[Update] WTO ถกแนวทางแก้ปัญหาค่าระวางเรือไม่เป็นธรรม : อินโฟเควสท์ | สภา ผู้ ส่ง สินค้า ทาง เรือ แห่ง ประเทศไทย – POLLICELEE

สภา ผู้ ส่ง สินค้า ทาง เรือ แห่ง ประเทศไทย: นี่คือโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เผยผลประชุมออนไลน์ในหัวข้อ COVID-19 and Rising Shipping Rates: What Are the Factors in Play and What Can Be Done? ร่วมกับองค์การการค้าโลก (WTO) และตัวแทนจากชาติสมาชิก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ มอริเชียส ฮอนดูรัส และมองโกเลีย

ประธาน สรท.ได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลต่อการส่งออกไทยและระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อาทิ การปรับขึ้นของค่าระวางเรือประมาณ 7-10 เท่าในเส้นทางเดินเรือหลัก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นวิกฤตระดับโลก ส่งผลต่อการปรับขึ้นของมูลค่าของสินค้า ซัพพลายเชนภาคการผลิตเริ่มไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 64

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะ SME การแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าเกษตรจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและเป็นสินค้าส่งออกพื้นฐานที่สำคัญของไทย ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน (Cash flow) รวมถึงปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรือของไทย (Port efficiency) ทั้งในประเด็นแรงงานและเครื่องมืออำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดบริเวณท่าเรือ นอกจากนี้ยังมีปัญหาสายเรือไม่สามารถจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์และระวางเรือให้ตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ เป็นต้น

ประธาน สรท.ยังได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเวที WTO โดยขอให้ WTO ตั้งคณะกรรมการ Fair Trade Committee เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาและกำหนดกรอบการกำกับดูแล (Guideline) ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างสายการเดินเรือและผู้ส่งสินค้าโดยเฉพาะ SME โดยทั่วไปสายเรือจะมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าในการกำหนดปริมาณเรือ ระวางสินค้า ค่าระวาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล การควบคุมการปฏิบัติตาม Service Contract อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะช่วยผู้ส่งออกรวมทั้ง SME ทำให้สายเรือสามารถรักษาระดับคุณภาพบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลที่สามารถตอบสนองการพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ทั่วโลก

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีความเห็นต่อแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ

1) การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือ และเชื่อมต่อกับการปฏิบัติงานของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าของสินค้า ผู้ขนส่ง สายเรือ ท่าเรือ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO’s Trade Facilitation Agreement: WTO’s TFA) และลดปัญหาความล่าช้าของเรือและความแออัดในท่าเรือ

2) ในระยะยาวต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเรือให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ลดการติดขัดในการปฏิบัติงานและความแออัดของท่าเรือซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการหมุนเวียนตู้สินค้าทั่วโลกซึ่งนำไปสู่ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน

3) การส่งเสริมของภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ SMEs ด้านเงินทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง อาทิ การส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดเชื่อมโยงของท่าเรือภายในภูมิภาค การอำนวยความสะดวกในการรวบรวมสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับสายเรือ

4) ขอให้มีมาตรการและกลไกช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและมีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อให้แต่ละประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบทั่วโลก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ย. 64)

Tags: , , ,

Tags:

[Update] สภาผู้ส่งออก ฟ้อง WTO เร่งแก้วิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล เปิด 4 ทางออก | สภา ผู้ ส่ง สินค้า ทาง เรือ แห่ง ประเทศไทย – POLLICELEE

นายชัยชาญ เจริญสุข ประธาน สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.) กล่าวถึงผลเข้าร่วมประชุมออนไลน์ในหัวข้อ COVID-19 and Rising Shipping Rates: What Are the Factors in Play and What Can Be Done ร่วมกับนางเอ็นโกซี โอคอนโจ-อิเวียลา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก และนางแอนนาเบล กอนซาเลซ รองผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก และแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกับตัวแทนจากชาติสมาชิก อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน สิงคโปร์ มอริเชียส ฮอนดูรัส และมองโกเลีย เมื่อคืนวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ว่าได้ชี้แจงต่อองค์การการค้าโลกถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบจากวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล ต่อการส่งออกไทยและระบบเศรษฐกิจทั่วโลก อาทิ การปรับขึ้นของค่าระวางเรือประมาณ 7-10 เท่า ในเส้นทางเดินเรือหลัก ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นวิกฤติระดับโลก ส่งผลต่อการปรับขึ้นของมูลค่าของสินค้า ซัพพลายเชนภาคการผลิตเริ่มไม่เพียงพอต่ออุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2021

 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อผู้ส่งออกไทยโดยเฉพาะ SME การแข่งขันด้านราคาโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าเกษตรจะได้รับผลกระทบค่อนข้างมากและเป็นสินค้าส่งออกพื้นฐานที่สำคัญของไทย ผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน (Cash flow) รวมถึงปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพท่าเรือของไทย (Port efficiency) ทั้งในประเด็นแรงงานและเครื่องมืออำนวยความสะดวก ที่ใช้ในการบริหารจัดการยังไม่เพียงพอส่งผลให้เกิดปัญหาความแออัดบริเวณท่าเรือ นอกจากนี้ยังมีปัญหาสายเรือไม่สามารถจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์และระวางเรือให้ตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ เป็นต้น

