[Update] TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) – TORO รู้ทุกเรื่องหุ้น | ทิปโก้แอสฟัลท์ – POLLICELEE

ทิปโก้แอสฟัลท์: คุณกำลังดูกระทู้

เว็บไซด์ http://www.tipcoasphalt.com

นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ?บริษัทฯ? ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน บริษัทฯก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูลทรัพย์สาคร เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น สำหรับใช้สร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทางหลวงและผิวจราจร ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,525.48 ล้านบาท

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก? กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเรือ เพื่อการส่งออกยางแอสฟัลต์ให้ลูกค้าในต่างประเทศ และกลุ่มที่ 3 จากการลงทุนในบริษัทย่อย (Holding Company) โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2551? ?บริษัทฯมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศ : ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 : 52 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ลูกค้าในประเทศของบริษัท คือ ผู้รับเหมาที่ทำงานให้กับหน่วยราชการ และหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการดูแลก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯส่งออกยางมะตอยไปขายในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศในแถบอินโดจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ตาฮิติ และอินเดีย ในปี 2551 บริษัทได้ส่งออกไป 19? ประเทศ ในคาบสมุทรเอเชียแปซิฟิค และยังคงแนวทางในการแสวงหาโอกาสใหม่ในการสร้างตลาดพร้อมกับช่องทางการจัดจำหน่ายนอกจากนี้บริษัทมีนโยบายพิจารณาคัดเลือกและจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพสูงในแต่ละประเทศที่มีความสำคัญในเชิงธุรกิจเพื่อช่วยในการขยายฐานลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตยางมะตอยจำนวน 4 แห่ง คลังน้ำมันและคลังเก็บยางมะตอยจำนวน 2 แห่ง โดยตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระยอง? และจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ? อีกทั้ง บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีเรือขนส่งยางมะตอยจำนวน 5 ลำ ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไปยังต่างประเทศ และ บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียมีโรงกลั่นยางมะตอยที่มีกำลังการผลิต 25,000 บาเรล ต่อวัน สำหรับน้ำมันดิบหนัก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการทำถนนต่างๆ เพื่อรองรับโครงการสำคัญๆของภาครัฐและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนในประเทศไทย และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค นอกจากนั้นยังกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานทุกด้านเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า มีการกำหนดนโยบาย?????????? การบริหารความเสี่ยงทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบและความเสี่ยงทางการเงิน โดยรายละเอียดดูได้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยง

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2551 มีสินทรัพย์รวม 8,915 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,548 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,367 ล้านบาท และมีรายได้รวม 9,587 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,089 ล้านบาท รายได้รวมและขาดทุนสุทธิที่เปลี่ยนแปลงมีสาเหตุหลายประการ เช่น การไม่มี เสถียรภาพทางการเมืองมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องและเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีผลกระทบต่อยอดขายในประเทศ ส่วนยอดขายส่งออกไปประเทศจีนลดลงเพราะการระงับการก่อสร้างเนื่องจากประเทศจีนเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิปิค รวมทั้ง ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างรวดเร็วที่ทำให้บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนในสินค้าคงเหลือ 612 ล้านบาท เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ทำให้บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 บริษัท ที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมด้านการบริหารองค์กรและการบริหารจัดการทักษะ (The Top Five for Organization and Skill Management) จากผลการสำรวจการใช้เครื่องมือการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ ของ Prasena ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลที่มีสาขาทั่วโลก ในเดือนตุลาคม 2551 และได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท ในปี 2551 โรงงานนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)?ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็น 1 ใน 28 สถานประกอบการที่ได้รับประกาศนียบัตร CSR-DIW ปี 2551 และในปี 2552 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทุกโรงงานเข้าร่วมโครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้รับการรับรอง CSR-DIW

