[Update] AR-VU-2020-Flip eBook Pages 1 – 50 | นิ วั ฒ น์ ธํา รง บุญ ทรง ไพศาล – POLLICELEE

นิ วั ฒ น์ ธํา รง บุญ ทรง ไพศาล: คุณกำลังดูกระทู้

ANNUAL

REPORT2019

รายงานประจําป

มหาวทิ ยาลยั วงษ์ชวลติ กุล
ปการศึกษา 2562

WWW.VU.AC.TH

MORVONG

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มีปณิธาน คือ “ผลิตคนดี มีคุณธรรม พัฒนาสังคม”
โดยให้โอกาสสําหรับผู้ทีสนใจศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพือพัฒนาตนเองให้มีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพ และนําความรู้ไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ มุ่งมันทีจะจัดการเรียน
การสอนอย่างมีมาตรฐานและคุณภาพทังในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
รวม 29 หลักสูตร มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพแต่ละองค์ประกอบอยู่ในระดับดี
และดีมาก มาตลอดระยะเวลา 36 ป ภายใต้ความร่วมมือของคณาจารย์และบุคลากรทุกฝาย
โดยมีเปาหมายร่วมกันทีจะพั ฒนามหาวิทยาลัยให้เปนมหาวิทยาลัยเอกชนอันดับหนึงใน
ภูมิภาค มุ่งพัฒนาวิชาชีพสู่ความเปนเลิศ

ในนามสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ขอขอบคุณทุกท่านสําหรับการร่วมแรง
ร่วมใจทํางานทีผ่านมา เพือให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติสืบไป

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สบื ค้า)
นายกสภามหาวทิ ยาลยั วงษ์ชวลิตกลุ

สารจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดการศึกษาทีมีคุณภาพได้มาตรฐานมุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตให้เปนคนดี มีคุณธรรม เพือออกไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยพัฒนา
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ คือ “นักปฏิบัติ ซือสัตย์ สู้งาน”

ในปการศกึ ษา 2562 การดําเนนิ งานของมหาวิทยาลยั มผี ลการดาํ เนินงานทีตอบ
สนองตอ่ เปาหมายทีกาํ หนดไวใ้ นยทุ ธศาสตรข์ องมหาวทิ ยาลัย ดังจะเหน็ ไดจ้ ากผลงานที
แสดงในรายงานฉบบั นี ในสว่ นของการจดั การศึกษาและพัฒนาผเู้ รียน มนี กั ศกึ ษาได้รับ
รางวลั จากการประกวดและแขง่ ขนั จากหน่วยงานภายนอกหลายรายการ ในดา้ นการวจิ ยั
งานสรา้ งสรรค์ และนวตั กรรม คณาจารย์ไดร้ ับทุนสนับสนนุ ทังจากหนว่ ยงานภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย ซึงเปนโครงการวิจยั ทีมุง่ เปาตอบสนองการวิจัยของชาติ และมีผลงาน
วิชาการลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทีได้รบั การยอมรับอยา่ งแพรห่ ลาย มหาวิทยาลยั ไดจ้ ดั
ประชมุ วชิ าการระดับชาติ เพือเฉลมิ พระเกยี รติเนืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รม
ราชาภเิ ษก และฉลองครบรอบ 36 ป มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล ในด้านการบรกิ ารวชิ าการ
แกส่ งั คมมโี ครงการหลายโครงการทชี ่วยสรา้ งศักยภาพชมุ ชนสูค่ วามมนั คง มังคัง และ
ยังยนื เชน่ โรงเรียนผสู้ ูงอายุตาํ บลหมืนไวยทีเปดเรยี นตอ่ เนอื งถงึ 3 รุ่นแล้ว การอบรมเชงิ
ปฏบิ ตั กิ ารเรืองการปฐมพยาบาลและชว่ ยชีวติ ขันพืนฐาน เปนต้น สําหรับการทํานบุ าํ รุง
ศิลปวฒั นธรรม มหาวิทยาลัยจดั ทําสารานกุ รมโคราชศึกษา 2 ซึงเปนแหลง่ ความร้เู กียวกับ
โครงการเผยแพร่ใหแ้ ก่ผู้ทสี นใจได้เขา้ มาศึกษาไดต้ ลอดเวลา

ในโอกาสนี ขอขอบคุณอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกียวข้องทุกฝาย
ทีร่วมแรงร่วมใจพั ฒนามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนือง

(อาจารย์ ดร.กิตติ วงษ์ชวลิตกุล)
อธกิ ารบดมี หาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

สารบญั

1 2 6

อุดมการณ์ ขอ้ มลู ทัวไป คณะกรรมการสภาฯ
มหาวิทยาลยั

7 11 16

คณะผบู้ ริหาร ขอ้ มลู สารสนเทศและ ศษิ ยเ์ ก่า
สถติ ิ

18 19 31

ผลการดาํ เนนิ งาน ยทุ ธศาสตรท์ ี 1 ยุทธศาสตรท์ ี 2
ตามยทุ ธศาสตร์

55 63 70

ยุทธศาสตร์ที 3 ยุทธศาสตรท์ ี 4 ยทุ ธศาสตร์ที 5

อุดมการณม์ หาวทิ ยาลัยวงษช์ วลติ กุล

ปรัชญา

“จรยิ ธรรม นำปญั ญำ”

ปณิธาน

“ผลติ คนดี มีคณุ ธรรม พั ฒนำสงั คม”

วสิ ยั ทศั น์

“มหำวทิ ยำลัยวงษช์ วลิตกุลจะเปน็ มหำวิทยำลยั เอกชนอนั ดบั หน่งึ ในภูมภิ ำค
มงุ่ พั ฒนำวชิ ำชพี สู่ควำมเป็นเลศิ ”

พั นธกจิ

1. กำรผลติ บัณฑิต 4. กำรทำนบุ ำรุงศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์

2. สนบั สนนุ กำรวจิ ัย เพื่ อควำมเปน็ เลิศ ทรัพยำกรธรรมชำติและสงิ่ แวดลอ้ ม

3. สง่ เสรมิ และสนับสนุนกำรบรกิ ำรวชิ ำกำร 5. กำรบรหิ ำรจัดกำร

สู่ชุมชนเข้มแขง็ และเป็นทย่ี อมรบั

เอกลกั ษณ์
“คดิ ลำ้ ทำได้ (Think beyond: Achievement)”

อตั ลกั ษณ์
“นกั ปฏบิ ตั ิ ซือ่ สตั ย์ สงู้ ำน”

คา่ นิยม

M O R 1V11 O N G

Moral ยดึ มั่นในคณุ ธรรมจรยิ ธรรมอนั ดี มีควำมกตัญญู

Outstanding มีวิสยั ทัศนก์ วำ้ งไกล มีควำมคดิ ท่ีโดดเดน่ ทำ้ ทำยกำรทำงำน

Resourceful เปน็ ผู้เตม็ ไปดว้ ยควำมคิดริเรมิ่ เปน็ ผมู้ คี วำมรแู้ ละมไี หวพรบิ ในกำรแกป้ ญั หำ

Versatile เป็นผู้มีควำมสำมำรถรอบด้ำน สนใจใฝร่ ู้ และสูง้ ำน เพื่ อให้ทำงำนไดห้ ลำยดำ้ น

Open Heart-Open Mind เป็นผู้เปดิ ใจกวำ้ งรับฟงั ควำมคิดเห็นผู้อื่นดว้ ยควำมใส่ใจและเตม็ ใจ

Network and Team เปน็ ผู้สำมำรถทำงำนเปน็ เครือข่ำย มคี วำมสมคั รสมำนสำมคั ครี ่วมมอื เพื่ อ

พั ฒนำองคก์ ร

Goal Setting เป็นผทู้ ่มี ีเปำ้ หมำยในกำรทำงำนและกำรดำเนนิ ชวี ติ และมุ่งมัน่ ในกำรดำเนนิ ไปให้

บรรลเุ ป้ำหมำย

1

ข้อมลู ท่ัวไป

ตราประจามหาวทิ ยาลยั | University Seal

รปู ร่ำงวงกลม มสี ่วนโคง้ ภำยในรอบวง 16 วงโค้งตอ่ เน่ืองกัน
วงโค้งตอนบนชอ่ื มหำวทิ ยำลยั ภำษำไทยวำ่ “มหำวทิ ยำลยั วงษ์ชวลิตกลุ ”
วงโคง้ ตอนล่ำงช่ือมหำวิทยำลัยภำษำอังกฤษวำ่ “VONGCHAVALIT UNIVERSITY”
ทัง้ สองด้ำนมรี ูปดอกไม้สก่ี ลบี เกษรกลม
ตรงกลำงมรี ูปอนุสำวรียท์ ้ำวสุรนำรี ซุ้มประตูชมุ พล และเส้นโค้งกอ้ นเมฆด้ำนหลงั
ดำ้ นล่ำงวงกลม มีปรัชญำของมหำวทิ ยำลัยคือ จริยธรรม นำปญั ญำ

สีประจามหาวทิ ยาลยั | VU Colors

สแี สด
แสดงถึง สติปญั ญำเปน็ เลิศและ
ควำมรุง่ เรอื ง

ต้นไม้ประจามหาวทิ ยาลยั | VU Tree

ตน้ แคแสด
เ ป็ น ต้ น ไ ม้ ป ร ะ จ ำ ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ว ง ษ์ ช ว ลิ ต กุ ล
แสดงถึงสญั ลกั ษณข์ องกำรก่อตั้งมหำวิทยำลัย
ซ่ึงก่อตั้งในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนำคม ๒๕๒๗
และยังแสดงถึงสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยใน
แง่ว่ำเป็นสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำที่มี
กำรเรียนกำรสอน เป็นสถำนศึกษำท่ีมุ่งบ่มเพำะ
ควำมรู้และปลูกฝังคณุ ธรรมจรยิ ธรรม

2

ทตี่ งั้ มหาวทิ ยาลัย | VU Location

มหำวทิ ยำลยั วงษ์ชวลิตกุล มีเนื้อที่ 103 ไร่ ตั้งอยู่เลขที่ 84 หมทู่ ่ี 4
ถนนมติ รภำพ-หนองคำย ตำบลบ้ำนเกำะ อำเภอเมอื ง จังหวัดนครรำชสมี ำ
โทรศัพท์ (Tel) 0 4400 9711 โทรสำร (Fax) 0 4420 3785 เว็บไซต์ www.vu.ac.th

อาคารทีด่ าเนนิ การจดั การเรยี นการสอน

อำคำรมขุ -ปรำณี อำคำรแสงสอ่ งปัญญำ
พื้ นท่ี 11,500 ตำรำงเมตร พื้ นท่ี 22,720 ตำรำงเมตร

อำคำรขวญั เงนิ อำคำรขวญั ทอง
พื้ นที่ 3,488 ตำรำงเมตร พื้ นท่ี 3,488 ตำรำงเมตร

อำคำรปฏบิ ตั กิ ำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ อำคำรขวญั แกว้
พ้ื นท่ี 24,845 ตำรำงเมตร พ้ื นท่ี 2,280 ตำรำงเมตร

3

อำคำรสนบั สนนุ กำรเรยี นกำรสอน

อำคำรศลิ ปวฒั นธรรม พื้ นท่ี 2,568 ตำรำงเมตร
วงษช์ วลติ กลุ อนิ ดอรส์ เตเดยี ม พ้ื นที่ 6,442 ตำรำงเมตร

สนำมกฬี ำมขุ วงษช์ วลติ กลุ พ้ื นท่ี 13,700 ตำรำงเมตร

4

ยุทธศาสตรม์ หาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล
ปกี ารศึกษา 2560-2564

ยทุ ธศำสตรท์ ่ี 2
พั ฒนำคุณภำพงำนวิจัย
สนองต่อควำมต้องกำรของสังคม

“มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลติ กลุ จะเป็น
มหาวทิ ยาลยั เอกชนอนั ดบั หนง่ึ ในภมู ิภาค

มุ่งพั ฒนาวิชาชพี สู่ความเปน็ เลศิ ”

ยทุ ธศำสตรท์ ่ี 5 ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 3
กำรพั ฒนำศักยภำพของบคุ ลำกร ใหบ้ ริกำรวิชำกำรทส่ี อดคลอ้ งกับ
ระบบบรหิ ำรจัดกำรสคู่ วำมเปน็ เลศิ และ ควำมต้องกำรของสงั คม

ใชท้ รัพยำกรใหม้ ีประสิทธิภำพ

ยทุ ธศำสตรท์ ี่ 4
ส่งเสริม สนับสนุน กำรทำนบุ ำรงุ ศิลปวัฒนธรรม

อนรุ ักษท์ รัพยำกรธรรมชำติและสง่ิ แวดล้อม

5

คณะกรรมการสภามหาวทิ ยาลยั วงษ์ชวลติ กลุ

กรรมกำรสภำมหำวทิ ยำลยั ผทู้ รงคณุ วฒุ ิ

6

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยวงษช์ วลิตกลุ

ผรู้ บั ใบอนญุ ำตและอธกิ ำรบดี

รองอธกิ ำรบดแี ละผชู้ ว่ ยอธกิ ำรบดี

รองศาสตราจารยฉ์ วีวรรณ โพธศิ์ รี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สงวนพงษ์ ชวนชม
รองอธกิ ารบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวชิ าการ

รกั ษาการรองอธกิ ารบดีฝา่ ยพฒั นานกั ศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. รชั นี ศจุ จิ นั ทรรัตน์ ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชีวินทร์ ลิม้ ศิริ
รองอธกิ ารบดีฝา่ ยแผนและพฒั นา รองอธิการบดีฝา่ ยวิจัยและบรกิ ารวชิ าการ

อาจารย์ ดร. ณฐั วัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล
ผู้ช่วยอธกิ ารบดฝี ่ายวิเทศสัมพนั ธ์

7

คณบดี
ผูอ้ ำนวยกำร

8

หวั หนำ้ งำน/ศนู ย์

สำนักบรกิ ำรกำรศกึ ษำ สำนกั อธกิ ำรบดี
 ผชู้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.พั ชรนิ ทร์ อำตมยี นันท์  นำงเพ็ ญนภิ ำ ประดษิ ฐค์ ำ่ ย

หัวหนำ้ งำนวชิ ำกำร หัวหนำ้ งำนบุคคล
 อำจำรยอ์ รรถพงษ์ โภชนเ์ กำะ  นำงสำวสำวติ ตรี ศริ ทิ รพั ยส์ นุ ทร

หวั หน้ำงำนบริกำรกำรศกึ ษำ หวั หนำ้ งำนบัญชีและทรัพยส์ นิ
 อำจำรยณ์ ฐั วรรณ เลศิ ภญิ โญชยั ถำวร  นำยณฐั พงษ์ ศริ ทิ รพั ยส์ นุ ทร

หัวหน้ำงำนสหกจิ ศกึ ษำ หัวหนำ้ งำนอำคำรสถำนท่แี ละซ่อมบำรุง

สำนกั บรรณสำรและสำรสนเทศ ศูนยบ์ รหิ ำรส่ือสำรกำรตลำด

 อำจำรยอ์ ษุ ำ ไขขนุ ทด  อำจำรย์ ดร.วนั เกษม สัตยำนุชติ
หัวหน้ำงำนห้องสมุด หวั หน้ำศูนยบ์ รหิ ำรสอื่ สำรกำรตลำด

