[Update] SCG | scg ผู้ถือหุ้น – POLLICELEE

scg ผู้ถือหุ้น: คุณกำลังดูกระทู้

 

 

หน้าหลัก >

ธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย 

 

 
 

ภาพรวมธุรกิจ

สินค้าสำคัญ

บริษัทสำคัญ

ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาองค์กร

การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 
 

เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น (SCG Distribution)

 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจี เริ่มเข้าสู่ธุรกิจจัดจำหน่าย ในปี พ.ศ. 2505 ปัจจุบันธุรกิจจัดจำหน่าย ดำเนินธุรกิจการค้าภายในประเทศผ่านผู้แทนจำหน่าย การค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งบริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคลังสินค้า

เพื่อพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธุรกิจฯ ได้นำระบบการบริหารคู่ค้าสัมพันธ์มาใช้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อและชำระเงิน

ธุรกิจฯ ได้พัฒนาช่องทางการค้าปลีกผ่านร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท โดยนำวิทยาการของ Do It Best ผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเคหะภัณฑ์ชั้นนำ
จากสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจฯ ได้พัฒนาตลาดใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับคู่ค้า ตลอดจนเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อ

ธุรกิจฯ ยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียี่งขึ้น
ธุรกิจได้นำระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ร่วมกับระบบ Global Positioning System (GPS) เพิ่อติดตามสถานะการขนส่ง ทำให้ส่งสินค้าได้
ตามกำหนดเวลา และต้นทุนค่าขนส่งลดลง

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น (SCG Distribution)

 
2555
2554
2553
2552
2551
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
13,385
12,167
9,196
6,941
7,807

สินทรัพย์
26,463
16,282
12,177
10,110
10,903

หนี้สิน
11,632
11,251
8,550
7,333
7,557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
14,831
5,031
3,627
2,777
3,346

ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
126,690
111,920
96,898
86,641
102,672

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
125,873
110,886
95,942
85,821
101,582

กำไรสำหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ *
1,035
1,075
1,061
1,077
1,211

กำไรสำหรับปี **
1,035
1,075
1,061
1,077
1,211

EBITDA***
1,564
1,532
1,440
1,581
1,739

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอื่นๆ สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม


Major Services

การจัดจำหน่ายในประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านโลจีสติกส์ อาทิ กระจายสินค้า และคลังสินค้า


บริษัทสำคัญ

ชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม (% )
บริษัทจัดการ

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
100

บริษัทย่อย
 

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้งจำกัด
100

บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
100

SCG Tradig Australia Pty. Ltd.

100

SCG Trading (Guangzhou) Co. Ltd.
100

SCG Trading Hong Kong Limited
100

SCG Trading (Jordan) L.L.C.
100

SCG Trading Philippines Inc.
100

SCG Singapore Trading Pte. Ltd.
100

SCG Trading USA Inc.
100

SCG Trading (M) Sdn. Bhd.
100

PT SCG Trading Indonesia
100

SCG Trading Vietnam Co., Ltd.
100

SCG Trading Lao Co., Ltd.
100

SCG Marketing Philippines Co., Ltd.
100

PT Kokoh Inti Arebama Tbk
99

SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
75

SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
69

Siam Cement Myanmar Trading Ltd.
60

SCG Trading Emirates L.L.C.
49

บริษัทร่วมและอื่นๆ
 

บริษัทไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด
50

บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำกัด
48

Green Siam Resources Corporation
40

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด
32

ที่ตั้ง

การจัดจำหน่ายภายในประเทศ
  ทั่วประเทศไทย

การค้าระหว่างประเทศ
  กรุงเทพฯ กัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน อินเดีย บังคลาเทศ ออสเตรเลีย ลาว จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย แคนาดา แทนซาเนีย และสหรัฐอเมริกา

ศูนย์กระจายสินค้า
  กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี พิษณุโลก หนองคาย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ภูเก็ต


ผลการดำเนินงาน

ปี 2555 ธุรกิจจัดจำหน่ายปรับตัวดีขึ้น จากการก่อสร้างในประเทศฟื้นตัวขึ้นหลังอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการก่อสร้างในอาเซียนที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น

เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น มีรายได้จากการขายรวม 126,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน มี EBITDA เท่ากับ 1,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน ขณะที่กำไรสำหรับปีเท่ากับ 1,035 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน

ธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาครัฐสำหรับการป้องกันอุทกภัย

