[Update] โฮมโปร ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน | โฮม โปร ปิด – POLLICELEE

โฮม โปร ปิด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

โฮมโปร ติดอันดับ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience ด้วยการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน รวมถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤต COVID -19 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) เปิดเผยว่า โฮมโปรได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) กลุ่ม “บริการ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยโฮมโปร มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ คำนึงถึงความปลอดภัย และใส่ใจต่อผลกระทบของสิ่งแวดล้อม อาทิ สินค้ากลุ่ม ECO Product พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าประสบผลสำเร็จ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) นอกจากนี้ โฮมโปรยังมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการใช้พลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานงานทดแทนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอบสนองต่อการเป็นผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” เป็นการพิจารณาจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สอดรับกับความมุ่งมั่นของโฮมโปร ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างคุณค่าให้สังคม ไปพร้อมกับการดูแลพนักงาน รวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน

[Update] โฮมโปร ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน | โฮม โปร ปิด – POLLICELEE

โฮมโปร ติดอันดับ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience ด้วยการประกอบธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน รวมถึงการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยงในภาวะวิกฤต COVID -19 เพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ “โฮมโปร” (HMPRO) เปิดเผยว่า โฮมโปรได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) กลุ่ม “บริการ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตอกย้ำให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยโฮมโปร มุ่งมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับสังคมและชุมชน ผ่านการพัฒนานวัตกรรมและบริการ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ คำนึงถึงความปลอดภัย และใส่ใจต่อผลกระทบของสิ่งแวดล้อม อาทิ สินค้ากลุ่ม ECO Product พร้อมทั้งส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าประสบผลสำเร็จ และคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน (Human Right) นอกจากนี้ โฮมโปรยังมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดการใช้พลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานงานทดแทนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอบสนองต่อการเป็นผู้นำด้าน Home Solution and Living Experience ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกรายชื่อ “หุ้นยั่งยืน” เป็นการพิจารณาจากการตอบแบบประเมินความยั่งยืน โดยบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต้องมีคะแนนผ่านร้อยละ 50 ในแต่ละมิติ และผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดทั่วไป 17 หมวด ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ (รวมบรรษัทภิบาล) สังคม และสิ่งแวดล้อม และตัวชี้วัดตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม สอดรับกับความมุ่งมั่นของโฮมโปร ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ สร้างคุณค่าให้สังคม ไปพร้อมกับการดูแลพนักงาน รวมถึงการรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน


สั่งปิดโฮมโปร สาขาเอกมัย-รามอินทรา เป็นเวลา 3 วัน


วันที่ 4 มิ.ย.64 รายงานข่าวจาก บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้ปิดให้บริการโฮมโปร สาขาเอกมัยรามอินทรา เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มิ.ย.ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย. ภายหลังจากศูนย์ปฏิบัติการโควิด19 ได้ระบุแจ้งสถานที่โฮมโปร สาขาเอกมัยรามอินทรา […]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

สั่งปิดโฮมโปร สาขาเอกมัย-รามอินทรา เป็นเวลา 3 วัน

\”โฮมโปร เอกมัย-รามอินทรา\” คลัสเตอร์โควิด ห้างสรรพสินค้าเขตลาดพร้าว | เล่าข่าวข้น | ช่วง 4 | TOP NEWS


ร่วมสนับสนุน TOP NEWS
http://bit.ly/TopnewsxSbuyzone
.
โควิดคลัสเตอร์โควิดTOPNEWS
.
ดาวน์โหลด APP : TOP NEWS
IOS : https://bit.ly/TopnewsIOS
Android : https://bit.ly/TopnewsAndroid
.
โฆษณาติดต่อ (คุณติ๊ก)
worarak@topnews.co.th
0816490178
.
ติดตามเรา
กล่อง PSI, INFOSAT, GMMZ,
IPM , CSAT, TIK ช่องหมายเลข 77
.
Website : https://www.topnews.co.th
FB : https://bit.ly/FBTOPTV
IG : https://bit.ly/IGTOPTV
Twitter : https://bit.ly/TWTOPTV
Line : @topnews

\

แอปเดียวเหมือนมีช่างประจำบ้าน จากโฮมโปร | Home Service by HomePro Mobile Application


