[Update] SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https: | www.set.or.th.tsd – POLLICELEE

www.set.or.th.tsd: คุณกำลังดูกระทู้

ประวัติความเป็นมาของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดทุนไทยยุคใหม่มีจุดเริ่มต้นจากการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) เพื่อรองรับการเติบโตและส่งเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ต่อมา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) ได้เสนอให้มีการจัดตั้ง ตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเน้นให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นแหล่งระดมเงินทุน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ

พัฒนาการของตลาดทุนของไทยในยุคใหม่นั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ยุค เริ่มจาก “ตลาดหุ้นกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชน และต่อมาเป็น “ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” ภายใต้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “The Securities Exchange of Thailand”

การจัดตั้งตลาดหุ้นกรุงเทพ

การจัดตั้งตลาดหุ้นของไทยเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2505 ในรูปห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยในปีต่อมาได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น “ตลาดหุ้นกรุงเทพ” (Bangkok Stock Exchange) ถึงแม้ว่าจะมีพื้นฐานในการจัดตั้งที่ดีการซื้อขายหุ้นในตลาดหุ้นกรุงเทพ ก็ไม่ได้รับความสนใจมากนัก มูลค่าการซื้อขายมีเพียง 160 ล้านบาทใน

ปี 2511 และ 114 ล้านบาทในปี 2512 การซื้อขายมีปริมาณลดลงเป็น 46 ล้านบาทในปี 2513 และลดลงเหลือ 28 ล้านบาทในปี 2514 การซื้อขายหุ้นกู้มีมูลค่าถึง 87 ล้านบาทในปี 2515 แต่การซื้อขายหุ้นก็ยังคงไม่เป็นที่สนใจ โดยมูลค่าการซื้อขายหุ้นที่ต่ำสุดมีเพียง 26 ล้านบาทเท่านั้น และในที่สุดตลาดหุ้นกรุงเทพก็ต้องปิดกิจการลงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าตลาดหุ้นกรุงเทพไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอในเรื่องตลาดทุน

การจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ถึงแม้ว่าตลาดหุ้นกรุงเทพจะไม่ประสบความสำเร็จ แต่แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบระเบียบและได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการนั้นได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก ดังนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510 – 2514) จึงได้เสนอแผนการจัดตั้งตลาดทุนดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก โดยให้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกและมาตรการสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมในปี 2512 รัฐบาลได้ทำการว่าจ้างศาสตราจารย์ซิดนีย์ เอ็ม รอบบิ้นส์ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการเงิน จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เพื่อมาทำการศึกษาช่องทางการพัฒนาตลาดทุนไทยในเวลาต่อมา

ในปี 2515 รัฐบาลได้เข้ามามีบทบาทโดยการแก้ไข “ประกาศคณะปฏิวัติ ที่ 58 เกี่ยวกับการควบคุมธุรกิจการค้าที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชน” การแก้ไขดังกล่าวส่งผลให้รัฐบาลสามารถกำกับดูแล การดำเนินงานของบริษัทเงินทุนและหลักทรัพย์ซึ่งทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระเบียบและยุติธรรม หลังจากนั้นในปี 2517 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2517 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจะจัดให้มีแหล่งกลางสำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์และการระดมเงินทุนในประเทศ ตามมาด้วยการแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับรายได้เพื่อให้สามารถนำเงินออมมาลงทุนในตลาดทุนได้ ในปี 2518 รูปแบบทางกฎหมายต่างๆได้รับการปรับแก้จนลงตัว และในวันที่ 30 เมษายน 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (ชื่อภาษาอังกฤษในขณะนั้นคือ The Securities Exchange of Thailand) ได้เปิดทำการซื้อขายขึ้นอย่างเป็น ทางการครั้งแรกและได้ทำการเปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น “The Stock Exchange of Thailand” (SET) เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2534

ที่ทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 30 เมษายน 2518 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เริ่มเปิดดำเนินการเป็นครั้งแรก ณ ชั้น 4 อาคารศูนย์การค้าสยาม ต่อมาในปี 2526 ได้ย้ายที่ทำการมายังอาคารสินธร ถ. วิทยุ แล้วจึงย้ายมายังอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถ. รัชดาภิเษก เขตคลองเตย เมื่อปี 2541 ต่อมาในปี 2559 ได้ย้ายมา ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแห่งใหม่ ถ. รัชดาภิเษก เขตดินแดง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

วิสัยทัศน์

– พัฒนาตลาดทุน เพื่อทุกคน

– ตลาดทุนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในองค์รวม

– ไม่ได้ตอบสนองความต้องการเฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

– เราจึงมุ่งมั่นสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนของสังคม

– เราเชื่อมั่นว่าการเติบโตอย่างมีคุณภาพของธุรกิจ จะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศและผลของมันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชาติ

พันธกิจ

1. มุ่งมั่นพัฒนากลไกการทำงานที่เป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแหล่งลงทุนและระดมทุนที่ทันสมัยและเข้าถึงได้ ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และทั่วโลก

2. สร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า และยังรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตด้วย

3. บ่มเพาะบุคลากรให้เปี่ยมด้วยศักยภาพ พร้อมปลูกฝังการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสในทุกกระบวนการทำงาน

4. ปลูกฝังแนวคิดการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นประโยชน์ของทุกภาคส่วน เพื่อเป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่ดีที่สุดพร้อมทำหน้าที่ดูแลสังคม

5. มุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ที่มีคุณค่าภายในองค์กร ทั้งการสร้างความรู้ใหม่ การแบ่งปันแลกเปลี่ยน และแปลงองค์ความรู้ให้เป็นสินทรัพย์ที่ยั่งยืน

 

[Update] BAHTNET System | www.set.or.th.tsd – POLLICELEE

BAHTNET System​

BAHTNET (Bank of Thailand Automated High-value Transfer Network) is a financial infrastructure serving for Real-Time Gross Settlement (RTGS) of large value funds transfer between financial institutions or other organizations maintaining deposit accounts at the Bank of Thailand (BOT).