 

พร้อมกันนี้ ได้นำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเวที WTO โดยขอให้องค์การการค้าโลกมีการตั้งคณะกรรมการ “Fair Trade Committee” เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหาและกำหนดกรอบการกำกับดูแล (Guideline) ร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันทางการค้าของประเทศสมาชิก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างสายการเดินเรือและผู้ส่งสินค้าโดยเฉพาะ SME โดยทั่วไปสายเรือจะมีอำนาจต่อรองที่เหนือกว่าในการกำหนดปริมาณเรือ ระวางสินค้า ค่าระวาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งสินค้าทางทะเล การควบคุมการปฏิบัติตาม Service Contract อย่างเป็นรูปธรรมจะช่วยผู้ส่งออกรวมทั้ง SME ทำให้สายเรือสามารถรักษาระดับคุณภาพบริการการขนส่งสินค้าทางทะเลที่สามารถตอบสนองการพัฒนาด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างยั่งยืน เป็นรูปธรรมและสามารถดำเนินการกำกับดูแลได้ทั่วโลก

 

นายชัยชาญ กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมีความเห็นต่อแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าว อาทิ 1) การนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่าเรือ และเชื่อมต่อกับการปฏิบัติงานของโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าในท่าเรือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเจ้าของสินค้า ผู้ขนส่ง สายเรือ ท่าเรือ หรือหน่วยงานภาครัฐที่ออกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าส่งออก เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าให้สอดคล้องกับความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO’s Trade Facilitation Agreement: WTO’s TFA) และลดปัญหาความล่าช้าของเรือและความแออัดในท่าเรือ

 

2) ในระยะยาวต้องเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพท่าเรือให้สามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น ลดการติดขัดในการปฏิบัติงานและความแออัดของท่าเรือซึ่งนำไปสู่ความล่าช้าในการหมุนเวียนตู้สินค้าทั่วโลกซึ่งนำไปสู่ปัญหาตู้สินค้าขาดแคลน

 

3) การส่งเสริมของภาครัฐ โดยเฉพาะการช่วยเหลือ SMEs ด้านเงินทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการขนส่ง อาทิ การส่งเสริมและเร่งรัดให้เกิดเชื่อมโยงของท่าเรือภายในภูมิภาค การอำนวยความสะดวกในการรวบรวมสินค้าของผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองกับสายเรือ

4) ขอให้มีมาตรการและกลไกช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและมีผลผูกพันทางกฎหมายเพื่อให้แต่ละประเทศตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลกระทบทั่วโลก


VDO แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย


สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย “เป็นองค์กรของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ในการสร้างศักยภาพทางการแข่งขันตลอดโซ่คุณค่า เพื่อนำประเทศไปสู่ชาติการค้า”
พันธกิจของ สรท. :
1. พัฒนาสภาวะแวดล้อมการดำเนินธุรกิจ สร้างโอกาสทางการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาระบบโซ่คุณค่า ระบบโลจิสติกส์ และการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ
3. ส่งเสริมให้มีบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้
4. ดำเนินการให้ผู้ส่งสินค้าทั่วโลกมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียว เพื่อสร้างอำนาจในการต่อรองและการเจรจา และสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
5. ดำเนินการเพื่อยกระดับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างประเทศ และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
6. ดำเนินการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ ของสมาชิก
7. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของสมาชิก
Thai National Shippers’ Council’s vision is to be an organization of international traders to enhance potential competitiveness throughout the value chain to bring Thailand into Trading Nation.
TNSC Mission
1. To develop business environment, and to create efficient international trade and investment opportunities.
2. To improve the system of value chain, logistics and international trade facilitation.
3. To promote efficient international cargo transportation services with a competitive cost.
4. To engage global shippers for the unit in order to create bargaining power and negotiation as well as trade opportunities.
5. To enhance the international eCommerce and to enable Thailand to move forward into the digital economy effectively.
6. To improve the capability of logistics management and international business of the members.
7. To conduct research and development for innovation and knowledge in order to create member competitiveness.

