[Update] discovery ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | discovery channel ไทย – POLLICELEE

discovery channel ไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

Well, when I asked myself this question a few years ago, I made an alarming discovery.

ค่ะ เมื่อฉันถามคําถามนี้กับตัวเอง เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ฉันได้ค้นพบเรื่องน่าตกใจ

ted2019

Future research into this fascinating field may lead to more amazing discoveries, some of which may even benefit agriculture.

การ วิจัย ใน อนาคต เกี่ยว กับ แง่ มุม ที่ น่า สนใจ ยิ่ง นี้ อาจ นํา ไป สู่ การ ค้น พบ ที่ น่า ทึ่ง มาก ยิ่ง ขึ้น ซึ่ง บาง อย่าง อาจ เป็น ประโยชน์ ต่อ เกษตรกรรม ด้วย.

jw2019

We have made all these discoveries pouring out of laboratories across the world.

เราได้ทําให้การค้นพบเรื่องทั้งหมดนี้ หลั่งไหลออกมาจากห้องทดลองทั่วโลก

ted2019

A regional minister of culture declared that it was a proud moment for Andalusia “to be the setting of such a great discovery.”

อธิบดี กอง วัฒนธรรม ประจํา แคว้น คน หนึ่ง ประกาศ ว่า นั่น เป็น ช่วง แห่ง ความ ภาคภูมิ ใจ ของ แอนดาลูเซีย “ที่ ได้ เป็น แหล่ง แห่ง การ ค้น พบ อัน ยิ่ง ใหญ่ เช่น นี้.”

jw2019

Scientific discoveries have done much to describe life in its various forms and to explain natural cycles and processes that maintain life.

การ ค้น พบ ทาง วิทยาศาสตร์ ได้ พรรณนา ไว้ มาก มาย เกี่ยว กับ ชีวิต ใน รูป แบบ ที่ หลาก หลาย และ อธิบาย วงจร ธรรมชาติ และ กระบวนการ ต่าง ๆ ที่ ทํา ให้ ชีวิต ดําเนิน ไป.

jw2019

Biographer John Thomas tells us that Faraday “bequeathed to posterity a greater body of pure scientific achievement than any other physical scientist, and the practical consequences of his discoveries have profoundly influenced the nature of civilised life.”

จอห์น โทมัส นัก เขียน ชีวประวัติ บอก เรา ว่า ฟาราเดย์ “ได้ ละ ผล สําเร็จ ของ วิทยาศาสตร์ แท้ ไว้ ให้ คน รุ่น หลัง มาก ยิ่ง กว่า นัก วิทยาศาสตร์ ด้าน ฟิสิกส์ คน อื่น ใด และ ผล ที่ ใช้ ได้ จริง จาก การ ค้น พบ ของ เขา ได้ ส่ง ผล กระทบ ลึกซึ้ง ต่อ ลักษณะ การ ดําเนิน ชีวิต ที่ เจริญ แล้ว.”

jw2019

The discovery of this statue of Lamgi-Mari resulted in the positive identification of Mari

การ ค้น พบ รูป ปั้น ลามกี-มารี ยัง ผล ให้ มี การ ระบุ สถาน ที่ ตั้ง ของ เมือง มารี ได้ อย่าง แน่ชัด

jw2019

The most important discovery we made in our focus on public action was to appreciate that the hard choices are not between good and evil, but between competing goods.

การค้นพบที่สําคัญที่สุดที่พวกเราได้ทําแล้ว ในการเน้น เรื่องปฏิบัติการสาธารณะ (public action) ของเรา คือการตระหนักว่า ตัวเลือกที่ยากนั้น ไม่ใช่ระหว่างความดีกับความเลว แต่เป็นระหว่างสินค้าที่แข่งขันกันอยู่

ted2019

Service Discovery

การค้นพบบริการComment

KDE40.1

Discovery seemed inevitable.

ดู เหมือน จะ ต้อง ถูก ค้น พบ อย่าง แน่นอน.

jw2019

So the discovery of the Bible’s clear teaching that Jesus is the Son of God and not Almighty God himself was a great source of joy to my wife and me.—Mark 12:30, 32; Luke 22:42; John 14:28; Acts 2:32; 1 Corinthians 11:3.

