู าพ เคลอ่ื นไหว ควรใชว้ นั ละนานเท่าใด (3) ควรใหเ้ ดก็ ดโู ทรทศั นไ์ ด้เมือ่ อายุเทา่ ใด และดูไดน้ านเท่าใด (4) ผลดแี ละผลเสียในการให้เดก็ ปฐมวยั ใช้ส่อื อเิ ลก็ ทรอนกิ ส ์ 8.2 พอ่ แม่ ผปู้ กครอง ครอู าจารย์ ผู้ดแู ลเด็กตง้ั คำถามดงั กล่าวนี้ เน่ืองจากสังคมปัจจุบนั พอ่ แม่ ผปู้ กครองต้องทำงานและมีชีวติ ทเี่ รง่ รบี เมอื่ มีเด็กเลก็ อยู่ในบา้ นเกดิ ปญั หาวา่ (1) ไมม่ ีใครดูแลเด็กจึงใช้อุปกรณ์ส่ือตา่ งๆ เอาไว้ดแู ลเดก็ เปน็ เพอ่ื นกบั เด็ก (2) เม่ือเด็กไม่สามารถอยู่นิ่งได้โดยธรรมชาติสภาพอารมณ์ของเด็ก พ่อแม่จึงยื่น โทรศัพทม์ อื ถือใหเ้ พ่ือใหเ้ ด็กอยู่น่ิง ไมม่ ารบกวนพอ่ แม่ ผูป้ กครอง ซึ่งได้ผลในด้านท่ีว่าเดก็ กจ็ ะสนใจ จดจอ่ อยหู่ นา้ จอ (3) เมอ่ื เด็กใช้เสมอื นวา่ จะไดผ้ ล พอ่ แม่ ผปู้ กครองกจ็ ะเพมิ่ เวลาให้กับเดก็ และเดก็ ก็ จะอยหู่ นา้ จอเพม่ิ ขนึ้ เปน็ ลำดับ จนในทสี่ ุดเด็กจะไม่ทำอะไรอกี แลว้ ยกเวน้ ตาอย่กู ับหน้าจอ 8.3 ความรู้ปัจจุบันทไ่ี ด้จากงานวิจยั ในต่างประเทศพบวา่ (1) รังสีความถ่ีของคลื่น WIFI และโทรศัพท์มือถือ คลื่น 4G มีผลกระทบต่อเซลล์ สมอง โดยเฉพาะเด็กท่ีอย่ใู นครรภ์มารดาและเดก็ เล็ก (2) พัฒนาการทางภาษาของเด็กช้าลงเพราะไม่มีโอกาสพูดหรือตอบโต้กับอุปกรณ ์ ดังกลา่ ว และในบางกรณียงั เลยี นแบบการใชภ้ าษา เชน่ การพูด ภาษาการ์ตูน ภาษาต่างดาว เวลา โต้ตอบ (3) การตอบสนองท่ีรวดเร็วของภาพที่เคลื่อนไหวทำให้เด็กเข้าใจว่าทุกอย่างต้องเร่ง เด็กจึงไม่รู้จักรอคอย และเม่ือต้องรอคอยก็จะทำให้อารมณ์เสียและเม่ืออารมณ์เสียบ่อยครั้งข้ึนก็จะ กลายเป็นคนท่ไี ม่สามารถควบคมุ อารมณ์ตนเองได ้ 8.4 แท้ที่จริงแล้วผลกระทบอาจมีมากกว่านี้ ขณะน้ีนักวิชาการท่ัวโลกกำลังศึกษาวิจัย ต่อเนื่อง ผลการวิจัยในเรื่องเหล่านี้ยังไม่ชัดเจนและยังไม่ครบถ้วน อย่างไรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญ หลายทา่ นได้ให้ขอ้ คดิ เหน็ ไว้ดังต่อไปนี ้ (1) ไม่ควรให้เด็กใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ก่อนอายุ สองปคี ร่งึ หรือสามปี (2) เมื่ออายุสามปีข้ึนไปจนถึงเจ็ดปี (หรือก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ให้สอนวิธีใช้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์ โดยที่ผู้ใช้เป็นผู้ควบคุมการใช้เครื่อง ไม่ใช่ให้เคร่ือง เป็นผู้ควบคมุ ผูใ้ ช ้ 4-9

แนวแนะวธิ ีการเลีย้ งดู ดแู ล และพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอื่ เพิ่มคณุ ภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ป ี (3) ระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในแต่ละวัน สำหรับเด็กอายุ 3 ปขี ึน้ ไปอาจมีการตกลงกับเด็กใหใ้ ช้วนั ละคร่งึ ช่วั โมง เปน็ ต้น และเพิ่มเม่ืออายุเดก็ มากขนึ้ ขณะเดียวกัน ผู้ปกครองบางท่านแนะนำว่า การตกลงกับเด็กให้รวมถึงการท่ีเด็ก ต้องปฏบิ ตั งิ านอ่ืนใหแ้ ลว้ เสรจ็ ก่อนแลว้ จงึ ใหใ้ ชอ้ ุปกรณ์ดงั กลา่ ว 9. การเรียนรแู้ ละการฝึกเกย่ี วกับการขบั ถา่ ย ข้อมูลจากภาคสนามปรากฏว่า มีความห่วงใยและวิตกกังวลท้ังที่บ้านและสถานพัฒนาเด็ก ว่า เดก็ บางคนยงั มีปัญหาเกยี่ วกับการขับถา่ ย เช่น เด็กไมส่ ามารถบอกผใู้ หญ่ไดว้ า่ ต้องการไปห้องน้ำ เด็กขับถ่ายเลอะเทอะโดยไม่บอกผู้ใหญ่ การคุ้นเคยกับการใช้ผ้าอ้อมสำเร็จรูปโดยไม่ยอมใช้ส้วม เป็นตน้ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนให้เด็กรู้จักขับถ่ายและทำความสะอาดหลังการขับถ่าย อย่างถูกต้องเป็นเรื่องท่ีทางบ้านและสถานพัฒนาเด็กต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก ชว่ งอายุ 2–3 ปเี ปน็ ชว่ งเปล่ียนผา่ นระหวา่ งบา้ นกับสถานพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ผู้ใหญ่ต้องอธิบายให้เด็กเข้าใจว่าการขับถ่ายเป็นเร่ืองปกติของมนุษย์ เป็นเรื่องที่ไม่น่า รังเกียจหรือสกปรก เป็นเรื่องที่เด็กควรมีเจตคติท่ีดีต่อการขับถ่ายและการทำความสะอาดตนเอง หลังการขับถ่ายและการใช้สุขภัณฑ์ต่างๆ ต้องช่วยให้เด็กไม่รังเกียจและไม่กลัว นอกจากน้ันท้ังทาง บา้ นและสถานพัฒนาเด็กควรชว่ ยกนั รักษาความสะอาดของห้องนำ้ หอ้ งน้ำสำหรบั เด็กควรมขี นาดท่ีเหมาะสมกบั เด็ก ในกรณที ่ีใช้สุขภัณฑข์ องผู้ใหญ่ ปจั จบุ ันมี อปุ กรณเ์ สรมิ ใหเ้ หมาะกบั การใช้ของเด็กเลก็ 4 – 10

แนวแนะวธิ ีการเลี้ยงดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่ือเพิม่ คุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี สว่ นที่ 5 วธิ ีการพืน้ ฐานในการเลยี้ งดู ดูแล และพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตาม “สมรรถนะ” ของเด็ก ในสว่ นตน้ ของเอกสารเลม่ นไ้ี ดย้ กตวั อยา่ งวธิ กี ารเลยี้ งดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ เปน็ รายละเอยี ด ตามแต่ละ “สมรรถนะ” เพ่ือให้พ่อแม่ ครู/อาจารย์ และผู้ดูแลเด็กรับทราบวิธีการและปฏิบัต ิ ตอ่ เดก็ อยา่ งเป็นรปู ธรรมและชัดเจน ในสว่ นนี้ วิธีการพ้นื ฐาน คอื ความคิดรวบยอด (Concept) ที่ ครอบคลุมวิธีการย่อยดังกล่าวข้างต้น และเป็นพื้นฐานสำคัญเพื่อให้ผู้ใหญ่ที่ทำงานกับเด็กได้เข้าใจ วธิ กี ารปฏบิ ัติใหก้ ว้างขวางและลกึ ซงึ้ ย่งิ ข้นึ วิธกี ารพื้นฐานมี 6 ข้อ พร้อมคำอธิบายโดยย่อดังนี้ 1. สทิ ธมิ นษุ ยชน และสทิ ธเิ ดก็ (Convention of the Rights of the Child : CRC) ประเทศไทยได้ภคยานุวัตรอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กในปี พ.ศ. 2534 การภคยานุวัตร หมายถึง พันธสัญญาระหว่างประเทศไทยและสหประชาชาติท่ีจะต้องดำเนินการตามอนุสัญญา ดงั กล่าว สำหรับหลกั การใหญข่ องอนสุ ัญญาวา่ ด้วยสิทธเิ ด็ก คือ 1.1 การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กตรงกับหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึงหมายถึง เด็กมีความเป็นมนษุ ย์ทดั เทียมกับความเป็นมนุษยข์ องผู้ใหญ่ 1.2 ไม่เลือกปฏิบัติต่อเด็กและให้ความสำคัญกับเด็กทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชอื้ ชาติ สญั ชาติ ศาสนา ความทุพพลภาพ การเกิด ชาตพิ ันธุ์ สถานะทางวฒั นธรรม สถานะ ทางเศรษฐกิจ และสังคม ภมู ิหลงั ฯลฯ 1.3 เด็กมีสิทธิในการมีชีวิต การอยู่รอดและปลอดภัย มีการพัฒนาตามวัยด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ความถนัด และจริยธรรม รวมท้ังการมีโอกาสได้เล่น (Play) มี กิจกรรมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งเป็นการพัฒนารอบด้านของเด็กไทย รัฐต้องสร้าง ความมัน่ คงในการดำรงชวี ติ รวมทั้งการให้บริการทกุ ประเภทอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึงทกุ คน 5-1

แนวแนะวธิ กี ารเลย้ี งดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพอื่ เพ่มิ คณุ ภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ปี 1.4 เดก็ มสี ทิ ธใิ นการมสี ว่ นรว่ มและสามารถแสดงความคดิ เหน็ ของตนโดยผใู้ หญค่ วรรบั ฟงั ความเห็นของเด็ก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองท่ีส่งผลกระทบต่อเด็กเอง (ท้ังน้ีมิได้หมายความว่า เด็กสามารถทำทุกอย่างได้ตามใจชอบ แต่เด็กจะต้องมีโอกาสเรียนรู้ ฝึกหัด และเข้าใจเรื่อง ความรบั ผดิ ชอบของตนเองตามวยั และวุฒภิ าวะ) 1.5 รัฐต้องมีหลักประกันว่าเด็กจะได้รับการคุ้มครองอย่างมีคุณภาพและเหมาะสมจาก การกระทำความรุนแรงทุกรปู แบบ การแสวงหาประโยชนโ์ ดยมิชอบ และการถูกละเลยทอดท้ิง โดย การกระทำความรุนแรงในทุกรูปแบบ หมายถึง การกระทำรุนแรงทางกาย วาจา เพศ จิตใจ และ การละเลยถูกทอดท้ิง ซ่ึงส่งผลให้เกิดบาดแผล (Injuries) ทางกายและจิตใจต่อเด็ก และมีผลเป็น อันตราย (Harmfulness) ตอ่ เดก็ 1.6 การกระทำใดๆ กับเด็กและต่อเด็ก ต้องถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ (Best Interest of the Child) เช่น การให้อาหาร นมแม่ หรืออาหารเสริมท่ีเหมาะกับวัย การได้นอน หลับสนิทเพือ่ สง่ เสริมการเจริญเติบโตของเดก็ การป้องกันโรคดว้ ยการใหภ้ มู คิ มุ้ กัน ฯลฯ 2. การรูแ้ ละเข้าใจข้ันตอนพัฒนาการของเดก็ ตามวยั (Child Development) 2.1 ความจำเป็นท่ตี อ้ งรแู้ ละเข้าใจพัฒนาการของเดก็ (1) ในช่วงวัยของเด็กจะมีการแสดงพฤติกรรมหน่ึงๆ ท่ีเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติ ของเด็ก ซึ่งหากผู้ใหญ่ไม่เข้าใจอาจตีความว่าเด็กไม่สมควรแสดงพฤติกรรมดังกล่าว (เชน่ เดก็ ทารก เม่ือหยิบของเป็นจะนำเข้าปากเสมอ เนื่องจากเป็นวิธีการเรียนรู้ว่าวัสดุท่ีเอาเข้าปากนั้นมีลักษณะ อย่างไร ในกรณีน้ีผู้ใหญ่อาจตีความได้ว่าเด็กสกปรกเพราะไม่ควรเอาของเข้าปาก จึงอาจจะดุเด็ก หรือตีมือเด็ก เป็นต้น ทั้งๆ ที่พ่อแม่ควรดูว่าวัสดุนั้นปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก หรือเม่ือ เด็กโตขึ้นประมาณอายุ 2 ปี เด็กจะเริ่มเป็นตัวของตัวเอง และรู้จักคำว่า “ไม่” เด็กจะเริ่มใช้คำน้ี บ่อยครั้ง โดยไม่เลือกว่าเป็นพฤติกรรมอะไร ซ่ึงเป็นเรื่องปกติของพัฒนาการ ผู้ใหญ่จะตีความไปว่า เดก็ “ดอ้ื ” เป็นตน้ ) (2) พัฒนาการของเด็กมีความต่อเนื่องตามลำดับขั้นตอนและมีการเปล่ียนแปลง อย่างรวดเร็วในช่วงปฐมวัย พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ หรือผู้ดูแลเด็กจะต้องเข้าใจความ ต่อเน่ืองน้ี รวมทั้งความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือใช้ความรู้ดังกล่าวนำทางไปสู่การปฏิบัติต่อเด็ก (เช่น เดก็ จะเขา้ ใจการเรยี กเป็นคำคำเดยี วได้ ก่อนทจ่ี ะพฒั นาใช้ 2 คำ เป็นวลี เป็นประโยค เมอ่ื เด็ก คอ่ ยๆ เจรญิ เติบโตข้นึ ผู้ใหญ่บางคนจะคาดหวงั ให้เดก็ พดู ไดเ้ ป็นประโยคตงั้ แตก่ ่อนวยั ทเี่ ด็กสามารถ ทำได้ หรือให้เด็กกลัดกระดุมได้เองก่อนท่ีความสามารถในการใช้กล้ามเน้ือมัดเล็กจะได้รับการ ฝกึ ฝนและพฒั นา เปน็ ต้น) 5-2

แนวแนะวิธกี ารเลย้ี งดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพือ่ เพิม่ คุณภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ปี (3) ข้ันตอนการพัฒนาเด็กในระดับปฐมวัยยังต้องต่อเน่ืองไปจนถึงวัยรุ่นและ วัยก่อนเป็นผู้ใหญ่ ดังนั้นเมื่อต้องเลี้ยงดูเด็กจนโต ผู้ใหญ่จึงต้องเข้าใจและสนใจศึกษาขั้นตอนและ ระดับการพัฒนาตลอดทาง เพราะการพัฒนาต่างๆ เหล่าน้ีสัมพันธ์กันหมด และในช่วงต้ังต้นใน ปฐมวัยเปน็ พืน้ ฐานสำคัญทีจ่ ะสง่ ผลทางบวกหรือทางลบตอ่ พฒั นาการของเด็กในอนาคต 2.2 ขั้นตอนการพัฒนาในช่วงปฐมวัย ในวงการวิชาการด้านจิตวิทยาพัฒนาการมีทฤษฎีเป็นจำนวนมากที่พยายามอธิบาย ขั้นตอนการพัฒนาของเด็ก แต่เน่ืองจากเอกสารฉบับน้ีไม่สามารถสรุปได้ท้ังหมด จึงต้องนำเฉพาะ บางเร่ืองทีผ่ ู้ใหญจ่ ะนำไปใชก้ ับเดก็ ปฐมวยั ได้ ดงั นี้ (1) ทฤษฎพี ฒั นาการทางสตปิ ญั ญาของเพียเจต์ (Cognitive Development : Jean Piaget) กล่าวโดยสรุปคือ ทารกตั้งต้นรับรู้ด้วยการใช้ประสาทสัมผัสทั้งปวงและรับรู้ด้วย การเคล่ือนไหว Sensori-Motor Stage (เช่น ดูดนม มองตามวัตถุ หันหน้าตามเสียง ย้ิมได้ แสดงออกทางสีหน้า การจับต้อง ดึง เคาะ ตีวัตถุ หยิบของร้อน-เย็น หรือสิ่งของซ้ำแล้วซ้ำอีก) เมื่อเด็กโตขึ้นความเข้าใจภาษาเพ่ิมข้ึน ความคิดของเด็กจะคล่องข้ึนด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ เรียกว่า Preoperational Stage อย่างไรก็ตาม เด็กไม่สามารถเข้าใจแยกแยะความคิดของผู้อื่นได้ และจะทึกทักว่าผู้ใหญ่มีความคิดเหมือนตนเองหรือทำได้เหมือนท่ีตนคิดไว้ (เช่น ตุ๊กตากินข้าวได ้ จงึ อยากปอ้ นขา้ วตกุ๊ ตา เหน็ นกบนิ ได้ จงึ คดิ วา่ ตนเองบนิ ได)้ และในระยะปลายของชว่ งวยั นี้ เมอื่ เดก็ พอพูดได้เด็กจะพูดคุยเรื่องต่างๆ รวมท้ังมีจินตนาการในการเล่าเร่ือง (เช่น มีนางฟ้า เทวดา หรือ ผีที่พูดไดเ้ หมอื นคน หรอื จินตนาการว่าเห็นอะไรตา่ งๆ ซงึ่ ผูใ้ หญต่ ้องเขา้ ใจวา่ เด็กไม่ได้พดู ปด แตเ่ ปน็ จินตนาการของเด็ก) นอกจากน้ันเด็กอาจจะสงสัยเรื่องต่างๆ ท่ีตนเองเห็นหรือสัมผัสและซักถาม (เชน่ พระอาทติ ยข์ ้ึนเห็นแลว้ แตเ่ มอ่ื พระอาทติ ยต์ ก เดก็ ไม่เห็นพระอาทิตย์ อาจซักถามพระอาทิตย์ ไปไหน หรอื นอ้ งมาจากไหน หรอื เดก็ เห็นแกว้ ใส่น้ำแขง็ แลว้ มีหยดน้ำเกาะอยู่รอบนอกของถ้วยแก้ว นั้น เดก็ อาจถามว่าหยดน้ำมาจากไหน เปน็ ตน้ ) ผู้ใหญค่ วรอธบิ ายและตอบคำถามของเด็ก ในกรณี ท่ีตอบไม่ได้ ควรพูดกับเด็กว่าจะไปหาคำตอบมาให้ภายหลัง เด็กในวัยน้ียังคิดในแง่มุมเดียว (เช่น พ่อแม่ที่ไปทำงานต่างจังหวัด เด็กจะคิดว่าพ่อแม่ทอดทิ้งตน) ผู้ใหญ่ต้องคอยอธิบายให้เหตุผล ที่แท้จริง เด็กในวัยนี้จะเร่ิมมีเหตุผลบ้างแต่จะเป็นเหตุผลแบบเข้าข้างตนเอง โดยมองว่าตนเอง ถูกเสมอ ในส่วนการเล่น เด็กเริ่มเข้าใจกติกาแต่เด็กยังถือเรื่องชนะเป็นสำคัญ จึงพบได้ว่าเด็กจะ เปลี่ยนกติกา เลกิ เลน่ กลางคนั โกรธเมอื่ พ่ายแพ ้ 5-3

