[Update] | copperwired – POLLICELEE

copperwired: คุณกำลังดูกระทู้

CPW
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)

บริการ/พาณิชย์

SET

CG Report:   

 

  ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 2564  

Price (บาท)
52 Week High/Low
P/E (X)
P/BV (X)
Paid-up (ลบ.)
Market Cap (ลบ.)
EV (ลบ.)
EBITDA (ลบ.)
EV/EBITDA

4.12
4.60 / 1.95
33.34
3.63
300.00
2,472.00
2,833.58 180.09
11.56

ข่าวล่าสุด
วัน/เวลา
หัวข้อข่าว

05 พ.ย. 2564 13:26   การเสนอวาระการประชุม ส่งคำถาม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
05 พ.ย. 2564 13:24   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) แก้ไข
05 พ.ย. 2564 13:04   คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
05 พ.ย. 2564 13:00   สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
05 พ.ย. 2564 12:59   งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)


เพิ่มเติม


ข้อมูลเบื้องต้น

ที่อยู่
159/6 อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์ ชั้น 2 ห้อง 201 ? 202 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์
0-2665-2950-3

เบอร์โทรสาร
0-2665-2954

URL
www.copperwired.co.th

 
รายงานประจำปี 2563

วันที่ก่อตั้งบริษัท

วันที่จดทะเบียนกับตลท.
18/10/2562

ราคา IPO (บาท)
2.38
@พาร์0.50 บาท

ที่ปรึกษาทางการเงิน IPO

 • บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
 • พาร์
  0.50 บาท

  การเปลี่ยนแปลงพาร์ล่าสุด
  N/A

  ลักษณะธุรกิจ

  จัดจำหน่ายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ รวมไปถึงสินค้าแบรนด์ Apple ซึ่งบริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย (Reseller) และศูนย์บริการซ่อมบำรุงอย่างเป็นทางการ ผ่านร้านค้าภายใต้การบริหารงานของบริษัท ได้แก่ 1.ร้าน .life (dotlife) จำหน่ายสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 2.ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน Ai_ และร้าน U-Store by copperwiredและ 3.ร้าน iServe ศูนย์บริการมาตรฐานที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง Apple ให้บริการซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple

  ผู้ถือหุ้นรายย่อย
  08 มี.ค. 2564
  12 มิ.ย. 2563

  % /จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย

  31.55%
  3,297
  31.80%
  2,408

  การถือครองหุ้นต่างด้าว
  6.21% (ณ วันที่ 12/11/2564)
  ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
  49.00%

  การถือครองหุ้น NVDR

   0.61% (ณ วันที่ 12/11/2564)

  5 Yr Price Performance (Adjusted Price)

  อัตราผลตอบแทนจากราคาย้อนหลัง (Adjusted Price)
  เปรียบเทียบหลักทรัพย์ (%)
  เปรียบเทียบหมวดอุตสาหกรรม (%)
  เปรียบเทียบตลาด (%)

  5 วัน
  3.52
  2.39
  3.03

  20 วัน
  -1.44
  -2.69
  -0.85

  60 วัน
  8.42
  -4.96
  1.70

  120 วัน
  -6.36
  -14.07
  -9.92

  YTD
  103.96
  71.93
  80.92

  P/E (X)
  33.34
  52.84
  20.64

  P/BV (X)
  3.63
  4.67
  1.77

  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)
  0.34
  0.31
  1.24

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก(@16 ส.ค. 2564)
  จำนวนหุ้น
  %

  1.
  บริษัท วีเน็ท แคปปิทอล จำกัด
  314,148,600
  52.36

  2.
  นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข
  67,706,200
  11.28

  3.
  Melco Holdings Inc.
  24,637,800
  4.11

  4.
  นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์
  9,742,800
  1.62

  5.
  นาย พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ
  9,350,000
  1.56

