[Update] PIGGYMAN007: DIF Fund vs JASIF Fund | กองทุน jasif – POLLICELEE

กองทุน jasif: คุณกำลังดูกระทู้

To fix the vulnerability in RabbitMQ : disable cleartext authentication mechanisms in the amqp configuration, follow these steps Create s…

[Update] JASIF กูรูแนะถือ ปันผลเด่นยิลด์ 10 % – มิติหุ้น | กองทุน jasif – POLLICELEE

Save

Write CSS OR LESS and hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.


หุ้น JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม DCA


หุ้น JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม เน็ตบ้านความเร็วสูง FTTX หุ้นลงทุนระยะสั้นยาว ออมเงินในหุ้น ลงทุนหุ้นรับเงินปันผล หาผลตอบแทนจากหุ้น รวยด้วยหุ้น ให้เงินทำงานแทนด้วยการลงทุน หุ้นพื้นฐานดี เพื่อผลตอบแทนที่ดีกว่า ลงทุนแบบซื้อเฉลี่ย DCA dollarcost average ทยอยลงทุนสะสมหุ้นบูลชิพ ซื้อเศษหุ้น blueship ออมเงินในหุ้นระยะยาวเพื่อผลตอบแทนที่สูงกว่า ออมเงินในหุ้นเพื่อเกษียณชีวิตที่มั่นคง อิสรภาพทางการเงิน
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัทฯและทริปเปิลทีได้เข้าทำสัญญากับ JASIF โดยมีรายละเอียดโดยสรุปในสาระสำคัญ
ดังต่อไปนี้
ก) สัญญาซื้อขายทรัพย์สิน
ทริปเปิลทีได้เข้าทำสัญญาซื้อขายทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงกับ JASIF เป็นจำนวนเงิน 55,000 ล้านบาท โดย
ทริปเปิลทีต้องส่งมอบเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดประมาณ 980,000 คอร์กิโลเมตร
ข) สัญญาเช่าหลัก
ทริปเปิลทีได้เข้าทำสัญญาเช่าเส้นใยแก้วนำแสงกับ JASIF จำนวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้ว นำแสง
ทั้งหมดที่ทริปเปิลทีขายและส่งมอบทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงให้แก่ JASIF เป็นระยะเวลาการเช่าประมาณ
11 ปี (สิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569) ด้วยอัตราค่าเช่า 425 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค
(CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี ทริปเปิลทีตกลงที่จะชำระค่าเช่าล่วงหน้าสำหรับ
การเช่า 3 เดือนสุดท้ายให้แก่ JASIF ในวันถึงกำหนดชำระค่าเช่างวดแรกรวมเป็นเงินไม่น้อยกว่า 816 ล้านบาท
ทั้งนี้ทริปเปิลทีจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายชำระค่าขออนุญาตพาดสายเส้นใยแก้วนำแสงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
สำหรับทรัพย์สินดังกล่าว
ค) สัญญาประกันรายได้ค่าเช่า
JASIF สามารถนำทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงจำนวนร้อยละ 20 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดออกให้
ผู้อื่นเช่าใช้ได้ ทั้งนี้หากไม่มีผู้ใดเช่าทรัพย์สินดังกล่าว ทริปเปิลทีตกลงเช่าใช้และชำระค่าเช่าใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงดังกล่าวตามข้อตกลงของสัญญาเพื่อเป็นการประกันรายได้ให้แก่ JASIF เป็นระยะเวลา 3 ปี และ JASIF
สามารถต่ออายุสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าได้อีกครั้งละ 3 ปี จนกว่าจะครบอายุของสัญญาเช่าหลัก ด้วยอัตรา
ค่าเช่า 750 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อเดือนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี
ตามอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์ แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี
ง) สัญญาบริหารดูแลและบำรุงทรัพย์สิน
JASIF ได้แต่งตั้งให้ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการในการซ่อมแซมบำรุงรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสง โดย JASIF ตกลงจะชำระค่าบริการรายเดือนให้แก่ทริปเปิลทีในอัตรา 200 บาทต่อคอร์กิโลเมตรต่อปีจนถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจะปรับขึ้นทุกวันที่ 1 มกราคมของทุกปี โดยปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี โดยสัญญา
นี้จะสิ้นสุดในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 หรือวันเลิกสัญญาเช่าหลัก
จ) สัญญาให้บริการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สิน
