[Update] SET ประกาศรับรอง RS ยกระดับ ESG สู่รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564 | ข่าว หุ้น rs – POLLICELEE

ข่าว หุ้น rs: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรืออาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่าอาร์เอสให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 146 บริษัท 

นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “ในปี 2563-2564 ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น อาร์เอสยังคงมองเห็นถึงโอกาสเพื่อขยายธุรกิจคอมเมิร์ซให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วย Passion to win ของเรา และในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย โดยยกระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG ทุกมิติ และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดสายโซ่อุปทาน ทั้งการคัดเลือกพันธมิตรและคู่ค้าที่มีความพร้อมมาช่วยผลักดันสู่การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างตอบแทนสังคม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสริมองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับโมเดลธุรกิจใหม่ รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความคิดเห็นของลูกค้าสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายในระยะยาว นอกจากนี้ อาร์เอสยังมีแผนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development อย่างต่อเนื่อง 

โดยหลังจากอาร์เอสได้ร่วมลงทุน 33% ใน Specialty group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วนั้น จะจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำร่วมกัน โดยอาร์เอส คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย และอีกโครงการที่สำคัญคือ การดำเนินงานร่วมกับกลุ่มบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้เสีย บริการติดตามหนี้ และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งอาร์เอสถือหุ้นในสัดส่วน 35% โดยได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้คู่วินัยทางการเงิน เพื่อให้ลูกหนี้ได้เข้าใจการวางแผนและบริหารทางการเงินอย่างถูกต้อง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้างฐานะทางการเงินส่วนบุคคลให้ฟื้นตัวในอนาคต และนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงของเศรษฐกิจไทย

ที่สำคัญ ยังมีโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการส่งมอบ ‘RS Self-Isolation Care Box’ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่าง ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร แคปซูล ตราทองเอก จากบริษัท ไลฟ์สตาร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอง รวมถึงปรอทวัดไข้ ยาพาราเซตามอล หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบ ‘RS CARE BAG’ ถุงบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ชาวชุมชนในเขตจตุจักร ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI นี้แสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal ในประเด็นด้าน Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้าเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) หรืออาร์เอส กรุ๊ป ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 สะท้อนให้เห็นว่าอาร์เอสให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยกระดับการดำเนินงานและการจัดทำรายงานภายใต้กรอบ ESG (Environmental, Social and Governance) ในทุกมิติ ซึ่งในปีนี้มีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้น 146 บริษัทนายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “ในปี 2563-2564 ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายจากสถานการณ์โควิด-19 นั้น อาร์เอสยังคงมองเห็นถึงโอกาสเพื่อขยายธุรกิจคอมเมิร์ซให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วย Passion to win ของเรา และในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่ไปด้วย โดยยกระดับการดำเนินงานภายใต้กรอบ ESG ทุกมิติ และคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วนตลอดสายโซ่อุปทาน ทั้งการคัดเลือกพันธมิตรและคู่ค้าที่มีความพร้อมมาช่วยผลักดันสู่การผลิตที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างตอบแทนสังคม การพัฒนาศักยภาพของพนักงานเสริมองค์ความรู้ดิจิทัลเพื่อให้สอดรับกับโมเดลธุรกิจใหม่ รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดต่อความคิดเห็นของลูกค้าสู่การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบริการเพื่อสร้างการเติบโตของยอดขายในระยะยาว นอกจากนี้ อาร์เอสยังมีแผนการดำเนินงานด้าน Sustainability Development อย่างต่อเนื่องโดยหลังจากอาร์เอสได้ร่วมลงทุน 33% ใน Specialty group ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วนั้น จะจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งวัตถุดิบตั้งแต่ต้นน้ำร่วมกัน โดยอาร์เอส คาดหวังว่าโครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างอาชีพ กระจายรายได้ พร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชนไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย และอีกโครงการที่สำคัญคือ การดำเนินงานร่วมกับกลุ่มบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด ที่ดำเนินธุรกิจบริหารหนี้เสีย บริการติดตามหนี้ และให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งอาร์เอสถือหุ้นในสัดส่วน 35% โดยได้ร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้คู่วินัยทางการเงิน เพื่อให้ลูกหนี้ได้เข้าใจการวางแผนและบริหารทางการเงินอย่างถูกต้อง และยังถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เสริมสร้างฐานะทางการเงินส่วนบุคคลให้ฟื้นตัวในอนาคต และนำไปสู่การเติบโตอย่างแข็งแรงของเศรษฐกิจไทยที่สำคัญ ยังมีโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมอย่างเร่งด่วนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการส่งมอบ ‘RS Self-Isolation Care Box’ ที่ประกอบด้วยอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่าง ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร แคปซูล ตราทองเอก จากบริษัท ไลฟ์สตาร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเอง รวมถึงปรอทวัดไข้ ยาพาราเซตามอล หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบ ‘RS CARE BAG’ ถุงบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ชาวชุมชนในเขตจตุจักร ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องรักษาตัวที่บ้าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและการเติบโตร่วมกันได้อย่างยั่งยืน”ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI นี้แสดงให้เห็นถึงว่าบริษัทมีแนวทางบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่ครอบคลุมถึงการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างชัดเจน โดยนำปัจจัย New Normal ในประเด็นด้าน Digital Transformation และพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป มาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี เพื่อปรับตัวและตอบโจทย์ความท้าทายในอนาคต อีกทั้งยังให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง และรักษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (Operational Efficiency) รวมถึงการช่วยเหลือสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งลูกค้าและคู่ค้าเพื่อก้าวผ่านสถานการณ์ไปด้วยกัน