The BOT developed BAHTNET and launched on 24 May  1995. It is designed to mitigate settlement risk amongst financial institutions that maintain deposit accounts at the BOT as well as to facilitate efficient, quick and secure transfers for third-parties.

Prior to the introduction of BAHTNET, payments among financial institutions were mainly executed by cheque where the payees could not receive their funds immediately due to collection and settlement process between paying and receiving banks. Consequently, payees were exposed to considerable risk because the payment finality had not immediatelyachieved, and this would possibly lead to a greater risk in payment systems as a whole. ​


หุ้น OR (PTTOR) จะขึ้น XD มันคืออะไร กระทบคนถือใบหุ้นไหม | คนถือใบหุ้นได้ปันผลมั๊ย ถ้าได้ได้ยังไง


หุ้น OR (PTTOR) จะขึ้น XD มันคืออะไร กระทบคนถือใบหุ้นไหม | คนถือใบหุ้นบัญชี 600 ได้ปันผลมั๊ย ถ้าได้ได้ยังไง
ศูนย์หลักฝากหลักทรัพย์ https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.html
========================================
เป็นเพื่อนกับ Fin Fin Talk คุยเรื่องเงินกันแบบฟินฟิน ได้ที่
Facebook: https://www.facebook.com/FinFinTalk/
Line@: https://page.line.me/wpsthemoneycoach
YouTube: https://www.youtube.com/c/FinFinTalk
Instagram: https://www.instagram.com/fin_fin_talk/

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

หุ้น OR (PTTOR) จะขึ้น XD มันคืออะไร กระทบคนถือใบหุ้นไหม | คนถือใบหุ้นได้ปันผลมั๊ย ถ้าได้ได้ยังไง

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ : HENG


ถ่ายทอดสด [19 ตุลาคม 2564] Live
🔔 พิธีเปิด “การซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย”
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) [HENG]
กลุ่มธุรกิจการเงิน หมวดเงินทุนและหลักทรัพย์
HENG เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถมือสอง สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นหลักประกัน (สินเชื่อจำนำทะเบียน) และนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ภายใต้ชื่อ “เฮงลิสซิ่ง” ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของผู้ให้บริการสินเชื่อ 4 รายใหญ่ ในจังหวัดเชียงใหม่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผลิตภัณฑ์สินเชื่อและบริการที่หลากหลาย ครบวงจร และการมุ่งขยายสาขาให้ครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทุกภูมิภาคทั่วประเทศ (ณ มิ.ย. 2564 มี 451 สาขา ใน 52 จังหวัด) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการสินเชื่อของลูกค้าทุกกลุ่ม ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำรงชีพ
📌 ผู้ลงทุนและผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.hengleasing.com และที่ www.set.or.th

ติดตามเราได้ที่
SET Website: https://www.set.or.th
Facebook : https://facebook.com/set.or.th
Line (Official Account) : https://line.me/R/ti/p/@setthailand
YouTube : https://www.youtube.com/setthailand
Instagram : https://www.instagram.com/set_thailand
Twitter : https://twitter.com/set_thailand

พิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ :  HENG

\”ทำไมต้องลงทุน\” ออมหุ้น The Series #investnow


investnow \”ออมหุ้น The Series\”
ตอน ทำไมต้องลงทุน
ความสำคัญของการลงทุน
วางแผนเกษียณ ไม่เร่งด่วนแต่ไม่ทำไม่ได้
หลักการลงทุนให้ประสบความสำเร็จ

ติดตามเราได้ที่
SET Website: https://www.set.or.th
YouTube : https://www.youtube.com/SETGroupOfficial
Facebook : https://facebook.com/set.or.th
Line (Official Account) : https://line.me/R/ti/p/@setthailand
Twitter : https://twitter.com/set_thailand
Instagram : https://www.instagram.com/setgroupofficial/

\

드라이버 티샷, 티 제일 잘 꽂았다 소리 듣고 일자 에이밍 하세요(동반자몰래하세요)


타겟방향으로 일자로 꽂는거 너무 어렵지 않으세요? 이제는 아무도 모르게 혼자 타겟방향으로 일자로 꽂으시고, 다른 동반자분들께는 알려주지 마세요.
드라이버티샷 에이밍 티샷

드라이버 티샷, 티 제일 잘 꽂았다 소리 듣고 일자 에이밍 하세요(동반자몰래하세요)

วิธีหาหุ้นปันผล และเมนูใน Set.or.th #หุ้นปันผล #ซื้อหุ้น #ผลประกอบการ #ราคาหุ้น #บริษัทหลักทรัพย์


วิธีการเบื้องต้นในการค้นหา และเลือกหุ้นที่จ่ายเงินปันผล รวมถึงเมนูต่าง ๆ ตั้งแต่ผลประกอบการที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผล, ค่า p/e, ราคาย้อนหลัง เป็นต้น ในเว็บไซต์ set.or.th

วิธีหาหุ้นปันผล และเมนูใน Set.or.th #หุ้นปันผล #ซื้อหุ้น #ผลประกอบการ #ราคาหุ้น #บริษัทหลักทรัพย์

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ www.set.or.th.tsd

Leave a Comment