ทริปเปิลทีตกลงเป็นผู้ดำเนินการจัดหาผู้เช่าทรัพย์สินรายอื่นสำหรับทรัพย์สินในส่วนร้อยละ 20 ของทรัพย์สิน
เส้นใยแก้วนำแสงทั้งหมดของ JASIF (“ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง”) หากมีผู้เช่ารายอื่นสนใจเช่า
ทรัพย์สินส่วนนี้ JASIF สามารถดำเนินการให้เช่าต่อได้ โดยทริปเปิลทีตกลงสละสิทธิการใช้ทรัพย์สินเส้นใยแก้ว
นำแสงดังกล่าวโดยทันทีที่ JASIF บรรลุข้อตกลงกับผู้เช่ารายอื่น JASIF ตกลงชำระค่าตอบแทนให้แก่ทริปเปิลที
ร้อยละ 25 ของจำนวนผลต่างของค่าเช่าที่ทริปเปิลทีได้รับ จากผู้เช่ารายใดๆสำหรับการเช่าทรัพย์สินในส่วนของ
ทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง ตลอดระยะเวลา 3 ปี ที่ทริปเปิลทีเป็นผู้ให้บริการจัดหาผู้เช่าตามสัญญานี้
หักด้วยผลรวมของค่าเช่าที่ ทริปเปิลทีต้องชำระให้แก่ JASIF ตามสัญญาประกันรายได้ค่าเช่าตลอดระยะเวลา 3 ปีที่
ทริปเปิลทีเป็นผู้เช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนำแสงส่วนรอง สัญญานี้มีระยะเวลา 3 ปี และ JASIF สามารถต่ออายุ
สัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี การต่ออายุของสัญญาจะต้องไม่เกินกำหนดอายุใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม
แบบที่สามของทริปเปิลที
รายละเอียดเกียวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐาน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 กองทุนได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 1
โดยการซื้อกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงจํานวน 700,000 คอร์กิโลเมตร จากบริษัททริปเปิลที บรอด
แบนด์ จํากัด (มหาชน) (TTTBB) มูลค่าการลงทุน 38,000.00 ล้านบาท และมีแหล่งเงินทุนสําหรับการลงทุนใน
ทรัพย์สินเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ดังนี้
1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 22,500.00 ล้านบาท จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 54,183.80 ล้านบาท ราคา
พาร์ 9.8516 บาท ต่อ หน่วยลงทุน โดยเสนอขายหน่วยลงทุนใหม่จํานวน 2,500.00 ล้านหน่วย หน่วยละ 9.00
บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 76,683.80 ล้านบาท และ
2. กู้ยืมเงินจาก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) จํานวน 18,160.00 ล้านบาท แบ่งออกเป็น
โดยแต่งตั้งให้ TTTBB เป็นผู้จัดการและบริหารทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสง
เพื่อให้บริการซ่อมแซม บํารุงรักษา และบริหารจัดการทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงแทนกองทุน
สรุปสาระสําคัญของสัญญาจัดหาผลประโยชน์
กองทุนจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงโดยการเข้าทําสัญญา 2 ฉบับกับ TTTBB เพื่อให้ TTTBB
เช่าทรัพย์สินต่อไปนี้
1. สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลักซึ่งมีระยะเวลาการเช่าประมาณ 12 ปี 2 เดือน (สิ้นสุดในวันที่
29 มกราคม 2575) สําหรับการเช่าทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงเดิมจํานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนํา
แสงเดิมทั้งหมด และทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงส่วนเพิ่มจํานวนร้อยละ 80 ของทรัพย์สินเส้นใยแก้วนําแสงส่วน
เพิ่มทั้งหมด นอกจากนี้ กองทุนมีสิทธิในการต่ออายุสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมและแทนที่สัญญาเช่าหลัก (สําหรับ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

หุ้น JASIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน ทำธุรกิจอะไร น่าลงทุนไหม ดีไหม DCA

Oppday Q1/2021 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF


ติดตามเราได้ที่
SET Website: https://www.set.or.th
Facebook : https://facebook.com/set.or.th
Line (Official Account) : https://line.me/R/ti/p/@setthailand
YouTube : https://www.youtube.com/setthailand
Instagram : https://www.instagram.com/set_thailand
Twitter : https://twitter.com/set_thailand