สำนกั แผนและประกันคณุ ภำพ ศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ำรสนเทศ
 อำจำรย์ ดร.สจุ นิ ดำ สถริ อนนั ต์  นำยชลธี ศลิ ำ

หวั หน้ำงำนแผนและบริหำรควำมเสยี่ ง หัวหน้ำศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ำรสนเทศ
 อำจำรย์ ดร.ประยงค์ กรี ตอิ ไุ ร
ศูนยบ์ ม่ เพำะวสิ ำหกจิ
หัวหนำ้ งำนประกนั คุณภำพกำรศกึ ษำ  อำจำรยบ์ ำรมี วรรณพงษเ์ จรญิ

สำนกั งำนตรวจสอบภำยใน ผจู้ ดั กำรศูนย์บ่มเพำะวสิ ำหกจิ
 อำจำรย์ ดร.พิ ทยำ ผอ่ นกลำง

หวั หน้ำสำนกั งำนตรวจสอบภำยใน

9

โครงสรา้ งองคก์ ารมหาวิทยาลยั วงษช์ วลติ กุล

คณะกรรมการตรวจสอบประจาสถาบนั สภามหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล สานกั งานสภามหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลิตกุล
สานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลยั วงษช์ วลติ กลุ ศนู ยบ์ ่มเพาะวิสาหกจิ

คณะนติ ศิ าสตร์ ฝา่ ยวิชาการ ฝา่ ยบรหิ าร ฝ่ายแผนและพฒั นา ฝ่ายวิจัยและบริการวชิ าการ ฝา่ ยพัฒนานกั ศกึ ษา
คณะนเิ ทศศาสตร์
คณะบรหิ ารธรุ กจิ สานกั บรกิ ารการศกึ ษา สานกั อธิการบดี สานักแผนและ สานกั วิจัยและ สานกั พฒั นานกั ศกึ ษา
คณะพยาบาลศาสตร์ งานบริหารท่วั ไป ประกนั คุณภาพ บรกิ ารวชิ าการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ งานวชิ าการ งานกิจกรรมพัฒนา
คณะศึกษาศาสตร์ งานบรกิ าร งานบคุ คล งานแผนและ งานวจิ ัย นักศกึ ษา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ การศึกษา งานการเงิน บริหารความเสี่ยง งานบริการวชิ าการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ งานสหกจิ ศึกษา งานบัญชแี ละ งานวารสารวิชาการ งานบรกิ ารนักศกึ ษา
ทรพั ย์สนิ งานแผน งานการจัดการความรู้
สานักบรรณสารและ งานศลิ ปะและ
สารสนเทศ งานอาคารสถานที่ งานบรหิ าร วัฒนธรรม
งานห้องสมดุ และซ่อมบารงุ ความเสยี่ ง
งานอนุรักษ์
ศูนย์บรหิ ารสอื่ สารการตลาด งานประกันคุณภาพ ทรพั ยากรธรรมชาติ
งานประชาสมั พนั ธ์ การศึกษา
และส่งเสรมิ การตลาด และสง่ิ แวดล้อม
งานวทิ ยาการยาเสพตดิ
ศูนยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศ
งานจิตอาสา

งานศิษย์เกา่ สัมพันธ์

งานกองทุนให้กยู้ มื
เพอ่ื การศกึ ษา

ปรบั ปรงุ แกไ้ ขตามมติทปี่ ระชุมสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 2/2563 วันเสารท์ ี่ 6 มถิ ุนายน 2563

ขอ้ มูลสารสนเทศและสถิติ

หลกั สตู รและสำขำวชิ ำทเ่ี ปิดสอน

มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล จัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ปริญญำโทและปริญญำเอก
ปีกำรศึกษำ 2562 มีจำนวนหลักสูตรท่เี ปดิ สอนทั้งหมด 29 หลักสูตร แบ่งเป็น ระดับปริญญำตรี
21 หลักสตู ร ระดบั ประกำศนยี บัตรบัณฑติ 1 หลักสตู ร ระดบั ปริญญำโท 4 หลกั สตู ร และระดับ
ปรญิ ญำเอก 3 หลักสูตร

หลกั สตู รระดบั ปรญิ ญำตรี สำขำวิชำนติ ศิ ำสตร์
1. นิตศิ ำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรบัญชี
2. บญั ชบี ณั ฑิต สำขำวชิ ำกำรเงนิ และกำรธนำคำร
3. บรหิ ำรธรุ กจิ บณั ฑิต สำขำวชิ ำระบบสำรสนเทศคอมพิ วเตอร์
4. วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรตลำด
5. บริหำรธุรกจิ บณั ฑติ สำขำวชิ ำกำรจดั กำร
6. บรหิ ำรธรุ กิจบัณฑิต สำขำวิชำธรุ กจิ ระหว่ำงประเทศ
7. บริหำรธรุ กจิ บณั ฑิต สำขำวิชำกำรทอ่ งเท่ยี วและกำรโรงแรม
8. ศลิ ปศำสตรบณั ฑิต สำขำวชิ ำกำรจดั กำรโลจิสตกิ สแ์ ละโซอ่ ุปทำน
9. บรหิ ำรธรุ กจิ บณั ฑิต สำขำวชิ ำวศิ วกรรมเครอ่ื งกล
10. วศิ วกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟำ้
11. วิศวกรรมศำสตรบณั ฑิต สำขำวชิ ำวศิ วกรรมโยธำ
12. วิศวกรรมศำสตรบณั ฑติ สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิ วเตอร์
13. วทิ ยำศำสตรบณั ฑิต สำขำวชิ ำกำรโฆษณำและกำรประชำสัมพั นธ์
14. นิเทศศำสตรบณั ฑิต สำขำวิชำสถำปตั ยกรรมศำสตร์
15. สถำปตั ยกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
16. พยำบำลศำสตรบณั ฑติ สำขำวชิ ำเทคโนโลยีกำรศึกษำและคอมพิ วเตอร์
17. ศึกษำศำสตรบณั ฑติ สำขำวชิ ำกำรสอนวิทยำศำสตรท์ ั่วไป
18. ศึกษำศำสตรบัณฑติ สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวยั
19. ศกึ ษำศำสตรบณั ฑติ สำขำวชิ ำสำธำรณสุขศำสตร์
20. วทิ ยำศำสตรบัณฑิต สำขำวชิ ำอำชีวอนำมยั และควำมปลอดภยั
21. วทิ ยำศำสตรบัณฑิต
ประกำศนยี บตั รบณั ฑิตทำงกำรสอน (วิชำชีพครู)
หลักสตู รระดบั ประกำศนียบตั รบณั ฑติ
1. ศกึ ษำศำสตรประกำศนียบัตรบัณฑิต สำขำวชิ ำบริหำรธุรกจิ
สำขำวิชำกำรจัดกำรงำนวศิ วกรรม
หลักสตู รระดับปรญิ ญำโท สำขำวชิ ำกำรบริหำรกำรศึกษำ
1. บรหิ ำรธรุ กิจมหำบณั ฑิต สำขำวิชำหลักสูตรและกำรสอน
2. วศิ วกรรมศำสตรมหำบัณฑิต
3. ศกึ ษำศำสตรมหำบัณฑติ
4. ศกึ ษำศำสตรมหำบัณฑติ

11

หลักสูตรระดับปริญญำเอก สำขำวิชำบริหำรธรุ กิจ
1. บริหำรธุรกิจดุษฎีบณั ฑิต สำขำวชิ ำกำรจดั กำรงำนวิศวกรรม
2. วศิ วกรรมศำสตรดษุ ฎบี ณั ฑิต สำขำวชิ ำกำรบริหำรกำรศึกษำ
3. ปรชั ญำดุษฎีบัณฑิต

สดั สว่ นหลกั สตู รทเี่ ปดิ สอน ปกี ำรศึกษำ 2562 ปรญิ ญำเอก
3 หลักสตู ร
 จำแนกตำมระดบั กำรศกึ ษำ

ปรญิ ญำโท
4 หลกั สตู ร

ป.บณั ฑติ ปรญิ ญำตรี
1 หลักสตู ร 21 หลกั สตู ร

 จำแนกตำมคณะวชิ ำ คณะนติ ศิ ำสตร์
1 หลกั สตู ร
คณะสำธำรสขุ ศำสตร์
2 หลกั สตู ร คณะนเิ ทศศำสตร์
1 หลักสตู ร
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์
1 หลักสตู ร คณะบรหิ ำรธรุ กจิ
10 หลกั สตู ร
คณะศกึ ษำศำสตร์
7 หลักสตู ร คณะพยำบำลศำสตร์
1 หลักสตู ร
คณะวศิ วกรรมศำสตร์
6 หลักสตู ร

12

ขอ้ มลู นกั ศกึ ษำ

ปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลมีจำนวนนักศึกษำทั้งหมด 1,948 คน
แบ่งเป็นนักศึกษำระดับปริญญำตรี 1,675 คน ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต 88 คน ระดับ
ปริญญำโท 148 คน และระดับปรญิ ญำเอก 37 คน โดยในปีกำรศึกษำ 2562 มีผู้สำเร็จกำรศึกษำ
รวมทง้ั สน้ิ 549 คน (ท่มี ำ:งำนบริกำรกำรศึกษำ, ขอ้ มลู ณ วนั ท่ี 22 กรกฎำคม 2563)

ระดบั กำรศกึ ษำ นกั ศกึ ษำ ผสู้ ำเรจ็ กำรศกึ ษำ
ท้งั หมด
ระดบั ปรญิ ญำตรี 1,675 369
คณะนติ ศิ ำสตร์ 8
คณะนเิ ทศศำสตร์ 89 15
คณะบริหำรธรุ กจิ 82 99
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 392 48
คณะพยำบำลศำสตร์ 191 102
คณะศกึ ษำศำสตร์ 457 63
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ 287 4
คณะสำธำรณสขุ ศำสตร์ 35 30
142 88
ระดบั ประกำศนยี บตั รบณั ฑติ 88 88
คณะศึกษำศำสตร์ 88 88
148 3
ระดบั ปรญิ ญำโท 6 5
คณะบริหำรธรุ กจิ – 80
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 142 4
คณะศกึ ษำศำสตร์ 37 –
5 1
ระดบั ปรญิ ญำเอก 3 3
คณะบรหิ ำรธรุ กจิ 29
คณะวศิ วกรรมศำสตร์ 1,948 549
คณะศกึ ษำศำสตร์
รวม

13

ปริญญาโท จำแนกตำม ปรญิ ญาเอก สัดส่วน
148 คน ระดับกำรศกึ ษำ 37 คน นกั ศึกษา
8% 2% ปีการศึกษา

ป.บณั ฑิต ปริญญาตรี 2562
88 คน 1,675 คน
4% 86% คณะนติ ิศาสตร์
89 คน 5%
คณะสาธารสุขศาสตร์
142 คน 7% คณะนเิ ทศศาสตร์
82 คน 4%
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำแนกตำม
35 คน 2% คณะวชิ ำ คณะบรหิ ารธรุ กจิ
403 คน 21%
คณะศกึ ษาศาสตร์
546 คน 28% คณะพยาบาลศาสตร์
457 คน 23%
คณะวิศวกรรมศาสตร์
194 คน 10%

สดั ส่วน ปริญญาโท จำแนกตำม ปรญิ ญาเอก
ผูส้ าเร็จการศึกษา 88 คน ระดบั กำรศกึ ษำ 4 คน
ปกี ารศกึ ษา 2562 16% 1%

ป.บณั ฑติ ปริญญาตรี
88 คน 369 คน
16% 67%

คณะสาธารสขุ ศาสตร์ จำแนกตำม คณะนติ ศิ าสตร์
30 คน 5% คณะวชิ ำ 8 คน 1%

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์
4 คน 1% 15 คน 3%

คณะศึกษาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ
234 คน 43% 102 คน 18%

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
54 คน 10% 102 คน 19%

14

ข้อมลู บคุ ลำกร

ปีกำรศึกษำ 2562 มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุลมีอำจำรย์ประจำรวมทั้งท่ีปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ ทง้ั หมด 222 คน และบุคลำกรสำยสนับสนนุ 99 คน จำแนกจำนวนอำจำรย์ตำมคณะวชิ ำ ดงั น้ี

คณะวชิ ำ วฒุ กิ ำรศกึ ษำอำจำรย์ (คน) ตำแหนง่ ทำงวชิ ำกำร (คน)
ป.โท ป.เอก รวม ผศ. รศ. ศ. รวม
คณะนติ ิศำสตร์ 6 -6
คณะนิเทศศำสตร์ 5 -5 1–1
คณะบรหิ ำรธรุ กจิ 47 6 53 1–1
คณะวิศวกรรมศำสตร์ 22 14 36 53 – 8
คณะพยำบำลศำสตร์ 43 6 49 9 2 – 11
คณะศกึ ษำศำสตร์ 18 31 49 6 6 – 12
คณะสถำปตั ยกรรมศำสตร์ 6 17 6 4 1 11
คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 11 6 17 1–1
158 64 222 3- -3
รวม 32 15 1 48

สัดสว่ นบคุ ลำกรมหำวทิ ยำลยั วงษ์ชวลิตกลุ ปกี ำรศกึ ษำ 2562  จำแนกตำมวฒุ กิ ำรศกึ ษำของอำจำรย์
 จำแนกตำมประเภทบคุ ลำกร
ปรญิ ญาเอก
สายสนบั สนนุ 64 คน
99 คน 29%
31%

อาจารย์ ปรญิ ญาโท
222 คน 158 คน
71%
69%

 จำแนกตำมตำแหนง่ ทำงวชิ ำกำรของอำจำรย์ กรำฟแสดงจำนวนอำจำรย์ท้ังหมดและอำจำรยท์ ่มี ตี ำแหนง่ ทำงวชิ ำกำร
จำแนกตำมคณะวชิ ำ
ศาสตราจารย์
1 คน 70
2% 60
50
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ 40
31 คน 30
66% 20
10

0

รองศาสตราจารย์ อาจารย์ทงั้ หมด ตาแหน่งทางวิชาการ
15 คน
32%

15

ความภาคภมู ใิ จ: ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวงษช์ วลิตกุล

ผชู้ ว่ ยศำสตรำจำรย์ สนุ ษิ ำ ธงจนั ทร์
ผู้ชว่ ยคณบดีฝ่ำยแผนและประกันคณุ ภำพ คณะ
บริหำรธุรกิจ มหำวทิ ยำลยั เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
– ศิษย์เก่ำคณะบริหำรธรุ กจิ สำขำวิชำกำรบัญชี

อำจำรย์ ดร.รตั ตมิ ำ พำนชิ อนรุ กั ษ์
ผอู้ ำนวยกำรสำนักงำนเขตพ้ื นที่กำรศึกษำมธั ยมศึกษำ
เขต 31 (นครรำชสีมำ)
– ศษิ ยเ์ กำ่ คณะศกึ ษำศำสตร์ ระดบั ปรญิ ญำเอก
(ศษ.ด.) สำขำบรหิ ำรกำรศกึ ษำ รุ่น 9