โครงสร้างรายได้

ในปี 2551 รายได้ทั้งหมดเป็นรายได้ของการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย 85.4% กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จำหน่ายในประเทศต่อการจำหน่ายต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ต่อ 52 ตามลำดับ โดยมีโครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมปี 2548 – 2550 และปี 2551 แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์ /

กลุ่มธุรกิจ

ดำเนินการโดย
สัดส่วน
2549
2550
2551

การถือหุ้นของบริษัท(%)
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย 1/

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

6,154.84
63.83
7,275.55
68.92
6,450
67.28

บจ.สุราษฎร์ บิทูเมน
99.99
828.30
8.59
754.47
7.15
806.85
8.42

บจ.ไทยบิทูเมน 2/
99.99
233.76
2.44

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
41.44
577.84
5.99
937.10
8.88
535.72
5.59

Tipco Asphalt (Cambodia)
100.00
98.62
1.03

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.
50.00
0.86
0.01


74.09
0.77

รวม (1)
7,561.84
78.43
8,967.12
84.95
8,199.84
85.53

(2) กลุ่มธุรกิจเรือ

บริหารการเดินเรือ
บจ.ทิปโก้มารีไทม์
99.965
0.02
0.00
2.22
0.02
22.73
0.24

ให้เช่าเรือเดินทะเล
บจ.เดลต้าชิปปิ้ง
99.99
50.97
0.53
10.92
0.10

ให้เช่าเรือเดินทะเล
บจ.อัลฟ่า มารีไทม์
99.93
0.30
0.00
0.02
0.00
2.49
0.03

ให้เช่าเรือเดินทะเล
บจ.บิทูเมน มารีน
99.99
3.84
0.04
21.06
0.20
113.67
1.19

รวม (2)
55.13
0.57
34.22
0.32
138.89
1.45

(3) กลุ่ม กิจการลงทุน

Tasco International Co.,Ltd.
100.00
1,950.97
20.23
1,454.66
13.78
694.64
7.25

Tasco International (Hong Kong) Ltd.
100.00
362.07
3.78

รวม (3)
1,950.97
20.23
1,454.66
13.78
1,056.70
11.02

(4) รายได้อื่น ๆ 2/

รวม (4)
74.11
0.77
100.94
0.96
191.92
2.00

รวม

9,641.63
100
10,556.94
100
9,587.35
100

หมายเหตุ???? 1/ประกอบด้วย รายได้จากการขายยางมะตอย น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา

2/ประกอบด้วย กำไรจากการขายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารถขนส่ง ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน และอื่น ๆ

 

 

[Update] TASCO บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) – TORO รู้ทุกเรื่องหุ้น | ทิปโก้แอสฟัลท์ – POLLICELEE

เว็บไซด์ http://www.tipcoasphalt.com

นางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ
นายสมจิตต์ เศรษฐิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
นายชัยวัฒน์ ศรีวรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ?บริษัทฯ? ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน บริษัทฯก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2522 ด้วยทุนจดทะเบียน 12 ล้านบาท โดยกลุ่มตระกูลทรัพย์สาคร เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแอสฟัลต์อิมัลชั่น สำหรับใช้สร้างทางและซ่อมบำรุงผิวทางหลวงและผิวจราจร ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 1,525.48 ล้านบาท

บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้มาจากกลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรกเป็น ธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางมะตอย ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก? กลุ่มที่ 2 ธุรกิจเรือ เพื่อการส่งออกยางแอสฟัลต์ให้ลูกค้าในต่างประเทศ และกลุ่มที่ 3 จากการลงทุนในบริษัทย่อย (Holding Company) โดยมีการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี 2551? ?บริษัทฯมีสัดส่วนการจำหน่ายในประเทศ : ต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 : 52 ของรายได้รวม ทั้งนี้ ลูกค้าในประเทศของบริษัท คือ ผู้รับเหมาที่ทำงานให้กับหน่วยราชการ และหน่วยราชการที่มีหน้าที่ในการดูแลก่อสร้างและซ่อมบำรุงถนน สำหรับลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทฯส่งออกยางมะตอยไปขายในประเทศจีน ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศเวียดนาม ประเทศในแถบอินโดจีน ประเทศมาเลเซีย และประเทศที่มีศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ตาฮิติ และอินเดีย ในปี 2551 บริษัทได้ส่งออกไป 19? ประเทศ ในคาบสมุทรเอเชียแปซิฟิค และยังคงแนวทางในการแสวงหาโอกาสใหม่ในการสร้างตลาดพร้อมกับช่องทางการจัดจำหน่ายนอกจากนี้บริษัทมีนโยบายพิจารณาคัดเลือกและจัดตั้งตัวแทนจำหน่ายที่มีศักยภาพสูงในแต่ละประเทศที่มีความสำคัญในเชิงธุรกิจเพื่อช่วยในการขยายฐานลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯและบริษัทย่อยมีโรงงานผลิตยางมะตอยจำนวน 4 แห่ง คลังน้ำมันและคลังเก็บยางมะตอยจำนวน 2 แห่ง โดยตั้งอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระยอง? และจังหวัดสมุทรปราการ ทำให้บริษัทฯสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ? อีกทั้ง บริษัทฯและบริษัทย่อยยังมีเรือขนส่งยางมะตอยจำนวน 5 ลำ ในการจัดส่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯไปยังต่างประเทศ และ บริษัทย่อยในประเทศมาเลเซียมีโรงกลั่นยางมะตอยที่มีกำลังการผลิต 25,000 บาเรล ต่อวัน สำหรับน้ำมันดิบหนัก

การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคการทำถนนต่างๆ เพื่อรองรับโครงการสำคัญๆของภาครัฐและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของถนนในประเทศไทย และสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจด้านยางมะตอยในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค นอกจากนั้นยังกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานทุกด้านเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า มีการกำหนดนโยบาย?????????? การบริหารความเสี่ยงทางการตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความเสี่ยงทางด้านวัตถุดิบและความเสี่ยงทางการเงิน โดยรายละเอียดดูได้ในหัวข้อปัจจัยเสี่ยง

ผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยในปี 2551 มีสินทรัพย์รวม 8,915 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,548 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,367 ล้านบาท และมีรายได้รวม 9,587 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,089 ล้านบาท รายได้รวมและขาดทุนสุทธิที่เปลี่ยนแปลงมีสาเหตุหลายประการ เช่น การไม่มี เสถียรภาพทางการเมืองมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยครั้ง ทำให้ขาดความต่อเนื่องและเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีผลกระทบต่อยอดขายในประเทศ ส่วนยอดขายส่งออกไปประเทศจีนลดลงเพราะการระงับการก่อสร้างเนื่องจากประเทศจีนเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาโอลิปิค รวมทั้ง ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างรวดเร็วที่ทำให้บริษัทฯ รับรู้ผลขาดทุนในสินค้าคงเหลือ 612 ล้านบาท เป็นต้น

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ทำให้บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 5 บริษัท ที่เป็นแบบอย่างการปฏิบัติที่ดีเยี่ยมด้านการบริหารองค์กรและการบริหารจัดการทักษะ (The Top Five for Organization and Skill Management) จากผลการสำรวจการใช้เครื่องมือการบริหารงานบุคคลและการบริหารจัดการ ของ Prasena ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคลที่มีสาขาทั่วโลก ในเดือนตุลาคม 2551 และได้รับการตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์บางกอกโพสท์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน โดยกำหนดเป็นส่วนหนึ่งในวิสัยทัศน์ของบริษัท ในปี 2551 โรงงานนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบของโรงงานอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW)?ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเป็น 1 ใน 28 สถานประกอบการที่ได้รับประกาศนียบัตร CSR-DIW ปี 2551 และในปี 2552 บริษัทมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ทุกโรงงานเข้าร่วมโครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้ได้รับการรับรอง CSR-DIW

