[Update] terms ในพจนานุกรม ไทย – อังกฤษ-ไทย | ความ ผูกพัน หมาย ถึง – POLLICELEE

ความ ผูกพัน หมาย ถึง: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

In terms of business and industry, Milan is often considered the true capital of Italy.

ใน ด้าน ธุรกิจ และ อุตสาหกรรม มิลาน มัก ถูก มอง ว่า เป็น เมือง หลวง ที่ แท้ จริง ของ อิตาลี.

jw2019

“Soul” and “Spirit” —What Do These Terms Really Mean?

208 มนุษย์ มี สิ่ง ที่ มอง ไม่ เห็น และ เป็น อมตะ อยู่ ใน ตัว จริง ๆ ไหม?

jw2019

This is the fastest- growing term here.

นี่คือเทอมที่โตเร็วที่สุดในนี้

QED

In the long term, people who got the free bed nets, one year later, were offered the option to purchase a bed net at two dollars.

ในระยะยาว คนที่ได้รับมุ้งฟรี หนึ่งปีให้หลัง ได้รับข้อเสนอ ให้ซื้อมุ้งได้ในราคา 2 เหรียญ

ted2019

Children tend to think in concrete, black-and-white terms.

เด็ก มัก จะ คิด แบบ รูปธรรม ตาม ที่ มอง เห็น เท่า นั้น เช่น ขาว ก็ คือ ขาว ดํา ก็ คือ ดํา.

jw2019

2 Various rulers have been called Great, such as Cyrus the Great, Alexander the Great, and Charlemagne, who was termed “the Great” even during his own lifetime.

2 ผู้ ครอบครอง หลาย คน ถูก เรียก ว่า “มหาราช” เช่น ไซรัส มหาราช, อะเล็กซันเดอร์ มหาราช, และ ชาร์เลเมน ผู้ ซึ่ง ถูก เรียก ว่า “มหาราช” แม้ ใน ระหว่าง ที่ ยัง มี ชีวิต อยู่ ด้วย ซ้ํา.

jw2019

So don’t try to even imagine, when we do the integral, that we should think of it in some terms of area.

ดังนั้นเวลาอินทิเกรต อย่าพยายามคิดไปว่า อุณหภูมิต้องอยู่ ในพื้นที่อย่างเดียว

QED

I have to tell you I had the CEO of a major, major oil and gas company come to me at the beginning of last year and say — privately, of course — he did not know how he was going to change his company, but he is going to change it, because he’s interested in long-term viability.

ฉันขอบอกว่า มี CEO ของบริษัทน้ํามันและก๊าซขนาดยักษ์ มาพบฉันเมื่อต้นปีที่แล้ว และบอกกับฉัน เป็นการส่วนตัวว่า เขาไม่รู้หรอกว่าจะเปลี่ยนแปลง บริษัทของเขาอย่างไรดี แต่เขาก็จะเปลี่ยนแปลงมัน เพราะว่าเขาสนใจใน การอยู่รอดระยะยาว

ted2019

This is because new words have been added to the language, replacing older terms, and many words that have survived have different meanings.

ที่ เป็น เช่น นั้น ก็ เพราะ มี คํา ใหม่ ๆ เพิ่ม เข้า มา แทน คํา เดิม ที่ เคย ใช้ และ หลาย คํา ที่ ยัง ใช้ อยู่ ก็ มี ความ หมาย เปลี่ยน ไป.

jw2019

Constant criticism, yelling, and name-calling with humiliating terms like “stupid” or “idiot” will only irritate them.—Ephesians 6:4.

การ ตําหนิ หรือ วิจารณ์ อยู่ ร่ํา ไป การ ตะโกน และ การ ให้ สมญา เชิง ดูหมิ่น เช่น “เจ้า โง่” “เจ้า ทึ่ม” มี แต่ จะ ทํา ให้ พวก เขา ขัด เคือง ใจ เท่า นั้น.—เอเฟโซ 6:4, ล. ม.

jw2019

Then let’s do our x terms.