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังพม่าเพิ่มขึ้น

ธุรกิจโลจิสติกส์ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขนส่งปูนซีเมนต์และถ่านหินที่เพิ่มขึ้น และการขยายบริการขนส่งสำหรับลูกค้านอกเอสซีจี

เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ขยายการจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกเอสซีจีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 34 ในปี 2555


การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

ขยายสู่ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 31 ในบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต เสริมศักยภาพการขยายธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

พัฒนาผู้แทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาร้าน HOME MART ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกัน ทั้งบรรยากาศภายในร้าน การบริหารจัดการร้าน และการให้บริการ

เพิ่มศักยภาพผู้แทนจำหน่ายที่เชี่ยวชาญด้านการค้าส่ง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าช่วง

พัฒนาผู้แทนจำหน่ายสำหรับการขายโครงการโดยใช้ระบบ Project Management ที่เป็น One Stop Solution ให้กับลูกค้าโครงการ ทำให้สามารถติดตามและให้บริการการใช้สินค้าในงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายสาขาเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ ที่เมกา บางนา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อการให้บริการที่ทันสมัยแก่ลูกค้า

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย SCG Authorized Dealer อีก 7 ราย ในประเทศพม่า กัมพูชา และลาว เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของบริษัท PT Kokoh Inti Arebama Tbk (KOKOH) ประเทศอินโดนีเซีย โดยบริหารจัดการรถขนส่งแบบรวมศูนย์ (Centralized) ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และยังคงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าที่ดี

พัฒนาการให้บริการขนส่งทั้งทางรถและเรือ โดยเพิ่มจำนวนรถให้บริการประมาณ 1,020 คัน รวมทั้งจัดหาพนักงานขับรถให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มลูกค้านอก เอสซีจีเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มพืชผลการเกษตร กลุ่มอุปกรณ์ยานยนต์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

ร่วมมือกับผู้ผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่ในประเทศจีน เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์ และรองรับการขยายตัวด้านโลจิสติกส์ใน Greater Mekong Subregion (GMS)

ด้านทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจในอาเซียน โดยนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค

พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล

ด้านนวัตกรรม

พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 27,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน อาทิ เหล็กตราช้าง ถ่านหินคัดขนาดคุณภาพสูง และการพัฒนาร้านผู้แทนจำหน่ายให้มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าส่ง

พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการของเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ สาขาเมกา บางนา อาทิ โปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และระบบให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

พัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ขาย คลังสินค้า และลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิด ที่ท่าเรือวัดบันได อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่ท่าเรือเซนจูรี่ (มหาชัย) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกของผู้ให้บริการขนส่งในเครือข่ายให้มีทักษะและความรู้ในการขับรถบรรทุก โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย รวมทั้งจัดหางานให้คนขับรถที่ผ่านเกณฑ์ได้ร่วมงานกับคู่ธุรกิจของเอสซีจี โลจิสติกส์

ติดตามการขนส่งแบบ Real Time ผ่าน Safety Monitoring Center เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง

 

 

[Update] SCG | scg ผู้ถือหุ้น – POLLICELEE

 

 

หน้าหลัก >

ธุรกิจเครือซิเมนต์ไทย 

 

 
 

ภาพรวมธุรกิจ

สินค้าสำคัญ

บริษัทสำคัญ

ผลการดำเนินงาน

การพัฒนาองค์กร

การดำเนินธุรกิจ ตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
 
 
 

เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น (SCG Distribution)

 

ภาพรวมธุรกิจ

เอสซีจี เริ่มเข้าสู่ธุรกิจจัดจำหน่าย ในปี พ.ศ. 2505 ปัจจุบันธุรกิจจัดจำหน่าย ดำเนินธุรกิจการค้าภายในประเทศผ่านผู้แทนจำหน่าย การค้าระหว่างประเทศ
รวมทั้งบริการด้านการขนส่ง กระจายสินค้า และคลังสินค้า

เพื่อพัฒนาระบบการจัดจำหน่ายในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ธุรกิจฯ ได้นำระบบการบริหารคู่ค้าสัมพันธ์มาใช้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ ตลอดจนพัฒนาธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าในการสั่งซื้อและชำระเงิน

ธุรกิจฯ ได้พัฒนาช่องทางการค้าปลีกผ่านร้านซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท โดยนำวิทยาการของ Do It Best ผู้ประกอบการค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและเคหะภัณฑ์ชั้นนำ
จากสหรัฐอเมริกา มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้าด้วยตนเองได้ดียิ่งขึ้น

