[Update] AOT ครบ 42 ปี เดินหน้าลงทุน-ขยายสนามบิน 6 แห่ง รองรับการเปิดประเทศ | ข่าว aot ล่าสุด – POLLICELEE

ข่าว aot ล่าสุด: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

สุวรรณภูมิ

1 กรกฎาคม 2564 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) ครบรอบ 42 ปีการดำเนินงาน ยังคงเดินหน้าพัฒนาศักยภาพสนามบิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผู้โดยสารเมื่อการเดินทางกลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ AOT กล่าวว่า วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 AOT ครบรอบ
42 ปีการดำเนินงาน มีสนามบินภายใต้การบริหารของ AOT จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.)

โดย 8 เดือนที่ผ่านมาของปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563-พฤษภาคม 2564) ปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ สนามบินทั้ง 6 แห่งมีผู้โดยสารใช้บริการประมาณ 18.33 ล้านคน ลดลง 71.5% เป็นไปในทิศทางเดียวกับจำนวนเที่ยวบิน คือ มีประมาณ 206,000 เที่ยวบินลดลง 51.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (มีผู้โดยสาร 64.20 ล้านคนและเที่ยวบิน 425,800 เที่ยวบิน)

เนื่องจากปีงบประมาณ 2563 AOT ได้ประโยชน์จากไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นช่วง Golden Months แต่ในปีงบประมาณ 2564 นโยบายภาครัฐของไทยและหลายประเทศสำคัญของโลกยังคงมาตรการการจำกัดการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศตลอดทั้งปี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจากการแพร่ระบาดระลอก 2 และ 3 ส่งผลให้การฟื้นตัวของการเดินทางภายในประเทศเกิดการปรับตัวลง

นายนิตินัยกล่าวเพิ่มเติมว่า จากปริมาณผู้โดยสารและเที่ยวบินที่ลดลงส่งผลให้ผลการดำเนินงานด้านการเงินของ AOT รอบ 6 เดือนของปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563-31 มีนาคม 2564 (งบการเงินเฉพาะบริษัท) AOT มีรายได้จากการขายหรือการให้บริการ 3,748.03 ล้านบาท และรายได้อื่น 792.13 ล้านบาท รวมรายได้คิดเป็น 4,540.16 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 13,464.40 ล้านบาท และรายได้ภาษีเงินได้ 1,857.30 ล้านบาท จึงทำให้มีผลขาดทุนสำหรับงวดดังกล่าว จำนวน 7,066.94 ล้านบาท

สำหรับโครงการ Phuket Sandbox ซึ่งจะเริ่มวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 AOT มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกและเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำแก่ผู้โดยสาร เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการรับนักท่องเที่ยว กระบวนการตรวจเอกสารและหนังสือเดินทาง การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19

รวมทั้งได้เน้นย้ำในเรื่องการรักษาความสะอาด การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและติดตามเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่ง AOT และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันฝึกซ้อมกระบวนการผู้โดยสารขาเข้าและขาออกระหว่างประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารที่จะมาใช้บริการ

ทั้งนี้ จากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุด และส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบินมากที่สุด รวมทั้งมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของ AOT อย่างชัดเจน ทำให้ AOT ได้มีการประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์หลังจากสิ้นสุดวิกฤตโรค COVID-19 ทั้งในด้านรูปแบบการเดินทาง พฤติกรรมผู้โดยสาร ทิศทางอุตสากรรมการท่องเที่ยวและการบิน

โดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาใช้อำนวยความสะดวกผู้โดยสาร เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากการเดินทางทางอากาศ และยังสอดคล้องกับสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association : IATA) และสภาสมาคมท่าอากาศยานระหว่างประเทศ (Airport Council International : ACI) ที่ได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการ NEXTT (New Experience Travel Technologies) เพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการเดินทางทางอากาศ ซึ่ง AOT ได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับกลยุทธ์การบริหารองค์กรให้สามารถฟื้นตัวให้ได้เร็วที่สุด