แล้วเราก็ทําเทอม x เราได้ ลบ 2x, เราได้

QED

All the b terms are like that.

เทอม b ทั้งหมดอยู่ตรงนี้

QED

See the box entitled “Why Does the Bible Describe God in Human Terms?”

โปรด ดู กรอบ ที่ มี ชื่อ ว่า “เหตุ ใด คัมภีร์ ไบเบิล พรรณนา พระเจ้า ด้วย คํา ที่ แสดง ถึง ลักษณะ ของ มนุษย์?”

jw2019

Not once does it use the term “immortal soul.”

ไม่ มี สัก ครั้ง เดียว ที่ พระ คัมภีร์ ใช้คํา “จิตวิญญาณ อมตะ.”

jw2019

As peaceable persons, however, we refrain from ridicule as well as the use of derogatory terms to describe those who believe and teach error.

อย่าง ไร ก็ ตาม ใน ฐานะ ผู้ สร้าง สันติ เรา ไม่ ควร เยาะเย้ย หรือ ใช้ ถ้อย คํา เชิง ดูถูก ดูหมิ่น เมื่อ พูด ถึง คน ที่ เชื่อ และ สอน แบบ ผิด ๆ.

jw2019

I had been tracking return to work programs since 2008, and in 2010, I started noticing the use of a short-term paid work opportunity, whether it was called an internship or not, but an internship-like experience, as a way for professionals to return to work.

ฉันติดตามแผนงาน”การกลับมาทํางาน” ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 และในปี ค.ศ. 2010 ฉันเริ่มสังเกตว่า การได้โอกาสในการทํางานที่ได้ค่าจ้าง ในช่วงสั้น ๆ ที่อาจจะเรียกว่าการฝึกงานหรือไม่ก็ตาม แต่ประสบการณ์ที่เหมือนการฝึกงานนั้น เป็นหนทางสําหรับมืออาชีพ ในการกลับไปทํางาน

ted2019

“Thailand’s continued commitment to structural reforms can unleash the potential of the service sector and lift Thailand’s long-term growth path to above 4 percent.”

เกียรติพงศ์ อริยปรัชญา นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของธนาคารโลกประจําประเทศไทยกล่าว “ความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิรูปโครงสร้าง อย่างต่อเนื่องจะช่วยปลดปล่อยศักยภาพของภาคบริการได้เต็มที่ และยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตสูงกว่าร้อยละ 4 อย่างต่อเนื่องในระยะยาว”

worldbank.org

One term left.

เหลืออีกเทอมนึง

QED

The Greek word pro·sky·neʹo, rendered “worship” at Hebrews 1:6, is used at Psalm 97:7 in the Septuagint for a Hebrew term, sha·chahʹ, meaning “to bow down.”

คํา ภาษา กรีก โพรซคีเนʹโอ ซึ่ง ถูก นํา มา แปล ว่า “กราบ ไหว้” ที่ เฮ็บราย 1:6 คัมภีร์ ฉบับ แปล เซ็พตัวจินต์ ใช้ คํา เดียว กัน นี้ ที่ บทเพลง สรรเสริญ 97:7 เพื่อ แปล คํา ฮีบรู (ชาฮาหʹ) หมาย ถึง “โน้ม ตัว ลง.”

jw2019

We can factor out a A dot C from all of these terms over here.

เราดึง A ดอท C จากทุกเทอมตรงนี้ได้

QED

We’re also looking at survival of the fittest, not in just competition terms in our modern context of destroy the other or beat them to the ground, but really to fit together and build niches and have growth that is good.