16

คณุ ปยิ ะนชุ โพนทำ
ศิ ษ ย์ เ ก่ ำ ค ณ ะ พ ย ำ บ ำ ล ศ ำ ส ต ร์
ปฏิบัติงำนอยู่ที่โรงพยำบำลค่ำยสุร
นำรี ได้รับรำงวัลด้ำนงำนนวัตกรรม
กำรพยำบำล ในงำนประชุมวิชำกำร
ระดบั ชำติ HACC FORUM คร้ังที่ 13
ณ มหำวทิ ยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

คณุ วทิ วฒั น์ ผกู มนั่
นักวชิ ำกำรสำธำรณสขุ โรงพยำบำลหนอง
บุญมำก จังหวัดนครรำชสีมำ
– ศิษยเ์ ก่ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำ
สำธำรณสุขศำสตร์ รุ่น 7 ปี 2560

คณุ สมชยำ วิมลชยั
นกั วชิ ำกำรสำธำรณสุข โรงพยำบำลส่งเสรมิ
สขุ ภำพตำบลกระฉอด
– ศิษย์เก่ำคณะสำธำรณสุขศำสตร์ สำขำ
สำธำรณสุขศำสตร์ ร่นุ 9 ปี 2562

17

ผ ล ก า ร ดํา เ นิ น ง า น
ต า ม ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์

ยุทธศาสตรท์ ี 1 ยทุ ธศาสตร์ที 2 ยทุ ธศาสตรท์ ี 3 ยทุ ธศาสตร์ที 4 ยุทธศาสตรท์ ี 5

ผลติ บณั ฑติ สนองความ พัฒนาคณุ ภาพงานวจิ ยั ใหบ้ ริการวชิ าการที ส่งเสรมิ สนบั สนุน การพั ฒนาศักยภาพของ
ต้องการของสังคมและ สนองต่อความตอ้ งการ สอดคลอ้ งต่อความ การทาํ นุบาํ รงุ บคุ ลากร ระบบบรหิ าร
ตอ้ งการของสังคม จดั การสู่ความเปนเลิศ
ตลาดแรงงาน ของสังคม ศลิ ปวัฒนธรรม และการใชท้ รัพยากรให้มี
อนุรกั ษท์ รพั ยากร ประสิทธิภาพ

ธรรมชาตแิ ละ
สิงแวดล้อม

ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1
ผลติ บัณฑิต สนองความตอ้ งการของสงั คมและ
ตลาดแรงงาน

การส่งเสรมิ สนับสนุนใหน้ กั ศกึ ษาเขา้ ร่วมประกวดแขง่ ขนั
รางวลั เยาวชนดเี ดน่ ดา้ นการบาเพ็ ญประโยชน์

นายณัฐพล พงษ์เผอื ก นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุลเข้ารับประกาศนียบัตรเชิดชูเป็น “เยาวชนดีเด่นด้านการบาเพ็ ญประโยชน์”
เน่อื งในวันเยาวชนแห่งชาติ ณ ศนู ยก์ ารคา้ เซนทรลั โคราช เม่ือวันที่ 20 กนั ยายน 2563

MR. & MISS UNIVERSITY
NAKHONRATCHASIMA
นางสาวรวงขา้ ว ชยั อมรนกุ ลู
นกั ศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้รับรางวลั MISS PHOTOGENIC การประกวด
“MR. & MISS UNIVERSITY NAKHONRATCHASIMA 2019”

19

ประกวดแผนการตลาดประกนั ภยั รถยนต์

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ส า ข า
การจัดการ ค ว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การประกวด “แผนการตลาดประกนั ภยั รถยนต์” ใน
โครงการแข่งขันพั ฒนาศักยภาพทางการตลาด
4.0 จัดโดยค ณะบริห า รธุ รกิ จ มหาวิทย า ลั ย
เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล อี ส า น เ ม่ื อ วั น ท่ี 3 0 – 3 1
มกราคม 2563

ประกวดเขยี นเรยี งความ

นางสาวเจนขวัญ โคนพั นธ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดเขียน
เรียงความ ในการประกวดสุนทรพจน์และเขียนเรียงความ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพบญั ชี สสอท. ครั้งท่ี 8 เมอื่ วันที่ 14 กุมภาพั นธ์ 2563

การแขง่ ขนั หมากลอ้ ม

นางสาวสุพั ตรา ธงชัยธนาวุฒิ นักศึกษา
สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลอันดับท่ี 5 ประเภท
กระดาน 9×9 รุ่นท่ัวไป ในการแข่งขันหมากล้อม ณ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพั นธ์
2563

20

ประกวดการจดั การแนวปฏบิ ตั ทิ ดี่ ี (Best Practice) เกย่ี วกบั งานยาเสพตดิ

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการ
ประกวดการจัดการแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) เก่ียวกับ
งานยาเสพติด ซ่ึงเป็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2562 เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม – 2
กันยายน 2562 ณ เพลาเพลินบตู กิ รสี อร์ท จงั หวดั บรุ รี ัมย์

ประกวดสื่อการจดั การเรยี นรรู้ ะดบั ปฐมวยั

คณะศึกษาศาสตร์ ได้จัดประกวดส่ือการจัดการ
เรยี นร้รู ะดบั ปฐมวยั โดยมีการแขง่ ขนั 2 รายการ ไดแ้ ก่

1) การสรา้ งส่ือนิทาน 4 ช่อง สาหรับเด็กปฐมวัย
(ภาษาองั กฤษ)

2 ) ก า ร แ ข่ ง ขั น ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์ ด้ ว ย
โปรแกรม Flip Album

เพื่ อให้นักศึกษาสาขาปฐมวัยได้พั ฒนาศักยภาพ
ด้านการผลิตสื่อและนาประสบการณ์ในครั้งน้ีไปประยุกต์ใช้
ในการประกอบวชิ าชีพในอนาคตได้

ประกวดสือ่ นวตั กรรมทางการพยาบาล

การประกวดส่ือนวัตกรรมทางการพยาบาลเป็นกิจกรรมใน
โครงการพั ฒนานักศึกษาตามคุณลกั ษณะที่พึ งประสงค์ตรงตามความ
ต้องการของสังคมและตลาดแรงงานจัดโดยคณะพยาบาลศาสตร์
เพื่ อให้นักศึกษาได้พั ฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆตลอดการเป็น
นักศึกษารวมถึงการประกอบวิชาชีพในอนาคต โดยกิจกรรมน้ีส่งเสริม
ให้นักศึกษาได้นาเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเผยแพรท่ ั้งในและ
นอกสถาบนั

21

การแสดงผลงานนกั ศกึ ษา
เมืองยา่ ฟลิ ม์ เฟสตวิ ลั

คณะนิเทศศาสตร์ จัดกิจกรรม เมืองย่า
ฟิล์ม เฟสติวัล 2020 ณ TK Square Korat
เม่ือวันที่18 กุมภาพั นธ์ 2563 ภายในงานมีการ
แสดงผล งานภาพยนตร์ ส้ั นแล ะสารค ดี ข อง
นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ นิ เ ท ศ ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ว ง ษ์
ชวลิตกุล นอกจากนี้ยังมีการร่วมแสดงผลงาน
ของนกั ศึกษากลุ่ม ดูหนงั เพ่ื อน จากมหาวทิ ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นิทรรศการจดั แสดงผลงานนกั ศกึ ษา งานสถาปนกิ อสี าน ประจาปี 2562

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม แ ส ด ง ผ ล ง า น ใ น
นิทรรศการสถาปนิกอิสาน’62 ซึ่งจัดขึ้นในวันท่ี 29 พฤศจิกายน – 1
ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลจังหวัดขอนแก่น โดยนิทรรศการใน
คร้ังน้ีได้รับการสนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
เพื่ อกระตุ้นใหน้ กั ศึกษามที ักษะในการพั ฒนาวิชาชีพอย่างตอ่ เนื่อง เสริมสร้าง
ความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสถาปัตยกรรม ทั้งน้ี ยังเปน็ การ
ส ร้ า ง ค ว า ม รั บ รู้ ถึ ง ศั ก ย ภ า พ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร์
มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลิตกุล

22

มหกรรมสุขภาพสาสุขสมั พั นธ์ ครงั้ ท่ี 6 คณะสาธารณสขุ ศาสตร์

ม ห ก ร ร ม สุ ข ภ า พ ส า สุ ข สั ม พั น ธ์ ค รั้ ง ที่ 6 จั ด โ ด ย ค ณ ะ
สาธารณสุขศาสตร์ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่ อเป็นเวทีให้นักศึกษา
แลกเปล่ียนเรียนรู้และนาเสนอผลงานด้านสุขภาพ ในวันที่ 25 กันยายน
2562 ณ อาคารขวัญทอง มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ภายในงานมีการ
บรรยายพิ เศษหัวข้อ “ความท้าท้ายนักสาธารณสุขและอาชีวอนามัย
Thailand 4.0” การประกวดนวัตกรรม และผลงานโครงงาน รวมถึง
นทิ รรศการของนกั ศึกษาช้ันปที ี่ 4 เพ่ื อเปน็ การแลกเปลีย่ นเรยี นรู้อกี ด้วย

23

การสง่ เสรมิ สนับสนุนด้านวชิ าการ วิชาชีพ และกจิ รรมพั ฒนานกั ศึกษา

เขา้ รว่ มการเสวนา
“ปัญหาการลอ่ ซอ้ื สนิ คา้ ลขิ สิทธ”์ิ

คณะนิติศาสตร์ โดย อาจารย์นิตยา
นิยมไร่ ได้นานักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วม
รบั ฟงั การเสวนา เรอื่ ง “ปญั หาการลอ่ ซอ้ื สนิ คา้
ลิขสทิ ธ”ิ์ จัดโดย หอการคา้ จังหวัดนครราชสีมา
เม่ือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 การเสวนาใน
คร้ังนี้จัดขึ้นเพื่ อให้ความรู้เรื่องสินค้าลิขสิทธ์ิ
แก่ผู้ประกอบการ ร้านค้า พ่ อค้าแม่ค้าออนไลน์
และนักศึกษาในพ้ื นท่ี ได้ทาความเข้าใจและใด้
ความรู้เพิ่ มเติมเก่ียวกับการขายสินค้าที่มีความ
เส่ียงต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ รวมท้ังป้องกันการ
ถกู จบั กุมในข้อหาละเมดิ ลิขสิทธิ์

ศกึ ษาดงู านระบบงานพิ จารณาคดขี องศาลทหารมณฑลทหารบกที่ 21

วันท่ี 18 ธันวาคม 2562 อาจารย์สิทธิพร ภู่นริศ และ อาจารย์พรพิ รุณ ธัญญศรี พร้อมด้วย
นักศึกษาคณะนติ ิศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบงานพิ จารณาคดขี องศาลทหารมณฑลทหารบกที่ 21 ใน
การน้ี ตุลาการพระธรรมนูญศาลทหาร อัยการศาลทหาร และจ่าศาลทหาร มทบ. 21 ให้เกียรติเป็น
วทิ ยากรบรรยายใหค้ วามรูเ้ กยี่ วกับระบบพิ จารณาคดีของศาลและนาชมห้องพิ จารณาคดีด้วย

24

สง่ เสรมิ คณุ ลกั ษณะบณั ฑติ ตามมาตรฐานคณุ วฒุ แิ หง่ ชาติ 5 ประการ และพัฒนาทกั ษะแหง่ ทศวรรษท่ี 21

คณะบริหารธุรกิจได้จัดทาโครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ
และพั ฒนาทักษะแห่งทศวรรษที่ 21 โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย เพื่ อพั ฒนา ส่งเสริมนักศึกษาให้มีทักษะแห่ง
ทศวรรษท่ี 21 เช่น

การเสวนาและการประกวดเขียนแผนธุรกจิ โลจสิ ตกิ ส์สาหรับสงั คมเมอื งอัจฉรยิ ะ
ประจาปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นเม่ือวันที่ 17 มกราคม 2563 ณ อาคารแสง
สอ่ งปญั ญา ซึ่งไดร้ บั ความสนใจจากนักศึกษาคณะบริหารธรุ กจิ เป็นอยา่ งมาก

ศกึ ษาดงู านทศี่ นู ยธ์ รุ กจิ คาเฟ่ อเมซอน และโรงควั่ กาแฟอเมซอน
อ.วงั น้อย จ.พระนครศรอี ยธุ ยา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

อบรมเชงิ ปฏบิ ตั กิ ารเพ่ือพัฒนาทกั ษะแหง่ ศตวรรษท่ี 21
“การสรา้ งรายไดจ้ าก YouTube”

คณะบริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัด
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพั ฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
“การสร้างรายได้จาก YouTube” เม่ือวันที่ 25 มกราคม
2563 ณ ห้องประชุมแคแสด ซ่ึงได้รับเกียรติจาก คุณ
เ ส ก ส ร ร ค์ เ กิ ด สิ ริ ภั ท ร จ า ก ช่ อ ง ยู ทู ป เ ส ก ส ร ร ค์ป้ ัน
YouTube มาร่วมแชร์ประสบการณ์และเคล็ดลับการสร้าง
รายได้ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและผู้ท่ี
สนใจ ได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการขายสินค้าหรือการ
สร้างคอนเทนตผ์ ่านส่อื ออนไลน์ได้อีกด้วย

25

สอบวทิ ยานพิ นธ์ นกั ศกึ ษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชั้นปที ี่ 5

คณะสถาปตั ยกรรมศาสตร์ ไดจ้ ดั สอบวิทยานิพนธ์ นกั ศกึ ษาชั้นปี
ที่ 5 ประจาปีการศึกษา 2562 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2563 ในการเป็น
นักศึกษาสถาปัตยกรรม การทาวิทยานิพนธ์ถือว่าเป็นบททดสอบตนเอง
กับการเรียนรู้ที่สะสมมาตลอดระยะเวลา 5 ปี จนถึงปีสุดท้ายและในการ
ตรวจ Final Thesis นยี้ งั ไดร้ ับความรู้พรอ้ มกบั ประสบการณ์ทีห่ ลากหลาย
จากอาจารย์ สถาปนิก วิศวกร มาให้ความคิดเห็น ชี้แจงและต้ังคาถามกับ
งานออกแบบสถาปัตยกรรมของนักศึกษา รวมถึงการพู ดคุยในความ
เปน็ ไปได้ด้านอ่ืนๆ ท่ีนักศึกษาได้สังเคราะห์ข้อมูลผ่านกระบวนการคิด และ
ลงมอื ทาจนออกมาเปน็ ผลงานข้ันสดุ ท้าย

ซาว 5 กะซบั มติ ร (ครบรอบ 25 ปี)

ซาว 5 กระชับมิตร เป็นกิจกรรมโดยคว าม
ร่วมมือของศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภายในงานมีกิจกรรมร่วมเสวนาให้ความรู้ แลกเปล่ียน
ประสบการณ์ จากอาจารยท์ ีเ่ คยสอน และรนุ่ พี่ ทีป่ ระสบ
ผลสาเร็จทุกคน รวมถึงมีกิจกรรมสานสัมพั นธ์กัน
ระหวา่ งศษิ ย์เก่าและศิษย์ปจั จุบันให้รู้จกั กนั มากขึ้นดว้ ย