แนวแนะวธิ ีการเล้ียงดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิม่ คณุ ภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี (2) การพัฒนาทางจิตวิทยาของแอริคสัน (Psychosocial Development : Erikson) ช่วงขวบปีแรกเรียกว่าความรู้สึกไว้วางใจหรือความไม่ไว้วางใจ (Trust vs. Mistrust) เด็กต้องการการตอบสนองจากผู้ใหญ่อย่างสม่ำเสมอเพ่ือให้เกิดความไว้วางใจ (เช่น เม่ือ ทารกหวิ ผู้ใหญ่จะให้นมทันที หรอื ผูใ้ หญ่โอบอุม้ เด็กดว้ ยความรัก ทะนถุ นอม และใหเ้ ดก็ นอนหลับ อย่างสงบพอเพียง) จะทำให้ทารกรู้สึกไว้วางใจผู้ใหญ่และรู้สึกม่ันคงว่าผู้ใหญ่ดูแลให้มีความสุขและ ปลอดภัยตลอดเวลา ในทางตรงกันข้าม หากทารกไม่ได้รับการปฏิบัติดังกล่าวจากผู้ใหญ่อย่าง สม่ำเสมอ ทารกจะแสดงอาการรอ้ งไหโ้ ยเยโดยไมส่ มเหตุสมผล ช่วงวัยเตาะแตะ อายุ 1–3 ปี เป็นช่วงของความเป็นตัวของตัวเอง อยากเป็น อิสระ หากผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เด็กทำอะไรต่างๆ เพื่อช่วยตนเองได้ (เช่น การเดินเอง ปีนป่ายได้ หยิบจับส่ิงของด้วยตนเอง นำอาหารเข้าปากเองได้ด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม) เด็กจะรู้สึกภูมิใจและ มีความเช่ือม่ันในความสามารถของตนเอง ตรงกันข้าม หากไม่พัฒนาให้เด็กมีโอกาสทำอะไรด้วย ตนเองไดจ้ ะเกดิ ความร้สู กึ สงสัยตวั เอง เกรงวา่ จะทำผิดและรู้สึกอบั อาย ช่วงวัย 3–6 ปี เป็นวัยที่เด็กมีความต้องการอยากริเร่ิม ทำ แสดงออก และ ปฏิบัติกจิ กรรมต่างๆ ดว้ ยตนเอง (เช่น รเิ รมิ่ แตง่ ตัวดว้ ยตนเอง รเิ รม่ิ แสดงออกงานศิลปะตา่ งๆ ริเริม่ กิจกรรมการเล่น คิดและบอกได้ว่าอยากทานอะไรด้วยตนเอง ควบคุมการขับถ่ายของตนเองได้ เด็กเรียนรู้ว่าตนเองเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย ควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ตามกติกา หรือข้อตกลง เริ่มการใช้เหตุและผล สามารถคิดและแก้ปัญหาง่ายๆ ได้ สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองใน บางเรื่องได้ ฯลฯ) อย่างไรก็ตาม เด็กจะมีพฤติกรรมเหล่านี้ได้ต้องอาศัยพ้ืนฐานการพัฒนาตั้งแต่ต้น คือ พัฒนาความไว้วางใจและความสามารถในการพึ่งตนเอง หรือเป็นอิสระใน 2 ข้ันตอนข้างต้น และในทางตรงกนั ขา้ ม เด็กท่ไี มส่ ามารถพฒั นาในเชิงบวกในข้อน้จี ะเป็นเด็กท่ีเกดิ ความรู้สึกผดิ (3) ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow’s Theory of Human Motivation) ความต้องการในทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกันหมดโดยท่ีความสำคัญของความต้องการ ข้ันตอนท่ี 1 มาก่อนความต้องการข้ันตอนท่ี 2 และความต้องการท่ี 2 มาก่อนความต้องการ ขัน้ ตอนท่ี 3 และต่อๆ ไปจนจบข้นั ตอนสดุ ท้าย ความตอ้ งการของมาสโลวม์ ี 7 ข้ันตอน ไดแ้ ก่ ขั้นตอนท่ี 1 คือ ความต้องการทางรา่ งกาย (เชน่ ต้องการออกซิเจน ตอ้ งการ อาหาร ต้องการนอนหลับพกั ผอ่ น ฯลฯ) ข้นั ตอนที่ 2 คือ ความต้องการความม่ันคงปลอดภัย (เช่น ปัดมือหนีเมื่ออยู่ ใกลข้ องรอ้ น ร้องไห้เมอ่ื ไดย้ ินเสียงดัง หรอื ร้องไหเ้ มอ่ื ผา้ ออ้ มเปียก ฯลฯ) 5-4

แนวแนะวิธกี ารเลีย้ งดู ดแู ล และพัฒนาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่ือเพ่มิ คุณภาพเด็กตามวยั 0-5 ป ี ขน้ั ตอนท่ี 3 ความรสู้ ึกผูกพันเกย่ี วกบั ความรัก (ความรักผู้อน่ื ) และการไดร้ ับ ความรกั (จากผอู้ น่ื ) หรอื อกี นยั หนงึ่ เดก็ มคี วามผกู พนั กบั คนทเ่ี ดก็ รกั และเดก็ รบั ความรกั ตอบ รวมทงั้ เด็กมีความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัว หรือเมื่อโตขึ้นมีความรู้สึกเพ่ิมว่าเป็นส่วนหนึ่งของ ชุมชน หรอื สถาบนั หรอื ประเทศ ข้ันตอนท่ี 4 การเห็นคุณค่าของตนเอง มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีความ สามารถสร้างความสำเรจ็ ได้ ขน้ั ตอนท่ี 5 มคี วามตอ้ งการทจ่ี ะมคี วามสามารถทางสตปิ ญั ญา หรอื มคี วามเขา้ ใจ ในสิ่งต่างๆ และมีความคิดรเิ รมิ่ สรา้ งสรรค์ ขน้ั ตอนท่ี 6 ความต้องการสุนทรียะ (เช่น ชอบต้นไม้ ดอกไม้สวยงาม บทเพลงไพเราะ อาหารอรอ่ ย เป็นตน้ ) ขัน้ ตอนท่ี 7 ตอ้ งการใหต้ นเองประสบความสำเรจ็ (4) ทฤษฎคี วามผกู พนั ของฮาโลว์ (Harlow’s Attachment Theory) ทฤษฎีนี้ แบ่งออกเป็น 3 ชว่ งวยั คือ ชว่ งวยั แรกเกดิ ถงึ 1 ปี เดก็ เรยี นรวู้ า่ ใครเปน็ พอ่ แมข่ องตนและพฒั นาความผกู พนั กับพอ่ แม/่ ผเู้ ลย้ี งด ู ช่วงวัย 1–3 ปี เด็กสามารถเรียนรู้สภาพแวดล้อมของตนเอง ภาษาพูด ความเป็นตัวของตัวเอง และรับรู้อารมณ์ ความรู้สึกของผู้เล้ียงดูที่มีกับตน และผู้ใหญ่จะสังเกตเห็น ความมัน่ คงทางอารมณ์ หรอื ความไม่มน่ั คงทางอารมณ์ของเดก็ ได้ในวยั นี้ หมายเหตุ ความม่ันคงทางอารมณ์ หมายถึง เด็กมีพ้ืนฐานทางอารมณ์ในทาง บวก โดยเด็กจะแสดงปฏิกรยิ าตอ่ สภาพแวดล้อมที่ถกู ใจหรือไมถ่ กู ใจอยา่ งเหมาะสม ช่วงวัย 3 ปี ขึ้นไป เด็กมีความผูกพันซบั ซ้อนมากขึน้ นอกจากความผกู พันกับ พ่อแม่แลว้ เดก็ ยงั มคี วามผูกพนั กบั เพื่อนเด็ก กับครู/ผดู้ แู ลเด็ก และกับผใู้ หญ่คนอน่ื ๆ เด็กเริม่ วาง เงอ่ื นไข การมีข้อแมต้ ่างๆ (เชน่ ตอ้ งให้ของเลน่ กอ่ นจงึ จะอาบนำ้ หรือถ้าหนูไปโรงเรยี นแม่ต้องพาไป ร้านเซเว่นกอ่ น) เดก็ พยายามมอี ทิ ธพิ ลเหนอื พอ่ แม่/ผ้เู ลี้ยงดู และสามารถบอกความตอ้ งการของตน ใหผ้ ้ใู หญ่รไู้ ด้ (เช่น แสดงความต้องการกนิ ขนมด้วยวาจาหรือทา่ ทาง แล้วผ้ใู หญ่หาขนมมาให)้ ดังน้ัน ในช่วง 2 ช่วงวัยแรก ถ้าเด็กได้รับความทุกข์หรือความทรมานทางจิตใจ จะทำให้เด็กมีปัญหาทางอารมณ์และจิตใจ นอกจากนั้นความสามารถของพ่อแม่/ผู้เลี้ยงดูท่ีจะ เขา้ ใจสญั ญาณ หรอื พรอ้ มทจี่ ะตอบสนองความตอ้ งการของเดก็ อยา่ งถกู ตอ้ งและเหมาะสม จะทำให้ เด็กสามารถพฒั นาไปในเชงิ บวกและตอ่ เน่อื งกบั ช่วงวยั ที่ 3 ได้ 5-5

แนวแนะวธิ กี ารเล้ียงดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่อื เพ่ิมคณุ ภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี (5) ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา (Social Learning or Social Cognitive Theory : Bandura) ทฤษฎนี ีเ้ ป็นการเรียนรขู้ องเดก็ จากสังคมและจากสภาพแวดล้อม มี 4 ขน้ั คือ ขั้นแสดงความสนใจ (Attention Phase) เด็กจะเริ่มมองไปท่ีวัสดุ สิ่งของ หรือเสียงที่ตนสนใจ นอกจากน้ี เมื่อเด็กเติบโตข้ึนจะให้ความสนใจไปยังท่าทางต่างๆ ของบุคคลที่ ตนสนใจ หรอื เรยี กวา่ ตน้ แบบ ความสนใจนจี้ ะตามมาด้วยการเลียนแบบ เช่น เดก็ เลยี นแบบวธิ ีการ กินอาหารด้วยการตักอาหารใส่ปาก หรือเด็กเลียนแบบคนเล้ียงด้วยการด่ืมน้ำจากถ้วย หรือเด็ก เลยี นแบบวธิ ใี ชโ้ ทรศัพทม์ ือถือจากแม ่ ข้ันจำได้ (Retention Phase) เด็กจดจำพฤติกรรมของบุคคลต้นแบบ และ ในคร้งั ต่อไปเด็กจะแสดงพฤติกรรมนนั้ ๆ เปน็ พฤตกิ รรมของตนเอง ขัน้ ปฏิบัติ (Reproduction Phase) เด็กจะทดลองปฏบิ ัตสิ ิ่งทีด่ ีตามต้นแบบ ซ่ึงได้สังเกตและเลียนแบบมาก่อนแล้ว พฤติกรรมข้ันน้ีจะส่งผลให้มีการตรวจสอบการเรียนรู้ท่ีได้ จดจำไว้แล้ว ข้ันจูงใจ (Motivation Phase) เป็นการแสดงผลของการกระทำจากการ แสดงพฤติกรรมตามต้นแบบ เช่น ถา้ ผลท่ีตน้ แบบเคยไดร้ บั เป็นไปในทางบวก สง่ิ น้ีจะเปน็ แรงจงู ใจ ใหเ้ ดก็ อยากแสดงพฤติกรรมตาม แตถ่ ้าผลทตี่ ้นแบบเคยได้รับเปน็ ในทางลบ เดก็ จะงดเว้นการแสดง พฤติกรรมน้ันๆ 2.3 การใชป้ ระโยชนจ์ ากแนวคิดและการเรียนรขู้ องเด็กปฐมวัย 2.3.1 แนวคดิ เกยี่ วกบั การเรยี นรโู้ ดยใชส้ มองเปน็ ฐาน (Brain Based Learning) ◆ วัตถุประสงค์ของการใช้การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน คือ การนำ ความเข้าใจเก่ียวกับพัฒนาการทางสมองและการทำหน้าที่ของสมองในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะสมอง เรียนรู้อย่างไรมาใช้ในการสรา้ งสภาพการเรยี นรูข้ องเด็ก ◆ ความเข้าใจในหลักการของการทำหน้าที่ของสมองในการเรียนรู้ (โปรดดรู ายละเอยี ดในสว่ นที่ 7 หวั ขอ้ การเรยี นรโู้ ดยใชส้ มองเปน็ ฐาน ของ รศ.ดร.นยั พนิ จิ คชภกั ด)ี เช่น (1) มนั สมองเปน็ อวยั วะทสี่ ลบั ซบั ซอ้ นมาก (แมว้ า่ ในปจั จบุ นั นี้ นกั วทิ ยาศาสตร์ ยังไม่เข้าใจเร่ืองมันสมองท้ังหมด) นอกจากความสลับซ้บซ้อนแล้ว ยังมีเรื่องของการทำหน้าที่ของ สมองที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้ อาทิ ต้องเรียนรู้ผ่านสรีระวิทยาและการปฏิสัมพันธ์ของบุคคลคนนั้น โดยผา่ นอวยั วะต่างๆ ต่อสิง่ แวดล้อมรอบตัว (2) การเรียนรู้ต้องพึ่งพาพันธุกรรมและประสบการณ์ที่เด็กมีตั้งแต่แรกเกิด และเรียนรู้ทง้ั ในส่วนที่เด็กจดจ่อไดแ้ ละจากบริเวณรอบของส่วนทกี่ ำลงั จดจอ่ น้ัน 5-6

แนวแนะวิธกี ารเล้ียงดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพื่อเพิ่มคุณภาพเด็กตามวัย 0-5 ป ี (3) การเรยี นรพู้ งึ่ พาสภาพทางอารมณ์ของเดก็ และการถูกคุกคาม ข่มขู่ หรือ บงั คบั จะยบ้ั ยัง้ และเปน็ อปุ สรรคในกระบวนการเรียนรู้ (4) การเรยี นรมู้ คี วามเปน็ ไปไดข้ ณะทเี่ ดก็ รสู้ กึ ตวั (Conscious) และไมร่ สู้ กึ ตวั (Unconscious) (5) เด็กแต่ละคนจะมีการเรียนรู้ตามสภาพแบบแผน (Patterning) และ มลี กั ษณะเฉพาะตน ◆ การนำความรขู้ ้างตน้ มาใชใ้ นการเรียนการสอนกบั เดก็ อาจมดี ังน้ ี (1) กระบวนการเรยี นการสอนตอ้ งปราศจากการบงั คับ ข่มขู่ และคกุ คาม (2) การเรียนรู้สิ่งใหม่ต้องสัมพันธ์กับประสบการณ์ที่เด็กมีอยู่ กล่าวคือ ความสมั พนั ธก์ บั ประสบการณท์ ีม่ ีอยู่แล้วและมีความหมาย (Meaningful) (3) เด็กๆ ต้องมีทางเลือกในวิธีการเรียนรู้ (Style of Learning) รวมทั้ง การเรยี นรใู้ นหอ้ งเรียน การเรียนร้นู อกหอ้ งเรยี น การเปลี่ยนสถานทีเ่ รียน การเปล่ยี นสิ่งแวดลอ้ มใน การเรียนรู้และมีทางเลือก ท่ีสำคัญต้องเป็นสภาพที่น่าสนใจ หลากหลาย และให้เวลาเด็กอย่าง เพยี งพอ (4) การเรียนรู้ต้องให้เดก็ ทราบผลของการเรียนรู้ทันที เช่น ท่ีเดก็ เสนอไปน้ัน เข้าใจถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นการเข้าใจผิด เพราะหากปล่อยไว้นานเด็กจะลืมว่าสิ่งที่เรียนรู้ไปนั้น ถกู ตอ้ งหรือไม่ (5) เด็กควรสามารถ “ทำได้” จนสำเร็จ และเด็กรู้สึกว่าประสบความสำเร็จ ในการเรยี นรู้ 2.3.2 ความเขา้ ใจเกีย่ วกับการคดิ เชงิ บรหิ าร (Executive Function) ◆ วัตถุประสงค์ของการสร้างทักษะการคิดเชิงบริหาร เพ่ือให้เด็กสามารถ บรรลุเป้าประสงค์หรือเป้าหมาย (Goal) ที่กำหนดไว้ในการดำเนินชีวิต และยังเป็นการดำเนินงาน ของสมองสว่ นหน้า (Prefrontal Cortex) ร่วมกับสว่ นอน่ื ๆ ของสมอง ◆ องค์ประกอบโดยสรุป เชน่ (1) การมคี วามจำขณะทำงาน (Working Memory) (2) ความสามารถพิเศษในการมีพฤติกรรมหรอื การกระทำ (Actions) ที่ เหมาะสม และความสามารถในการหยุดหรือยับย้ังพฤติกรรม หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสม (Appropriate and Inappropriate Actions) รวมท้ังความสามารถในการปรับเปล่ียน (Shift) หรือการมีความยดื หยนุ่ (Flexibility) ในการคิดและการกระทำ (3) ความสามารถในการจดจ่อกับงานท่ีทำ ไม่วอกแวก (Distract) ซ่ึง สภาพนช้ี ว่ ยให้เดก็ รู้จักการรอคอยหรือชะลอการสนองความต้องการของตน 5-7

แนวแนะวิธกี ารเลย้ี งดู ดูแล และพฒั นาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพ่ือเพม่ิ คุณภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ป ี (4) การเรยี นรู้ท่ีจะควบคมุ อารมณข์ องตนเองได้ (5) การวางแผนจดั การ ซงึ่ รวมถึงการรจู้ ักการจดั ลำดบั ก่อนหลัง ปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถดังกล่าวข้างต้นคือ การมีปฏิสัมพันธ์ (Social Interaction) กับผู้เลี้ยงดู โดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นแม่ และการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning) กล่าวคือ เด็กปฐมวัยจะได้รับความช่วยเหลือเต็มท่ีในเบื้องต้นจากพ่อแม่ และต่อมา พ่อแม่จะค่อยๆ ผ่อนหรือถอยห่างจากการให้ความช่วยเหลือ และคงเหลือเพียงการ “พยุง” เด็ก เพ่ือให้เด็กสามารถช่วยตนเองได้ตามวัย ตามลำดับ ซึ่งเด็กจะสามารถดำเนินการเองและจะเป็น ผตู้ ัดสินใจดว้ ยตนเองในทสี่ ดุ 2.4 วิธีการเรยี นรู้ของเด็ก (1) เด็กแต่ละคนเรียนรู้ได้ตามข้ันตอนของพัฒนาการตามวัย โดยเริ่มใช้ประสาท สัมผสั ต่างๆ (เช่น จากการไดย้ ิน ไดฟ้ ัง การเห็นภาพ) การประสานประสาทสัมผสั (เช่น มือประสาน กับตา หรือกล้ามเน้ือมัดใหญ่ประสานกับกล้ามเน้ือมัดเล็ก) นอกจากนี้ เด็กสามารถรับรู้ และมี ความเข้าใจจากประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมของเด็กแตล่ ะคน (2) มีความแตกต่างระหว่างเด็กเป็นรายบุคคลอันเนื่องมาจากลักษณะพันธุกรรม ประสบการณ์ พื้นฐานทางอารมณ์ เปน็ ต้น (3) การศึกษาวิจัยและการสังเกตของผู้ใหญ่พบว่า การส่ือสารเชิงบวกกับเด็ก (โปรดดูหัวข้อการส่ือสารเชิงบวก) และการอธิบายเหตุและผลให้เด็กเข้าใจจะสนับสนุนให้เด็กได้ เรียนรู้ และสามารถแสดงออกพฤตกิ รรมที่เหมาะสมได ้ (4) ลักษณะวิธีการเรียนรู้ของเด็ก อาจใช้วิธีตามที่เด็กถนัดซ่ึงโดยปกติวิธีการเรียนรู้ ของเด็กจะใช้วิธีดงั ต่อไปน้ ี – เรยี นรู้ด้วยการฟัง คอื การมคี นพดู เลา่ หรืออธิบายให้เดก็ ฟัง – เรียนรู้ดว้ ยการเห็น คือ การมตี ัวอักษร หรอื มีภาพ (ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว ภาพท่ีสามารถแสดงรายละเอียดของข้นั ตอน ภาพวาด ฯลฯ) – เรียนร้จู ากการใช้ประสาทสมั ผัสส่วนอ่นื (เช่น เรียนรูจ้ ากกลิ่น และรส) – เรยี นรดู้ ว้ ยการจบั ตอ้ ง (เช่น การจับสิ่งของ การสมั ผัสด้วยพ้นื ผวิ ) – การเรียนรดู้ ว้ ยการลงมือปฏิบัติ (เช่น เดก็ ใชก้ รรไกรตดั กระดาษเอง เด็กป้นั ดนิ นำ้ มนั ด้วยตนเอง เดก็ เด็ดผัก เรียนว่ายนำ้ ขจ่ี ักรยาน ฯลฯ) 5-8