[Update] RS ประมาณการ 3Q64: กำไรจะถึงจุดตํ่าสุด | ข่าว หุ้น rs – POLLICELEE

ซึ่งจะเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบห้าปี โดยกำไรที่ลดลง QoQ คาดจะเป็นเพราะถูกกดดันจาก i) รายได้ที่ลดลง 15%QoQ เหลือ 845 ล้านบาท จากรายได้ที่ลดลงของทั้งกลุ่มธุรกิจบันเทิง (-24% QoQ) และธุรกิจพาณิชย์ (-8% QoQ) ii) อัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเหลือ 52.9% จาก 53.8% ใน 2Q64 ส่วนกำไรที่คาดจะลดลง YoYจะเป็นเพราะรายได้ลดลง 10% YoY เนื่องจากรายได้จากกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ลดลง (-19% YoY) เหลือ 520ล้านบาท ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 40% YoY

 

ผลประกอบการน่าจะดีขึ้นตั้งแต่ 4Q64 เป็นต้นไป

เรามองว่า RS มีแนวโน้มสดใสมากขึ้นตั้งแต่ 4Q64 เป็นต้นไป เนื่องจาก i) ปัจจัยฤดูกาล ii) เศรษฐกิจน่าจะกลับมาเดินหน้าอีกครั้งซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการบริโภค ซึ่งรวมถึงยอดขายสินค้าในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์ของ RS ด้วย iii) การกลับมาเปิดตัว Well U (premium collagen) และ CAMU C (เครื่องดื่ม functional drink) ใหม่อีกรอบ โดยเฉพาะ CAMU C ซึ่งจะมีการจัดวางในร้าน 7-Eleven ทุกสาขา และ iv) บริษัทตั้งเป้าจะออกวางจำหน่ายสินค้าใหม่ในปลาย 4Q64 ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีส่วนผสมของกัญชง

 


(Live) สด รายการ Stock News Update : Pre-Open Report 15-11-64 [ข่าวหุ้น TV Online]


(Live) สด รายการ Stock News Update : PreOpen Report 151164 [ข่าวหุ้น TV Online]
ประเด็นข่าวหน้าหนึ่ง
➡️ GULF มาตามนัดโต 64% ปตท. กำไร 2.4 หมื่นล้าน
➡️ ไฟเขียวแบงก์ปันผลเพิ่ม SCBTISCOKKP ยีลด์สูง
➡️ BECTIPH เซอร์ไพร์ส MSCI BAMRATCH เหนียวไม่หลุด
➡️ TQM ปิดจ๊อบแตกพาร์ ปีนี้จ่อกำไร 905 ล.โต 29%
➡️ JMART กำไร Q4 โตต่อ เงินเพิ่มทุนเข้า พ.ย.นี้
➡️ 5 หุ้นกำไรอู้ฟู่ โตเกิน 100%
โดย อารียานันท์ สัทธรรมสกุล ในรายการ Stock News Update : Pre – Open Report เวลา 9.15 น. ทาง Kaohoon TV Online
ติดตาม Kaohoon TV Online ได้ที่
FacebooK : https://www.facebook.com/kaohoononline/
Website : https://www.kaohoon.com/​​​​​​​​​​​​​…
Youtube Channel : Kaohoon TV Online ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์ / https://www.youtube.com/channel/UCzcnAyW04RGg0qT0j4MUzA
Official LINE : @kaohoon ติดต่อโฆษณา 026934555 ต่อ 124 หรือ 126
ข่าวหุ้นธุรกิจ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Kaohoon​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ข่าวหุ้นออนไลน์​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ข่าวหุ้นTVOnline​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ SET​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้น​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้นไทย​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้นร้อน​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ หุ้นดี​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ SET50 SET100 Stock​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ StockNews​​​​​​​​​​​​​​​​ ข่าวหุ้น GULF PTT SCB TISCO KKP BEC TIPH BAM RATCH TQM JMART

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

(Live) สด รายการ Stock News Update : Pre-Open Report 15-11-64 [ข่าวหุ้น TV Online]

(Live) สด ข่าวหุ้นเจาะตลาด 11-11-64 เวลา 09.35 – 11.00 น.