26

ARCH VU SPEED-X

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัด การเสวนาแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ ARCH VU SPEED-X เพ่ื อแลกเปลย่ี น
ความรู้และประสบการณด์ ้านสถาปตั ยกรรมจากรนุ่ พี่ สูร่ ่นุ น้อง เพื่ อนาไปใชใ้ นการเรยี นสถาปัตยกรรมและ
ประกอบวิชาชพี ในอนาคตตอ่ ไป

ARCH VU SPEED-X#1 Restart
การแลกเปลย่ี นเรียนรกู้ ารตัดโมเดล
อาคารจากรุ่นพ่ี สู่รนุ่ น้อง

ARCH VU SPEED-X#2 Free Play

เปน็ กจิ กรรมระดมแนวคิด การออกแบบของเลน่
ด้วยไอเดยี ทางสถาปตั ยกรรม รว่ มกบั กลมุ่ ไม้ขีดไฟ

ARCH VU SPEED-X#3 Brainstorm

การประกวดแบบสแตนเชียร์ โดยนกั ศกึ ษาทกุ ชัน้ ปไี ด้มีโอกาส
ในการแลกเปล่ยี นความรู้ความสามารถในการออกแบบ
การจัดทาโมเดล รวมทัง้ การทาสแตนเชยี ร์รว่ มกนั

27

ปัจฉมิ นเิ ทศนกั ศกึ ษา ประจาปีการศกึ ษา 2562

เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพั นธ์ 2563 มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2562 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล ภายใน
โครงการประกอบไปด้วยการให้ความรู้ด้านการสมัครงาน
ออนไลน์ โดยวิทยากรจากบริษัท JOBTOPGUN การ
เสวนาหัวข้อ “เตรียมตัวอย่างไรให้ได้งาน” โดยตัวแทน
คณาจารย์จากทุกคณะวิชา การสร้างแรงบันดาลใจและ
ก า ร เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม สู่ โ ล ก ก ว้ า ง โ ด ย อ า จ า ร ย์
บุณชณฏั ฐา สุขเสมอ อาจารย์คณะนติ ิศาสตร์ และปดิ ท้าย
กิจกรรมสานสมั พั นธ์ อาลาพี่ นอ้ งชาวแคแสดโดยนกั ศึกษา
ชั้นปที ่ี 1

ปจั ฉมิ นเิ ทศนกั ศกึ ษาพยาบาลศาสตร์ รนุ่ 11

คณะพยาบาลศาสตร์ ไดจ้ ัดพิ ธีปจั ฉิมนิเทศ
แก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นท่ี 11

ณ ห้องประชมุ แคแสด เมื่อวันที่ 2 มนี าคม 2562

28

อบรมคณุ ธรรมจรยิ ธรรม ประจาปีการศกึ ษา 2562

สานักพั ฒนานักศกึ ษา จัดโครงการ อบรมคณุ ธรรมจริยธรรม ประจาปกี ารศกึ ษา 2562 ใน
หัวข้อ “สร้างพลัง สร้างความสาเร็จ” โดยวิทยากรมากประสบการณ์ อาจารย์รัชเขต วีสเพ็ ญ
ประธานสถาบัน อินเทลลิเจนท์ ครีเอช่ัน ซ่ึงภายในงานมีคณาจารย์ นักเรียน จากโรงเรียนเกียรติ
คณุ วิทยา และนกั ศกึ ษาจากวิทยาลัยชา่ งกลพณชิ ยการนครราชสมี าและมหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลิตกุล
เขา้ ร่วมฟงั บรรยาย ในวนั พุ ธท่ี 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชมุ มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลติ กลุ

การแขง่ ขนั กฬี าภายใน “แคแสดเกมส์ ครงั้ ที่ 36” ประจาปีการศกึ ษา 2562

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “แคแสดเกมส์ ครั้งท่ี 36” ประจาปีการศึกษา
2562 ระหว่างวันท่ี 16-25 ธันวาคม 2562 ณ วงษ์ชวลิตกุล อินดอร์สเตเดียม ซ่ึงกิจกรรมการแข่งขัน
กีฬาในคร้ังนี้ประกอบไปด้วยการแข่งขันฟุ ตซอล สตรีทบาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตันและการ
แข่งขันกีฬาพื้ นบ้าน และที่เป็นไฮไลท์สาคัญของงานคือการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์และกองเชียร์ที่แต่ละคณะสี
ได้จดั การแสดงอย่างนา่ ตนื่ ตาตื่นใจ

29

” ผตี าโขนเกมส”์

นักกีฬาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ค รั้ ง ท่ี 47 ร อ บ คั ด เ ลื อ ก ภ า ค อี ส า น “ ผี ต า โ ข น เ ก ม ส์ ” ร ะ ห ว่ า ง วั น ท่ี 11 – 16 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 2562
ณ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเลย

บันทกึ ขอ้ ตกลง (MOU) ว่าดว้ ยความรว่ มมอื ดา้ นการดาเนนิ การ
โครงการ CAT FC ACADEMY

มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล ทาบันทกึ ข้อตกลง (MOU) วา่ ด้วยความรว่ มมอื ดา้ นการดาเนนิ การ
โครงการ CAT FC ACADEMY ระหวา่ งสโมสร CAT FC กบั มหาวทิ ยาลยั วงษ์ชวลิตกลุ เมอื่ วันที่
14 กุมภาพั นธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 1106 อาคารมุข-ปราณี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ

30

ยทุ ธศาสตร์ที่ 2
พั ฒนาคุณภาพงานวิจัยสนองตอ่ ความต้องการของ
สงั คม

เงนิ ทนุ วจิ ยั

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยวงษช์ วลติ กุล มีเงินทุนสนับสนุนการวจิ ัยทั้งหมด 4,400,833 บาท โดยเปน็ เงนิ
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน 1,626,286 บาท จานวน 17 โครงการวิจัย และ ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 2,774,547 บาท จานวน 7 โครงการวจิ ยั รวมมีโครงการวิจยั ท้งั หมด 24 โครงการ

สดั สว่ นเงนิ ทนุ วจิ ัยจากแหลง่ ทนุ ภายในและภายนอก
ปีการศกึ ษา 2562

แหล่งทุนภายใน 1,626,286 บาท,
37%

แหล่งทุนภายนอก
2,774,547 บาท, 63%

โครงการวจิ ยั ทไ่ี ดร้ บั ทนุ สนบั สนนุ จากภายนอก ปกี ารศกึ ษา 2562

ชอ่ื งานวจิ ยั ชอ่ื ผวู้ ิจยั จานวนเงนิ แหลง่ ทนุ สนบั สนนุ
สทิ ธิพร ภูน่ ริศ 549,900 สานักงานการวิจัยแห่งชาติ
1. สิทธิและโอกาสในการเขา้ ถึง
กระบวนการบาบัดรกั ษาของคน บษุ ยา วงษ์ชวลิตกุล 351,000 สานักงานคณะกรรมการ
เร่ร่อนทมี่ คี วามผิดปกติทางจิต : และคณะ ส่งเสรมิ วทิ ยาศาสตร์ วิจยั และ
กรณศี ึกษาจังหวดั นครราชสีมา นวัตกรรม
วลัญชช์ ยา เขตบารุง
2. การประเมินผลลัพธแ์ ละ และคณะ 320,000 โครงการวจิ ยั และนวตั กรรมเพ่ื อ
ผลกระทบของชุดโครงการ 50,000 ถา่ ยทอดเทคโนโลยสี ชู่ มุ ชนฐาน
เครอื ข่ายพั ฒนาพั นธ์แุ ละสร้าง ราก เครอื ขา่ ยอดุ มศกึ ษาภาค
อาชพี ปลกู พริกพ้ื นเมือง ตะวนั ออกเฉยี งเหนือตอนลา่ ง
ประจาปงี บประมาณ 2562
3. การพั ฒนามาตรฐาน
กระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย เครอื ขา่ ยวชิ าชพี สุขภาพ
ทางโภชนาการสาหรับผู้ปว่ ยใน เพ่ื อสงั คมไทยปลอดบุหรี่
โรงพยาบาล จังหวดั นครราชสมี า

4. หลกั สตู รพั ฒนาศักยภาพแกนนา วรารัตน์ สงั วะลี
อาสา มหาวิทยาลยั วงษช์ วลติ กุล และคณะ
ปลอดบุหรี่

31

ชอ่ื งานวจิ ยั ชอื่ ผวู้ จิ ยั จานวนเงนิ แหลง่ ทนุ สนบั สนนุ
พู นรัตน์ ลยี ตกิ ลุ 274,440
5. การพั ฒนารูปแบบเพ่ื อลดการใช้ รงั สยิ า วงศ์อุปมา เครือขา่ ยพั ฒนาวชิ าการและ
สารเสพติดในชุมชน : กรณีศกึ ษา 239,532 ข้อมลู สารเสพตดิ ภาค
อาเภอเฉลิมพระเกียรติ จงั หวดั พู นรตั น์ ลยี ตกิ ุล ตะวนั ออกเฉียงเหนอื
บรุ รี ัมย์ รงั สยิ า วงศ์อปุ มา มหาวิทยาลยั ขอนแก่น

6. การศึกษาแนวทางการ วลัญช์ชยา เขตบารงุ เครอื ขา่ ยพั ฒนาวชิ าการและ
ดาเนนิ การตามข้อรอ้ งเรยี นในพ้ื นที่ และคณะ ขอ้ มูลสารเสพตดิ ภาค
ภาคตะวันออกเฉยี งเหนอื ตอนล่าง ตะวนั ออกเฉียงเหนอื
กรณศี ึกษา เรอื่ งรอ้ งเรียนผ่าน มหาวิทยาลยั ขอนแกน่
ทางสายด่วน 1386
989,675 สานกั งานคณะกรรมการ
7. การขบั เคลื่อนกลไกกระบวนการ สง่ เสริมการศึกษาเอกชน
ความร่วมมอื สนบั สนุนการ
ประเมนิ ผลกระทบด้านสุขภาพภาค
ตะวนั ออกเฉียงเหนือ
ปีงบประมาณ 2562

รวม 2,774,547 บาท

โครงการวิจยั ทไี่ ด้รบั ทนุ สนบั สนนุ จากภายใน ปกี ารศกึ ษา 2562

ชอ่ื งานวจิ ยั ชอื่ ผวู้ จิ ยั จานวนเงนิ
เมตตา ดีเจริญ 99,902
1. ความสัมพั นธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารและภาพลกั ษณ์ท่มี ีต่อ สายสวาท โคตรสมบตั ิ 98,779
มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลิตกลุ ของประชาชนจังหวัดนครราชสมี า กรปรียา ใจสาราญ 80,869
ชยั วรพงศ์ ชแู กว้ 50,000
2. ปจั จัยทส่ี ่งผลต่อพฤตกิ รรมในการซือ้ สินคา้ เกษตรอินทรียข์ องผบู้ ริโภค กิติพงษ์ จนั ทรถ์ าวร 84,630
ในกลุม่ จังหวดั นครชยั บรุ นิ ทร์
วริสรา วงษ์เตมีย์ 46,440
3. ความสัมพั นธ์ระหวา่ งช่องทางการสอื่ สารกับประสทิ ธิภาพการทางานเปน็ วรศิ รา ป่ ันทองหลาง 108,345
ทมี ของอาจารยส์ ถาบันอดุ มศึกษาในจังหวดั นครราชสมี า
กัลยาวีร์ อนนท์จารย์ 64,673
4. การจัดการโลจสิ ติกส์และโซอ่ ุปทานของเกษตรกรโคนม อาเภอปากชอ่ ง อนชุ ติ อชุ ายภชิ าติ 111,042
จงั หวัดนครราชสมี า 107,493
ณัฐยาน์ ทาดี 98,070
5. การประเมนิ ความสามารถในการใชง้ านระบบสารสนเทศเพื่ อการวางแผน ฐิตยิ า เรือนนะการ
สขุ ภาพเบอ้ื งตน้ ผา่ นโมบายแอปพลเิ คชั่นของประชาชน
ในเขตเทศบาลนครนครราชสมี า จังหวัดนครราชสมี า

6. ความคาดหวังและการรบั รคู้ ุณภาพการบรกิ ารของธนาคารพาณชิ ย์
ในเขตอาเภอเมือง จงั หวัดนครราชสีมา

7. ทดสอบประสทิ ธผิ ลของโปรแกรมส่งเสรมิ การจัดการตนเองและการมี
ส่วนร่วมของครอบครัวตอ่ พฤติกรรมการควบคมุ โรคความดนั โลหิตสงู และ
ค่าความดันโลหติ ของผู้ปว่ ยโรคความดนั โลหิตสูงท่คี วบคมุ ไมไ่ ด้

8. ความรอบรู้ดา้ นสขุ ภาพกบั พฤตกิ รรมการรับประทานอาหารและ
การออกกาลงั กายในเดก็ ท่ีมภี าวะโภชนาการเกิน
9. พฤตกิ รรมการอัดตัวคายน้าของเสาดนิ ซเี มนต์ร่วมกับดินเหยี วรอบขา้ ง

10. การวิเคราะห์อารมณข์ ้อความและกลวธิ ีการแปล : กรณีศกึ ษาการแปล
หนังสือบทกวีเรื่อง “ความทรงจารสคาเฟอีน”

11. กลยทุ ธก์ ารเสริมสรา้ งศกั ยภาพการจดั การการเรยี นรู้ภาษาองั กฤษของ
ครูสงั กัดสานักเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศกึ ษา เขต 31

32

ชอื่ งานวจิ ยั ชอื่ ผวู้ ิจยั จานวนเงนิ
มนญู พงศ์ ชัยพั นธ์ุ 106,250
12. การพั ฒนารปู แบบการนเิ ทศนักศึกษาฝึกประสบการณว์ ชิ าชพี ครทู ี่
สอดคล้องกบั ยคุ ศตรรษที่ 21 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มารวย ปณะราช 139,892
วงษช์ วลติ กลุ
13. การพั ฒนารูปแบบการจัดการเรยี นการสอนภาษาไทยในศตวรรษท่ี 21 วิทชย เพชรเลียบ 95,946
เพ่ื อการสรา้ งสรรค์จนิ ตนาการ
14. ปัจจยั ท่ีมีอิทธพลต่อพฤติกรรมความปลอดภยั ในการทางานของ วรารตั น์ สังวะลี 143,042
เกษตรกรสูงอายุ ตาบลพุ ดซา อาเภอเมอื ง จังหวดั นครราชสีมา
วาสุกรี เชวงกลุ 111,017
15. ประสทิ ธผิ ลของโปรแกรม MISS ต่อการป้องกนั การตง้ั ครรภ์ใน
วัยรนุ่ หญงิ ในสถานศกึ ษาอาชวี ศึกษา ในจังหวัดนครราชสีมา พานิช แก่นกาญจน์ 79,896
16. การวางแนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจเพ่ื อพั ฒนาสขุ ภาวะของผสู้ ูงอายุ
ในเขตเทศบาลตาบลตลาดแค อาเภอโนนสงู จังหวดั นครราชสมี า
17. ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลีย่ นพฤตกิ รรมสขุ ภาพในการ
ป้องกันเสียงดัง กรณศี ึกษาโรงงานผลิตมันสัมปะหลังในจงั หวดั บุรรี ัมย์