แนวแนะวธิ กี ารเล้ียงดู ดูแล และพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพ่ือเพิม่ คณุ ภาพเด็กตามวยั 0-5 ป ี 2.5 ขอ้ สรปุ เกย่ี วกบั ความรูเ้ บอื้ งต้นของจิตวิทยาพฒั นาการเด็ก (1) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่หรือผู้เลี้ยงดูกับ เด็กมคี วามสำคัญที่สดุ ในชว่ งเดก็ แรกเกดิ ถึง 3 ปี เพราะเปน็ ชว่ งของการวางรากฐานใหเ้ ด็กเกยี่ วกบั ความรู้สึกไว้วางใจ ความรู้สึกเช่ือมั่นในตนเอง รวมท้ังมีพัฒนาการทางจิตใจและอารมณ์ท่ีม่ันคง เด็กสามารถรบั รู้และเรียนรู้ในสว่ นทีจ่ ะชว่ ยพัฒนาทางรา่ งกาย สติปญั ญา พน้ื ฐานทางอารมณ์ และ อืน่ ๆ ไดอ้ ีกเมื่อเดก็ มวี ัยเพม่ิ ขึ้น เพือ่ ต่อยอดพฒั นาการเชงิ บวกได ้ (2) เนื่องจากเด็กรับรู้และเรียนรู้ด้วยการเลียนแบบจากผู้คนรอบตัวเด็ก ดังน้ันผู้ท่ี อย่รู อบตัวเด็กและสภาพแวดลอ้ มในเชิงบวกจะช่วยใหเ้ ดก็ ได้พัฒนาดีทสี่ ดุ (3) เด็กพัฒนาเป็นองค์รวมและเก่ียวพันพร้อมกันหมดระหว่างพัฒนาการด้าน ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ จิตใจ และสงั คม (4) ในกระบวนการพัฒนาเดก็ เมอื่ มีเหตุการณ์เชงิ ลบเกดิ ข้ึนกับเด็ก เช่น ถกู กระทำ รุนแรง ถกู ตี ด่า บังคบั บ่น สงิ่ เหลา่ น้จี ะทำใหเ้ กดิ การขัดจังหวะของการเรียนรแู้ ละพฒั นาการของ เด็ก และมีผลลึกซ้ึงในความคิดและจิตใจของเด็กเป็นระยะยาวนาน ที่สำคัญหากเด็กถูกกระทำ รุนแรงบ่อยหรือลักษณะความรุนแรงสูง จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางสติปัญญา พัฒนาการ ทางอารมณ์ของเด็กอย่างเร้ือรัง อย่างไรก็ดีหากการพัฒนาเด็กเป็นไปอย่างราบรื่น เด็กจะพัฒนา เชงิ บวกเพมิ่ ข้ึนตามลำดบั ของขนั้ ตอน 3. รจู้ กั ตนเองในฐานะเปน็ พ่อแม่/ผปู้ กครอง/ผู้ทำงานกบั เด็ก 3.1 ความสำคัญของการรู้จักตนเอง (1) การปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาเด็ก อิทธิพลดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทั้งในส่วนดี (เชิงบวก) หรืออิทธิพลในทางไม่ดี (เชิงลบ) ทั้งนี้ การปฏิสัมพันธ์ หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กที่ครอบคลุมสัมพันธภาพทั้งปวง ซ่งึ ได้แก่ การใช้ท่าทาง การใชว้ าจา การแสดงอารมณ์ และการมปี ฏกิ ริยาโตต้ อบกัน (2) การแสดงออกของผู้ใหญ่ดังกล่าวข้างต้นขึ้นอยู่กับค่านิยม เจตคติ ความรู้สึก อารมณ์ ความนกึ คดิ และบคุ ลิกภาพของผูใ้ หญ่ผ้นู ้ัน (3) ความเข้าใจของผู้ใหญ่เกี่ยวกับตนเองจะสามารถช่วยให้การปฏิสัมพันธ์กับเด็ก อยู่ในความควบคุมของตนเอง เพ่ือให้เป็นไปในทางสร้างสรรค์มากกว่าการทำร้ายเด็ก (เช่น ถ้าผู้ใหญ่เข้าใจว่าตนเองเป็นคนโกรธง่ายจะได้ดูแลตนเองในการบังคับตนเองมิให้โกรธง่ายเกินไป หรือถา้ คิดได้ว่าตนเองเป็นคนหูเบา จะได้รบั ฟงั หลายๆ ด้านก่อนจะปักใจเช่อื ในเรื่องหนึ่งเร่ืองใด) 5-9

แนวแนะวิธกี ารเลี้ยงดู ดแู ล และพฒั นาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพือ่ เพิ่มคณุ ภาพเด็กตามวัย 0-5 ปี 3.2 ความเข้าใจตนเองในด้านต่างๆ ประกอบด้วย (1) ความเข้าใจลกั ษณะของตนเองในด้านท่ีมจี ดุ แข็ง (เชน่ ผใู้ หญ่อาจมองตนเองได้วา่ เป็นผู้ท่ีมีความเท่ียงธรรม ไม่หูเบา หรือเป็นผู้ที่มีความอดทนต่อพฤติกรรมของเด็กท่ีไม่พึงประสงค์ หรือมีลักษณะใจเยน็ ทไี่ มต่ อบโตด้ ้วยอารมณ)์ (2) ความเข้าใจลักษณะของตนเองในด้านที่มีจุดอ่อน (เช่น เป็นคนโกรธง่ายเมื่อมี สภาพท่ีกระทบต่อความไม่ต้องการของตนเอง โดยจะโกรธข้ึนมาทันทีหรือเป็นคนมีอารมณ์ค้าง โกรธผอู้ นื่ แลว้ มาลงทเี่ ดก็ โดยใหเ้ ดก็ เป็นผู้รองรบั อารมณ์ไม่ดีของตนเอง หรือเป็นคนปากไวยงั ไม่ทัน พจิ ารณาขอ้ เทจ็ จริงใหถ้ ่องแทจ้ ะใช้วาจาท่ไี ม่เหมาะสมไปกอ่ นแล้ว เป็นต้น) 3.3 วิธีปรับปรุงตนเองเพื่อให้สามารถมีสัมพันธภาพกับเด็กท่ีเสริมพัฒนาการเด็กได้ ดังตัวอยา่ งของการปรบั ปรงุ ตนเอง คอื (1) รจู้ กั การจดั การกบั ความโกรธและความโมโหของตนเอง (Anger Management) มนุษย์ทุกคนรู้จักการโกรธและการโมโหซ่ึงเป็นเร่ืองปกติ แต่เมื่อกำลังทำงานกับเด็กปฐมวัยจึงมี ความจำเป็นต้องบังคับการแสดงความโกรธของตนที่มีต่อเด็กปฐมวัยให้อยู่ในขอบเขต เพราะเด็ก เหล่านี้ยังอยู่ในวัยที่ขาดประสบการณ์และความเข้าใจในการแสดงออกดังกล่าวของผู้ใหญ่ ในกรณี เช่นน้ีมีข้อเสนอแนะว่า เม่ือผู้ใหญ่ระลึกได้ว่าโกรธหรือโมโหเด็ก ควรพลิกผันพฤติกรรมของตนเอง ต่อเดก็ ไปในเชงิ บวก (โปรดดูหวั ขอ้ ท่ี 4 การส่ือสารเชงิ บวก) (2) การจดั การกบั ความเครยี ดของตนเอง (Stress Management) นกั ประสาทวทิ ยา (Neuroscientists) กล่าวไว้ว่า ความเครียดมี 3 ระดับ คือ ระดับความเครียดที่ได้ประโยชน์ (Positive Stress) เป็นความเครยี ดชว่ั คราวเฉพาะเหตกุ ารณแ์ ละช่วยใหบ้ คุ คลตื่นตัว (เชน่ เครยี ด และตน่ื เต้นเมอื่ ตอ้ งพูดต่อสาธารณชน หรือเครียดกอ่ นออกแสดงดนตร)ี ระดบั 2 เป็นความเครียด ทเี่ หน็ หนทางทีจ่ ะแกไ้ ขได้ (Tolerable Stress) (เชน่ รถติดไปประชมุ ไม่ทัน รถสตารท์ ไมต่ ิด) และ ระดบั 3 เป็นความเครยี ดทีเ่ ป็นพิษ (Toxic Stress) ซ่ึงเปน็ อนั ตรายตอ่ คนๆ นนั้ หรือในกรณีหญิง มีครรภ์จะมีผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ได้ (เช่น ในกรณีที่หญิงหรือเด็กถูกกระทำรุนแรงในรูปแบบ ต่างๆ บ่อยๆ และต่อเน่ือง) เนื่องจากสารเคมีที่ร่างกายผลิตโดยอัตโนมัติจะทำลายมันสมองหรือ ระบบประสาทตา่ งๆ ผู้ใหญ่ที่ทำงานกับเด็กควรเข้าใจปัญหาเก่ียวกับความเครียดของตนเองเพราะม ี ผลกระทบต่อตนเองและต่อเด็กที่ตนปฏิสัมพันธ์ด้วย จึงต้องรู้จักจัดการกับความเครียดโดยเฉพาะ กับความเครียดในระดับ 3 (เช่น การรู้จักมีสมาธิท่ีสงบจิตใจตนเอง หรือการทำความเข้าใจกับ หลักศาสนา) นอกจากนี้ ความวิตกกังวล (Anxiety) เป็นอาการส่วนหนึ่งของการมีความเครียด ดงั นั้น ผทู้ ท่ี ำงานกบั เด็กตอ้ งเข้าใจตนเองเกี่ยวกบั ความวิตกกงั วลทัง้ ของตนเองและของเด็ก 5 – 10

แนวแนะวิธีการเลีย้ งดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพ่ิมคุณภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ป ี (3) การจัดการกับความขัดแย้ง (Conflict Management) ความขัดแย้งน้ีหมาย รวมถึง ความขัดแย้งภายในตนเองและความขัดแยง้ ระหวา่ งบุคคล กลา่ วคอื ความขดั แยง้ ภายในตนเอง หมายถงึ ความขดั แยง้ ในเรอ่ื งความรู้ หรอื ความเชอื่ หรือความคิด หรอื เจตคติต่างๆ ท่ขี ัดแยง้ กนั เอง รวมท้ังความรสู้ กึ และอารมณ์ทีข่ ัดแยง้ กันภายในตัว บุคคล ซ่ึงอาจทำให้บุคคลคนนั้นส่งสารและแสดงพฤติกรรมท่ีสับสน ซ่ึงพฤติกรรมที่สับสนดังกล่าว กระทบตอ่ การเลีย้ งดแู ละพฒั นาเดก็ ได้ ความขดั แย้งระหว่างบุคคล หมายถงึ ความขัดแย้งระหว่างผนู้ น้ั กับผู้อ่นื ในบา้ น ในสถานพัฒนาเดก็ ปฐมวยั หรือในโรงเรียน ซึ่งผู้ใหญต่ อ้ งระมดั ระวงั และทำใหเ้ ดก็ สบั สนน้อยท่ีสุด การจดั การกบั ความขัดแยง้ ท้ัง 2 ประเภทดังกล่าวมคี วามเปน็ ไปได้ แต่สามารถ ทำให้ความขัดแย้งลดลงได้ รวมทั้งไม่ทำให้ความขัดแย้งดังกล่าวไปกระทบพัฒนาการทางบวกของ เด็กปฐมวยั 3.4 สุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจติ ของผใู้ หญท่ ีท่ ำงานกบั เด็ก สขุ ภาพทางกาย คอื การร้จู กั ดูแลสขุ ภาพของตนเองท้ังดา้ นการปอ้ งกันและการรกั ษา เยยี วยา เพ่อื ใหส้ ามารถทำงานกบั เดก็ ได้อยา่ งมีประสทิ ธภิ าพ สุขภาพทางจิต คือ การรู้จักปรับตัวให้เผชิญกับปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่ พึงประสงค์ได้ นอกจากน้ียังมีอาการอีกส่วนหน่ึงที่แสดงว่ามีสุขภาพจิตดี คือ การมีอารมณ์ขัน การรู้จกั หัวเราะ การมคี วามร่าเรงิ การมีความรสู้ ึกสนุก และการมีความสขุ ทงั้ นี้ การมีสุขภาพจิตดี ของผู้ใหญ่มีผลทำให้ผู้ใหญ่ไม่ก้าวร้าว และไม่กระทำความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ต่อเด็ก ซึ่งเป็น ส่วนหน่ึงของการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับเด็ก รวมท้ังยังมีผลให้เด็กเรียนรู้การแสดงออกของสุขภาพ จติ ทดี่ ีไดด้ ้วย 4. การส่ือสารเชิงบวก (Positive Communications) 4.1 ความหมายของการสื่อสาร การสื่อสาร หมายถึง การถ่ายทอดหรือการส่งและรับข้อความ/สาระโดยผ่านสื่อ ใน ความหมายน้ี หัวขอ้ หรอื สาระจะส่ือดว้ ยภาษา สญั ลักษณ์ สญั ญาณ ภาพ ทา่ ทาง พฤติกรรม และ อื่นๆ สำหรับส่ือที่ใช้ ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ หรือส่ือที่ผ่านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น โทรศัพท์ อินเทอรเ์ นต็ ) ทง้ั นี้การรับ (Receive) หัวขอ้ และสาระ หรอื การตีความของผู้รบั สอ่ื จะขึน้ อยู่กับผู้รับเองโดยผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ในส่วนของการรับรู้ (Perception) หัวข้อและสาระ หรือการตคี วามนัน้ ๆ จะข้ึนอยกู่ ับประสบการณ์ของผู้รับส่ือ 5 – 11

แนวแนะวิธีการเล้ียงดู ดแู ล และพัฒนาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพือ่ เพ่ิมคณุ ภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ป ี 4.2 การสอ่ื สารกบั เด็กในระยะแรกของปฐมวัย (1) การวิจัยในต่างประเทศได้แสดงว่า การสื่อสารกับเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยใช้วิธีเชิงบวกจะช่วยสร้างเสริมพัฒนาการของเด็ก (เช่น แนะนำให้พ่อแม่ลูบเบาๆ ที่ท้องแม ่ เพ่ือให้ลูกรู้สึกสบาย หรือการพูดคุยกับเด็กใกล้ๆ ท้อง เพื่อให้ลูกได้ยินเสียงอ่อนโยนของพ่อ หรือ เปดิ เพลงใหล้ กู ในทอ้ งฟัง เปน็ ต้น) (2) เมื่อเด็กเกิดและยังเป็นทารก แม่ควรอุ้มกอดให้ลูกกินนมแม่และลูบคลำเด็ก พร้อมกับพูดกับเด็กด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ส่ิงเหล่าน้ีล้วนเป็นการสื่อสารกับเด็กว่าแม่รักลูก และลูก จะรบั สารจากแมว่ า่ แมร่ ักและแม่ใหค้ วามอบอนุ่ แต่หากแมไ่ ม่ยอมอ้มุ ลูก ไม่ให้กินนม หรือใหก้ ินนม ด้วยความรู้สึกรังเกียจ เด็กจะรับทราบข้อความและสาระนั้นเช่นกัน ซึ่งในกรณีหลังน้ีจะมีผลต่อ พัฒนาการของเด็กไปในทางทเ่ี ป็นอปุ สรรคในการเรียนร้ ู (3) เมื่อเด็กเจริญวัยข้ึน มีการวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาเวิดท์ว่า แม่หรือผู้เล้ียงดูต้อง พดู คุยกบั เด็กด้วยนำ้ เสียงทีอ่ อ่ นโยน พูดจาชดั ถอ้ ยชัดคำ มีการปลอบเด็กเมอ่ื เดก็ ร้องไห้ หรอื แสดง ความไม่พอใจ (เช่น ผ้าอ้อมเปียก) แม้ว่าเด็กยังไม่เข้าใจภาษาที่แม่/ผู้ดูแลพูด แต่เด็กสามารถเข้าใจ น้ำเสียงของผู้เลี้ยงดู และจะรับทราบความรู้สึกดังกล่าว นอกจากนั้นเด็กจะใช้โอกาสนี้ทำความ คนุ้ เคยกบั ภาษาทผ่ี ดู้ แู ลเด็กใช้เพอื่ เรียนรู้และส่อื สารได้ในโอกาสตอ่ ไป 4.3 การสอ่ื สารกบั เดก็ ในระยะกลางและระยะปลายของช่วงปฐมวัย ผู้ใหญ่ควรระมัดระวังในการเลือกวิธีสื่อสารกับเด็กซ่ึงต้องเข้าใจธรรมชาติและลักษณะ ของเด็กเปน็ สำคญั โดยอาจแบง่ เปน็ 3 กลุม่ คอื (1) วัยของแด็กที่เริม่ รู้จกั ปฏเิ สธ โดยกล่าวคำว่า “ไม”่ ต่อคำขอรอ้ งของผู้ใหญ่ อายุ ของเด็กวัยนี้อาจจะประมาณ 2 ปี เมื่อเด็กเร่ิมแยกตนเองออกจากผู้อ่ืนได้ และเด็กเริ่มมีความรู้สึก ว่ามตี ัวตนของตนเอง (เช่น ผูใ้ หญ่อาจขอใหเ้ ด็กไปอาบนำ้ เดก็ จะพดู ทนั ทีวา่ “ไม่” หรอื ผู้ใหญ่ขอให้ เด็กเก็บของเล่น เด็กจะตอบทันทีเช่นกันว่า “ไม่”) หรือมิฉะน้ันเด็กจะต่อต้านด้วยความเงียบ และไม่ทำตามที่ผู้ใหญ่ขอร้อง ในกรณีดังกล่าวผู้ใหญ่ไม่ควรส่ือสารกับเด็กด้วยคำพูดเชิงลบ (เช่น “ทำไมไมไ่ ปอาบนำ้ ไมร่ ตู้ วั วา่ สกปรกหรอื ไง” หรอื สอ่ื กบั เดก็ วา่ “ไมเ่ กบ็ ของเลน่ ครง้ั นอี้ กี ครง้ั ตอ่ ไป ไมต่ อ้ งเล่นนะ”) ทั้งน้ีหากเป็นการส่ือสารเชิงบวกอาจกล่าวว่า “เราไปอาบน้ำกนั ดีกวา่ เด๋ียวแมอ่ าบ ด้วย” หรือ “ไปอาบน้ำกันนะลูก แล้วเราเล่นน้ำด้วยกัน” หรือ “เรามาช่วยกันเก็บของเล่น กนั เถอะ คราวหน้าจะได้หยบิ มาเล่นง่ายๆ” หรือ “เรามาเก็บของเล่นกนั แม่จะชว่ ยนะ”) (2) เด็กบางคนอาจมีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือสมาธิสั้น หรือยังมีความไม่ พร้อมท่ีจะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีเช่นว่าน้ี ผู้ใหญ่ควรมีความรู้สึกไวในการ ตระหนักรู้ หรือมีความรู้สึกท่ีละเอียดอ่อนต่อสภาพดังกล่าวของเด็ก เพ่ือให้สามารถสื่อสารในทาง บวกกับเด็กได้มากกวา่ การตำหนิ ติเตียน หรือสื่อสารในทางลบ 5 – 12