นอกจากนี้ เราก็กําลังดูการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแรงที่สุด ไม่ใช่แค่ในแง่ของการแข่งขันในบริบทของสมัยใหม่ ไม่ใช่การทําลายล้างคู่ต่อสู้หรือฟาดฟันให้ย่อยยับ แต่การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน สร้างทางของตัวเอง และเติบโตอย่างดีงาม

ted2019

While many Bible translations render the Hebrew term ’eʹrets “land” instead of “earth,” there is no reason to limit ’eʹrets at Psalm 37:11, 29 to just the land given to the nation of Israel.

แม้ คัมภีร์ ไบเบิล หลาย ฉบับ ได้ แปล คํา ภาษา ฮีบรู เอเรตส์ ว่า “แผ่นดิน” แทน การ ใช้ คํา “แผ่นดิน โลก” แต่ ก็ ไม่ มี เหตุ ผล ที่ จะ ต้อง เจาะจง ว่า เอเรตส์ ซึ่ง อยู่ ใน บทเพลง สรรเสริญ 37:11, 29 หมาย ถึง แผ่นดิน ที่ ประทาน แก่ ชาติ อิสราเอล เท่า นั้น.

jw2019

When incentives don’t work, when CEOs ignore the long-term health of their companies in pursuit of short-term gains that will lead to massive bonuses, the response is always the same.

เมื่อสิ่งจูงใจใช้ไม่ได้ผล และเมื่อผู้บริหารไม่สนใจ ความเข้มแข็งของบริษัทในระยะยาว เอาแต่มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ระยะสั้น ที่จะนําไปสู่โบนัสก้อนใหญ่ ผลก็จะเป็นเหมือนเดิมเสมอ นั่นคือ

ted2019

But, as the World Drug Report acknowledges, “for the long-term, heavy drug user, sustained abstinence is the exception rather than the rule.”

แต่ ดัง ที่ รายงาน ยา เสพย์ติด โลก ยอม รับ “สําหรับ ผู้ ติด ยา อย่าง หนัก และ เป็น เวลา นาน การ เลิก ยา อย่าง ต่อ เนื่อง นั้น เป็น ข้อ ยก เว้น และ ไม่ ได้ เกิด ขึ้น บ่อย.”

jw2019

As for the term of your sentence, I’m setting it at five years.

สําหรับระยะเวลาจองจํา, ขอตั้งไว้ที่ 5 ปี

OpenSubtitles2018.v3

[NEW] ความแตกต่างระหว่าง Will and Shall in Contracts | ความ ผูกพัน หมาย ถึง – POLLICELEE

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างพินัยกรรมและจะต้องทำในสัญญาเนื่องจากเป็นการแสดงความหมายหรือเจตนาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามก่อนที่จะดูช่องทางกฎหมายสำหรับการใช้พินัยกรรมและสิ่งที่จะต

Will vs Shall ในสัญญา
 

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องสังเกตถึงความแตกต่างระหว่างพินัยกรรมและจะต้องทำในสัญญาเนื่องจากเป็นการแสดงความหมายหรือเจตนาที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามก่อนที่จะดูช่องทางกฎหมายสำหรับการใช้พินัยกรรมและสิ่งที่จะต้องทำก่อนอื่นเราสามารถดูว่าโดยทั่วไปใช้อย่างไร คำว่า “Will” และ “Shall” เป็นคำศัพท์ทางไวยากรณ์สองคำที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย แม้ว่าต้นกำเนิดของพวกมันจะย้อนกลับไปหลายศตวรรษ แต่ในปัจจุบันก็มักใช้แทนกันได้ ในความเป็นจริงหลายคนมักจะแทนที่คำศัพท์หนึ่งคำด้วยอีกคำหนึ่งทิ้งให้ผู้ที่พยายามมองเห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองสับสน คำว่า “Shall” มักใช้เพื่ออ้างถึงการปฏิบัติตามหน้าที่หรือภาระผูกพันบางประการ ที่จริงหนังสือไวยากรณ์ทั่วไปเปิดเผยว่า “Shall” เมื่อใช้กับบุคคลแรกหมายถึงเหตุการณ์ในอนาคตหรือการกระทำบางอย่างในอนาคต อย่างไรก็ตามเมื่อใช้กับบุคคลที่สองหรือสามตัวอย่างเช่น “He Shall” หรือ “You Shall” หมายถึงการปฏิบัติตามสัญญาหรือภาระผูกพัน ในทางกลับกัน “Will” เป็นตัวแทนของสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งเมื่อใช้ในบุคคลแรกจะสื่อถึงการปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาและเมื่อใช้กับบุคคลที่สองหรือที่สามก็หมายถึงเหตุการณ์ในอนาคต ตามกฎหมายเช่นกันข้อกำหนดดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาบางอย่าง ผู้ร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่น ๆ ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการพิจารณาว่าจะใช้คำใดในข้อใดข้อหนึ่งเพื่อแสดงความหมายหรือเจตนาที่ต้องการ แม้จะมีแนวทางปฏิบัติสมัยใหม่ที่ใช้คำพ้องความหมาย แต่ก็ควรตระหนักถึงความแตกต่างที่ลึกซึ้ง แต่ดั้งเดิมระหว่างทั้งสอง