โดยที่ผ่านมา AOT ได้เริ่มศึกษา พัฒนา และต่อยอดเทคโนโลยี เพื่ออำนวยความสะดวกผู้โดยสารและลดความเสี่ยงที่เกิดจากการสัมผัส ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มนำมาใช้ในสนามบินบางแห่งของ AOT เพื่อนำร่องและขยายผลให้ครบทุกสนามบินในอนาคต ได้แก่

(1) ระบบตรวจบัตรโดยสารขึ้นเครื่อง (Common Use Passenger Processing System : CUPPS) เริ่มนำร่องที่ ทสภ.แห่งแรก ซึ่งเป็นระบบที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารไม่ต้องต่อแถวเช็กอินและโหลดสัมภาระ ประกอบด้วย ระบบ CUSS (Common Use Self Service) การเช็กอินผ่านเครื่อง Kiosk ในอนาคต AOT
จะนำเทคโนโลยี Bio Metric เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการเช็กอิน ซึ่งผู้โดยสารไม่จำเป็นต้องใช้บัตรโดยสารในการยืนยันตัวตน ในพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และการตรวจบัตรโดยสารก่อนขึ้นเครื่อง พร้อมทั้งระบบ CUBD (Common Use Bag Drop) สำหรับผู้โดยสารโหลดสัมภาระได้ด้วยตนเอง

(2) ระบบติดตามและตรวจนับความหนาแน่นผู้โดยสารแบบ Real time (Passenger Tracking) เริ่มนำร่อง
ที่ ทสภ. ทดม.และ ทภก.ก่อน โดยระบบนี้จะแสดงระยะเวลาที่ผู้โดยสารต้องรอคอยเข้าคิวในพื้นที่ตรวจบัตรโดยสาร ขั้นตอนตรวจค้นผู้โดยสาร และขั้นตอนตรวจหนังสือเดินทาง สามารถตรวจสอบสถานะการรอคอยคิวผ่านจอมอนิเตอร์แบบ Real time ซึ่งจะทำให้ผู้โดยสารสามารถประเมินเวลาในการรอคอยในพื้นที่นั้นๆ อีกทั้งยังสามารถประเมินเวลาการมาใช้บริการภายในสนามบินได้ด้วยตนเอง สามารถเช็กได้ผ่าน AOT Airports Application

รวมทั้งระบบยังสามารถแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สนามบินในเรื่องของความหนาแน่นในพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการกระจายผู้โดยสารไปยังจุดให้บริการที่มีความหนาแน่นน้อยกว่า และช่วยในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ได้ด้วย

(3) ระบบจัดเก็บค่าบริการจอดรถยนต์แบบอัตโนมัติ (Smart Carpark) เป็นการให้บริการผู้โดยสารที่เข้ามา
ใช้พื้นที่บริเวณอาคารจอดรถ ณ ทสภ. ทดม.และ ทภก. โดยผู้ใช้งานดำเนินการด้วยตนเองตั้งแต่การรับบัตรจอดรถ ค้นหาพื้นที่จอดรถ พร้อมแสดงจำนวนและตำแหน่งของช่องว่างที่สามารถจอดได้ ทั้งนี้ ระบบจะจดจำตำแหน่งที่จอดรถ ซึ่งผู้ใช้งานสามารถค้นหารถของตนเองจากทะเบียนรถ ได้ที่ตู้ Kiosk เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดต่อและสัมผัสร่วมระหว่างผู้ใช้งานและเจ้าหน้าที่

นายนิตินัย กล่าวว่า แม้ว่า AOT จะเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ
การพัฒนาสนามบินเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินและผู้โดยสารก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป โดยโครงการพัฒนา ทสภ.ระยะที่ 2 มีความก้าวหน้ามากกว่า 95%

ทั้งนี้ AOT อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (Satellite 1 : SAT-1) โดยพิจารณาจากทิศทางการฟื้นตัวของปริมาณการจราจรทางอากาศและความต้องการเดินทางในอนาคต ควบคู่กับการบริหารจัดการอาคารผู้โดยสารหลัก (Main Terminal) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของ ทสภ. ในภาพรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้ให้ความสำคัญในเรื่องระดับการบริการ (Level of Service) ที่เหมาะสม และการรองรับรูปแบบการเดินทางวิถีใหม่ (New Normal) ทั้งนี้ ยังขึ้นอยู่กับแผนบริหารจัดการฝูงบินของสายการบินที่มีฐานปฏิบัติการ ณ ทสภ. ด้วย

สำหรับโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี ปัจจุบัน AOT อยู่ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หลังจากนั้น AOT จะจัดส่งรายงานให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

ขณะเดียวกัน AOT ได้ดำเนินการคู่ขนานไปกับการขออนุมัติงบประมาณในโครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงเอกสารโครงการ เพื่อเสนอสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการจ้างออกแบบได้ในปี 2565

และภายในปี 2564 ผู้ใช้บริการ ทดม.จะไม่ต้องพบปัญหาการจราจรติดขัดหน้าชานชาลา เนื่องจาก ทดม.อยู่ระหว่างการก่อสร้าง Taxi Drop Lane เพื่อเพิ่มช่องจราจร จำนวน 2 เลน แยกเฉพาะรถแท็กซี่ที่เข้ามาส่งผู้โดยสาร พร้อมสร้างหลังคาคลุมชานชาลา มีทางลาดเลื่อนอัตโนมัติ ติดกล้องวงจรปิด และระบบปรับอากาศ 2 จุด คือ บริเวณหน้าชานชาลาอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ประตู 9-10 และประตู 14-15

ในส่วนของโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้เป็น 16.5 ล้านคน ขณะนี้ AOT อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดโครงการ ซึ่งจะใช้เวลาออกแบบประมาณ 1 ปี และอยู่ระหว่างเสนอรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข โดยคาดว่าจะเสนอโครงการพัฒนา ทชม. ระยะที่ 1 ต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาในช่วงต้นปี 2565 และจะเริ่มจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้างหลังจากออกแบบแล้วเสร็จ ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2569

พร้อมกันนี้ สนามบินของ AOT อีก 3 แห่ง ได้แก่ ทชร. ทภก. และ ทหญ.ยังคงเดินหน้าดำเนินโครงการพัฒนาสนามบินตามแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินเช่นกัน

นายนิตินัยกล่าวเพิ่มเติมว่า AOT ยังมีนโยบายเพิ่มสัดส่วนรายได้จากกิจการที่ไม่เกี่ยวกับการบิน (Non-Aeronautical Revenue) โดยมีแนวคิดต่อยอดพัฒนาทรัพย์สิน (ที่ราชพัสดุ) ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมา AOT ได้มีการประชาสัมพันธ์ทรัพย์สิน (ที่ราชพัสดุ) ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ AOT กลุ่มไลน์ผู้ประกอบการของ AOT เป็นต้น

นอกจากนั้น ได้เตรียมความพร้อมของทรัพย์สินตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม เช่น การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การกำหนดค่าตอบแทน การจัดทำร่างประกาศเชิญชวน เป็นต้น รวมทั้งยังได้ขอเปลี่ยนแปลงเวลาการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุจากเดิมสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2575 เป็นสิ้นสุดในปีงบประมาณ 2595

และ AOT ยังได้ประสานผู้ประกอบการ เพื่อสอบถามความสนใจลงทุนพัฒนาและใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการพัฒนาทรัพย์สินเชิงพาณิชย์ทั้งโครงการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ร่วมกับหุ้นส่วนทางธุรกิจตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 หรือการพัฒนาร่วมกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในส่วนของที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ AOT แปลงถนนวัดศรีวารีน้อย 723 ไร่ AOT มีแผนที่จะพัฒนาให้เป็น “ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” บนเนื้อที่รวมประมาณ 560-1-99 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนการประกอบกิจการท่าอากาศยาน และการขนส่งทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการเตรียมการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในพื้นที่โครงการเพื่อเชื่อมต่อสู่สนามบินและพื้นที่บริเวณโดยรอบต่อไป