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูเพิ่มเติม

VDO แนะนำสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย

ผู้ส่งออกยังมั่นใจตลาดสหรัฐฟื้นตัว


ตรงประเด็นข่าวเที่ยง สัมภาษณ์ ไพบูลย์ พลสุวรรณา ที่ปรึกษาสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย : ผู้ส่งออกยังมั่นใจตลาดสหรัฐฟื้นตัว \”กรุงเทพธุรกิจทีวี\” 191256

ผู้ส่งออกยังมั่นใจตลาดสหรัฐฟื้นตัว

กลโกงออนไลน์ หลอกเก็บเงินปลายทางทั้งที่ไม่ได้สั่งของ : สถานีร้องเรียน (29 มี.ค. 64)


ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) เตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังการรับพัสดุเก็บเงินปลายทางแทนผู้อื่น หลังรับแจ้งเบาะแสว่ามีมิจฉาชีพใช้กลอุบาย ส่งสินค้ามาให้แล้วเก็บเงินปลายทางทั้งที่ไม่ได้สั่งของ ส่งผลให้ผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เดือดร้อน ถึงจะได้สินค้าแต่ก็คุณภาพต่ำ ไม่คุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป
ติดตามชมรายการสถานีประชาชนย้อนหลังได้ทาง http://www.thaipbs.or.th/People
อาชญากรรม เก็บเงินปลายทาง

กด Subscribe
ติดตามรายการดีๆของช่อง ได้ที่ : http://shorturl.at/czXZ0
และ ติดตามไทยพีบีเอสออนไลน์ ได้ที่
Website : http://www.thaipbs.or.th
Facebook : http://www.fb.com/ThaiPBSFan
Twitter : http://www.twitter.com/ThaiPBS
Instagram : http://www.instagram.com/ThaiPBS
LINE : http://www.thaipbs.or.th/AddLINE
YouTube : http://www.youtube.com/ThaiPBS

กลโกงออนไลน์ หลอกเก็บเงินปลายทางทั้งที่ไม่ได้สั่งของ : สถานีร้องเรียน (29 มี.ค. 64)

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือลดเป้าส่งออกเหลือร้อยละ 3.27 ข่าวไทยพีบีเอส


กระทรวงพาณิชย์ ยังหวังว่าการส่งออกทั้งปีจะขยายตัวได้ตามเป้าหมายร้อยละ 5 เตรียมประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกเพื่อปรับแผนกระตุ้นส่งออกในเดือนหน้า ขณะที่ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปรับลดเป้าหมายการส่งออก เหลือร้อยละ 3.27 หลังส่งออกตลาดหลักและจีนติดลบ 30เมย.57

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือลดเป้าส่งออกเหลือร้อยละ 3.27 ข่าวไทยพีบีเอส

สปอตหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล​(เลือกตั้งอบต.)


สปอตหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล​(เลือกตั้งอบต.)
สปอตอบต.
สปอตหาเสียงเลือกตั้งอบต
สปอตโฆษณา,ราคาถูก,สปอตรถแห่,รับทำสปอตหาเสียง
รับทำสอตรถแห่​​
รับทำสปอตเลือกตั้ง​​
รับทำสปอตหาเสียง​​
สปอตรกแห่หาเสียงเลือกตั้ง​
สปอตโฆษณา​​
สปอตรถแห่​​
สปอตหาเสียง | อัดสปอตเลือกตั้ง | อัดเสียงขายของ | อัดสปอตตลาดนัด | อัดเสียงโฆษณาทุกชนิด | รับผลิตสปอตโฆษณาวิทยุ | อัดสปอตงานวัด ทำสปอตโทร 089 463 1128 บริการทั่วไทย ส่งงานได้ภายใน 30 นาที ติดต่อด่วนที่ID LINEคลิ๊กที่.: http://line.me/ti/p/~0894631128 รับผลิตและจัดทำสปอตวิทยุรถแห่ สปอตหาเสียงเลือกตั้ง สส. สว.สท, สปอตเลือกตั้งนายก อบต., อบจ., หาเสียงผู้ใหญ่บ้าน,รับทำสปอตจังหวัด | รับทำสปอตรถเร่ขายของ อัดเสียงราคาถูก | รับพากย์เสียง | เสียงหญิงและชาย | รับอัดเสียงโฆษณาวิทยุ | รถแห่ทุกรูปแบบ รับทำสปอตโฆษณาวิทยุ | อัดสปอตรถแห่ | สปอตหาเสียงเลือกตั้ง | สปอตขายปุ๋ย | สปอตขายสินค้า | รับทําสปอตโฆษณาวิทยุ | อัดสปอตลอยกระทง | อัดสปอตทอดผ้าป่าสามัคคี | อัดสปอตสงกรานต์ | บอัดสปอตจังหวัด | อัดสปอตขายของตามบ้าน |
📶☎️☎️📶0️⃣8️⃣9️⃣4️⃣6️⃣3️⃣1️⃣1️⃣2️⃣8️⃣
ติดต่อด่วนที่ID LINE: http://line.me/ti/p/~0894631128
เว็บไซต์ :http://srivichaistudio.com/
งานด่วน ส่งงานให้ท่านได้ภายใน 30 นาที
สั่งทำสปอตได้ที่ http://www.myheartmusic.net/order_form/example.html
ให้บริการอัดเสียงทั่วไทย

สปอตหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล​(เลือกตั้งอบต.)

นอกจากการดูบทความนี้แล้ว คุณยังสามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ อีกมากมายที่เราให้ไว้ที่นี่: ดูบทความเพิ่มเติมในหมวดหมู่General news

ขอบคุณมากสำหรับการดูหัวข้อโพสต์ สภา ผู้ ส่ง สินค้า ทาง เรือ แห่ง ประเทศไทย

Leave a Comment