ดัง นั้น การ ค้น พบ คํา สอน ที่ ชัดเจน ของ คัมภีร์ ไบเบิล ที่ ว่า พระ เยซู เป็น พระ บุตร ของ พระเจ้า และ หา ใช่ พระเจ้า องค์ ทรง ฤทธานุภาพ ทุก ประการ ไม่ จึง เป็น แหล่ง ความ ยินดี อย่าง ใหญ่ หลวง สําหรับ ตัว ผม และ ภรรยา.—มาระโก 12:30, 32; ลูกา 22:42; โยฮัน 14:28; กิจการ 2:32; 1 โกรินโธ 11:3.

jw2019

Christopher Columbus sailed from Seville on his second great voyage of discovery.

คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส แล่น เรือ จาก เซวิล ใน การ เดิน ทาง แห่ง การ ค้น พบ อัน ยิ่ง ใหญ่ ครั้ง ที่ สอง ของ เขา.

jw2019

Commenting on the more recent discovery of a fragmentary prism of Esar-haddon, Sennacherib’s son who succeeded him as king, historian Philip Biberfeld wrote: “Only the Biblical account proved to be correct.

การ ให้ ข้อ คิด เห็น เกี่ยว กับ การ ค้น พบ เมื่อ เร็ว ๆ นี้ จาก ส่วน หนึ่ง ของ แท่ง ปริซึม แห่ง เอซันฮาโดน โอรส ของ ซันแฮริบ ซึ่ง ได้ สืบ ราชบัลลังก์ ต่อ มา นั้น ฟิลิป บิเบอร์เฟลด์ นัก ประวัติศาสตร์ เขียน อย่าง นี้ “เฉพาะ เรื่อง ที่ กล่าว ใน พระ คัมภีร์ เท่า นั้น ปรากฏ ว่า ถูก ต้อง.

jw2019

Recently, the account in Jeremiah chapter 38 that mentions them gained added support from two discoveries made in the ancient City of David.

ไม่ นาน มา นี้ เรื่อง ราว ใน ยิระมะยา บท 38 ที่ กล่าว ถึง คน ทั้ง สอง ได้ รับ การ สนับสนุน เพิ่ม เติม จาก สอง สิ่ง ที่ นัก โบราณคดี ขุด พบ ใน เมือง โบราณ ของ ดาวิด.

jw2019

When I was a graduate student, my lab mate Tim Marzullo and myself, decided that what if we took this complex equipment that we have for studying the brain and made it simple enough and affordable enough that anyone that you know, an amateur or a high school student, could learn and actually participate in the discovery of neuroscience.

เมื่อตอนที่ผมเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผมและเพื่อนร่วมห้องทดลอง ทิม มาร์ซูโล ตัดสินใจว่าถ้าเรานํา อุปกรณ์ที่ซับซ้อน ที่เราใช้ศึกษาสมองมาทําให้มันง่าย และมีราคาถูกเพียงพอ สําหรับทุกคน เช่น พวกมือสมัครเล่น หรือนักเรียนมัธยมปลาย สามารถเรียนรู้ และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในการค้นพบของประสาทวิทยาศาสตร์

ted2019

A recent remarkable discovery at an archaeological excavation site at Tel Dan in northern Galilee is reported to support the historicity of David and his dynasty.

เมื่อ ไม่ นาน มา นี้ ได้ มี รายงาน การ ค้น พบ ที่ น่า สนใจ ณ บริเวณ ที่ มี การ ขุด ค้น ทาง โบราณคดี ที่ เทล ดาน ตอน เหนือ ของ กาลิลี [ฆาลิลาย] ซึ่ง สนับสนุน ข้อ เท็จ จริง ทาง ประวัติศาสตร์ เกี่ยว กับ ดาวิด และ ราชวงศ์ ของ ท่าน.

jw2019

And you know, along the way in this journey of discovery, I learned a lot.