อีกหนึ่งปัจจัยในการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนและความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการ รวมทั้งความต่อเนื่องทางธุรกิจของการให้บริการหลัก (Core Service) ภายในสนามบินของ AOT คือ การขับเคลื่อนการพัฒนาธุรกิจรูปแบบบริษัทลูกหรือบริษัทร่วมทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจของ AOT ในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการการบิน (Aeronautical Business) เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงาน และความหลากหลายด้วยการขยายธุรกิจออกไปจากธุรกิจการบิน (Diversified Business) เป็นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจแบบเชิงรุกเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ กระจายความเสี่ยง และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กับ AOT

โดยได้ตั้งบริษัทร่วมทุน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท รักษาความปลอดภัย ท่าอากาศยานไทย จำกัด (AVSEC) บริษัท บริการภาคพื้นท่าอากาศยานไทย จำกัด (AOTGA) และบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ จำกัด (AOTTO) ที่เป็นความภาคภูมิใจของ AOT ในการมีส่วนร่วมยกระดับและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร โดย AOT ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดศูนย์ตรวจสอบสินค้าเน่าเสียง่ายก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยจะปรับปรุงคลังสินค้า 4 ภายในเขตปลอดอากร ทสภ.เป็นศูนย์ตรวจรับรองมาตรฐาน

ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง และเสนอให้กระทรวงคมนาคมซึ่งกำกับดูแล AOT และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา หลังจากนั้น จะก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ใช้เวลาประมาณ 4 เดือน และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการแก่เกษตรกรได้ในช่วงต้นปี 2565

“42 ปีของ AOT ได้ผ่านทั้งวิกฤตและความสำเร็จมามากมาย แม้ในปีนี้จะเจอความท้าทายแบบใหม่ แต่ AOT ได้มีการวางรากฐานธุรกิจอย่างแข็งแกร่ง มีความพร้อมในการรับมือและปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เพื่อเติบโตและก้าวไปถึงวิสัยทัศน์ขององค์กรในการเป็นผู้ดำเนินการและจัดการท่าอากาศยานที่ดีระดับโลก (AOT operates the world’s smartest airports) และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของประเทศต่อไป”

[Update] AOTดีล 15 สนามบิน เชื่อมโยงแอพพลิเคชั่น แชร์รายได้ขายสินค้า | ข่าว aot ล่าสุด – POLLICELEE

ผู้ชมทั้งหมด 1,201 

AOT เร่งเพิ่มฟังก์ชั้น “SAWASDEE by AOT” รองรับเปิดน่านฟ้า 1 พ.ย.นี้ พร้อมดีล 15 สนามบิน เชื่อมโยงแอพพลิเคชั่น แชร์รายได้จากการขายสินค้า  มุ่งเพิ่มสัดส่วนรายได้ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม เบื้องต้นคุยกับ ททท. เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ในประเทศ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในขณะนี้ AOT อยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” ให้มีระบบการทำงานที่หลากหลาย (ฟังก์ชั้น) ตรงกับความต้องการของผู้โดยสาร เพื่อให้เป็นมิติใหม่ของการให้บริการ และพร้อมจะเชื่อมโยงสารสนเทศด้านคมนาคมและการท่องเที่ยวตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อรองรับการเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564  

ทั้งนี้ แอพพลิเคชัน  “SAWASDEE by AOT” นั้นจะเป็นการอำนวยความสะดวก สบายในการใช้บริการทั้ง 6 ท่าอากาศยานของ AOT ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ท่าอากาศยานภูเก็ต และท่าอากาศยานหาดใหญ่ และยังเป็นช่องหนึ่งในการเพิ่มรายได้ธุรกิจดิจิทัลแพลตฟอร์ม ของ AOT ในอนาคต และมุ่งสู่การเป็น “Digital Airports   

แอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” จะสามารถเช็กเที่ยวบินในแต่ละวัน เช็กอินผ่านระบบแอพพลิเคชัน มีระบบติดตามกระเป๋าแบบเรียลไทม์ บอกที่ตั้งร้านอาหาร ร้านค้าภายในท่าอากาศยาน ตรวจสอบที่จอดรถ จองรถแท็กซี่ พร้อมกับมีบริการเกมสะสมคะแนนที่สามารถนำไปเป็นส่วนลดแลกซื้อสิ้นค้า หรืออาหารที่ร่วมกับ แอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT”