  6.
  นาย วิโรจน์ โกศลธนวงศ์
  8,000,000
  1.33

  7.
  นาง วลีพร อิงค์ธเนศ
  6,857,000
  1.14

  8.
  นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ
  5,290,400
  0.88

  9.
  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด
  5,179,853
  0.86

  10.
  นาย คธาเทพ พาณิชย์อำนวยสุข
  5,100,100
  0.85

  คณะกรรมการ
  ตำแหน่ง

  1.
  นาย ณรงค์ อิงค์ธเนศ
  ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

  2.
  นาย ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ

  3.
  นาย โสภณ บุณยรัตพันธุ์
  กรรมการ

  4.
  นาย พรชัย ชุนหจินดา
  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

  5.
  นาย มนัส เจียรวนนท์
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  6.
  นาย ก้องเกียรติ หวังวีระมิตร
  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

  7.
  นาย ปัญญ์ เกษมทรัพย์
  กรรมการอิสระ

  สะสม: อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย, มูลค่าซื้อขาย/วัน

  ข้อมูลสถิติ
  YTD
  12 พ.ย. 2564

  2563
  30 ธ.ค. 2563

  2562
  30 ธ.ค. 2562

  จำนวนหุ้นจดทะเบียน (ล้านหุ้น)
  600.00 
  600.00 
  600.00 

  มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ลบ.)
  2,472.00 
  1,212.00 
  1,068.00 

  ราคา (บาท/หุ้น)
  4.12 
  2.02 
  1.78 

  มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
  1.14 
  1.09 
  N/A 

  P/BV (X)
  3.63 
  1.85 
  – 

  P/E (X)
  33.34 
  21.10 
  16.43 

  อัตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย (%)
  353.87 
  232.70 
  101.92 

  มูลค่าซื้อขาย/วัน (ลบ.)
  34.53 
  11.40 
  28.75 

  Beta
  0.84 
  1.16 
  – 

   

  อัตราผลตอบแทน
  YTD 
  2563 
  2562 

  การเปลี่ยนแปลงของราคา (%)
  103.96 
  13.48 
  -25.21 

  อัตราเงินปันผลตอบแทน (%)
  1.94 
  3.96 
  N/A 

  อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไร
  0.65 
  0.84 
  – 

  นโยบายเงินปันผล
  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองต่างๆทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยการพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

  การจ่ายปันผล
  รอบผลประกอบการ
  เงินปันผล (ต่อหุ้น)
  หน่วย
  วันจ่ายปันผล
  ประเภท

  01 ม.ค. 2563 – 31 ธ.ค. 2563
  0.08
  บาท
  05 พ.ค. 2564
  เงินปันผล

  01 ม.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562
  0.059
  บาท
  21 เม.ย. 2563
  เงินปันผล

  01 ม.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2562
  0.021
  บาท
  23 ม.ค. 2563
  เงินปันผล

   

  ผู้สอบบัญชี
  (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/12/2021)

  นางสาว พรทิพย์ ริมดุสิต/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  นาย วัชระ ภัทรพิทักษ์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  นาย ณัฐพงศ์ ตันติจัตตานนท์/บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

  วันที่สิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
  31/12

  ประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีล่าสุด

  ไม่มีเงื่อนไข

  ข้อมูลงบการเงิน
  งบแสดงฐานะการเงิน (ลบ.)
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 

  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
  271.16
  232.79
  173.60
  389.79
  104.53

  ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ
  100.52
  49.12
  129.47
  84.83
  103.13

  สินค้าคงเหลือ
  427.99
  284.21
  448.81
  475.87
  462.86

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
  808.06
  569.08
  761.64
  958.97
  678.19

  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ
  97.42
  93.82
  93.95
  105.09
  111.90

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
  506.27
  469.47
  457.23
  206.38
  203.32

  รวมสินทรัพย์
  1,314.33
  1,038.55
  1,218.87
  1,165.35
  881.51

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
  เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ
  339.89
  89.21
  235.33
  460.12
  495.20

  หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
  รวมหนี้สินหมุนเวียน
  464.97
  204.88
  359.48
  468.77
  505.10

  รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
  167.77
  178.22
  165.21
  20.58
  19.24

  รวมหนี้สิน
  632.74
  383.11
  524.69
  489.35
  524.34

  ทุนจดทะเบียน
  300.00
  300.00
  300.00
  300.00
  206.00

  ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า
  300.00
  300.00
  300.00
  300.00
  206.00

  ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น
  331.76
  331.76
  331.76
  331.76
  45.70

  กำไร(ขาดทุน)สะสม
  47.55
  21.41
  60.15
  41.96
  103.20

  หุ้นทุนรับซื้อคืน
  หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย
  องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
  2.27
  2.27
  2.27
  2.27
  2.27

   – ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน
  -0.16
  2.27
  2.27
  2.27
  2.27

  รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
  681.59
  655.45
  694.18
  676.00
  357.17

  ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
  เพิ่มเติม
  งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ลบ.)
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 

  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  รายได้จากการดำเนินธุรกิจ
  2,690.49
  2,001.18
  3,315.11
  3,586.88
  3,193.25

  รายได้อื่น
  13.92
  12.43
  23.04
  20.84
  34.37

  รวมรายได้
  2,704.41
  2,013.61
  3,338.15
  3,607.72
  3,227.62

  ต้นทุน
  2,322.36
  1,699.84
  2,844.61
  3,056.95
  2,726.99

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  331.22
  289.55
  419.42
  452.69
  401.56

  รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
  2,653.58
  1,989.39
  3,264.03
  3,509.64
  3,128.55

  EBITDA
  180.09
  147.96
  213.07
  131.71
  128.28

  ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย
  129.25
  123.74
  138.95
  33.62
  29.20

  กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้
  50.83
  24.22
  74.13
  98.08
  99.08

  กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
  35.41
  16.05
  54.78
  77.55
  82.42

  กำไรต่อหุ้น (บาท)
  0.06
  0.03
  0.09
  0.17
  40.01

  เพิ่มเติม
  งบกระแสเงินสด (ลบ.)
  9M/2564 
  (01/01/64 
  -30/09/64) 

  9M/2563 
  (01/01/63 
  -30/09/63) 

  2563 
  (01/01/63 
  -31/12/63) 

  2562 
  (01/01/62 
  -31/12/62) 

  2561 
  (01/01/61 
  -31/12/61) 

  ประเภทงบ
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม
  งบรวม

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
  268.45
  -0.81
  -37.48
  71.21
  146.92

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
  -19.54
  -25.04
  -29.31
  -38.91
  -53.59

  เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
  -151.35
  -131.15
  -149.40
  252.96
  -43.17

  เงินสดสุทธิ
  97.56
  -157.00
  -216.19
  285.26
  50.16

  เพิ่มเติม

  ปรับข้อมูลเต็มปี: อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น, อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

  อัตราส่วนทางการเงิน
  9M/2564 
  9M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
  1.74
  2.78
  2.12
  2.05

  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
  11.09
  12.25
  8.00
  15.01

  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
  8.56
  9.19
  6.22
  9.58

  อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
  0.93
  0.58
  0.76
  0.72

  อัตราส่วนหมุนเวียนทรัพย์สิน (เท่า)
  3.42
  4.01
  2.80
  3.53

  อัตรากำไรขั้นต้น (%)
  13.68
  15.06
  14.19
  14.77

  EBIT Margin (%)
  1.88
  1.20
  2.22
  2.72

  อัตรากำไรสุทธิ (%)
  1.31
  0.80
  1.64
  2.15

  แสดงข้อมูลเฉพาะกรณี PP, PO, XR และ XD

  การเปลี่ยนแปลงทุน (3 ปีล่าสุด)
  วันที่มีผล
  ประเภทรายการ
  หุ้นเรียกชำระที่เปลี่ยนแปลง
  หุ้นเรียกชำระ(หุ้น)
  พาร์
  ไม่พบข้อมูล