หมายความว่าอย่างไรในสัญญา?

คำว่า “Shall” ตามพจนานุกรมกฎหมายของ Black หมายถึง “มีหน้าที่ที่จะต้อง” คำจำกัดความนี้แสดงให้เห็นถึงลักษณะบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่ระบุไว้ ดังนั้นจึงมีผลบังคับใช้กับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ ในสัญญาคำว่า “Shall” มักใช้เพื่อสื่อถึงหน้าที่หรือภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามสัญญา โปรดทราบว่าสัญญามักเขียนโดยบุคคลที่สาม ดังนั้นการใช้คำว่า “Shall” โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบุคคลที่สามจึงหมายถึงคำสั่งประเภทหนึ่งจึงแสดงถึงการปฏิบัติตามภาระผูกพันหรือหน้าที่ที่จำเป็น พูดง่ายๆก็คือ “Shall” โดยเฉพาะในสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายเช่นกฎเกณฑ์โดยทั่วไปหมายถึงรูปแบบของการบังคับหรือการห้ามการกระทำบางอย่าง ผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการใช้คำว่า “Shall” ในสัญญาแนะนำว่าควรใช้ “Shall” เมื่อกำหนดภาระผูกพันหรือหน้าที่ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานใดบุคคลหนึ่งที่เป็นคู่สัญญา

จะหมายถึงอะไรในสัญญา?

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะสังเกตเห็นคำว่า “Will” ที่ใช้ในสัญญาเพื่อกำหนดภาระผูกพันหรือหน้าที่ ตามเนื้อผ้าสิ่งนี้ไม่ถูกต้อง คำว่า ‘Will’ หมายถึงการแสดงความเต็มใจความปรารถนาอันแรงกล้าความมุ่งมั่นหรือการเลือกที่จะทำบางสิ่ง ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้สัญญาจะเขียนขึ้นโดยบุคคลที่สามและการใช้คำว่า ‘Will’ ในบุคคลที่สามหมายถึงความรู้สึกไร้อนาคตหรือหมายถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคต มีการสังเกตกันอย่างกว้างขวางว่าการใช้คำว่า ‘Will’ ในสัญญาควรบ่งบอกถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ในอนาคตเท่านั้นและไม่ควรใช้เพื่อสร้างภาระผูกพันแม้ว่านี่จะไม่ใช่กฎที่เข้มงวดก็ตาม ดังนั้นผู้ร่างสัญญาจำนวนมากเพื่อความสะดวกและชัดเจนจึงใช้คำว่า “Will” เพื่อแสดงเหตุการณ์ในอนาคตและใช้คำว่า “Shall” ในการกำหนดข้อผูกมัด

ความแตกต่างระหว่าง Will และ Shall in Contracts คืออะไร?

