[Update] AEC Council เห็นชอบยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล จ่อชงเวทีสุดยอดผู้นำปลายต.ค. : อินโฟเควสท์ | ข่าว aec – POLLICELEE

ข่าว aec: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 ตุลาคมนี้

โดยที่ประชุมได้รับทราบความสำเร็จการดำเนินงานของอาเซียนในปีนี้ โดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ ซึ่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” (We Care, We Prepare, We Prosper) ได้แก่

1) การจัดทำเครื่องมือประเมินต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTM Toolkit) เพื่อลดอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาค

2) การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคให้ยั่งยืน

3) การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาค และ

4) การจัดทำแผนดำเนินงานตามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการของข้อมูล และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะกลาง เพื่อให้อาเซียนสามารถเดินตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2568 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบและรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Circular Economy) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค แผนงานสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) โดยจะเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียน ยังได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีด้านดิจิทัลอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 เพื่อกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับพลวัตของโลก รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค. – ส.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 72,546 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 42,024 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 30,521 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ต.ค. 64)

 

Tags: , , ,

Tags:

[NEW] AEC Council เห็นชอบยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล จ่อชงเวทีสุดยอดผู้นำปลายต.ค. | ข่าว aec – POLLICELEE

AEC Council เห็นชอบยกระดับอาเซียนสู่ดิจิทัล จ่อชงเวทีสุดยอดผู้นำปลายต.ค.

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) ครั้งที่ 20 เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมผู้นำอาเซียน (ASEAN Summit) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 – 28 ตุลาคมนี้

โดยที่ประชุมได้รับทราบความสำเร็จการดำเนินงานของอาเซียนในปีนี้ โดยเฉพาะประเด็นเศรษฐกิจ ซึ่งบรูไนดารุสซาลาม ในฐานะประธานอาเซียนผลักดันภายใต้แนวคิดหลัก “เราห่วงใย เราเตรียมพร้อม เรารุ่งเรือง” (We Care, We Prepare, We Prosper) ได้แก่ 1) การจัดทำเครื่องมือประเมินต้นทุนและประสิทธิภาพการใช้มาตรการที่มิใช่ภาษี (NTM Toolkit) เพื่อลดอุปสรรคต่อการค้าในภูมิภาค 2) การจัดทำแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอาเซียนหลังสถานการณ์โควิด-19 เพื่อช่วยฟื้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของภูมิภาคให้ยั่งยืน 3) การจัดทำกรอบการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนของอาเซียน เพื่อส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาค และ 4) การจัดทำแผนดำเนินงานตามความตกลงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน เช่น การคุ้มครองผู้บริโภคออนไลน์ การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ การบริหารจัดการของข้อมูล และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระยะกลาง เพื่อให้อาเซียนสามารถเดินตามพิมพ์เขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2568 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางอรมน กล่าวด้วยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบและรับรองเอกสารสำคัญ อาทิ กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Circular Economy) เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของภูมิภาค แผนงานสู่ความเป็นดิจิทัลของอาเซียน (แผนงานบันดาร์เสรีเบกาวัน) เพื่อขับเคลื่อนอาเซียนให้เป็นเศรษฐกิจดิจิทัล แผนยุทธศาสตร์อาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) และกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และรายย่อย (MSMEs) โดยจะเสนอที่ประชุมสุดยอดอาเซียนในช่วงปลายเดือนนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจอาเซียน ยังได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีด้านดิจิทัลอาเซียนเป็นครั้งแรก โดยได้ร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบร่างแถลงการณ์ของผู้นำอาเซียนว่าด้วยการยกระดับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลของอาเซียน ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการจัดทำวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนหลังปี 2568 เพื่อกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับพลวัตของโลก รวมถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) เพื่อให้เศรษฐกิจของอาเซียนเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค. – ส.ค.) การค้าระหว่างไทยกับอาเซียน มีมูลค่า 72,546 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัว 16.25% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปอาเซียน มูลค่า 42,024 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 30,521 ล้านเหรียญสหรัฐ ตลาดส่งออกและแหล่งนำเข้าสำคัญของไทยในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์


ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC พจุมบิณฑ์ บุญประเพณีชาวกัมพูชา (10 ต.ค. 58)


Amazing AEC วันนี้ อ.เกษมสันต์ จะพาไปรู้จักกับพิธีบุญพจุมบิณฑ์ บุญประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของกัมพูชา และเป็นประเพณีที่แสดงออกถึงสัญลักษณ์เป็นชาติเขมร(กัมพูชา) การจักไห้มีพิธีบุญพจุมบิณฑ์แห่งนี้ขึ้น เพื่อทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไห้แก่บรรพบุรส หรือผู้ยาตายายที่หลวงลับไปแล้ว เพื่อรักษาประเพณีอันดีงามของชาติกัมพูชา การระลึกถึงบุญคุณ ของบรรพบุรสชาวเขมร และแสดงออกถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกัมพูชา ไทย ลาว และประเทศในอาเซียนทั้ง๑๐ประเทศไห้มีความสัมพันธ์ความสามัคคียิ่งขึ้น
นอกจากนี้ อ.เกษมสันต์ยังได้นำขนมที่ประกอบการใช้ในพิธีมาให้ได้ชิมกันถึงห้องส่งอีกด้วย
รายการ ‘ข่าวเช้าวันหยุด’ อัพเดทข่าวสารเหตุการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ กับ เมจกา สุพิชญางกูร ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล
ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 06:55 07:5 น. ทางช่อง3 Original และ 3HD