  อัตราการเปลี่ยนแปลง (%)
  9M/2564 
  9M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราการเปลี่ยนแปลงยอดขาย
  34.45
  -10.39
  -7.58
  12.33

  อัตราการเปลี่ยนแปลงต้นทุนขาย
  36.62
  -9.71
  -6.95
  12.10

  อัตราการเปลี่ยนแปลงรายได้รวม
  34.31
  -10.40
  -7.47
  11.78

  อัตราการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายรวม
  33.39
  -9.67
  -7.00
  12.18

  อัตราการเปลี่ยนแปลงกำไรสุทธิ
  120.67
  -55.63
  -29.36
  -5.91

  ปรับข้อมูลเต็มปี

  วงจรเงินสด
  9M/2564 
  9M/2563 
  2563 
  2562 

  อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)
  93.59
  57.89
  30.94
  38.17

  ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
  3.90
  6.31
  11.80
  9.56

  อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ (เท่า)
  9.74
  9.60
  6.15
  6.51

  ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
  37.49
  38.01
  59.32
  56.04

  อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า (เท่า)
  18.35
  13.37
  8.18
  6.40

  ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)
  19.89
  27.29
  44.62
  57.03

  วงจรเงินสด (วัน)
  21.49
  17.03
  26.50
  8.57

  การขึ้นเครื่องหมาย (ล่าสุด)
  เครื่องหมาย
  วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
  วันที่ปลดเครื่องหมาย
  ไม่พบข้อมูล

  Market Alert (ล่าสุด)
  ไม่พบข้อมูล

  เพิ่มเติม

  เฉพาะหุ้นบุริมสิทธิ และวอแรนท์

  หลักทรัพย์อื่นๆ
  ชื่อย่อหลักทรัพย์

  หมายเหตุ

  คำนวณจากราคาที่ปรับฐานแล้ว (Adjusted price)

   

  แสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบรวม และแสดงข้อมูลเป็นงบไตรมาสสะสมตามปีงบการเงิน (กรณีไม่มีงบรวม จะแสดงข้อมูลและคำนวณข้อมูลจากงบบริษัท)

   

  ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกไตรมาสภายใน 7 วันทำการ หลังจากมีงบการเงินใหม่เข้ามา

   

   
  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด

  ที่มา: www.set.or.th (สงวนลิขสิทธิ์โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

  [NEW] COPPERWIRED PUBLIC COMPANY LIMITED | copperwired – POLLICELEE

  CG Score 2019 from Thai Institute of Directors Association (IOD)
  2 AGM Level 2020 from Thai Investors Association
  3 Companies participating in Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme (

  • companies that have declared their intention to join CAC, and
  • companies certified by CAC.

  4  : the record of listed companies with corporate sustainable development “Thai sustainability Investment 2020” included:

  • SET and mai listed companies passed the assessment conducted by the Stock Exchange of Thailand: THSI (SET) and THSI (mai)
  • SET listed companies passed the assessment conducted by the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

  5 Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to
  Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment.
  In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail :

  AGM Level 2020 from Thai Investors AssociationCompanies participating in Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption programme ( Thai CAC ) under Thai Institute of Directors (as of August 5, 2021) are categorised into: The Stock Exchange of Thailand : the record of listed companies with corporate sustainable development “Thai sustainability Investment 2020” included:Financial Data / Company Business / Address / Major Shareholders / Management / Business News / Opportunity day belongs to The Stock Exchange of Thailand Website users agree and acknowledge that the copyright for it is The SET and can be used for education or only private investment. In cases where the data commercially, Please contact Information Services Department, The Stock Exchange of Thailand e-mail : infoproducts@set.or.th


