[Update] SME D Bank แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ | sme แบงค์ – POLLICELEE

sme แบงค์: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

SME D Bank แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่


 

     คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นารถนารี รัฐปัตย์ เป็น “กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้วมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563  เป็นต้นไป
 
 
 
นารถนารี รัฐปัตย์ ปัจจุบัน อายุ 48 ปี
 
 

 • ประวัติการทำงาน : ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – ปัจจุบัน

 

1 ต.ค. 2562 -1 มี.ค.2563         รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ
 

พ.ศ. 2561-1 มี.ค.2563            รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERP
 

พ.ศ. 2560 – 2561                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหาร
 

พ.ศ. 2559 – 2560                 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานช่วยบริหาร
 

พ.ศ. 2553 – 2558                 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ
 

พ.ศ. 2550 – 2552                  ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้
 

พ.ศ. 2546 – 2549                 รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้
 
 

 • ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2547-2549                    นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

พ.ศ. 2538-2540                    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

พ.ศ. 2536-2539          วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

พ.ศ. 2532-2535          วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 

 • ประวัติการฝึกอบรม

 

พ.ศ. 2562                  หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 

พ.ศ.2561                  หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า
 

พ.ศ.2560                   Director Certification Program(DCP) #245/
 

พ.ศ.2559                   Leadership Succession Program (LSP 6)
 

พ.ศ.2557                   Thammasart Leadership Program (TLP 4)
 

พ.ศ.2553                  Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance Association.
 
 

www.smethailandclub.com

ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

คณะกรรมการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งเป็น “กรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย” โดยผ่านความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย และกระทรวงการคลัง เรียบร้อยแล้วมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป1 ต.ค. 2562 -1 มี.ค.2563 รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการพ.ศ. 2561-1 มี.ค.2563 รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายบริหารสินทรัพย์และNPLs กำกับดูแลสายงานบริหารคุณภาพสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานบริหารสินทรัพย์ กำกับดูแลสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และกำกับดูแลโครงการ Core Business Process System & ERPพ.ศ. 2560 – 2561 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานสารสนเทศและสนับสนุนการบริหารพ.ศ. 2559 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานพัฒนาผู้ประกอบการและร่วมลงทุน และรับผิดชอบสายงานช่วยบริหารพ.ศ. 2553 – 2558 ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการพ.ศ. 2550 – 2552 ผู้อำนวยการฝ่ายเร่งรัดหนี้พ.ศ. 2546 – 2549 รองผู้อำนวยการฝ่ายปรับโครงสร้างหนี้พ.ศ. 2547-2549 นิติศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2538-2540 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ.ศ. 2536-2539 วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) Biotechnology, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2532-2535 วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) Bio-Chemistry, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพ.ศ. 2562 หลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์พ.ศ.2561 หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 (ปปร.22) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้าพ.ศ.2560 Director Certification Program(DCP) #245/พ.ศ.2559 Leadership Succession Program (LSP 6)พ.ศ.2557 Thammasart Leadership Program (TLP 4)พ.ศ.2553 Financial Executive Development Program (Finex21) from the Thai Institute of Banking and Finance Association.

[NEW] | sme แบงค์ – POLLICELEE

Display mode (Doesn’t show in master page preview)

You may be trying to access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts and reload this page.


#กู้เงินธนาคารใช้เอกสารอะไรบ้าง แนะนำเอกสารสำหรับ กู้เงินธนาคาร ขอสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME


ลงทะเบียนขอสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้ที่นี่ครับ http://bit.ly/2vKZL5r
กรอกแบบฟอร์มคำขอสินเชื่อธุรกิจและกรอกแบบฟอร์มอื่นตามแนบ และจัดเตรียมเอกสารดังรายการดังต่อไปนี้
การตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร
1.ผู้ขอสินเชื่อ (กรอกข้อมูลหนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเครดิต)
2.กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ผู้ค้ำประกัน โดยดำเนินการตรวจสอบเครดิตด้วยตัวเองและส่งผลให้ธนาคารโดยไม่เปิดซอง
เอกสารหลักที่ต้องเตรียม
บัตรประชาชน
ทะเบียนบ้าน
หนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อสกุล
ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบมรณะบัตร
บัตรประชาชน+ทะเบียนบ้าน คู่สมรส
เอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมสำเนาเอกสารทุกชุดทุกหน้าให้ลงนามรับรองพร้อมประทับตรากรณีเป็นนิติบุคคล
1.หากเป็นบริษัท/หจก ขอหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน30วัน พร้อมวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลทุกหน้า
+ บอจ5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)
+บอจ4 รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม หรือมติพิเศษ
+ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)
+ใบอนุญาติประกอบธุรกิจเฉพาะ เช่น รง.4 กรณีกิจการอุตสาหกรรม
+ใบอนุญาติก่อสร้างโรงงาน ดัดแปลงรื้อถอน
+บัตรส่งเสริมการลงทุนจากBOI ใบจดสิทธิบัตรCertificated
+บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

เอกสารรับรองทางการเงินของบริษัท
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ภงด.50 ภงด.51
แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)ย้อนหลัง12เดือน
งบนำส่งสรรพกร มีผู้สอบลงนามพร้อมหมายเหตุประกอบงบ3ปี ย้อนหลังล่าสุด
งบภายในย้อนหลัง3ปี
STATEMENT การเดินบัญชีกับธนาคารย้อนหลัง 12 เดือนล่าสุด
รายงานการประชุมนิติบุคคลเรื่องการขอสินเชื่อกับธนาคาร…..ระบุชื่อธนาคาร
สำเนาหนังสือสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
สรุปรายละเอียดวงเงินสินเชื่อที่มีอยู่กับสถาบันการเงินอื่นๆในนามผู้ขอสินเชื่อ พร้อมสำเนาสัญญากู้ยืมและใบเสร็จล่าสุดทุกวงเงิน(ชื่อสถาบันการเงินประเภทสินเชื่อจำนวนวงเงินอัตราดอกเบี้ย ยอดเงินคงเหลือ ณวันที่..ใ+อดผ่อนชำระต่อเดือน)งวดสิ้นสุดอายุวงเงิน หลักประกันวงเงิน
เอกสารหลักประกัน
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่นำมาค้ำประกัน ถ่ายทุกหน้า และสำเนาโฉนดที่ดินทุกแปลงที่เสนอขอเป็นหลักประกัน
+โฉนดที่ดิน น.ส.3ก ห้องชุด
+สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์
+ทะเบียนเครื่องจักรที่เสนอเป็นหลักประกัน
ใบอนุญาติก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันหรือแปลนสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดในอนาคต
แผนที่ตั้งทรัพย์สินที่จะนำมาใช้เป็นหลักประกัน
กรณีซื้อใหม่ สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายทรัพย์สินที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร ที่เป็นหลักประกัน สำเนาหลักฐานการผ่อนชำระเงินดาวน์/วางเงินมัดจำ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

#กู้เงินธนาคารใช้เอกสารอะไรบ้าง แนะนำเอกสารสำหรับ กู้เงินธนาคาร ขอสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อ SME

KONG Story EP. 35 หาทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้6ธนาคาร กู้ไหนดี?


อยากทำธุรกิจแต่ไม่มีทุน ทำยังไงดี ?
นี่คือคำถามที่ถามกันมาเยอะมากครับ
เพราะแหล่งเงินทุนเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของธุรกิจ
วันนี้ผมจะพามาเปรียบเทียบการกู้สินเชื่อทั้งหมด 6 ธนาคาร แต่ละธนาคารมีข้อกำหนดในการกู้สินเชื่อยังไงบ้าง
ต้องทำธุรกิจกี่เดือน กี่ปี ถึงจะกู้ได้ ?
กู้ได้สูงสุดเท่าไหร่ ?
และที่สำคัญผ่อนชำระคืนยังไง?
SME เจ้าไหนอยากรู้รายละเอียด ห้ามพลาดเลยครับ
KongStory จะไปต่อหรือพอแค่นี้

KONG Story EP. 35 หาทุนทำธุรกิจ วงเงินกู้6ธนาคาร กู้ไหนดี?

ุถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงิน เครียด เป็นหนี้ หาเงินไม่ได้เลยทำยังไงดี


ุถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงิน เครียด เป็นหนี้ หาเงินไม่ได้เลยทำยังไงดี
จงแก้ไขเชิงพลังงานด้วยสิ่งนี้!
ช่องทางการติดต่อผม
Website : www.coachwanchai.com
Facebook : www.facebook.com/coachwanchai
Email : coachwanchai@gmail.com
Line : @coachwanchai
http://line.me/ti/p/%40coachwanchai
ร้านค้าของผม แหล่งรวมหนังสือพัฒนาตนเอง
https://shopee.co.th/coachwanchai
Tags
เครียด หนี้, เครียด หนี้เยอะ, เงินไม่พอใช้, เจ้าหนี้ทวงหนี้, เป็นหนี้, โดนฟ้องหนี้ กยศ, โรงรับจํานํา easy money, โรงรับจำนำ, กฎหมายหนี้, การกู้ธนาคาร, การกู้หนี้นอกระบบ, การลดรายจ่าย, กู้เงิน ดอกเบี้ย, กู้เงินธนาคาร, กูเงินนอกระบบ, ดอกเบี้ย หนี้นอกระบบ, ดอกเบี้ยเงินกู้, ติดหนี้บัตรเครดิต, ติดหนี้บัตรเครดิต ไม่จ่าย, บริหารเงินให้รวย, บัตรกดเงินสด, ปลด หนี้บัตรเครดิต, ปลดหนี้, ปลดหนี้ ยังไง, มีหนี้ทำยังไง, ยืมเงินเพื่อน, รายจ่ายเยอะ, วิธีแก้หนี้, วิธีประหยัด, หนี้บัตร, หลักประกันในการกู้, หาเงินใช้หนี้, อยากรวย, วันชัย ประชาเรืองวิทย์

ุถ้าตอนนี้คุณไม่มีเงิน เครียด เป็นหนี้ หาเงินไม่ได้เลยทำยังไงดี

สมัครสินเชื่อ ผ่านมือถือ แอพของ SME BANK กู้ 1 ล้าน ดอก1% สำหรับนิติบุคคล นะครับ รีบโหลดเลย