และคุณรู้ไหม ระหว่างการเดินทางของผมทั้งหมด ในการเดินทางค้นหานี้ ผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง

ted2019

Therefore, before drawing conclusions or getting excited about some new scientific discovery, ask yourself, ‘Who is really speaking?’

ฉะนั้น ก่อน จะ ลง ความ เห็น หรือ ตื่นเต้น ดีใจ ไป กับ การ ค้น พบ สิ่ง ใหม่ บาง สิ่ง ทาง วิทยาศาสตร์ ให้ ถาม ตัว เอง ว่า ‘ใคร บอก กัน แน่?’

jw2019

A Momentous Discovery

การ ค้น พบ อัน ทรง คุณค่า

jw2019

“Early discovery of breast cancer remains the most important step in altering the course of breast cancer,” says the publication Radiologic Clinics of North America.

หนังสือ คลินิก รังสี วิทยา แห่ง อเมริกา เหนือ กล่าว ว่า “การ ตรวจ พบ มะเร็ง เต้า นม ใน ระยะ แรก ๆ ยัง คง เป็น ขั้น ตอน สําคัญ ที่ สุด ใน การ เปลี่ยน ทิศ ทาง ของ มะเร็ง เต้า นม.”

jw2019

After the discovery of the iridium- enriched clay at Gubbio, similar deposits were found in other parts of the world.

หลัง จาก ได้ มี การ พบ ดิน เหนียว ที่ มี ไอริเดียม ใน ระดับ สูง ที่ กุบบิโอ แล้ว ก็ ได้ พบ การ ฝัง ตัว ลักษณะ เดียว กัน ใน ส่วน อื่น ๆ ของ โลก ด้วย.

jw2019

Nevertheless, there are giants in the ocean, and we now have video proof, as those of you that saw the Discovery Channel documentary are no doubt aware.

อย่างไรก็ตาม มียักษ์ในมหาสมุทร และตอนนี้เรามีหลักฐานวิดีโอ สําหรับพวกคุณที่ดูช่องสารคดี ดิสคัฟเวอรี คงจะรู้กันแล้ว

ted2019

According to Steve Gantlett, editor of the magazine Birding World, “many of these discoveries result from the world becoming much more accessible —ornithologists can go to remote places virtually out of reach a few decades ago.”

สตีฟ กันต์เลตต์ บรรณาธิการ วารสาร เบิร์ดดิง เวิลด์ กล่าว ว่า “การ ค้น พบ หลาย ครั้ง เป็น ผล จาก การ ที่ สถาน ที่ ส่วน ใหญ่ ใน โลก สามารถ เข้า ถึง ได้ ง่าย ขึ้น ซึ่ง ทํา ให้ นัก ปักษิน วิทยา สามารถ ไป ยัง สถาน ที่ อัน ห่าง ไกล ซึ่ง ไม่ กี่ ทศวรรษ ที่ แล้ว เป็น ไป ไม่ ได้ ที่ จะ เข้า ถึง.”

jw2019

In time, further discoveries in the field put all such debate to rest.

ต่อ มา การ ค้น พบ มาก ขึ้น อีก เกี่ยว กับ เรื่อง นี้ ได้ ยุติ ข้อ โต้ แย้ง ทั้ง หมด.

jw2019

The amazing story of its invention and development begins with a chance discovery in rural England.

เรื่อง ราว ที่ น่า ทึ่ง ของ การ ประดิษฐ์ และ พัฒนาการ ของ ดินสอ เริ่ม ต้น จาก การ ค้น พบ โดย บังเอิญ ใน เขต ชนบท ของ อังกฤษ.

jw2019

Table of Contents

[Update] ดูซีรี่ย์ Mouse นักล่ามนุษย์ [ซับไทย]1-20ตอนจบ | discovery channel ไทย – POLLICELEE