รวม 1,626,286 บาท

ผลงานทางวชิ าการและงานสร้างสรรค์ทไ่ี ดร้ บั การตีพิ มพ์ เผยแพร่ และนาเสนอ ปกี ารศกึ ษา 2562

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
คณะนติ ศิ าสตร์
1. อานาจศาลปกครองกรณสี ถาบนั อุดมศึกษาเอกชน 2562 วารสารวิทยาลัยนครราชสมี า ปที ่ี 13 ฉบบั ท่ี 2
เป็นผูถ้ ูกฟอ้ งคดี กิตตพิ งษ์ สวุ รรณสน 2563 เดือน พ.ค.ส.ค. ปี 2562 หนา้ ท่ี 65-76.
2. การคุม้ ครองงานออกแบบแฟช่นั : กรณีศกึ ษา 2020-Vlth International Conference on
เปรียบเทยี บกับ Intellectual Property Code และ พรพิ รุณ ธัญญศรี Business, Economics, Law, Language &
United States Code Title 35-Patent Psychology (ICBELLP), May 13-14 Berlin
คณะนเิ ทศศาสตร์
3. วฒั นธรรมความรนุ แรง กานสอื่ สารในเกมส์ ดิฐพงศ์ ประเสรฐิ ไพฑูรย์ 2562 การประชมุ วิชาการระดับชาติ ธรี ทศั นเ์ ชงิ มนยุ
ออนไลน์ 2562 ศาสตร์ สงั คมศาสตร์ และ
พรทิพย์ นพิ พานนท์ ศลิ ปกรรมศาสตร,์ 4 มิถุนายน 2562
วรี ะยุทธ ทรัพย์ประเสริฐ มหาวิทยาลยั หอการค้าไทย : 230 – 239.
การประชุมสัมมนาวชิ าการระดบั ชาติ “เวทวี ิจยั
4. การสร้างวาทกรรมการเกลยี ดชงั ทางการเมืองใน สรรพั ชญ์ เจยี ระนานนท์ ศลิ ปะและวัฒนธรรมศกึ ษา” ครั้งที่ 2, 23
สอื่ สงั คมออนไลน์ภายใตบ้ ริบทวฒั นธรรมไทย ดฐิ พงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ สิงหาคม 2562 สถาบนั วจิ ัยศิลปะและ
วฒั นธรรมอสี าน มหาวิทยาลยั มหาสารคาม :
พรทิพย์ นิพพานนท์ 156 – 163.
ภัสสร ม่ิงไธสง

5. Antecedents And Consequences Of คณะบรหิ ารธรุ กจิ 2562 การประชุมวชิ าการระดบั นานาชาติ ICBIM 2019
Accounting Knowledge Management Pittaya Ponklang 2562 คร้งั ที่ 2, 17 ส.ค.62. สถาบันเทคโนโลยพี ระจอม
Capability: An Empirical Study Of Natawat Vongchavalitkul 2562 เกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบัง ณ โรงแรม โนโว
Accounting Firms In Nakhon Ratchasima Chutiyaphak Varith เทล
Province สุวรรณภมู ิ แอรพ์ อรต์ .
6. Marketing Mix Factors To Purchasing Supawadee Pinnoi การประชุมวชิ าการระดบั นานาชาติ ICBIM 2019
Goods And Service Via E-Commerce Of Suttiphat Poncharoenwanich ครัง้ ที่ 2, 17 ส.ค.62. สถาบันเทคโนโลยพี ระจอม
Undergrad Students In Nakornratchasima Boonchoo Chomputjananan เกล้าเจา้ คุณทหารลาดกระบงั ณ โรงแรม โนโว
Municipality เทลสุวรรณภมู ิ แอรพ์ อรต์ .
7. Spending Values Of Accountancy Thamonwan Pomsanam การประชุมวชิ าการระดบั นานาชาติ ICBIM 2019
Programs Of Students In Business Sirirak Rattananikom ครง้ั ท่ี 2, 17 ส.ค.62. สถาบันเทคโนโลยพี ระจอม
Administration Faculty, Vongchavalitkul เกลา้ เจ้าคณุ ทหารลาดกระบัง ณ โรงแรม โนโว
University. เทลสุวรรณภมู ิ แอร์พอรต์ .

33

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปที เี่ ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
8. Factors Related To Consumer’s Online Pluemkamon 2562 การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICBIM 2019
Buying Behavior Of Otop Product In Supakitwattana,Worraya ครงั้ ที่ 2, 17 ส.ค.62. สถาบนั เทคโนโลยพี ระจอม
Nakhon Ratchasima Province. Rojchanapaphaporn, 2562 เกลา้ เจา้ คุณทหารลาดกระบงั ณ โรงแรม โนโว
Kornpreeya Jaisumran, 2562 เทลสุวรรณภมู ิ แอรพ์ อรต์ .
9. Guideline of Work integrated Education Chutima Suttiprapa. (2019). 2562
in Higher Education of Thailand. Alongkot Yawai UC is a proud host of the 2019 WACE
Natawat Vongchavalitkul 2562 World Conference. 6 สิงหาคม 2562,
10. การประเมินหลักสูตรบริหารธรุ กจิ ดษุ ฎีบัณฑิต 2562 University of Cincinnati USA.
มหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลิตกลุ ปีการศกึ ษา 2561 สุนันทา ปาสาเลา 2562 การประชมุ วชิ าการและนาเสนอผลงานวจิ ยั
พิ ทยา ผอ่ นกลาง ระดบั ชาติ คร้ังที่ 11 “ถกั ทองานวจิ ยั ทอ้ งถนิ่
11. Spatiotemporal Change of Urban 2562 ก้าวไกลสสู่ ากล”, 6-7 สงิ หาคม 2562.
Agriculture using Google Earth Imagery: A Yaowaret Jantakat 2562 มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า.
Case of Municipality of Nakhonratchasima Pongpun Juntakut 2562 The International Archives of the
City, Thailand, Sasikarn Plaiklang 2562 Photogrammetry, Remote Sensing and
Worapon Arree Spatial Information Sciences (ISPRS
12. อิทธพิ ลของส่วนประสมทางการตลาด (7 P’s) ท่ี Chomphak Jantakat 2562 Geospatial Week 2019), 10–14 June 2019,
มีผลต่อการใชก้ ารใชบ้ ริการโมบายแบงค์กิ้ง Enschede, The Netherlands. Volume XLII-
กรณศี กึ ษา: กรุงเทพและปริมณฑล จกั รนิ ทร์ สนั ตริ ัตนภกั ดี 2562 2/W13, 2019.
13. มาตรฐาน SME กา้ วไกล ด้วยระบบ ธนกร ลมิ้ ศรันย์ บริหารธรุ กจิ ศรีนครนิ ทรวิโรฒ, ปที ี่ 10
M-Commerce. (2),2562.
กติ ติศกั ด์ิ องั คะนาวิน
14. The Acceptance Model toward อังควภิ า แนวจาปา วารสารสมาคมนกั วจิ ยั . สาขามนษุ ยศาสตรแ์ ละ
Cashless Society in Thailand. นราทพิ ย์ ชุติวงศ์ สังคมศาสตร,์ 24(2),2562, P87-P99.
ประจวบ วานชิ ชัชวาล.
15. ภาวะสขุ ภาพ ภาวะซึมเศรา้ และคณุ ภาพชีวติ Association for Computing Machinery
ผ้สู งู อายใุ นสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ (ACM) ISBN 987-1-4503-7188-
จังหวัดนครราชสมี า สิริรตั น์ ฉัตรชยั สุชา 9/19/08.190-195.10.1145/3357457 [Online]
พรรณงาม พรรณเชษฐ์ http://10.1145/3357419.3337457.
16. ค่าตดั แบง่ ของการทดสอบลกุ ยนื 3 ครง้ั แลว้ เดนิ
ในการทานายความเสีย่ งตอ่ การลม้ ในผสู้ งู อายุไทยใน วัลภา สุนทรณฏั วารสารพยาบาลสภากาชาดไทย, 12 (2), 165-
ชุมชน บษุ ยา วงษช์ วลติ กลุ 178.
17. การบริหารการพยาบาล (Nursing อรุณรตั น์ ศรีทะวงษ์
Administration). วนิ ัฐ ดวงแสนจนั ทร์ ศรีนครนิ ทรเ์ วชสาร, 34 (5), 497-502.
18. Effetiveness of the project-based พุ ทธิพงษ์ พลคาฮกั
learning program on Thai nursing student นครราชสมี า: สมบรู ณก์ ารพิ มพ์ .
competency for elderly care in the ร่งุ รัตน์ สขุ ะเดชะ
community. รัชนี ศจุ จิ นั ทรรตั น์ Journal of Health Research. 30 March
2020:0857-4421
19. Application of Adaptive Tabu Search to สดุ า หันกลาง
PIDA Controller Design สรุ กี ร ศวิ ศาน The 16th International Conference on
Electrical Engineering/Electronics,
20. Correlation between Unconfined คณะวศิ วกรรมศาสตร์ Computer, Telecommunications and
Compressive Strength and Penetration Ch. Ketthanom Information Technology (ECTI-CON
Index Obtained from DCP Tests for P. Artameeyanant 2019), July 10-13, 2019, Pattaya,
Cemented Lateritic Soils V. Pratumshat Thailand: 120-123.
Key Engineering Materials, 2019
A. Uchaipichat (Vol 814): 399-403.

34

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
21. การออกแบบและทดสอบสมรรถนะเคร่อื งสีขา้ ว ยุทธชยั เกยี้ วสันเทยี ะ 2562 การประชุมวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์
กล้องขนาดเลก็ สาหรับใชใ้ นครวั เรือน 2562 วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ครั้งท่ี 10, 30
สงิ หาคม 2562, มหาวิทยาลัย
22. คณุ ลกั ษณะและพฤติกรรมการดูดซับสารละลายรี อรอุมา ปราชญป์ รีชา 2562 วงษ์ชวลติ กุล จงั หวดั นครราชสมี า.
ซอร์ซนี อลของคารบ์ อนกมั มันตท์ ีเ่ ตรยี มจากกาก ทศพล ปราชญป์ รชี า 2562 วารสารวิชาการ สมาคมสถาบนั อดุ มศกึ ษา
กาแฟและกากชา โดยการกระตุ้นทางเคมี สงวน วงษช์ วลิตกลุ 2562 เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปู ถมั ภ์ สมเดจ็
2562 พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ฉบบั
23. การประเมนิ การทดสอบข้ามเบราวเ์ ซอร์ของ วรญิ ทร เจนชัย วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปที ่ี 8 ฉบับท่ี 2,
เว็บไซต์ มารตุ โคตรพั นธ์ กรกฎาคม – ธันวาคม 2562: 25-47.
สงวน วงษ์ชวลิตกลุ การประชมุ วิชาการวศิ วกรรมศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
24. การประเมนิ ประเมนิ ความพึ งพอใจของผู้ใช้ เทคโนโลยี และสถาปตั ยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 10,
เว็บไซต์ข้ามแพลตฟอร์มและหลากหลายเบราวเ์ ซอร์ นวมนิ ทร์ พงศาวงศศ์ ิรกิ ุล 30 สงิ หาคม 2562, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
จักรพงศ์ สขุ ทรพั ย์เจรญิ จงั หวดั นครราชสีมา: 754-760.
25. การศกึ ษาความรูก้ ารใช้งานคอมพิ วเตอร์และ การประชุมวชิ าการวิศวกรรมศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
อินเทอรเ์ น็ตพื้ นฐานของนกั ศกึ ษาระดับปรญิ ญาตรี วริญทร เจนชยั เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครง้ั ท่ี 10,
คณะวศิ วกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ 30 สิงหาคม 2562, มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล
คาดว่าจะสาเรจ็ การศกึ ษา ในปกี ารศกึ ษา 2561 สาวิตรี วงคเ์ พ็ ชร จังหวัดนครราชสมี า: 809-813.
26. การตอบสนองทางโครงสรา้ งของเสาท่อเหล็ก มารุต โคตรพั นธ์ การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
หนา้ ตดั สีเหลยี มผืนผ้ากรอกคอนกรตี กาลังสูงภายใต้ สงวน วงษช์ วลิตกลุ เทคโนโลยี และสถาปตั ยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 10,
แรงกดอดั ในแนวแกน 30 สงิ หาคม 2562, มหาวทิ ยาลัยวงษ์ชวลติ กลุ
ธรางกูร กอ้ นคา จงั หวัดนครราชสีมา: 826-832
27. การทดสอบเพื่ อศกึ ษาพฤติกรรมการทนไฟของ จกั ษดา ธารงวฒุ ิ การประชมุ วิชาการวศิ วกรรมโยธาแห่งชาติ
เสาทอ่ เหล็กหนา้ ตดั กลมกรอกคอนกรตี กมลวรรณ ปทมุ วงศ์ คร้งั ที 24, 10 – 12 กรกฎาคม 2562, อุดรธานี.
ณฐั วฒั น์ ปากหวาน
28. บรหิ ารความเส่ยี งในระบบหบี สกัดออ้ ย โดยใช้ หวงั แก้ว บญุ สวน 2562 การประชุมวชิ าการวิศวกรรมศาสตร์
4Ms กมลวรรณ ประทมุ วงศ์ วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรม
จักษดา ธารงวุฒิ 2562 ศาสตร์ ครง้ั ที่ 10, 30 สิงหาคม 2562, อาคาร
29. การจัดการความเส่ยี งเพ่ื อลดต้นทนุ การใช้ 2562 ขวัญแกว้ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติ กุล: 75 –
พลงั งานด้วย Balanced Scorecard คาภี จติ ชยั ภมู ิ 2562 80.
หวังแกว้ บญุ สวน การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ ครั้งท่ี 16, 3 – 4
ธนั วาคม 2562, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณฐั พงศ์ ป่ ินสุวรรณ วทิ ยาเขตกาแพงแสน จงั หวัดนครปฐม.
มารตุ โคตรพั นธ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภฏั กรุงเกา่ ”
ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถน่ิ ก้าวไกล ด้วยวจิ ยั
พิ ชยั ไตรโสม และนวตั กรรม”, 12 –13 ธันวาคม 2562,
มารุต โคตรพั นธ์ มหาวิทยาลยั ราชภฏั พระนครศรอี ยธุ ยา.
วารสารมหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลติ กุล ปีท่ี 32
30. ผลกระทบจากฝนกรดทมี่ ตี อ่ กาลังรับแรงเหลก็ พรเทพ เครือคุณ ฉบบั ท่ี 2: 60-70
เสรมิ คอนกรีต พั ฒนพงษ์ บญุ เจือ
หวงั แก้ว บุญสวน 2562 วารสารวิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยนี ายเรือ
31. ปัจจยั ท่ีมสี มั พั นธ์กบั ปรมิ าณการผลิตพลงั งาน อากาศ ปที ี่ 15, ธันวาคม 2562: 42-49.
ไฟฟา้ จากขยะอินทรยี ์ : กรณศี กึ ษาศูนยก์ าจัดขยะมลู ประยงค์ กรี ตอิ ไุ ร 2562
ฝอย เทศบาลนครราชสมี า อานนท์ ศรสี ว่าง 2562 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยนี ายเรือ
32. กลยทุ ธ์การบารงุ รักษาท่ีเหมาะสมสาหรบั ระบบ สงวน วงษ์ชวลิตกุล อากาศ ปที ี่ 15, ธันวาคม 2562: 112-123.
จาหน่ายไฟฟา้ วารสารวิชาการ สมาคมสถาบันอุดมศกึ ษา
33. ร่องรอยการใชน้ า้ ของมนั สาปะหลงั จงั หวัด สุรีพร มหี อม เอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชปู ถมั ภ์ สมเด็จ
นครราชสมี า อรรถพงษ์ โภชนเ์ กาะ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ฉบบั
วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปที ี่ 8 ฉบับท่ี 2,
ชวี ินทร์ ลมิ้ ศิริ กรกฎาคม – ธนั วาคม 2562
รุ่งทวิ า เวทยะเวทนิ