ด้านการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจฯ ได้พัฒนาตลาดใหม่ รวมทั้งแสวงหาแหล่งวัตถุดิบและสินค้าที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างฐานลูกค้าและเพิ่มความมั่นใจ
ให้กับคู่ค้า ตลอดจนเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อ

ธุรกิจฯ ยังมีความเชี่ยวชาญเรื่องโลจิสติกส์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการขนส่งและพัฒนาบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียี่งขึ้น
ธุรกิจได้นำระบบ Radio Frequency Identification (RFID) มาใช้ร่วมกับระบบ Global Positioning System (GPS) เพิ่อติดตามสถานะการขนส่ง ทำให้ส่งสินค้าได้
ตามกำหนดเวลา และต้นทุนค่าขนส่งลดลง

ข้อมูลทางการเงิน เอสซีจี ดีสทริบิวชั่น (SCG Distribution)

 
2555
2554
2553
2552
2551
ข้อมูลจากงบแสดงฐานะการเงิน (ล้านบาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
13,385
12,167
9,196
6,941
7,807

สินทรัพย์
26,463
16,282
12,177
10,110
10,903

หนี้สิน
11,632
11,251
8,550
7,333
7,557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
14,831
5,031
3,627
2,777
3,346

ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)

รายได้จากการขาย
126,690
111,920
96,898
86,641
102,672

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
125,873
110,886
95,942
85,821
101,582

กำไรสำหรับปีก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ *
1,035
1,075
1,061
1,077
1,211

กำไรสำหรับปี **
1,035
1,075
1,061
1,077
1,211

EBITDA***
1,564
1,532
1,440
1,581
1,739

* ปี 2554 ปรับปรุงใหม่เพื่อแสดงเปรียบเทียบกับปี 2555
** กำไรก่อนรายการขายเงินลงทุน ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน และอื่นๆ สุทธิจากภาษีเงินได้
*** กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
**** กำไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย รวมเงินปันผลรับจากบริษัทร่วม


Major Services

การจัดจำหน่ายในประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
บริการด้านโลจีสติกส์ อาทิ กระจายสินค้า และคลังสินค้า


บริษัทสำคัญ

ชื่อบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้น โดยตรง/อ้อม (% )
บริษัทจัดการ

บริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด
100

บริษัทย่อย
 

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้งจำกัด
100

บริษัทเอสซีจี เน็ตเวิร์ค แมเนจเม้นท์ จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี โลจีสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี เทรดดิ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี ซอร์สซิ่ง จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ จำกัด
100

บริษัทเอสซีจี สกิลส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
100

SCG Tradig Australia Pty. Ltd.

100

SCG Trading (Guangzhou) Co. Ltd.
100

SCG Trading Hong Kong Limited
100

SCG Trading (Jordan) L.L.C.
100

SCG Trading Philippines Inc.
100

SCG Singapore Trading Pte. Ltd.
100

SCG Trading USA Inc.
100

SCG Trading (M) Sdn. Bhd.
100

PT SCG Trading Indonesia
100

SCG Trading Vietnam Co., Ltd.
100

SCG Trading Lao Co., Ltd.
100

SCG Marketing Philippines Co., Ltd.
100

PT Kokoh Inti Arebama Tbk
99

SCG Trading (Cambodia) Co., Ltd.
75

SCGT Malaysia Sdn. Bhd.
69

Siam Cement Myanmar Trading Ltd.
60

SCG Trading Emirates L.L.C.
49

บริษัทร่วมและอื่นๆ
 

บริษัทไทยพรอสเพอริตี เทอมินอล จำกัด
50

บริษัทเซอร์เวย์ มารีน เซอร์วิส จำกัด
48

Green Siam Resources Corporation
40

บริษัทจัมโบ้บาจส์ แอนด์ ทักส์ จำกัด
32

ที่ตั้ง

การจัดจำหน่ายภายในประเทศ
  ทั่วประเทศไทย

การค้าระหว่างประเทศ
  กรุงเทพฯ กัมพูชา เวียดนาม พม่า มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จอร์แดน อินเดีย บังคลาเทศ ออสเตรเลีย ลาว จีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย แคนาดา แทนซาเนีย และสหรัฐอเมริกา

ศูนย์กระจายสินค้า
  กรุงเทพฯ เชียงใหม่ อุดรธานี พิษณุโลก หนองคาย ขอนแก่น อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี ชลบุรี ภูเก็ต