แนวแนะวิธกี ารเลีย้ งดู ดูแล และพฒั นาเดก็ ปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพื่อเพ่ิมคณุ ภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ป ี (3) ในการเล้ียงดูและในกระบวนการพัฒนาเด็กในช่วงอายุน้ี ผู้ใหญ่ยังคงต้องใช้วิธี สื่อสารกับเด็กไปในเชิงบวก จากการศึกษาของคณะทำงานฯ ใน 10 จังหวัด (โปรดดูภาคผนวก) พบว่า พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก ให้ความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่า การสื่อสารกับ เด็กในเชิงบวกได้ผลดี โดยเร่ิมตั้งแต่วิธีการส่ือสารที่ทำให้เด็กรักและไว้วางใจผู้ใหญ่ก่อน แล้วเด็กจึง จะฟงั คำอธิบาย หรอื คำช้แี จง หรอื คำสอนของผใู้ หญ ่ อน่ึง เป็นที่น่าสนใจมากคือ ครู/อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก ได้ใช้วิธีร้องเพลงและตีจังหวะ ประกอบในการชักชวนเด็ก หรือเชิญชวนให้เด็กปฏิบัติตามความประสงค์ของครู (เช่น เชิญชวนให้ เด็กเรียนรู้พยัญชนะ เชิญชวนให้เรียนรู้เก่ียวกับตัวเลข การคิดเลข การทำงานศิลปะ การเปล่ียน กิจกรรมหรืออิริยาบทจากอนั หนง่ึ ไปส่อู ีกอนั หนง่ึ ) (4) การไม่ใช้ความรุนแรงในการสื่อสารกับเด็ก การกระทำรุนแรงต่อเด็กโดยการ สอื่ สาร ได้แก่ การใช้วาจาทดี่ ูถกู เด็ก การสบประมาท การประชด การเยาะเยย้ การประณาม การ เปรียบเทียบกับคนท่ีดีกว่า หรือเปรียบเทียบกับความไม่ดีอื่นๆ ด้วยการเอ่ยนาม (เช่น เรียกเป็นตัว สัตว์ ใช้สรรพนามท่ีหยาบคายกับเด็ก ใช้คำขู่ว่าจะไม่รัก หรือจะฟ้อง หรือจะไม่ให้ส่ิงของ คำที่ แสดงการบังคับ พูดให้อาย เป็นต้น) นอกจากนั้น ยังมีการส่ือสารด้วยท่าทาง (เช่น ผู้ใหญ่มองเด็ก ดว้ ยอาการดูถูก การทำทา่ ทางไม่พอใจ การเมินเฉย การไมย่ อมพดู ด้วย ฯลฯ) (5) การสื่อสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์และอินเทอร์เน็ต (Cyber Space) ในปัจจุบัน เดก็ เลก็ มโี อกาสเข้าถงึ การสอ่ื สารใน Cyber Space ซง่ึ มีทั้งข้อดแี ละข้อเสีย ในส่วนข้อดีคือ เด็กไม่เริ่มใช้สื่อเหล่านี้เมื่ออายุน้อยเกินไป และมีแนวแนะที่ถูกต้อง จากผูใ้ หญ่ เด็กจึงจะได้ประโยชน์ ข้อเสียคือ 1) การใช้โทรศัพท์มือถือเล้ียงลูกเพื่อไม่ให้เด็กรบกวนพ่อแม่/ผู้ปกครอง 2) การใช้โทรศัพท์มือถือเพ่ือให้ลูกอยู่ได้ตามลำพังโดยไม่รบกวนผู้ใหญ่ 3) ให้เด็กใช้ส่ือดังกล่าว ต่อเนื่อง เป็นประจำ และระยะนานเกินสมควร 4) ให้เด็กเปิดดูสื่อตามชอบใจโดยอาจมีคำพูด หรือภาพที่ลามกอนาจาร รุนแรง หรือน่ากลัว หรือภาพสถานการณ์เลวร้ายต่างๆ ซ่ึงล้วนเป็น อนั ตรายต่อเด็ก หรอื การติดเกม ตดิ การ์ตนู ขอ้ เสยี ดงั กล่าวลว้ นเปน็ ส่ือท่ที ำลายพัฒนาการรอบด้าน ตามวัยของเดก็ และพฒั นาการทางบวกของเดก็ จนเดก็ อาจส่อื สารไมถ่ ูกต้อง (เชน่ พดู ภาษาการ์ตูน พูดภาษาต่างดาว แสดงสีหน้าไม่ตรงกับความรู้สึกของตน และไม่สามารถทำกิจกรรมอย่างอ่ืน) และพงึ ทราบวา่ เม่อื เด็กติดการใช้ส่อื จะแก้ไขไดย้ าก 5 – 13

แนวแนะวธิ กี ารเลย้ี งดู ดแู ล และพัฒนาเด็กปฐมวยั ตามสมรรถนะ เพ่อื เพมิ่ คุณภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี 4.4 ตวั อยา่ งการสอ่ื สารกับเด็กท่นี ำไปใช้ได ้ (1) การส่ือสารกับเด็กต้องไม่ใช้อารมณ์ ไม่ใช้เสียงตะคอกหรือตวาด แต่ใช้เวลา พูดคุยเพื่อสร้างความไว้วางใจ และเพื่อหาความต้องการท่ีแท้จริงของเด็ก โดยมีเทคนิค 4 ประการ คือ 1) การรู้จักฟงั ด้วยความตั้งใจ ซง่ึ แสดงออกด้วยการพยกั หนา้ การแตะต้องตวั ลูกขณะรบั ฟงั เพอ่ื แสดงการยอมรับ การหยุดต้ังสติหรือชะลอเวลาทั้ง 2 ฝ่ายในการผ่อนคลาย และไม่เผชิญหน้าเพื่อ ใหค้ วามมั่นคงกบั ลูก การฟังโดยใช้ตามอง มือสมั ผสั ตวั ลูก 2) การรจู้ กั ถาม ถามโดยทวนคำบอกเลา่ ของลูก ถามเพอ่ื กระตุน้ ให้เดก็ อยากรู้มากขนึ้ ถามเพื่อชแ้ี นะช่องทางใหม่ๆ หรือถามเพื่อให้ลูกมีทาง เลือกมากขึ้น และไม่ใช้คำถามเชิงตำหนิ 3) การแสดงการยอมรับด้วยการพูดคุยให้ลูกรู้สึกดี ให้ลูกรู้ว่าเป็นคนพิเศษ พูดชม แสดงการยอมรับว่าเด็กมีความคิดของตนเอง 4) พูดแสดงท่าท ี โน้มน้าวเพ่ือให้เด็กปฏิบัติตาม โดยผู้ใหญ่แสดงความรู้สึกออกมาอย่างจริงใจ รู้จักขอโทษเด็ก พูดขอบคณุ เดก็ หรือพดู แสดงความเสยี ใจ (2) ตัวอย่างคำพูดท่ีเด็กอยากได้ยิน เช่น 1) คำชมจากผู้ใหญ่เม่ือเด็กแสดง ความสามารถหรอื พฤตกิ รรมทพ่ี งึ ประสงค์ 2) ผใู้ หญร่ จู้ ักพดู เลน่ มอี ารมณข์ นั 3) ให้ความสำคัญกับ เดก็ ดว้ ยการฟงั 4) เตอื นสตลิ กู สอนลกู แบบไมใ่ ชอ้ ารมณ์ ไมบ่ น่ 5) เรยี กลกู ดว้ ยคำพดู ทแ่ี สดงความรกั และความอบอนุ่ ทุกคร้งั 5. การสร้างวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) 5.1 ความหมายของ “วนิ ัย” วินัยตรงกับภาษาอังกฤษ คือ “Discipline” มาจากภาษาลาติน คือ “Disciplina” แปลว่า สอน (to teach) 5.2 หนา้ ท่ีหรือบทบาท (Function) ของ “วนิ ัย” แม้ว่า “วินัย” แปลว่า “การสอน” ซึ่งในท่ีน้ีหมายถึง การสอนท่ีเกี่ยวกับการแสดง พฤติกรรมของบุคคลที่ใช้ในการปฏิบัติตนโดยส่วนตัว และการปฏิบัติตนท่ีสัมพันธ์กับสังคม จึง กลา่ วไดว้ า่ การมี “วินัย” หมายถงึ ความสามารถในการ “ควบคุม” พฤตกิ รรมของตนเอง 5.3 ปัจจยั ทเี่ กีย่ วข้องกับการควบคมุ พฤติกรรมของตนเองหรอื การสรา้ งวนิ ยั แบง่ ได้ 2 ประเภท คอื ประเภททมี่ าจากภายนอกและประเภททม่ี าจากภายในตนเอง (1) ประเภทที่มาจากภายนอก ได้แก่ ขนบธรรมเนียม ประเพณี (เช่น ธรรมเนียม ของการยกมือไหว้แสดงความเคารพ) ความเชื่อทางศาสนา (เช่น ไม่กินเนื้อสัตว์บางประเภท หรือ การไปวัด ไปโบสถ์ ไปสุเหร่า หรือการไม่ทำบาปต่างๆ ฯลฯ) ความเชื่อของกลุ่มเผ่าพันธ์ุ หรือ ข้อปฏิบัติภายในของแต่ละครอบครัว (เช่น การมีคู่ครองเร็วกว่าสังคมทั่วไป การรับประทาน น้ำพริกกะปิไม่ใส่น้ำตาล) กฎ ระเบียบท่ีอาจใช้ในสถาบันหนึ่งๆ หรือสังคมหน่ึงๆ (เช่น ต้องนุ่ง 5 – 14

แนวแนะวิธกี ารเลย้ี งดู ดูแล และพัฒนาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพม่ิ คุณภาพเดก็ ตามวัย 0-5 ปี กระโปรงเครือ่ งแบบนักเรยี นยาวปดิ เข่า ต้องไมใ่ ห้ผมยาวเกนิ ทีก่ ำหนด) กฎหมาย (เชน่ ไม่ขบั รถฝ่า ไฟแดง ข้ามถนนตรงทางม้าลาย ไมเ่ สพสารเสพตดิ หรือค้าสารเสพติด) (2) ปัจจัยมาจากภายในตนเอง (Self Discipline) เมื่อเด็กแรกเกิด หรอื เมอื่ เร่มิ ต้น ชีวิต มีการเรียนรู้เกือบทุกอย่างมาจากภายนอกตนเอง และในระยะต่อมา เด็กจะเริ่มใช้วิธี “กลายกลืน” (Assimilation) การปฏิบัติท่ีเสนอโดยภายนอกมาเป็นของตนเอง (เช่น เม่ือเด็กเริ่ม หัดแปรงฟัน จะต้องมีผู้ใหญ่สอนให้แปรงฟัน และการซึมทราบเหตุผลของความต้องการแปรงฟัน ของเด็กบางคนใช้เวลานานท่ีผู้ใหญ่ต้องเตือนให้แปรงฟัน แต่ในระยะต่อมา เด็กจะเรียนรู้ว่าควร แปรงฟนั และจะมวี นิ ยั ภายในตนเองทจ่ี ะแปรงฟนั ดว้ ยตนเองโดยไมต่ อ้ งมใี ครบอกหรอื เตอื น) ดงั นน้ั สุขภาวะส่วนตน หรืออนามัยส่วนบุคคล หรือเร่ืองที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบส่วนตน จะต้องใช้วิธี “กลายกลืน” เพ่ือเด็กสามารถปฏิบัติได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้ใหญ่บอกหรือเตือน และการมีวินัยใน ตนเองเป็นการแสดงวุฒิภาวะของบุคคล (Maturity) กรณีตัวอย่างของการมีวุฒิภาวะ คือ หาก ผใู้ หญ่ยังขับรถฝา่ ไฟแดง หรอื จอดรถในที่ห้ามจอดโดยตอ้ งคอยเหลยี วดูว่ามีตำรวจหรอื ไม่ หากไม่มี ตำรวจจะทำผิดกฎหมาย พฤติกรรมดังกล่าวแสดงถึงการไม่มีวุฒิภาวะ เพราะต้องอาศัยคนอ่ืนคอย ควบคุมพฤตกิ รรมตนเองจากภายนอก โดยสรุป เป้าหมายทีส่ ำคัญของการมี “วนิ ัย” คือ การมีวนิ ัยในตนเอง 5.4 วิธกี ารทใี่ ชก้ ับเด็กปฐมวัยท่ีไม่ไดผ้ ลในการสรา้ งวนิ ยั ของเด็ก จากการทคี่ ณะทำงานฯ ได้สนทนาแลกเปล่ยี นและเรยี นรูก้ ับผู้ใหญใ่ น 9 จังหวัด รวม ท้ังการศึกษาผลของการวิจัยและรับฟังจากวิทยากรหลายท่านพบว่า วิธีการที่ใช้กับเด็กปฐมวัยท่ีไม่ ไดผ้ ลในการสร้างวินยั ของเด็ก มดี ังต่อไปนี ้ (1) ผู้ใหญบ่ น่ ดังๆ บ่อยๆ และตอ่ เนื่อง เดก็ จะไมฟ่ ังคำบน่ เหล่าน้ันและไม่ปฏิบัติตาม นอกจากน้ันเด็กยังมีท่าทีเมินเฉยทำเป็นไม่รับรู้กับการบ่นของผู้ใหญ่ในเร่ืองดังกล่าว และผล คือ เด็กไม่ยอมเปล่ียนพฤตกิ รรมตามความประสงคข์ องผู้ใหญ่ (2) การดุด่า ว่ากล่าว ประชดประชัน ประณาม ประจาน วิธีการพูดดังกล่าวนี้ เดก็ อาจจะทำเปน็ ฟัง และมกี ารมองหนา้ ผ้ใู หญ่ แต่ไมป่ ฏิบตั ิในสง่ิ ที่ผู้ใหญ่อยากให้ทำ (3) การตะคอก ตะโกน ตวาดใสเ่ ด็ก ผูท้ ใ่ี ห้สัมภาษณ์กลา่ วกับคณะทำงานวา่ เด็กไม่ ชอบเสียงตะโกน เสยี งดงั ของผู้ใหญท่ ่ีพูดกับเดก็ และในทำนองเดยี วกนั เด็กจะไม่ปฏบิ ัติตาม (4) ขู่ว่าจะฟ้องครู (หรือในทางกลับกันครูขู่เด็กว่าจะฟ้องพ่อแม่/ผู้ปกครอง) หรือขู่ ว่าจะไม่รัก หรือขู่ว่าจะไม่ให้ของ คณะทำงานฯ ได้รับการบอกเล่าว่า การขู่อาจมีผลระยะสั้นมาก และเดก็ จะกลบั ไปทำเหมือนเดมิ คือ การไมป่ ฏบิ ตั ติ ามความประสงคข์ องผู้ใหญ่ นอกจากน้ันคำขู่ที่ วา่ จะไมร่ ักนัน้ อาจมผี ลทางจิตใจของเด็ก โดยเดก็ จะเชอื่ จรงิ ๆ วา่ ผู้ใหญ่ไมร่ กั และความร้สู ึกดังกลา่ ว เป็นเรื่องสะเทือนใจของเด็ก สำหรับเด็กบางคนจะเป็นเรื่องสะเทือนใจระยะยาว รวมทั้งมีผลต่อ พฤตกิ รรมเชิงลบของเดก็ เม่ือเติบโตขึน้ 5 – 15

แนวแนะวิธกี ารเล้ยี งดู ดูแล และพัฒนาเดก็ ปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพอ่ื เพม่ิ คณุ ภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ป ี (5) การเปรียบเทียบเด็กกับคนอ่ืนเพ่ือให้เด็กรู้สึกต่ำต้อยหรือด้อยกว่า การพูดกับ เดก็ โดยใชว้ ิธดี งั กลา่ วไม่คอ่ ยได้ผล เพราะเดก็ ขาดกำลงั ใจ และในทางตรงกนั ข้าม เดก็ จะรสู้ กึ นอ้ ยใจ รู้สึกไม่มีค่า จึงไม่อยากเปล่ียนพฤติกรรมตนเอง นอกจากนั้น การเปรียบเทียบบ่อยคร้ังและยืดเย้ือ ยาวนานจะมีผลกระทบในทางลบตอ่ จิตใจของเด็กและพฒั นาการของเด็ก เดก็ จะขาดกำลงั ใจท่จี ะใช้ ความพยายามท่ีจะทำตัวใหด้ เี ทียบเท่าคนท่นี ำมาเปรยี บเทยี บด้วย (6) การบังคบั ห้าม หยดุ คำสง่ั ของผูใ้ หญต่ ่อเด็ก คณะผ้วู จิ ัยได้รบั คำบอกเล่าจาก พ่อแม่/ผู้ปกครอง ครู/อาจารย์ ผู้ดูแลเด็กว่า เด็กปฐมวัยส่วนใหญ่จะทำตรงกันข้ามกับคำพูด ดงั กลา่ ว (เชน่ “หยดุ วิ่ง” “อยา่ วง่ิ ” เดก็ จะว่งิ เรว็ ขึ้น หรือครบู อก “หยดุ พูดคยุ กัน” เดก็ จะย่งิ คยุ กัน มากขน้ึ เหมอื นคำพงั เพย “ยิง่ วา่ ย่ิงย”ุ ) (7) ผู้ใหญ่ “เรง่ ” หรือ “เร่งรดั ” ให้เด็กรบี ทำเร็วๆ คณะทำงานฯ ได้รบั คำบอกเล่า เช่นกันว่า ผู้ใหญ่จะเร่งและเร่งรัดให้เด็กทำกิจวัตรเร็วๆ เพ่ือให้เสร็จทันเวลาไปโรงเรียนตอนเช้า ผลปรากฏวา่ ยง่ิ เร่งเด็ก เดก็ ยิง่ ทำช้าลง และในหลายกรณเี ดก็ จะไถลไปทำอย่างอ่นื เปน็ ตน้ (8) การกักหรือการกักขังเด็ก โดยผู้ใหญ่บางคนใช้วิธีการทำโทษเด็กดังกล่าวไว้ใน ห้องใดห้องหนึ่งหรือในห้องมืด เพราะคาดหวังว่าเด็กจะ “เข็ด” และไม่กระทำผิดอีกต่อไป แต ่ ผลปรากฏว่า เด็กส่วนใหญ่ยังทำผิดเหมือนเดิม นอกจากนั้นการกระทำดังกล่าวเป็นการทำร้าย ท้งั ทางกายและทางจิตใจของเดก็ (9) การบงั คับใหเ้ ดก็ นงิ่ เฉยตามลำพัง (เชน่ ท่ีมมุ ห้อง หรอื ไล่ออกจากห้องเรียน โดย ใหน้ ง่ั นอกหอ้ งตามลำพงั หรอื สง่ เดก็ ไปนงั่ ทหี่ อ้ งครใู หญ/่ ผอู้ ำนวยการโดยไมใ่ หร้ ว่ มกจิ กรรมกบั คนอนื่ ) เพ่ือให้เด็กสำนึกผิดและไม่กระทำผิดอีกต่อไป คณะทำงานได้รับข้อมูลว่าการลงโทษดังกล่าว (Negative Timeout) ไม่ได้ผล เพราะเด็กจะหยุดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เพียงช่ัวคราวและจะ กลับไปทำอกี เหมือนเดิม (10) การลงโทษเดก็ ดว้ ยวธิ กี ารรนุ แรงทางกาย (เชน่ การตี การหวดดว้ ยไมแ้ ขวนเสอื้ / เข็มขัด การเฆ่ียน การเคาะหัว การใช้ของร้อน/สกปรก โยน/สาดเด็ก การจ้ีด้วยก้นบุหรี่ การไมใ่ หเ้ ด็กกินขา้ ว การไม่พาไปหาหมอเมอื่ เจบ็ ป่วย ฯลฯ) เป็นการละเมิดสิทธเิ ด็ก และเป็นการใช้ วธิ ที ไี่ ม่เขา้ ใจ หรือเป็นการแสดงความไมเ่ ข้าใจเด็กหรอื พัฒนาการเดก็ รวมท้ังเปน็ การใช้อารมณข์ อง ผใู้ หญเ่ ปน็ ตวั ตง้ั มากกวา่ การเหน็ ประโยชนข์ องเดก็ เปน็ สำคญั นอกจากนี้ มผี ลการวจิ ยั ในตา่ งประเทศ และในประเทศแสดงให้เห็นว่าวิธีการดังกล่าวเป็นการทารุณกรรมทางกายและจิตใจต่อเด็ก ซ่ึง มผี ลกระทบต่อพัฒนาการท้งั ในดา้ นสติปัญญาและอารมณข์ องเดก็ (11) ยงั มคี วามเชื่อบางประการทผี่ ูใ้ หญย่ ังเข้าใจผิดคือ 1) “เคยถูกทำโทษทางกายมาแล้ว ไม่เห็นเจ็บและไม่เสียหายอะไร” ผู้พูด ยังไม่ได้วิเคราะห์ความเสียหายที่เกิดข้ึน มีกรณีตัวอย่างที่เด็กหนีออกจากบ้าน เน่ืองจากพ่อแม่/ ผปู้ กครองทำโทษดว้ ยการใชว้ ิธกี ารเชิงลบ 5 – 16