Oppday Q1/2021 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน JASIF

EP.44 (ปี 64) หุ้น JASIF กับงบการเงินปี63 [ นักลงทุนมือใหม่ ]


หุ้น JASIF : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน
กับงบการเงินปี63
ข้อมูลจาก https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=JASIF\u0026ssoPageId=8\u0026language=th\u0026country=TH
///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
Thapanee Wangpatravanich
Soratda Ariyasajjathum
สุริยา สุขแดง
tonblueman
Sujarit Ngamwongpaiboon
sarayut hera
Voice Change Surgery
ไอ้ ดำ
อมรอิควิปเม้นท์ โซล่า
พื้นที่นี้ขายของ ๆจ้าาา ^^
KTC PROUD เงินด่วนอนุมัติใช้ง่ายๆคลิ๊ก https://1th.me/EaV20
ช็อปกันเพลินๆโปรฯดีๆที่ Shopee คลิ๊กเลย https://bit.ly/3fRqoJ5
โครงการบ้านจัดสรรค์ทำเลทองจากสัมมากร คลิ๊กเลย https://bit.ly/3e5O5MG
ประกันสุขภาพ Cigna Smart Health Fit https://bit.ly/36mDZow
JMoney สินเชื่อรถยนต์ https://bit.ly/33zW1C2
JMoney สินเชื่อส่วนบุคคล https://bit.ly/36moxIZ
ประกันภัยที่พักกับ MSIG Condo Insurance https://bit.ly/33xq1OP
สินเชื่อบ้านกับCIMB THAI HOME LOAN https://bit.ly/33xqzEn
สินเชื่อบ้านกับUOB Home Loan https://bit.ly/37ipb9K
บัตรเคดิตกับTMB Credit Card and Personal Loan https://bit.ly/2I1fynm
ช็อปสินค้าร้าน711 ผ่านShopat24 https://bit.ly/2KVvHvD
ช็อปออนไลน์กับโปรฯดีๆที่ร้าน Tops market https://bit.ly/33JBF9f
เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
เพจ ขยะความคิด https://www.facebook.com/kadadplaow/
Blogger เกี่ยวกับหุ้น https://narikaamoney.blogspot.com/?m=1
หุ้น jasif

EP.44 (ปี 64) หุ้น JASIF กับงบการเงินปี63 [ นักลงทุนมือใหม่ ]

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Jasif พื้นฐานจากงบการเงินและกราฟเทคนิคเป็นอย่างไรบ้าง


กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Jasif พื้นฐานจากงบการเงินและกราฟเทคนิคเป็นอย่างไรบ้าง

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน Jasif พื้นฐานจากงบการเงินและกราฟเทคนิคเป็นอย่างไรบ้าง

หุ้นปันผลที่ดีเลือกอย่างไร? เพื่อไม่ให้ตกกับดักเงินปันผลสูง || สอนเล่นหุ้น พื้นฐาน


ความเสี่ยงอีกด้านสำหรับหุ้นปันผลสูง
การลงทุนคือการซื้อหุ้นบริษัทที่เราคาดหวังว่าจะได้กำไรจากการที่บริษัทเติบโตในอนาคต แต่บางครั้งเงินปันผลที่สูงอาจทำให้เราลืมเรื่องนี้ไป หรือทำให้เข้าใจผิดว่าหุ้นตัวนี้ราคาถูก ให้ผลตอบแทนสูง ดั้งนั้นเราควรต้องรู้วิธีพิจารณาว่าหุ้นปันผลที่ดีเป็นอย่างไร
LINK
line @ T MONEY คุยกับผมทางนี้นะครับ
http://line.me/ti/p/%40uwh2219z
fb: กลุ่มของพวกเรา 4 คนครับ
https://www.facebook.com/groups/319013512295700/

fb: คุยการเงินกับที
https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5189662501941804/?modal=admin_todo_tour

หุ้นปันผลที่ดีเลือกอย่างไร? เพื่อไม่ให้ตกกับดักเงินปันผลสูง || สอนเล่นหุ้น พื้นฐาน

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ กองทุน jasif

Leave a Comment