• ‘Shall’ หมายความว่าบุคคลมีหน้าที่หรือภาระผูกพันที่จะต้องดำเนินการบางอย่าง

• ‘Will’ หมายถึงสถานการณ์ที่บุคคลเต็มใจมุ่งมั่นหรือมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะดำเนินการบางอย่าง

•ในสัญญา “Shall” ใช้เพื่อกำหนดภาระผูกพันหรือหน้าที่ของคู่สัญญาในสัญญา

•ในทางกลับกัน “Will” ใช้ในสัญญาเพื่ออ้างถึงเหตุการณ์หรือการกระทำในอนาคต ไม่ได้กำหนดข้อผูกมัดหรือหน้าที่

•การใช้คำว่า ‘Shall’ สะท้อนให้เห็นถึงความจริงจังของภาระหน้าที่หรือหน้าที่ซึ่งเป็นเหมือนคำสั่งบังคับหรือจำเป็น

รูปภาพมารยาท:

  1. สัญญาโดย Gunnar Wrobel (CC BY-SA 2.0)


ไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตคุณ No coincidence in your life


ชีวิตอาจยิ่งใหญ่และซับซ้อนเกินกว่าเราจะเข้าใจได้ทั้งหมด\r
ว่าทำไมคนบางคน เรื่องบางเรื่อง ถึงปรากฏขึ้นในชีวิตเรา
แต่ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใดก็ตาม\r
เราก็เรียนรู้ที่จะแข็งแกร่งขึ้นได้เสมอ\r
ขอให้ทุกคนฉายแสงแห่งความสง่างามออกมา
ติดตามเพจได้ที่ https://www.facebook.com/myfocussippakorn

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูความรู้เพิ่มเติมที่นี่

ไม่มีเรื่องบังเอิญในชีวิตคุณ No coincidence in your life

ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้),แสงและเงา – แก้ม | I Can See Your Voice -TH


พบกับรายการ I can see your voice ได้ทาง ช่องเวิร์คพอยท์ หมายเลข 23
ทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 20.05 น.
และติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการได้ที่
เว็บไซต์: https://www.workpointtv.com
เฟสบุ๊ค: https://www.facebook.com/ICanSeeYourVoiceThailand

ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้),แสงและเงา - แก้ม | I Can See Your Voice -TH

ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้) – แก้ม วิชญาณี【OFFICIAL MV】


Digital Download : 123 1011186 3
iTunes Download : https://goo.gl/SyRZeu
KKBOX : https://goo.gl/4Z3xcC
เพลง : ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้)
ศิลปิน : แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น
คำร้อง : นราธิป ปานแร่
ทำนอง : ธนเดช ผาสุขธรรม
เรียบเรียง : ธนเดช ผาสุขธรรม
อัพเดทผลงานศิลปินที่คุณชื่นชอบได้ที่
https://www.facebook.com/gmmgrammyofficial?fref=nf
http://www.youtube.com/user/gmmgrammyofficial