แนวแนะวิธีการเลีย้ งดู ดแู ล และพฒั นาเด็กปฐมวัย ตามสมรรถนะ เพ่ือเพมิ่ คุณภาพเดก็ ตามวยั 0-5 ป ี 2) “วิธีการอะไรก็ใช้ไม่ได้ ต้องใช้วิธีรุนแรง เพื่อให้เด็กเชื่อฟัง” ความเข้าใจนี้ ปราศจากข้อเท็จจรงิ เพราะแม้แตเ่ ด็กทีก่ ระทำผิดกฎหมายวธิ ีการแก้ไขพฤติกรรมเด็กเหล่านย้ี ังต้อง ใชว้ ธิ ีการเชงิ บวกเพ่อื ให้ไดผ้ ลยง่ั ยืน เพราะความรนุ แรงอาจเป็นเพยี งการยตุ ชิ ่ัวคราว แตผ่ ลกระทบน้ี เสียหายทางกายและจิตใจของเด็กมากกว่า 3) “ฉนั ตอ้ งใชค้ วามรนุ แรง เพราะเปน็ วิธีสดุ ท้าย” ข้อเทจ็ จรงิ คอื คำวา่ สดุ ทา้ ย ไม่เคยเป็นครั้งสุดท้ายที่แท้จริง เพราะผลการวิจัยแสดงว่า เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถทำความผิด ดงั กล่าวเป็นครั้งสดุ ท้ายได้ 4) “การใชว้ ธิ กี ารรนุ แรงเปน็ ลกั ษณะของคนเอเชยี ” ขอ้ ความนไ้ี มเ่ ปน็ ความจรงิ เช่นกัน ดังตัวอย่าง ประเทศญ่ีปุ่นและเกาหลีได้เขียนหนังสือ Coaching Conversation ซึ่งเป็น การใช้วิธีการเชิงบวกเพ่ือให้ลูกได้มีวินัยเชิงบวก นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็กและนักจิตวิทยา การศกึ ษาของทวปี เอเชียมีความเหน็ ตรงกนั วา่ ควรยุติการใช้ความรนุ แรงทุกประเภทตอ่ เด็ก 5) การชมเด็กมาก เดก็ จะ “เหลิง” 5.5 ทฤษฎเี ก่ยี วกบั วิธกี ารใช้วิธีเชงิ บวกในการสรา้ งวนิ ัยแกเ่ ดก็ มีทฤษฎีและวิธีการที่ใช้ในต่างประเทศรวมทั้งประเทศในทวีปเอเชียซึ่งเป็นวิธีการ เชงิ บวก และใช้ได้ผลในการสรา้ งวินยั ใหเ้ ดก็ และในทนี่ จ้ี ะขอกลา่ วเพยี ง 2 ทฤษฎี คอื 5.5.1 ทฤษฎขี อง Katharine C. Kersey มีหลักยอดนยิ มในการสรา้ งวินัยเชงิ บวก 10 ประการ แปลโดย ดร.ปยิ วลี ธนเศรษฐกร คือ 1) หลักการทำให้เป็นเรื่องใหญ่ คือ การให้ความสนใจกับเด็ก เมื่อเด็กมี พฤติกรรมท่ีผู้ใหญ่ต้องการ โดยชมเชย หรือขอบคุณ หรือกอด และกล่าวเฉพาะเจาะจงต่อ พฤตกิ รรมนนั้ 2) หลกั การเบี่ยงเบนกจิ กรรม คอื การเสนอกจิ กรรมอย่างหนึง่ เพ่อื ใหเ้ ดก็ ทำ แทนพฤตกิ รรมที่ไม่เหมาะสม 3) หลักการให้ทางเลือกเชิงบวก คือ การเสนอทางเลือกซึ่งผู้ใหญ่ยอมรับได ้ 2 ทาง เพอ่ื ใหเ้ ด็กตดั สนิ ใจเลือก เชน่ ใหค้ รูหม่อมหรือครูใหม่อาบน้ำให้ 4) หลักการอะไรก่อนอะไรหลัง คือ การบอกเด็กให้ทำในสิ่งที่จำเป็นก่อน เมื่อเสรจ็ แล้ว จึงอนุญาตใหท้ ำในสงิ่ ที่เดก็ ตอ้ งการ เชน่ เมือ่ กนิ ขา้ วแลว้ ใหไ้ ปเลน่ กบั เพอื่ นได ้ 5) หลักการแสดงความเข้าใจ คือ การอธิบายให้เด็กทราบว่าผู้ใหญ่เข้าใจว่า เด็กต้องการอะไรหรือรู้สึกอย่างไร และบอกเด็กถึงพฤติกรรมท่ีเด็กควรทำ เช่น “คุณครูรู้ว่าหนูไม่ อยากหยุดเล่นเกม คุณครูไม่ว่าอะไร เพราะถ้าเป็นคุณครูก็จะเล่นเหมือนหนูเช่นกัน แต่เมื่อครู่น้ี ไดย้ นิ เสยี งสญั ญาณบอกเวลาเขา้ แถวไปห้องกิจกรรมแลว้ คะ่ ” 5 – 17

[Update] Proud_22018_ok Pages 1 – 40 – Flip PDF Download | แป้ง วิ้ ง – POLLICELEE

No Text Content!

LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 &LEHTA‘SVEJOFUINNAmazing Magazine Shopping PRSOUPMWEORITTHHIOONTS มาสนุกกบั การเลือกบวิ ตไี้ อเทม็ คู่ใจ 2CPN4heearhfomwuumpr!ssefrEdaglyLrasonetceieosn Wow! ใหม่! โลช่ันน�ำ้ หอม ชอ็ งเซลเี ซ (เลือกซ้ือได้ในหน้า 20) เอก็ ตกิ ้า เอก็ ซต์ รมี ลิควดิ อายไลน์เนอร์ แลกซอ้ื เพียง 99.- ดูรายละเอยี ดในหน้า 3 ซ้ือ1แถม1 นำ�้ หอมเอ็กติกา้ โอ เดอ เพอรฟ์ มู ดูรายละเอียดในหนา้ 7

สวัสดีเพื่อนๆ พี่น้องชาวไทยทุกท่าน “ที่สุด” ของชีวิต ถ้าเราอยากมีความสุขใน นาน “ที่สุด” ชีวิตมากกว่านี้… จาํ เปน็ ไหมทีเ่ วลาไปซือ้ นมทีซ่ เู ปอร์ แลว้ เราตอ้ งแหวก เราน่าจะหัดเอาคําว่า “ที่สุด” ออกจากชีวิตกันบ้าง เข้าไปหยิบขวดที่อยู่ด้านในสุด เพืยงเพื่อจะได้นมขวดที่ เพราะคําว่า “ที่สุด” มันไม่มีอยู่จริง มวี นั ทีห่ มดอายทุ ีน่ าน “ทีส่ ดุ ” ทัง้ ๆทีป่ กตเิ ราดม่ื 3 วนั และไม่มีวันเป็นไปได้.. ก็หมดแล้ว  มันอาจจะมีวันหนึ่ง..ที่คุณอาจจะมีทุกอย่างที่คุณ ถ้าทุกคนทําแบบนี้ ขวดหน้าๆที่ไม่มีคนซื้อ มันจะไป เพียรพยายามสร้างมา ดิ้นรนหามา จนคุณมีทุกสิ่ง อยู่ที่ไหน? ทั้งขวด ทั้งนํ้านมที่รีดออกมาจากแม่วัว ทุกอย่างที่ดี “ที่สุด” ในชีวิต แต่พอถึงพรุ่งนี้หลายๆ ก็กลายเป็นขยะและสิ่งไร้ค่า กลับมาเป็นมลพิษ ให้กับ อย่างที่เคย ดี “ที่สุด” “ใหม่ที่สุด” ในชีวิตของคุณ พวกเราในที่สุด มนั กจ็ ะกลายเปน็ ของเกา่ อาจจะไมไ่ ด้ ใหมล่ า่ สดุ “ทีส่ ดุ ” สวย หล่อ “ที่สุด” ถ้าคุณอยากมีชีวิตที่สุขสบาย “ที่สุด” คุณจะไม่มี จะได้นานสักแค่ไหนครับ? สุดท้ายเราก็ต้องพ่ายแพ้ วันได้สุขสบายสักวัน เพราะคุณต้องดิ้นรนหาเงินไป สังขารตัวเองใน “ที่สุด” ตลอดชีวิต เพื่อทําให้ชีวิตคุณ ดีและสุขสบายอย่าง รวย “ที่สุด” ไม่มีที่สิ้นสุด “ที่สุด” อุตส่าห์ลําบากทําไปเพื่ออะไร? ข้าวก็ทานได้แค่ ถ้าคุณอยากได้มือถือที่ดี “ที่สุด” รุ่นใหม่ล่าสุด วันละ 3 มื้อเหมือนเดิม  “ที่สุด” ในชีวิตอยู่ตลอดเวลา  ให้พึงระลึกและมีสติกันอยู่เสมอ ว่า… ต่อให้คุณรํ่ารวยมากขนาดไหน คุณก็ต้องลําบาก “ความสุข” ความสําเร็จในชีวิต ไม่ได้เกิดจาก ทุกครั้งตอนเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม ่ ความเป็น “ที่สุด” ในทุกๆมิติแห่งชีวิตของเรา ไมว่ า่ จะเปน็ การพยายามเอาขอ้ มลู เกา่ มาลงเครอ่ื งใหม่ หากแต่เกิดจากความสมดุลย์และความ “พอดี” เดนิ หาซือ้ เคสใหม่ใหม้ นั หรอื ตอ้ งใชม้ นั อยา่ งทะนถุ นอม ต่างหาก (แบบว่า..เอาแบบ “พอดีๆ” ก็พออะ… ไม่ต้อง (กํามันไว้ในมือจนนิ้วแทบล๊อคตลอดเวลาเพราะกลัวมัน พอดี “ที่สุด” ก็ได้) หลน่ หรอื ไมก่ ลา้ ทิง้ มนั ลงไปในกระเปา๋ เพราะกลวั วา่ มนั ขอให้ทุกท่าน มีความสุข “ที่สุด”.. จะเป็นรอย) เอ๊ย..ลืม… มีความสุขแบบ “พอดี” …. สุขอยู่ตรงไหน??? ทุกข์ “ที่สุด” ล้วนๆ เร็ว “ที่สุด” จําเป็นไหมที่ต้องตะเกียกตะกายไป up speed internet ของคุณให้ เร็ว”ที่สุด” อยู่ตลอดเวลา? LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 WHO WE ARE ?? ท่ี PROUDd ทมี งานของเราทกุ ๆคนมีความเช่ือ ดําเนินการตา่ งๆ และ กนั สํารองไวเ้ พือ่ การขยายธุรกจิ ) ตรงกนั ว่า การจะทาํ ธุรกจิ “ให้” ประสบความสําเรจ็ ใหก้ ับองคก์ รการกุศลต่างๆ อย่างไมม่ ีเงอื่ นไข มีความสุขใจได้นัน้ เราไม่จาํ เป็นต้องได้กาํ ไรมากทสี่ ุด เรามุง่ หวังทีจ่ ะสามารถเพิ่มเปอรเ์ ซ็นตก์ ารบริจาคนี้ ขายให้ได้มากท่สี ดุ หรือเป็นธุรกจิ ท่รี ํ่ารวยเงินทอง ในทุกๆ ปี ในปตี ่อๆไป ด้วยแรงสนบั สนุนของทุกๆ ทา่ น ม่ังคัง่ มากท่ีสดุ ผา่ นสื่อกลาง PROUDd ไลฟ์สไตล์ แมก็ กาซีน ในทศั นะของพวกเราทุกคนที่ PROUDd การ “ให้” ชอ็ ปป้งิ ของเรา คนื กลบั สสู่ งั คม การ “ให”้ โอกาสผูด้ ้อยโอกาส การดแู ลทํานุบาํ รงุ ธรรมชาติ และส่งิ แวดลอ้ มของลูกหลาน ที่ PROUDd เราเชือ่ ว่า ทุกๆการบรโิ ภค และทกุ ๆ ของเรา หรอื แม้แต่การ “ให”้ ความชว่ ยเหลือสัตวป์ า่ กิจกรรมการขายทีเ่ กดิ ขึ้นท่ีนี่ เราและท่านสามารถช่วย สตั ว์จรจัดทยี่ ากไร้ คอื นยิ ามแห่งความสาํ เรจ็ ในการดําเนนิ กันทาํ ใหโ้ ลกใบนส้ี ดใสขน้ึ ไม่มากก็น้อย ธุรกิจของเรา… ของคณุ … ท่ี PROUDd ทุกๆ ปีท่ี PROUDd เราจะบรจิ าคเงินเปน็ จาํ นวน 25% “เพราะพวกเราคือ PROUDd….” ของกําไรสุทธขิ องเราในแตล่ ะปี (หลังหกั ค่าใช้จา่ ยในการ โตทดิ รต่อ. ส0อ6บถ5าม-7ธรุ 1ก5ิจ -P5RO2U6D7d 2

   Wow!Wow! 99.-เอ็กตกิ า้ เอก็ ซต์ รีม ลิควิด อายไลน์เนอร์ แลกซื้อเพยี ง 2ป8ก0ต.ิ- เมือ่ ซอื้ สนิ ค้าในเลม่ น้ี ทุกๆ 1 ชิ้น (1:1)(สทุ ธิ) รหแลัสกซ0ื้อ00ด1ว้ 8ย8 S m    t h ness    A Whole New Way To Draw An Easy Glide For The Inside Line MADE IN KOREA เอก็ ติกา เอ็กซตรมี ลิควิด อายไลนเ นอร อายไลนเ นอรท ่ฮี อตทส่ี ุด เขยี นลน� ทีส่ ุดในตอนน้!ี ดวยนวัตกรรมฟรีแฮนดว าดหวั ตาไปหางตา ไดในครง้ั เดียวแบบไมสะดดุ ควบคุมเสน ใหลน� ไหลได ดงั ใจเพอ� ผลลพั ธด วงตาเฉย่ี วคมกวา ใคร แมแ ตม ือใหมห ัดกรีดตายังตอ งแปลกใจ สวยคมทันใจประหยดั เวลาแตงหนา ไปกวา ครงึ่ 3

ลดทกุ ช้ิน 15 % MAINDKOEREA ลเพิคยีวงดิ แอทายง แลชะโด2ว7 31INบ1าท ปกติ 319.- 03 Extica Break All Beauty ‘s Rules 01 02 LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 01 บราวนชกู า 02 พิงคคัพเคก 03 มัฟฟน รหัส 000189 รหสั 000190 รหัส 000191 04 05 liquid eyeshadow 05 แคนด้คี อปเปอร 3in1 รหัส 000193 สวยครบจบในแทง เดยี ว จะใชเปนอายแชโดว หรอื ไฮไลทก ด็ เี วอรวัง 04 บานอฟฟ หรอื จะใชเ ปนบรัชออน ใหพวงแกม สดใสเปลงปล่ัง ก็ดคู ูล แถมเปน ลิปสติกไดส ดุ เพอรเฟค รหัส 000192 4

HCHOOWOSETYOOUBREOWMNEPATH TO HAPPINESS หากดวงตาคือหนา้ ต่างของหวั ใจ สำ�หรับสตรี : Eau de Parfume women น้ำ�หอมกเ็ ปรยี บเสมือนหน้าต่างของอารมณ์ 1. คาราฟนิ ่า: กลิน่ แนวมสั กแ์ ละวานิลลาสะท้อนบคุ ลิกสดใสมีชีวติ ชวี า 2. มรี สิ : กลิน่ ผลไมท้ บั ทิมองุน่ เหมาะกบั สาวท่ดี ูลึกลบั เต็มไปดว้ ยเสน่ห์ …………………………… 3. เอร่า : กลิน่ หอมของดอกกุหลาบและดอกพิโอนี นแี่ หละบุคลกิ ของสาว การเลอื กนำ้ �หอมเปน็ ศลิ ปะอนั ละเอยี ดออ่ น เลือกอยา่ งไรให้เป็นตวั คุณ ฉีดอย่างไรให้กล่นิ ติดทน หวานโรแมนตกิ 4. คีร่า: กลนิ่ ขนมและนำ้ �ผง้ึ เสรมิ บคุ ลกิ ให้ดูหรหู รามัน่ ใจแต่ยังมีความน่า ปฏิเสธไมไ่ ด้จรงิ ๆ ว่า นำ้ �หอม คือสิ่งที่หนุ่มสาวสมัยนี้ขาดไม่ไดเ้ ม่ือ รกั สดใสมุมิ ต้องก้าวเทา้ ออกจากบา้ นก็ต้องควา้ นำ้ �หอมมาฉีดพรมใหต้ ัวหอมฟ้งุ เพอ่ื สำ�หรบั บรุ ษุ : Eau de Parfume men สรา้ งความม่ันใจ เสรมิ เสน่หใ์ หก้ บั ตัวเองและกบั ใครหลายคนอยไู่ มน่ อ้ ย 5. ริคาร์โด้: กลนิ่ เปลอื กไม้และเลมอน จึงแลดอู บอุ่นนุ่มนวลตามแบบฉบับ เพราะคุณอยากให้เธอหรือเขาได้สัมผสั ถึงกล่นิ หอมชวนหลงใหลใช่ไหมละ่ ของผู้ชายอบอนุ่ 6. แซนเทล : กล่ินเปลือกไมผ้ สมวานลิ ลา เหมาะกบั คนผชู้ ายทีเ่ ครง่ ขรึม มาทำ�ความรจู้ กั น้ำ�หอมแตล่ ะประเภทและเลือกให้เหมาะกับบุคลกิ ของตัว ดจู ริงจัง มคี วามเป็นตัวเอง เองกนั กอ่ น 7. คารล์ อส: กล่ินอายของมิน้ ต์และลาเวนเดอร์ผสานเปลอื กไมแ้ ซลดัลจึง นํา้ หอมแบง่ ออกเปน็ 3 ชนิด ตามระดบั ความเขม้ ขน้ ของกลน่ิ หอม เหมาะกบั คณุ ผูช้ ายทดี่ ูเข้มแข็งแต่แฝงความออ่ นโยน ดังนี้ 1. Eau de Perfume คือ น้าํ หอมทีม่ สี ว่ นผสมของนา้ํ มันหอม ฉีดอยา่ งไรใหก้ ล่นิ ติดทน ในสดั สว่ นท่ี 15-20 % เช่นเดยี วกบั นำ้ �หอมเอก็ ติกา้ โอ เดอเพอร์ฟมู ท่ี ผ้เู ชี่ยวชาญเรื่องนำ้ �หอมแนะนำ�ใหฉ้ ีดหอมตรงชีพจร, ข้อมอื , สง่ ตรงมาจากฝรงั่ เศส กระดูกไหปลารา้ , สะดอื , หรอื แมแ้ ต่บริเวณข้อพับขา 2. Eau de Toilette คอื นา้ํ หอมที่มสี ว่ นผสมของน้าํ มันหอม เพอื่ ให้นา้ํ หอมสง่ กล่นิ หอมไดม้ ปี ระสทิ ธภิ าพมากทสี่ ดุ ไม่ควรฉดี นํ้าหอม ในสดั สว่ นท่ี 4-8 % ตรงบรเิ วณด้านหลงั ใบหู เพราะตรงบริเวณนีก้ ลิน่ นํ้าหอมและแอลกอฮอล์ 3. Eau de Cologne คือ นาํ้ หอมท่มี ีส่วนผสมของน้าํ มนั หอม จะระเหยไปอย่างรวดเร็ว และควรฉีดนาํ้ หอมหลังจากอาบน้ําเสร็จใหม่ ๆ ในสัดส่วนที่ 3-5 % ในขณะท่ีผวิ กำ�ลงั มคี วามชื้นอยู่ ซงึ่ วธิ นี ก้ี ็ช่วยทำ�ให้กลิ่นน้ําหอมนนั้ ติดทน นานมากยิง่ กอ่ นซอื้ ต้องลอง จุดทดี่ ีที่สุดของร่างกายท่จี ะทดลองฉีดนํ้าหอม นั้นก็คอื ตรงบรเิ วณ “ขอ้ มือ” ในกรณีทเ่ี ราทดลองน้าํ หอมมากกว่าหนึ่ง แต่ถา้ คุณไดล้ องฉีด น้ำ�หอมเอ็กตกิ ้า โอ เดอ เพอรฟ์ มู หัวนำ้ �หอมแทจ้ ากฝรงั่ เศสแลว้ ละก็ LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 กล่นิ ก็ควรใชข้ อ้ มอื อีกขา้ งหน่ึง และถา้ ทดลองมากกวา่ 2 กลนิ่ ขึน้ ไป รบั รองได้ว่าตวั คณุ จะหอมนานกวา่ 8 ชว่ั โมงเชียวแหละ ควรทดลองฉีดน้ําหอมลงไป “บรเิ วณแขน” โดยไล่จากขอ้ มือของเราขนึ้ ไปเรื่อยๆ …………………………… เลือกอย่างไรให้เปน็ ตัวคณุ ? การเลือกนำ้ �หอมเป็นสไตล์เฉพาะบคุ คลไม่วา่ จะเปน็ สายหวาน สดใส รา่ เรงิ มชี วี ติ ชีวาสปอร์ต เคร่งขรมึ โรแมนติก ลึกลบั หรหู รา มั่นใจ ท้งั หมดนนี้ ้ำ�หอมเอก็ ติก้า โอ เดอเพอร์ฟมู จากฝร่งั เศส มีใหค้ รบหลากอารมณ์ให้คณุ เลอื กสะทอ้ นบคุ ลิกความเปน็ ตวั คณุ ซ้อื 1นแำ้ �ถหอมม1เอเพ็กตยี กิง้า5โอ90เดบอาทเพจอากรปฟ์ กตมู ิ 1,180.- ส่งั ซอ้ื ชน้ิ ที่ 1 ด้วย รหสั สีดำ� เลือกสนิ คา้ แถมฟรดี ้วย รหสั สีแดง ในหนา้ 7 (คละกลน่ิ ได)้ 6