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี Graceful Family

  # 1

  ดูซีรี่ย์ Graceful Family [ซับไทย]1-16ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี Graceful Family ซับไทย Ratings: 8.4/10 from 2,128 users ชื่ออื่นๆ: Wooahan Ga , 우아한 가(家) , Elegant Family ประเภท: Mystery, Romance, Drama, Family, Detective, Investigation Year : 2019 จำนวนตอน : 16 ตอนจบ นักแสดงนำ : Im Soo Hyang,Lee Jang Woo,Bae Jong Ok,Lee Kyu Han,Kim Jin Woo,Jeon Jin Seo เรื่องย่อ Graceful Family ซีรี่ย์เกาหลี Graceful Family เป็นการเล่าเรื่องราวของ โมซอกฮี (รับบทโดย Lim Soo Hyang) เธอเป็นลูกสาวคนเดียว พ่อของเธอเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ เธอทั้งสวย ฉลาด และร่ำรวย ภายนอกของเธอนั้นดูเหมือนว่าเธอเป็นคนที่หยิ่งดูเข้าถึงยาก แต่จริงๆ แล้วเธอกำลังต่อสู้กับความตายของแม่[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี Graceful Family

  # 2

  ดูซีรี่ย์ Graceful Family สืบซ่อนแค้น [พากย์ไทย]1-16ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี Graceful Family สืบซ่อนแค้น [พากย์ไทย] Ratings: 8.5/10 ชื่ออื่นๆ: Wooahan Ga , 우아한 가(家) , Elegant Family ประเภท: Mystery, Romance, Drama, Family, Detective, Investigation Year : 2019 จำนวนตอน : 16 ตอนจบ นักแสดงนำ : Im Soo Hyang,Lee Jang Woo,Bae Jong Ok,Lee Kyu Han,Kim Jin Woo,Jeon Jin Seo เรื่องย่อ Graceful Family ซีรี่ย์เกาหลี Graceful Family เป็นซีรี่ย์เกาหลีที่มีการเล่าเรื่องราวของ โมซอกฮี (รับบทโดย Lim Soo Hyang) เธอเป็นลูกสาวคนเดียว พ่อของเธอเป็นเจ้าของบริษัทขนาดใหญ่ เธอทั้งสวย ฉลาด และร่ำรวย ภายนอกของเธอนั้นดูเหมือนว่าเธอเป็นคนที่หยิ่งดูเข้าถึงยาก แต่จริงๆ แล้วเธอกำลังต่อสู้กับความตายของแม่ ซึ่งแม่ของเธอถูกฆ่าตายเมื่อ 15[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี A Korean Odyssey

  # 3

  ดูซีรี่ย์ A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ [พากย์ไทย]1-20ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ [พากย์ไทย] Ratings: 8.3/10 from 14,850 users  ชื่ออื่นๆ: Hwayugi , Hwayuki ประเภท : Horror, Comedy, Romance, Drama, Zombies, Fantasy ออกอากาศ : 2017 จำนวนตอน : 20 ตอนจบ นักแสดงนำ : Lee Seung Gi,Cha Seung Won,Oh Yeon Seo,Lee Hong Ki,Jang Gwang,Lee El เรื่องย่อ ซีรี่ย์เกาหลี A Korean Odyssey ฮวายูกิ รักวุ่นทะลุพิภพ ดัดแปลงเค้าโครงจากเรื่อง ไซอิ๋ว แต่เพิ่มเติมอรรถรสด้วยการเติมพล็อตที่มีเรื่องราวของความรักเข้ามามากขึ้น จิน ซอนมี (รับบทโดย โอ ยอนซอ) เด็กสาวที่มีความสามารถพิเศษในการมองเห็นภูติผี ทำให้มีเรื่องแปลกประหลาดเกิดขึ้นรอบตัวเธอเสมอ จนถูกเพื่อนรังเกียจและกลั่นแกล้ง อาวุธประจำกายของเธอคือร่มคันพิเศษมีไว้เพื่อป้องกันตัวจากเหล่าภูติผีปีศาจ และแล้ววันหนึ่งเธอก็ได้พบกับ อู[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี True Beauty