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC พจุมบิณฑ์ บุญประเพณีชาวกัมพูชา (10 ต.ค. 58)

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC นางสาวลาว 2016 27 พ.ย 59


ข่าว Amazing AEC วันนี้พูดคุยกับนางสาวลาวปี 2016 นางสาวบุดสะบา แสงปัน หรือน้องบุดสาวลาวจากแคว้นไซยะบุรี จะมาพูดคุยกันสดๆในรายการข่าวเช้าวันหยุด
รายการข่าวเช้าวันหยุด เสิร์ฟข่าวสารความเคลื่อนไหว ออกอากาศ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ ทางช่อง 3HD เวลา 6.55 7.20 น. ดูรายการย้อนหลังได้ที่ http://tv.bectero.com/ หรือทาง Facebookhttps:https://www.facebook.com/becteroTV/?fref=ts

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC นางสาวลาว 2016 27 พ.ย 59

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC ประวัติวันชาติลาว (29พ.ย.58)


Amazing AEC อาทิตย์นี้ อ.เกษมสันต์พาไปรู้จักกับวันสำคัญของชาวลาว กับ วันชาติลาว 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518 (ค.ศ. 1975) ซึ่งเป็ยวันที่ขบวนการประเทศลาว ล้มล้างรัฐบาลราชาธิปไตยในกรุงเวียงจันทน์ บีบบังคับให้พระบาทสมเด็จพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนาสละราชสมบัติ และสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นื่องจากในวันนี้ของปี พ.ศ. 2495 ลาวได้ประกาศเป็นเอกราชต่อฝรั่งเศส จึงทำให้ถือเอาวันที่ 2 ธันวาคม เป็นวันชาติของประเทศลาว ที่เราคนไทยรู้จักกัน
รายการ ‘ข่าวเช้าวันหยุด’ อัพเดทข่าวสารเหตุการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ กับ เมจกา สุพิชญางกูร ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล
ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 06:55 07:25 น. ทางช่อง3 Original และ 3HD

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing AEC ประวัติวันชาติลาว (29พ.ย.58)

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing สาดนํ้าสงกรานต์สไตล์ AEC (17เม.ย.59)


Amazing AEC เข้ากับเทศกาลสงกรานต์กันหน่อย อ.เกษมสันต์ พาไปดูสงกรานต์ประเทศเพื่อนบ้าน AEC ที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาฮินดู ที่กัมพูชามีการเฉลิมฉลองสงกรานต์กันยิ่งใหญ่ มีพิธีบวงสรวง และการสรงน้ำพระ มีประเพณีรดน้ำดำหัวที่แตกต่างจากบ้านเราด้วยการรดทั่วทั้งตัว นอกจากนี้กัมพูชายังมีวันครอบครัว มีการละเล่นพื้นเมือง อาทิ มอญซ่อนผ้า ปิดตาตีหม้อ ที่ขาดไม่ได้คือการรำวง เป็นความบันเทิงรื่นเริง ที่ต่างจากเราคือการลอยกระทงในวันสงกรานต์ เป็นการลอยทุกข์ลอยเคราะห์ออกไป
ที่ สปป.ลาว ก็มีการสรงน้ำพระเช่นกัน ที่หลวงพระบางมีการฉลองสงกรานต์กัน 10 วัน ช่วงเย็นก็มีการบลอยกระทงเช่นกัน วันที่ 2 จะมีวันเนาคล้ายภาคเหนือบ้านเรา
รายการ ‘ข่าวเช้าวันหยุด’ อัพเดทข่าวสารเหตุการณ์เด่นในรอบสัปดาห์ กับ เมจกา สุพิชญางกูร ปิยณี เทียมอัมพร และ อ.เกษมสันต์ วีระกุล
ออกอากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์ เวลา 06.55 07.25 น. ทางช่อง3 Original และ 3HD

ข่าวเช้าวันหยุด Amazing สาดนํ้าสงกรานต์สไตล์ AEC (17เม.ย.59)

หมู่ วาไรตี้โชว์ อุดมและผองเพื่อน (ฉบับเต็ม) โดย EVS Entertainment


โดย EVS Entertainment
ผู้ได้รับลิขสิทธิ์ ในการจัดจำหน่าย ในรูปแบบ vcd, dvd, home vdo, bluray และในรูปแบบของเคเบิ้ลทีวี,โทรทัศน์ดาวเทียม,อินเตอร์เน็ต แต่เพียงผู้เดียว
ติดตามข่าวสารได้ที่ facebook : http://on.fb.me/1P0vEZR

หมู่ วาไรตี้โชว์ อุดมและผองเพื่อน (ฉบับเต็ม) โดย EVS Entertainment

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าว aec

Leave a Comment