(Live) สด ข่าวหุ้นเจาะตลาด 111164 เวลา 09.35 11.00 น.
เพราะตลาดหุ้นไม่ได้ให้คุณได้แค่เงิน
ถ้าคุณเข้าใจแก่นแท้ของมันจริงๆ….
เจาะลึกทุกการลงทุน โดย บูรพา สงวนวงศ์ / สุภชัย ปกป้อง และ ทีมงานข่าวหุ้นธุรกิจ
ชมสด ฟังสด… FB Live : ข่าวหุ้นเจาะตลาด
FM 102.0 MHz.
ติดตาม Kaohoon TV Online ได้ที่
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCzcnAyW04RGg0qT0j4MUzA
FacebooK : https://www.facebook.com/kaohoononline/
Website : https://www.kaohoon.com/
Official LINE : @kaohoon ติดต่อโฆษณา 026934555 ต่อ 124 หรือ 126
ข่าวหุ้นเจาะตลาด ข่าวหุ้นธุรกิจ Kaohoon ข่าวหุ้นออนไลน์ ข่าวหุ้นTVOnline SET หุ้น หุ้นไทย

(Live) สด ข่าวหุ้นเจาะตลาด 11-11-64 เวลา 09.35 - 11.00 น.

วิเคราะห์หุ้นโดยใช้ #Homilychart #7UP #RS #SIRI #IVL #COM7 #BANPU #KBANK #VIBAH #XPG #PLANET #RBF


Homilychart 7UP RS SIRI IVL COM7 BANPU KBANK VIBAH XPG PLANET RBF วิเคราะห์ยังไง
SET จะลงต่อมั้ย
หุ้นที่ติดอยู่ควรซื้อเพิมหรือขาย

วิเคราะห์หุ้นโดยใช้ #Homilychart #7UP #RS #SIRI #IVL #COM7 #BANPU #KBANK #VIBAH #XPG #PLANET #RBF

EP.20 (ปี 64) หุ้น RS กับความน่าสนใจ [ นักลงทุนมือใหม่ ]