1. คาราฟนิ ่า 5. ริคาร์โด้ รหัส 000209 (900216) รหสั 000210 (900217) 2. มีริส รหัส 000206 (900213) 3. เอรา่ 4. ครี า่ รหัส 000208 (900215) รหสั 00020ึ7 (900214) 6. แซนเทล 7. คารล์ อส 7 รหสั 000211 (900218) รหสั 000212 (900219)

HกอำoจยัดาwงจสกุดับวอฝอTยมแนเoือบปตเนมะง!ใคบ!หอหัพทนนอาุกาารอขเนทั้นงรตศมเิสทิตารหะพดนับาปโลงก! เมใฮแบคตอหอหลนัพเารแลากกลาใวีเมหรปย็ะูดผวีเด่งิน คไมชูดจูโสลดวเะอิ่งททด็ดยมยำคลเทดาใหนับหี่จงนศักิคกนะขทจากา�า้ึนรำรรทาใรไแรแห่ึงดตยตเกสก ทงยงาก็หช่ีไคุหรมหวนแนนตนยตา้ีสา อาเเงาปทปใงวหหล่ีชนศๆนสวี่ยเัลรวายนทยเอ�ยปปใ้ังกงขบนกหรสอหเปลรรนงนดามอ�เกุายมขใงขคหอคเสอปงเบอจุดงลแกพั็บงสต่ียพตาาองนยวัวราหสกๆรอนไแค็ทตงใาคอืตหแลแมลแสิเบกปเีปะรทบาเนสรระคเดบคงรแนับสนตแมิ คิโตคิงลใลกนงหกะกคาสหนนั รมนวนาพแาอนไาตไอดยวนทงไไาทนั่่ีขดหมง่นีาเอนซอกดีแ่ ยาำ้ับงไลสปูแ!ดว ดุลบาลวนรำ้า 4ขขปแ5ข.จ้ันเอเดลพ6.นั้กหาทตจใคงแวข.หกแล�อลีเ่อบคลลัใป้นึรนใีย่ตคงัชนะณุปหเนไกใ้ันคจฟลว้ิาปนชญสไใาเหอโเอฮตอชช้ีนใีดตปกนนชไหรดงาิมนอูลทนบซอ่งึมนบาินเทอทก่ีนรีลเปุมไำ้หลฉาสนรสร๊งิาเกเอสนูมลดกผอกีขดีงบรรวาอบ็แวเามตเณรวเขนผรอวรทาอาิธิง๊ียหอแบมากทาด็กกีย3ลยายนรกุกขทวซางะิง่ลเิาคหกอยดวอูรตคกะขรล้ิวณงวเยเูคิ้วิกใอปนึ้เอืาหหาาืออใียาพนใสดสหงงหตน็กลดธีเใรวตเดนคบาชขตไคิอรีโยดาิง้วดิว้จแมคริกีกวผอแทอขยปแวมซคดิากาาาอีกลบยรชเราอกบยงอควลงาคง้ัแาแรไอคร็กคตปปอหอลคยเิ้ังาอซิัลวรนนดนเบแจยกยนณตงเงึ่เซแลชาล็จไๆซอรลกกีลงหโฟะออรไดมีไนมเมเัวดรอลรนลแวนั้าตโรงบมลอลอรแใาปูนาลช3ิขครซระคก้ำไแูมIวไพาฮNหว้ิลปวิดรแรไทนา1ราลลแ่ี งิโี่ชกดองตะคทคบัด็ทเาอะซปว้ิลบเำยปาานไอลไดยพะโนลขอคตแอนึ้เนนรซชามเเงมอซโานดกใรถออจอวสรงึ สรนโเีแหขัง่รลัวแมซวคลกาควิ้ววรอใใาหหี(่ยเอเใฉๆบชาดาดยผมาเบือิวนลลงนเดอร) 1เกขปแโ.ดวอลน ใายงะหบสเใใบนหบชวอึง่แหนนรใปนไานทหาดรเค่ีนทงเูคณุอครคือยนยี ใอาชคิวสนกอกสวทใยาหวนัวรูเ ดยไปรแหูเแนตหลนบปง็กตนรบหลอาะนงจโงวราใำกหีซทอาเใชด่ียารชรฟาทีใส หงี่เี่สนีดบดลดุำ้รวกูะตหนยวคานดคาือล่งึองอกเเใอขนฉาชกมรดทส ใเวัสีชปรวคนาอกงนาทรัวเพรม่ิสแีเขลมะลแดลคะสวสี าวมากงวา ง ทจาะชขวอยบใตหาต ดาาขนอใงนคอณุกี คดรโู ้งัตขน้ึ ทันที 2ขตทปส3.ัน้ขจ้ังตำสา(ว.น้ัแคนทแอดรวนรแคตถดั้งังาตนลกรอึงหสยสดลรากใปนัวอชนัเงาัง้งใบลคงซชคงจโดลสาิว้ขจคโอมลี ดยยันจนามอนกูเยงจลนใจเนทกูชดใมปมถอทวัชพแจกูอลกูึงรรัวแาปุงารปสกรกปจรปดย)ลสเีำนราขงลจวาจีเ้นักเงมขคามกยยดัคนอยมปูกอลจคอ้นัแจาปามีย่นอนนพแยดมากูใทนลหทำดกูลแนวัคะทัวเลงชกดรรแอรวัมงโียลาลหดนสรมาบาใะทนีสวตากงเัวนวตาโลหตรราโยี้งัานารซงสนแงาซาีสตหผารวหนารี่าวัาก่เีงผคกป้วิลาากย่ี ดคอนทวั รใหเ รยี บเนียน LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 บ8ไรอัชเทบ็มรทที่ัชกุ โตะเคปรด�องปแปด ง ตอ งมี!

แปรงแตง หนา พรโิ คซา โรซาร่ี รนุ Limited Edition นวัตกรรมจากประเทศเกาหลี ดามแปรงยูนิคอรน สีพาสเทลสดุ ควิ ท เสน ใยสังเคราะห เกรดพรีเมียมโพลีเมอร ไฮดเกรด ขนแปรงออนนมุ สัมผสั เบา ออนโยน ตอ ผิวหนา ไมกินแปง เกลย่ี รองพื้นไดเ รยี บเนียน คอนโทรลพน้ื ที่ ไดต ามใจ เบลนผิวหนา กำลงั ดี แรปหรแัสรงปอหร0างัสยอ0แแา00ปชรยร02โหแดงช02สัอวโ27ดา 0ยโ2วรแ06ซชโ0รเาโดพซร2เวา่ี2พ(รีย สโ5ี่รียงมซทูงาเร8รก่ีแเห8(อ9ปพอัสรร9า.งีย)ย0-ไ.ฮเง0บ-ไล0ลปท12นกป เ2โ2ตดกร4ซอติ5า9ริ ร.)99ี่-9.-เ.พป-กยี ตงิ 13192.5- .- ปกติ 139.- ) 9 แปรรงหปสัด แแ0ปกร0ม รง0รหโรอ2สั ซง2พา01ร้ืน0ี่ โแ0รปเ2ซรพาง2รค2ียร่ีอหนงทสั เัวพร01ห0ยี น70าง29โร21ซ.3า-5รี่ 2ปเก.พต-ยีิ ป1งก9ต19ิ 51.-269.-.-ปกติ 169.- แรปรหงสั ปด 0แ0ป0ง2โร2ซ0ารี่ เพยี ง 179.- ปกติ 199.-

#3 #2 #01 สีนำ้ ตาลออน #2 สีขาวมุก รหัส 000230 #3 สีเบจ รหัส 000231 รหสั 000228 169แทงละ 225แทง ละ .- .- รหัส 000235 3.ออราพุง ขาวบร๊งิ ใน 5 วินาที 39ช้นิ ละ .- พรโี คซาไวท ออรา มิลคกี้ ไวทบอดี้ เพ�อผวิ แลดูกระจา งใสอยา งเรงดวน พรีโคซา ไวท ออรา มลิ คก ้ี ไวท บอดี้ ขนาด 10 กรมั Preciosa white aura milky white body ปรบั ผิวให LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 129ราคา 1.บนใบหนาอะไรกข็ าดได..แตขาดคิ้วไมได! ดูออราเปลง ประกายสวา งใส ดว ย ดนิ สอเขียนควิ้ พรโี คซา คลั เลอรบลูม สารบำรงุ จากโปรตีนน้ำนมวติ ามินบ3ี .-แกาถวมติดฟขนรตี า มลู คา 39.- เพ�อเสน คิ้วที่คมชัด ฟุงสวยเปนธรรมชาติ วิตามนิ ซกี ลตู าไธโอนกรดไฮยาลรู อนคิ – ดนิ สอเขยี นคว้ิ พรโี คซา คลั เลอรบ ลมู นำเขา แอซดิ และคอลลาเจนเนือ้ ครีมบางเบา จากเกาหลี PreciosaColorBloomAuto ทางา ยไมเ หนยี วเหนอะหนะกนั นำ้ EyebrowPencilรูปแบบแทง หมนุ ออโตเนอ้ื ครีม กนั เหง�อไมเปนคราบ ขนตา 10 คู #D05 พรโี คซา รนุ ไดอาร่ี ดอส หัวตดั วาดโครงคิ้วไดง า ยเสน คมชดั เขยี นลน� 4.ใชไฮไลทห ัวตา หรือขอบตาลา ง ติดทนนาน กันน้ำมสี ารบำรงุ ค้วิ จึงไมระคาย- รหัส 000232 เคอื งตอผิวพิเศษดว ยหัวแปรงปดเกรดพรเี มี่ยม เพ่มิ ประกายวงิ๊ ๆ ใหด วงตาดู ปด ขนคิว้ ใหเ รยี งตวั สวยไดร ปู แลดเู ปนธรรมชาติ กลมโตย่งิ ขน้ึ ขนตา 10 คู #D06 พรโี คซา รุน ไดอาร่ี ดอส อายไลเนอรพ รโิ คซา คลั เลอรบลู แทททู 2.ขนตาปลอมไดอารี.่ ..ไอเท็มmust have ลาสตงิ้ นำเขาจากเยอรมัน Preciosa รหัส 000233 ของมันตอ งมี เพอ� ดวงตาดสู วยหวาน Color Bloom Auto Eyeliner Tattoo กลมโตเสนห เ ยา ยวนทกุ คร้งั ทก่ี ระพรบิ ตา Lastingรูปแบบแทง หมุนออโต เนอ้ื ครีม ขนตาปลอมไดอารี่ DIARY 005 ผลิตจาก นมุ เขียนงาย แหง เร็ว สีคมชัด สตู ร ขนตา 10 คู #D07 พรีโคซา รุน ไดอารี่ ดอส วัสดุเนือ้ ดี ขนตากา นบาง น้ำหนกั เบา กนั นำ้ กันเหงอ� ติดทนยาวนาน 24ชม ตดิ งาย ไมห นักตาและเคืองตา รบั รองโดยจกั ษุแพทยไมก อ ใหเ กิดการ รหัส 000234 10 ใหความพลวิ้ ไหว งอนงาม ดูเปนธรรมชาติ ระคายเคอื งแกด วงตา

#6 #13 #7 #14 #8 #15 #9 #16 #10 NAIL THE #17 #11 #18 #12 SALON LOOK #19 สาว ๆ สมัยน้ีแคเ มคอพั ยังแซบไมพอ ขวดละเพม่ิ ลกู เลน ดว ยสที าเลบ็ PRECIOSA NAIL COLOR เนือ้ แมท แตงแตม เรียวเลบ็ 59.-ใหม สี สี นั เปล่ียนสไตลโ ดดเดนไดไ มซ้ำวนั NAIL COLOR Matte ยาทาเล็บเคลือบเงา #6 รหัส 000236 #7 รหสั 000237 #8 รหสั 000238 #9 รหัส 000239 #10 รหสั 000240 #11 รหัส 000241 #12 รหัส 000242 #13 รหัส 000243 #14 รหสั 000244 #15 รหัส 000245 #16 รหัส 000246 #17 รหัส 000247 #18 รหัส 000248 #19 รหัส 000249 ยาทาเลบ็ เคลือบเงา รหัส 000250 11

Pพoัฟwฟอdงeนrำ้ แSตoง fหtนpาuff #BeauTtoyols เนอ้ื ดีนมุ ละเอยี ด Sponge เกล่ยี รองพ้นื B คละสี P035 ราคาเกลย่ี แปงรองพน้ื ได เกลี่ยหนาใหเรียบเนยี นแบบมือโปร เกลยี่ ไดทัง้ รองพ้นื ไพรเมอรบ รอนเซอร ทั้งแบบฝนุ นำ้ และครมี หรือแปง เพ�อผิวหนา เรียบเนียน สมำ่ เสมอท่ัวใบหนา 49.-ใหผิวหนา เรยี บเนียน ฟองน้ำเนือ้ ยืดหยุนเนอ้ื นมุ ไมร ะคาย ดสู มบรู ณแ บบ ผิวหนา ดา นมนใชเ กลยี่ ในบรเิ วณกวา ง พฟั ฟองนำ้ แตง หนา 1 สวนดานท่แี หลมเลก็ ใชเ กล่ยี บริเวณ คณุ ภาพสงู เนอ้ื ดี ขา งจมูกหรอื ตาม ซอกมมุ ตางๆ นมุ ละเอียด ลางทำความสะอาดงา ย รหัส 000251 1. รนุ M07-NBR 2 99ราคา.- 4945/7P165 ขนาด 4.4 x 4.8 ซม. หนา 0.7 ซม. รหสั 000253 2. รนุ M04-NBR 55/8 P165 ขนาด Ø 5.4 ซม. หนา 0.8 ซม. รหัส 000252 LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 ดัดยกโคนจรดปลายขนตา 29ราคา.- เพ�อขนตางอนเดงเปน แพ ดวงตาดูสวยหวานกลมโต Pastelly Preciosa eyelash curler ที่ดดั ขนตา พาสเทลลี่ พรีโคซา รหัส 000255 ดัดขนตาใหงอนสวย โดดเดน ชุดถวยยอมผมพรอมแปรง ชุดถวยยอ มผมพรอ มแปรง ดวยขอบยางนมุ ชว ยถนอม ใหค ุณยอ มผมเองไดไมยงุ ยาก ถว ยพลาสตกิ เนอื้ ดีมาพรอมหวี 2 ฟง กช ั่น ไมใหข นตาหักหรอื หลดุ รวง ใชผสมครมี ยอ มผมใหเ ขากัน ดา นหน่ึงใชปาครมี ยอมผมสวนอกี ดา น ยกขนตาตง้ั แตโคนจรดปลาย เพอ� เม็ดสตี ิดผมไดท ่ัวสม่ำเสมอ ใชห วีใหผ มเรียบไปในทศิ ทางเดียวกัน ใหขนตาเปนแพงอนงาม 12 รหสั 000254 59ราคา.-

ชุดแปรงโบเตสีชมพูสวยหวาน 3ล0ด % ขนาดกะทดั รดั ครบทกุ ฟงกช ่นั การใชงาน ระดบั มือโปร แปรงชุด 7ชิ้น โบเตเมคอัพบรชั เซต็ P159 ขนแปรงใยสงั เคราะหเ กรดพรีเม่ยี ม นุมเบา ไมระคายผวิ หนา จบั เนือ้ แปง และบรัชออนไดด ี ดามจบั ถนัดมือ กะทัดรัดพกพาสะดวก มีใหเลอื กหลากสไตลต ามการใชง าน รหัส 000256 ปกติ 359.- 251.-พเิ ศษ รบั มือไดท ุกการเหลา #08 ทัง้ ดนิ สอเขยี นคว้ิ #06 ดินสอเขียนตา #05 และดนิ สอเขียนปาก #04 #03 กบเหลาดินสอ รอ็ คกี้ พงิ ค #02 ขนาดกะทัดรัดพกพาไปไดทุกท่ี #01 หมดปญหาดนิ สอแตง หนา สนั้ กดุ 13 รหสั 000257 49ราคา.- ฟง กช่ันเลศิ มกี บเหลาในตวั สะดวกเขียนสะดวกเหลา ดินสอเขียนคิว้ พรอ มกบเหลา มีใหเลือกถึง 7 เฉดสี ราคา#02 น้ำตาลดำ รหสั 000259 #06 Medium Brown รหสั 000263 #01 สีดำ รหัส 000258 #05 Deep Brown รหัส 000262 29.-#03 สีน้ำตาลแดง รหัส 000260 #08 Red Brown รหัส 000264 #04 Light Brown รหสั 000261