นอกจากนี้ AOT ก็อยู่ระหว่างเจรจากับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อร่วมมือด้านการท่องเที่ยว โดย “SAWASDEE by AOT” จะเป็นศูนย์ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารกรุงไทย เพื่อให้สามารถทำธุรกรรมด้านการเงินผ่าน “SAWASDEE by AOT” ได้

ขณะเดียวกันปัจจุบัน AOT ก็อยู่ระหว่างเจรจากับตัวแทน 15 ท่าอากาศยาน จาก 8 ประเทศใน 4 ภูมิภาคที่อยู่ภายใต้ข้อตกลง Sister Airport อาทิเช่น ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ท่าอากาศยานมิวนิก  ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง ท่าอากาศยานนานาชาติอินช็อน  เป็นต้น เพื่อร่วมมือเชื่อมโยงแอพพลิเคชั่นระหว่างกัน

โดยการเชื่อมโยงแอพพลิเคชัน กับท่าอากาศยานต่างประเทศนั้นจะสามารถจำหน่ายสินค้าของแต่ละประเทศผ่านช่องทางแอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” ได้ ซึ่งภายหลังจากสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย AOT ก็มีแผนที่จะไปเจรจาในรายละเอียดเรื่องการ Revenue Sharing หรือการแบ่งรายได้ 

อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชัน “SAWASDEE by AOT” นั้นคาดว่าในปี 2565 จะเริ่มเชื่อมโยงแอพพิเคชั่นของท่าอากาศยานของต่างประเทศได้ ซึ่งในปี 2565 ก็จะเริ่มเห็นมีรายได้จากการเปิดให้บริการ “SAWASDEE by AOT” และในปี 2566 คาดว่ารายได้จะเติบโตขึ้นอย่างชัดเจน และไปช่วยเพิ่มสัดส่วนรายได้ของธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบิน หรือ นอนแอโรว์ (Non – Aero) ซึ่งคาดว่าในปี 2566 จะมีสัดส่วนรายได้จาก Non – Aero มากกว่า 50% จากปัจจุบันสัดส่วนรายได้ Non – Aero อยู่ที่ 43% สัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Aero อยู่ที่ 47%


Live : ข่าวเที่ยงไทยรัฐ 9 พ.ย. 64 | ThairathTV


ข่าวเที่ยงไทยรัฐ เกาะติดข่าวสารสำคัญ ทุกจันทร์ศุกร์ เวลา 11.0013.30 น.ทางไทยรัฐทีวี 32
กดติดตาม \u0026 กดกระดิ่ง : http://bit.ly/Subscribe_Thairath
ติดตามข่าวสำคัญไปกับเรา
Website : https://www.thairath.co.th
Website : https://www.thairath.co.th/tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairath
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_News
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://www.instagram.com/thairath
Instagram : https://www.instagram.com/thairathtv
Line : http://line.me/ti/p/@Thairath
Youtube : https://www.youtube.com/thairathonline
ติดต่อโฆษณา ออนไลน์
โทร. 021271111 ต่อ 2144

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

Live : ข่าวเที่ยงไทยรัฐ 9 พ.ย. 64 | ThairathTV

ต้องโทษดาว – อิ้งค์ วรันธร | The Wall Song ร้องข้ามกำแพง


พบกับรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพง
ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 20.05 น.
ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
=========================================
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/workpoint
Website: https://www.workpointtv.com
Instagram: https://www.instagram.com/workpoint
TikTok: https://vt.tiktok.com/ZS9GDwTY

ต้องโทษดาว - อิ้งค์ วรันธร | The Wall Song ร้องข้ามกำแพง

AOTเดินหน้าลงทุนขยายสนามบิน 3.87 แสนลบ. | ย่อโลกเศรษฐกิจ 24มิ.ย.64


ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
https://www.tnnthailand.com
https://tv.trueid.net/live/tnn16
https://www.youtube.com/c/tnn16
https://www.facebook.com/TNNthailand/
https://www.facebook.com/TNN16LIVE/
https://twitter.com/tnnthailand
https://www.instagram.com/tnn_online/
https://www.tiktok.com/@tnnonline
Line @TNNONLINE หรือคลิก https://lin.ee/4fP2tltIo
ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