หุ้น RS หรือ บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
กับความน่าสนใจ
ข้อมูลจาก https://www.set.or.th/set/companyhighlight.do?symbol=RS\u0026ssoPageId=5\u0026language=th\u0026country=TH
///// ผู้สนับสนุน /////
Kick worathepnitinan
rakesh Madarasmi
Boonthawee Tanmaneelert
Som Cchai
Thapanee Wangpatravanich
Soratda Ariyasajjathum
สุริยา สุขแดง
tonblueman
Sujarit Ngamwongpaiboon
sarayut hera
Voice Change Surgery
ไอ้ ดำ
อมรอิควิปเม้นท์ โซล่า
พื้นที่นี้ขายของ ๆจ้าาา ^^
สำหรับเครื่องมื่อสำนักงานสิ่งพิมพ์ต่างๆ หาซื้อได้จาก Office mate Onlineคลิ๊ก https://bit.ly/35tk99j
KTC PROUD เงินด่วนอนุมัติใช้ง่ายๆคลิ๊ก https://1th.me/EaV20
ช็อปกันเพลินๆโปรฯดีๆที่ Shopee คลิ๊กเลย https://bit.ly/3fRqoJ5
DTAC ย้ายค่ายออนไลน์ คลิ๊กเลย https://bit.ly/2HNkN9r
ประกันอุบัติเหตุ Cigna PA Index No Claim https://bit.ly/3mj74Xs
โครงการบ้านจัดสรรค์ทำเลทองจากสัมมากร คลิ๊กเลย https://bit.ly/3e5O5MG
ช็อปที่ JD central โปรฯโดนๆสินค้าคุณภาพ คลิ๊ก https://bit.ly/34B4WUG
หนังสือมากมายที่ ASIA BOOK คลิ๊ก https://bit.ly/3mxhgv9
สั่งของออนไลน์ในบิ๊กซี ที่BIG C online คลิ๊กเลย https://bit.ly/3jCjcAQ
ร้านหนังสือ นายอินทร์ คลิ๊ก https://bit.ly/31Pd4yY
อยากได้หนังสือเล่มไหนลองมาหาที่ SEED Book online คลิ๊ก https://bit.ly/3kzV0jI
ช็อปที่ใช่ รู้ใจคุณที่ True Shopping คล๊ก https://bit.ly/2HKUqS3
ประกันสุขภาพ Cigna Smart Health Fit https://bit.ly/36mDZow
ประกันโรคร้าย ประกันมะเร็ง Cigna Super Plan Cancer Care https://bit.ly/36n08TO
Cigna Office Syndrome : ประกันออฟฟิศซินโดรม https://bit.ly/3lnodxZ
Cigna Ca NCB : ประกันมะเร็งไม่เคลมคืนเร็ว https://bit.ly/39tvE4s
Cigna Smart HIP : ประกันชดเชยรายได้ https://bit.ly/3fSoJD0
Jaadhai เที่ยวทั่วไทยไปเป็นแก๊งกับ MSIG Trip Easy Plus https://bit.ly/33wQDzE
ZWIZ.AI ระบบเอไอแชทบอท https://bit.ly/37mUdgP
JMoney สินเชื่อรถยนต์ https://bit.ly/33zW1C2
JMoney สินเชื่อส่วนบุคคล https://bit.ly/36moxIZ
Roojai.com ประกันรถออนไลน์ รู้ใจกว่า ประหยัดกว่า https://bit.ly/2JrFVDr
SpeedCom สินค้าไอทีและเกมส์มิ่งเกียร์ https://bit.ly/33zWynw
ประกันภัยที่พักกับ MSIG Condo Insurance https://bit.ly/33xq1OP
Gettgo: ซื้อประกันเดินทาง เปรียบเทียบประกันเดินทาง ง่ายๆ เร็วๆ และคุ้มที่สุด https://bit.ly/39CLw4q
สินเชื่อบ้านกับCIMB THAI HOME LOAN https://bit.ly/33xqzEn
สินเชื่อบ้านกับUOB Home Loan https://bit.ly/37ipb9K
บัตรเคดิตกับTMB Credit Card and Personal Loan https://bit.ly/2I1fynm
ช็อปสินค้าร้าน711 ผ่านShopat24 https://bit.ly/2KVvHvD
ช็อปออนไลน์กับโปรฯดีๆที่ร้าน Tops market https://bit.ly/33JBF9f
เพจ มือใหม่เข้าใจหุ้น https://www.facebook.com/narikaamoney
blockdit เพจ มุม https://www.blockdit.com/narikaa
เพื่อนๆสามารถกดสนับสนุนผมได้ตามลิ้งค์นี้นะครับ https://www.youtube.com/channel/UC2PvCjARBOTjuHgEmtm6A/join
เพจ ขยะความคิด https://www.facebook.com/kadadplaow/
Blogger เกี่ยวกับหุ้น https://narikaamoney.blogspot.com/?m=1
หุ้น rs

EP.20 (ปี 64) หุ้น RS กับความน่าสนใจ [ นักลงทุนมือใหม่ ]

(Live) สด รายการ แก๊ง 4 โมงเย็น 08-11-64 [ข่าวหุ้น TV Online]


(Live) สด รายการ แก๊ง 4 โมงเย็น 081164 [ข่าวหุ้น TV Online]
หุ้นที่น่าสนใจ
➡️ AOT รอราคาย่อตัวที่ 65.00 บาท

พบกับพิธีกรคุณภาพ วิษณุ โชลิตกุล / ธนะชัย ณ นคร และ จตุพร สุวรรณรัตน์
ติดตาม Kaohoon TV Online ได้ที่
FacebooK : https://www.facebook.com/kaohoononline/
Website : https://www.kaohoon.com/
Youtube Channel : Kaohoon TV Online ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์: https://www.youtube.com/channel/UCzcnAyW04RGg0qT0j4MUzA
Official LINE : @kaohoon ติดต่อโฆษณา 026934555 ต่อ 124 หรือ 126
แก๊ง4โมงเย็น ข่าวหุ้น ข่าวหุ้นธุรกิจ Kaohoon ข่าวหุ้นออนไลน์ ข่าวหุ้นTVOnline SET หุ้น หุ้นไทย หุ้นร้อน หุ้นดี

(Live) สด รายการ แก๊ง 4 โมงเย็น 08-11-64 [ข่าวหุ้น TV Online]

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ข่าว หุ้น rs

Leave a Comment