แคนเมคดินสอเขียนค้วิ ชนิดหมุน แคนเมคลปิ ทนิ ทเ์ นื้อเจลลี่ สีสดใส เนื้อสัมผัสกง่ึ แมท Canmake Eyebrow Pencil รูปแบบออโต้ โทนสีอบอุ่นสำ�หรับสาวเอเชียโดย ลิปทินท์สุดน่ารักญี่ปุ่น เนื้อเจล สีสดใส เกลี่ยง่ายติดทนนาน เฉพาะ หัวดินสอรูปไข่ช่วยให้เขียนคิ้วได้ทรงตาม เพิ่มความสดใสเป็นธรรมชาติให้ริมฝีปาก พร้อม SPF15 PA+ ต้องการอย่างง่ายดาย กันน้ำ�กันเหง่ือ ติดทนไม่ ปกป้องผิวปาก เนื้อนุ่มลื่น ให้ความชุ่มชื้น ไม่ทำ�ให้ปากแห้ง เบาสบาย ลบเลือน ทาแล้วเกลี่ยก็เปลี่ยนเป็นเนื้อแมทได้ No. 02:สีน้ำ�ตาลอ่อน No. 01: เชอร์รี่แจม No. 02 :แมงโกแจม รหสั 100266 รหัส 100267 รหัส 100268 No. 01:สีน้ำ�ตาลเข้ม No. 03:พลัมแจม รหสั 100269 220รราหคสัา 100265 LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 .- รหสั 100270 01 No. 04 :เอสเพรสโซ 02 290ราคา 03 ราคา .- 350.- แคนเมคบลชั ออนแบบฝุ่น 2 เฉดสี 14 เนื้อแมททแ์ ละเนื้อชมิ เมอร์ในตลบั เดยี ว ด้านซ้ายเป็นบรัชออนเนื้อแมทปัดแล้วดูแก้มมี เลือดฝาดแล้วทาทับด้วยชิมเมอร์ด้านขวาเพิ่ม ความวิ้งวาวให้กับพวงแก้ม ช่วยให้คุณแลอ่อน หวานแบบสาวญี่ปุ่น No. 01: แอพริคอทแคนดี้ รหัส 100271 04 No. 02 :แฟนตาซี พิงค์ รหสั 100272 No. 03 :จูสซี่ สตรอเบอร์รี่ รหสั 100273 No. 04 :เฟรช ออเร้นท์ รหสั 100274

499ราคา แปง้ ทาหนา้ ผสมรองพน้ื สารป้องกันแสงแดด SPF 35 PA++ .- แป้งผสมรองพื้นเน้นคุมความมัน สำ�หรับคนผิวมัน หรือ ผิวมันง่ายบริเวณ T-Zone เนื้อแป้งอณูละเอียด บางเบา ทาแล้วไม่หนักผิวเนียนบางเป็นพิเศษ ปกปิดจุดด่างดำ� ริ้วรอย รอยคล้ำ�ใต้ตา รอยแผลเป็นจากสิวได้อย่างดีเยี่ยม • มีสาร’Sebum-clear powder & Sebum-fixing powder’ ช่วยบล็อคผิวหน้าจากความมันส่วนเกิน ทำ�แป้งติดทนนาน • มีสารปกป้องจากแสงแดดSPF35 PA++ กันรังสี UVA & UVB ปกป้องผิวคุณให้ห่างไกลฝ้า-กระ และความหมองคล้ำ� • มี Moisturizer บำ�รุงผิวเพิ่มขึ้น 2 เท่า มอบความชุ่มชื้นให้ผิวหน้า เต่งตึง ไม่แห้งกร้านเป็นขุยไม่มีส่วนผสมของน้ำ�หอม 01 สำ�หรับผิวขาวอมชมพู รหัส 100275 02 สำ�หรับผิวขาวเหลือง รหัส 100276 03 สำ�หรับผิวสองสี รหสั 100277 04 สำ�หรับผิวคล้ำ� รหสั 100278 แคนเมค คอนซีลเลอร์ คัฟเวอร์ แอนด์สเตรช ยูวี 02 เอสพีเอฟ 25 พีเอ+++ CanmakeCover & Stretch ไฮไลท์แอนด์รีทัช คอนซีลเลอร์ Concealer UV SPF 25 PA+++ เอสพีเอฟ 40 พีเอ+++ 01 03 คอนซีลเลอร์เนื้อบางเบาผิวสัมผัสที่นุ่มนวล Highlight & Retouch Concealer40 PA++ ที่ให้การปกปิดริ้วรอยจากสิว จุดด่างดำ� จุด คอนซีลเลอร์ชนิดครีม อุดมด้วยสารสกัดจาก บกพร่องบนใบหน้า วงคล้ำ�ใต้ตาได้อย่างดีเยี่ยม ธรรมชาติถึง 84%คืนความสดใสเปล่งให้ผิวหน้า เกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบ ติดทนตลอดวันพร้อม พร้อมอำ�พรางจุดบกพร่องและผิวอ่อนล้าผสาน ปกป้องจากรังสี UV ด้วย SPF 25 PA++ ด้วยสารปกป้องแสงแดด เกลี่ยง่าย ใช้แต้มลง บริเวณจุดที่ต้องการ No. 01: ครีม เบจ รหัส 100279 No. 02 :ไลท์ โอเคอร์ รหัส 100280 รหสั 100282 No. 03 :โอเคอร์เบจ รหัส 100281 290ราคา 350ราคา .- 15 .-

เวอรนี า่ วนั เดอรแ์ มท ลปิ สติก Wonder Matt Lip by Verena •สีแมท ไม่แห้ง ไม่ตกร่อง ไม่เหนียวปาก •ลิปจูบไม่หลุด กันน้ำ� •เนื้อบางเบา นุ่มปาก ติดทนนานถึง 6 ชั่วโมง •ทาครั้งเดียวกลบสีปากมิด •ส่วนผสมเกรดพรีเมี่ยม ปลอดภัยสูงสุด เวอรีน่า วนั เดอรแ์ มท ลปิ สติก( 4 แทง่ /เซ็ต) SET 1 ซอ้ื 1 ชน้ิ รหสั 100283 ซ้ือ 2 ชนิ้ รหัส 200284 LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 SET 2 ซ้ือ 1 ชน้ิ รหัส 100285 ซอ้ื 2 ชนิ้ รหสั 200286 รซาคาือ้ 6190ช.้ิน- ซอ้ื 2 ชิ้น พิเศษเพยี ง 1,1OO.-16

แป้งอัดแข็งไม่ผสมรองพื้น Cezanne ยูวี เฟส พาวเดอร์ ยูวี เอสพีเอฟ พีเอ12++ Cezanne UV face powder SPF PA12++ เนื้อแป้งเนียน นุ่ม ล่ืน บางเบา อ่อนโยนต่อผิว ไม่อุดตันไม่หนักหน้าไม่แห้งตึง พร้อมปกป้องแสงแดดด้วย SPF 12 PA++ หน้าผ่องไม่หมองคล้ำ� NO.1 สำ�หรับผิวขาวอมชมพู รหัส 100287 01 03 04 NO.3 สำ�หรับผิวสองสี รหัส 100288 01 03 04 410.-NO.4 สำ�หรับผิวขาวเหลือง รหสั 100289 01 03 04 ราคา หน้าเรียวเล็กแบบวี เชฟ.. หรือจะไฮไลท์ให้ดั้งดูโด่ง ปรับกรอบหน้า และสันจมูกเพ่ือใบหน้าสวยคมดูมีมิติยิ่งขึ้น ไฮไลท์และเฉดดิ้งสติ๊กสีแมทบราวด์ ปรับหน้าเรียวเล็กแบบ V Shape ให้ใบหน้ามีมิติมากขึ้น ด้วยไฮไลท์และเฉดดิ้งรูปแบบแท่ง เนื้อครีมเนียนละเอียดสีน้ำ�ตาลเป็น ธรรมชาติ สามารถทาบริเวณกรอบหน้า ข้างสันจมูก ปลายคาง ทาง่ายไม่จับตัว เป็นก้อน เรียบเนียนเสมอกัน ติดทนนาน ตลอดทั้งวันและสามารถล้างออกได้ง่าย 300.-รรหาัสค1า00290 17

ริมปากฝีเนียนนุ่มชุ่มช่ืนพร้อมมือนุ่มเนียนน่าสัมผัส ด้วยพลังการบำ�รุงจากน้ำ�ผึ้ง ชุดเซ็ตเซรั่มบำ�รุงริมฝีปาก + ครีมทามือฮันนี่ คอลเล็คชั่น Natural honey lip + Honey hand cream Honey collection เนื้อบางเบาซึบซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมีส่วน รหสั 100291 ผสมของน้ำ�ผึ้งเข้มข้น บำ�รุงริมฝีปากให้เนียน นุ่ม ชุ่มชื่น ไม่ลอกเป็นขุยพร้อมครีมบำ�รุงผิวมือ 499ราคา ให้เนียนนุ่มน่าสัมผัส .- LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 ขจัดเซลล์ผิวเท้าที่หยาบกร้าน สากและแข็งกระด้าง ให้กลับมาอ่อนนุ่มดุจเท้าเด็กแรกเกิด ผลิตภัณฑ์ถุงเท้าสำ�หรับลอกผิวเทา้ แบบแชท่ ิง้ ไว้ 30 นาที ไซสM์ (26 ซม.) Baby foot for soft and smooth feet สินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น มีส่วนผสมจากพืชธรรมชาติ 17 ชนิด ช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าที่หยาบกร้านบนผิวเท้าให้หลุดร่อน ภายใน 2-7 วัน คืนผิวเท้าเนียนนุ่มดุจเท้าเด็กอย่างเป็นธรรมชาติ รหสั 100292 580ราคา .- 18

โคฮะคุ ฮาดะ มอยสเ์ จอร์ไรซื่งโลชน่ั สำ�หรบั ผิวธรรมดา เพอื่ ผวิ อ่ิมฟู KOHAKU HADA Moisturising Lotion เตง่ ตึง กระจา่ งใส ริ้วลอยดจู างลง น้ำ�ตบผิวสกัดจากอำ�พันด้วยเนื้อสัมผัสของโลชั่น เข้มข้น ไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้ความชุ่มชื้นเบาอ่อน ผวิ หน้าแลดู ออ่ นเยาว์ลง 10 ปี โยนเบาสบายผิว ผลลัพธ์เพ่ือผิวหน้ากระชับ ชุ่มชื้นกระจ่างใสแลดูอ่อนเยาว์ จบปญั หาผวิ หนา้ วิธีใช้ : ใช้หลังจากทำ�ความสะอาด หมองคลำ้ � แหง้ กร้าน ใบหน้า ลูบไล้ให้ทั่วและตบเบา ๆ ให้ สาเหตขุ องการเกดิ ริ้วรอย โลชั่นซึมสู่ผิวได้เร็วยิ่งขั้น ด้วยโคฮะคุ ฮาดะ กู้ผวิ เสยี มอยสเ์ จอร์ไรซื่งโลช่นั ให้เปน็ ผวิ ใส 480 2 ลด25400%ช้ินท่ี 1 .- รหัส 100293 ชิน้ ท่ี ส่ังชิ้นที่ 2 ดว้ ย เหลือเพียง .- รหสั 100294 เมคอัพเบสช่วยให้เมคอัพติดทนนาน ออยล์บำ�รุงเล็บฮันนี่ คอลเล็คชั่น หน้าดูบริ้ง ฉ่ำ�ว้าวตลอดวัน Honey nail treatment oil Honey collection ผแคนสเมคมเมสคอาัพรเบกสเจันลแดด เนื้อบางเบาซึบซาบสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วมี ส่วนผสมของน้ำ�ผึ้งเข้มข้น เอสพีเอฟ 50PA+++ บำ�รุงเล็บให้แข็งแรง ไม่เปราะหักง่าย ผิวหนังบริเวณรอบ ๆ เล็บนุ่มชุ่มชื่น Canmake Mermaid Skin Gel SPF50/PA++++ ไม่ลอก เนื้อเจลเท็กเจอร์แน่น เมื่อทาบนผิวหน้าเนื้อเจลจะแตกตัว “เม่ือคุณผ่านการทำ�เล็บมา 19 เป็นน้ำ�เนื้อเบาบาง ซึมสู่ผิวอย่างรวดเร็ว ผสมสารที่ช่วย อย่างหนักหน่วงถึงเวลา กระจายแสงทำ�ให้ผิวหน้าฉ่ำ�วาวดูบริ๊งค์เป็นเมคอัพเบสได้อย่า ที่ต้องฟื้นฟูสภาพเล็บ งบูรณ์แบบมีช่วยให้เมคอัพติดทนนานพร้อมเป็นกันแดดไปใน ที่เปราะ หัก หรือฉีกง่ายให้ ตัวช่วยปกป้องผิวหน้าจากรังสียูวีใช้ได้ทุกสภาพผิวทั้งผู้ที่มี กลับมาแข็งแรงสุขภาพดี ปัญหาเร่ืองสิว ผิวหน้าแพ้ง่าย พร้อมรับการแต่งเล็บได้อีก ครั้ง” 300รราหคสั า100295 .- 590ราคา รหสั 100296 .-

LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 ทำ�ไมดาราเซเลปของฮอลลีวูดถึงได้ดูอ่อนวัยอยู่เสมอมองมุมไหนก็ยัง คงความสาว ความสวยไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมีผลิตภัณฑ์ดูแลและบำ�รุง ผิวหน้า ลา ลอส แอนเจลิส เบื้องหลังความงาม 5 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 :เช็ดทำ�ความสะอาดผิวหน้า ด้วยไมเซลล่าร์ คลีนซิ่ง วอเตอร์ที่ช่วยทำ�ความสะอาดผิวในขั้นตอนแรกได้อย่างล้ำ�ลึกโดย ไม่ต้องเช็ดซ้ำ�หลายรอบ แม้กระทั่งเครื่องสำ�อางกันน้ำ�ก็หลุดออกอย่างง่ายดายอ่อนโยนต่อ ผิวรอบดวงตารวมถึงผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ ขั้นตอนที่ 2 :เช็ดทำ�ความสะอาดบริเวณปากและตา ด้วย อาย แอนด์ ลิป เมคอัพ รีมูฟเวอร์ที่ช่วยทำ�ความสะอาดและขจัดคราบเคร่ืองสำ�อาง สูตรกันน้ำ�บริเวณปากและตาได้สะอาดหมดจดโดยไม่ทิ้งสิ่งตกค้าง ด้วยสูตร 2 เลเยอร์ (Bi-Phase) ที่น้ำ�แยกชั้นกับน้ำ�มัน ทั้งคราบมาสคาร่าที่ติดกับขนตา อายไลน์เนอร์ หรือแม้แต่ ลิปสติกกันน้ำ�ที่แต่งยาวนานมาตลอดทั้งวัน ก็หลุดออกโดยง่าย โดยไม่ต้องเช็ดซ้ำ� ขั้นตอนที่ 3 : ล้างทำ�ความสะอาดผิวหน้า ด้วยวิปโฟมคลีนเซอร์โฟมล้างหน้าสูตรอ่อนโยน เนื้อโฟมมีความเนียนละเอียด ฟองโฟมหนา นุ่มอนุภาคขนาดเล็กช่วยลดแรงสีระหว่างผิวหน้ากับนิ้วมือ มีประสิทธิภาพในการทำ�ความ สะอาดคราบสิ่งสกปรกที่อุดตันในรูขุมขนและความมันบนผิวหน้าได้อย่างล้ำ�ลึก ขจัดสิ่ง สกปรกและเมคอัพในขั้นตอนเดียว หลังการล้างหน้ารู้สึกได้ทันทีว่าผิวแห้งกร้านกลับมานุ่ม นวลดูเรียบเนียน กระจ่างใสเนียนนุ่มสดช่ืนมีชีวิตชีวา ขั้นตอนที่ 4 : เช็ดทำ�วามสะอาดผิวหน้าหลังการล้าง เพ่ือให้แน่ใจว่าผิวไม่มีสิ่งสกปรกด้วย มอยส์เจอไรซิ่ง โทนเนอร์ที่ช่วยทำ�ความ สะอาดผิวหน้าหลังการล้างหน้าช่วยขจัดคราบสิ่งสกปรกและน้ำ�มันส่วนเกินบน ใบหน้าแม้แต่คราบเคร่ืองสำ�อางที่ตกค้าง ทำ�ความสะอาดผิวหน้าอย่างล้ำ�ลึกเพ่ือ ให้ผิวพร้อมรับการบำ�รุงในขั้นต่อไป ขั้นตอนที่ 5 : บำ�รุงผิวหน้า ด้วยเฟเชี่ยล ทรีทเมนท์ เอ็สเซ้นส์ เนื้อบางเบาที่ตรงเข้าสู่ผิวช่วยฟื้นฟูบำ�รุงให้ผิว แข็งแรง มีสุขภาพดี ผลัดเซลล์ผิวที่เส่ือมสภาพ เพ่ือเผยผิวใหม่ที่สว่างกระจ่างใส เปล่งปลั่งอ่อนเยาว์รู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ สูอ่อนโยนพิเศษ ไม่ทำ�ให้เกิดการ ระคายเคือง แสบ หรืออาการแพ้ จึงสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว แม้ผิวที่แพ้ง่าย NEW ! PERFUMED LOTION CHAMPS ELYSEES 24 HOURS FRAGRANCE โลชั่นน้ำ�หอม ช็องเซลีเซ ขนาด 100 มล. Perfumed Lotion Champs Elysees โลชั่นน้ำ�หอมเนื้อบางเบา ซึมซาบสู่ผิวได้อย่าง รวดเร็ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ ให้กลิ่นหอม อ่อนละมุนที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว กลิ่นหอมติดทนนานชวนหลงใหลน่าสัมผัส ยาวนานถึง 24 ชั่วโมง พร้อมมีส่วนผสมของ วิตามินอีและเชียร์บัตเตอร์เข้มข้น ที่ช่วยฟื้นฟูผิว พเิ ศษ 629.-ที่แห้งกร้านให้กลับนุ่มชุ่มช่ืนเปล่งปลั่ง ให้น่าสัมผัสยิ่งขึ้นกว่าที่เคย รหสั 100302 ปกติ 699.- 20

ลา ลอสแอนเจลิส ขมลนอาายดลสอ1์เจส1อแ0อไรนมซเจลิ่งล. โิสทนเนอร์ วิปโฟมคลีนเซอร์ ขนาด80 มล. 100300773.-รหสั รหสั 100299 ปกติ 859.-ราคา 395ราคา ปกติ 439.- .- ลา ลอสแอนเจลิส ไมเซลล่าร์ คลีนซิ่ง วอเตอร์ ขนาด 110 มล. รหสั 100297 494ราคา ปกติ 549.- .- ลา ลอสแอนเจลิส ลา ลอสแอนเจลิส แฟสเชี่ยล ทรีทเมนท์ อาย แอนด์ ลิป เมคอัพ เอ็สเซ้นส์ ขนาด 110 มล. รีมูฟเวอร์ ขนาด 110 มล. รหสั 100301 รหสั 100298 1,169ราคา ปกติ 1,299.- 620ราคา ปกติ 689.- .- .- 21

LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 ราคา 450 บาทแบบเม็ด ขนาดบรรจุ 10 เม็ด/กล่อง รหสั 100303 22

ราคา 590 บาทแบบซอง ขนาดบรรจุ 10 ซอง/กล่อง รหสั 100304 23

เอนวอี่ โลเวร่า, สเนลสไลมแ์ อนด์ รหัส 100305 เอนวี่ โทเมโท แอนดเ์ กรพฟรุต เฟเชีย รหสั 100306 คาโมมายล์เฟเชยี ลมาส์ก บาย เวอรนี า่ ปกติ 690.- ลมาส์ก บาย เวอรีน่า ปกติ 690.- Envy AloeVera Snail Slime and Chamomile พิเศษเพียง พิเศษเพียง Facial Mask by Verena 650.-Envy Tomato and Grapefruit Facial Mask by 650.-แผ่นมาส์กCellulose มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการ ขนาดบรรจุ : 22 มล. x 10 ชิ้น Verena ขนาดบรรจุ : 22 มล. x 10 ชิ้น แผ่นมาส์กCellulose มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มการ ดูดซึมสารสำ�คัญได้มากกว่ามาส์กชนิดอื่นถึง10 เท่า ดูดซึมสารสำ�คัญได้มากกว่ามาส์กชนิดอ่ืนถึง 10 เท่า วิธีใช้: หลังล้างหน้าซับหน้าให้แห้งและวางแผ่นมาส์กไว้บนผิวหน้า ซึมซาบสารสกัดสำ�คัญต่างๆเข้าสู่ผิวได้เป็นอย่างดี ทิ้งไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วดึงแผ่นมาส์กออก LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 เวอรนี า่ แอลกลูต้าบีบี Verena L-Gluta BB ขนาดบรรจุ : 10 ซอง/กล่อง น้ำ�ผลไม้ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจน แอล-กลูต้าไธโอนและ Vit C พร้อมเสริม คุณค่า Co-Enzyme Q10 เพื่อผิวเนียนใส เปล่งปลั่งเปล่งประกายออร่า รหสั 100307 380ราคา .- 24