  CPW ยิ้มรับ iPhone 12 หนุนผลงานท้ายปี


  บมจ.คอปเปอร์ ไวร์ด CPW ยิ้มรับ iPhone 12  เรือธงรุ่นใหม่ ที่พร้อมจำหน่ายในร้าน .life ทั้ง 23สาขาแล้ว หลังได้สิทธิจาก Apple ตั้งโต๊ะ ขาย iPhone  นอกเหนือจาก iStudio by copperwired จำนวน 15 สาขา และ UStore by copperwired จำนวน 3 สาขา พร้อมขายตามปกติ ที่สำคัญมาตรการ \”ช้อปดีมีคืน\” ที่มาหนุนผลงานส่งท้ายปี อย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไรบ้าง คุณปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข แม่ทัพใหญ่ CPW จะมีมุมมองอย่างไรกับธุรกิจในปีนี้และปีหน้าจะขับเคลื่อนไปทางไหน ติดตามได้ในคลิปนี้
  ShakeHoon
  TripleChef
  CPW
  iPhone12
  iStudio
  copperwired

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

  CPW ยิ้มรับ iPhone 12 หนุนผลงานท้ายปี

  Copperwired Party 7/18


  Copperwired Party 7/18

  Copperwired Party 7/18

  พาชม U-Store by copperwired สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


  พาชม UStore สาขาใหม่!
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ สาขาแรกในประเทศไทยที่ใช้รูปแบบร้าน Apple Reseller ที่มีมาตรฐานระดับโลก
  ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  Inbox : bit.ly/2UaadgI
  LINE : lin.ee/7sAosJO

  พาชม U-Store by copperwired สาขามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

  Copperwired


  Copperwired

  DIY Wooden Cross (Unity Cross) – A Simple gift, great for weddings


  This is a build for our worship Pastor and his wife. It’s called a Unity Cross. The meaning behind it is in the video but in the Christian faith we are all hidden in Christ and when a couple gets married the two become one and are both united in Christ. The two crosses coming together are symbols of this and represent it. This is great gift and an easy build for either someone in your life or newly weds.
  Build Plans: https://www.etsy.com/ShepherdsWorkbench/listing/1106368392/unitycrossbuildplanswoodworking?utm_source=Copy\u0026utm_medium=ListingManager\u0026utm_campaign=Share\u0026utm_term=so.lmsm\u0026share_time=1636835724867

  TTrack Clamps:
  https://www.amazon.com/gp/product/B083WDHQT3/ref=as_li_tl?ie=UTF8\u0026tag=sherpherdwork20\u0026camp=1789\u0026creative=9325\u0026linkCode=as2\u0026creativeASIN=B083WDHQT3\u0026linkId=a886e46997286ddfcf15a819b7f9c935
  Glu Bot:
  https://www.amazon.com/gp/product/B0006IUW8G/ref=as_li_tl?ie=UTF8\u0026tag=sherpherdwork20\u0026camp=1789\u0026creative=9325\u0026linkCode=as2\u0026creativeASIN=B0006IUW8G\u0026linkId=5381bc06a2c0b1de94733e87e265937d
  Laquer finish:
  https://www.amazon.com/gp/product/B0002YOPLO/ref=as_li_tl?ie=UTF8\u0026tag=sherpherdwork20\u0026camp=1789\u0026creative=9325\u0026linkCode=as2\u0026creativeASIN=B0002YOPLO\u0026linkId=27e237e2f8733ba179763000c100b943
  Dewalt Chizel set:
  https://www.amazon.com/gp/product/B00LP49LG4/ref=as_li_tl?ie=UTF8\u0026tag=sherpherdwork20\u0026camp=1789\u0026creative=9325\u0026linkCode=as2\u0026creativeASIN=B00LP49LG4\u0026linkId=aaceae7f5cd153d6459de2dc258bf3b0

  DIY Wooden Cross (Unity Cross) - A Simple gift, great for weddings

  นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

  ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ copperwired

  Leave a Comment