โครงสร้างรายได้

ในปี 2551 รายได้ทั้งหมดเป็นรายได้ของการขายผลิตภัณฑ์ยางมะตอย 85.4% กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนรายได้จำหน่ายในประเทศต่อการจำหน่ายต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ต่อ 52 ตามลำดับ โดยมีโครงสร้างรายได้ของบริษัทตามงบการเงินรวมปี 2548 – 2550 และปี 2551 แยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

สายผลิตภัณฑ์ /

กลุ่มธุรกิจ

ดำเนินการโดย
สัดส่วน
2549
2550
2551

การถือหุ้นของบริษัท(%)
รายได้
%
รายได้
%
รายได้
%

(1) กลุ่มผลิตภัณฑ์
ยางมะตอย 1/

บมจ.ทิปโก้แอสฟัลท์

6,154.84
63.83
7,275.55
68.92
6,450
67.28

บจ.สุราษฎร์ บิทูเมน
99.99
828.30
8.59
754.47
7.15
806.85
8.42

บจ.ไทยบิทูเมน 2/
99.99
233.76
2.44

บริษัท เรย์โคล แอสฟัลท์ จำกัด
41.44
577.84
5.99
937.10
8.88
535.72
5.59

Tipco Asphalt (Cambodia)
100.00
98.62
1.03

Kemaman Oil Corporation Sdn. Bhd.
50.00
0.86
0.01


74.09
0.77

รวม (1)
7,561.84
78.43
8,967.12
84.95
8,199.84
85.53

(2) กลุ่มธุรกิจเรือ

บริหารการเดินเรือ
บจ.ทิปโก้มารีไทม์
99.965
0.02
0.00
2.22
0.02
22.73
0.24

ให้เช่าเรือเดินทะเล
บจ.เดลต้าชิปปิ้ง
99.99
50.97
0.53
10.92
0.10

ให้เช่าเรือเดินทะเล
บจ.อัลฟ่า มารีไทม์
99.93
0.30
0.00
0.02
0.00
2.49
0.03

ให้เช่าเรือเดินทะเล
บจ.บิทูเมน มารีน
99.99
3.84
0.04
21.06
0.20
113.67
1.19

รวม (2)
55.13
0.57
34.22
0.32
138.89
1.45

(3) กลุ่ม กิจการลงทุน

Tasco International Co.,Ltd.
100.00
1,950.97
20.23
1,454.66
13.78
694.64
7.25

Tasco International (Hong Kong) Ltd.
100.00
362.07
3.78

รวม (3)
1,950.97
20.23
1,454.66
13.78
1,056.70
11.02

(4) รายได้อื่น ๆ 2/

รวม (4)
74.11
0.77
100.94
0.96
191.92
2.00

รวม

9,641.63
100
10,556.94
100
9,587.35
100

หมายเหตุ???? 1/ประกอบด้วย รายได้จากการขายยางมะตอย น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา

2/ประกอบด้วย กำไรจากการขายสินทรัพย์ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ดอกเบี้ยรับ ค่าเช่ารถขนส่ง ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน และอื่น ๆ

 

 


Master Essence of TIPCO


นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

Master Essence of TIPCO

การนำเสนองาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)


การนำเสนองาน บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน)

กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ในการซ่อมถนน


กิจกรรมเพื่อสังคมของกลุ่มบริษัททิปโก้แอสฟัลท์ ในการซ่อมถนน

รถทำถนน แอสฟัลท์ คอนกรีต ลาดยาง เครื่องจักรกลหนัก ทำงานก่อสร้างถนน ปูยางมะตอย truck Thailand


เป็นวิธีการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ คอนกรีต

รถทำถนน แอสฟัลท์ คอนกรีต ลาดยาง เครื่องจักรกลหนัก ทำงานก่อสร้างถนน ปูยางมะตอย  truck Thailand

Tipco Asphalt R\u0026D Center


Tipco Asphalt R\u0026D Center

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆGeneral news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ ทิปโก้แอสฟัลท์

Leave a Comment