ชีวนิ ทร์ ลิ้มศริ ิ

35

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
34. Optimal PIDA Controller for AVR P. Artameeyanant 2563 The 2020 International Electrical
System using Multipath Adaptive Tabu 2563 Engineering Congress (IEECON 2020),
Search Ch. Ketthanom 2562 March 4-6, 2020, Chiang Mai, Thailand.
35. Design PIDA Controller via Benchmark V. Pratumshat The 2020 International Electrical
Systems using Adaptive Tabu Search C. Kongcharoensuk 2562 Engineering Congress (IEECON 2020),
36. หนุ่ ยนต์สารวจด้วยวิธรี ะบตุ าแหนง่ พร้อมกบั Ch. Ketthanom March 4-6, 2020, Chiang Mai, Thailand.
สรา้ งแผนที่ P. Artameeyanant 2563 การประชุมวชิ าการวิศวกรรมศาสตร์ วทิ ยาศาสตร์
สวาส อาจสาลี เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครง้ั ท่ี 10,
37. เทคนคิ การชี้บง่ อนั ตรายของโรงงาน จกั รนิ วงษ์ชวลติ กุล 30 สงิ หาคม 2562, มหาวทิ ยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ
อตุ สาหกรรมในเขตจังหวดั นครราชสีมา จาตรุ นต์ ทลู ไธสง จ.นครราชสมี า: 285-293.
จดั พล ภัยแคล้ว การประชุมวิชาการระดับชาติ“ราชภฏั กรุงเกา่ ”
38. Development of The Overall Operation สงวน วงษช์ วลิตกลุ ประจาปี พ.ศ. 2562 “ท้องถน่ิ ก้าวไกล ด้วยวจิ ยั
Hazards Identification Model (OOHIM) For มารตุ โคตรพั นธ์ และนวตั กรรม”, 12 –13 ธันวาคม 2562,
Industrial Plant: Case Study of Nakhon มหาวทิ ยาลัยราชภฏั พระนครศรอี ยุธยา จ.
Ratchasima Province Jadpol Paikhlaew พระนครศรอี ยุธยา.
Sanguan Vongchavalitkul The 5th RSU National and International
39. ปรัชญาและปรัชญาการศกึ ษา. Research Conference on Science and
Marut Khodpun Technology, Social Science, and
40. การใชบ้ ทเรียนคอมพิ วเตอรช์ ว่ ยสอนเพ่ื อเพ่ิ ม Humanities 2020 (RSUSSH 2020), 1 May
ทกั ษะความสามารถในการใชพ้ ิ มพ์ ดีด. คณะศกึ ษาศาสตร์ 2020, Rangsit University, Pathum Thani.
สาเริง บญุ เรอื งรตั น์
41. สภาพปัญหาและแนวทางแก้ปญั หาการจดั การ 2563 การประชมุ วชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
เรียนรู้ท่สี ง่ ผลต่อการพั ฒนาคณุ ภาพผเู้ รียนของ ธนมติ ร ราชธรรมมา 2563 ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
สานกั งานเขตพ้ื นทกี่ ารศกึ ษาในจังหวดั นครราชสมี า. วรสทิ ธ์ิ รตั นวราหะ 2563 พระเกยี รติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
ชเู กียรติ วเิ ศษเสนา มหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลิตกุล เรื่อง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรัพยากร
มนษุ ย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลติ กลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1125-1128.
การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
พระเกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลิตกุล เร่อื ง บทบาท
อดุ มศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรัพยากร
มนษุ ย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลติ กลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 2051-2062.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
พระเกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยวงษช์ วลิตกุล เร่อื ง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรพั ยากร
มนษุ ยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกลุ
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1129-1141.

36

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอื่ ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
42. ผลสมั ฤทธ์ิทางการเรียน เรือ่ ง การตกแตง่ นตั พงษ์ พิ ลาป 2563 การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
เอกสาร ดว้ ยโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ พวงเพ็ ญ อินทรประวตั ิ 2563 ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
เทคนิค 2563 พระเกยี รติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
การเรียนรูร้ ว่ มกนั (Learning Together-LT) ของ 2563 บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
นกั เรยี นชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี 5 2563 มหาวิทยาลัยวงษช์ วลิตกุล เร่ือง บทบาท
2563 อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรัพยากร
43. การพั ฒนาผลสมั ฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ก่งิ แกว้ โยธาธรรม มนษุ ยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
คณติ ศาสตร์ เรื่อง สถติ ขิ องนกั เรยี นชนั้ มธั ยมศกึ ษา พวงเพ็ ญ อนิ ทรประวตั ิ มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกุล
ปีท่ี 3 โดยใช้การเรยี นรแู้ บบร่วมมอื เทคนคิ STAD อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1116-1124.
การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
44. การพั ฒนาผลสมั ฤทธิท์ างการเรียนวชิ า กงิ่ แกว้ โยธาธรรม ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
คณติ ศาสตร์ เรื่อง สถติ ิของนกั เรียนชน้ั มัธยมศกึ ษา พวงเพ็ ญ อนิ ทรประวตั ิ พระเกยี รติ เนอื่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ปีที่ 3 โดยใชก้ ารเรยี นรแู้ บบรว่ มมือ เทคนคิ STAD บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลติ กุล เรอ่ื ง บทบาท
45. การเรียนรเู้ ชิงรกุ :การจดั การเรียนรู้อย่างครูมือ ดร.มนญู พงศ์ ชยั พั นธุ์ อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรพั ยากร
อาชีพในยคุ ไทยแลนด์ 4.0 มนษุ ย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลิตกลุ
46. แนวทางการเขยี นบทความวชิ าการโดยการใช้ พิ นโย พรมเมอื ง อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1342-1351
โปรแกรม ATLAS ฐติ ิยา เรือนนะการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
47. การพั ฒนาตนเองและการปฏบิ ตั ิการสะทอ้ นคิด พวงเพ็ ญ อินทรประวตั ิ พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ณฐกร ดวงพระเกษ บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษช์ วลติ กุล เรื่อง บทบาท
อดุ มศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรพั ยากร
มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลติ กุล
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1342-1351
การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
พระเกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ เรื่อง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรัพยากร
มนุษย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลิตกุล
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1409-1416.
การประชมุ วชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
พระเกยี รติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลยั วงษ์ชวลิตกุล เรื่อง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผูเ้ รียนและทรัพยากร
มนุษยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลติ กุล
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 2103-2111
การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ พระ
เกียรติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธบี รม
ราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวทิ ยาลยั
วงษช์ วลติ กุล เร่ือง บทบาทอดุ มศกึ ษาไทย : การ
พั ฒนาผูเ้ รยี นและทรพั ยากรมนุษยใ์ นยคุ
Disruptive Technology 20-21 มนี าคม พ.ศ.
2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลติ กุล อาคารแสง
ส่องปญั ญา หนา้ 2170-2178.

37

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปีทเี่ ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
48. การปฏิบตั กิ ารสะท้อนคิดทางการสอน: เสน้ ทาง เพ็ ญนภา นอ้ มสูงเนนิ 2563 การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
การพั ฒนาความเป็นครูมอื อาชีพที่ยง่ั ยนื พวงเพ็ ญ อนิ ทรประวตั ิ 2563 ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
2563 พระเกียรติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
49. การศึกษาปญั หาการบริหารงานบุคลากรของ เหมราช สรวงสมบัติ 2563 บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
สถานศึกษาขั้นพื้ นฐานตามทัศนะของผบู้ ริหาร กติ ติ วงษช์ วลิตกลุ 2563 มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล เรื่อง บทบาท
สถานศกึ ษาและครผู สู้ อน สงั กดั สานกั งานเขตพื้ นท่ี มานะ สนิ ธวุ งษานนท์ 2563 อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรพั ยากร
การศกึ ษาประถมศกึ ษานครราชสีมาเขต 6 มนษุ ยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
สิรลิ กั ษณ์ วชั ระไชยคปุ ต์ มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลิตกุล
50. การศกึ ษาการบริหารสภาพแวดลอ้ มภายใน กิตติ วงษช์ วลิตกลุ อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 2179-2191.
สถานศึกษาของผอู้ านวยการสถานศึกษาสงั กดั ชเู กียรติ วเิ ศษเสนา การประชุมวชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
สานกั งานเขตพ้ื นทก่ี ารศึกษาประถมศกึ ษา ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
นครราชสมี า เขต 6 เนาวรตั น์ สนามพรม พระเกยี รติ เนอื่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
กิตติ วงษช์ วลิตกุล บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
51. การศึกษาคณุ ภาพชีวติ การทางานของครู มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ เรื่อง บทบาท
สังกัดสานกั งานเขตพ้ื นทกี ารศกึ ษาประถมศกึ ษา อานาจ อยูค่ า อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรัพยากร
นครราชสีมา เขต 6 มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
รสภัทร ตดิ อกิ ลุ มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลิตกุล
52. จริยธรรมของผูบ้ ริหารโรงเรยี นเอกชน ตาม กติ ติ วงษ์ชวลิตกลุ อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1515-1528.
ทัศนะของครูในจงั หวดั บุรรี ัมย์ ชูเกียรติ วเิ ศษเสนา การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
53. การศึกษาจรรยาบรรณวชิ าชีพของผู้บรหิ าร ปกรณ์ ทองกลม พระเกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
สถานศกึ ษา สังกดั สานกั งานเขตพื้ นทกี่ ารศึกษา กิตติ วงษ์ชวลติ กุล บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
ประถมศึกษานครราชสมี าเขต 4 ชูเกยี รติ วิเศษเสนา มหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลิตกลุ เร่อื ง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรพั ยากร
มนษุ ยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลิตกลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1543-1552.
การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษช์ วลิตกุล เรอ่ื ง บทบาท
อดุ มศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผู้เรียนและทรพั ยากร
มนุษย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประช4ุ มวงษ์ชวลติ กลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1553-1566.
การประชมุ วชิ าการระดับชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
พระเกียรติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลิตกุล เร่อื ง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรพั ยากร
มนษุ ย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลติ กุล
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1586-1595.
การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เร่ือง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรัพยากร
มนุษย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลติ กุล
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1596-1605.

38

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
54. การศกึ ษาผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น หนว่ ยการ พจนยี ์ พรมปรดิษฐ์ 2563 การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
เรียนรู้ พฤตกิ รรมการบรโิ ภค ของนกั เรียนช้ัน 2563 ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สมบูรณ์ ตันยะ 2563 พระเกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
เทคนคิ จกิ๊ ซอว์ 2563 บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
2563 มหาวทิ ยาลยั วงษ์ชวลติ กุล เรอ่ื ง บทบาท
55. การศึกษาผลสัมฤทธ์ทิ างการเรียนวทิ ยาศาสตร์ กมลพร มง่ิ สกลุ 2563 อดุ มศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรัพยากร
และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรข์ องนกั เรยี น สมบูรณ์ ตันยะ มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 โดยใชก้ ารจัดการเรียนร้แู บบ ฐติ ยิ า เรือนนะการ มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลิตกุล
สืบเสาะหาความรู้ 5E อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1622-1628.
การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
56. การศึกษาผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี นหน่วยการ ธญั ดา คมุ้ กลาง ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
เรยี นรกู้ ารใชท้ รัพยากรอยา่ งยง่ั ยืน และ สมบูรณ์ ตันยะ พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ความสามารถใน การคดิ วเิ คราะห์ของนกั เรยี นชนั้ พิ นโย พรมเมอื ง บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
ประถมศกึ ษาปที ่ี 6 โดยใช้การจดั การเรยี นรูแ้ บบ มหาวทิ ยาลัยวงษช์ วลติ กลุ เรื่อง บทบาท
4MAT อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผูเ้ รยี นและทรัพยากร
มนษุ ยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
57. การพั ฒนาความสามารถในการอ่าน และการ กนกวรรณ แตส้ วสั ดิ์ มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลติ กุล
เขยี นคาศพั ทภ์ าษาอังกฤษ โดยใชก้ ารสอนแบบโฟ สมบรู ณ์ ตนั ยะ อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1650-1657.
นกิ ส์ สาหรับนกั เรยี นช้นั ประถมศกึ ษาปที ี่ 2 ฐิตยิ า เรือนนะการ การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
58. การศึกษาผลสมั ฤทธ์ิทางการเรยี นวิทยาศาสตร์ จตุพร ภิรมย์ไกรภกั ด์ิ พระเกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
และความสามารถในการคิดวเิ คราะห์ของนกั เรียนช้นั สมบูรณ์ ตนั ยะ บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใชก้ ารจดั การเรียนรู้แบบสบื พิ นโย พรมเมอื ง มหาวิทยาลยั วงษช์ วลิตกลุ เรอ่ื ง บทบาท
เสาะหาความรู้ 7E อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรัพยากร
มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
59. การพั ฒนาความสามารถดา้ นการอา่ นจบั ใจความ สพุ ั ตรา รอดขุนทด มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลติ กลุ
โดยใช้วธิ กี ารสอนแบบรว่ มมือ เทคนิค CIRC สมบรู ณ์ ตนั ยะ อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1658-1667
ร่วมกบั เทคนคิ บริหารสมอง สาหรับนักเรียนชั้น การประชมุ วชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ประถมศึกษาปที ี่ 4 มนญู พงศ์ ชยั พั นธ์ ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติ กุล เรอ่ื ง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรพั ยากร
มนุษยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล
อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1712-1720.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล เรือ่ ง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรัพยากร
มนุษยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกุล
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1739-1747.
การประชุมวชิ าการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษช์ วลิตกุล เรื่อง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรัพยากร
มนษุ ยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลติ กุล
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1824-1831.