สำหรับคนที่มีปัญหา กู้เงินซื้อบ้านไม่ผ่าน ขอสินเชื่อกับ ธนาคารไม่ผ่าน แบงก์ ไม่อนุมัติ หรือ ท่านที่เคยมีปัญหาติดเครดิตบูโร และได้ปิดหนี้ไปแล้ว แต่ก็ยังยื่นขอสินเชื่อไม่ผ่าน
จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในตำแหน่ง วิเคราะห์สินเชื่อ จากสถาบันการเงินชั้นนำหลายๆ แห่ง ผมทำงานมาหลายแบงก์ครับ และสายสัมพันธ์ ทั้งเพื่อนร่วมงานเก่า และเจ้านายเก่าๆ ของผม ที่ผมมีคอนเนคชั่นกันอย่างลึกซึ้ง ผมยินดีที่จะแนะนำ ทริค และเทคนิค วิธีการต่างๆ ในการกู้เงินซื้อบ้าน วิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน แบงก์ไหน ธนาคารไหน ปล่อยง่าย เทคนิควิธีการเดินบัญชี ทำยังไงให้กู้บ้านผ่าน เทคนิคการซื้อบ้านแล้วมีเงินเหลือ เทคนิคการดันราคาประเมินบ้าน ต่างๆ เหล่านี้ ผมพร้อมที่จะสอนและแนะนำ จาก ความรู้ และประสบการณ์กว่า 20 ปี ของผม
อะไรบ้างที่คุณจะได้จากผม
1. เทคนิค และวิธีการการเตรียมเอกสาร
2. เทคนิค และวิธีการเจรจา และนำเสนอข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่สินเชื่อของธนาคาร อันนี้สำคัญมากนะครับ
3. และในปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่าง ขั้นตอนการยื่นเรื่อง ติดต่อประสานงานกันได้ตลอดเวลาครับ
เพียงแค่ท่าน ชำระเงิน จำนวน 2,000 บาท มาที่
SCB ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 407 0 55631 0
KBank ธนาคาร กสิกรไทย เลขที่บัญชี 766 2 21897 3
ชื่อบัญชี Yuttana Kosakul
แล้ว ส่งข้อความมาที่ Line ID : @antonio ( ใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ ) แล้วนัดเวลาที่คุณสะดวก เพื่อโทรคุยกันอีกทีครับ
หรือ อีกหนึ่งรูปแบบ
ให้ท่านติดต่อ เข้ามาที่ LineID : @antonio ( ใส่เครื่องหมาย @ ด้วยนะครับ ) เพื่อนัดหมาย เวลาและสถานที่ ในการให้คำแนะนำด้านการเตรียมเอกสารและเทคนิควิธีการยื่นกู้ ขอสินเชื่อบ้าน โดยคิดอัตราค่าบริการ ให้คำปรึกษา 5,000 บาท ไม่มีกำหนดเวลาสอบถามได้ ตลอดเวลา หลังจากสอนกันครั้งแรกแล้วครับ
สถานที่นัดหมาย
The Wisdom Lounge ของ KBank ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด
1. Kbank สาขา เซ็นทรัลบางนา
2. Kbank สาขา ซีคอนสแควร์
3. Kbank สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
หรือที่ร้าน Starbucks
1. ร้าน สตาร์บัค สาขา สมิติเวช ศรีนครินทร์
2. ร้าน สตาร์บัค สาขา ซีคอนสแควร์
3. ร้าน สตาร์บัค สาขา พาราไดซ์ พาร์ค
4. ร้าน สตาร์บัค สาขา ธัญญา พาร์ค
5. ร้าน สตาร์บัค สาขา เดอะมอลล์ บางกะปิ
6. ร้าน สตาร์บัค สาขา เดอะ นายน์ พระรามเก้า
7. ร้าน สตาร์บัค สาขา เซ็นทรัล บางนา

สมัครสินเชื่อ ผ่านมือถือ แอพของ SME BANK กู้ 1 ล้าน ดอก1% สำหรับนิติบุคคล นะครับ รีบโหลดเลย

เปิดมาตรการ SME D Bank สนับสนุน SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19


การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 ทำให้ผู้ประกอบการ SME ที่ทำธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก โดย SME D Bank ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เพื่อเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไป

เปิดมาตรการ SME D Bank สนับสนุน SMEs ไทย ฝ่าวิกฤตโควิด-19

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ sme แบงค์

6 thoughts on “[Update] SME D Bank แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่ | sme แบงค์ – POLLICELEE”

 1. 行動経済学のピークエンドの法則.
  ピークエンドの法則とは、 ピークとエンドの印象が、全体の印象を決定するという法則 。途中の記憶も全くなくなるわけではなく、いつでも記憶を引き出し、全体(ピーク、エンド)から受ける印象がブログの印象となります。.

  Reply
 2. 0% Okulda kilota bosalma 925. 0% Popo tokatlama sex 913. 0% Eşofmanlı
  popo video 838. 0% Amatör paralı sokak pornosu izle 673. 0%
  Small ass 780. 0% Bakire porno alman 812. 0% Kucağında 843.
  0% Gay anal toplu 637. 0% Türkçe altyazılı anna 592.

  Reply

Leave a Comment