Fiberlax ไฟเบอร์แร็กซ์ 590.-รหัส 100308 ขนาดบรรจุ : 10 ซอง/กล่อง ราคา สุดยอดผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำ�หนัก อุดมด้วยไฟเบอร์หรือใยอาหารธรรมชาติ ช่วยให้อิ่มท้องเหมาะสำ�หรับผู้ที่ต้องการ ดูแลรูปร่างให้ดูดี เวอรีน่า แอลคานิทีน แอปเปิ้ลพลัส Verina L-Carnitine Apple Plus ขนาดบรรจุ : 10 ซอง/กล่อง น้ำ�ผลไม้มีส่วนผสมของแอลคานิทีน เพิ่มการเผาผลาญ เหมาะสำ�รับผู้ที่ออกกำ�ลังกาย เพ่ือรูปร่างกระชับได้สัดส่วน 380.-รหัส 100309 ราคา 25

Multiโมริคามิ มัลติ Vวิตาiมtินamins 1BUY GET FREE 480พรหิเัสศษ10เ0พ31ยี 0ง .- ปกติ 960.- บรรจุขวดละ 30 แคปซูล x 500 มก. ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในแต่ละวันที่เร่งรีบและไม่มีเวลาดูแลตัวเอง ประกอบด้วยวิตามิน เอ วิตามิน บี12 วิตามิน บี1 วิตามิน อี วิตามิน บี2 วิตามิน เค วิตามิน บี3 โฟลิก แอซิค (Folic Acid) วิตามิน บี5 ไบโอติน (Biotin) และวิตามิน บี6 L-Glutamine โมริคามิ แอล-กลูตามีน LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 1BUY GET FREE 26 บรรจขุ วดละ 30 แคปซูล x 500 มก. 480พรหเิ สัศษ10เ0พ31ยี 1ง .- ปกติ 960.- กรดอะมิโนที่จาเป็นต่อร่างกาย ช่วยลดอาการอ่อนล้าของกล้ามเนื้อ ที่เกิดจากการทำงานหนักของสมอง ทำให้เกิดความสมดุลในร่างกาย เหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวันในปัจจุบัน เพิ่มประสิทธภิ าพในการพักผอ่ น ช่วยผ่อนคลาย

1 BilberryFBGRUEETYE โมริคามิ สารสกัดจากบิลเบอร์รี่ Extract บิลเบอร์รี่มีช่ือเรียกทางวิทยาศาสตร์ว่า Vaccinium myrtillus มีสรรพคุณ ที่ช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีขึ้น และลดอาการเมื่อยล้าของดวงตา เนื่องจาก การใช้สายตาเป็นเวลานาน บิลเบอร์รี่เหมาะสาหรับคนสูงอายุหรือผู้ที่ ต้องการถนอมดวงตาให้มีอายุการใช้งานได้ดีขึ้น รหัส 100312 ปกติ 1,640.- 820.-พเิศษเพยี ง ช่วยในการมองเหน็ บำรงุ จอประสาทตา บรรจขุ วดละ 30 แคปซลู x 500 มก. โมริคามิ แคลเซียม แอล-ทรีโอเนต 1BUY รหสั 100313 GET 480พเิ ศษเพียง .- FREE ปกติ 960.- บรรจุขวดละ 30 แคปซูล x 500 มก. สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าแคลเซียมชนิดอื่นๆ ช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรง ยับยั้งการสลายตัวของกระดูกบริเวณข้อต่อและช่วยป้องกัน โรคกระดูกพรุนหรือกระดูกหักง่ายเนื่องจากมีกระดูกบางพรุนและข้อเสื่อมได้ 27

LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 จะทนซทิ อัพแบบเดมิ ๆ ใหป วดหลงั ผชู ว ยใหคุณบรหิ ารหนาทอ สรางซคิ แพคไดง า ยๆ โดยไมบ เคร่ืองออกกำ�ลงั กาย Six Pack Care (สีดำ�/ส้ม) • ขนาดตัวสินค้า 101x55x94 ซม. • น้ำ�หนักสุทธิ 10.2 กิโลกรัม • เนื้อวัสดุ เหล็ก+พี ยู โฟม • โฟมรองแผ่นหลัง 8 ลูก • เบาะรองหลังเอนได้ถึง 180 องศา • มีสปริงแรงต้าน 6 เส้น ข้างล่ะ 3 เส้น • ที่พักวางขาไว้สำ�หรับออกกำ�ลังกายแบบ TWIST รหสั 100314 ปกติ 3,990.- 2,990พิเศษเพยี ง .- 28

งไปทำไม ในเมื่อมี องอยา งถกู วิธี บาดเจบ็ ทหี่ ลัง สินคา ประกอบเอง พรอ มคูมือการประกอบ 100 รับน้ำหนกั ได kg 100 kg FREE อปุ กรณ์บรหิ ารรา่ งกาย Revoflex Xtreme Thin Waist Fitness มูลคา่ 990.- ลดหน้าท้อง สรา้ งกล้ามเนอ้ื กระชบั สดั ส่วน สชรว่ ้ายงบซรคิหิ าแรพหคน้าทห้อนงา้ อลกดหไขลมังนั ไหล่ อยา่ งงา่ ยดาย • ด้ามจับสามารถใช้เป็นล้อลูกกลิ้งหมุนเพื่อบริหาร กล้ามเนื้อหน้าท้องและแกนกลางลำ�ตัว ซิคแพค ออกกำ�ลัง แบบออกสายแรงต้านเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ • สามารถได้มากถึง 44 ท่า ตามระดับความยากง่าย • ดีไซน์สวยหรู เป็นเอกลักษณ์ • ออกกำ�ลังกายได้หลากหลายและปลอดภัย 29

เปลี่ยนเบาะหลังแบบเดิมๆ ใหก้ ลายเป็นท่ีนอนท่ีแสนสบายในรถยนต์ หรือใช้เป็นพื้นที่ส่วนตัวของคุณหนูๆ หรือสัตว์เลี้ยงสุดรักขณะเดินทาง ที่นอนเป่าลมบนเบาะหลังรถยนต์ วัสดุผลิตจากผ้ากำ�มะหยี่ สามารถใช้กับรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อ ยกเว้นรถกระบะตอนเดียว รหสั 100316 990.-ปกติ 1,990.- พิเศษเพยี ง LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 ฟรี หมอนเป่าลม 2 ใบ 1 ชุดประกอบด้วย • ที่นอน ทส่ี ูบลมไฟฟ้า ขนาด 42 x 100 x 143 ซม. มหี ัวตอ่ ให้ 3 ขนาด • 2 หมอน 30 ผูช้ ว่ ยใหท้ กุ เรื่องเปา่ ลมเปน็ เร่ืองง่าย แคเ่ สยี บปลกั๊ ก็สบู ลมได้รวดเรว็ ทนั ใจ 690.-• ใช้ได้ทั้งสูบลมเข้าและดูดลมออกพปกเิ ศตษิ 1เพ,2ยี 9ง0.- • มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเครื่องร้อนเกินไป • ใช้กับไฟบ้าน 220 โวลต์ รหสั 100317

โซฟาเป่าลม 2 IN1 ปรบั เขา้ เปน็ โซฟา ดงึ ออกเปน็ เตยี ง เหมาะสำ�หรบั คอนโด อพาร์ทเมน้ ท์ ทมี่ พี ืน้ ทจ่ี ำ�กัด ปรับเปน็ โซฟา วางแก้วน้ำ�ได้ ฟรี เมื่อซื้อ INTEX INTEX โซฟาเป่าลม เก้าอี้เป่าลม พูล-เอ๊าท์ โซฟาเปา่ ลม เกา้ อ้เี ป่าลม พลู-เอ๊าท์ • สามารถใช้ได้ทั้งเป็นเก้าอี้และดึงออกมาเป็นที่นอนเหมาะสำ�หรับใช้ในคอนโด, รบั ฟรที นั ที! อพาร์ทเม้นท์ และหอพัก ทส่ี บู ลม มลู คา่ 390.- • วัสดุผลิตจากไวนีลหุ้มกำ�มะหยี่กันน้ำ�หนา 0.52 มม. ด้านล่างหนา 0.38 มม. 31 • วาล์วสูบลม 2-in-1 ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการสูบลมเข้าและปล่อยลมออก • สามารถปล่อยลมและพับเก็บได้ไม่เปลืองเนื้อที่เมื่อไม่ต้องการใช้งาน • สามารถรับน้ำ�หนักได้สูงสุด 100 กก. • ขนาด: 43 x 86 x 26 นิ้ว (1.09 x 2.18 x 0.66 ม.) 1,990.-รหสั 200318 ปกติ 2,990.- พิเศษเพยี ง

จะดีแค่ไหน? ถ้าคณุ .. พกที่นอนสว่ นตัวแสนสบายไปดว้ ยทกุ ท่ี ทง้ั เดนิ ทางทอ่ งเทย่ี ว นอนเตน้ ท์ แคมปป์ ง้ิ หรอื นอนในบา้ น เพ่อื การนอนทส่ี ะดวกสบายมากยิ่งข้นึ LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 ฟรี เมื่อซื้อ INTEX INTEX ที่นอน แค้มปิ้งเป่าลม INTEX CAMPING MAT ที่นอน แค้มปิ้งเป่าลม • ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี รบั ฟรที นั ท!ี • มีน้ำ�หนักเบาและแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ท่ีสูบลม มูลคา่ 390.- 990.-• พับเก็บง่าย กางออกใช้งานได้สะดวก 32 • ขนาด 67 x 184 x 17 ซม. รหัส 200320 ปกติ 1,990.- พเิ ศษเพยี ง

เปล่ยี นบรรยากาศไปแคมปิ้ง 1GBFURETYEE หมดปญั หาเรื่องท่ีพกั กางเตน้ ท์ทไ่ี หนกส็ ะดวก ฟรี กางออกอตั โนมัติ ไมย่ ุ่งยาก มีมุ้งกันยุงและแมลง เต็นท์มี 1 ประตู 990.-HHsociety เตน้ ท์โดมลายพราง เต็นท์โดมลายพราง ปกติ 1,990.- พิเศษเพียง • กางอัตโนมัติใช้งานง่าย พับเก็บสะดวก น้ำ�หนักเบา รหัส 200323 • เหมาะสำ�หรับผทู้ ช่ี ื่นชอบการเดินทางและการพักแรม ตามสถานทต่ี า่ งๆ • เต็นท์มี 1 ประตู มีมุ้งกันยุงและแมลง • ตัวเต้นท์เป็นผ้าร่มพียูกันน้ำ�ค้างได้ • ขนาด 1.5 x 2 เมตร • สามารถนอนได้ 2-3 คน 33

ยุงและแมลง เป็นพาหะของโรค หลายชนิด กำ�จัดดว้ ย เคร่อื งชอ๊ ตยงุ และแมลง เพส คลิ เลอร์ ปกป้องคนท่คี ุณรกั จากยุงและแมลงร้าย LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 เคร่อื งช็อตยงุ และแมลง กำ�ลงั ไฟ 2700V (สเี ทา) • ใช้ดักยุงช๊อตยุงที่กำ�จัดยุงที่ดักยุงมาตรฐาน มอก. • กำ�ลังในการช็อต 2,700 V • ครอบคลุมพื้นที่ 100 ตารางเมตร • ดักจับยุงและแมลงได้ผล 100% 790.-ปกติ 990.- พเิศษเพยี ง • ใช้แสงไฟ Black light รหัส 100324 34

รหู้ รอื ไม่! เครื่องดูดฝุน่ ไตฝ้ ุ่น ฝุ่นเป็นภัยเงียบ แวคคมั 2 in1 รุ่น HSV-025 สเี ขยี ว อนั ตรายกบั ปอด • เครื่องดูดฝุ่นขนาดพกพา • ใช้งานได้ 2 แบบ : แบบมือจับ และแบบตั้งพื้น และระบบทางเดนิ หายใจ • เปลี่ยนหัวได้ 2 หัวชอนไชฝุ่นได้ทุกซอกทุกมุม ยงั เปน็ แหล่งสะสมเชื้อโรคอกี ด้วย • ระบบหัวกรอง HEPA Filter  สามารถกรองอนุภาค 0.3 ไมครอน กำ�จดั ฝุ่นใหส้ ้นิ ซากดว้ ย ได้ที่ระดับ 99.99% ที่ถูกออกแบบ เครอื่ งดูดฝุ่น ไต้ฝุน่ แวคคัม ให้มีคุณสมบัติพิเศษในการดูดซับกลิ่นต่างๆ • หัวกรองHEPA จะทำ�หน้าที่ในการจับอนุภาค หรือสิ่งแปลกปลอมในอากาศ แม้กระทั่งไรฝุ่น ที่เป็นต้นเหตุของการเป็นโรคภูมิแพ ้ • น้ำ�หนักเบา ทำ�ความสะอาดง่าย • กำ�ลังไฟฟ้า 800 W, ความจุ 1.2 ลิตร, ความยาวสายไฟ 5 เมตร รหสั 100325 1,290.-ปกติ 1,590.- พเิศษเพียง 35

LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 ชุดหม้อสแตนเลสทำ�ได้ทุกเรื่อง ตม้ แกง ร้อนเร็ว ไม่เปลืองแกส๊ แข็งแรง ทำ�ความสะอาดง่าย ทนทานต่อแรงขัด ชุดหม้อสแตนเลส มีหูจับพร้อมฝาแก้ว HHsociety 10 ชิน้ /ชดุ • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16/18/20/22/24 ซม. • ใช้ประกอบอาหารได้หลากหลายประเภท • ตัวหม้อสแตนเลสร้อนเร็วทำ�ให้ไม่เปลืองแก๊ส • สามารถใช้ได้กับเตาแก๊สทั่วไป เช่น เตาไฟฟ้าได้ • ล้างทำ�ความสะอาดง่าย แข็งแรงทนทานต่อแรงขัด รหัส 200328 มีรูระบายความร้อน กระจกใส มองเห็นอาหารได้ง่าย 36

เมื่อซื้อชุดหม้อสแตนเลสมีหูจับ รบั ฟรีทนั ที!พร้อมฝาแก้ว HHsociety 10 ชิ้น/ชุด ชดุ หมอ้ แขกสแตนเลส รุ่น G1032 10 ชิน้ /ชดุ 9ม9ลู ค0า่ .- (ขนาดเส้นผา่ นศูนยก์ ลาง 15/16.5/18.5/20/22.5 ซม.) 1,290.-ปกติ 1,980.- พิเศษเพียง หูจับดีไซน์พิเศษ จับถนัดมือ 37

2มข7นลาด0. 220.-รหัส 100332 รหสั 100329 ราคา /ชน้ิ 220ราคา .-/ขวด LIFESTYLE MAGAZINE SHOPPING : ISSUE 2/2018 220.-รหัส 100330 /ขวด 2มข7นลาด0. ราคา 2มข7นลาด0. รหัส 100333 รหัส 100331 180ราคา 220ราคา .-/ขวด .-/ขวด 38

โมริคามิ วิตามิน ซี สารอะเซโรลาสกัด อะเซโรลาเปนผลไมที่มีถิ่นกำเนิดในแถบทวีปอเมริกาใต จากผลการวิจัยพบวา อะเซโรลาเชอรรี่มีปริมาณ วิตามินซีสูงกวาสมถึง 50 เทา ผลิตภัณฑอะเซโรลาวิตามินซีมีสวนชวยลดการติดเชื้อโรคหวัด พรอมทั้งยัง ชวยในการสังเคราะหคอลลาเจน ซึ่งเปนโปรตีนที่จำเปนสาหรับเนื้อเยื้อที่ผิวหนัง และกระดูกโดยเฉพาะในเด็ก ทำใหผิวกระชับ ลดการเกิดริ้วรอยกอนวัย รหัส 100335 480พเิ ศษเพียง .- ปกติ 960.- 1BUY GET FREE บรรจขุ วดละ 30 แคปซลู x 500 มก. โLม-รGิคาLมUิ แTอAลT-กHลIูตOาไNธโEอนPพLลUัสS แอล-กลูตาไธโอน ประกอบไปด้วยกรดอะมิโน 3 ชนิด ได้แก่ ซิสเทอีน (cysteine), กลูตามีน (glutamine acid) และไกลซีน (glycine) ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันความเสื่อมสภาพของเซลล์ ยับยั้งการสร้าง เม็ดสีเมลานิน ที่เป็นสาเหตุข องการเกิดกระ ฝ้า จุดด่างดำ� ช่วยหิ้วแลดูกระจ่างสดใสพร้อมทั้งยังช่วยปรับสีผิว ให้เรียบเนียนสม่ำ�เสมอ 1BUY ไแอแแกอออัลลลลลฟซ—าีนกกซิสลลไลเููตตทโาาปอไมอธีนีนิคโอนแอซิด GET FREE รหัส 100334 1,280พิเศษเพียง .- ปกติ 2,560.- บรรจขุ วดละ 30 แคปซลู x 500 มก. 39


\”แป้งวิ้งค์\” เน็ตไอดอลสายโชว์ แซ่บไม่แคร์ใคร : แรงชัดจัดเต็ม 21 พ.ค. 60 [2/3]


ติดตามได้ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.00 22.45 น.
ทางไบรท์ทีวี ดิจิตอลทีวีและเคเบิล ช่อง 20 หรือรับชมทาง www.brighttv.co.th/th/live

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

\

ตื่นมาคุย : \”Wink White Thailand\” สวยใส ระดับอินเตอร์


ตื่นมาคุย : \

stupidella | ชีวิตจริงของซินเดอเรล่า zbing z.


INTRO SONG
Sparks (feat. Corey Saxon)

ติดตามแป้งได้ที่
♥ Facebook www.facebook.com/zbingzee
♥ Fan page www.facebook.com/zbingch
♥ youtube www.youtube.com/zbingzbin­g
like \u0026 shared + Subscribe กันด้วยนะค่า
ด้วยรัก ♥
zbing z

stupidella | ชีวิตจริงของซินเดอเรล่า zbing z.

WIP WUP วิบวับ (Explicit) – POKMINDSET x DABOYWAY x YOUNGGU x Diamond [Official MV]


Song : WIP WUP วิบวับ (Explicit)
Artist : POKMINDSET, DABOYWAY, YOUNGGU, Diamond
Lyrics by POKMINDSET, DABOYWAY, YOUNGGU, Diamond
Produced by Deejay B
Music Video Directed by : DIRECTOR NET
Pok 9 Entertainment co.,Ltd
ติดต่องานคอนเสิร์ตได้ที่ : 0814588869 (คุณดิ๊งค์)
KOMTUM ก้มต่ำ POKMINDSET

WIP WUP วิบวับ (Explicit) - POKMINDSET x DABOYWAY x YOUNGGU x Diamond [Official MV]

แข่งเอาชีวิตรอดตามหาลูกอม 20,000 ลูกในสวนสนุก HarborLand Ep.2


ติดตามเก๋และไปร์ทได้ที่
เก๋
FB : https://www.facebook.com/kaykai.overyes
IG : kaykai_ntch
ไปร์ท
FB :https://www.facebook.com/prite.netijen
IG : netijenn
ซุง
FB:https://www.facebook.com/starwinn?fre…
IG: sungstarwin
เต้
IG:lataecnp
สาม
IG:Sam_dangwichai
ยู
IG:Yoohoo64
แบงค์
Bank_piyawat
สนใจสนับสนุนช่อง/sponsor
ส่งเมล์มาที่ : kaykaisalaider.work@gmail.com

แข่งเอาชีวิตรอดตามหาลูกอม 20,000 ลูกในสวนสนุก HarborLand Ep.2

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEATHER

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ แป้ง วิ้ ง

Leave a Comment