ผลการดำเนินงาน

ปี 2555 ธุรกิจจัดจำหน่ายปรับตัวดีขึ้น จากการก่อสร้างในประเทศฟื้นตัวขึ้นหลังอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐและภาคเอกชนมีการลงทุนในโครงการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับการก่อสร้างในอาเซียนที่มีความต้องการเพิ่มขึ้น

เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น มีรายได้จากการขายรวม 126,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน มี EBITDA เท่ากับ 1,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปีก่อน ขณะที่กำไรสำหรับปีเท่ากับ 1,035 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน

ธุรกิจจัดจำหน่ายในประเทศ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ คอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างของภาครัฐสำหรับการป้องกันอุทกภัย

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังพม่าเพิ่มขึ้น

ธุรกิจโลจิสติกส์ : รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน เนื่องจากปริมาณการขนส่งปูนซีเมนต์และถ่านหินที่เพิ่มขึ้น และการขยายบริการขนส่งสำหรับลูกค้านอกเอสซีจี

เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น ขยายการจำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าภายนอกเอสซีจีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 28 ในปีก่อน เป็นร้อยละ 34 ในปี 2555


การพัฒนาองค์กร

ด้านธุรกิจ

ขยายสู่ธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 31 ในบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโต เสริมศักยภาพการขยายธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

พัฒนาผู้แทนจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาร้าน HOME MART ให้มีมาตรฐานการดำเนินงานในรูปแบบเดียวกัน ทั้งบรรยากาศภายในร้าน การบริหารจัดการร้าน และการให้บริการ

เพิ่มศักยภาพผู้แทนจำหน่ายที่เชี่ยวชาญด้านการค้าส่ง โดยปรับปรุงกระบวนการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับร้านค้าช่วง

พัฒนาผู้แทนจำหน่ายสำหรับการขายโครงการโดยใช้ระบบ Project Management ที่เป็น One Stop Solution ให้กับลูกค้าโครงการ ทำให้สามารถติดตามและให้บริการการใช้สินค้าในงานโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขยายสาขาเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ ที่เมกา บางนา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) เพื่อการให้บริการที่ทันสมัยแก่ลูกค้า

ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างในประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน โดยแต่งตั้งผู้แทนจำหน่าย SCG Authorized Dealer อีก 7 ราย ในประเทศพม่า กัมพูชา และลาว เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน

ปรับปรุงระบบโลจิสติกส์ของบริษัท PT Kokoh Inti Arebama Tbk (KOKOH) ประเทศอินโดนีเซีย โดยบริหารจัดการรถขนส่งแบบรวมศูนย์ (Centralized) ซึ่งช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน และยังคงประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าที่ดี

พัฒนาการให้บริการขนส่งทั้งทางรถและเรือ โดยเพิ่มจำนวนรถให้บริการประมาณ 1,020 คัน รวมทั้งจัดหาพนักงานขับรถให้เพียงพอกับความต้องการที่เพิ่มขึ้น

ขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์สำหรับกลุ่มลูกค้านอก เอสซีจีเป็นร้อยละ 15 ของจำนวนลูกค้าทั้งหมด ได้แก่ กลุ่มพืชผลการเกษตร กลุ่มอุปกรณ์ยานยนต์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

ร่วมมือกับผู้ผลิตน้ำตาลขนาดใหญ่ในประเทศจีน เพื่อให้บริการด้านโลจิสติกส์ และรองรับการขยายตัวด้านโลจิสติกส์ใน Greater Mekong Subregion (GMS)

ด้านทรัพยากรบุคคล

พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของธุรกิจในอาเซียน โดยนำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในประเทศไทยไปประยุกต์ใช้ เพื่อรองรับการขยายการดำเนินธุรกิจในภูมิภาค

พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานที่มีศักยภาพสูง โดยจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล

ด้านนวัตกรรม

พัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง 27,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปีก่อน อาทิ เหล็กตราช้าง ถ่านหินคัดขนาดคุณภาพสูง และการพัฒนาร้านผู้แทนจำหน่ายให้มีความเชี่ยวชาญด้านการค้าส่ง

พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการของเอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์ สาขาเมกา บางนา อาทิ โปรแกรมสำหรับสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต และระบบให้คำปรึกษาแบบออนไลน์

พัฒนาระบบ Vendor Managed Inventory (VMI) เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างผู้ขาย คลังสินค้า และลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคลังสินค้า

 

การดำเนินธุรกิจตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดทำโครงการระบบการจัดเก็บถ่านหินแบบปิด ที่ท่าเรือวัดบันได อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่ท่าเรือเซนจูรี่ (มหาชัย) อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาพนักงานขับรถบรรทุกของผู้ให้บริการขนส่งในเครือข่ายให้มีทักษะและความรู้ในการขับรถบรรทุก โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย รวมทั้งจัดหางานให้คนขับรถที่ผ่านเกณฑ์ได้ร่วมงานกับคู่ธุรกิจของเอสซีจี โลจิสติกส์

ติดตามการขนส่งแบบ Real Time ผ่าน Safety Monitoring Center เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง

 

 


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย


การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของ บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย
ตามมาตรการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด19
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ช่วยกันแคร์ดูแลกัน พ้นภัยโควิด19 SCG

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย

\”WHO IS WHO\”? ใครถือหุ้นอะไรใน 20 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ปี 2020-2021


\”WHO IS WHO\”? ใครถือหุ้นอะไรใน 20 อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่ปี 20202021
TOP20SHAREHOLDERS 20อันดับผู้ถือหุ้นใหญ่2563 หุ้นGULF

\

เปิดสัดส่วนผู้ถือหุ้น ธ.ไทยพาณิชย์ | 25-11-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์


แกนนำกลุ่มผู้ประท้วงระบุว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์คือปัจจัยที่ทำให้ ธนาคารไทยพาณิชย์คือสถานที่เป้าหมายในการปักหลักประท้วงวันนี้
กด Subscribe \u0026 กดกระดิ่ง ได้ที่ https://bit.ly/39hRioy
ติดตามข่าวสำคัญไปกับเรา
Website : https://www.thairath.co.th
Website : https://www.thairath.co.th/tv
Facebook : https://www.facebook.com/thairath
Facebook : https://www.facebook.com/thairathtv
Twitter : https://twitter.com/Thairath_News
Twitter : https://twitter.com/Thairath_TV
Instagram : https://www.instagram.com/thairath
Instagram : https://www.instagram.com/thairathtv
Line : http://line.me/ti/p/@Thairath
Youtube : https://www.youtube.com/thairathonline
ติดต่อโฆษณา ออนไลน์
โทร. 021271111 ต่อ 2144

เปิดสัดส่วนผู้ถือหุ้น ธ.ไทยพาณิชย์ | 25-11-63 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

ผู้ถือหุ้น SCB เดิมจะทำยังไง เมื่อ SCB ปรับเป็น SCBX


เมื่อวาน (22 ก.ย. 64) น่าจะเป็นข่าวดังที่ SCB จะมีการปรับแผนธุรกิจ และปรับเปลี่ยนเป็น SCBX ที่เป็น holding company โดย SCB จะเข้ามาอยู่ภายใต้ SCBX และจะแตกย่อยธุรกิจออกมาภายใต้ SCBX และจะมีการนำหุ้น SCB ออกจากตลาด แล้วถ้าเราเป็นผู้ถือหุ้น SCB เดิม เราจะทำอย่างไร
.
หัวข้อข่าว หุ้น SCB ในเว็บไซต์ของ set
https://www.set.or.th/set/companynews.do?symbol=SCB\u0026ssoPageId=8\u0026language=th\u0026country=TH
.
ติดตามคลิปอื่นๆ ได้จาก youtube channel นี้นะคะ https://m.youtube.com/channel/UCMkbg3toEzhpkQa186rDNPg?sub_confirmation=1

ผู้ถือหุ้น SCB เดิมจะทำยังไง เมื่อ SCB ปรับเป็น SCBX

EP.380 หุ้น SCC กับงบการเงิน Q2/63 [ นักลงทุนมือใหม่ ]


หุ้นปูนใหญ่กับกำไร เพิ่มขึ้นถึง 33.22% และการประกาศจ่ายปันผล 5.50บาท/หุ้น(1.43%)
ข้อมูลจาก https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=SCC\u0026ssoPageId=5\u0026language=th\u0026country=TH
///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
Songpol Medical pranks
เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
ลิ้งค์ดาวโหลดสติ๊กเกอร์ไลน์ https://line.me/S/sticker/10420586
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
หุ้นSCC หุ้นปูนใหญ่ scg

EP.380 หุ้น SCC กับงบการเงิน Q2/63 [ นักลงทุนมือใหม่ ]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ scg ผู้ถือหุ้น

Leave a Comment