39

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอื่ ผเู้ ขยี น ปที เี่ ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
60. การพั ฒนาทกั ษะกระบวนการทางวทิ ยาศาสตร์ ณัฏฐามาศ สุวะมาตย์ 2563 การประชุมวชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลัยวงษ์
และพฤติกรรมทางสงั คมของเดก็ ปฐมวัยด้วยการจดั 2563 ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
ประสบการณแ์ บบโครงการ สมบูรณ์ ตันยะ พระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
พิ นโย พรมเมือง 2563 บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
2563 มหาวิทยาลัยวงษช์ วลิตกลุ เรอื่ ง บทบาท
61. การพั ฒนาความสามารถในการอา่ นจับใจความ ณัฐการต์ิ ทองคล่ี 2563 อุดมศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรัพยากร
ของนักเรียนชั้นมธั ยมศกึ ษาปีที่ 2 โดยการสอนแบบ สมบรู ณ์ ตันยะ 2563 มนุษย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
CIRC รว่ มกับเทคนคิ แผนผังความคดิ มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลติ กุล
มนูญพงศ์ ชัยพั นธ์ อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1846-1857.
รายงานสืบเน่อื ง การประชมุ วิชาการระดับชาติ
62. การศกึ ษาผลการเรียนรู้ เรือ่ ง โจทยป์ ัญหาการ พรรณทิวา เลิศไธสง มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563
บวก ลบ คณู หารระคนของนกั เรียนชน้ั ประถมศึกษา สมบูรณ์ ตันยะ เพ่ื อเฉลิมพระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคล
ปีที่ 2 โดยจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ด้วยเทคนคิ KWDL พระราชพิ ธีบรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36
ปี มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลิตกุล เร่อื ง บทบาท
63. การศกึ ษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนวชิ าฟสิ ิกส์ กมลฉัตร รม่ เย็น อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผูเ้ รียนและ
และความสามารถในการแก้ปัญหาของนกั เรียนชนั้ สมบรู ณ์ ตันยะ ทรัพยากรมนษุ ย์ในยคุ Disruptive
มัธยมศกึ ษาปีท่ี 4 โดยใชก้ ารจดั การเรียนรู้ แบบสืบ ฐติ ยิ า เรือนนะการ Technology 20-21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ
เสาะหาความรู้ 7 ขน้ั หอประชมุ วงษ์ชวลติ กุล อาคารแสงส่องปัญญา
หน้า 1874-1882.
64. การบรหิ ารจดั การโรงเรียนขยายโอกาสทาง สุชาติ หวังกอ่ กลาง การประชุมวชิ าการระดับชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
การศึกษา สังกดั สานกั งานเขตพ้ื นทก่ี ารศึกษา จาเรญิ รตั น์ จิตต์จิรจรรย์ ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
ประถมศึกษานครราชสมี า เขต 6 โดยการประยุกต์ใช้ พระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพี ยง วรสิทธิ์ รตั นวราหะ บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรือ่ ง บทบาท
65. การศึกษาความเปน็ ชมุ ชนแหง่ การเรียนรู้ทาง พรพิ มล หงั สวนัส อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรพั ยากร
วชิ าชพี ของสถานศกึ ษา สงั กดั สานกั งานเขตพ้ื นที่ สมบรู ณ์ ตันยะ มนษุ ยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
การศกึ ษาประถมศกึ ษานครราชสีมา เขต 7 อานาจ อยู่คา มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลิตกลุ
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1668-1674.
การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรอ่ื ง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรพั ยากร
มนษุ ยใ์ นยคุ Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลติ กลุ
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1983-1991.
การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
พระเกยี รติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ เรื่อง บทบาท
อุดมศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผูเ้ รยี นและทรัพยากร
มนุษย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลติ กุล
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1163-1177.
การประชุมวชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
พระเกียรติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กลุ เรือ่ ง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรียนและทรัพยากร
มนุษย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลิตกุล
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1388-1397.

40

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอื่ ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
66. การส่งเสริมกิจกรรมลกู เสอื ของผบู้ ริหาร ก้องภพ ทองธรรมสิริ 2563 การประชมุ วชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลัยวงษ์
โรงเรยี นในสังกดั สานกั งานเขตพ้ื นทก่ี ารศึกษา 2563 ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ พระ
ประถมศึกษานครราชสมี า เขต 3 สมบูรณ์ ตันยะ 2563 เกียรติ เน่อื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรม
ชวลติ เกตุกระทุ่ม 2563 ราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวทิ ยาลัย
2563 วงษ์ชวลิตกลุ เร่ือง บทบาทอุดมศกึ ษาไทย : การ
67. การมสี ว่ นรว่ มของผูน้ าชุมชนในการจดั การศกึ ษา สทิ ธกิ ร ยันตะพั นธ์ 2563 พั ฒนาผู้เรยี นและทรพั ยากรมนษุ ยใ์ นยคุ
ของโรงเรยี นขนาดเล็ก สงั กดั สานกั งานเขตพ้ื นที่ ศริ ิ เจรญิ วยั Disruptive Technology 20-21 มีนาคม
การศึกษาประถมศกึ ษานครราชสมี าเขต 1 ตาม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลติ กลุ อาคารแสง
ความเหน็ ของครู มานะ สินธวุ งษานนท์ ส่องปญั ญา หน้า 1445-1455.
การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
68. การศกึ ษาภาวะผู้นาเชงิ จริยธรรมของผบู้ ริหาร กญั ญา พั นธจุ ิตร ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
สถานศึกษา สงั กดั สานักงานเขตพื้ นทก่ี ารศกึ ษา จาเริญรัตน์ จติ ต์จิรจรรย์ พระเกยี รติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ประถมศึกษา นครราชสมี า เขต 2 บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
นัฐยา บุญกองแสน มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กุล เรอ่ื ง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผ้เู รยี นและทรัพยากร
69. การศึกษาการใช้อานาจของผูบ้ ริหารสถานศกึ ษา นวพล สสี วุ ะ มนษุ ยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
ในโรงเรียนสังกดั สานกั งานเขตพ้ื นทก่ี ารศกึ ษา สงวนพงศ์ ชวนชม มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกุล
ประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 1 อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1456-1465.
อลงกต ยะไวทย์ การประชุมวชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
70. การบรหิ ารจัดการหลกั สูตรสถานศกึ ษาทีส่ ่งผล จฬุ าภรณ์ บญุ ศรี พระเกียรติ เน่อื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ต่อผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขนั้ พื้ นฐาน สมบรู ณ์ ตันยะ บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
(O-NET) ของโรงเรยี นขนาดเล็ก สังกดั สานักงาน อานาจ อยคู่ า มหาวทิ ยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เร่ือง บทบาท
เขตพ้ื นที่การศกึ ษาประถมศึกษานครราชสมี า เขต 7 อดุ มศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรัพยากร
มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
71. การศกึ ษาการบรหิ ารจดั การสถานศกึ ษาโดยใช้ ธารนิ ี เจรญิ ชยั มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลติ กลุ
หลกั สัปปุริสธรรม 7 ประการของผู้บริหาร จาเริญรัตน์ จติ ตจ์ ริ จรรย์ อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1477-1484.
สถานศกึ ษา สงั กดั สานกั งานเขตพื้ นทกี่ ารศกึ ษา การประชุมวชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
ประถมศกึ ษานครราชสมี า เขต 1 รตั นด์ า เลิศวิชยั ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลิตกุล เรือ่ ง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรัพยากร
มนุษย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1485-1493.
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
พระเกียรติ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลติ กุล เรื่อง บทบาท
อดุ มศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผู้เรยี นและทรัพยากร
มนษุ ย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลติ กลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1504-1514.
การประชมุ วชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
พระเกียรติ เนอื่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลิตกุล เรื่อง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผ้เู รียนและทรัพยากร
มนุษย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลติ กลุ
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1529-1542.

41

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอื่ ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
72. การศกึ ษาบทบาทการบริหารในศตวรรษที่ 21 สมใจ วนไทยสงค์ 2563 การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ของผูบ้ รหิ ารสถานศกึ ษาในโรงเรียนสงั กดั สานกั งาน สงวนพงศ์ ชวนชม ช ว ลิ ต กุ ล ป ร ะ จ า ปี พ . ศ . 2563 เ พื่ อ เ ฉ ลิ ม
เขตพ้ื นทกี่ ารศกึ ษามธั ยมศกึ ษาเขต 30 ไพศาล หวังพานิช 2563 พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
2563 บ ร ม ร า ช า ภิ เ ษ ก แ ล ะ ฉ ล อ ง ค ร บ ร อ บ 36 ปี
73. การศกึ ษาศักยภาพในการบรหิ ารงานของ สราวุธ โสภี 2563 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรื่อง บทบาท
ผู้อานวยการโรงเรยี นสงั กดั สานกั งานเขตพื้ นที่ ศิริ เจริญวัย 2563 อุ ด ม ศึ ก ษ า ไ ท ย : ก า ร พั ฒ น า ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
การศกึ ษาประถมศกึ ษานครราชสมี า เขต 4 ตาม วรสิทธ์ิ รัตนวราหะ 2563 ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ ใ น ยุ ค Disruptive
ความเห็นของครู Technology 20-21 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ
สจุ ิตรา กลน่ิ หอม หอประชุมวงษช์ วลิตกุล อาคารแสงสอ่ งปัญญา
74. การศึกษาภาวะผนู้ าเชิงกลยุทธข์ องผู้บริหาร จาเรญิ รตั น์ จติ ต์จริ จรรย์ หนา้ 1567-1575.
สถานศกึ ษาในศตวรรษที่ 21 สงั กัดสานักงานเขต การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
พ้ื นท่กี ารศึกษาประถมศึกษานครราชสมี าเขต 3 นัฐยา บญุ กองแสน ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
พระเกียรติ เนอื่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
75. การศึกษาความผกู พั นตอ่ สถานศกึ ษาของครู สริ พี รย์ ถ่ายงวน บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
สังกัดสานกั งานเขตพ้ื นที่การศกึ ษาประถมศึกษา สงวนพงศ์ ชวนชม มหาวทิ ยาลยั วงษ์ชวลิตกลุ เรือ่ ง บทบาท
นครราชสีมา เขต 4 บญุ ญก์ ญั ญ์ จิระเพิ่ มพู น อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรัพยากร
มนุษย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
76. การศึกษาพฤตกิ รรมผนู้ าของผ้บู ริหาร นริ ดา ขวัญนนท์เดิม มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลติ กลุ
สถานศึกษาสงั กดั สานกั งาน เขตพ้ื นทก่ี ารศกึ ษา จาเริญรตั น์ จิตต์จิรจรรย์ อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1604-1619.
ประถมศกึ ษานครราชสมี าเขต 4 การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
นฐั ยา บญุ กองแสน ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
77. การมสี ่วนร่วมในการบรหิ ารงานวชิ าการของครู พระเกียรติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
สงั กัดสานกั งานเขตพื้ นท่ีการศกึ ษาประถมศึกษา ชนานนั ท์ โสภี บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
สระบุรี เขต 2 ศิริ เจริญวัย มหาวิทยาลัยวงษช์ วลติ กุล เร่ือง บทบาท
วรสทิ ธิ์ รตั นวราหะ อุดมศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรัพยากร
มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกลุ
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1675-1684.
การประชุมวชิ าการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวทิ ยาลยั วงษช์ วลิตกุล เร่อื ง บทบาท
อดุ มศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรพั ยากร
มนุษย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1685-1693.
การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
พระเกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กลุ เรื่อง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผ้เู รยี นและทรัพยากร
มนษุ ยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกุล
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1757-1764.
การประชุมวชิ าการระดับชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลิม
พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยวงษช์ วลติ กุล เรอื่ ง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผูเ้ รียนและทรัพยากร
มนษุ ย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลิตกุล
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1832-1845.

42

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปที เ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
78. ภาวะผนู้ าการเปลย่ี นแปลงทสี่ ่งผลต่อประสิทธิผล ณัฐยาภรณ์ พิ เคราะห์ฤกษ์ 2563 การประชุมวชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ของสถานศึกษา สงั กดั สานกั งานเขตพ้ื นท่กี ารศกึ ษา ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
ประถมศึกษา เขต 5 สงวนพงศ์ ชวนชม 2563 พระเกยี รติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ไพศาล หวงั พานชิ บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
2563 มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลิตกลุ เร่ือง บทบาท
79. การศึกษาคณุ ภาพงานลูกเสอื ของวทิ ยาลัย พิ สิทธ์ิ ไกรสงคราม อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผูเ้ รียนและทรัพยากร
สังกดั อาชีวศกึ ษาจงั หวัดนครราชสีมาตามการรบั รู้ สมบูรณ์ ตนั ยะ 2563 มนษุ ย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
ของผู้รับผดิ ชอบงานลูกเสอื มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกลุ
วรสทิ ธ์ิ รัตนวราหะ 2563 อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1908-1921.
การประชมุ วิชาการระดับชาติ มหาวทิ ยาลัยวงษ์
80. การประยกุ ตห์ ลกั ธรรมาภิบาลมาใชใ้ นการ ตรรกเวทย์ ตงศริ ิ 2562 ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สงั กดั สานกั งาน ศิริ เจรญิ วยั 2562 พระเกียรติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
เขตพื้ นท่ีการศกึ ษาประถมศกึ ษานครราชสมี า เขต 1 บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
ตามการรับรู้ของครู มานะ สนิ ธวุ งษานนท์ มหาวิทยาลยั วงษช์ วลติ กุล เรอ่ื ง บทบาท
อุดมศกึ ษาไทย : การพั ฒนาผูเ้ รียนและทรพั ยากร
81. การศึกษาการส่งเสรมิ การจดั การความรู้ของ กฤตยิ า ขอมกี ลาง มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
ผู้บรหิ ารในสถานศกึ ษา สังกัดสานกั งานเขตพื้ นท่ี จาเริญรตั น์ จิตต์จิรจรรย์ มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษ์ชวลิตกลุ
การศึกษาประถมศกึ ษาบรุ ีรัมย์ เขต 4 อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1922-1931.
ปานัฏสิริ จันทร์ศริ ิ การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลมิ
82. ความพึ งพอใจของผปู้ กครองนกั เรียนต่อการ อภิเดช วิรญั จะ พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
ให้บรกิ ารของ ศูนย์การศกึ ษาพิ เศษ เขตการศึกษา 11 สมบรู ณ์ ตันยะ บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
จงั หวดั นครราชสมี า สมพร ชาลเี ครอื มหาวิทยาลยั วงษช์ วลิตกุล เรอ่ื ง บทบาท
อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรพั ยากร
83. การนเิ ทศกับการวจิ ัยพั ฒนาการเรียนการสอนใน พิ ชญ์สชิ า พงษพ์ ั นแพงพงา มนุษยใ์ นยุค Disruptive Technology 20-21
ยุคศตวรรษท่ี 21 สาเรงิ บญุ เรอื งรัตน์ มีนาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลติ กลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หนา้ 1932-1949.
84. การพั ฒนาผลลพั ท์การเรียนรู้ของผ้เู รยี นโดย อลงกต ยะไวทย์ การประชมุ วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
การสร้างสภาวะแวดลอ้ มการเรียนด้วยการทางานใน ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพ่ื อเฉลมิ
สภาพจริง พระเกยี รติ เน่อื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภิเษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลยั วงษ์ชวลติ กลุ เรอื่ ง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผู้เรียนและทรพั ยากร
มนษุ ย์ในยคุ Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลิตกลุ
อาคารแสงส่องปญั ญา หน้า 1950-1959.
การประชมุ วิชาการระดับชาติ มหาวทิ ยาลยั วงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ.2563 เพื่ อเฉลิม
พระเกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
บรมราชาภเิ ษกและฉลองครบรอบ 36 ปี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลติ กุล เร่ือง บทบาท
อดุ มศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รียนและทรพั ยากร
มนุษย์ในยุค Disruptive Technology 20-21
มนี าคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมวงษ์ชวลิตกลุ
อาคารแสงสอ่ งปญั ญา หน้า 2007-2014.
วารสารบริหารการศกึ ษาบัวบณั ฑิต ปีท่ี 19
ฉบบั ที่ 4 ประจาเดือน ตุลาคม – ธนั วาคม
2562 (หนา้ 10 – 21)
วารสารครุศาสตรจ์ ฬุ าลงกรณม์ หาวทิ ยาลยั TCI
1 ปีท่ี 47 ฉบับเพิ่ มเตมิ 2 ตุลาคม –ธนั วาคม
2562 หน้า 407-427