สารพัดปัญหาเรื่องบ้าน เราจัดการให้ ไม่ว่าจะเป็น ไฟดับ น้ำไม้ไหล ติดตั้ง ทาสี และอีกมากมาย เพียงเรียกใช้บริการช่างจาก Home Service by HomePro ผ่าน Mobile Application โหลดเลยสิ รอไร?!
ดาวน์โหลด คลิก http://onelink.to/tjg3xd
สอบถามเพิ่มเติม Call Center โทร. 1284 กด 9
ภายใต้เงื่อนไขบริษัทฯ กำหนด
รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/30msSbS
HomePro โฮมโปร เรื่องบ้านโฮมโปรคือคำตอบ แอปเดียวเหมือนมีช่างประจำบ้าน

แอปเดียวเหมือนมีช่างประจำบ้าน จากโฮมโปร | Home Service by HomePro Mobile Application

Welcome to HomePro – พร้อมเปิดบริการลูกค้าแบบครบวงจร


โฮมโปร พร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านกลับสู่ครอบครัวโฮมโปร
ลูกค้าทุกท่าน อุ่นใจได้ชัวร์ กับมาตรการเข้ม ป้องกันไวรัส COVID19 ที่ โฮมโปร ทุกสาขา
เพราะลูกค้าคือคนพิเศษและสำคัญที่สุด โฮมโปร พร้อมดูแล สร้างความปลอดภัย ให้ลูกค้าทุกท่านได้อุ่นใจเหมือนอยู่บ้าน และเรากำลังจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันครับ 😊
HomePro โฮมโปร อุ่นใจทุกเรื่องบ้าน

Welcome to  HomePro - พร้อมเปิดบริการลูกค้าแบบครบวงจร

พาชมและช้อป โฮมโปร สาขาเชียงราย


โฮมโปร สาขาเชียงราย ยินดีต้อนรับทุกท่าน ที่นี่ มีสินค้าเรื่องบ้านและบริการครบครัน เปิดบริการทุกวัน 9.0021.00 น. เรื่องบ้าน ๆ …มาได้ทุกวัน ที่โฮมโปร เส้นทางบนถนน เชียงรายเทิงเชียงคำ
โฮมโปรได้ทุ่มงบกว่า 500 ลบ. เปิดสาขาเชียงราย คาดยอดขาย 42 ล้านบาทต่อเดือนโฮมโปร ได้เปิดสาขาอย่างต่อเนื่อง ไปทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคต่างๆ ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจอุปกรณ์ตกแต่งบ้านครบวงจร โดยล่าสุดใช้งบประมาณในการลงทุนเปิดสาขาโฮมโปร ที่จังหวัดเชียงราย เป็นสาขาที่ 63 ด้วยงบลงทุนกว่า 500 ล้านบาท บนพื้นที่กว่า 25 ไร่
ทั้งนี้โฮมโปรเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดเชียงรายที่เป็นเมืองสำคัญและมีบทบาททางเศรษฐกิจ เป็นเมืองชายแดนที่สามารถขนส่งสินค้าและเดินทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยสปป.ลาว และจีนตอนใต้ได้สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทางภาครัฐ
จึงได้มีแผนงานการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งทางบกในแนวระเบียงเศรษฐกิจ เหนือใต้และเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทาง R3ที่เชื่อมระหว่างเมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ในจีนตอนใต้ผ่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา และแขวงบ่อแก้วของ สปป.ลาว เข้าสู่ประเทศไทยที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย
ซึ่งจะสามารถเดินทางหรือขนส่งต่อไปยังภาคอื่นๆ ของประเทศไทย ทำให้ จ.เชียงราย เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน
ปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้นจังหวัดเชียงราย จึงได้จัดทำแผนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และขยายโอกาสการพัฒนาสู่การลงทุนในภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดเชียงราย …

พาชมและช้อป โฮมโปร สาขาเชียงราย

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ โฮม โปร ปิด

2 thoughts on “[Update] โฮมโปร ติดอันดับ “หุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2564 ต่อเนื่อง 7 ปีซ้อน | โฮม โปร ปิด – POLLICELEE”

Leave a Comment