  # 4

  ดูซีรี่ย์ True Beauty ความลับของนางฟ้า[ซับไทย]1-16ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี True Beauty ความลับของนางฟ้า (2020) ซับไทย Ratings: 8.8/10 ชื่อเกาหลี : 여신강림 ชื่ออื่นๆ : Yeoshinkangrim , THE SECRET OF ANGEL여신강림 , The Secret of Angel , Yeoshingangrim ประเภท : Comedy, Romance, Youth, Drama จำนวนตอน : 16 ตอนจบ ออกอากาศ : Dec 9, 2020 – Jan 28, 2021 นักแสดงนำ : Moon Ga Young,Cha Eun Woo,Hwang In Yeop,Park Yoo Na,Im[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี Touch Your Heart

  # 5

  ดูซีรี่ย์ Touch Your Heart [พากย์ไทย]1-16ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี Touch Your Heart ทนายเย็นชากับซุปตาร์ตัวป่วน [พากย์ไทย] Ratings: 8.4/10 from 7,888 users ชื่ออื่นๆ : It Feels Sincere , The Reach of Sincerity , Jinsimi Dadda , Reach of Sincerity , The Truth Delivered , Jinsimi Data ประเภท : Comedy, Law, Romance, Life, Drama จำนวนตอน : 16 ตอนจบ ออกอากาศ : Feb 6, 2019 – Mar 28, 2019 นักแสดงนำ[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี Record of Youth

  # 6

  ดูซีรี่ย์ Record of Youth [ซับไทย]1-16ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี Record of Youth (2020) ซับไทย Ratings: 8.7/10 ชื่อเกาหลี : 청춘기록 ชื่ออื่นๆ : Youth Record , A Record of Youth , Youth Report , Chungchungirok , Cheongchungirok , Record of Youth , The Moment ประเภท : Romance, Youth, Drama, Family, Melodrama จำนวนตอน : 16 ตอนจบ ออกอากาศ : Sep 7, 2020 – Oct 27, 2020 นักแสดงนำ :[…]

 • # 7

  ดูซีรี่ย์ Mr.Queen ซับไทย EP.1-20ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen (2020) ซับไทย ดูตัวอย่าง Mr.Queen คลิกที่นี่   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 1   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 2   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 3   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 4   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 5   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 6   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 7   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 8   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen [ซับไทย]ตอนที่ 9   ดูซีรี่ย์เกาหลี Mr.Queen[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี Doom at Your Service

  # 8

  ดูซีรี่ย์ Doom at Your Service [ซับไทย]1-16ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี Doom at Your Service(2021)ซับไทย Ratings: 8.6/10 ชื่อเกาหลี : 어느 날 우리집 현관으로 멸망이 들어왔다ชื่ออื่นๆ : One Day Destruction Came Through My Front Door , One Day Destruction Came To Our Door , Destruction , Ruin , Eoneu Nal Uli Jib Hyeongwaneulo Myeolmangi Deuleowassda , Myeolmang , 어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다 , 멸망ประเภท[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seducer

  # 9

  ดูซีรี่ย์ The Great Seducer [ซับไทย]1-32ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี The Great Seducer [ซับไทย] Ratings: 7.6/10 from 8,322 users ชื่ออื่นๆ : Untold Scandal , Love Game: The Great Seduction , The Great Seduction , Dangerous Liaisons , The Great Tempter , widaehan yoohokja , Tempted ประเภท : Friendship, Romance, Youth, Drama, Melodrama ฉายเมื่อ : 2018 จำนวนตอน :  32 ตอน นักแสดงหลัก : Woo Do Hwan,Joy,Moon Ga Young,Kim Min Jae,Jeon Mi Seon,Shin Sung Woo เรื่องย่อ The Great Seducer ซีรี่ย์เกาหลี The Great Seducer เป็นซีรี่ย์เกาหลีที่นำเค้าโครงเรื่องมาจากนิยายฝรั่งเศส Les Liaisons dangereuses[…]


 • ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower of Evil

  # 10

  ดูซีรี่ย์ Flower of Evil [ซับไทย]1-16ตอนจบ

  ดูซีรี่ย์เกาหลี Flower of Evil (2020) ซับไทย Ratings: 9.2/10 from 2,207 users ชื่อเกาหลี : 악의 꽃 ชื่ออื่นๆ : Agui Kkot , Akui Kkot , The Flower of Evil , Flower of Evil , akeui kkot ประเภท : Thriller, Romance, Crime, Drama, Melodrama จำนวนตอน : 16 ตอนจบ ออกอากาศ : Jul 29, 2020 – Sep 17, 2020 นักแสดงนำ[…]