43

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
85. รวมพลงั คูณ 2 เพ่ื อพั ฒนา ศิษย-์ ลูกปฐมวัย สมพร ชาลเี ครอื 2563 การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
สายพิ ณ อคั รปัทมานนท์ ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ. 2563 เพ่ื อเฉลิม
นิภาพร ใจปานแกน่ 2563 พระเกยี รติ เน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธี
2563 บรมราชาภเิ ษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี
86. การปลกู ฝังคณุ ลกั ษณะการมคี วามกตัญญู วไิ ลวรรณ จันณรงค์ 2563 มหาวทิ ยาลัยวงษ์ชวลติ กุล “เร่ือง บทบาท
กตเวทสี าหรบั เดก็ ปฐมวัย อารียล์ กั ษณ์ ประการแกว้ 2563 อุดมศึกษาไทย : การพั ฒนาผเู้ รยี นและทรพั ยากร
2563 มนษุ ยใ์ นยคุ Disruptive Technology“ ระหวา่ ง
87. เทคนคิ การฝกึ ทกั ษะการคดิ เพ่ื อชีวติ ท่ีสาเร็จใหล้ ูก อรรถ อภินนทธ์ ีระศกั ดา วันท่ี 20-21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุม
อย่างผมู้ ี Executive functional (EFs) วงษ์ชวลติ กลุ อาคารเเสงสอ่ งปญั ญา หนา้
1973-1982.
88. การผลิตบณั ฑติ ปฐมวยั ดว้ ยเทคโนโลยแี ละ จินตนา วรี ะปรยี ากรู การประชุมวิชาการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลัยวงษ์
นวตั กรรมทางการศกึ ษาทา่ มกลางกระแส digital ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเฉลมิ พระ
disruption เกยี รติ เนอื่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธบี รม
ราชาภิเษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวทิ ยาลยั
89. พ่ อแม่กบั การเลย้ี งดลู กู ในยคุ ปจั จบุ นั จิราวรรณ สีเหลื่อม วงษช์ วลติ กลุ “เรอ่ื ง บทบาทอดุ มศกึ ษาไทย : การ
พั ฒนาผ้เู รยี นและทรพั ยากรมนุษยใ์ นยคุ
90. การจดั กจิ กรรมโดยรูปแบบการเรียนการสอน นภิ าพร ใจปานแก่น Disruptive Technology“ ระหวา่ งวนั ท่ี 20-21
แบบฮารท์ สด้วยนทิ านพ้ื นบ้านโคราชทมี่ ีตอ่ มนี าคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลติ กุล
ความสามารถทางภาษาด้านการอา่ นและเขยี นของ อาคารเเสงส่องปญั ญา หนา้ 2092-2102
เดก็ ปฐมวัยโรงเรียนเกยี รตคิ ุณวทิ ยา จังหวัด การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
นครราชสมี า ชวลติ กลุ ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเฉลิมพระ
เกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธบี รม
ราชาภเิ ษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลยั
วงษ์ชวลติ กลุ “เรอ่ื ง บทบาทอดุ มศกึ ษาไทย : การ
พั ฒนาผเู้ รียนและทรพั ยากรมนุษย์ในยคุ
Disruptive Technology“ ระหวา่ งวนั ที่ 20-21
มนี าคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลติ กุล
อาคารเเสงสอ่ งปญั ญา หนา้ 1142-1155
การประชุมวชิ าการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ. 2563 เพ่ื อเฉลิมพระ
เกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธบี รม
ราชาภิเษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวทิ ยาลัย
วงษช์ วลติ กุล “เร่อื ง บทบาทอดุ มศกึ ษาไทย : การ
พั ฒนาผูเ้ รยี นและทรัพยากรมนษุ ยใ์ นยคุ
Disruptive Technology“ ระหวา่ งวนั ที่ 20-21
มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลิตกุล
อาคารเเสงส่องปญั ญา หนา้ 1748-1756
การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ มหาวิทยาลยั วงษ์
ชวลิตกลุ ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธบี รม
ราชาภเิ ษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลยั
วงษช์ วลิตกลุ “เรอื่ ง บทบาทอดุ มศึกษาไทย : การ
พั ฒนาผเู้ รยี นและทรพั ยากรมนษุ ยใ์ นยคุ
Disruptive Technology“ ระหว่างวนั ที่ 20-21
มนี าคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลิตกลุ
อาคารเเสงสอ่ งปญั ญา หน้า 1806-1814
การประชุมวชิ าการระดบั ชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ. 2563 เพื่ อเฉลมิ พระ
เกยี รติ เนอ่ื งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธบี รม
ราชาภเิ ษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวทิ ยาลัย
วงษช์ วลติ กุล “เร่ือง บทบาทอดุ มศกึ ษาไทย : การ
พั ฒนาผู้เรยี นและทรพั ยากรมนษุ ยใ์ นยคุ
Disruptive Technology“ ระหว่างวนั ที่ 20-21
มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลิตกลุ
อาคารเเสงสอ่ งปัญญา หนา้ 1792-1850

44

ผลงานทางวชิ าการหรอื งานสรา้ งสรรค์ ชอ่ื ผเู้ ขยี น ปีทเ่ี ผยแพร่ แหลง่ ตพี ิ มพ์ เผยแพร่ นาเสนอ
91. Thunkable โปรแกรมประยกุ ตส์ าหรบั การ กฤตย์ษุพั ช สารนอก 2563 การประชมุ วชิ าการระดบั ชาติ มหาวทิ ยาลัยวงษ์
พั ฒนาสอื่ การเรียนการสอนสาหรบั ผู้สอน นิภาพร ใจปานแก่น ชวลติ กุล ประจาปี พ.ศ. 2563 เพ่ื อเฉลมิ พระ
ระดบั อุดมศกึ ษา 2562 เกียรติ เนอื่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธีบรม
ราชาภิเษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัย
92. การออกแบบรปู แบบการเรยี นรโู้ ดยใชเ้ ทคโนโลยี กฤตยษ์ ุพั ช สารนอก วงษช์ วลิตกุล “เร่อื ง บทบาทอดุ มศกึ ษาไทย : การ
อินเทอรเ์ น็ต ออฟ ธิง (IoT) ร่วมกบั การเรยี นรูจ้ าก ณมน จรี ังสวุ รรณ พั ฒนาผเู้ รยี นและทรัพยากรมนุษย์ในยคุ
คลาวด์ คอมพิ วติง้ เพ่ื อเสรมิ การเรยี นรอู้ ย่างมี Disruptive Technology“ ระหวา่ งวนั ท่ี 20-21
ความหมายสาหรับผเู้ รียนระดบั อดุ มศึกษา กฤตยษ์ ุพั ช สารนอก มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชมุ วงษช์ วลติ กุล
93. องคป์ ระกอบและสถาปตั ยกรรมระบบของระบบ ปณิตา วรรณพิ รณุ อาคารเเสงสอ่ งปัญญา หนา้ 1815-1823
นเิ วศการเรยี นรดู้ ิจิทลั เพื่ อการจัดการเรยี นการสอน ปรชั ญนนั ท์ นิลสุข วารสารเทคโนโลยภี าคใต.้ ปที ่ี 12 ฉบับท่ี 1 เดอื น
ดว้ ยการเล่าเรื่องแบบดจิ ิทลั สาหรบั นกั ศึกษาวชิ าชีพ ณฐั วรรณ เฉลมิ สุข มกราคม – มถิ นุ ายน 2562. หนา้ 97-107.
ครู ณฐั วรรณ เฉลมิ สุข (TCI 1)
94. STEM EDUCATION กับการพั ฒนาทักษะการ กฤตยษ์ พุ ั ช สารนอก
คดิ เชิงสร้างสรรคท์ ีบ่ รู ณาการเครื่องมอื ทางปัญญา 2562 สิกขา วารสารศกึ ษาศาสตร.์ ปที ี่ 6 ฉบบั ท่ี 2
ผ่านคลาวด์ คอมพิ วติง้ กิตตพิ ร ชเู กียรติ (2019): กรกฎาคม-ธนั วาคม 2562. หนา้ 87-
100.
95. การจดั การเรียนรดู้ ว้ ยการเล่าเรอ่ื งแบบดิจทิ ัลใน กฤตย์ษพุ ั ช สารนอก
ระบบ DTL-Eco System เพื่ อพั ฒนาความฉลาด กนกรตั น์ จริ สจั จานกุ ลู 2562 เอกสารการประชมุ วิชาการนทิ รรศการการเรยี น
ทางดิจทิ ัลของผ้เู รยี นระดับอุดมศึกษา 2562 การสอน ประจาปี 2562, 31 กรกฎาคม 2562
ศวิ พร ลนิ ทะลกึ 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทมุ กรุงเทพมหานคร :
96. เทคโนโลยีความเปน็ จรงิ เสรมิ : ความท้าทายต่อ สุขุม พระเดชพงษ์ 2019 หนา้ 49-66.(ประชมุ วชิ าการระดบั ชาต)ิ
การพั ฒนาการเรียนการสอนของ ประเทศไทยใน เอกสารการประชมุ ทางวิชาการและการเผยแพร่
ศตวรรษที่ 21 รงุ่ ศกั ด์ิ เยือ่ ใย ผลงานวิจัยคัดสรรสาขาวิชาศึกษาศาสตร์
ระดบั ชาติ: การศกึ ษายุค Digital Disruption.
97. Instructional Design of Flipped Kritsupath Sarnok นครราชสีมา. โรงแรมเดอชาโต เขาใหญ.่ 1-2
Classroom using Active Learning Technique Pallop Piriyasurawong. กุมภาพั นธ์ 2563. (ประชมุ วชิ าการระดบั ชาต)ิ
through ICT for Enhancing Learning Skills วารสารสมาคมสถาบนั อุดมศกึ ษาเอกชนแหง่
Based on Cross-Cultural Understanding for Kritsupath Sarnok ประเทศไทย ในพระราชปู ถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
Higher Education Students. Panita Wannapiroon รตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ าร.ี ปีท่ี 25 ฉบับท่ี
98. DTL-Eco System by Digital Storytelling to Prachyanun Nilsook 2 เดือนกรกฎาคม-ธนั วาคม 2562. หน้า127-140.
Develop Knowledge and Digital Intelligence (TCI 1)
for Teacher Profession Students. International Research Journal of
Advanced Engineering and Science. Vol
4. Issue 2, pp. 458-460, 2019.
(วารสารนานาชาติ)

99. องคป์ ระกอบคณุ ภาพชวี ติ ของการทางานใน มานะ สินธวุ งษานนท์ 2563 The 2020 the 3rd International
ศตวรรษที่ 21 2563 Conference on Education Research and
Policy (ICERP 2020) co-located with
2020 the 5th International Conference
on Distance Education and Learning
(ICDEL 2020). Beijing, China: Beijing
University of Posts and
Telecommunications Hotel (BUPT Hotel).
May 22-25, 2020.(ประชุมวชิ าการระดบั
นานาชาติ)
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล ประจาปี พ.ศ. 2563 เพ่ื อเฉลมิ พระ
เกยี รติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ ธบี รม
ราชาภเิ ษกเเละฉลองครบรอบ 36 ปี มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลติ กลุ “เรือ่ ง บทบาทอดุ มศกึ ษาไทย : การ
พั ฒนาผู้เรยี นและทรพั ยากรมนุษยใ์ นยคุ
Disruptive Technology“ ระหวา่ งวนั ท่ี 20-21
มนี าคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชุมวงษช์ วลติ กลุ
อาคารเเสงสอ่ งปัญญา หนา้ 1377-1387

45

[Update] | นิ วั ฒ น์ ธํา รง บุญ ทรง ไพศาล – POLLICELEE


นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ย้ำเรื่องที่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องมีกฎหมายรองรับ 16 พ.ค.57


นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกระแสข่าวการส่งรายชื่อประธานและรองประธานวุฒิสภา ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขณะลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.เชียงราย
16 พฤษภาคม 2557

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล ย้ำเรื่องที่ต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต้องมีกฎหมายรองรับ 16 พ.ค.57

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนรม.และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน13 มี.ค.57


นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 13 มีนาคม 2557

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนรม.และรมว.พาณิชย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน13 มี.ค.57

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล พบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว ร.ร.บ้านห้วยส้านยาว จ.เชียงราย


นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี พบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว โรงเรียนบ้านห้วยส้านยาว จ.เชียงราย 16 พ.ค.2557

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล พบปะให้กำลังใจผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหว ร.ร.บ้านห้วยส้านยาว จ.เชียงราย

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนรม.ปฏิบัติหน้าที่นรม. หารือร่วมกับกกต. ณ กองทัพอากาศ ดอนเมือง


นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี หารือร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ณ หอประชุมกานตรัตน์ กองทัพอากาศ ดอนเมือง วันที่ 15 พฤษภาคม ​2557

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนรม.ปฏิบัติหน้าที่นรม. หารือร่วมกับกกต. ณ กองทัพอากาศ ดอนเมือง

คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา (Ost.อย่าลืมฉัน) – เบิร์ด ธงไชย 【OFFICIAL MV】


เพลง : คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา (เพลงประกอบละคร อย่าลืมฉัน)
ศิลปิน : เบิร์ด ธงไชย
อัลบั้ม : เพลงประกอบละคร อย่าลืมฉัน
คำร้อง ฟองเบียร์
ทำนอง ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม
เรียบเรียง ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
Digital Download : 123 8888
iTunes Download : http://goo.gl/TxNQy6
อัพเดทผลงานศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่
http://www.facebook.com/gmmgrammyofficial
http://www.youtube.com/user/gmmgrammyofficial
http://www.gmmgrammyofficial.blogspot.com/

คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตา (Ost.อย่าลืมฉัน) - เบิร์ด ธงไชย 【OFFICIAL MV】

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ นิ วั ฒ น์ ธํา รง บุญ ทรง ไพศาล

Leave a Comment