AOTเดินหน้าลงทุนขยายสนามบิน 3.87 แสนลบ. | ย่อโลกเศรษฐกิจ 24มิ.ย.64

Alpha Investor: EP12 “เจาะลึกหุ้น AOT การเติบโตครั้งใหม่ ที่หลายคนไม่รู้\”


Alpha Investor: EP12 “เจาะลึกหุ้น AOT การเติบโตครั้งใหม่ ที่หลายคนไม่รู้\” วิเคราะห์หุ้น AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รับธีมเปิดเมือง กับ \”สนามบินใหม่\” ปัจจัยที่จะนำไปสู่การเติบโตครั้งสำคัญในปีข้างหน้า เมื่อข่าวดีเริ่มกลับมา ตอนนี้เป็นโอกาสลงทุนหุ้น AOT หรือยัง?
\”Alpha Investor นักลงทุน หาหุ้น ⍺lpha\”
รายการด้านการลงทุน โดย FINNOMENA ที่จะพานักลงทุนหาหุ้นผู้นำตลาด ผ่านการวิเคราะห์เชิงลึก จากมุมมองของนักลงทุนตัวจริงผู้มากประสบการณ์ทั้ง “นักลงทุนสถาบัน” (Wall Street Investor) และ “นักลงทุนทั่วไป” (Main Street Investor) เพื่อให้เห็นวิธี เทคนิค และกลยุทธ์ในการลงทุนหุ้นรายตัว ตั้งแต่การวิเคราะห์ธุรกิจ อ่านงบการเงิน ส่องโอกาสความเสี่ยง และการประเมินมูลค่า
พบกับ
เจษฎา สุขทิศ เสนอมุมมอง “นักลงทุนสถาบัน”
อลงกฎ มโนรุ่งเรืองรัตน์ เสนอมุมมอง “นักลงทุนทั่วไป”
และ จิรัฐิติ ขันติพะโล ดำเนินรายการ
AOT มีวิธีการวิเคราะห์อย่างไร ในมุมมองนักลงทุนแบบ VI และนักลงทุนสถาบัน
สำรวจ \”สนามบินใหม่\” ปัจจัยที่จะทำให้ AOT เติบโตแบบก้าวกระโดด
หาจังหวะการลงทุน ตอนนี้เป็นโอกาสลงทุนหุ้น AOT หรือยัง?
มาร่วมเป็น “จ่าฝูง” หาหุ้นนำตลาด กับ \”Alpha Investor นักลงทุน หาหุ้น ⍺lpha\”
Alpha Investor ย้อนหลัง
Alpha Investor: EP11 “Jack Dorsey กับภารกิจทวงบัลลังก์ Twitter\”
https://youtu.be/YJMwrOhlEM
Alpha Investor: EP10 “สงครามสตรีมมิ่ง ใครคือผู้ชนะ?\”
https://youtu.be/ClxVNKoKWkY
Alpha Investor: EP09“ Airbnb หุ้น Tech สายท่องเที่ยวที่ทุกคนต้องรู้จัก!\”
https://youtu.be/opTwxnGgEUQ
FINNOMENA​ ลงทุน AOT

Alpha Investor: EP12 “เจาะลึกหุ้น AOT การเติบโตครั้งใหม่ ที่หลายคนไม่รู้\

สรุป OppDay หุ้น GLOCON Q2 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที – บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)