ความผูกพัน(ซื้อความรักไม่ได้) - แก้ม วิชญาณี【OFFICIAL MV】

ชีวิตความรักความผูกพัน..หาใช่ความบังเอิญ | ตามส่องธรรม |


ชีวิต ความรัก ความผูกพัน..ยังมีอีกหลายคนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้และพยายามหาเหตุผลร้อยแปดพันอย่าง เพื่อที่จะประกอบเป็นคำตอบ..แต่เหตุและผลก็ยังทำให้ยากที่จะเชื่อ..ที่บางครั้งก็อาจจะคิดเพียงแค่ว่า..\”คงเป็นเรื่องบังเอิญ\”..
แต่..เหตุบังเอิญย่อมหามีไม่..ดังจะกล่าวในคลิบนี้
ธรรมะคือธรรมชาติ และธรรมชาติก็คือความจริงอันประเสริฐ หลายคนไม่ค่อยเข้าใจความหมายของธรรมะและมักจะเข้าใจผิดไม่น้อยว่าธรรมะนั้นเหมาะกับเฉพาะบุคคลที่เป็นนักบวชหรือพระภิกษุเท่านั้นที่ควรศึกษา แต่แท้ที่จริงแล้วธรรมะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรศึกษาและควรทำความเข้าใจให้เข้าถึงความเป็นธรรมชาติของกาย ใจ รวมไปถึงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ที่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้น ตั้งอยู่และจะดับไปในที่สุด
ทางช่อง Pichyacana Channel
ผู้จัดได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริม ชี้แนะ สร้างกำลังใจแก่ชนรุ่นหลัง แก่ผู้ที่สนใจ
ศึกษาเรื่องราวธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอริยะสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า
ไม่ได้แสวงหาผลกำไร จัดทำเพื่อเป็นพุทธบูชา และมีความปรารถนามรรคผลนิพพานเป็นอันสูงสุด
+++ผลบุญใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้ว ในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และการบำเพ็ญกุศลในวันนี้
ผลนี้จะมีแก่ข้าพเจ้าเพียงใด..ขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายเช่นเดียวกับข้าพเจ้า
ตราบนิพพานเทอญ..สาธุๆๆ

+++ท่านสามารถร่วมโมทนาสาธุบุญในการสร้างคลิบในทุกครั้งได้
และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่อง Pichyacana Channel
ฝากกดแชร์ กดไลค์ กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดทำในการทำคลิบต่อๆไปด้วยน๊า

++เมื่อเราได้รับความรู้ เราก็สามารถแชร์ความรู้นี้ส่องแสงสว่างให้แก่ผู้อื่นได้อีก..บุญนี้ไม่มีประมาณ

ความรัก ความผูกพันธ์ มิใช่เรื่องบังเอิญ ความรักกับความบังเอิญ

ชีวิตความรักความผูกพัน..หาใช่ความบังเอิญ | ตามส่องธรรม |

โบราณว่าไว้ มี7ข้อนี้เป็นเนื้อคุ่กันมาแต่ชาติก่อน แต่งงานแล้ว แต่รักผู้หญิงอีกคน ทำไงดี พ่อแม่รังแกฉ


เรื่องเล่าประสบการณ์แปลกๆ เร้นลับน่ากลัว หรือเรื่องของเวรกรรมที่ประสบพบเจอมาด้วยตนเองหรือของคนรอบข้างหรือได้ยินได้ฟังมา มาบรรยายถ่ายทอดให้ได้รับฟังกัน ทั้งเพื่อความบันเทิง และเป็นคติเตือนใจ ให้ผู้คนเกรงกลัวละเว้นจากบาปกรรม ต่อไป ด้วยความเครพอย่างสูงยิ่ง กระผม อานนท์
พูดคุยทักทายให้กำลังใจกันได้ที่ facebook แฟนเพจ อานนท์ เล่าเรื่อง https://web.facebook.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87645186065668035/
เฟสบุ๊คส่วนตัว https://web.facebook.com/profile.php?id=100014063652326
เครดิต เพลงประกอบ outro : The Evening of Departure โดย Twin Musicom ได้รับอนุญาตภายใต้ ใบอนุญาต Creative Commons Attribution (https://creativecommons.org/licenses/…)
ศิลปิน: http://www.twinmusicom.org/
อานนท์เล่าเรื่อง สาระความรู้ คติธรรมสอนใจ

โบราณว่าไว้ มี7ข้อนี้เป็นเนื้อคุ่กันมาแต่ชาติก่อน แต่งงานแล้ว แต่รักผู้หญิงอีกคน ทำไงดี พ่อแม่รังแกฉ

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูวิธีอื่นๆLEATHER

ขอบคุณที่รับชมกระทู้ครับ ความ ผูกพัน หมาย ถึง

Leave a Comment