กำเนิดโลก 480p ภาพยนตร์สารคดีที่ดีที่สุด Earth The Making of a Planet


วิดีโอนี้ ผมผสมผสานระหว่างเสียงพากย์ไทยคลิปเก่าไม่ค่อยชัดกับภาพชัดจากช่องต่างประเทศครับ เพื่อความรู้ ว่าโลกของเราเกิดมาได้อย่างไร นี่ยังไม่นับตอนเกิด Big Bang นะครับ เคยปิดเป็นส่วนตัวประมาณเดือนนึงเพราะรอแก้ไขวิดีโอกับเสียงไม่ตรงกันครับ จะเห็นในวิดีโอมันดีเลเสียงหรือภาพ ใช้แอพ Kinemaster ครับมันแก้ยาก เลยไม่ได้แก้แล้ว
ขอขอบคุณคลิปจากทั้ง 2 ช่องครับ
เสียงพากย์ไทย https://youtu.be/wclFvstVe50
ต้นฉบับต่างประเทศ https://youtu.be/GVobnGjKuLI
แท็ก
สารคดีการกำเนิดของโลก
กำเนิดโลก
สร้างโลก
โลกเกิดมาได้อย่างไร
ใครสร้างโลก

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

กำเนิดโลก 480p ภาพยนตร์สารคดีที่ดีที่สุด Earth The Making of a Planet

แบร์กริลส์ #3 กับการผจญภัยสุดขั้ว ตอน เกาะสุมาดตรา [Ultimate Survival]


แบร์กริลส์ เทคนิคการเอาตัวรอด Survival
ฝากกดติดตามช่อง กดกระดิ่งรอ
เพื่อไม่พลาดสารคดีใหม่ๆนะครับ
Please Like \u0026 Subscribe
Thank you.

แบร์กริลส์ #3 กับการผจญภัยสุดขั้ว ตอน เกาะสุมาดตรา [Ultimate Survival]

Man vs Wild S1 EP2 Moab Desert in Utah [ พากย์ไทย โดย Discovery ]


Man vs Wild S1 EP2 Moab Desert in Utah [ พากย์ไทย โดย Discovery ]

hemarina หนอนทะเล มีฮีโมโกลบินที่เข้าได้กับทุกกลุ่มเลือดของมนุษย์


hemarina หนอนทะเล มีฮีโมโกลบินที่เข้าได้กับทุกกลุ่มเลือดของมนุษย์

Đưa Ali Máy Xúc đi “tán gái” và cái kết bất ngờ


Người Mông có nhiều phong tục độc đáo, trong đó có tục “kéo vợ”. Tuy nhiên không ít người còn hiểu chưa đầy đủ về tục lệ này, cho rằng đây là bắt vợ hoặc cướp vợ, là hủ tục bắt ép người con gái về làm vợ. Nhưng mấy ai biết được, thực chất bên trong phong tục này ẩn chứa những ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Tục “kéo vợ” thực chất là đôi trai gái yêu nhau, không được bố, mẹ, họ hàng hai bên đồng ý. Vì vậy, chàng trai hẹn cô gái ở địa điểm nào đó, sau đó cùng một số bạn đến đón cô gái về làm vợ.

\”Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và đón xem video của Hoàng Nam
Nhấn like và Subcribe để theo dõi Clip mới nhất của Nam nhé:
♫ Subscribe : www.youtube.com/NamChallengeMe
♫ Facebook : www.hoangnam.tv
♫ Đóng góp phụ đề: https://goo.gl/CmDzWV

Liên hệ hỗ trợ, hợp tác:
►Email: hn@hoangnam.tv

© Bản quyền thuộc về Hoàng Nam
© Copyright by NamChallengeMe ☞ Do not Reup\”
NguoiMong CoNoi SonLa

Đưa Ali Máy Xúc đi “tán gái” và cái kết bất ngờ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ discovery channel ไทย

Leave a Comment