สรุป OppDay หุ้น GLOCON Q2 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที
✅ ลักษณะธุรกิจ หุ้น GLOCON: ธุรกิจหลักคือ ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม (บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท คิทเช่น พลัส แฟรนไชส์ จำกัด)(NPPF และ KPF) ธุรกิจอาหารแปรรูปแช่แข็งและอาหารกึ่งสำเร็จรูปพร้อมทาน (บริษัท เอ็นพีพี ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด)(NPPFS) ธุรกิจผลไม้อบแห้ง (บริษัท ฟรุตตี้ดราย จำกัด) (FD) ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติกประเภทต่างๆ เช่น พลาสติกชนิดอ่อนตัว , ขวดพีอีที และบรรจุภัณฑ์พลาสติกขึ้นรูปด้วยระบบ Vacuum เช่น ถาดบรรจุอาหาร เพื่อใช้สำหรับบรรจุสินค้าอุปโภคและบริโภคประเภทต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ยังได้ลงทุนและประกอบธุรกิจต่างๆ ที่มีความต่อเนื่องและเป็นการสนับสนุนธุรกิจหลัก เช่น ธุรกิจให้เช่าพื้นที่ในศูนย์การค้า ซึ่งเป็นศูนย์การค้าประเภท Community Mall บนเนื้อที่กว่า 19 ไร่ ริมถนนบรมราชชนนี (บริษัท เดอะ บรีโอ้ มอลล์ จำกัด) (TBM) ธุรกิจในรูปแบบการตลาดเครือข่าย (Network Marketing) เพื่อจําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค (บริษัท ดิ แองเจิ้ล โกลบอล จํากัด) (TAG) และธุรกิจเทรดดิ้ง (บริษัท โกลคอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด) (GCI)
✅กดฟัง OppDay คลิปอื่นๆใน Playlist
https://youtube.com/playlist?list=PLlPA8CImu2ypl3NP0ViMgCCw_BNtIeoEV
🎁 แอด Line มีของแจก ฟรี!!!
Line id : @MrStock
📱 Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิงก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)
🔴 วิธีลงทุนหุ้น VI ฉบับมือใหม่ ปูพื้นฐานครบถ้วน
จัดเต็ม 9 บท 75 คลิป 24 ชม. จบในคอร์สเดียว แบบ Online
คอร์ส Online ก่อนลงทุนหุ้นแนว VI
🎯 (คลิก) https://www.mrlikestock.com/coursevi/?ytGLOCON=c21
✅ เคล็ดลับเลือกหุ้นดี ที่ทำเองได้
✅ หลักการ VI ที่นักลงทุนระดับโลกใช้
✅ วิเคราะห์พื้นฐานบริษัท หาเพชรในตม
✅ สอนอ่านงบการเงิน ประเมินมูลค่าหุ้น
คุ้มค่ากว่านี้ หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว !!
📌 คอร์สนี้เป็นในรูปแบบ Online ไม่มีวันหมดอายุ
✅ เนื้อหาเสร็จแล้ว พร้อมเรียนได้ทันที
✅ รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ทุกอุปกรณ์
🔥 ตอนนี้คอร์ส Vi จัดโปร ราคาพิเศษ อยู่
รายละเอียด และ ขั้นตอนสมัคร
📱 คอร์ส VI : https://www.mrlikestock.com/coursevi/?ytGLOCON=c21

======================

💌 คอร์ส Online ของ Mr.LikeStock
📌 “เริ่มต้นอ่านงบการเงิน หาหุ้นดี”
📌 “แกะงบหุ้น เจาะงบกระแสเงินสด”
📌 “ประเมินมูลค่าหุ้น ทำเองได้”
📱 รายละเอียด https://MrStock.me/online

======================

💟 ติดตาม Mr.LikeStock
📱 คอร์ส VI : https://MrStock.me/vi
📱 Website : https://MrLikeStock.com
📱 YouTube : https://MrStock.me/yt
📱 Facebook : https://MrStock.me/fb
📱 Line : https://MrStock.me/line
( คลิก ที่ลิงก์เพื่อแอดเพื่อนได้เลย)
Line id : @MrStock
หุ้นGLOCONสรุปOppday ลงทุนหุ้นไทย
อ่านงบการเงิน หุ้น การลงทุน Mr.LikeStock
เข้าใจง่าย VI มือใหม่ หุ้นไทย SETindex

สรุป OppDay หุ้น GLOCON Q2 2021 เข้าใจง่ายๆ ใน 5 นาที -  บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ข่าว aot ล่าสุด

Leave a Comment